0

Hệ thống menu.doc

30 493 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 16:17

Hệ thống menu Chöông IVHEÄ THOÁNG MENUI/ Hệ thống Menu :1) Sử dụng bảng mô tả Menu :Menu của mỗi phân hệ được trình bày dạng bảng, bảng này diễn tả menu mà chương trình sẽ tham chiếu khi vận hành.Chức năng* T e ân C h ư ơ n g trìn hĐ ie åu k ie änM a õ M e n uNhập/SửaThuộc Tính Học Bổng Của Các Khối LớpChuẩn Bò/Gộp Các Khối Có Học Bổng bkhoitd B1005Xem/Sửa Qui Chế Học Bổng Cho Các Khối bkhoiqc B1010• Chức năng: Tên Chức năng thực hiện một tác vụ của chương trình.• Tên Chương trình: Tên chương trình thực hiện chức năng (có cả tham số được truyền).• Quản trò: Chức năng chỉ dành riêng cho người có quyền ghi trên phân hệ mà thôi.• Điều kiện: Điều kiện để chương trình quyết đònh có hay không có hiển thò chức năng này lên menu.• Mã Menu: Mã gán cho chức năng thực hiện chương trình. Mã này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ trên xuống dưới. 2) Sử dụng bảng mô tả menu trực tuyến :Menu của mỗi phân hệ lưu trong file :<prgpath>\VFW\< ph>\<x>command.dbfTrong đó: <prgpath> Đường dẫn lưu hệ chương trình. <x> Chữ Tên tắt của phân hệ.< ph> Mã phân hệ.Có thể tham khảo bảng mô tả menu ở trên một cách trực tuyến bằng cách :Trong môi trường FOXPRO, gõ lệnh :SET PATH TO <prgpath>\VFW\HTQLDO hm WITH <x>Trong đó: <prgpath> Đường dẫn lưu hệ chương trình. <x> Chữ Tên tắt của phân hệ. 84Phân Hệ Chữ Viết tắt Mã Phân hệQuản Lý Sinh ViênSQLSVQuản Lý CBCNV NQLNSQuản Lý ĐiểmDDIEMHọc Bổng & Miễn Giảm Học PhíBHBHPXếp Thời Khóa Biểu XXTKBQuản Lý Phòng Học PQLPHQuản Lý Học Phí Tài VụVQLTVQuản Lý Chương Trình Đào Tạo CCTDTQuản Lý Khối Lượng Giảng Dạy KKLGDĐăng Ký Môn HọcMDKMHTuyển Sinh TTSDHThông Tin Phục Vụ Lãnh Đạo LPVLDNhư đã giải thích ở phần Tổng quan, chỉ tập trung hoàn thiện 6 phân hệ : Quản Lý Sinh Viên, Quản Lý Điểm, Học Bổng & Miễn Giảm Học Phí, Quản Lý Học Phí Tài Vụ, Đăêng Ký Môn Học.3) Giải thích các ký hiệu trong cột điều kiện :Các ký hiệu nằm trong cột Điều kiện dùng để chương trình quyết đònh có hiển thò chức năng tương ứng trên menu hay không.Điều kiện này có thỏa mãn hay không tùy thuộc vào:• Quyền hạn của người dùng: Ví dụ: Một vài chức năng chỉ dành cho người quản trò phân hệ.• Sự chỉnh đònh thông số nhiệm ý của người quản trò hệ thống. • Sự chỉnh đònh thông số nhiệm ý của người quản trò phân he.ä(Các giá trò trong cột điều kiện này được xếp theo thứ tự ABC)Điều kiện Mã menu Ý nghóah_lophd M7030 Có quản lý lớp hợp đồng (tính học phí theo lớp)h_tdnocu M7050 Có theo dõi nợ các học kỳ cũh2giaidn D5230 Có quản lý 2 giai đoạnhbtl K1091 Có quản lý môn học bài tập lớnhcbmax X1090 Có nhập số CBGD tối đa của từng môn họchcothilai Hệ đào tạo tương ứng có điểm thi lạihcpcaith Có cho phép SV thi cải thiện điểmhdamh K1090 Có quản lý môn Đồ án môn họchDHTS D8130 Có in danh sách ĐTB học bổnghdotdky Có ĐKMH theo từng đợthdotdky2 Có ĐKMH theo từng đợt và chưa khóa dữ liệuhdutru M1090 Có để lại một số chỗ dự trữ khi xét ĐKMH85Điều kiện Mã menu Ý nghóahdxeplthi D3068 Có xếp lòch thi lạihgantosau D1261 Gán tổ cho SV+MH khi thi học kỳhgantoss M9080 Gán tổ cho SV+MH khi thi học kỳ và có xếp lòch thi học kỳhgantotr M1080 Gán tổ ngay khi ĐKMHhghsl53 B1035 Có giới hạn số lượng học bổng khuyến khích (theo % hoặc theo số lượng)hgiamsotc B1210 Giảm học phí theo số tín chỉ được miễn giảmhhkhuydm D5190 Có huỷ điểm các học kỳ tạm dừnghhockyhe C1080 Có tổ chức học ở học kỳ (học kỳ 3)hhpnamtc V2130 Có quản lý học phí theo năm tài chínhhhpnamtc2 V3100 Có quản lý học phí theo năm tài chính & có quyền q/lý phân hệ QLTVhkhacma C1090 Có môn học cùng môn nhưng khác mãhkhhptv V3111 Cho phép quyền Q/Lý Ph/hệ QLTV ghi lên File tổng hợp nợ học phí hkhnhhp V2052 Nhập đóng học phí tại Khoahkhnhhp0 Có nhập đóng học phí tại Khoahkhnhhp2 V5010 Là q/lý phận hệ QLTV & Có nhập đóng học phí tại Khoahkhnhhp3 V5050 Là Use nhập đóng học phí tại khoa & Có nhập đóng học phí tại Khoahkhoaso B1020 Chưa khóa sổ số liệu học kỳhkhsvmoi C1210 Có qui hoạch Mã SV mới cho từng khối lớphlatl K4080 Có quản lý môn luận án/tiểu luậnhlatlda2 K1100 Có quản lý môn luận án/tiểu luận/DAMH và chưa khóa sổ số liệuhlnan K1070 Có quản lý môn luận án (tính KLGD)hmhlq X1080 Có khái niệm MH liên quanhmxeplthi M9010 Có xếp lòch thi học kỳhncexist Có quản lý hệ niên chếhnhdiemtg2 D1270 Có quyền q/ly phân hệ DIEM & Có Nhập điểm thi HK lại gián tiếphnhdiemtg3 D1265 Có quyền q/ly phân hệ DIEM & Có Nhập điểm thi lại gián tiếp hnhomhlai X2186 Có tổ chức nhóm riêng cho SV học lạihptbtapnc D2020 Có % điểm bài tập (hệ niên chế)hptbtaptc D1020 Có % điểm bài tập (hệ tín chỉ)hptktranc D2010 Có % điểm kiểm tra (hệ niên chế)hptktratc D1010 Có % điểm kiểm tra (hệ tín chỉ)hquyenlhd M9720 Quản lý p/hệ QLTV & có quản lý lớp hợp đồnghquyenqldd D9170 Quản lý p/hệ DIEM & có quản lý điểm đạt khác nhau cho từng khối lớphquyenqlnc D9206 Quản lý p/hệ DIEM & Có quản lý hệ niên chếhquyenqlph B4030 Có quyền q/lý p/hệ đang sử dụnghquyenqlqd D9160 Quản lý p/hệ DIEM & có quản lý điểm chữ (ABCD)hquyenqltq M9585 Quản lý p/hệ DIEM & có quản lý MH tiên quyết86Điều kiện Mã menu Ý nghóahscanner2 Có ĐKMH, có sử dụng scanner và chưa khoá sổhSPKT C1110 Có nhập môn học bắt buộc đạt = 5 cho hệ tại chứchsshediem C1200 Tồn tại 2 hệ điểm ( 4 & 10) song songhtcexist Có quản lý hệ tín chỉhthgdtbtl D5200 Có cộng điểm thưởng vào ĐTB Chunghtkhoclai V1045 Có thống kê các khoản thu học lại riênghuserhtql B5090 Là Quản trò hệ thốnghxetdkm2 M1040 Có xét ĐKMH/Có quyền q/lý phân hệ XTKB & chưa khóa sổ dữ liệuhxetdkm3 M1100 Có xét ĐKMH/Có quyền q/lý phân hệ DKMH & chưa khóa sổ dữ liệuhxetdkmh M1170 Có xét ĐKMHhxetmhtq Có xét môn học tiên quyết khi xét ĐKMHhxetng D8094 Có xét ĐTB chuyên ngành khi xét hoàn thành giai đoạnhxettq M2050 Có xét môn học tiên quyết khi xét ĐKMH trong học kỷ xétII/ Quản Lý Sinh Viên (QLSV) :Hình 14 : Menu Phân hệ Quản lý Sinh viên (QLVS).87Chức năng* T e ân C h ư ơ n g trìn hĐ ie åu k ie änM a õ M e n uTìm KiếmXem Danh Sách Sinh Viên (Học Kỳ) hviewds S1010Xem Tự Điển Sinh Viên (Tất Cả) hviewtd S1020Tìm Kiếm Theo Điều Kiện Tổng Hợp htimkiem S1030In ấnIn Lý Lòch Sinh ViênIn Lý Lòch Sinh Viên - 1 Sinh Viên sin with 1 S2010In Lý Lòch Sinh Viên - Theo Lớp sin with 3 S2020In Lý Lòch Sinh Viên - Theo File sin with 2 S2030In Danh Sách LớpIn Danh Sách Lớp sinlp with 1 S2040In Danh Sách Lớp & Đòa Chỉ Liên Lạc sinlp with 2 S2050In Danh Sách Lớp & Thông Tin Tùy Chọn sinloptd S2052In Danh Sách Sinh Viên Tùy Chọn hinds S2055In Thẻ Sinh ViênIn Thẻ Sinh Viên - 1 Sinh Viên sinthesv with 1 S2057In Thẻ Sinh Viên - Theo Lớp sinthesv with 3 S2058In Thẻ Sinh Viên - Theo File sinthesv with 2 S2059In Danh Sách Sinh ViênIn Danh Sách Sinh Viên Theo Hộ Khẩu sinhk S2060In Danh Sách NVQS Theo Hộ Khẩu sinhk with 1 S2070In Danh Sách Theo Đoàn Thể sindoan S2080In Danh Sách Vào/Ra Theo Lý DoIn Danh Sách SV Theo Lý Do Vào stimbd with 1 S2090In Danh Sách SV Theo Lý Do Ra stimbd with -1 S2100In Thống Kê Sinh ViênIn Thống Kê Sinh Viên sthongke S2110In Thống Kê Báo Cáo BGD & ĐT sthkebgd S2120In Thống Kê Biến ĐộngIn Kiểm Tra Hợp Lý DSSV So Với HK Trước * sthkdb2 S2125In Thống Kê Biến Động Só Số sthkdbd S2130In Thống Kê Biến Động Theo Lý Do sxembd S2140In Thống Kê Theo Hộ KhẩuIn Thống Kê Theo Hộ Khẩu (Mẫu 1) stkehk S2150In Thống Kê Theo Hộ Khẩu (Mẫu 2) sintkhk S2160In DSSV Vượt Thời Gian Đào Tạo Tối Đa sinvuot S2170Hiệu ChỉnhSửa Đổi/Thêm Bớt 1 SV *Nhập QĐ Nhập Học Lại (Đã Có Mã Số) * sthay1 with '+' S3010Nhập QĐ Nhập Học Mới (Chưa Có Mã Số) * sthay1 with '++' S3020Nhập QĐ Nghỉ Học * sthay1 with '-' S303088Chức năng* T e ân C h ư ơ n g trìn hĐ ie åu k ie änM a õ M e n uHủy Tên SV Trong File DSSV Học Kỳ * sthay1 with '-=' S3040Hủy Bỏ Mã Số Sinh Viên Trong File TDSV * shuy1sv S3050Sửa Dữ Liệu Sinh Viên * sthay1 with '' S3060Chuẩn Bò File DSSV Mới Từ Phân Hệ TSDH * staodstt S3070Chuẩn Bò File DSSV Từ File Cấu Trúc BĐH * staodst2 S3075Sửa Đổi/Thêm Bớt Nhiều SV Theo File *Nhập QĐ Nhập Học Lại Từ File * htaodssv with '+' S3080Nhập QĐ Nhập Học Mới Từ File * sthemts S3090Nhập QĐ Nghỉ Học Từ File * htaodssv with '-' S3100Hủy Tên SV Trong File DSSV H/Kỳ Từ File *htaodssv with '-='S3110Hủy Bỏ MSSV Trong File TDSV Từ File * shuynsv S3120Chuyển Đổi Lớp Các SV Từ File * sdoilop S3130Giai Đoạn & Ra Trường *Nhập NHHK Vào GĐ2 - 1 SV * snhgd2 with 1,0h2giaidnS3140Nhập NHHK Vào GĐ2 - Từ File * snhgd2 with 2,0h2giaidnS3150Nhập NHHK Ra Trường - 1 SV * snhgd2 with 1,1 S3160Nhập NHHK Ra Trường - Từ File * snhgd2 with 2,1 S3170Cập Nhật Tự Điển Sinh Viên *Cập Nhật Tên Sinh Viên Không Có Dấu * suatenvn S3180Cập Nhập Tên Lớp Cuối Cùng Vào TDSV * suatlsv S3181In K/Tra SV Có Trong DS & Không Có QĐònh * sinqd S3185Xem/Sửa File Biến Động Danh Sách SV sxemthay S3190Khen Thưởng Kỷ Luật Sinh ViênXem/Sửa Khen Thưởng Sinh Viên (Học Kỳ) sxemktkl with 1 S3200Xem/Sửa Kỷ Luật Sinh Viên (Học Kỳ) sxemktkl with 2 S3210Xem/Sửa Danh Sách Cấp Thẻ Sinh Viên sthesv S3220Xem/Sửa Phân Tổ Cho Sinh ViênXem/Sửa Tổ (Mức Học Phí) Các Lớp ssuato S3230Xem/Sửa Tổ (Học Theo Nhóm) Các Lớp ssuanl S3232Xem/Sửa Nhóm (Học Ngoại Ngữ) Các Lớp ssuangng S3234Xem/Sửa Nhóm (Học Chuyên Ngành) Các Lớpssuangng with 1 S3236In Nhóm Ngoại Ngữ Các Lớp sinngng S3238In Nhóm MH Chuyên Ngành Các Lớp sinngng with 1 S3239Sửa Dữ Liệu Hồ Sơ Sinh Viên Theo Lớp * shssv S3240Cố Vấn Học Tập Của Sinh ViênXem/Sửa Cố Vấn Học Tập - Theo Lớp sgvcn S3250Xem/Sửa Mã Cố Vấn Học Tập Của SV sgvcn2 S3260In DSSV Theo Cố Vấn Học Tập singvcn S3270In Thống Kê Số Lượng SV Theo Cố Vấn HT singvcn2 S3270Chuyên Ngành Của Sinh ViênXem/Sửa Chuyên Ngành - Theo Lớp schngsv S328089Chức năng* T e ân C h ư ơ n g trìn hĐ ie åu k ie änM a õ M e n uXem/Sửa Mã Chuyên Ngành Của SV schngsv2 S3290In DSSV Theo Chuyên Ngành sinchng S3300Bảo TrìXem Sửa Thông Số Người Sử Dụnghoptio n w ith 'Q L S V 'Tự Điển Liên Quan Đến Phân HệXem Tự Điển Lý Do Vàohhtudie n w ith 'tdld v'S4030Xem Tự Điển Lý Do Rahhtudie n w ith 'tdld r'S4040Xem Tự Điển Khen Thưởnghhtudie n w ith 'tdkt'S4050Xem Tự Điển Kỷ Luậthhtudie n w ith 'tdkl'S4060Xem Tự Điển Tên Lớphhtudie n w ith 'stdlp'S4070Xem Tự Điển Hệ Phổ Thônghhtudie n w ith 'tdtd 'S4080Xem Tự Điển Hệ Đào Tạohhtudien with 'tdhedt'S4090Xem Tự Điển Ngành Họchhtudie n w ith 'tdng'S4100Xem Tự Điển Khoahhtudie n w ith 'tdkh'S4110Xem Tự Điển Khối Lớphhtudie n w ith 'tdkhoi'S4120Xem Tự Điển Tỉnh/Thành Phốhhtudie n w ith 'tdtp 'S4130Xem Tự Điển Quận/Huyệnhhtudie n w ith 'tdqh'S4140Xem Tự Điển Dân Tộchhtudie n w ith 'tddt'S4150Xem Tự Điển Tôn Giáohhtudie n w ith 'tdtg 'S4160Reindex Các Tập Tin * hReindexhquye n qlphS4170Phân Loại Lớp Khi Bảo Trì Phân Hệ * skhbtrihquye n qlphS4175Bảo Trì Phân Hệ *hquye n qlphIn Tổng Quát Bảo Trì Phân Hệ * hbaotrihquye n qlphS4180In Chi Tiết Bảo Trì Phân Hệ * hbaotri2hquye n qlphS4190Sửa Lỗi Từ Số Liệu Bảo Trì * hbaotri2 with 1hquye n qlphS4191Cập Nhật T.Đổi Do Sử Dụng File Ngoài CT * happdbfhquye n qlphS4195Sửa Đổi Tự Điển Phân Hệ * hsuatdhquye n qlphS4200Xem/Sửa Thông Tin Hiệu Chỉnh Báo Biểu * hsuarpprhquye n qlphS4202Xem/Sửa Tự Điển Người Ký * htdngkyhquye n qlphS4204Xem/Sửa Người Ký Tên Trên Các Mẫu In * hkytenhquye n qlphS4206Đổi Mật Khẩu Người Sử Dụng hchange S4210Chỉnh ĐònhTạo File Mã Số Theo Điều Kiện Lọc hchonmaso S5020Tạo File Mã Số Bởi Các Phép Toán Quan Hệ hrelation S5030Tạo File & In Danh Sách Sinh Viên htaodssv S5040Xem/Sửa/In File Text hmodifil S5050Khóa Quyền Khai Thác Tạm Thờihlock1 in hlockkt1huserhtql S5090Mở Quyền Khai Thác Trở Lạihlock2 in hlockkt1huserhtql S5100Xem User Đang Làm Việc Trên Mạnghlock3 in hlockkt1huserhtql S5110Giới Thiệu habout S512090III/ Quản Lý Điểm (DIEM) :Hình 15 : Menu Phân hệ Quản lý Điểm (DIEM).Chức năng* T e ân C h ư ơ n g trìn hĐ ie åu k ie änM a õ M e n uTín Chỉ htcexistXem/Sửa Tỷ Lệ % Điểm Kiểm Tra dnhptkt with 'kt'hptktratcD1010Xem/Sửa Tỷ Lệ % Điểm Bài Tập dnhptkt with 'bt'hptbtaptcD1020Xem/Sửa Danh Sách Điểm Học Kỳ hvwdmnh D1030In Dữ Kiện Không Hợp Lệ Của File Điểm * hinxetd with 1 D1040In Bảng Danh Sách Điểm Danh dindsgd with 0 D1050Nợ Học PhíTạo/Cập Nhật File Nợ Học Phí * dtonno hkhoaso D1060Xem/Sửa File Nợ Học Phí (SV) dxemno D1070Tạo File Cấm Thi Vì Thiếu HP * dtthpmh hkhoaso D1080Xem/Sửa File Nợ Học Phí (MH) dnohpmh D1090In Danh Sách Cấm Thi Nợ HP dinnohp D1100In Thống Kê Nợ Học Phí dintkno D1110Cấm Thi/Hoãn Thi/Miễn Thi/Rút MHNhập Môn Học Cấm Thi * dcamthi with 1 hkhoaso D1120Nhập Môn Học Hoãn Thi * dcamthi with 2 hkhoaso D1130Nhập Môn Học Miễn Thi * dcamthi with 3 hkhoaso D114091Chức năng* T e ân C h ư ơ n g trìn hĐ ie åu k ie änM a õ M e n uNhập Môn Học Rút * dcamthi with 4 hkhoaso D1150Xem/Sửa File Cấm/Hoãn/Miễn/Rút dcamth2 D1160In DS MH Cấm/Hoãn/Miễn/Rút - Theo MH dincamth D1170In DS Cấm/ Không Nhập Trước dcamkhl D1180In DS MH Cấm/Hoãn/Miễn/Rút - Theo SV dinctsv D1185Xem/Sửa MH Hoãn Thi Được Thi Lại dhoanthi D1190In Các Môn Hoãn Thi Được Thi Lại * dkthoan D1200Nhập/Chuyển Điểm Hoãn Thi * dnhhoan D1210Gán Zero Cho MH Hoãn Thi Quá Hạn * dgnhoan D1220In Danh Sách ThiIn Danh Sách Thi Theo Nhóm MH dindsgd with 1 D1230In Bảng Ghi Điểm Theo Nhóm MH dindsgd with 2 D1240In Danh Sách Thi Theo Toàn MHdindsgd with 1,0,1D1250In Bảng Ghi Điểm Theo Toàn MHdindsgd with 2,0,1D1251Nhập Điểm Thi *Nhập Điểm Thi Theo Nhóm MH * dnhdtnc D1260Nhập Điểm Thi Theo Tổ MH * dnhdttohgantosauD1261Cấp Quyền Nhập Điểm Cho User Theo MH * dqynuserhnhdiem tg3D1265Nhập Theo Nhóm MH (Đã Khóa) * dnhdtnc with '',1hnhdiem tg2D1270Chuyển Điểm Trung Gian->Chính *dchdtnc with .f., 1hnhdiem tg2D1280Khóa Điểm Thi: Trung Gian->Chính * dchdtnchnhdiem tg2D1290Mở Khóa : Chính->Trung Gian * dchdtnc2hnhdiem tg2D1300Nhập Điểm Thi Theo Toàn MH *dnhdtnc with '','',1D1305In Sau Khi Nhập ĐiểmIn Môn Học Chưa Nhập Điểm dmhchua D1310In SV Chưa Có Điểm (MH Đã Nhập) dchnhaps D1320In Thống Kê Nhập Điểm Theo MH dtknhdm D1325In Thống Kê SV Đạt Theo MH dintkrot D1330In Danh Sách SV Còn Nợ dindsrot D1335In DSSV Còn Nợ Theo MH & Lớp dindsrt2 D1336Nhập Trực Tiếp Điểm Thi *Đăng Ký Mới / Sửa Điểm Sinh Viên & MH * hsuadiem D1340Nhập Trực Tiếp Cấm Thi Môn Học * dnhaprut with 1 D1360Nhập Trực Tiếp Hoãn Thi Môn Học * dnhaprut with 2 D1370Nhập Trực Tiếp Miễn Thi Môn Học * dnhaprut with 3 D1380Nhập Trực Tiếp Rút Môn Học * dnhaprut with 4 D1390In Kết Quả ThiIn Bảng Điểm Thi Đã Nhập - Theo Nhóm MH dindsgd with 1,1 D1400In Bảng Điểm Thi Đã Nhập - Toàn MHdindsgd with 1,1,1D1401In Bảng Điểm Tổng Hợp Theo Lớp dinthtc D1410Đối Chiếu Các Điểm Đặc Biệt *92[...]... buộc đạt = 5 cho hệ tại chứchsshediem C1200 Tồn tại 2 hệ điểm ( 4 & 10) song songhtcexist Có quản lý hệ tín chỉhthgdtbtl D5200 Có cộng điểm thưởng vào ĐTB Chunghtkhoclai V1045 Có thống kê các khoản thu học lại riênghuserhtql B5090 Là Quản trị hệ thống hxetdkm2 M1040 Có xét ĐKMH/Có quyền q/lý phân hệ XTKB & chưa khóa sổ dữ liệuhxetdkm3 M1100 Có xét ĐKMH/Có quyền q/lý phân hệ DKMH & chưa... điểm kiểm tra (hệ tín chỉ)hquyenlhd M9720 Quản lý p /hệ QLTV & có quản lý lớp hợp đồnghquyenqldd D9170 Quản lý p /hệ DIEM & có quản lý điểm đạt khác nhau cho từng khối lớphquyenqlnc D9206 Quản lý p /hệ DIEM & Có quản lý hệ niên chếhquyenqlph B4030 Có quyền q/lý p /hệ đang sử dụnghquyenqlqd D9160 Quản lý p /hệ DIEM & có quản lý điểm chữ (ABCD)hquyenqltq M9585 Quản lý p /hệ DIEM &... Chứng Chỉ dxdssv with 3 D7200 Thống Kê Thống Kê Điểm Số - Theo Môn Học dthongk2 with 1 D8010 Thống Kê Điểm Số - Chung Cho Tất Cả MH dthongk2 with 2 D8020 Thống Kê - Điểm Trung Bình Học Kỳ dthongk1 with 3 D8030 Thống Kê - Điểm Trung Bình Năm Học dthongk1 with 7 D8035 Thống Kê - Điểm Trung Bình Chung dthongk1 with 4 D8040 Thống Kê - Số Tín Chỉ Đạt Học Kỳ dthongk1 with 5 D8050 Thống Kê - Số Tín Chỉ Đạt Chung... kỳhncexist Có quản lý hệ niên chếhnhdiemtg2 D1270 Có quyền q/ly phân hệ DIEM & Có Nhập điểm thi HK lại gián tiếphnhdiemtg3 D1265 Có quyền q/ly phân hệ DIEM & Có Nhập điểm thi lại gián tiếp hnhomhlai X2186 Có tổ chức nhóm riêng cho SV học lạihptbtapnc D2020 Có % điểm bài tập (hệ niên chế)hptbtaptc D1020 Có % điểm bài tập (hệ tín chỉ)hptktranc D2010 Có % điểm kiểm tra (hệ niên chế)hptktratc... * mxettq hxettq M2050In Các Dữ Liệu Không Hợp Lệ Trùc Khi ĐK * minxet M2060In Thống KêIn Thống Kê Số SV ĐKMH Theo Môn Học mthkeng M2070In Thống Kê Đăng Ký Theo Đợt Họcmthkeng with .f.,1hdotdky M2080In Thống Kê Số Tín Chỉ Đăng Ký mdemtchi M2090In Số Lượng MH ĐK Nhưng Không Mở Lớp minkhmo M2100Thay Đổi Phòng Học * Thống Kê Số Đăng Ký Để Thay Đổi Phòng * mthkess M2110Thay Đổi Số SV Chung * mdoiphg... qlphS4170Phân Loại Lớp Khi Bảo Trì Phân Hệ * skhbtrihquye n qlphS4175Bảo Trì Phân Hệ *hquye n qlphIn Tổng Quát Bảo Trì Phân Hệ * hbaotrihquye n qlphS4180In Chi Tiết Bảo Trì Phân Hệ * hbaotri2hquye n qlphS4190Sửa Lỗi Từ Số Liệu Bảo Trì * hbaotri2 with 1hquye n qlphS4191Cập Nhật T.Đổi Do Sử Dụng File Ngoài CT * happdbfhquye n qlphS4195Sửa Đổi Tự Điển Phân Hệ * hsuatdhquye n qlphS4200Xem/Sửa... đó: <prgpath> Đường dẫn lưu hệ chương trình. <x> Chữ Tên tắt của phân hệ. < ph> Mã phân hệ. Có thể tham khảo bảng mô tả menu ở trên một cách trực tuyến bằng cách :Trong môi trường FOXPRO, gõ lệnh :SET PATH TO <prgpath>\VFW\HTQLDO hm WITH <x>Trong đó: <prgpath> Đường dẫn lưu hệ chương trình. <x> Chữ Tên tắt của phân hệ. 84 Chức năng* T e ân C h ư ơ... mhuymhf M5050Hủy Bỏ KQ Đăng Ký - Theo File Sinh Viên * mhuyfile M5060Hủy Bỏ KQ Đăng Ký > Tín Chỉ Max * mhuynhtc with 1 M5070In Thống Kê TKBIn Thống Kê TKB - Nhóm SV Không ĐK Đượcmtktkb with 3 M5080In Thống Kê TKB - Nhóm SV Cùng Học 1 MHmtktkb with 1 M5090In Thống Kê TKB - Nhóm SV Theo File mtktkb M5100Tìm DSSV Rảnh - SV Cùng Học 1 MHmtfsvtkb with 1,.t.M5110Tìm DSSV Rảnh - Nhóm SV Theo... with 3 hkhoaso M6090Học PhíCác Thuộc Tính Về Học PhíXem/Sửa Mức Học Phí Các Lớp mmuchphi M7010Xem/Sửa Mức Học Phí Tín Chỉ Các Hệ ĐT mnhhpdb M7020Xem/Sửa Mức Giảm/Tăng Học Phí Ngành mgmhpng M7021109 I/ Hệ thống Menu :1) Sử dụng bảng mô tả Menu :Menu của mỗi phân hệ được trình bày dạng bảng, bảng này diễn tả menu mà chương trình sẽ tham chiếu khi vận hành.Chức năng* T e ân C h ư ơ n g trìn... B4130ReIndex Các Tập Tin * hReindexhquye n qlphB4140Bảo Trì Phân Hệ *hquye n qlphIn Tổng Quát Bảo Trì Phân Hệ * hbaotrihquye n qlphB4150In Chi Tiết Bảo Trì Phân Hệ * hbaotri2hquye n qlphB4160Sửa Lỗi Từ Số Liệu Bảo Trì * hbaotri2 with 1hquye n qlphB4161Cập Nhật T.Đổi Do Sử Dụng File Ngoài CT * happdbfhquye n qlphB4165Sửa Đổi Tự Điển Phân Hệ * hsuatdhquye n qlphB4170Xem/Sửa Thông Tin Hiệu Chỉnh . Chöông IVHEÄ THOÁNG MENU I/ Hệ thống Menu :1) Sử dụng bảng mô tả Menu :Menu của mỗi phân hệ được trình bày dạng bảng, bảng này diễn tả menu mà chương trình. tả menu trực tuyến :Menu của mỗi phân hệ lưu trong file :<prgpath>VFW< ph><x>command.dbfTrong đó: <prgpath> Đường dẫn lưu hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống menu.doc,

Hình ảnh liên quan

Hình 14 : Menu Phân hệ Quản lý Sinh viên (QLVS). - Hệ thống menu.doc

Hình 14.

Menu Phân hệ Quản lý Sinh viên (QLVS) Xem tại trang 5 của tài liệu.
II/ Quản Lý Sinh Viên (QLSV) : - Hệ thống menu.doc

u.

ản Lý Sinh Viên (QLSV) : Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 15 : Menu Phân hệ Quản lý Điểm (DIEM). - Hệ thống menu.doc

Hình 15.

Menu Phân hệ Quản lý Điểm (DIEM) Xem tại trang 9 của tài liệu.
III/ Quản Lý Điểm (DIEM) : - Hệ thống menu.doc

u.

ản Lý Điểm (DIEM) : Xem tại trang 9 của tài liệu.
In Bảng Điểm Thi Đã Nhập - Theo Nhóm MH dindsgd with 1,1 D1400 In Bảng Điểm Thi Đã Nhập - Toàn MHdindsgd with 1,1,1D1401 - Hệ thống menu.doc

n.

Bảng Điểm Thi Đã Nhập - Theo Nhóm MH dindsgd with 1,1 D1400 In Bảng Điểm Thi Đã Nhập - Toàn MHdindsgd with 1,1,1D1401 Xem tại trang 10 của tài liệu.
In Bảng Điểm Thi Từng MH dindtnc D2160 - Hệ thống menu.doc

n.

Bảng Điểm Thi Từng MH dindtnc D2160 Xem tại trang 11 của tài liệu.
In Bảng Điểm Kết Quả Thi dinkqt D6100 - Hệ thống menu.doc

n.

Bảng Điểm Kết Quả Thi dinkqt D6100 Xem tại trang 14 của tài liệu.
In Bảng Điểm Phúc Tra Theo M H- Tổng Hợp dinpt wit h1 D5150 In Bảng Điểm Phúc Tra 1 SV - Theo Filedinkqpt with 1D5160 In Bảng Điểm Phúc Tra ! SV - Từng SVdinkqpt with 2D5170 Chuyển Điểm Phúc Tra Vào File Điểm Thi* dchptraD5180 Xem/Sửa Học Kỳ Hủy Điểm Của  - Hệ thống menu.doc

n.

Bảng Điểm Phúc Tra Theo M H- Tổng Hợp dinpt wit h1 D5150 In Bảng Điểm Phúc Tra 1 SV - Theo Filedinkqpt with 1D5160 In Bảng Điểm Phúc Tra ! SV - Từng SVdinkqpt with 2D5170 Chuyển Điểm Phúc Tra Vào File Điểm Thi* dchptraD5180 Xem/Sửa Học Kỳ Hủy Điểm Của Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 16 : Menu Phân hệ Học Bổng & Miễn Giảm Học Phí (HBHP) - Hệ thống menu.doc

Hình 16.

Menu Phân hệ Học Bổng & Miễn Giảm Học Phí (HBHP) Xem tại trang 17 của tài liệu.
In Bảng Tổng Hợp HB Ưu Đãi bincs with 3 B3120 - Hệ thống menu.doc

n.

Bảng Tổng Hợp HB Ưu Đãi bincs with 3 B3120 Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 17 : Menu Phân hệ Quản Lý Học Phí Tài Vụ (QLTV) - Hệ thống menu.doc

Hình 17.

Menu Phân hệ Quản Lý Học Phí Tài Vụ (QLTV) Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 18 : Menu Phân hệ Đăng Ký Môn Học (DKMH) - Hệ thống menu.doc

Hình 18.

Menu Phân hệ Đăng Ký Môn Học (DKMH) Xem tại trang 23 của tài liệu.
VI/ Đăng Ký Môn Học (DKMH) : - Hệ thống menu.doc

ng.

Ký Môn Học (DKMH) : Xem tại trang 23 của tài liệu.
In Bảng Ký Nhận Phiếu Đăng Ký Học Lại mindskth M2290 - Hệ thống menu.doc

n.

Bảng Ký Nhận Phiếu Đăng Ký Học Lại mindskth M2290 Xem tại trang 25 của tài liệu.