khai-quat-ve-thuyet-trình-phuong-phap-xay-dung-mot-bai-thuyet-trinh.pdf

26 4.8K 16

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hình ảnh liên quan

ồPhân tắch tình hình ;. Aw: - khai-quat-ve-thuyet-trình-phuong-phap-xay-dung-mot-bai-thuyet-trinh.pdf

h.

ân tắch tình hình ;. Aw: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hãy kiểm tra lại các dụng cụ phát biểu, máy chiếu, màn hình... - khai-quat-ve-thuyet-trình-phuong-phap-xay-dung-mot-bai-thuyet-trinh.pdf

y.

kiểm tra lại các dụng cụ phát biểu, máy chiếu, màn hình Xem tại trang 5 của tài liệu.
Thiết kế hình ảnh - khai-quat-ve-thuyet-trình-phuong-phap-xay-dung-mot-bai-thuyet-trinh.pdf

hi.

ết kế hình ảnh Xem tại trang 18 của tài liệu.
iệu ứng hình ảnh độn - khai-quat-ve-thuyet-trình-phuong-phap-xay-dung-mot-bai-thuyet-trinh.pdf

i.

ệu ứng hình ảnh độn Xem tại trang 19 của tài liệu.
e Hiệu quả: Nhờ vào kắch cỡ và hình dạng phong phú, làm nổi bật phong  chữ,  tạo  sự  nhấn  mạnh - khai-quat-ve-thuyet-trình-phuong-phap-xay-dung-mot-bai-thuyet-trinh.pdf

e.

Hiệu quả: Nhờ vào kắch cỡ và hình dạng phong phú, làm nổi bật phong chữ, tạo sự nhấn mạnh Xem tại trang 22 của tài liệu.
e Hiệu quả:Tạo hiệu ứng bằng mắt bằng những hình ảnh ba chiều - khai-quat-ve-thuyet-trình-phuong-phap-xay-dung-mot-bai-thuyet-trinh.pdf

e.

Hiệu quả:Tạo hiệu ứng bằng mắt bằng những hình ảnh ba chiều Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan