0

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU XÂY DỰNG BẰNG PHẦN MỀM SAP2000 VERSION 14 NGUYỄN VIẾT TRUNG

382 1,505 7
  • PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU XÂY DỰNG BẰNG PHẦN MỀM SAP2000 VERSION 14 NGUYỄN VIẾT TRUNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2017, 22:04

>85 GS TS NGUYỄN VIẾT TRUNG (Chủ biên) rr G V C ThS NGUYỄN LAN - KS TRƯONG M INH PHUÓC ùi ■ v١ ٩i■ '٠· NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG GS TS NGUYỄN VIẾT TRUNG (Chủ biên) G V C ThS NGUYỄN LAN - KS TRUƠNG M INH PHƯỚC P H Â N TÍCH V À THIẾT KÉ KẾT cẫu XậY D P ẩ ‫ ؛؛‬- ' BẰNG PHẦN MỀM I ^ —١ ، -«٠ ٠ — ٠، - ٠٠٠٠٠٠، - —٠١، Version 14 TÂPI TRƯƠNG AI HỌCNHAíSSí^í, iĩĩữ V Ẹ f7 ٠ - '1 00265 / NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG HÀ NỔI -2011 LỜ I M Ở Đ Ầ Ư SAP (Structural inalysic Program) 1‫اغ‬họ chvrơng trìnlt phâ ١t tlch kết câu SU' Edward L Wilsou nghiên ci.'m١ 'd phdt Irlến Đạl học California, Berkeley Hoa Kỳ SAP du'O'c thuong mạl hỏa bờl lidng CSl ١ ‫ﺀ‬0'‫ ا‬phiên bdn (version) dầu tièn đờí VCIO nám 1970 Tù’ dỏ dến SAP dược mở rộng bổ sung liên tục Hệ chuO'ng trinh SAP dti nhộp vdo Việt Nam tỉr tdih'ng ndm 1990 vời cdc phiên bdn nhu' SAPSb, SAP90 vd SAP2000 Phìên bdn SAP2000 hoạt dộng hodn todn môi !ru٠ ờng Wln.dows vd duọ'c gldng dạy chinh thlrc clro cdc sinh viên ngd١rh xdy dimg công trinh tạl cdc trường đạl học- ỏ' việt Nanr Đd cỏ ١ thlều kết cảu công trinh th٧'c tê Việt Nam dược phố.r tlch vd thiết kế bàng chương trinh SAP2000 Hiện tọl SAP2000 phiên bdn 14 da dOl vỏ'l rảt nhlCu tinh ndng mạnh phdn.tlch vd thiết kể cỏ dp dụng ch.0 rảt nhiều dạng công trinh khdc kết cảu ddtt di-Ịng, kết cổu công trlíih biền, kèt cấu càu SAP2000 liên tục du'o'c bố sung vd mở I.ộng để phdn tlch vd thiết kế nhlằu dọng kết cảu dặc biệt cầu dànr hộp dự ửng lực thl công phdn đoạn, cầu dây vdng, càu ddy võng, phdn tlcli động dất, phdn tlch kêt cảu dUn khoatr biến, Nhộn thấy nhu càu càn thiết clro ١'lệc học tộp SAP2000 V14 cdc sinh viên cdc ngành xdy dr.rng côtrg trlnlr cPmgnhu' trợ gldp cho kỹ sư thực hdnh SAP2000 V14 ìlng dy، ng ctio cOng trinh tln.ĩC tè, nhỏ٠i١tdc gld tô chlfc biên soạn tộp sdch " Ung d^mg SAP2000 V14 trongphdn tlclr vd thlêt kê kết cảu xay dirng” Kết cấu sdch đu'ợcphdn thdnh l١al tộp, tộp glỏ'l thiệu tổng quan SAP2000 vl4, vấn dè bdn cìia SAP2000, hệ thố.rg giao diện dồ họa., menu lệnh vd cdc vl dụ thu'c hdnh nrột sổ 'kết cảu bCin Tinh ndng plidn tlch vd thlểt kế cầu clia SAP2000/Brldge chng du'ợc glớl tlrlệu tộp Tập d^r kiến đè cộp đến việc Irng dung SAP2000 đế plrdn tlch vd thlèt kế cdc dạng kết cấu công trinh thụ-c tế phdn tlch nen mOng phdn tlch tương tdc kết cảu-dảt phdn tlch nha cao tàng, phdn tlclr cảu đlic hãng, phdn tlch càu ddy vdng, phdn tlch càu ddy vSng, phdn tlch cảc bdl todnphl tuyến, Do su họn chế thò'l gian vd klnlr nghiệm, chẳc chẳn tdl llệư vân nrột vdl thiếu sỏt Nhỏín tác gia mong su dỏng góp y kiến cảc bạn dọc Mọl y kiến đỏng góp vế tập sdch xln gừl vế đla c h l: Trung td١n Khoa học Công nghệ vd Tu' van đàu tư, Trường dạl học Bách khoa Dd Nằng Khu A, sổ 54, Nguyễn Lương Bằng, Thành Đà Nang Các tác gỉả Chu'ong GIỚI THIỆU CHUNG VÈ SAP2000 V14 SAP2000 phiên tốt thân thiện với người dùng chương trình tliuôc họ SAP So với phiên SAP năm 1996, SAP2000 phiên SAP tích họfp hoàn toàn môi trường Windows Nó có tính giao diện đồ họa mạnh, dễ sử dụng hiệu Việc tạo chỉnh sửa mô hình, thực phân tích, kiểm tra tối ưu hóa thiết kế, hiển thị xuất kết đầu r a , thực giao diện Một mô hình kết cấu đơn giản dùng cho nhiều dạng phân tích thiết kế khác 1.1- CÁC CẤP BẬC VÀ TÍNH NĂNG CHƯƠNG TRÌNH Phiên SAP2000 có cấp bậc phân tích khác nhau, chúng dùng chung giao diện đồ họa người dùng dó là: SAP2000 (SAP2000 Basic - B), SAP2000 bổ sung (SAP2000 PLUS - P), SAP2000 nâng cao (SAP2000 Advance - A) Các modul bổ sung kliác Bridge (BR), Công trình khơi/sóng (OS), Công trình xây dụng theo nhiều giai đoạn (SC) Tất chương trình có đặc diêm nhiều tính mạnh như: Phân tích toán nhanh, xét tải trọng lực chuyển vị, phần tử không lăng trụ, phần tử giằng chịu kéo, gối đàn hồi theo đường theo mặt, phần tử cáp dự ứng lực căng sau, phần tử vỏ phân lớp độ xác cao, phân tích dạng dao động riêng, nhiều hệ thống tọa độ cho sơ đồ xiên, nhiều tùy chọn ràng buột nút, khả gộp híới PTHH định nghĩa, ma trận độ cúng gối đàn hồi tồng quát 6x6 tùy chọn tổ hợp bao nhiều phân tích động lực học lần chạy chương trình “SAP2000 PLUS” bổ sung thêm khả không giới hạn số phần tử, khả phân tích tải trọng di động cầu, hoàn thiện loại phần tử hữu hạn (PTHH), phân tích tần số- vùng (cả kiểu trạng thái ổn định mật độ phổ lượng), phân tích theo lịch sử thời gian tùy chọn phân tích ổn định “SAP2000 PLUS” xét hiệu ứng dịch chuyển động đất với phần tử giảm chấn “SAP2000 nâng cao” mở rộng tính mức “SAP2000 PLUS” việc bổ sung lõi phân tích dựa 64 bít (yêu cầu vi xử lý 64 bít), xét phần tử liên kết phi tuyến, khóp dẻo dùng phần tử thanh, phần tử cáp dây xích, phần tử vỏ phi tuyến phân tích phi tuyến hình học Các khả phân tích phi tuyến tĩnh cho vật liệu hiệu ứng phi tuyến hình học bao gồm phân tích lặp, phân tích lịch sử thời gian phi tuyến theo cách chồng chất dạng tích phân trực tiếp Tất chương trình SAP 2000 nêu có tính mạnh thiết kế kết cấu thép, bê tông, nhôm, thép hình cán nguội, thực giao diện dùng để tạo phân tích mô hình kết cấu Khi thiết kế kết cấu thép nhôm SAP 2000 có khả thay đổi kích thước ban đầu tối ưu hóa kích thước mặt cắt Thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép bao gồm tính toán lượng cốt thép yêu cầu, hàm lượng thép ứng suất thiết kế cấu kiện vỏ Các cấu kiện có thề tạo nhóm thiết kế bấm chuột phần tử để hiển thị chi tiết kết tính toán thiết kế Chương trình SAP 2000 hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn thiết kế quốc gia khác nhau, tiêu chuẩn quốc tế cập nhật theo thời gian Các mô đun bổ sung tích hợp giao diện SAP2000 bao gồm: - Thiết kế cầu theo đối tượng (SAP2000/Bridge) - Xét trình xây dựng theo nhiều giai đoạn có tính đên hiệu ứng phụ thuộc thời gian (từ biến, co ngót, chùng rão, thay đổi cường độ vật liệu) - Xét tải trọng sóng/kết cấu công trình khơi (công trình biển) Tất dừ liệu SAP2000 thông tin mô hình, kết phân tích, kết thiết kế truy xuất dạng kết cấu liệu bảng Dữ liệu bảng soạn thảo hiển thị giao diện kết xuất (Export) sang file sở liệu Microsoft Access, Microsoft Excel file văn Dữ liệu kết xuất tạo báo cáo thực tính toán đặc biệt khác Các bảng liệu nhập vào (Import) SAP2000 tạo mô hình hiệu chỉnh bên môi trường SAP2000 Tính nhập vào kết xuất có phổ biến chương trình thiết kế phân tích khác Một giao diện lập trình úng dụng mở (Application Programming Interface -OAPI) tích hợp SAP2000 OAPI cung cấp cho nhà phát ừiển sản phẩm CAD 3D gắn kết truy cập cách hiệu kỹ thuật phân tích thiết kế mạnh SAP2000 Các nhà phát triển bên thứ ba tạo môdul chương trình gắn kết chặt chẽ với SAP2000, cho phép chuyển mô hình vào SAP2000, điều khiển SAP2000 thực tính toán trích xuất kết phân tích thiết kế từ SAP2000 vào ứng dụng họ OAPI tương thích với hầu hết ngôn ngữ lập trình bao gồm ngôn ngữ Visual Basic (VBA) Những người quen thuộc với lập trình VBA thấy OAPI SAP2000 dễ dàng trực quan Cái tên SAP gắn liền với thuật giải phân tích đỉnh cao kể từ giới thiệu SAP, SOLIDSAP, SAP IV 30 năm qua sau SAP80 SAP90 cho máy tính PC Cùng với phát triển kỹ thuật tính toán số đại, SAP2000 bổ sung giao diện đồ họa người dùng hoàn toàn tính thiết kế mạnh Kết quà phan lich va thict ke ciia chucrng trinh da va dang dugc su dung bai hang ngan cong ty tren han mot tram quoc gia * Cac tinh nang ciia SAP2000 V14 dugc neu tom tat o bang sau day: MODELING (A, P, B) MO HINH HOA (A, P, B) ٠ Object Based Graphical Interface Giao dien hoa huang doi tugng ٠ Model Templates with Auto Meshing Cac mo hinh mau tao luai tu dong • Frame, Cable and Tendon Members ٠ Area (Shell) and Solid Objects with Internal Meshing Phan tu thanh, phan tu cap, phan tu cot thep du ung luc Tu dong phat sinh luai phan tu dien tich (v6) va phan tii khoi Tich hop chuong trinh thiet ke mat cat Graphical Section Designer for cho cac cau kien mat cat hinh dang Complex Frame Shapes phuc tap ٠ Integrated ٠ Bridge Wizard for Bridge Modeling (A, P, BR) with Move, Merge, MiiTor and Replicate Huang dan timg buac mo hinh hoa ket cau cau ٠ Editing Cac tinh nang soan thao; Di chuyen, gop, lay hinh doi ximg, tao ban cac doi tuong ٠ Accurate Dinh kich thuoc chinh xac bang duang luai va bat dinh doi tugng ٠ Auto Edge Constraints for Mismatched Shell Meshes Tu dong rang buoc canh tao ludi phan tu v6 phan manh Quyck Draw Options for Object Creation Tuy chon ve nhanh tao cac doi tugng Dimensioning with Guidelines and Snapping ٠ ٠ Tendons in Frame, Shell and Solid Objects ٠ Parametric Bridge Cross Sections (A, P, BR) ٠ Support ٠ ٠ for Multiple Coordinate Systems ٠ Dinh nghTa mat cat ngang cau theo tham so Ho trg nhieu he thong tga Powerful Grouping and Selection Options Tuy chon tao nhom, chon doi tugng manh [Definition of Highway Layout Lines (A, P١BR) ٠ Automatic ٠ Tao cac cot thep du ung luc phan tu thanh, tam-v6 va phan tu khoi dac Dinh nghTa cac tuyen phac thao duang to Generation of Code Lateral Wind and Seismic Loads Phat sinh tu dong tai gio va dong dat theo Tieu chuan Wind Loads on Open Structures Tinh tai gio len ket cau Transfer of Loads from Area Objects to Framing Systems Chuyen tai tu phan tu dien tich (san) sang he thong khung ٠Application of Lane Loads to Bridge (A, P, BR) Ap dung tai Ian xe cho cau (A, P', BR) ٠Cracked Properties - Property Modification Factors Dac trung hinh hoc tiet dien nut - he so hieu chinh dac trung hinh hoc ٠Gravity, Pressure and Thermal Loading Tai nhiet do, ap luc, lire ٠Line and Surface Multi-Linear Springs (A) Goi dan hoi theo dudng va theo mat ٠Staged Construction Analysis (A, SC) Phan tich thi cong theo nhieu giai doan ٠Wave Generator (A, OS) Phat sinh tu dong tai song • Parametric Tendon Layout for Box Girders (A, P, BR) Phac thao cac tham so cot thep DUL cho cau dam hop SAP2000 ANALYSIS TINH NANG PHAN TICH CUA SAP2000 ٠Static Analysis with Frame and Shell Objects (A, P, B) Phan tich tmh doi tugng thanh, tam-vo ٠Response Spectrum Analysis with Eigen or Ritz Vectors (A, P, B) Phan tich dap ung theo tri rieng va vector RITZ (A, P, B) ٠P-Delta Analysis (A, P, B) Phan tich hieu img P-Delta (A, P, B) • Joint Constraints including Rigid Bodies 8c Diaphragms (A, P, B) Rang buot nut khoi va san cung (A, P, B) ٠Applied Force and Displacement Loading (A, P, B) Ap dung luc dang tai va chuyen vi cuong buc (A, P, B) ٠Gravity, Pressure and Thermal Loading (A, P, B) Tai nhiet, ap luc, luc (A, P, B) ٠Layered Shell Element (A, P, B) Phan tu tam-v6 phan lap (A, P, B) ٠Post Tensioning in Frame, Area and Solid DUL cang sau cho phan tu lhanh, tam-v6 va khoi dac (A, P, B) Objects (A, P, B) ٠Relaxation & Anchorage Slip Losses in Tendons (A, SC) Mat mat ung suat chung rao va tut neo bo cap DUL (A, SC) • Plane, Asolid and Solid Objects (A, P) Phan tu ung suat-bien dang phang, khoi chieu, khoi dac (A, P) ٠Time History Analysis, including Multiple Base Excitation (A, P) Phan tich lich su thai gian bao gom giam chan day mong • Frequency Domain Analysis - Power Spectral Density (A, P) Phan tich tan so - mat nang luong (A, P) ٠Moving Loads (A, P, BR) Tai di dong (A, P, BR) * Time Dependent Concrete Creep & Shrinkage Effects (A, SC) ٠ Frame Hinges for Axial, Flexural, Shear & Torsional Behavior (A) • Nonlinear Static Pushover Analysis (A) ٠ Viscous Dampers (A) Hieu ling til’bien, co ngot be tong theo thoi gian (A, SC) Uiig xii khdp deo phan tir cho luc doc, uon, cat, xoan (A) Phan tich phi tuyen tmh (A) Giam chan nhot (A) • Fiber Hinges (A) Khdp sai (A) • Base Isolators (A) Cach chan (A) ٠ Gap Object for Structural Pounding (A) * Time History with Wilson FNA or Direct Integration Methods (A) Doi tugng (A) Phan tich lich str thai gian theo phuang phap Wilson va tich phan true tiep (A) Dynamic EiYects of Moving Loads (A, P, BR) Hieu ling dong tai di dong (A, P, BR) ٠ Segmental Construction Analysis (A, SC) Phan tich xay dung phan doan (A, C) ٠ API Simplified Fatigue Analysis (A, OS) Phan tich moi dan gian hda theo vien dau My (API) (A, OS) ٠ BUCKLING ٠ Buckling Analysis Around Any Nonlinear State (A) ٠ Element-Based PHAN TICH MAT ON DINH DO OAN Phan tich mat on dinh oan quanh bat ky trang thai phi tuyen (A) P-Delta Effects for Local Buckling Instabilities (A) Hieu LiTig P-Delta phan tu cho mat on dinh oan cue bo (A) LARGE DISPLACEMENTS CHUYEN VI LOIN ٠ Large Displacement/Small Strain Analysis (A) Phan tich bai toan chuyen vi ldn/u٠ ng bien nho ٠ Nonlinear Phan tich phi tuyen goc xoay Ion cho phan tu day cap Large Rotations Cable Analysis (A) FREQUENCY DOMAIN ٠ Steady State Analysis (A, P) ٠ Power Spectral Density (PSD) Analysis (A, P) ٠ Frequency Dependent Properties for Links/Supports (A, P) PHAN TICH YUNG TAN SO Phan tich trang thai dung (A, P) Phan tich mat nang lugng (A, P) Cac dac tinh phu thuoc tan so cua goi do/lien ket (A, P) NONLINEAR MATERIAL BEHAVIOR ỬNG XỬ PHI TUYÉN VẶT LIỆƯ • Pushover Analysis Using Fiber Models (A) Phân tích pushover dùng mô hình thớ (A) ٠Viscous Damper with Nonlinear Exponent on Velocity Term (A) Giảm chấn nhớt với phi tuyến hàm mũ theo vận tốc (A) • Base Isolator with Biaxial Plasticity Behavior (A) ứng xử giảm chấn với đặc tính dẻo (A) ٠Hinges offer P-M-M Interaction with Moment-Curvature (A) Khớp tương tác P-M-M với đưòmg cong moment (A) ٠Section Designer - Mander Model for Confined Concrete (A) Thiết kế mặt cắt mô hình bê tông không nở hông (A) ٠Pivot-Hysteresis and Takeda Models for Plastic Link Behavior (A) Các mô hình Pivot-Hysteresis Takeda cho ÚTig xử liên kết dẻo (A) • Double-Acting Friction Pendulum Isolators (A) Giảm chấn ma sát tác dụng kép (A) SAP2000 DESIGN TÍNH NĂNG THIẾT KÉ SAP2000 ٠Steel Frame Design for AISC-ASD & LRFD, AASHTO, API, UBC, Thiết kế khung thép theo tiêu chuấn viện thép, hội cầu đường, viện dầu khí Mỹ British, Canadian, Italian, Indian and Euro Codes Anh, Canada, Ý, Ẩn Độ, châu Âu • Concrete Frame Design for ACI, AASHTO, UBC, British, Canadian, Thiết kế khung BTCT theo tiêu chuẩn viện bê tông, hội cầu đường Mỹ, Anh New Zealand, Indian, Italian, Korean, Mexican and Euro Codes New Zealand, Ẩn độ, Ý, Hàn Quốc, Mexico, châu Âu ٠Aluminum Frame Design for AA Codes Thiết kế khung nhôm theo tiêu chuẩn hội nhôm Mỹ ٠Cold-Formed Steel Frame Design for AISI Codes Thiết kế khung thép dập nguội theo viện tiêu chuẩn Mỳ ٠Design for Static and Dynamic Loads Thiết kế cho tải trọng tĩnh động • Straight & Curved Girder Design (A, P, BR) Thiết kế dầm thẳng cong • Automatic Calculation of Moment Magnification Factors Tự động tính toán hệ số phóng đại momen ٠Automatic Calculation of K-Factors & P-Delta Effects Tự động tính toán hệ số к hiệu ứng P-Delta 10 ٠ Steel Frame Design Offers Automatic Member Selection 'IhiCt kế khung thép dể chọn tụ' dộng cấu kiện • Virtual Work Based Optimization for Lateral Deflections Tối u'u hóa công ảo cho biến dạng ngang * Grouping for Design Envelopes Tạo nhóm đề thiết kế du'ờng bao ٠ Designed Thiết kế cho tương tác khô!ig dồng trục moment/lực dọc ٠Seismic Check of Beam/Column Joints in Concrete Frames Kiểm tra dộng dất điểm nối cột/dầm trong' khung BTCT ٠ Automated Hiệu ủng biến dạng vUng sàn tụ' dộng kéo ngang ٠ API Kiểm tra chọc thUng theo tiêu chuẩn API for Biaxial-Moment/AxialLoad Interaction Effects of Panel-Zone Deformations on Lateral Drift Punching Shear Checks • P/T Concrete Box Girder Design (A, P, BR) SAP2000 DATA EXCHANGE Thiết kế dầm hộp BT DUE căng sau TRAO DỔI DỮLIỆƯ SAP2000 ٠ Interactive Database Editing for Model Creation/Editing Soạn tliảo dũ' liệu tương tác tạo chinh sfra mô hình ٠ Import/Export Model to Access Database Nhập/xuất mô hình sang CSDL Access ٠ Import/Export Model to Excel Spreadsheet Nhâp/xuát m.ỗ hinh sang CSDI, EXCEI, • Cut & Paste Portions of Model to Excel Spreadsheet for Editing Cắt vả dán phần mô hinh sang Excel dể chinh sữa ٠ Import/Export Model in CIS/2 STEP File Format Nhập/xuất mô hinh.cho dinh dạng file C1S/2STEP ٠ Data Exchange Using IFC Standard Chuyển đổi dũ' liệu sử dụng chuẩn IFC ٠ Steel Buildings Detailed in ProSteel 3D using an Import/Export link ٧ẽ clii tiết nhà thép Prosteel 3D sử dụng liên kết nhập/xuất ٠ Export Steel Models in the Steel Detailing Neutral File Format Xuất mỗ hình thép sang định dạng file Steel Detailing Neutral Import Files in the following program formats: Nhập file từ dỊnh dạng chương trinh sau: AutoCAD AutoCAD FrameWorks Plus FrameWorks Plus IGES IGES ٠ 11 E Dùng lệnh Display menu > Show Lanes dể xem hiển thị hình 9.31 Hình 9.30: Xem dạng 3D mô hình cầu xe 9.3.2 PhưoTig tiện lại (Vehicles) Bất kỳ loại xe cộ định nghĩa SAP2000 Kiểu tiêu chuấn xe có sẵn SAP2000/Bridge kiếu xe đặc biệt tạo tùy theo ý người dùng cách dùng chọn general vehicle Tải trọng loại xe đặt theo trục z hệ tọa độ Global Mỗi xe định nghĩa bao gồm nhiều khoảng cách không hai Click m.ục 9.2 Vehicles nút Đefine,/Show Vehicles dùng lệnh Bridge menu > Vehicles để vào hộp thoại Define Vehicles xem hình 9.31 369 Dùng hộp thoại để thêm định nghĩa Standard or General Vehicles Standard Vehicles có ừong SAP2000 áp dụng cho tải trọng theo quy trình General vehicle dùng cho xe tải quy trình thiết kế Hầu hết loại xe mô hình với SAP2000 General Vehicle General Vehicle bao gồm n trục với khoảng cách nhập chúng Tải trọng lệch tâm, hay tâm định nghĩa Trong hộp thoại Define Vehicles, nhập kiểu xe Vehicle Type vào “Standard Vehicle” click nút Add Vehicle Tùy chọn thêm Add Standard Vehicle xem hình 9.32 Ilia rd fe h le 'D a te " Vehicle Name HL-S3M-1 DataDefinilion Vehicle Type fiiir Scale Factor Dynamic Allowance ‫ا‬ 25‫ا‬ Conversion ;howẢ·‫ ؟‬Geneiai Vehicle Convert To General Vehicle Vehicle Remains Fully In Lane (In Lane Longitudinal Direction) OK Cancel Hinh 9.32: Hộp thoai Add Standard Vehicle Chọn loại xe từ danh sách kéo xuống Velilcle Type Trong mô hình thêm cácxeHL93S,HL93M vàHL93K ví dụ này, Nếu xe muốn đ ịÉ nghĩa danh sách thi quay lại bước lựa chọn kỉểu tùy chọn General Vehicle Xem tinh chất dã nhập số liệu định nghĩa xe việc click nút Modỉfy/Show frong hộp thoại Define Vehicles DUng nút Modỉfy/Sho١ ٩ ' dể xem tinh chất xe tải AASHTO LRFD HL93-S hiển thị hình 9.33 370 I V e h ic le nam e U n it s ;K N m C F leeting A xle I V a lue Axle Width W id th Type L o a d Plan Fof ‫ ا ة ا‬٦‫ﻫﻨﺠﺮج‬٢٢‫ا‬6٢‫ا‬1‫ة‬ F o fC Ith « R e s p o n s e s ‫ا‬ ! ‫إ‬ ,, , D o u b le th e L a n e M om e nt Loa d w h e n C alculating N e gative s p a n M oments U sa ge Loa d Elevation L en gth E lte c ts M in D is l A llow ed Ffom A xle Load L a n e E xtefioj Edge Axle L a n e Intefio f Edge U n iỉơ m ٢ Loads Load Minimum Maxim um U niloim Uniloim U nifojm A ‫ Load Cases để vào hộp thoại Define Load Cases hình 9.35 Trường họp tải Dead and Modal load mặc định cho trường họp tải trọng Load Cases ٠ - r Click to Load Case Type Load Case Name DEAD,_ ILinear Static MODAL ‫؛‬Modal PĨ ;Linear Static Add New Load Case ١ _ Add Copy of Load Case Modify/Show Load Case LI ٠ Delete Load Case Display Load Cases Show Load Case Tree Cancel R! — Hình 9.35: Hộp thoại Define Load Cases Click nút Add New Load Case để hiển thị hộp thoại Load Case Data Kéo xuống danh sách Load Case Type chọn “Moving Load” Hộp thoại xuất Ihiện hình 9.36 chọn gán tải trọng tải trọng xe 373 L o a d Case Type L o a d Case Nam e ‫ه^ا‬٧ ‫ع‬1 M odify/S how , S e l D e f Name M ẫ a n e Scate ۶ a c ، rs S hifness lo U s e ‫ أ‬٠■ ٠ D esign jM o v in g Load Z e ro Initial C c d id o n s - U n siressed ‫ﻣﺤﺄ‬ ] N u m t« r o f Lanes Loaded R e duction S c a teP acto r ‫اأ‬ M o d iy L an es Loaded lo r Assignm ent L oa ds Appyed ٧e٠ ٠ ٠ ic٠ e A ss^ S ca le Factcx ctass Numbeflilf‫؛‬ vEai M in Loa ded Lanes M ax Loaded Lanes ٠·٠٠٠٠ List of Lan e Lanes Loa ded D^n^ions ! ٦ S e lected L a n e Defwrons ‫؛‬ Add M odify D e lete j < ٠R e m o٧e OK Hình 9.36: Hộp thoại Load Case Data - Moving Load 9.3.5.2 Các trường hợp tải trọng khác Khi kiểu tải trọng khác định nghĩa, lực động đất, nhiệt độ, xô va tàu thuyền (xem mục 3.4), trưòng hợp tải thêm vào định nghĩa để phân tích cho kiểu tải trọng Sự tổ hợp tải trọng cho tải trọng dùng để phân tích cách dùng Define menu > Load Combinations sau chọn tùy chọn Add Auto Load Combinations 9.4- PHÂN TÍCH VÀ XUẤT KÉT QUẢ MÔ HÌNH Mục trình bày bước xuất kết phân tích mô hình cầu Khi phân tích mô hình Linked Bridge phải hoàn thành, vài tùy chọn dùng để hiển thị kết mô tả Chưoưg 9.4.1 Các đáp ứng cầu Phân tích hoạt tải bao gồm việc tính toán chuyên sâu chiếm lượng thời gian lớn mô hình lớn Dùng lệnh Define menu > Bridge Loads > Bridge Responses để lựa chọn đáp ứng cho mô hình Tức kết cho đáp ứng mà ta lựa chọn chương trình Hộp thoại Moving Load Case Results Saved Parameters CÓ the dùng để xác định kết từ trường hợp tải động 374 Correspondence Select Group P ' Displacemer٦،s [.ALL iv' Reactions ỊALL Frarme Forces ALL ٢ jd ٢ •٠- ١r j r fv‫ '؛‬Shell Resultants > IL '^^٠ — — “ I ‫؛‬v‫؛‬ Shell Stresses ‫؛‬ALL d r p Plane/Asolid Stresses |a l l d ٢٠ ‫؛‬١/ Solid Stresses ‫؛‬ALL d Link Forces/Deformations |a l l d r ! Section Cuts Method of Calculation [Exacd r Refinement Level ‫؛‬ f ’ Allow loads to reduce response severity OK Cancel ffi/t/i 937: Các íùy chọn hộp thoại Moving Load Case Results Saved Với phổ đáp ứng lựa chọn, giá trị lớn nhỏ phổ tính toán, giá trị lực mô ment, ứng suất xuất kết đồng thời Trong ví dụ này, với đối tượng khung, giá trị moment lớn M3 tính, nểu yêu cầu đáp ứng phổ lại giá trị p, V2, V3, T M2 xuất đồng thời với M3 xuất kết 9.4.2 Chạy phân tích Sau có mô hình hình học cầu, trường hợp tải trọng trọng định nghĩa, cầu sẵn sàng cho việc phân tích Dùng lệnh Analyze menu > Run Analysis để thực việc phân tích Lệnh xuất hộp thoại hình 9.37 375 rifT ỉT T T 'ỉỉiiiiiiiiM i^ ^ Click lo; Type Case Name [ M ad '■'"" i LtneafSialic 1513 ịPT M0VE1 Lineaf Sialic Movhg Load Sl^us Noi Ruiri pm Nol Run Nol Run Aclion iRun Do No Ru.■ ‫؛‬Run ‫؛‬Run Run/Do Not Run All ٠ J Delete All Results j Show Load Case T l e ^ _j Analysis Moniloc Options i ٠Model-AIK'e ^ Always Show Run Mow _ I ^ ٠Never Show '٠ Show After 4‫؛‬ seconds OK J Cancel J Hình 9.38: Hộp thoại Set Load Cases to Run Dùng nút Run/Do Not Run để chọn trường họp tải trọng để chạy, nút Run Now để bắt đầu phân tích 9.4.3 Hiển thị kết Người dùng cho hiển thị kết dạng đồ thị hay dạng sổ 9.4.3.1 Hiển thị kết dạng đồ họa Khi mô hình cầu xây dựng module SAP2000/Bridge, lệnh Display menu > Show Bridge Forces/Stresses dùng để hiển thị kết lực ứng suất, ví dụ xem hình 9.39 376 Bieu đồ luc va irng suat phần tu tarn hien thi vai mo hinh loai Trong ٧‫؛‬du la hlnh 9.39 Bfidge Model Type SetectBtkig Object ۶ iW6^ect ‫؛‬B٥ BJ١ - SViOw Tebul« Drjpiay cl Cuff^ Plot ShowT^ Load Case/load 0‫ﺳ ﺢ‬ Setecl Displ S^5wR«u٥5p» ^ ، ( e Bfidge s ^ ٥n" ‫؛‬٠ foice Stiess Case/Cofrbo Uniu ExpoitToExceL ‫ل‬ Muftivalued Onions ' ‫ةةة‬-‫أة‬ ٠:٠ EnvetepeMajo'Mei Envelope Max ‫ ' ؛‬Envelope Mi١ ‫ﺛﻢ‬ r' Show Selected ‫^ ا‬ ‫؛‬ [Mon^AboutHaiZOOtalAxK‫ﺀآ‬3‫ل‬٠ ‫ﻝ‬ Bfidge Response Plot B O B J I-E rtiie e t^ S e c iK ^ (Cwrbo'COMB'lj M w entA to^w O rizirta lA W s {Mi'3 21, MaxVafc٠٠٠٠12250.001 4; Mcwse Poirtei Location ٥pt« Sn^$ Dwtance Fiom Staft ol Bi،٠ e ٥ b٠ ct ‫ ب؛‬Snap to ‫ ح‬٠‫ﺲ‬ M inV alue 21379.^ ‫ ﻛ‬Response P o rts Reswnse Quantity At Eufienl LocatKm Done Setect Bfidge Object Bfidge Modri Type ‫ادﻷﻫﺔ‬ ‫ذﺧﺈ‬٠‫ ه‬Objcc، Setej Oeptay c Styjw T a t^ « D ts p l of Cwient Ptof - Show Results Fof Force urats Show ٢٥ ‫ﺫ‬٠‫ ﻳ ﺄ‬, :‫ ﻭ ﺱ‬ L CascZLoad I ‫ﺳ ﺪ‬ ML٠ fv٥lu٠d ٧ p٠٠ns ‫ﻏﺎ‬50‫سﺀر‬ ‫ا‬0 ‫'؛‬CoW Sl [Ent^Btidg Section '٠' Shfw Sriected ‫ ا‬٠ ‫؛‬٠£nve^M٠7M n (' (' Envelop M*f Envelop Min Longjtudinarsif.ess ٠Vcp ["efi [Si 1i B t Response Plot rlo o -1 ‫؛‬ : : ■ ‫آآ ة' ة ة‬ ٠ ;E e B f S e c t ^ ‫ئ‬ COMBI‫ ا‬1‫ﺳ ﺄ ﺍ ﻩ‬ ‫ﺩ ﺝ‬ M axV ^u e - ١338834S ٠ Left {S11٢ M nVaft« ٠ -4B31.7 !>! ٠.] Matse Portef Location Snap Options i، ٠١ce Ftom Staff of Bridge Obj^t g .١ Snap to COTiputed R e - e Pwnts Response Quantfty Just Befote Cuftert Locatiai I Done I RespoMe Quanifty Just Aftei Current Location Hinh 9.39: Bridge Object Response Display 377 9.4.3.2 Xuất bảng Các kết phân tích hiển thị thành mục cách sử dụng lệnh Display menu > Show Tables, hình 9.4-6 Dùng nhừng tùy chọn khác hộp thoại để xem kết hiển thị bảng Tất bảng xuất lưu thành nhiều định dạng khác nhau, phổ biến Microsoft Excel » I l e s for"Display MODEL DERNiTiON (0 0‫ ﺀ‬125‫ ا ﻫ ﺎ‬6‫ ه‬selected) □ L o a d P a ttern s (M od el D el.) S e le c t L o a d Patterns System D ata ٥ Property Definitions of S e le cte d □ Load Pattern Definitions □ Other Definitions □ □ Load Case Definitions Bridge D ata L o a d C ases (R esults] S e le c t L o a d Cases o f S e lected ٥Connectivity D ata □ Joint Assignments □ Frame Assignments M o d ify /'S h o w Options □ Tendon Assignments □ Area Assignments ٥ Link Assignments □ O ptions/Preferences D ata D Miscellaneous D ata A N A L Y S IS R E S U L T S ‫ا‬ .* ? L; O ptions S h o w U nform atted (0 o M ta b le s s e le c te d ) □ Joint Output + □ D isplacem ents + □ R e actions + □ Joint M asses □ Element Output □ + □ Frame O utput A rea O utpu t + □ Link O utpu t + □ O bjects a n d Elem ents n Structure Output + □ Base R e actions + □ Other O utpu t Items ‫ﺀ‬ ، ‫ﻉ‬ :‫اا‬ ٠J ٥b٠e F i ٥٤٤r ‫؛؛‬e · j Cunent Table Forr‫؛؛؛‬U Fie: Prograrn Defac Hinh 9.40; Hộp thoai Choose Tables for Display 378 :v ‫؛‬ ] fycelj TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Lan Bài giảng SAP2000 Trường đại học Bách Khoa - Đại học Đa Nằng, 2007 Computers and Structures, Inc SAP2000® Basic Analysis Reference Manual, 2009 Computers and Structures, Inc CSI Analysis Reference Manual For SAP2000®, ETABS®, and SAFE®, 2009 SAP2000 V I4 Online help 379 MỤC LỤC Trmg Lời mở đầu Chương Giói thiệu chung SAP2000 V14 1.1- Các cấp bậc tính chương trình 1.2- Cài đặt nâng cấp SAP2000 14 1.3- Hệ thống tài liệu hướng dẫn SAP2000 V14 14 Chương Mô hình kết cấu SAP2000 2.1- Hệ thống đơn vi (Units) 16 2.2- Các đối tượng phần tử (Objects and elements) 17 2.3- Phần tử (Frame elements) 19 2.4- Phần tử vỏ (The shell element) 29 2.5- Phần tử khối đặc (Solid element) 32 2.6- Nút bậc tự (Joints and degrees of freedom) 33 2.7- Các nhóm 34 2.8- Hệ thống tọa độ lưới 34 2.9- Các tính chất 35 2.10- Các hàm 36 2.11- Các mẫu tải trọng (Load patterns) 36 2.12- Các trường hợp tải 37 2.13- Các tổ hợp tải (Load combinations) 38 2.14- Các thiết lập thiết kế (Design settings) 58 2.15- Các định nghĩa hiển thị kết xuất kết tính (Output and display definitions) 39 Chương Giao diện SAP2000 version 14 (the interface of SAP2000 V I4) 3.1- Trình đơn File ،0 3.2- Trình đơn Edit ‫؛‬0 3.3- Trình đơn View 38 380 3.4- Trinh dơn Define 60 3.5- Trinh dơn Bridge 74 3.6- Trinh dơn Draw 79 3.7- Trinh dơn Select 81 3.8- Trinh dơn A s s i^ 82 3.9- Trinh dơn Analyze 122 3.10- Trinh dơn Display 124 3.11- Trinh dơn D e s i^ 130 3.12- Trinh dơn Options 134 3.13- Trinh dơn Tools 137 3.14- Trinh dơn Help 137 Chuong Ví dụ phân tích thỉết kế cầu gỉàn thép ‫ ا‬-M ô tả toán 139 Trinh tự thực 140 Chaong Ví dụ tinh toán khung phẳng bê íông cốt thép SAP2000 V14 Л - Mô tả toán 178 - Trinh tự thực 181 Chaong Ví dụ tinh nộỉ lực dầm cầu đúc hẫng gíaí đoạn khai thác ‫ ا‬- Mô tả số liệu toán - Trinh tự thực ‫ر‬ 211 211 Ch'Jong Ví dụ thíết kế cầu dầm BTCT thưòiỊg \ - Mô tả toán 246 trinh tự thực 247 Chjomg Ví dụ tinh cầu dây văng SAP2000 V14 Л - mô tả toán 279 - Trinh tự thực 281 c - Xem kết nội lực, chuyển vị, phản lực 329 381 ChuOTig Gỉói th ‫؛‬ệu menu SAP2000/br‫؛‬dge - Giới thiệu chung SAP2000/brldge 332 9.2- Cầu dầm hộp bê tông cốt thép 334 9.3- Mô hlnh hóa tải trọng cầu 365 9.4- Phân tích xuất kết mô hlnh 374 Tàỉ liệu tham khảo 382 379 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU XÂY DỤNG BẰNG PHẨN MỂM SAP2000 V14 Chịu trcich nhiệm xuất bản: TRỊNH XUÂN SỜN Biên tập: TẠ HẢI PHONG Chếbản: TRẦN KIM ANH Sửa in: TẠ HẢI PHONG V ẽ bìa: VŨ BÌNH MINH 383 ... sóng /kết cấu công trình khơi (công trình biển) Tất dừ liệu SAP2000 thông tin mô hình, kết phân tích, kết thiết kế truy xuất dạng kết cấu liệu bảng Dữ liệu bảng soạn thảo hiển thị giao diện kết. .. trình SAP 2000 nêu có tính mạnh thiết kế kết cấu thép, bê tông, nhôm, thép hình cán nguội, thực giao diện dùng để tạo phân tích mô hình kết cấu Khi thiết kế kết cấu thép nhôm SAP 2000 có khả thay... hình phần tử (element-based model) để phân tích Mô hình hướng phần tử gọi mô hình phân tích bao gồm phần tử hữu hạn nút truyền thống (nodes) Kết phân tích hiển thị mô hình phân tích 18 SAP2000
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU XÂY DỰNG BẰNG PHẦN MỀM SAP2000 VERSION 14 NGUYỄN VIẾT TRUNG, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU XÂY DỰNG BẰNG PHẦN MỀM SAP2000 VERSION 14 NGUYỄN VIẾT TRUNG, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU XÂY DỰNG BẰNG PHẦN MỀM SAP2000 VERSION 14 NGUYỄN VIẾT TRUNG

Từ khóa liên quan