0

Đề kiểm tra một tiết Cơ Bản 12

3 494 0
  • Đề kiểm tra một tiết Cơ Bản 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2013, 01:25

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ Thời gian: 45’ Lớp 12T1 A. PHẦN BẮT BUỘC( 5 điểm) Câu 1 : ( 2,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta thời kỳ 1975-2005 ( đơn vò %) Năm 1979 1988 1995 1997 2005 Tỉ lệ tăng trưởng 0,2 5,1 9,5 4,8 8,4 Hãy nhận xét và giải thích tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta thời kỳ 1975- 2005. Câu 2: ( 3 điểm) Cho bản số liệu sau:Cơ cấu ngành sản lượng điện phân theo nguồn ở nước ta. (Đơn vò: %) Năm 1990 1995 2000 2005 2006 Thủy điện 72.3 53.8 38.3 30.0 32.4 Nhiệt điện ( Than) 20.0 22.0 29.4 24.4 19.1 Nhiệt điện( diezen – khí) 7.7 24.2 32.3 45.6 48.5 a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dòch cấu sản lượng điện phân theo nguồn ở nước ta thời gian trên. b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cấu sản lượng điện phân theo nguồn ở nước ta thời gian trên. B. PHẦN TỰ CHỌN: (5 Điểm)Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau: ĐỀ I: Câu 1: ( 2.5 điểm) Trình bày ý nghóa vò trí đòa lí Việt Nam đối với khu vực và thế giới. Câu 2 : ( 2.5 điểm) Nêu đặc điểm chung của đòa hình Việt nam. ĐỀ II: Câu 1: ( 1 điểm)Dựa vào Atlát đòa lí Việt Nam, hãy tính mật độ dân số các tỉnh sau: Cà Mau, Hà Nội , TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng. Câu 2: (2 điểm) Dựa vào Atlát đòa lí Việt Nam, hãy nhận xét sự phân bố khoáng sản nước ta. Câu 3:(2 điểm ) Dựa vào Atlát đòa lí Việt Nam, hãy kể tên các đỉnh núi cao trên 2000m ở khu vực núi Tây Bắc. Nhận xét đặc điểm đòa hình khu vực này. Hết (Học sinh được sử dụng Atlat Đòa lí Việt Nam) ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ Thời gian: 45’ Lớp 12C1 A. PHẦN BẮT BUỘC( 5 điểm) Câu 1 : ( 2 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta thời kỳ 1975-2005 ( đơn vò %) Năm 1979 1988 1995 1997 2005 Tỉ lệ tăng trưởng 0,2 5,1 9,5 4,8 8,4 Hãy nhận xét và giải thích tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta thời kỳ 1975- 2005. Câu 2: ( 3 điểm) Cho bản số liệu sau:Cơ cấu ngành sản lượng điện phân theo nguồn ở nước ta. (Đơn vò: %) Năm 1990 1995 2000 2005 2006 Thủy điện 72.3 53.8 38.3 30.0 32.4 Nhiệt điện ( Than) 20.0 22.0 29.4 24.4 19.1 Nhiệt điện( diezen – khí) 7.7 24.2 32.3 45.6 48.5 a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dòch cấu sản lượng điện phân theo nguồn ở nước ta thời gian trên. b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cấu sản lượng điện phân theo nguồn ở nước ta thời gian trên. B. PHẦN TỰ CHỌN: (5 Điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau: ĐỀ I: Câu 1: ( 2.5 điểm) Trình bày ý nghóa vò trí đòa lí Việt Nam đối với khu vực và thế giới. Câu 2 : ( 2.5 điểm) Nêu đặc điểm chung của đòa hình Việt nam. ĐỀ II: Câu 1: ( 1 điểm)Dựa vào Atlát đòa lí Việt Nam bản đồ công nghiệp nămg lượng, hãy xác kể tên các nhà máy điệm công suất trên 1000MW ở nước ta Câu 2: (2 điểm) Dựa vào Atlát đòa lí Việt Nam, hãy nhận xét sự phân bố khoáng sản nước ta. Câu 3:(2 điểm ) Dựa vào Atlát đòa lí Việt Nam bản đồ trang 9, hãy kể tên các đỉnh núi cao trên 2000m ở khu vực núi Tây Bắc. Nhận xét đặc điểm đòa hình khu vực này. Hết (Học sinh được sử dụng Atlat Đòa lí Việt Nam) . ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ Thời gian: 45’ Lớp 12T1 A. PHẦN BẮT BUỘC( 5 điểm) Câu 1 : ( 2,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Tốc độ. dụng Atlat Đòa lí Việt Nam) ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ Thời gian: 45’ Lớp 12C1 A. PHẦN BẮT BUỘC( 5 điểm) Câu 1 : ( 2 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Tốc độ tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra một tiết Cơ Bản 12, Đề kiểm tra một tiết Cơ Bản 12, Đề kiểm tra một tiết Cơ Bản 12