0

bối dưỡng học sinh giỏi hóa học 10 rất hay

66 2,903 4
  • bối dưỡng học sinh giỏi hóa học 10 rất hay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 02:55

SỐ – CHƯƠNG - LỚP 10 CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ A TÓM TẮT LÝ THUYẾT I Thành phần cấu tạo nguyên tử Cấu tạo nguyên tử Hạt Proton KH p Điện tích 1,6.10-19C = eo = 1+ Khối lượng 1,6726.10-27 kg 1u (đvC) Nơtron n 1,6748.10-27 kg 1u (đvC) Electron e Hạt nhân nguyên tử Vỏ nguyên tử -1,6.10-19C = -eo = 1- 9,1.10-31 kg  55.10-5 u (đvC) II Điện tích số khối hạt nhân - Nếu nguyên tử có Z proton điện tích hạt nhân Z+ - Số đơn vị điện tích hạt nhân Z (số hiệu nguyên tử) = tổng số p = tổng số e - Số khối hạt nhân (A) tổng số proton (Z) tổng số nơtron (N) hạt nhân Một cách gần xem nguyên tử khối số khối A=Z+N - Kí hiệu nguyên tử: A Z X - Nguyên tử khối trung bình đồng vị: = A1 x1  A2 x   An x n 100 Với A1, A2,…, An số khối đồng vị thứ 1, 2, …, n x1, x2, …, xn % số nguyên tử đồng vị thứ 1, 2, …, n - Nếu x1, x2, …, xn số nguyên tử = A1 x1  A2 x   An x n x1  x   x n - Đồng vị nguyên tử có số proton khác số nơtron, số khối A chúng khác - Nguyên tố hóa học nguyên tử có điện tích hạt nhân Nhận xét: - Nguyên tử có cấu tạo hạt - Hạt mang điện proton electron, hạt không mang điện nơtron - Vì nguyên tử trung hòa điện nên số hạt proton = số hạt electron (p = e = Z)  Số hạt mang điện nguyên tử 2p Số hạt mang điện ion dương Mn+ 2p – n Số hạt mang điện ion âm Xm– 2p + m - Thông thường đồng vị bền (Z < 83) trừ H thì: 1≤ N(nôtron) ≤ 1,5 Z(proton)  III Cấu trúc vỏ electron nguyên tử Lớp phân lớp electron S S (Với S≤=Zp≤+ n + e) 3,5 Số thứ tự lớp (n) Kí hiệu lớp Số e tối đa (2n2) lớp Số phân lớp lớp Tên phân lớp Số e tối đa phân lớp K 1s 2 L 2s, 2p 2, M 18 3s, 3p, 3d 2, 6,10 N 32 4s, 4p, 4d, 4f 2, 6, 10, 14 Sự phân bố e nguyên tử 2.1 Nguyên lí vững bền: Ở trạng thái bản, nguyên tử electron chiếm obitan có mức lượng từ thấp đến cao 2.2 Thứ tự mức lượng obitan nguyên tử tăng dần theo sơ đồ sau: 1s  2s  2p *Phân lớp s chứa tối đa electron 3s  3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 5d 6s 6p *Phân lớp p chứa tối đa electron 4f *Phân lớp d chứa tối đa 10 electron *Phân lớp f chứa tối đa 14 electron 7s 2.3 Nguyên lí Pauli: a) Ô lượng tử: Để biểu diễn obitan nguyên tử người ta dùng ô vuông nhỏ gọi ô lượng tử b) Nguyên lí Pauli: Trong obitan có nhiều electron electron chuyển động tự quay khác chiều xung quanh trục riêng electron 2.4 Quy tắc Hund: Trong phân lớp, electron phân bố obitan cho số electron độc thân tối đa electron phải có chiều tự quay giống Cấu hình electron nguyên tử: - Là thứ tự phân bố electron vào lớp phân lớp vỏ nguyên tử - Dãy phân bố electron theo mức lượng tăng dần:1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s2 *Z ≤ 20: Dãy lượng cấu hình electron *Z > 20: Xếp lại phân lớp dãy lượng theo thứ tự lớp Chú ý: d4s2   d5s1 d9s2   d10s1 - Ý nghĩa cấu hình electron *Số electron lớp 1, 2, (trừ H, He, B): nguyên tử nguyên tố kim loại *Số electron lớp 5, 6, 7: nguyên tử nguyên tố phi kim *Số electron lớp (trừ He có e): nguyên tử nguyên tố khí *Số electron lớp + C (1s22s22p2) Si (1s22s22p63s23p2) nguyên tử nguyên tố phi kim + Các nguyên tố lại kim loại B BÀI TẬP ÁP DỤNG Câu 1: Đồng có đồng vị 63 Cu 65 Cu (chiếm 27% số nguyên tử) Hỏi 0,5mol Cu có khối lượng gam ? A 31,77 gam B 32 gam C 31,5 gam D 32,5 gam Câu 2: Ion cấu hình electron khí hiếm? A Na+ B Mg2+ C Al3+ D Fe2+ Câu 3: Nguyên tử nguyên tố M có electron cuối phân bố vào phân lớp 3d6 Tổng số electron nguyên tử M là: A 24 B 25 C 26 D 27 3+ Câu 4: Ion M có cấu hình electron 3d , cấu hình electron nguyên tố M là: A [Ar] 3d34s2 B [ Ar] 3d54s2 C [ Ar] 3d3 D Cấu hình khác Câu 5: Nguyên tố Mn có điện tích hạt nhân 25, điều khẳng định sai ? A Lớp có 2electron B Lớp có 13 electron C Có electron độc thân D Là kim loại Câu 6: Một oxit có công thức X2O tổng số hạt phân tử 92 hạt, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 28 hạt, oxit là: A Na2O B K2O C Cl2O D H2O Câu 7: Một nguyên tử X có tổng số electron phân lớp s tổng số electron lớp 6, cho biết X nguyên tố hóa học sau ? A O (Z = 8) B S (Z = 16) C Fe (Z = 26) D Cr (Z = 24) Câu 8: Có hợp chất MX3 Cho biết: - Tổng số hạt proton, nơtron, electron 196, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 60 Nguyên tử khối X lớn M - Tổng loại hạt ion X- nhiều ion M3+ 16 Vậy M X : A Al Br B Cr Cl C Al Cl D Mg Br Câu 9: Tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử nguyên tố thuộc nhóm VII A 28 Nguyên tử khối nguyên tử : A 18 B 19 C 20 D 21 Câu 10: Z nguyên tố mà nguyên tử có 20 proton; Y nguyên tố mà nguyên tử có proton Công thức hợp thành Z Y : A Z2Y B ZY2 C ZY D Z2Y3 Câu 11: Phát biểu sau không đúng? A Nguyên tử cấu tạo từ hạt p, n, e B Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử hạt nhân nguyên tử C Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt proton hạt nơtron D Vỏ nguyên tử cấu tạo từ hạt electron Câu 12: Mệnh đề sau không ? (1) Số điện tích hạt nhân đặc trưng cho nguyên tố (2) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi có proton (3) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi có nơtron (4) Chỉ có nguyên tử oxi có electron A B C D Câu 13: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt 40 Tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 12 hạt Nguyên tố X có số khối : A 27 B 26 C 28 D 23 Câu 14: Trong nguyên tử nguyên tố A có tổng số loại hạt 58, biết số hạt proton số hạt nơtron hạt Kí hiệu A A 38 19 K B 39 19 K C 39 20 K D 38 20 K Câu 15: Tổng hạt nguyên tử 155 hạt Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 33 hạt Số khối nguyên tử A 119 B 113 C 112 D 108 Câu 16: Electron cuối nguyên tử nguyên tố X phân bố vào phân lớp 3d6 X A Zn B Fe C Ni D S Câu 17: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt 49, số hạt không mang điện 53,125% số hạt mang điện Điện tích hạt nhân X là: A 18 B 17 C 15 D 16 Câu 18: Nguyên tử nguyên tố X cấu tạo 36 hạt, số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện Điện tích hạt nhân X là: A 10 B 12 C 15 D 18 Câu 19: Nguyên tử nguyên tố có tổng số hạt 122 Số hạt mang điện nhân số hạt không mang điện 11 hạt Số khối nguyên tử là: A 122 B 96 C 85 D 74 Câu 20: Một hợp chất A có dạng MX2 Tổng số hạt proton, nơtron, electron phân tử MX2 186 hạt, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 54 hạt Số khối M nhiều X 21 Tổng số hạt proton, notron, electron M2+ nhiều X- 27 hạt Xác định MX2 A MgCl2 B FeCl2 C CaF2 D ZnCl2 Câu 21: Khối lượng nguyên tử trung bình Brôm 79,91 Brôm có hai đồng vị, đồng vị 79 Br chiếm 54,5% Khối lượng nguyên tử đồng vị thứ hai là: A 77 B 78 C 80 D 81 Câu 22: Nguyên tố Bo có đồng vị 11B (x1%) 10B (x2%), nguyên tử khối trung bình Bo 10,8 Giá trị x1% là: A 80% B 20% C 10,8% D 89,2% Câu 23: Nguyên tử nguyên tố Y có tổng hạt 52, số hạt không mang điện hạt nhân lớn gấp 1,059 lần số hạt mang điện dương Kết luận sau không với Y? A Y nguyên tố phi kim B Trạng thái Y có e độc thân C Y có số khối 35 D Điện tích hạt nhân Y 17+ Câu 24: Một ngtử X có tổng số e phân lớp p 11 Hãy cho biết X thuộc nguyên tố hoá học sau đây? A nguyên tố s B nguyên tố p C nguyên tố d D nguyên tố f Câu 25: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt mang điện X X Y nguyên tố: A Al Br B Al Cl C Mg Cl D Si Br Câu 26: Nguyên tử nguyên tố X có e cuối điền vào phân lớp 3p1 Nguyên tử nguyên tố Y có e cuối điền vào phân lớp 3p3 Số proton X, Y là: A 13 15 B 12 14 C 13 14 D 12 15 Câu 27: Oxi có đồng vị 16O, 17O, 18O Cacbon có hai đồng vị là: 12C, 13C Hỏi có loại phân tử khí cacbonic tạo thành cacbon oxi? A 11 B 12 C 13 D 14 37 Câu 28: Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền: Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, lại 35 Cl Thành phần % theo khối lượng 37Cl HClO4 là: A 8,92% B 8,43% C 8,56% D 8,79% Câu 29: Dãy gồm ion X+, Y- nguyên tử Z có cấu hình electron 1s22s22p6 A Na+, Cl-, Al3+ B Li+, F-, O2- C Na+, F-, Ne D K+, N3-, Mg2+ Câu 30: Cho 5,85 gam muối NaX tác dụng với dung dịch AgNO3 dư ta thu 14,35 gam kết tủa trắng Nguyên tố X có hai đồng vị 35X (x1%) 37X (x2%) Vậy giá trị x1% x2% là: A 25% 75% B 75% 25% C 65% 35% D 35% 65% Câu 31: Cho nguyên tố: X (Z=9); Y (Z=11); Z (Z=13); T (Z=8) Ion nguyên tố là: A X+, Y+, Z+, T2+ B X-, Y+, Z3+, T2- C X-, Y2-, Z3+, T+ D X+, Y2+, Z+, TCâu 32: Hiđro có đồng vị 1H, 2H, 3H oxi có đồng vị 16O, 17O, 18O Có thể có phân tử H2O tạo thành từ hiđro oxi? A 16 B 17 C 18 D 20 Câu 33: Hợp chất có công thức phân tử M2X với tổng số hạt phân tử 116, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 36 Khối lượng nguyên tử X lớn M Tổng số hạt X2- nhiều M+ 17 Số khối M, X : A 23, 32 B 22, 30 C 23, 34 D 39, 16 Câu 34: Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt 18 số hạt không mang điện trung bình cộng tổng số hạt mang điện.Vậy số electron độc thân nguyên tử R A B C D Câu 35: Nguyên tố Cu có nguyên tử khối trung bình 63,54 có đồng vị X Y, biết tổng số khối 128 Số nguyên tử đồng vị X = 0,37 số nguyên tử đồng vị Y Vậy số nơtron đồng vị Y số nơtron đồng vị X là: A B C D Câu 36: Cho nguyên tử 39 19  , điểm sai: A X kim loại kiềm có tính khử mạnh B Số nơtron 20 C X thuộc chu kì 4, nhóm IA D Số khối 19 Câu 37: Cấu hình electron nguyên tố A, B 3px 4sy x+y = Số nguyên tố kim loại hai nguyên tố là: A B 11 C 12 D 10 Câu 38: Một số nguyên tố có cấu hình electron: [Ar]3dx4s1 Số lượng nguyên tố có cấu hình electron lớp 4s1 là? A B C D Câu 39: Một hợp chất có công thức MX Tổng số hạt hợp chất 84, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 28 Nguyên tử khối M lớn X 24 Tổng số hạt M2+ nhiều X2- 32 Công thức MX là? A MgO B CaO C CaS D MgS 63 65 Câu 40: Đồng có đồng vị Cu Cu Nguyên tử khối trung bình đồng 63,5 Thành phần phần trăm khối lượng đồng vị 65Cu có muối CuSO4 là? A 30,56% B 28,98% C 10,19% D 9,95% Câu 41: Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron 79, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 19 Cấu hình electron nguyên tử M A [Ar]3d54s1 B [Ar]3d64s2 C [Ar]3d34s2 D [Ar]3d64s1 Câu 42: Cấu hình electron ion Cu2+ Cr3+ : A [Ar]3d9 [Ar]3d3 B [Ar]3d74s2 [Ar]3d14s2 C [Ar]3d9 [Ar]3d14s2 D [Ar]3d74s2 [Ar]3d3 26 55 Câu 43: Nhận định sau nói nguyên tử: 26 13  , 26 , 12  ? A X Y có số nơtron B X, Z đồng vị nguyên tố hoá học C X, Y thuộc nguyên tố hoá học D X Z có số khối Câu 44: Nguyên tử nguyên tố X có electron mức lượng cao 3p Nguyên tử nguyên tố Y có electron mức lượng 3p có electron lớp Nguyên tử X Y có số electron Nguyên tố X, Y A phi kim kim loại B khí kim loại C kim loại khí D kim loại kim loại Câu 45: Dãy chất sau xếp theo thứ tự tính axit giảm dần? A H2SiO3, HAlO2, H3PO4, H2SO4, HClO4 B HClO4, H3PO4, H2SO4, HAlO2, H2SiO3 C HClO4, H2SO4, H3PO4, H2SiO3, HAlO2 D H2SO4, HClO4, H3PO4, H2SiO3, HAlO2 Câu 46: Một nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron 52 có số khối 35 Số hiệu nguyên tử nguyên tố X A 17 B 23 C 15 D 18 Câu 47: Khối lượng riêng canxi kim loại 1,55 g/cm Giả thiết rằng, tinh thể canxi nguyên tử hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần lại khe rỗng Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết A 0,155nm B 0,185 nm C 0,196 nm D 0,168 nm Câu 48: Giả thiết tinh thể, nguyên tử sắt hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần lại khe rỗng cầu, cho khối lượng nguyên tử Fe 55,85 20 0C khối lượng riêng Fe 7,78 g/cm3 Bán kính nguyên tử gần Fe là: A 1,44.10-8cm B 1,29.10-8cm C 1,97.10-8cm D Kết khác Câu 49: Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố d, nguyên tử X có electron hoá trị lớp electron thuộc lớp N Cấu hình electron X là: A 1s22s22p63s23p63d34s2 B 1s22s22p63s23p64s23d3 C 1s22s22p63s23p63d54s2 D 1s22s22p63s23p63d104s24p3 Câu 50: Ion A2+ có cấu hình phân lớp cuối 3d9 Cấu hình e nguyên tử A là: A [Ar]3d94s2 B [Ar]3d104s1 C [Ar]3d94p2 D [Ar] 4s23d9 Câu 51: Các ion 8O2-, 12Mg2+, 13Al3+ A số khối B số electron C số proton D số nơtron Câu 52: Một nguyên tố R có đồng vị có tỉ lệ số nguyên tử 27/23 Hạt nhân R có 35 hạt proton Đồng vị thứ có 44 hạt nơtron, đồng vị thứ có số khối nhiều đồng vị thứ Nguyên tử khối trung bình nguyên tố R ? A 79,2 B 79,8 C 79,92 D 80,5 Câu 53: Nguyên tử có cấu hình e với phân lớp p có chứa e độc thân là nguyên tố sau ? A N (Z=7) B Ne (Z=10) C Na (Z=11) D Mg (Z=12) Câu 54: Trong nguyên tố có Z = đến Z = 20 Có nguyên tố mà nguyên tử có eletron độc thân ? A B C D Câu 55: Trong phân tử MX2, M chiếm 46,67% khối lượng Hạt nhân M có số nơtron nhiều số proton hạt Trong nhân X số nơtron số proton Tổng số proton phân tử MX2 58 CTPT MX2là A FeS2 B NO2 C SO2 D CO2 Câu 56: Nguyên tử khối trung bình Cu 63,54 Cu có đồng vị bền 63Cu 65Cu Thành phần phần trăm khối lượng 63Cu Cu2S là: A 57,49 B 73 C 21,82 D 57,82 Câu 57: Có nguyên tố mà cấu hình electron nguyên tử có phân lớp 4s2? A B C D Câu 58: Nguyên tử X có eletron p Nguyên tử Y có tổng số hạt mang điện nhiều số hạt mang điện X hạt Trong hợp chất X Y có số electron là: A 36 B 30 C 54 D 64 Câu 59: Phát biểu sau đúng? A Hạt nhân tất nguyên tử có proton nơtron B Những nguyên tử có số khối thuộc nguyên tố hoá học C Nguyên tố M có Z = 11 thuộc chu kì nhóm IA D Trong tất nguyên tử, số proton số nơtron Câu 60: Số nguyên tố mà nguyên tử (ở trạng thái bản) có tổng số electron phân lớp s là: A B C D SỐ – CHƯƠNG - LỚP 10 CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC A TÓM TẮT LÝ THUYẾT I Nguyên tắc xếp nguyên tố hóa học Nguyên tắc xếp - Các nguyên tố xếp theo thứ tự điện tích hạt nhân tăng dần - Các nguyên tố có số lớp electron nguyên tử xếp thành hàng (chu kì) - Các nguyên tố có số electron hóa trị xếp thành cột (nhóm) Cơ cấu bảng tuần hoàn 2.1 Ô nguyên tố - Mỗi nguyên tố xếp vào ô bảng tuần hoàn gọi ô nguyên tố - Số thứ tự ô = số hiệu nguyên tử Z = số p = số e 2.2 Chu kì - Chu kì dãy nguyên tố mà nguyên tử chúng có số lớp electron, xếp theo chiều tăng điện tích hạt nhân - Số thứ tự chu kì = số lớp electron (n) - Bảng tuàn hoàn có chu kì, đánh số thường Chu kì nhỏ chu kì 1, 2, 3; chu kì lớn chu kì 4, 5, 6, 2.3 Nhóm Nhóm tập hợp nguyên tố hóa học xếp thành cột gồm nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron lớp tương tự nhau, đo tính chất hóa học gần giống a) Phân nhóm (nhóm A) - Nhóm A gồm nguyên tố thuộc chu kì nhỏ chu kì lớn.Chúng gọi nguyên tố s nguyên tố p - Số thứ tự nhóm A = tổng số electron lớp b) Phân nhóm phụ (nhóm B) - Nhóm B gồm nguyên tố thuộc chu kì lớn Chúng gọi nguyên tố d nguyên tố f - Số thứ tự nguyên tố nhóm B tính sau: Cấu hình electron tổng quát (n-1)dxnsy (đặt S = x + y) - ≤ S ≤  Số thứ tự nhóm = S - ≤ S ≤ 10  Số thứ tự nhóm = VIIIB - S > 10  Số thứ tự nhóm = S – 10 II Sự biến đổi tuần hoàn tính chất nguyên tố hóa học Định luật tuần hoàn nguyên tố hóa học “Tính chất nguyên tố đơn chất thành phần tính chất hợp chất tạo nên từ nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử” Những tính chất biến đổi chu kì nhóm theo quy luật sau Sự biến đổi tuần hoàn Tính chất Định nghĩa Trong chu kì Trong nhóm A Bán kính nguyên tử Năng lượng Khoảng cách từ hạt nhân đến lớp electron lớp Năng lượng ion hóa thứ I1 nguyên tử Giảm dần Tăng dần Tăng dần Giảm dần lượng tối thiểu cần để tách electron thứ khỏi nguyên tử trạng thái Ái lực electron nguyên tử lượng tỏa Tăng dần Giảm dần Ái lực electron hay hấp thụ hấp thụ nguyên tử kết hợp thêm electron để biến thành ion âm Độ âm điện nguyên tố đặc trưng cho khả hút electron nguyên tử Tăng dần Giảm dần Độ âm điện phân tử Tính kim loại đặt trưng khả Giảm dần Tăng dần Tính kim loại nguyên tử nguyên tố dễ nhường electron để trở thành ion dương Tính phi kim đặt trưng khả Tăng dần Giảm dần Tính phi kim nguyên tử nguyên tố dễ nhận electron để trở thành ion âm Trong chu kì, từ trái sang phải, hóa trị cao với O tăng từ I đến VII, hóa trị với H phi kim giảm dần từ IV đến I Hóa trị * Hóa trị dương cao nguyên tố hợp chất với oxi = STT nhóm * Hóa trị âm thấp phi kim hợp chất với hiđro = – STT nhóm Giảm dần Tăng dần Tính bazơ oxit cao hiđroxit tương ứng Tăng dần Giảm dần Tính axit oxit cao hiđroxit tương ứng ion hóa B BÀI TẬP ÁP DỤNG Câu 1: Dãy xếp nguyên tử theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần ? A Mg > S > Cl > F B F > Cl > S > Mg C Cl > F > S > Mg D S > Mg > Cl > F Câu 2: Dãy xếp theo thứ tự giảm dần bán kính nguyên tử ion sau ? A Ne > Na+ > Mg2+ B Na+ > Mg2+ > Ne C Na+ > Ne > Mg2+ D Mg2+ > Na+ > Ne Câu 3: Nguyên tố M thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIA bảng tuần hoàn Công thức oxit cao công thức hợp chất với hidro nguyên tố M công thức sau đây: A M2O3 MH3 B MO3 MH2 C M2O7 MH D M2O MH7 Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu dung dịch Y chứa chất tan có nồng độ mol Hai kim loại X A Mg Ca B Be Mg C Mg Sr D Be Ca Câu 5: Nguyên tố vị trí bảng tuần hoàn có electron hóa trị 3d34s2 ? A Chu kì 4, nhóm VA B Chu kì 4, nhóm VB C Chu kì 4, nhóm IIA D Chu kì 4, nhóm IIIA Câu 6: Một nguyên tố X thuộc nhóm V bảng HTTH Nó tạo hợp chất khí với hiđro chiếm 91,176% khối lượng hợp chất X là: A As (M= 75) B Sb (M = 122) C N (M= 14) D P (M= 31) Câu 7: Tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử kim loại A B 142, tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 42 Số hạt mang điện nguyên tử B nhiều nguyên tử A 12 A B A Ca Fe B Mg Ca C Fe Cu D Mg Cu + Câu 8: Cation R có cấu hình electron phân lớp 2p6 Vậy cấu hình electron nguyên tử R A 1s22s22p5 B 1s22s22p63s2 C 1s22s22p63s23p1 D 1s22s22p63s1 Câu 9: Hợp chất ion XY (X kim loại, Y phi kim), số electron cation số electron anion tổng số electron XY 20 Biết hợp chất, Y có mức oxi hoá Công thức XY A LiF B NaF C AlN D MgO Câu 10: Tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử kim loại X, Y, Z 134 tổng số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 42 Số hạt mang điện Y nhiều X 14 số hạt mang điện Z nhiều X Dãy xếp thứ tự tính kim loại X, Y, Z A X < Y < Z B Z < X < Y C Y < Z < X D Z < Y < X Câu 11: Phần trăm khối lượng nguyên tố R hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) oxit cao tương ứng a% b%, với a : b = 11 : Phát biểu sau đúng? A Oxit cao R điều kiện thường chất rắn B Nguyên tử R (ở trạng thái bản) có electron s Dãy gồm yếu tố làm thay đổi cân hệ : A (1), (4), (5) B (1), (2), (4) C (1), (2), (3) D (2), (3), (4) 12.(ĐHA– 2009) Cho cân sau bình kín: 2NO2  k  N2O4 (k) (màu nâu đỏ) (không màu) Biết hạ nhiệt độ bình màu nâu đỏ nhạt dần Phản ứng thuận có: A.H < 0, phản ứng thu nhiệt B.H > 0, phản ứng tỏa nhiệt C.H > 0, phản ứng thu nhiệt D.H < 0, phản ứng tỏa nhiệt 13.(ĐHA – 2009) Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 H2 với nồng độ tương ứng 0,3 M 0,7 M Sau phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân t0C, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu Hằng số cân KC t0C phản ứng có giá trị A 2,500 B 0,609 C 0,500 D 3,125 14.(CĐ – 2010) Cho cân bằ ng hoá ho ̣c: PCl5 (k) PCl3 (k)  Cl2 (k); H  Cân bằ ng chuyể n dich ̣ theo chiề u thuâ ̣n A thêm PCl3 vào ̣ phản ứng B tăng nhiê ̣t đô ̣ của ̣ phản ứng C thêm Cl2 vào ̣ phản ứng D tăng áp suấ t của ̣ phản ứng   2SO3 (k) Khi tăng nhiê ̣t đô ̣ thì tỉ khố i 15.(ĐHA – 2010) Cho cân bằ ng 2SO2 (k) + O2 (k)   của hỗn hơ ̣p khí so với H2 giảm Phát biể u đúng nói về cân bằ ng này là : A Phản ứng nghich ̣ toả nhiê ̣t, cân bằ ng dich ̣ chuyể n theo chiề u thuâ ̣n tăng nhiê ̣t đô ̣ B Phản ứng thuâ ̣n toả nhiê ̣t, cân bằ ng dich ̣ chuyể n theo chiề u nghich ̣ tăng nhiê ̣t đô ̣ C Phản ứng nghich ̣ thu nhiê ̣t, cân bằ ng dich ̣ chuyể n theo chiề u thuâ ̣n tăng nhiê ̣t đô ̣ D Phản ứng thuâ ̣n thu nhiê ̣t, cân bằ ng dich ̣ chuyể n theo chiề u nghich ̣ tăng nhiê ̣t đô ̣   2NO2 (k) 250C Khi chuyển dịch sang 16.(ĐHA – 2010) Xét cân bằng: N2O4 (k)   trạng thái cân nồng độ N2O4 tăng lên lần nồng độ NO2 A tăng lần B tăng lần C tăng 4,5 lần D giảm lần 17.(ĐHB – 2010) Cho các cân bằ ng sau   H2 (k) + I2 (k) ; (I) 2HI (k)     CaO (r) + CO2 (k) ; (II) CaCO3 (r)     Fe (r) + CO2 (k) ; (III) FeO (r) + CO (k)     2SO3 (k) (IV) 2SO2 (k) + O2 (k)   Khi giảm áp suấ t của ̣, số cân bằ ng bi ̣chuyể n dich ̣ theo chiề u nghich ̣ là A B C D 18.(ĐHA – 2011) Cho cân hoá học: H2 (k) + I2 (k) ⇄ 2HI (k); H > Cân không bị chuyển dịch A tăng nhiệt độ hệ B giảm nồng độ HI C tăng nồng độ H2 D giảm áp suất chung hệ 19 (ĐHB – 2011) Cho cân hóa học sau: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k) ; H < Cho biện pháp : (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt độ, (4) dùng thêm chất xúc tác V2O5, (5) giảm nồng độ SO3, (6) giảm áp suất chung hệ phản ứng Những biện pháp làm cân chuyển dịch theo chiều thuận? A (2), (3), (4), (6) B (1), (2), (4) C (1), (2), (4), (5) D (2), (3), (5) 20.(CĐ – 2011) Cho phản ứng: H2 (k) + I2 (k) ⇄ 2HI (k) Ở nhiệt độ 4300C, số cân KC phản ứng 53,96 Đun nóng bình kín dung tích không đổi 10 lít chứa 4,0 gam H2 406,4 gam I2 Khi hệ phản ứng đạt trạng thái cân 4300C, nồng độ HI A 0,275M B 0,320M C 0,225M D 0,151M 21.(CĐ – 2011) Cho cân hoá học : N2 (k) +3H2 (k) ⇄ 2NH3 (k) H Cân chuyển dịch theo chiều thuận khi: A tăng áp suất hệ phản ứng B tăng nhiệt độ hệ phản ứng C giảm áp suất hệ phản ứng D thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng 22.(CĐ – 2012) Cho cân hóa học : CaCO3 (rắn) ⇄ CaO (rắn) + CO2(khí) Biết phản ứng thuận phản ứng thu nhiệt Tác động sau vào hệ cân để cân cho chuyển dịch theo chiều thuận? A Giảm nhiệt độ B Tăng áp suất C Tăng nồng đột khí CO2 D Tăng nhiệt độ 23.(ĐHB – 2012) Cho phản ứng : N2(k) + 3H2(k) € 2NH3 (k); H = -92 kJ Hai biện pháp làm cân chuyển dịch theo chiều thuận A giảm nhiệt độ giảm áp suất B tăng nhiệt độ tăng áp suất C giảm nhiệt độ tăng áp suất D tăng nhiệt độ giảm áp suất   N2O4 (k) 24.(ĐHB – 2013) Trong bình kín có cân hóa học sau: 2NO2 (k)   Tỉ khối hỗn hợp khí bình so với H2 nhiệt độ T1 27,6 nhiệt độ T2 34,5 Biết T1 > T2 Phát biểu sau cân đúng? A Khi tăng nhiệt độ, áp suất chung hệ cân giảm B Khi giảm nhiệt độ, áp suất chung hệ cân tăng C Phản ứng thuận phản ứng tỏa nhiệt D Phản ứng nghịch phản ứng tỏa nhiệt 25.(ĐHA – 2013) Cho cân hóa học sau: ⎯⎯ → 2HI (k) ⎯⎯ → N2O4 (k) (a) H2 (k) + I2 (k) ← (b) 2NO2 (k) ← ⎯⎯ → 2NH3 (k) (c) 3H2 (k) + N2 (k) ← ⎯⎯ → 2SO3 (k) (d) 2SO2 (k) + O2 (k) ← Ở nhiệt độ không đổi, thay đổi áp suất chung hệ cân bằng, cân hóa học không bị chuyển dịch? A (b) B (a) C (c) D (d) 26.(CĐ – 2013) Trong bình kín có hệ cân hóa học sau:   CO (k) + H2O (k); ΔH > CO2 (k) + H2 (k)   Xét tác động sau đến hệ cân bằng: (a) tăng nhiệt độ; (b) thêm lượng nước; (c) giảm áp suất chung hệ; (d) dùng chất xúc tác; (e) thêm lượng CO2 Trong tác động trên, tác động làm cân chuyển dịch theo chiều thuận là: A (a) (e) B (b), (c) (d) C (d) (e) D (a), (c) (e) 27 Trộn mol khí NO lượng chưa xác định khí O2 vào bình kín có dung tích   NO2 (k) lít 40oC Biết: NO(k) + O2 (k)   Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, ta hỗn hợp khí có 0,00156 mol O2 0,5 mol NO2 Hằng số cân K lúc có giá trị là: A 4,42 B 40,1 C 71,2 D 214   2NH3 (k) Nếu trạng thái cân nồng độ NH3 28 Cho phản ứng: N2 (k) + 3H2 (k)   0,30 mol/l, N2 0,05 mol/l H2 0,10 mo/l số cân phản ứng bao nhiêu? A 18 B 60 C 3600 D 1800 29 Cho phản ứng thuận nghịch : A B có số cân K = 10 1 (ở 25oC) Lúc cân bằng, % chất A chuyển hoá thành chất B là: A 0,1% B 10% C 9,1% D Kết khác o 30 Một bình kín chứa NH3 C atm với nồng độ mol/l Nung bình kín đến 546oC NH3 bị phân huỷ theo phản ứng: 2NH3(k) N2(k) + 3H2(k) Khi phản ứng đạt tới cân bằng; áp suất khí bình 3,3 atm; thể tích bình không đổi Hằng số cân phản ứng phân huỷ NH3 546oC là: A 1,08.10-4 B 2,08.10-4 C 2,04.10-3 D 1,04.10-4 SỐ TRẮC NGHIỆM LIÊN KÉT CHƯƠNG 4, 5, - LỚP 10 100 CÂU HỎI TỔNG HỢP HÓA HỌC PHI KIM - LỚP 10 Người soạn: Đức - Trân - Trọng - Cảnh Câu 1: Hòa tan 20 gam hỗn hợp hai muối sunfit hai kim loại hóa trị II dung dịch HCl thu dung dịch A V lít SO2 (đktc) Khi cô cạn dung dịch A thu 17,75 gam chất rắn Giá trị V là: A 3,36 B 4,48 C 5,60 D 6,72 Câu 2: Chia 4,3 gam hỗn hợp X gồm Fe, Zn, Mg Al làm phần nhau: - Phần 1: hòa tan hết dung dịch HCl dư thu 1,176 lít H2 (đktc) - Phần 2: tác dụng với khí Cl2 dư, đốt nóng thu 6,2325 gam muối Phần trăm khối lượng sắt hỗn hợp X là: A 26,04% B 34,6% C 25,6% D 20,04% Câu 3: Cho 13,5 gam hỗn hợp Cl2 Br2 có tỉ lệ mol 5:2 vào dung dịch chứa 36 gam NaI Cô cạn dung dịch sau phản ứng kết thúc, thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 13,5 B 36 C 15,82 D 12,5 Câu 4: Chỉ từ nguyên liệu: FeS, dung dịch HCl, KMnO4 điều chế khí? A B C D Câu 5: Cho chất KMnO4, KClO3, NaNO3, H2O2 có số mol chất điều chế lượng oxi nhiều ? A KMnO4 B NaNO3 C KClO3 D H2O2 Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam kim loại R vào H2SO4 đặc nóng thu 1,68 lít SO2 đkc Lượng SO2 sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH dư thu muối A Kim loại R khối lượng muối A là: A Zn 13g B Cu 9,45g C Fe 11,2g D Cu 6,4g Câu 7: Trộn 100g dung dịch H2SO4 10% với 150g dung dịch H2SO4 25% thu dung dịch có nồng độ % là: A 16% B 18% C 17% D 19% Câu 8: Đổ dung dịch chứa gam HBr vào dung dịch chứa gam NaOH Nhúng giấ y quỳ tím vào dung dịch thu đươ ̣c thì giấ y quỳ tím chuyể n sang màu nào? A màu đỏ B màu xanh C không đổ i màu D không xác đinh ̣ đươ ̣c Câu 9: Dung dich ̣ nào dưới không phản ứng với dung dich ̣ AgNO3? A NaF B NaCl C NaBr D Na2SO4 Câu 10: Có các dung dich ̣ sau: HBr, NaF, KOH, NaCl Sử du ̣ng hóa chấ t trường hơ ̣p nào sau phân biê ̣t đươ ̣c các dung dich ̣ bằ ng phương pháp hóa ho ̣c? A H2SO4(loañ g) B H2SO4(đ,đô ̣) C AgNO3 D HCl Câu 11: Làm thế nào để loa ̣i bỏ khí Cl2 lẫn khí Br2 A cho hỗn hơ ̣p tác du ̣ng với dung dịch (SO2 + H2O) dư B cho hỗn hơ ̣p tác du ̣ng với dung dịch NaOH dư C cho hỗn hơ ̣p tác du ̣ng với dung dịch Ca(OH)2 dư D cho hỗn hơ ̣p tác du ̣ng với dung dịch NaBr dư Câu 12: Trong muố i NaCl có lẫn NaBr và NaI Để loa ̣i muố i này khỏi NaCl người ta có thể : A Nung nóng hỗn hơ ̣p B Cho dung dịch hỗn hơ ̣p các muố i tác du ̣ng với dung dịch Cl2 dư, sau đó cô ca ̣n dung dịch C Cho hỗn hơ ̣p tác du ̣ng với dung dịch HCl đă ̣c D Cho hỗn hơ ̣p tác du ̣ng với dung dịch AgNO3 Câu 13: Có lo ̣ mấ t nhañ đựng dung dịch riêng biê ̣t không màu: BaCl2, NaHCO3 và NaCl Có thể dùng dung dịch nào các dung dịch cho dưới để phân biê ̣t đươ ̣c dung dịch trên? A H2SO4 B AgNO3 C CaCl2 D Ba(OH)2 Câu 14: Có gói bô ̣t màu tương tự là CuO, FeO, MnO2, Ag2O, ( Fe + FeO) Có thể dùng dung dịch nào các dung dịch dưới để phân biê ̣t chấ t trên? A HNO3 B AgNO3 C HCl D Ba(OH)2 Câu 15: Để trung hòa hế t 200 gam dung dịch HX (X: F, Cl, Br, I) nồ ng đô ̣ 14.6% người ta phải dùng 250ml dung dịch NaOH 3,2M dung dich ̣ axit ở là dung dịch: A HF B HCl C HBr D HI Câu 16: Hòa tan 12,8 gam hỗn hơ ̣p gồ m Fe, FeO bằ ng dung dịch HCl 0.1 M vừa đủ, thu đươ ̣c 2,24 lít khí (đktc) Thể tić h dung dịch HCl dùng là: A 2,0 lít B 4,2 lit́ C 4,0 lit́ D 14,2 lit́ Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hơ ̣p X gồ m NaCl và NaI vào nước đươ ̣c dung dịch Y Su ̣c khí Cl2 vào dung dịch Y kế t thúc thí nghiê ̣m, cô ca ̣n dung dịch thu đươ ̣c 58,5 gam muố i khan Khố i lươ ̣ng NaCl có hỗn hơ ̣p X là A 29,25 gam B 58.5 gam C 17.55 gam D 23.4 gam Câu 18: Su ̣c khí Clo dư qua dung dịch NaBr và NaI Kế t thúc thí nghiê ̣m, cô ca ̣n dung dịch sau phản ứng thu đươ ̣c 1.17 gam NaCl thì số mol hỗn hơ ̣p NaBr và NaI đã phản ứng là? ( biế t các phản ứng xảy hoàn toàn) A 0,01 mol B 0,02 mol C 0,10 mol D 0,20 mol Câu 19: Su ̣c khí clo dư qua dung dịch NaBr và NaI Kế t thúc thí nghiêm, cô ca ̣n dung dịch sau phản ứng thu đươ ̣c 23.40 gam NaCl thỉ thể tích Cl2 (đktc) đã tham gia phản ứng bằ ng bao nhiêu? ( biế t các phản ứng xảy hoàn toàn) A 4,480 lit́ B 8,960 lít C 0,448 lit́ D 0,896 lít Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 7.80 gam hỗn hơ ̣p Mg và Al bằ ng dung dịch HCl dư Sau phản ứng thấ y khố i lươ ̣ng dung dịch tăng thêm 7.0 gam so với ban đầ u Số mol axit HCl đã tham gia phản ứng là A 0.80 mol B 0.08 mol C 0.04 mol D 0.40 mol Câu 21: Hòa tan hoàn toàn gam hỗn hơ ̣p X gồ m sắ t và kim loa ̣i M ( hóa tri ̣II, đứng trước hidro dãy hoa ̣t đông hóa ho ̣c) bằ ng dung dịch HCl dư, thu đươ ̣c 2.24 lit́ H2 (đktc) Mă ̣t khác để hòa tan 2.4 gam M thì cầ n dùng chưa đế n 250ml dung dịch HCl 1M M là kim loa ̣i nào dưới đây? A Ca B Mg C Be D Zn Câu 22: Cho khí H2S lội qua dung dịch có chứa hai muối CuSO4 Fe2(SO4)2 thấy có kết tủa thu Kết tủa thu gồm: A Cu ; Fe B CuS ; Fe2S3 C CuS ; FeS D Cu ; FeS Câu 23: Cho khí X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu muối CuSO4, khí SO2 H2O X là: A Cu, CuO, Cu(OH)2 B Cu, CuO, CuS2 C Cu, CuS, CuS2 D Cu, CuO, Cu2O Câu 24: Để pha loãng dung dịch H2SO4 đậm đặc, phòng thí nghiệm, người tiến hành theo cách ? A Cho từ từ nước vào axit khuấy B Cho từ từ axit vào nước khuấy C Cho nhanh nước vào axit khuấy D Cho nhanh axit vào nước khuấy Câu 25: Cho Na2S vào dung dịch H2SO4 đặc, dư thu chất khí thoát Chất là: A H2S B SO2 C SO3 D H2 Câu 26: Cho phương trình hoá học: FeSO4 + KMnO4 + KHSO4  Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Tổng hệ số ( số nguyên tố, tối giản) chất có phương trình phản ứng A 48 B 52 C 54 D 40 Câu 27: Ở trạng thái bản: Phân lớp electron nguyên tử nguyên tố X np2n+1 Tổng số electron phân lớp p nguyên tử nguyên tố Y Số hạt mang điện nguyên tử nguyên tố Z nhiều số hạt mang điện nguyên tử nguyên tố X 20 hạt Nhận xét sau sai? A Nguyên tố X Y thuộc chu kì B Số oxi hóa cao X hợp chất +7 C Oxit hiđroxit Y có tính lưỡng tính D Độ âm điện giảm dần theo thứ tự X, Y, Z Câu 28: Cho thí nghiệm sau: (1) Sục O3 vào dung dịch KI (2) Nhiệt phân KMnO4 (3) Nhiệt phân CaCO3 (4) Cho H2O2 vào dung dịch KMnO4 H2SO4 loãng (5) Cho H2S tác dụng với khí oxi lấy dư (6) Nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2 Có thí nghiệm tạo đơn chất ? A B C D Câu 29: Cho sơ đồ phản ứng: P + NH4ClO4  H3PO4 + Cl2 + N2 + H2O Sau lập phương trình hóa học, ta có tổng số nguyên tử bị oxi hóa tổng số nguyên tử bị khử A B 10 18 C 18 10 D Câu 30: Cho thí nghiệm sau: (1) Sắt tác dụng với khí clo (2) Sắt tác dụng với lưu huỳnh (3) Sắt tác dụng với iot (4) Sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (5) FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội (6) Cho FeCl2 tác dụng với khí clo Có thí nghiệm tạo muối sắt (III) ? A B C D Câu 31: Hỗn hợp X gồm SO2 O2 có tỉ khối so với H2 28 Nung nóng hỗn hợp X thời gian (có xúc tác V2O5)thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với X 16/13 Hiệu suất phản ứng tổng hợp SO3 A 60,0% B 50,0% C 62,5% D 75,0% Câu 32: Chia 43 gam gồm hỗn hợp X gồm Fe, Zn, Mg chia thành phần - Phần 1: Hoà tan hết HCl dư, thu 11,76 lít H2 (đktc) - Phần 2: Cho tác dụng với khí Cl2 dư, đun nóng thu 62,325 gam muối Phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp A 32,55% B 39,07% Câu 33: Cho phản ứng: (1) Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O (2) 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O (3) 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O C 26,04% D 52,09% t  KCl + 3KClO4 (4) 4KClO3  (5) O3 → O2 + O Số phản ứng oxi hoá khử o A B C D Câu 34: Cho phản ứng CuFeS2 + HNO3 → CuSO4 + Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO +H2O tổng hệ số nguyên tối giản phản ứng là: A 26 B 65 C 36 D 29 Câu 35: Trong bình kính có V lit không đổi chứa 1,3a mol oxi 2a mol SO2 1000C 2atm Nung bình thời gian đưa nhiệt độ ban đầu, áp suất lúc p, hiệu suất phản ứng h Mối quan hệ p h A p  2(1  1,25h ) 3,8 Câu 36: Cho phản ứng B p  2(1  2,5h ) 3,8 C p  2(1  1,125h ) 3,8 D p  2(1  1,3h ) 3,8 2Na2O2 + 2H2 → 4NaOH + O2 Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O CaOCl2 + H2SO4 → CaSO4 + Cl2 + H2O Cu2O + H2SO4 → CuSO4 + Cu + H2O NH4 NO2 → N2 + 2H2O Số phản ứng phản ứng oxi hóa khử nội phân tử A B C D Câu 37: Hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Mg Nếu cho 10,88 gam X tác dụng với clo dư sau phản ứng thu 28,275g hỗn hợp muối khan Mặt khác 0,44 mol X tác dụng với dung dịch HCl dư thu 5,376 lít H2 (đktc).% khối lượng Cu X là: A 67,92% B 58,82% C 7,23% Câu 38: Cho chất sau phản ứng với nhau: (1)SO2 + H2S  (2) H2S + Br2  D 43,52% (3) H2S + Cl2 +H2O  (4) H2S + K2Cr2O7 + H2SO4(loãng)  (5) SO2 + Br2 + H2O  (6) H2S + O2( thiếu)  Những phản ứng sinh đơn chất lưu huỳnh là: A (1), (3), (4), (6) B (2), (3), (4), (5) C (1), (2), (4), (6) D (1), (2), (3), (4), (5), (6) Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 1,69 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg Zn lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu 896 ml hiđro (ở đktc) dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối Giá trị m A 5,37 B 4,59 C 5,53 D 8,45 Câu 40: Để đánh giá ô nhiễm kim loại nặng nước thải nhà máy, người ta lấy nước, cô đặc thêm dung dịch Na2S vào thấy xuất kết tủa màu vàng Hiện tượng chứng tỏ nước thải bị ô nhiễm ion: A Cu2+ B Fe2+ C Pb2+ Câu 41: Phát biểu sau sai? A Tính axit HF yếu tính axit HCl B Độ âm điện brom lớn độ âm điện iot D Cd2+ C Bán kính nguyên tử clo lớn bán kính nguyên tử flo D Tính khử ion Br- yếu tính khử ion Cl- Câu 42: Cho trường hợp sau: (1) O3 tác dụng với dung dịch KI (5) KClO3 tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng (2) Axit HF tác dụng với SiO2 (6) Đun nóng dung dịch bão hòa gồm NH4Cl NaNO2 (3) MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng (7) Cho khí NH3 qua CuO nung nóng (4) Khí SO2 tác dụng với nước Cl2 Số trường hợp tạo đơn chất A B C D Câu 43: Hòa tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp Cu, Zn dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu sản phẩm khử 3,136 lít SO2 (đktc) 0,64 gam lưu huỳnh Phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu A 45,54% Cu; 54 46% Zn B 49,61% Cu; 50,39% Zn C 50,15% Cu; 49,85% Zn D 51,08% Cu; 48,92% Zn Câu 44: Cho phản ứng : (1) O3+ dung dịch KI ; (4) SO2 +dung dịch H2S; Số phản ứng tạo đơn chất A (2) F2+ H2O ; (3) KClO3 (rắn) + HCl đặc ; (5) Cl2 + dung dịch H2S ; B C D Câu 45: Hỗn hợp X gồm SO2 O2 có tỷ khối so với H2 28 Lấy 4,48 lit hỗn hợp X (đktc) cho qua bình đựng V2O5 nung nóng Hỗn hợp thu lội qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 33,19 gam kết tủa Hiệu suất phản ứng oxi hóa SO2 A 75% B 60% C 40% Câu 46: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo cách A cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng D 25% B cho F2 đẩy Cl2 khỏi dung dịch NaCl C điện phân nóng chảy NaCl D điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn Câu 47: Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng Giá trị k A 3/14 B 3/7 C 4/7 D 1/7 Câu 48: Cho 5,7 gam hỗn hợp bột P gồm Mg, Al, Zn, Cu tác dụng hoàn toàn với oxi dư thu hỗn hợp rắn Q có khối lượng 8,1 gam Thể tích tối thiểu dung dịch HCl 1M cần dùng để hoà tan hoàn toàn Q A 300 ml B 270 ml C 360 ml D 180 ml Câu 49: Khí H2S đẩy axit H2SO4 khỏi dung dịch A FeSO4 B CuSO4 C ZnSO4 Câu 50: Phản ứng mà HCl đóng vai trò chất oxi hóa A NaOH + HCl → NaCl + H2O B Fe + KNO3 + 4HCl → FeCl3 +KCl + NO + 2H2O C MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O D Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 D Na2SO4 Câu 51: Cho chất sau: CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10) Axit HCl không tác dụng với chất A (1), (2) B (3), (4) C (5), (6) D (3), (6) Câu 52: Chọn phát biểu sai ? A Axit clohiđric vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá B Dung dịch axit clohiđric có tính axit mạnh C Cu hòa tan dung dịch axit clohiđric có mặt O2 D Fe hòa tan dung dịch axit clohiđric tạo muối FeCl3 Câu 53: Cho phản ứng sau : (a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O; (b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O; (c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O; (d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 Số phản ứng HCl thể tính khử A B C D Câu 54: Cho phản ứng sau: (1) 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O (2) 2HCl + Fe → FeCl2 + H2 (3) 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O (4) 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2 (16) HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O Số phản ứng HCl thể tính oxi hóa A B C Câu 55: Clorua vôi, nước Gia-ven (Javel) nước clo thể tính oxi hóa A chứa ion ClO-, gốc axit có tính oxi hóa mạnh D B chứa ion Cl-, gốc axit clohiđric điện li mạnh C sản phẩm chất oxi hóa mạnh Cl2 với kiềm D phân tử chứa cation kim loại mạnh Câu 56: Ứng dụng sau KClO3 ? A Sản xuất diêm B Điều chế oxi phòng thí nghiệm C Sản xuất pháo hoa D Chế tạo thuốc nổ đen Câu 57: Hỗn hợp khí sau không tồn nhiệt độ thường ? A H2 F2 B Cl2 O2 C H2S N2 D CO O2 Câu 58: Hỗn hợp khí tồn nhau? A Khí H2S khí Cl2 B Khí HI khí Cl2 C Khí O2 khí Cl2 D Khí NH3 khí HCl Câu 59: Cho phản ứng sau: (1) Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 (5) F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2 (2) Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2 (6) HF + AgNO3 → AgF + HNO3 (3) Cl2 + 2NaF → 2NaCl + F2 (7) HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3 (4) Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl (8) PBr3 + 3H2O → H3PO3 + 10HCl Số phương trình hóa học viết A B C D Câu 60: Cho phản ứng: (1) O3 + dung dịch KI → to  (3) MnO2 + HCl đặc  to ;  (2) F2 + H2O  ; (4) Cl2 + dung dịch H2S → Các phản ứng tạo đơn chất : A (1), (2), (3) B (1), (3), (4) C (2), (3), (4) D (1), (2), (4) Câu 61: Cho phản ứng: (1) Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O; (2) 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O; (3) O3 → O2 + O; (4) 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O; (5) 4KClO3 → KCl + 3KClO4 ; Số phản ứng oxi hoá khử A B C D Câu 62: Có thí nghiệm sau: (I) Nhúng sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội (II) Sục khí SO2 vào nước brom (III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven (IV) Nhúng nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội Số thí nghiệm xảy phản ứng hóa học A B C D Câu 63: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX NaY (X, Y hai nguyên tố có tự nhiên, hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu 8,61 gam kết tủa Phần trăm khối lượng NaY hỗn hợp ban đầu A 52,8% B 58,2% C 47,2% D 41,8% Câu 64: Một loại nước clo chứa: Cl2 0,061M; HCl 0,03M HClO 0,03M Thể tích khí clo (đktc) để thu lít nước clo A 6,72 lít B 12,13 lít C 10,192 lít D 13,44 lít Câu 65: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) qua 2,5 lít dung dịch KOH 100oC Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 37,25 gam KCl Dung dịch KOH có nồng độ A 0,24M B 0,48M C 0,4M D 0,2M Câu 66: Cho 25 gam nước clo vào dung dịch có chứa 2,5 gam KBr thấy dung dịch chuyển sang màu vàng đậm KBr dư Sau thí nghiệm, cô cạn dung dịch lại 1,61 gam chất rắn khan Biết hiệu suất phản ứng 100%, nồng độ % nước clo A 2,51% B 2,84% C 3,15% D 3,46% Câu 67: Cho 10,000 lít H2 6,72 lít Cl2 (đktc) tác dụng với hoà tan sản phẩm vào 385,400 gam nước ta thu dung dịch A Lấy 50,000 gam dung dịch A tác dụng với dung dịch AgNO3 thu 7,175 gam kết tủa Hiệu suất phản ứng H2 Cl2 A 33,33% B 45% C 50% D 66,67% Câu 68: Hỗn hợp khí A gồm clo oxi A phản ứng vừa hết với hỗn hợp gồm 4,8 gam magie 8,1 gam nhôm tạo 37,05 gam hỗn hợp muối clorua oxit hai kim loại Thành phần % thể tích oxi clo hỗn hợp A A 26,5% 73,5% B 45% 55% C 44,44% 55,56% D 25% 75% Câu 69: Cho 11,2 lít hỗn hợp khí A gồm clo oxi phản ứng vừa hết với 16,98 gam hỗn hợp B gồm magie nhôm tạo 42,34 gam hỗn hợp muối clorua oxit hai kim loại Thành phần % khối lượng magie nhôm hỗn hợp B A 48% 52% B 77,74% 22,26% C 43,15% 56,85% D 75% 25% Câu 70: Cho 8,7 gam MnO2 tác dụng với dung dịch axit HCl đậm đặc sinh V lít khí Cl2 (ở đktc) Hiệu suất phản ứng 85% V có giá trị A lít B 2,905 lít C 1,904 lít D 1,82 lít Câu 71: Cho lượng dư KMnO4 vào 25 ml dung dịch HCl thu 1,4 lít khí (đktc) Vậy nồng độ mol dung dịch HCl dùng A 8,5M B 8M C 7,5M D 7M Câu 72: Cho 44,5 gam hỗn hợp bột Zn, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 22,4 lít khí H2 bay (đktc) Khối lượng muối clorua tạo dung dịch gam? A 80 B 115,5 C 51,6 D 117,5 Câu 73: Để hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Zn ZnO cần dung 100,8 ml dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19 g/ml) thu 8,96 lít khí (đktc) Thành phần phần trăm ZnO hỗn hợp ban đầu A 38,4% B 60,9% C 86,52% D 39,1% Câu 74: Hiđro peoxit tham gia phản ứng hóa học: H2O2 + 2KI → I2 + 2KOH (1) H2O2 + Ag2O → 2Ag + H2O + O2 (2) Nhận xét ? A Hiđro peoxit có tính oxi hóa B Hiđro peoxit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử C Hiđro peoxit có tính khử D Hiđro peoxit tính oxi hóa, tính khử Câu 75: Cho phản ứng: 2KMnO4 +5H2O2 +3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5O2 + 8H2O a Chọn hệ số chất phản ứng sau: A 3, 5, 3, 2, 1, 5, B 2, 5, 3, 2, 1, 5, C 2, 2, 3, 2, 1, 5, D 2, 3, 3, 2, 1, 5, b Câu diễn tả ? A H2O2 chất oxi hóa B KMnO4 chất khử C H2O2 chất khử D H2O2 vừa chất oxi hóa vừa chất khử Câu 76: Lưu huỳnh tác dụng với dung dịch kiềm nóng theo phản ứng sau: 3S + 6KOH → 2K2S + K2SO3 + 3H2O Trong phản ứng có tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa số nguyên tử lưu huỳnh bị khử A : B : C : D : Câu 77: Hãy chọn phản ứng mà SO2 có tính oxi hoá A SO2 + Na2O → Na2SO3 B SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O C SO2 + H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4 D 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 Câu 78: Cho phản ứng: 1) SO2 + Br2 + H2O 2) SO2 + O2 (to, xt) 3) SO2 + KMnO4 + H2O 4) SO2 + NaOH 5) SO2 + H2S 6) SO2 + Mg a Tính oxi hóa SO2 thể phản ứng ? A 1, 2, B 1, 2, 3, C 1, 2, 3, 5, D 5, b Tính khử SO2 thể phản ứng ? A 1, 2, B 1, 2, 3, Câu 79: Kết luận rút từ phản ứng sau: SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr SO2 + H2S → S + H2O A SO2 chất khử mạnh C SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa Câu 80: Xét cân hoá học: 2SO2 (k) + O2 (k) C 1, 2, 3, 5, D 5, (1) (2) B SO2 chất oxi hóa mạnh D SO2 bền SO3 (k) ; H= -198 kJ Tỉ lệ SO3 hỗn hợp lúc cân lớn A tăng nhiệt độ giảm áp suất B tăng nhiệt độ, áp suất không đổi C giảm nhiệt độ tăng áp suất D cố định nhiệt độ giảm áp suất Câu 81: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit A CO CH4 B CH4 NH3 C SO2 NO2 D CO CO2 Câu 82: Hiện tượng xảy dẫn khí H2S vào dung dịch hỗn hợp KMnO4 H2SO4 A Không có tượng B Dung dịch đục H2S tan C Dung dịch màu tím đục có màu vàng S không tan D Dung dịch màu tím KMnO4 bị khử thành MnSO4 suốt Câu 82: Cho 0,01 mol hợp chất sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát 0,112 lít (đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử nhất) Công thức hợp chất sắt A FeS B FeS2 C FeO D Fe2O3 Câu 83: Hòa tan hoàn toàn 10,44 gam oxit sắt dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu dung dịch X 1,624 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Cô cạn dung dịch X, thu m gam muối sunfat khan Giá trị m A 29 B 52,2 C 58,0 D 54,0 Câu 84: Nung m gam bột sắt oxi, thu 4,5 gam hỗn hợp chất rắn X Hòa tan hết hỗn hợp X dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư ) thoát 1,26 lít (ở đktc) SO2 (là sản phẩm khử nhất) Giá trị m A 3,78 B 2,22 C 2,52 D 2,32 Câu 85: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc nóng, đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu khí SO2 (sản phẩm khử nhất) dung dịch X Dung dịch X hoà tan tối đa m gam Cu Giá trị m A 3,84 B 3,20 C 1,92 D 0,64 Câu 86: Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh nung nóng (trong điều kiện không khí), thu hỗn hợp rắn M Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X lại phần không tan G Để đốt cháy hoàn toàn X G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) Giá trị V A 2,80 B 3,36 C 3,08 D 4,48 Câu 87: Cho 12,8 gam Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư , khí sinh cho vào 200 ml dung dịch NaOH 2M Hỏi muối tạo thành khối lượng gam? A Na2SO3 24,2 gam C NaHSO3 15 gam Na2SO3 26,2 gam B Na2SO3 25,2 gam D Na2SO3 23,2 gam Câu 88: Hấp thụ toàn 3,36 lít SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 16,7 gam muối Nồng độ mol dung dịch NaOH A 0,5M B 1M C 2M D 2,5M Câu 89: Hoà tan 3,38 gam oleum X vào nước người ta phải dùng 800 ml ung dịch KOH 0,1 M để trung hoà dung dịch X Công thức phân tử oleum X công thức sau đây: A H2SO4.3SO3 B H2SO4.2SO3 C H2SO4.4SO3 D H2SO4.nSO3 Câu 90: X hỗn hợp O2 O3 Sau ozon phân hủy hết thành oxi thể tích hỗn hợp tăng lên 2% Phần trăm thể tích ozon hỗn hợp X A 4% B 60% C 12% D 40% Câu 91: Dẫn 6,6 lít (đktc) hỗn hợp X gồm oxi ozon qua dung dịch KI (dư) phản ứng hoàn toàn 25,4 gam iot Phần trăm thể tích oxi X A 33,94% B 50% C 66,06% D 70% Câu 92: Có 200 ml dung dịch H2SO4 98% (D = 1,84 g/ml) Người ta muốn pha loãng thể tích H2SO4 thành dung dịch H2SO4 40% thể tích nước cần pha loãng ? A 711,28cm3 B 533,60 cm3 C 621,28cm3 D 731,28 cm3 Câu 93: Khi hoà tan b gam oxit kim loại hóa trị II lượng vừa đủ axit dung dịch H2SO4 15,8% người ta thu dung dịch muối có nồng độ 18,21% Vậy kim loại hoá trị II A Ca B Ba C Be D Mg Câu 94: Nung hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 b mol FeS2 bình kín chứa không khí (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, đưa bình nhiệt độ ban đầu, thu chất rắn Fe2O3 hỗn hợp khí Biết áp suất khí bình trước sau phản ứng nhau, mối liên hệ a b (biết sau phản ứng, lưu huỳnh mức oxi hoá +4, thể tích chất rắn không đáng kể) A a = 0,5b B a = b C a = 4b D a = 2b Câu 95: Cho dãy chất : Fe3O4, H2O, Cl2, F2, SO2, NaCl, NO2, NaNO3, CO2, Fe(NO3)3, HCl Số chất dãy có tính oxi hoá tính khử A B C D Câu 96: Cặp hóa chất phản ứng oxi hóa – khử với A CaCO3 H2SO4 C Br2 NaCl B Fe2O3 HI D FeS HCl Câu 97: Sản phẩm phản ứng: SO2 + KMnO4 + H2O A K2SO4, MnO2 B KHSO4, MnSO4 C K2SO4, MnSO4, H2SO4 D KHSO4, MnSO4, MnSO4 Câu 98: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O Hệ số chất oxi hóa chất khử phản ứng là: A B 10 C D Câu 99: Hoà tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp Zn, Mg dung dịch H2SO4 đặc thu 1,12 lít SO2 (ở đktc), 1,6 gam S (là sản phẩm khử nhất) dung dịch X Khối lượng muối khan dung dịch X A 28,1 gam B 18,1 gam C 30,4 gam D 24,8 gam Câu 100: Hoà tan hết 9,6 gam kim loại M dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu SO2 sản phẩm khử Cho toàn lượng SO2 hấp thụ vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch 18,9 gam chất rắn Kim loại M A Ca B Mg C Fe D Cu [...]... và Na D K và Rb SỐ 3 – CHUONG 3 - LỚP 10 CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC A TÓM TẮT LÝ THUYẾT I Electron hóa trị - Quy tắc bát tử: - Những electron có khả năng tham gia vào việc tạo thành liên kết hóa học là electron hóa trị - Theo sơ đồ Liuyt (Lewis) electron hóa trị được biểu diễn bằng những dấu chấm được đặt xung quanh kí hiệu của nguyên tố - Trong các phản ứng hóa học, các nguyên tử có khuynh hướng hoặc... → 3 obitan lai hóa sp2.Ví dụ: C2H4, BF3, CO32-, NO3- *Lai hóa sp3: 1 obitan s + 3 obitan p → 4 obitan lai hóa sp3.Ví dụ: CH4, NH3, SO42-, H2O, *Lai hóa sp3d: 1 obitan s + 3 obitan p + 1 obitan d → 5 obitan lai hóa sp3d định hướng theo các các đỉnh của một một lưỡng tháp đáy tam giác.Ví dụ: PCl5, AsCl5, ClF3, XeF2, … *Lai hóa sp3d2: 1 obitan s + 3 obitan p + 2 obitan d → 6 obitan lai hóa sp3d2 định... NH4Cl và Al2O3 D Na2SO4 và Ba(OH)2 Câu 9: Các nguyên tử P, N trong hợp chất PH3, NH3 có kiểu lai hóa: A sp3 B sp2 C sp D không lai hóa Câu 10: Nguyên tử C trong hợp chất C2H4 có kiểu lai hóa: A sp3 B sp2 C sp D không lai hóa Câu 11: Nguyên tử C trong hợp chất C2H2 có kiểu lai hóa: A sp3 B sp2 C sp D không lai hóa Câu 12: Hình dạng của các phân tử metan, boflorua, nước, berihiđrua, amoniac tương ứng là... FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3 Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là A 3 B 5 C 4 D 6 Câu 18: ( CĐA- 2008- 216) Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng trên xảy ra A sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu B sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+ C sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu D sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+ Câu 19: ( CĐA- 2008- 216) Cho 13,5 gam hỗn hợp... giữa các phân tử yếu B Liên kết giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị C ở vị trí nút mạng là các phân tử D các phân tử sắp xếp theo một trật tự xác định Câu 27: Chọn câu sai: A Điện hóa trị có trong hợp chất ion B Điện hóa trị bằng số cặp e dùng chung C Cộng hóa trị bằng số cặp e dùng chung D Cộng hóa trị có trong hợp chất cộng hóa trị Câu 28: Nhiệt độ sôi của H2O cao hơn so với H2S là do A phân... kết kim loại rất mạnh nên tinh thể kim loại thường là chất rắn (trừ Hg), nhiệt độ nóng chảy và nhiệt bay bay hơi cao Giữa các nguyên tử và ion kim loại có các electron tự do nên kim loại có tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính dẻo và có ánh kim IX LAI HÓA - Các kiểu lai hóa thường gặp: *Lai hóa sp: 1 obitan s + 1 obitan p → 2 obitan lai hóa sp.Ví dụ: C 2H2, BeH2, ZnCl2, BeX2, CdX2, HgX2, *Lai hóa sp2: 1 obitan... hóa B (1) chứng tỏ Cl2 có tính oxi hóa > I2, (2) Chứng tỏ I2 có tính oxi hóa > Cl2 C Do tính khử của KI và KClO3 khác nhau nên kết quả khác nhau D (1) Chứng tỏ tính oxi hóa của Cl2 > I2, (2) chứng tỏ tính khử của I2 > Cl2 Câu 15: Dãy gồm các chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch nước Brom? A HF, H2S, NaOH B KI, NH3, Fe2(SO4)3 C.H2S, SO2, NH3 D CuO, KCl, SO2 Câu 16: Cho các phản ứng hoá học. .. xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn Giá trị của m là A 28,7 B 68,2 C 57,4 D 10, 8 Câu 23: Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là A NH3 và HCl B H2S và Cl2 D HI và O3 C Cl2 và O2 Câu 24: Amoniac bốc cháy trong khí Clo tạo ra ngọn lửa có khói trắng Khói trắng đó là: A do HCl sinh ra bốc khói trong không khí B do NH3 còn dư bốc khói C do NH4Cl được sinh ra D do NO2 được sinh ra Câu 25: Cho... bị oxi hóa là A 0 ,10 B 0,05 C 0,02 D 0,16 Câu 33: (CĐ-2011): Cho các chất: KBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu và Fe2O3 Trong các chất trên, số chất có thể bị oxi hóa bởi dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng là A 4 B 5 C 7 D 6 Câu 34: (CĐ-2011): Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là: A FeO, MgO, CuO B PbO, K2O, SnO C Fe3O4, SnO, BaO D FeO, CuO, Cr2O3 Câu 35: (CĐ-2011): Dãy gồm các ion đều oxi hóa được... oxihóa mạnh 1 NƯỚC ZAVEN - Là hỗn hợp gồm NaCl, NaClO và H2O có tính ôxi hóa mạnh, được điều chế bằng cách dẫn khí Clo vào dung dịch NaOH (KOH) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O (Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O) 2 KALI CLORAT (KClO3 ) - Là chất ôxihóa mạnh thường dùng điều chế O2 trong phòng thí nghiệm 2KClO3 →2KCl + O2 - KClO3 được điều chế khi dẫn khí clo vào dung dịch kiềm đặc đã được đun nóng đến 100 0c ... tự nhóm = S - ≤ S ≤ 10  Số thứ tự nhóm = VIIIB - S > 10  Số thứ tự nhóm = S – 10 II Sự biến đổi tuần hoàn tính chất nguyên tố hóa học Định luật tuần hoàn nguyên tố hóa học “Tính chất nguyên... CHUONG - LỚP 10 CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC A TÓM TẮT LÝ THUYẾT I Electron hóa trị - Quy tắc bát tử: - Những electron có khả tham gia vào việc tạo thành liên kết hóa học electron hóa trị - Theo... IX LAI HÓA - Các kiểu lai hóa thường gặp: *Lai hóa sp: obitan s + obitan p → obitan lai hóa sp.Ví dụ: C 2H2, BeH2, ZnCl2, BeX2, CdX2, HgX2, *Lai hóa sp2: obitan s + obitan p → obitan lai hóa sp2.Ví
- Xem thêm -

Xem thêm: bối dưỡng học sinh giỏi hóa học 10 rất hay, bối dưỡng học sinh giỏi hóa học 10 rất hay, bối dưỡng học sinh giỏi hóa học 10 rất hay