0

Đọc thêm: Sự tích Hồ Gươm

14 2,048 4
  • Đọc thêm: Sự tích Hồ Gươm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

Hồ Gươm – Hà Nội Hồ Gươm – Hà Nội Sự tích Hồ Gươm - Truyền thuyết - I. Đọc – hiểu văn bản I. Đọc – hiểu văn bản 1.Đọc và tóm tắt 1.Đọc và tóm tắt Các sự việc chính: Các sự việc chính: - Giặc Minh xâm lược nước ta, quân Lam Sơn khởi nghĩa. Giặc Minh xâm lược nước ta, quân Lam Sơn khởi nghĩa. - Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn gươm thần để giết Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn gươm thần để giết giặc. giặc. - Lê Thận kéo lưới bắt được lưỡi gươm. Lê Thận kéo lưới bắt được lưỡi gươm. - Lê Lợi bắt được chuôi gươm trên rừng. Lê Lợi bắt được chuôi gươm trên rừng. - Lê Thận dâng gươm cho Lê Lợi. Lê Thận dâng gươm cho Lê Lợi. - Với gươm thần trong tay, nghĩa quân đã đánh đuổi quân giặc ra khỏi Với gươm thần trong tay, nghĩa quân đã đánh đuổi quân giặc ra khỏi bờ cõi. bờ cõi. - Lê Lợi hoàn gươm cho Long Quân và sự tích tên gọi hồ Hoàn Kiếm Lê Lợi hoàn gươm cho Long Quân và sự tích tên gọi hồ Hoàn Kiếm 2. Chú thích. 2. Chú thích. 3. Bố cục 3. Bố cục 2 đoạn: 2 đoạn: - Đoạn 1: Từ đầu… Đoạn 1: Từ đầu… trên đất nước trên đất nước : Long : Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần đánh giặc. đánh giặc. - Đoạn 2: Còn lại: Lê Lợi trả gươm khi đất Đoạn 2: Còn lại: Lê Lợi trả gươm khi đất nước sạch bóng quân thù. nước sạch bóng quân thù. 4. Phân tích. 4. Phân tích. a. a. Đức Long Quân cho nghĩa quân mượn Đức Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần. gươm thần. *Hoàn cảnh: *Hoàn cảnh: - Giặc Minh đô hộ. Giặc Minh đô hộ. - Quân Lam Sơn khởi nghĩa nhưng nhiều Quân Lam Sơn khởi nghĩa nhưng nhiều lần bị thua. lần bị thua. => Long Quân cho mượn gươm thần đánh => Long Quân cho mượn gươm thần đánh giặc. giặc. * Cách thức nhận gươm. * Cách thức nhận gươm. - Lê Thận bắt được lưỡi gươm dưới nước. Lê Thận bắt được lưỡi gươm dưới nước. - Lê Lợi bắt được chuôi gươm trên rừng. Lê Lợi bắt được chuôi gươm trên rừng. -> Tra vào nhau – vừa như in. -> Tra vào nhau – vừa như in. - Chi tiết kì lạ, huyền bí, tạo sự hấp dẫn. Chi tiết kì lạ, huyền bí, tạo sự hấp dẫn. * Ý nghĩa. * Ý nghĩa. - Cuộc khởi nghĩa được tổ tiên, thần thánh Cuộc khởi nghĩa được tổ tiên, thần thánh giúp đỡ. giúp đỡ. - Ý chí đoàn kết, đồng lòng đánh giặc. Ý chí đoàn kết, đồng lòng đánh giặc. - Tính chất chính nghĩa của khởi nghĩa Lam Tính chất chính nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn ( Sơn ( Thuận Thiên) Thuận Thiên) - Đề cao vai trò lãnh đạo khởi nghĩa của Lê Đề cao vai trò lãnh đạo khởi nghĩa của Lê Lợi Lợi * Kết quả: * Kết quả: - Có gươm thần, sức mạnh của nghĩa quân Có gươm thần, sức mạnh của nghĩa quân Lam Sơn nhân lên gấp bội. Lam Sơn nhân lên gấp bội. -> Đánh tan quân giặc. -> Đánh tan quân giặc. • Nguyên nhân chiến thắng. Nguyên nhân chiến thắng. - Lòng yêu nước, quyết tâm chiến đấu. Lòng yêu nước, quyết tâm chiến đấu. - Có vũ khí thần diệu. Có vũ khí thần diệu. B. Lê Lợi trả gươm. B. Lê Lợi trả gươm. * Hoàn cảnh: * Hoàn cảnh: - Đất nước thanh bình. Đất nước thanh bình. - Lê Lợi lên ngôi, dời đô ra Lê Lợi lên ngôi, dời đô ra Thăng Long. Thăng Long. * Cảnh trả gươm: * Cảnh trả gươm: - Vua cưỡi thuyền rồng trên Vua cưỡi thuyền rồng trên hồ Tả Vọng hồ Tả Vọng - Rùa hiện lên đòi gươm Rùa hiện lên đòi gươm -> Chi tiết kì lạ, hấp dẫn. -> Chi tiết kì lạ, hấp dẫn. * Ý nghĩa. * Ý nghĩa. - Khát vọng hòa bình. Khát vọng hòa bình. - Giải thích tên gọi Hồ Gươm (hay Hồ Hoàn Giải thích tên gọi Hồ Gươm (hay Hồ Hoàn Kiếm) Kiếm) III. Tổng kết. III. Tổng kết. Ghi nhớ (sgk) Ghi nhớ (sgk) [...]...Luyện tập Hình ảnh Rùa Vàng: - Tượng trưng cho tổ tiên, hồn thiêng sông núi và khát vọng của nhân dân Gươm thần tỏa sáng vào những lúc nào? Có ý nghĩa gì? - Gươm thần tỏa sáng: + Ở nhà Lê Thận; lúc gặp Lê Lợi + Lúc trả gươm -> Ánh sáng chính nghĩa, khát vọng hòa bình Một số hình ảnh về Hồ Gươm . Hồ Gươm – Hà Nội Hồ Gươm – Hà Nội Sự tích Hồ Gươm - Truyền thuyết - I. Đọc – hiểu văn bản I. Đọc – hiểu văn bản 1 .Đọc và tóm tắt 1 .Đọc và tóm. cõi. bờ cõi. - Lê Lợi hoàn gươm cho Long Quân và sự tích tên gọi hồ Hoàn Kiếm Lê Lợi hoàn gươm cho Long Quân và sự tích tên gọi hồ Hoàn Kiếm 2. Chú thích.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đọc thêm: Sự tích Hồ Gươm, Đọc thêm: Sự tích Hồ Gươm, Đọc thêm: Sự tích Hồ Gươm