0

Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông

50 243 0
  • Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 14:55

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA ĐĂK NÔNG ĐỊA ĐIỂM : HUYỆN ĐĂK SÔNG, TỈNH ĐĂK NÔNG CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN Tp.Hồ Chí Minh - Tháng năm 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA ĐĂK NÔNG CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƠN VỊ TƯ VẤN DỰ ÁN VIỆT Tp.Hồ Chí Minh - Tháng năm 2011 NỘI DUNG I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ dự án III.1 Điều kiện tự nhiên 13 III.1.2 Địa hình 14 III.1.3 Khí hậu 14 Vùng tương đối ôn hoà, nhiệt độ trung bình năm 24ºC, tháng nóng lạnh chênh lệch trung bình 5ºC Thời tiết lượng mưa phụ thuộc theo mùa Mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau, nhiều gió lạnh, thời tiết khô hạn, nhiều khe suối khô cạn Mùa mưa từ tháng đến tháng 10 năm, lượng nước lớn Nhìn chung, khí hậu mát mẻ thuận lợi, lý tưởng cho chăn nuôi bò sữa 14 III.2 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án 14 III.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 14 Khu đất dự kiến xây dựng đất thiên thời, địa lợi nhân hoà có diện tích 200ha chủ yếu đồng cỏ 14 III.2.2 Đường giao thông 15 Khu vực xây dựng dự án có quốc lộ 14 chạy qua, xung quanh có nhiều đường nhỏ dễ dàng lại xã, xóm làng .15 III.3 Nhận xét chung 15 CHƯƠNG V: QUY MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN 17 V.1 Phạm vi dự án .17 CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ .18 VI.1 Giải pháp thiết kế công trình .18 VI.1.1 Các tiêu kinh tế kỹ thuật dự án 18 VI.1.2 Giải pháp quy hoạch .18 VI.1.3 Giải pháp kiến trúc 18 VI.1.4 Giải pháp kết cấu .18 VI.1.5 Giải pháp kỹ thuật 18 VI.2 Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật .19 VI.2.1 Đường giao thông 19 VI.2.2 Quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng 20 VI.2.3 Hệ thống thoát nước mặt 20 VI.2.4 Hệ thống thoát nước bẩn – vệ sinh môi trường .20 VI.2.5 Hệ thống cấp nước 20 VI.2.6 Hệ thống cấp điện – chiếu sáng công cộng .20 VIII.1 Đánh giá tác động môi trường 27 VIII.1.1 Giới thiệu chung 27 VIII.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 27 IX.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 33 IX.2 Nội dung tổng mức đầu tư 33 CHƯƠNG X: GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 38 X.1 Nguồn vốn đầu tư dự án .38 X.2 Phương án hoàn trả vốn vay .40 CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH 42 XI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 42 XI.2 Tính toán chi phí 42 XI.3 Doanh thu từ dự án 45 XI.4 Các tiêu kinh tế dự án 47 XI.5 Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội 48 XII.1 Kết luận .50 XII.2 Kiến nghị 50  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư  Giấy phép kinh doanh  Đăng ký lần đầu  Đăng ký thay đổi lần  Đại diện pháp luật  Chức vụ  Địa trụ sở : Công ty Cổ phần : : : : : Chủ tịch hội đồng quản trị : Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án  Địa điểm xây dựng  Hình thức đầu tư : Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông : huyện Đăk Sông, tỉnh Đăk Nông : Đầu tư xây dựng I.3 Cơ sở pháp lý  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông - Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện công trình, ống phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng thiết bị khai thác nước ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐCP;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 Thủ tướng Chính phủ số biện pháp sách phát triển bò sữa Việt Nam giai đoạn 2001-2010  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông                               Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông thực tiêu chuẩn, quy chuẩn sau: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD); Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995; TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất; TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình; TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế; TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; TCVN 6305.1-1997 : (ISO 6182.1-92) TCVN 6305.2-1997 : (ISO 6182.2-93); TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; TCXD 33-1985 : Cấp nước - mạng lưới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật; TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước nhà; TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong; TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong; TCVN 4513-1998 : Cấp nước nhà; TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước nước thải sinh hoạt; TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nước thải đô thị; TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt; TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi ấm; TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; 11TCN 19-84 : Đường dây điện; 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối trạm biến thế; TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình dân dụng; Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông - TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện nhà công trình công cộng;  TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà công trình công cộng;  TCVN-46-89 : Chống sét cho công trình xây dựng;  EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam) Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA VIỆT NAM II.1 Phát triển chất lượng số lượng giống bò sữa Chăn nuôi bò sữa Việt Nam có lịch sử phát triển 50 năm, bò sữa thực phát triển nhanh từ năm 2001 sau có Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 Thủ tướng Chính phủ số biện pháp sách phát triển bò sữa Việt Nam giai đoạn 2001-2010 Tổng đàn bò sữa nước ta tăng từ 41 nghìn con/năm 2001 lên 115 nghìn năm 2009 tương tự tổng sản lượng sữa tươi sản xuất hàng năm tăng lần từ 64 ngàn tấn/năm 2001 lên 278 ngàn năm 2009 Với quan điểm sản xuất giống bò sữa nước chủ yếu, Bộ Nông nghiệp PTNT chủ trương lai tạo phát triển bò sữa nước thông qua phê duyệt chương trình dự án giống bò sữa 2001-2005 2006-2010 Tổng vốn đầu tư dự án giống bò sữa có giá trị hàng chục tỷ đồng hỗ trợ nông dân tinh bò sữa cao sản, dụng cụ, vật tư công phối giống tạo 75.000 bò sữa lai HF (F1, F2, F3) cho địa phương nuôi bò sữa phạm vi nước Ngoài cán kỹ thuật người chăn nuôi tập huấn nâng cao trình độ quản lý giống, kỹ thuật chăn nuôi, thức ăn, thú y, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh vắt sữa.v.v góp phần cao suất chất lượng đàn bò sữa Trong trình lai tạo chọn lọc nhân giống bò sữa nước, đàn bò lai HF thích nghi phát triển tốt với điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam, sinh trưởng, sinh sản cho sữa tốt Trong thời gian qua lai tạo giống bò sữa nước việc nhập nguồn gien bò sữa tiến hành thông qua nhập bò đực giống HF nước thê giới Mỹ, Úc sản xuất tinh bò đông lạnh nước phục vụ nhân giống bò sữa phạm vi nước Đồng thời 15 ngàn bò sữa giống HF Jersey nhập từ Mỹ, Úc, New Zealand, Thái Lan nhân đáp ứng nhu cầu nuôi bò sữa cao sản số tổ chức cá nhân nước Hiện tổng đàn bò sữa giống HF nước ta khoảng 20,000 tăng lên nhanh năm tới nhu cầu nhập giống Công ty sữa doanh nghiệp ngày cao Phát triển bền vững số lượng chất lượng đàn bò sữa mục tiêu quan trọng đạo thực chiến lược phát triển bò sữa nước ta giai đoạn 2001-2010 chiến lược chăn nuôi Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Đàn bò sữa Việt Nam phát triển tốt không số lượng mà chất lượng thời gian gần 10 năm vừa qua Theo số liệu Tổng Cục thống kê Việt nam, đến tháng 10 năm 2009 tổng đàn bò sữa năm 2009 nước ta 115,518 ngàn con, sản lượng sữa đạt 278 ngàn Tổng đàn bò sữa liên tục tăng 10 năm vừa qua, nhiên 2005-2009 tốc độ tăng đàn thấp chí năm 2007 số lượng bò sữa giảm khủng hoảng giá: giá sữa bột giới thấp nên tác động đến giá thu mua sữa tươi công ty sữa Trong nhiều tháng giá sữa tươi nông dân bán giá thành buộc người chăn nuôi phải giảm đàn, lọc loại thải đàn Trong trình giảm đàn bò sữa suất thấp, ngoại hình xấu, sinh sản bị loại góp phần chọn lọc nâng cao chất lượng giống bò sữa Việt Nam Do năm 2007 số lượng bò sữa giảm 12% so với 2006 tổng sản lượng sữa tươi sản xuất tăng 8.5% Từ năm 2008 -2009 tốc độ tăng đàn thấp thứ khủng hoảng melanine từ Trung Quốc ảnh hưởng đến sản xuất chế biến Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông -tiêu dùng sữa Việt nam Sữa tươi nông dân Hà Nội số tỉnh lân cận không tiêu thụ phải đổ đi, nhiều bò sữa phải bán giá bò thịt ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi bò sữa Thứ hai khủng hoảng kinh tế tài giới Việt Nam ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nước ta nói chung tốc độ phát triển chăn nuôi bò sữa nói riêng Tuy nhiên sang năm 2010 kinh tế giới Việt Nam chuyển sang giai đoạn phục hồi có tác động tốt đến Chương trình phát triển bò sữa nước ta giai đoạn II.2 Phân bố đàn bò sữa theo vùng sinh thái Phát triển đàn bò sữa nước ta phát triển tất vùng sinh thái Việt Nam Tuy nhiện phân bố khác số lượng thể phát triển bò theo vùng sinh thái lợi vùng Đàn bò sữa Việt Nam tập trung chủ yếu vùng Đông Nam Bộ với khoảng 79 ngàn con, chiếm 68% tổng đàn bò sữa nước, thành phố HCM nơi có đàn bò sữa nhiều Việt Nam chiếm gần 60% tổng đàn bò sữa Việt Nam Theo số liệu Tổng Cục thống kê năm 2009 tổng đàn bò sữa nước có 115 ngàn Mười tỉnh có đàn bò sữa lớn là: Thành phố Hồ Chí Minh 73,328 con, Hà Nội 6,800, Long An 6,104, Sơn La 5,136, Sóc Trăng 5,071, Tiền Giang 3,371, Lâm Đồng 2,833, Bình Dương 2,351, Tuyên Quang 1,748, Đồng Nai 1,670 Trong năm gần nhu cầu phát triển chăn nuôi bò sữa cao sản quy mô công nghiệp lớn, nhiều Công ty sữa doanh nghiệp có dự án phát triển chăn nuôi bò sữa trang trại Từ tháng năm 2009, Nghệ An có dự án lớn chăn nuôi bò sữa công nghiệp Công ty sữa TH Đầu năm 2010, sau đợt nhập từ tháng đến tháng năm 2010 tổng số bò sữa Công ty 4,590 bò sữa HF nhập từ New Zealand Theo kế hoạch dự kiến hết năm 2010 tổng đàn bò Công ty 9,000 Trong thời gian vừa qua theo thông tin từ Công ty sữa Vinamilk đến tháng 6/2010 công ty nhập 1,000 bò sữa hậu bị HF 350 bò từ New Zealand, 350 bò từ Australia số lại từ Thái Land Theo quy luật phát triển chăn nuôi bò sữa nhiều nước giới khu vực việc phát triển vùng nguyên liệu sữa quy mô lớn với phương thức chăn nuôi công nghiệp, khép kín sản xuất hàng hóa xu hướng tất yếu ngành sữa Việt Nam năm thập kỷ tới II.3 Tổng sản lượng sữa tươi Tốc độ tăng trưởng tổng sản lượng sữa tươi sản xuất nước thời gian 10 năm qua trung bình 30% năm, tốc độ tăng sản lượng sữa cao tốc độ tăng đàn bò sữa cho thấy suất sữa chất lượng giống cải thiện Hiện sữa bò tươi nước người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng sản phẩm sữa chế biến khác Giá sữa tươi thu mua công ty sữa mức cao có lợi cho người nuôi bò khuyến khích cho người chăn nuôi đẩy mạnh sản xuất Tổng sản lượng sữa tươi nước hàng năm tăng nhanh từ số lượng 18.9 ngàn sữa tươi năm 1999 tăng lên 278 ngàn năm 2009 Năm 2009 giá sữa bột giới giảm từ 5,500 USD xuống 3,500 USD/tấn giá sữa tươi Việt Nam không chịu ảnh hưởng giá sữa tươi giới Trong lúc nông dân nước EU phải đổ sữa tươi Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông -IX.2.2 Kết tổng mức đầu tư  Bảng Dự trù giá trị xây lắp thiết bị giống Đơn vị tính: 1,000 đồng I Chi phí xây dựng + lắp đặt Stt Hạng mục Xây chuồng bò + khu vắt sữa Văn phòng Nhà máy hữu vi sinh, biogas Cảnh quan, khu phục vụ chung Hàng rào, cổng Cải tạo khu vực trồng cỏ cao sản Hệ thống xử lý phân Tổng cộng Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền trước thuế 5,000 m² 160 800,000 80000 880,000 800 3,000 m² m² 375 500 300,000 1,500,000 30000 150000 330,000 1,650,000 1,000 m² 300 300,000 30000 330,000 6,000 150 m 100 3,333 300,000 500,000 30000 50,000 330,000 550,000 150,000 15,000 165,000 3,850,000 385,000 4,235,000 Thành tiền trước thuế VAT VAT Thành tiền sau thuế II Chi phí trang bị máy móc thiết bị Stt Hạng mục Dây chuyền vắt sữa tự động Máy cày John Deer 6000 Hệ thống bể nước cho bò tắm Máy trộn rãi thức ăn TMR Máy phát điện 300KVA Tổng cộng Số lượng Đơn vị tính Đơn giá HT 3,000,000 300,000 3,300,000 Máy 125,000 12,500 137,500 HT 350,000 35000 385,000 Máy 1,000, 000 125,00 35000 50,000 100,000 10,000 110,000 Máy 200,00 200,000 20,000 220,000 3,775,000 377,500 4,152,500 III Chi phí đầu tư giống Stt Hạng mục Số lượng Đơn vị tính Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Đơn giá Thành tiền trước thuế VAT Thành tiền sau thuế Thành tiền sau thuế Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông -1 Bò vắt sữa + bò hậu bị 500 28,000 14,000,000 14,000,000 Tổng cộng 1,400,0 00 1,400,0 00 15,400,000 15,400,000  Tổng mức đầu tư Đơn vị tính: 1,000 đồng I II III IV V VI Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập dự án Chi phí lập TKBVTC Chi phí thẩm tra TKBVTC Chi phí thẩm tra dự toán Chi phí lập HSMT xây lắp Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công xây lắp Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí kiểm định đồng hệ thống thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm xây dựng Chi phí kiểm toán Chi phí thẩm tra phê duyệt toán Báo cáo đánh giá tác động môi trường Chi phí giống GT TRƯỚC THUẾ 3,850,000 3,775,000 202,596 558,540 249,338 103,662 9,163 8,894 16,902 16,572 108,031 34,655 11,325 159,570 57,750 31,781 20,039 50,000 14,000,000 VII Chi phí đất 15,272,727 IX CHI PHÍ DỰ PHÒNG=ΣGcp*5% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 1,190,922 39,009,354 STT HẠNG MỤC Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn VAT 385,000 377,500 20,260 55,854 24,934 10,366 916 889 1,690 1,657 10,803 3,465 1,133 15,957 5,775 3,178 2,004 5,000 1,400,00 1,527,27 119,092 3,900,93 GT SAU THUẾ 4,235,000 4,152,500 222,856 614,394 274,271 114,028 10,079 9,783 18,592 18,229 118,834 38,120 12,458 175,526 63,525 34,959 22,042 55,000 15,400,000 16,800,000 Quy USD 201,667 197,738 10,612 29,257 13,061 5,430 480 466 885 868 5,659 1,815 593 8,358 3,025 1,665 1,050 2,619 733,333 800,000 1,310,014 62,382 42,910,290 2,043,347 Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông CHƯƠNG X: GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN X.1 Nguồn vốn đầu tư dự án X.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư Đơn vị tính: 1,000 đồng Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng (VNĐ) Thành tiền trước thuế 3,850,000 Chi phí thiết bị (VNĐ) 3,775,000 377,500 4,152,500 Chi phí tư vấn (VNĐ) 558,540 55,854 614,394 Chi phí quản lý dự án (VNĐ) 202,596 20,260 222,856 Chi phí khác (VNĐ) 159,570 15,957 175,526 Chi phí giống 14,000,000 1,400,000 15,400,000 Chi phí đất 15,272,727 1,527,273 16,800,000 Dự phòng phí 1,190,922 119,092 1,310,014 39,009,354 3,900,935 42,910,290 Cộng Lãi vay thời gian xây dựng Tổng mức đầu tư STT VAT Thành tiền sau thuế Ghi 385,000 4,235,000 Gxd Gtb 1,480,405 44,390,695 X.1.2 Tiến độ sử dụng vốn STT 2 3 4 Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí giống Chi phí đất Dự phòng: Cộng X.1.3 Nguồn vốn thực dự án Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Quý IV/2011 4,235,000 4,152,500 614,394 222,856 175,526 15,400,000 16,800,000 1,310,014 42,910,290 Đơn vị tính: 1,000 đồng Tổng cộng 4,235,000 4,152,500 614,394 222,856 175,526 15,400,000 16,800,000 1,310,014 42,910,290 Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông -STT Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn vay ngân hàng Cộng Quý IV/2011 17,164,116 25,746,174 42,910,290 Tỷ lệ (%) 40% 60% 100% Với tổng mức đầu tư 42,910,290,000 đồng (Bốn mươi hai tỷ chín trăm mười triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng) – tương đương gần 2,000 USD Trong đó, Vốn chủ đầu tư chiếm 40% tổng đầu tư, tương ứng với số tiền 17,164,116,000 đồng gần 800,000 USD Bao gồm: Chủ sở hữu Tùng Bách Việt Đối tác Tổng cộng Vốn sở hữu 8,582,058 8,582,058 17,164,116 Tỷ lệ (%) 50% 50% 100% Ngoài công ty dự định vay Ngân hàng 60% tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay 25,746,174,000 đồng Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 21 quý với lãi suất dự kiến theo mức lãi suất chung 23%/năm Phương thức vay vốn: nợ gốc ân hạn thời gian xây dựng, trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Bắt đầu trả nợ từ dự án vào hoạt động Trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay trình bày bảng sau: HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ NĂM 2011 QUÝ IV - Vay kỳ 25,746,174 Trả nợ 1,480,405 - Lãi vay - Vốn gốc 1,480,405 Nợ cuối kỳ 25,746,174 - Số vốn vay kỳ vọng giải ngân đầu tháng 10/2011 với số tiền 25,746,174,000 đồng Trong thời gian xây dựng cuối quý trả toàn lãi vay chưa trả vốn gốc chưa có nguồn doanh thu với tổng lãi vay thời gian xây dựng 1,480,405,000 đồng Lãi vay thời gian xây dựng chi trả số tiền dự phòng phí từ nguồn vay vốn ngân hàng Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông -Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo quý dự tính năm với lãi suất 23%/năm, số tiền phải trả quý bao gồm lãi vay vốn gốc với khoản Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác ngân hàng Kế hoạch vay trả nợ theo kỳ thể cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ phần phụ lục sau: X.2 Phương án hoàn trả vốn vay Phương án hoàn trả vốn vay đề xuất dự án phương án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu hoạt động dự án Phương án hoàn trả vốn vay thể cụ thể bảng sau: Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn Lãi vay Thời hạn trả nợ 60% 25,746,174 21 5.75% 20 Quý Quý Quý Quý  Lịch trả nợ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ NĂM 2012 Quý I Quý II Quý III Quý IV 25,746,174 24,458,865 23,171,557 21,884,248 2,767,714 2,693,693 2,619,673 2,545,653 1,480,405 1,406,385 1,332,364 1,258,344 1,287,309 1,287,309 1,287,309 1,287,309 24,458,865 23,171,557 21,884,248 20,596,939 Quý I 20,596,939 NĂM 2013 Quý II Quý III Quý IV 19,309,630 18,022,322 16,735,013 2,471,633 1,184,324 1,287,309 19,309,630 2,397,612 2,323,592 2,249,572 1,110,304 1,036,283 962,263 1,287,309 1,287,309 1,287,309 18,022,322 16,735,013 15,447,704 NĂM 2014 Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông -HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ Quý I Quý II Quý III 15,447,704 14,160,396 12,873,087 Quý IV 11,585,778 2,175,552 2,101,531 2,027,511 888,243 814,223 740,202 1,287,309 1,287,309 1,287,309 14,160,396 12,873,087 11,585,778 NĂM 2015 Quý I Quý II Quý III 10,298,470 9,011,161 7,723,852 1,953,491 666,182 1,287,309 10,298,470 1,879,471 592,162 1,287,309 9,011,161 1,805,450 518,142 1,287,309 7,723,852 1,731,430 444,121 1,287,309 6,436,543 1,657,410 370,101 1,287,309 5,149,235 Quý I 5,149,235 NĂM 2016 Quý II Quý III 3,861,926 2,574,617 Quý IV 1,287,309 1,583,390 296,081 1,287,309 3,861,926 1,509,369 222,061 1,287,309 2,574,617 1,361,329 74,020 1,287,309 1,435,349 148,040 1,287,309 1,287,309 Quý IV 6,436,543 Hằng quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 1,287,309,500 đồng số tiền trả 20 quý số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến quý IV/2016 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH XI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án 20 năm vào hoạt động từ năm 2012; - Vốn chủ sở hữu 40%, vốn vay 60%; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ bán sữa tươi: bán lại cho công ty chế biến sữa Vinamilk, bán lẻ; lý bò sữa thành bò thịt; - Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí điện, nước; chi phí bảo trì, bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí thức ăn; chi phí vận chuyển; chi phí khác, - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Lãi suất vay nội tệ tạm tính: 23%/năm; Thời hạn trả nợ năm, trả năm lần gốc lãi; - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% Các thông số giả định dùng tính toán hiệu kinh tế XI.2 Tính toán chi phí XI.2.1 Chi phí sản xuất kinh doanh + Chi phí tiếp thị, quảng cáo Để dự án hoạt động có hiệu quả, doanh nghiệp trích khoản thu nhập để quảng cáo tiếp thị Chi phí ước tính khoảng 0.5% doanh thu + Chi phí điện, nước Chi phí điện nước cho hoạt động trang trại nuôi bò sữa chiếm 5% doanh thu/năm + Chi phí bảo trì: Để máy móc, trang thiết bị hoạt động tốt bền qua thời gian, chủ đầu tư trích khoảng 2.5% giá trị xây dựng máy móc thiết bị để bảo trì Giả sử chi phí tăng 3%/năm + Chi phí bảo hiểm Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị, chuồng trại năm 1% giá trị MMTB giá trị xây dựng Giả sử chi phí tăng 3%/năm + Chi phí vận chuyển Ước tính khoảng 6% doanh thu năm Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông -+ Chi phí quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng… Theo quy định chi phí 20% lương công nhân viên + Chi phí thức ăn Chi phí thức ăn năm = (1) + (2) + (3) + ( 4) + (5) + (6) + Thức ăn tổng hợp con/ngày: 6kg x 6,000đ = 36.000 đồng + Thức ăn tổng hợp cho 500 con/năm = thức ăn tổng hợp con/ ngày x 500 x 365 ngày (1)  Hèm bia con/ngày: + 4,5kg x 1,000đ = 4.500đ + Hèm bia 500con/năm = Hèm bia con/ngày x 500 x 365 ngày (2)  Xác mì con/ngày : + 6,5 kg x 700đ = 4.550đồng/ ngày + Xác mì 500 con/ngày = Xác mì con/ngày x 500 x 365 ngày (3)  Cỏ con/ngày : + 10kg x 600đ = 6.000đồng + Cỏ 500 con/năm= Cỏ con/ngày x 500 x 365 = 730,000,000đ (4)  Thuốc con/ngày : 4.000đồng + Thuốc 500 con/năm = Thuốc con/ngày x 500con x 365 ngày (5)  Rơm con/ngày: + 5,5kg x 1.000đ = 5.500đ + Rơm 500 con/năm = Rơm con/ngày x 500 x 365 ngày (6)  Các năm lại chi phí thức ăn tính tương tự, tùy thuộc vào số lượng đàn bò tăng tự nhiên đơn giá thức ăn trượt giá 2%/năm + Chi phí khác Chi phí chiếm 10% loại chi phí từ dự án Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông -Bảng tính chi phí hoạt động dự án: a b c d e f Hạng mục Chi phí tiếp thị quảng cáo Chi phí điện, nước Chi phí bảo trì máy móc thiết bị Phí bảo hiểm Chi phí vận chuyển Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng Chi phí mua thức ăn Số lượng Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 132,840 156,391 201,260 238,561 1,328,400 1,563,912 2,012,605 2,385,607 209,688 215,978 222,457 229,131 83,875 86,391 402,521 477,121 1,594,080 1,876,694 2,415,125 2,862,729 328,800 335,376 342,084 348,925 + Thức ăn tổng hợp/1 ngày/1 Số lượng (kg) Đơn giá (1,000đ/kg) + Hèm bia/1 ngày/1 Số lượng (kg) Đơn giá (1,000đ/kg) + Xác mì/1 ngày/ Số lượng (kg) Đơn giá (1,000đ/kg) + Rơm/ ngày/1con Số lượng (kg) Đơn giá (1,000đ/kg) + Cỏ/1 ngày/ Số lượng (kg) Đơn giá (1,000đ/kg) + Thuốc/ ngày/ Chi phí khác TỔNG CỘNG 11,050,375 500 36.00 14,336,169 635 36.72 18,599,499 806 37.45 24,131,351 1,024 38.20 6.00 6.00 4.50 6.00 6.12 4.59 6.00 6.24 4.68 6.00 6.37 4.78 4.50 1.00 4.55 4.50 1.02 4.73 4.50 1.04 4.93 4.50 1.06 5.12 6.50 0.70 5.50 6.63 0.71 5.61 6.76 0.73 5.72 6.90 0.74 5.84 5.50 1.00 6.00 5.50 1.02 6.12 5.50 1.04 6.24 5.50 1.06 6.37 10.00 0.60 4.00 10.00 0.61 4.08 10.00 0.62 4.16 10.00 0.64 4.24 1,472,806 1,857,091 2,419,555 3,067,343 16,200,863 20,428,003 26,615,107 33,740,768 XI.2.2 Chi phí nhân công + Tổng chi phí lương tháng : 137,000,000 ( Một trăm ba mươi bảy triệu đồng ) + Tổng chi phí lương năm: 1,781,000,000( Một tỷ bảy trăm tám mươi mốt triệu đồng) Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông -Cụ thể bảng sau: TT Chức danh Giám Đốc Phó Giám Đốc Kế toán, kế toán, văn thư Phụ trách chung Lao động PT Y Tế Tổng chi lương Lương chức danh công việc 1,800 6,000 1,500 5,000 900 3,000 Phụ cấp Phụ cấp công chức vụ đoàn Số lượng Chi phí lương/ tháng Tổng lương tháng 1 420 350 210 8,220 6,850 4,110 30 210 175 900 750 3,000 2,500 4,110 4,110 3,425 102,750 37 140 1,505 600 6,450 2,000 21,500 2,740 2,740 29,455 137,000 Tổng lương năm 8,220 106,860 6,850 89,050 12,330 160,290 53,430 1,335,7 50 35,620 1,781,0 00 XI.3 Doanh thu từ dự án Doanh thu dự án thu từ số bò sữa có Trong giai đoạn chủ đầu tư dự định tăng số lượng đàn bò tự nhiên từ 500 giống không mua thêm giống Dự kiến đến năm thứ 10 cửa dự án tức vào năm 2021 tổng đàn bò lên đến 2,538 Theo đó, doanh thu dự án tính toán sau : STT Năm kinh doanh Số lượng đàn bò sữa tăng tự nhiên (con) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 500 635 806 1,024 Số lượng bò sữa lý thành bò thịt (con) Tỷ lệ bò trưởng thành/tổng đàn bò 1,301 130 100% 90% 85% 85% 85% Tỷ lệ bò vắt sữa/tổng đàn bò trưởng thành Số lượng bò vắt sữa (con) Sản lượng sữa trung bình/con/ngày (kg) 90% 80% 75% 70% 70% 450 457 514 609 774 20 20 20 20 20 Công suất cho sữa 80% 90% 100% 100% 100% Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông -Chu kỳ cho sữa trung bình/con/năm (ngày) Tổng sản lượng sữa bò thu được/năm (kg) 300 300 300 300 300 2,160,000 2,468,880 3,084,671 3,656,364 4,643,582 Doanh thu hàng năm Năm Bán cho công ty Vinamilk Sản lượng sữa (kg) Đơn gíá (1,000đ/kg) Bán lẻ Số lượng sữa (kg) Đơn gíá (1,000đ/kg) Thanh lý bò sữa thành bò thịt Số lượng (kg) Đơn gíá (1,000đ/kg) TỔNG CỘNG ĐVT: 1,000 đồng Năm 2012 20,736,00 1,728,000 12.00 5,832,000 432,000 13.50 Năm 2013 24,412,285 26,568,00 1,975,104 12.36 6,865,955 493,776 13.91 31,278,241 Năm 2014 31,416,26 2,467,737 12.73 8,835,825 616,934 14.32 40,252,09 Năm 2015 Năm 2016 37,238,748 48,712,006 2,925,091 3,714,865 12.73 13.11 10,473,398 13,700,252 731,273 928,716 14.32 14.75 5,853,254 39022 150 47,712,145 68,265,512 Với kinh nghiệm tích lũy việc chăn nuôi chăm sóc bò sữa chủ đầu tư, dự kiến công suất cho sữa đàn bò trung bình 20kg/ngày Những năm đầu trang trại bò sữa sản xuất sữa 80% công suất trên, tăng dần năm 2014 đạt 100% công suất cho sữa trung bình  Doanh thu từ sữa Với tổng lượng sữa thu từ số bò vắt sữa chủ đầu tư bán cho : Công ty sữa Vinamilk (hoặc đơn vị chế biến sữa khác) 80% tương ứng 1,728,000 kg sữa/1 năm năm đầu tiên, với đơn giá 12,000 đồng/ kg, ước tính doanh thu bán sữa cho tổng công ty Vinamilk 20,736,000,000 đồng Đến năm 2013 doanh thu 24,412,285,000 đồng tương ứng với mức trượt giá đồng tiền 3% Bán lẻ cho người tiêu dùng 20% sản lượng sữa tương ứng với 432,000 kg/ năm năm với đơn gía bán lẻ 13,500 đồng/ kg, ước tính doanh thu 5,832,000,000 đồng, năm 2013 doanh thu 6,865,955,000 đồng  Doanh thu từ lý bò sữa thành bò thịt Ngoài ra, năm doanh nghiệp có nguồn thu từ lý bò sữa thành bò thịt Trung bình bò lý cân nặng 300 kg Doanh thu từ bò sữa lý tính từ năm thứ dự án trở Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông -XI.4 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: Năm 2012 26,568,000 24,231,044 16,200,863 771,682 5,477,498 1,781,000 2,336,956 584,239 1,752,717 Năm Doanh thu Chi phí Chi phí sx kinh doanh Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lương nhân viên Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế NĂM 2013 31,278,241 27,327,290 20,428,003 771,682 4,293,174 1,834,430 3,950,951 987,738 2,963,213 Năm 2014 40,252,091 32,385,102 26,615,107 771,682 3,108,850 1,889,463 7,866,989 1,966,747 5,900,241 Năm 2015 47,712,145 38,383,123 33,740,768 771,682 1,924,526 1,946,147 9,329,022 2,332,256 6,996,767 Ngay giải ngân chủ đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng, mua giống vòng sau tháng cuối năm 2011, trang trại bắt đầu có doanh thu từ năm 2012 Do tính chất kinh doanh sản xuất trực tiếp dự án mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư từ năm Lợi nhuận dự án tăng dần, năm 2013 năm 2014, dự án vào hoạt động đồng hoàn chỉnh công suất, lợi nhuận tăng từ 2,963,213,000 lên đến 5,900,241,000 Ngoài khoảng thu nhập từ lợi nhuận trước thuế chủ đầu tư có khoảng thu nhập khác tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản Lợi nhuận nhà máy tăng dần vào năm Bảng báo cáo ngân lưu: Năm NĂM 2011 NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Thu hồi giá trị tài sản lại Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động, Chi phí nhân công Nợ vay Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 26,568,000 31,278,241 40,252,091 47,712,145 26,568,000 31,278,241 40,252,091 47,712,145 1,480,405 44,390,695 16,200,863 1,781,000 10,626,733 26,827,597 20,428,003 1,834,430 9,442,409 29,870,413 26,615,107 1,889,463 8,258,085 34,873,192 33,740,768 1,946,147 7,073,761 40,814,529 (18,644,521) (259,597) 1,407,828 5,378,899 6,897,616 584,239 (843,836) 0.81 (686,045) (19,330,566 ) 987,738 420,090 0.66 277,672 (19,052,894 ) 1,966,747 3,412,152 0.54 1,833,636 (17,219,258 ) 2,332,256 4,565,361 0.44 1,994,595 (15,224,664 ) 25,746,174 25,746,174 42,910,290 (18,644,521) 1.00 (18,644,521) (18,644,521) Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông -NPV IRR Tpb 33,010,270 39% Bảng tiêu TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư chưa bao gồm thuế GTGT 10% (1,000 đồng) Giá trị NPV (1,000 đồng) Tỷ suất hòan vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn (năm) Đánh giá 42,910,290 33,010,270 39% Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 15 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản khấu hao hết vòng 14 năm (không tính giá trị lý cuối vòng đời dự án); tiền thuê đất lại Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu mua sắm MMTB chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Với suất sinh lời Chủ đầu tư kỳ vọng lớn lãi vay để đảm bảo khả toán nợ vay re = 25% Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 33,010,270,000 đồng >0 Suất sinh lời nội là: IRR = 39% Thời gian hoàn vốn tính năm sau vào hoạt động kinh doanh thức Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh XI.5 Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội XI.5.1 Hiệu kinh tế Dự án xây dựng trang trại bò sữa Đăk Nông có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế tỉnh ĐăkNông nói chung huyện Trường Xuân nói riêng Nhà nước, địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư XI.5.2 Lợi ích xã hội Không tiềm mặt kinh tế mà dự án có giá trị to lớn mặt xã hội Khi dự án vào hoạt động tiêu thụ lượng lớn rơm, cỏ số thức ăn khác Trong năm qua kinh tế nông nghiệp gặp nhiều khó khăn thời tiết, thiên tai, bão lũ Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông -làm cho đời sống người nông dân cực Mùa màng để thu hoạch, nhiều hộ nông dân đủ điều kiện để sinh sống Từ có chủ trương nhà nước việc hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi đời sống người dân nơi đỡ cực Tuy nhiên công sức người nông dân chưa trả thỏa đáng Do dự án đời giải cho toán Bên cạnh dự án khả thi qua thông số tài NPV = 33,010,270,000 đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 39 % ; thời gian hoà vốn sau năm kể từ năm 2012 Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động có trình độ cao lao động trình độ cho tỉnh Đăk Nông Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XII.1 Kết luận Theo Tổ chức Nông lương giới (FAO), chăn nuôi bò sữa có khả cạnh tranh lớn, trở thành công cụ mạnh việc giảm nghèo, bổ sung dinh dưỡng cải thiện sinh kế cho người nghèo nhiều nước phát triển Do việc thực đầu tư Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông góp phần vào việc phát triển kinh tế- xã hội huyện Đăk Sông, tỉnh Đăk Nông Không tạo nguồn sữa tươi ngon bò chăn nuôi tự nhiên mà đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm phát triển nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn tỉnh nước Công ty CP Tùng Bách Việt khẳng định dự án trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông đáp ứng nhu cầu lợi ích kinh tế - xã hội Riêng mặt tài đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu có dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trường nước XII.2 Kiến nghị Căn kết nghiên cứu thị trường, kết phân tích tài có đủ để đánh giá dự án khả thi với suất sinh lợi IRR = 39% thời gian hoàn vốn năm Chăn nuôi bò sữa nghề có hiệu kinh tế cao, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân Do xin kiến nghị Ngân hàng hỗ trợ lãi suất ngân hàng thời gian thực dự án, tạo điều kiện thủ tục cấp phép cho công ty CP Tùng Bách Việt thực dự án thời gian sớm Dự án có liên quan mật thiết đến phát triển chúng tôi, kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để làm triển khai bước Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 2011 CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CP HỒ PHƯỚC KHẢI Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt www.duanviet.com.vn năm ... án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP CHĂN NUÔI BÒ SỮA VII.1 Giống bò sữa VII.1.1 Chọn giống bò sữa Bò sữa nuôi Việt Nam thường giống bò. .. trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông Nắm bắt hội từ sách ưu tiên phát triển chăn nuôi bò sữa nhà nước thị trường tiêu thụ sữa bò ngày gia tăng, mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi bò. .. Dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA VIỆT NAM II.1 Phát triển chất lượng số lượng giống bò sữa Chăn nuôi bò sữa Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông , Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông ,

Hình ảnh liên quan

Hình: Ảnh vệ tinh vị trí huyện Đăk Sông - Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông

nh.

Ảnh vệ tinh vị trí huyện Đăk Sông Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình: Vị trí trang trại chăn nuôi bò sữa qua ảnh vệ tinh III.1.2. Địa hình - Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông

nh.

Vị trí trang trại chăn nuôi bò sữa qua ảnh vệ tinh III.1.2. Địa hình Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình: Mô phỏng hệ thống vắt sữa tự động tại trang trại ĐăkNông - Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông

nh.

Mô phỏng hệ thống vắt sữa tự động tại trang trại ĐăkNông Xem tại trang 25 của tài liệu.
 Bảng Dự trù giá trị xây lắp và thiết bị và con giống - Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông

ng.

Dự trù giá trị xây lắp và thiết bị và con giống Xem tại trang 36 của tài liệu.
HẠNG MỤC QUÝ IV - Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông
HẠNG MỤC QUÝ IV Xem tại trang 39 của tài liệu.
Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay được trình bày ở bảng sau: - Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông

i.

ến độ rút vốn vay và trả lãi vay được trình bày ở bảng sau: Xem tại trang 39 của tài liệu.
X.2. Phương án hoàn trả vốn vay - Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông

2..

Phương án hoàn trả vốn vay Xem tại trang 40 của tài liệu.
Kế hoạch vay trả nợ theo các kỳ được thể hiện cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ trong phần phụ lục sau: - Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông

ho.

ạch vay trả nợ theo các kỳ được thể hiện cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ trong phần phụ lục sau: Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng tính chi phí hoạt động của dự án: - Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông

Bảng t.

ính chi phí hoạt động của dự án: Xem tại trang 44 của tài liệu.
500 635 806 1,024 1,301 Số lượng bò sữa thanh  - Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông

500.

635 806 1,024 1,301 Số lượng bò sữa thanh Xem tại trang 45 của tài liệu.
Cụ thể như bảng sau: - Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông

th.

ể như bảng sau: Xem tại trang 45 của tài liệu.
NGÂN LƯU VÀO - Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông
NGÂN LƯU VÀO Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng báo cáo ngân lưu: - Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông

Bảng b.

áo cáo ngân lưu: Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng chỉ tiêu - Trang trại chăn nôi bò sữa đăk nông

Bảng ch.

ỉ tiêu Xem tại trang 48 của tài liệu.

Từ khóa liên quan