TUYỂN tập 101 đề đọc HIỂU NGỮ văn có đáp án

206 3.9K 7
TUYỂN tập 101 đề đọc HIỂU NGỮ văn có đáp án

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... (0,25 điểm) Và đáp án Bộ GD ĐT : Câu Câu văn nêu khái quát chủ đề văn bản: Cái thú tự học giống thú chơi Câu Thao tác lập luận so sánh/ thao tác so sánh/ lập luận so sánh/ so sánh HS Trả lời... Không có câu trả lời Đề b : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề I ĐỌC HIỂU... đoạn văn hoàn chỉnh, không xuống dòng tạo thành hai đoạn văn Câu chủ đề đặt đầu hay cuối đoạn – Về nội dung: Đoạn văn phải bám sát nội dung câu chủ đề cho, làm rõ điều đó, tránh lan man, lạc đề Đề

Ngày đăng: 03/02/2017, 22:17

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan