0

PTTs của đt ( Nguyễn Hồng Trung)

18 302 0
  • PTTs của đt ( Nguyễn Hồng Trung)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:27

Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ : : Hãy viết tọa độ Hãy viết tọa độ vectơ chỉ phương vectơ chỉ phương và tọa độ và tọa độ vectơ pháp tuyến vectơ pháp tuyến của đường thẳng ( của đường thẳng ( ∆ ∆ ) trong các trường hợp sau : ) trong các trường hợp sau : a/ ( a/ ( ∆ ∆ ) : Ax + By + C = 0 ) : Ax + By + C = 0 b/ ( b/ ( ∆ ∆ ): ): 0 0 x x a t y y b t = +   = +  Theo em, viết ptđt dạng Theo em, viết ptđt dạng nào dễ hơn, khi nào dùng nào dễ hơn, khi nào dùng dạng tổng quát, khi nào dạng tổng quát, khi nào dùng dạng tham số, em dùng dạng tham số, em thích viế ptđt dạng nào?? thích viế ptđt dạng nào?? O O x x y y (d) (d) a r n r ( ; ) ( ; )n A B a B A = ⇔ = − r r Theo em, VTPT và VTCP Theo em, VTPT và VTCP có quan hệ như thế nào, biết có quan hệ như thế nào, biết VTPT có suy ra được VTCP VTPT có suy ra được VTCP và ngược lại hay không? và ngược lại hay không? Baứi taọp Baứi taọp : : Trửụứng : THPT Trửụứng Chinh Trửụứng : THPT Trửụứng Chinh Lụựp : 10a1 Lụựp : 10a1 Gv : Nguyeón Quang Phửụực Gv : Nguyeón Quang Phửụực Cho điểm Cho điểm A(-1;2) A(-1;2) , , B(1;3) B(1;3) và đường thẳng và đường thẳng (d) (d) : .Hãy viết : .Hãy viết ptts của đường thẳng ( ptts của đường thẳng ( ∆ ∆ ) trong các trường hợp: ) trong các trường hợp: a/ ( a/ ( ∆ ∆ ) ) đi qua A và B đi qua A và B b/ ( b/ ( ∆ ∆ ) đi qua A và ) đi qua A và vuông góc vuông góc với (d) với (d) x 2 t y 1 t = +   = +  Giải Giải : : d/ ( d/ ( ∆ ∆ ) đi qua điểm I(0;y) ) đi qua điểm I(0;y) ∈ ∈ (d) và nhận làm (d) và nhận làm vectơ chỉ phương vectơ chỉ phương c/ ( c/ ( ∆ ∆ ) đi qua B và ) đi qua B và song song song song với (d) với (d) Bài tập 1 Bài tập 1 : : AB uuur a/ a/ Đường thẳng ( Đường thẳng ( ∆ ∆ ) có ) có * ( 1; 2) ( )A − ∈ ∆ (2;1)AB = uuur * Vectơ chỉ phương là * Vectơ chỉ phương là   ptts ( ptts ( ∆ ∆ ) là: ) là: x 1 2t y 2 t = − +   = +  b/ b/ Ta có : Ta có : * ( * ( ∆ ∆ ) ) ⊥ ⊥ (d) (d)   vtcp của ( vtcp của ( ∆ ∆ ) là: ) là: ( 1;1) d u n ∆ = = − r r * A(-1;2) * A(-1;2) ∈∆ ∈∆   ptts ( ptts ( ∆ ∆ ) là: ) là: x 1 t y 2 t = − −   = +  a a b b Cho điểm Cho điểm A(-1;2) A(-1;2) , , B(1;3) B(1;3) và đường thẳng và đường thẳng (d) (d) : .Hãy viết : .Hãy viết ptts của đường thẳng ( ptts của đường thẳng ( ∆ ∆ ) trong các trường hợp sau : ) trong các trường hợp sau : a/ ( a/ ( ∆ ∆ ) ) đi qua A và B đi qua A và B b/ ( b/ ( ∆ ∆ ) đi qua A và ) đi qua A và vuông góc vuông góc với (d) với (d) x 2 t y 1 t = +   = +  Giải Giải : : d/ ( d/ ( ∆ ∆ ) đi qua I(0;y) ) đi qua I(0;y) ∈ ∈ (d) và nhận làm (d) và nhận làm vectơ chỉ phương vectơ chỉ phương c/ ( c/ ( ∆ ∆ ) đi qua B và ) đi qua B và song song song song với (d) với (d) Bài tập 1 Bài tập 1 : : AB uuur c/ c/ Ta có: Ta có: * (1;3) ( )B ∈ ∆   ptts ( ptts ( ∆ ∆ ) là: ) là: x 1 t y 3 t = +   = +  d/ d/ Ta có : Ta có : * Vectơ chỉ phương của ( * Vectơ chỉ phương của ( ∆ ∆ ) là: ) là: * I(0;y) * I(0;y) ∈ ∈ (d) (d)   I(0;-1) I(0;-1)   ptts ( ptts ( ∆ ∆ ) là: ) là: x 2t y 1 t =   = − +  * ( * ( ∆ ∆ ) //(d) ) //(d)   vtcp của ( vtcp của ( ∆ ∆ ) là : ) là : (1;1) d u u ∆ = = r r * I(0;-1) * I(0;-1) ∈ ∈ ( ( ∆ ∆ ) ) (2;1)AB = uuur c c a/ a/ Cho hai điểm A(2;0), B(3;-2) và đường thẳng (d): y= x+1 Cho hai điểm A(2;0), B(3;-2) và đường thẳng (d): y= x+1 a/ Viết ptts của đường thẳng (d) a/ Viết ptts của đường thẳng (d) b/ Viết ptts của đường thẳng ( b/ Viết ptts của đường thẳng ( ∆ ∆ ) đi qua A và ) đi qua A và vuông góc với đường vuông góc với đường thẳng (d) thẳng (d) Giải Giải : : c/ Viết ptts của đường thẳng ( c/ Viết ptts của đường thẳng ( ∆ ∆ ) đi qua B và ) đi qua B và song song với song song với đường thẳng (d) đường thẳng (d) Bài tập 2: Bài tập 2: x t y 1 t =   = +  b/ b/ * ( * ( ∆ ∆ ) ) ⊥ ⊥ (d) (d)   (1; 1) d u n ∆ = = − r r * A(2;0) * A(2;0) ∈∆ ∈∆   ptts ( ptts ( ∆ ∆ ) là: ) là: x 2 t y t = +   = −  c/ c/ Ta có: Ta có: * (3; 2) ( )B − ∈ ∆   ptts ( ptts ( ∆ ∆ ) là: ) là: x 3 t y 2 t = +   = − +  * ( * ( ∆ ∆ ) //(d) ) //(d)   vtcp của ( vtcp của ( ∆ ∆ ) là: ) là: (1;1) d u u ∆ = = r r Đường thẳng (d) có Đường thẳng (d) có * (0;1) ( )M d∈ * vectơ chỉ phương là * vectơ chỉ phương là (1;1) d u = r   Ptts của đường thẳng (d) Ptts của đường thẳng (d) Ta có: Ta có: Câu h i 1ỏ Câu h i 1ỏ :Cho đường thẳng :Cho đường thẳng ∆ ∆ : : có vectơ chỉ phương . Hãy chọn câu có vectơ chỉ phương . Hãy chọn câu sai trong các câu sau : sai trong các câu sau : a. b. d. c. 2 3x t y t = −   =  a r ( 3;1)a = − r ( 3;0)a = − r ( 9;3)a = − r (3; 1)a = − r Câu h i 2 ỏ Câu h i 2 ỏ :Cho đường thẳng :Cho đường thẳng ∆ ∆ : x+y-1 = 0 : x+y-1 = 0 có vectơ chỉ phương có vectơ chỉ phương Hãy chọn câu sai trong các câu sau : Hãy chọn câu sai trong các câu sau : a r a. b. d. c. ( 1;1)a = − r (0; 1)a = − r (2007; 2007)a = − r (1; 1)a = − r Câu h i 3: Cho đường thẳng ỏ Câu h i 3: Cho đường thẳng ỏ ∆ ∆ : x-2=0 : x-2=0 Hãy chọn câu sai trong các câu sau: Hãy chọn câu sai trong các câu sau: a. b. d. c. 2 : 1 5 x y t =  ∆  = +  1 2 : 2 x t y = +  ∆  =  2 : 2 x y t =  ∆  =  2 : 2 2 x y t =  ∆  = −  . * Vectơ chỉ phương của ( * Vectơ chỉ phương của ( ∆ ∆ ) là: ) là: * I(0;y) * I(0;y) ∈ ∈ (d) (d)   I(0;-1) I(0;-1)   ptts ( ptts ( ∆ ∆ ) là: ) là: x.  = − +  * ( * ( ∆ ∆ ) //(d) ) //(d)   vtcp của ( vtcp của ( ∆ ∆ ) là : ) là : (1 ;1) d u u ∆ = = r r * I(0;-1) * I(0;-1) ∈ ∈ ( ( ∆ ∆ ) ) (2 ;1)AB = uuur
- Xem thêm -

Xem thêm: PTTs của đt ( Nguyễn Hồng Trung), PTTs của đt ( Nguyễn Hồng Trung), PTTs của đt ( Nguyễn Hồng Trung)