0

Một số câu đố Tiếng Anh

23 1,202 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2013, 01:25

QUESTION 1 3 2 4 5 6 8 7 9 10 11 13 12 14 15 16 18 17 19 20 QUESTION 1 1-Which letters are important to mathematicians? Answer: Letters Y and X QUESTION 2 What kind of animal has a head like a cat and a tail like a cat, but is not a cat? Answer: A kitten QUESTION 3 Which city in the U.S.A is known as “The Big Apple”? Answer: New York City QUESTION 4 LUCKY NUMBER QUESTION 5 Which city in the U.S.A is named “The Windy City”? Answer: Chicago QUESTION 6 When was our National Anthem written? Answer: In 1944. QUESTION 7 Which type of music does the song Auld Lang Syne belong to? Answer: It belongs to folk music
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số câu đố Tiếng Anh, Một số câu đố Tiếng Anh,