đề cương trắc nghiệm giáo dục công dân 12 có phần trắc nghiệm (trắc nghiệm giáo dục công dân)

60 2.4K 2
đề cương trắc nghiệm giáo dục công dân 12 có phần trắc nghiệm (trắc nghiệm giáo dục công dân)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG khái niệm pháp luật a Pháp luật gì: Là hệ thống quy tắc xừ chung nhà nước ban hành đảm bảo thực quyền lực nhà nước b, Các đặc trưng pháp luật - Tính quy phạm phổ biến - Tính quyền lực bắt buộc chung - Tính xác định chặc chẽ mặt hình thức Bản chất pháp luật PL vừa mang chất giai cấp, vừa mang chất xã hội a) Bản chất giai cấp pháp luật b) Bản chất xã hội pháp luật - PL mang b/c xh vì: + Các qui phạm PL bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xh.; thực tiễn sống đòi hỏi + PL không phản ánh ý chí giai cấp thống trị mà phản ánh nhu cầu, lợi ích giai cấp tầng lớp dân cư khác xã hội + Các QPPL thực thực tiễn đời sống xã hội, phát triển xã hội Mối quan hệ pháp luật với kinh tế, trị, đạo đức a) Quan hệ pháp luật với kinh tế b) Quan hệ pháp luật với trị c) Quan hệ pháp luật với đạo đức + Trong hàng loạt QPPL thể quan niệm đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với phát triển tiến xh, PL lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, văn hóa, xh, giáo dục + PL la phương tiện đặc thù để thể bảo vệ giá trị đạo đức + Những giá trị PL – công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải giá trị đạo đức cao mà người hướng tới Nguồn gốc Đạo đức Hình thành từ đời sống xh Pháp luật Các qui tắc xử đời sống xh, nhà nước Nội dung ghi nhận thành qui phạm PL Các quan niệm chuẩn mực thuộc đời Các qui tắc xử ( việc làm, phải làm, không sống tinh thân, tình cảm làm) người (về thiện ác, công danh Hình thể Phương thức động dự, nhân phẩm…) thức Trong nhận thức, tình cảm Văn qui ph ạm PL người Tự giác điều chinhr lương tâm Giáo dục, cưỡng chế quyền lực nhà nước tác dư luận xã hội Vai trò pháp luật đời sống xã hội a) Pháp luật phương tiện để nhà nước quản lí xã hội - Không có PL, xã hội trật tự, ổn định, tồn phát triển - Nhờ có PL, nhà nước phát huy quyền lực kiểm tra, kiểm soát hoạt động cá nhân, tổ chức, quan phạm vi lãnh thổ - Quản lí PL đảm bảo tính dân chủ, công bằng, phù hợp với lợi ích chung giai cấp tầng lớp xã hội khác nhau, tạo đồng thuận xã hội việc thực PL - PL nhà nước ban hành để điều chỉnh qhệ xã hội cách thống đượcđảm bảo sức mạnh quyền lực nhà nước nên hiệu lực thi hành cao - Nhà nước ban PL tổ chức thực PL phạm vi toàn xã hội, đưa PL vào đời sống người dân toàn xã hội b) Pháp luật phương tiện để công dân thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp -Quyền nghĩa vụ công dân quy định văn QPPL, quy định rõ công dân phép làm Căn vào quy định này, công dân thực quyền - Các văn PLPL hành chính, khiếu nại tố cáo, hình sự, tố tụng quy định thẩm quyền, nội dung, hình thức, thủ tục giải tranh chấp, khiếu nại xử lí vi phạm PL xâm hại quyền lợi ích hợp pháp công dân Căn vào quy định này, công dân bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp * Bài học: - Tôn trọng PL, thực quy định PL lúc, nơi phù hợp với lứa tuổi - Phê phán hành vi vi phạm PL, khuyến khích việc làm PL THỰC HIỆN PHÁP LUẬT Khái niệm, hình thức a Khái niệm thực pháp luật Thực pháp luật trình hoạt động có mục đích làm cho quy định pháp luật vào sống, trở thành hành vi hợp pháp cá nhân, tổ chức b Các hình thức thực pháp luật Sử dụng pháp luật : Các cá nhân, tổ chức sử dụng đắn quyền mình, làm mà pháp luật cho phép làm Thi hành pháp luật : Các cá nhân, tổ chức thực đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm mà pháp luật quy định phải làm Tuân thủ pháp luật : Các cá nhân, tổ chức kiềm chế để không làm điều mà pháp luật cấm Áp dụng pháp luật : Các quan, công chức nhà nước có thẩm quyền vào pháp luật để định làm phát sinh, chấm dứt thay đổi việc thực quyền, nghĩa vụ cụ thể củacá nhân, tổ chức Chủ thể Phạm vi Sử dụng PL Cá nhân, tổ chức Làm pháp luật Thi hành PL Tuân thủ PL Cá nhân, tổ Cá nhân, tổ chức Áp dụng PL Cơ quan, công chức chức nhà nước có thẩm quyền Làm Không làm Căn vào thẩm cho pháp luật quy pháp luật cấm phép định phải làm quyền quy định pháp luật ban hành định cụ thể định xử lí người vi phạm pháp luật giải tranh chấp cá nhân, tổ chức Yêu cầu Có thể làm Phải làm, Không làm, Bắt buộc tuân không làm, không không bị xử không bị theo thủ tục, chủ thể bị ép buộc lí theo quy định xử lí theo quy trình tự chặt chẽ pháp luật Ví dụ Cá nhân, tổ chức Cá nhân, có quyền lựa chọn chức định pháp pháp luật quy luật định tổ Cá nhân, tổ chức Cơ quan có thẩm kinh kinh doanh không quyền áp dụng xử hình thức, doanh phải buôn bán phạt loại hình kinh nộp thuế doanh phù hợp với khả năng, quy mặt hàng trình, thủ tục,… mà pháp luật cấm điều kiện với nhân, tổ chức kinh doanh vi pháp luật Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí a)Viphạmphápluật Thứ nhất, hành vi trái pháp luật : - Hành vi trái pháp luật hành động không hành động: cá phạm + Hành vi hành động: cá nhân, tổ chức làm việc không làm theo quy định pháp luật + Hành vi trái pháp luật không hành động: cá nhân, tổ chức không làm việc phải làm theo quy định pháp luật - Hành vi trái pháp luật xâm phạm, gây thiệt hại cho quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ Thứ hai, người có lực trách nhiệm pháp lí thực Năng lực trách nhiệm pháp lí người phụ thuộc vào độ tuổi tình trạng sức khỏe – tâm lý Người có lực trách nhiệm pháp lý phải là: + Người đạt độ tuổi định theo quy định pháp luật Ví dụ: Theo quy định pháp luật, người đủ từ 16 tuổi trở lên có đủ lực trách nhiệm pháp lí hành hình + Người nhận thức, điều khiển hành vi mình, tự định cách xử (không bị bệnh tâm lí làm hạn chế khả nhận thức hành vi mình) Thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi Lỗi hiểu trạng thái tâm lí phản ánh thái độ tiêu cực chủ thể hành vi trái pháp luật hậu hành vi Lỗi thể hai hình thức: lỗi cố ý lỗi vô ý => Kết luận: Vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật , có lỗi người có lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ b.Trách nhiệm pháp lí Chủ thể vi phạm pháp luật xâm hại đến quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ, thế, nhà nước thông qua pháp luật buộc chủ thể vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lí hành vi vi phạm Trách nhiệm pháp lí nghĩa vụ mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật Trách nhiệm pháp lí áp dụng nhằm: + Buộc cá chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật + Giáo dục, răn đe người khác để họ tránh, kiếm chế việc làm trái pháp luật 2c Các loại vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí: Vi phạm hình hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi tội phạm quy định Bộ luật Hình Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình , phải chấp hành hình phạt theo quy định Tòa án + Người từ đủ 14 đến 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình tội phạm nghiêm trọng cố ý tội phạm đặc biệt nghiêm trọng + Người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình tội phạm 3/Vi phạm dân hành vi vi phạm pháp luật , xâm phạm tới quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, quan hệ hợp đồng…) quan hệ nhân thân (liên quan đến quyền nhân thân, chuyển giao cho người khác Người có hành vi vi phạm dân phải chịu trách nhiệm dân Người từ đủ tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tham gia giao dịch dân phải người đại diện theo pháp luật Loại Chủ thể Hành vi Trách vi vi phạm nhiệm Chế tài trách nhiệm Chủ thể áp phạm dụng pháp Cá nhân xã hội Cá nhân, Xâm phạm quy Hành Phạt tiền, cảnh cáo, Cơ tổ chức tắc quản lí nhà khôi phục trạng quan nước ban đầu, thu giữ tang quản lí Hành Dân Gây nguy hiểm cho Hình luật Tòa án Hình Nghiêm khắc vật, phương tiện … nhà Cá nhân, Xâm phạm tới Dân dùng để vi phạm nước Bồi thường thiệt hại, Tòa án tổ chức quan hệ tài sản thực nghĩa vụ dân quan hệ nhân thân sự theo thỏa thuận bên Cá nhân, Xâm phạm quy Kỉ luật tham gia Khiển trách, cảnh cáo, Thủ tập thể tắc kỉ luật lao động chuyển công tác khác, trưởng quan, cách trường học, lương, đuổi việc doanh chức, hạ bậc quan, nghiệp, quy định đơn vị Kỉ cán bộ, công luật chức nhà nước người đứng đầu doanh nghiệp Câu 1: Người có hành vi trộm cắp phải chịu trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm đạo đức? A Cả trách nhiệm pháp lý trách nhiệm đạo đức B Chỉ chịu trách nhiệm đạo đức trộm cắp tài sản có giá trị nhỏ C Không phải chịu trách nhiệm D Trách nhiệm pháp lý Câu 2: Người chưa thành niên, theo qui định pháp luật Việt Nam người chưa đủ: A 18 tuổi B 16 tuổi C 15 tuổi D 17 tuổi Câu 3: Pháp luật qui định người từ tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành vi phạm gây ra? A 18 tuổi trở lên B 17 tuổi trở lên C 15 tuổi trở lên D 16 tuổi trở lên Câu 4: Trong hành vi hành vi thể công dân áp dụng pháp luật? A Người tham gia giao thông không vượt qua nga tư có tín hiệu đèn đỏ B Công dân A gửi đơn khiếu nại lên quan nhà nước C Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm D Anh A chị B đến UBND phường đăng ký kết hôn Câu 5: Thế người có lực trách nhiệm pháp lý? A Là người đạt độ tuổi định theo qui định P.luật,có thể nhận thức điều khiển hành vi B Là người không mắc bệnh tâm thần bệnh khác làm khả nhận thức C Là người tự định cách xử độc lập chịu trách nhiệm hành vi thực D Là người đạt độ tuổi định theo qui định P luật Câu 6: Hình thức xử phạt người vi phạm hành chính: A Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng B Buộc khắc phục hậu gây C Tịch thu tang vật, phương tiện D Phạt tiền, cảnh cáo Câu 7: Pháp luật qui định người từ tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình tội phạm? A 20 tuổi trở lên B 16 tuổi trở lên C 18 tuổi trở lên D 14 tuổi trở lên Câu 8: Nhà nước áp dụng biện pháp cưỡng chế người vi phạm PL nhằm: A Buộc chủ thể vi phạm PL chấm dứt hành vi trái PL B Giáo dục, răn đe người khác C Buộc họ phải chịu thiệt hại, hạn chế định D Cả Câu 9: Vi phạm pháp luật có dấu hiệu nào? A Do người có lực trách nhiệm pháp lý thực B Là hành vi không hợp phap, hành vi trái pháp luật C Người vi phạm pháp luật phải có lỗi D Có dấu hiệu Câu 10: Quyền lao động công dân bắt đầu thực nào? A Phải có người có nhu cầu sử dụng lao động (thuê mướn) B Công dân phải tìm vịêc làm C Người lao động người sử dụng lao động xác lập quan hệ PL lao động cụ thể D Cả Câu 11: Chủ thể pháp luật là: A Mọi cá nhân, tổ chức có đủ lực hành vi lực pháp lý tham gia vào quan hệ pháp luật B Mọi công dân C Mọi cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ pháp luật D Cả phương án Câu 12: Quá trình thực pháp luật đạt hiệu chủ thể tham gia quan hệ PL thực hiện: A Đúng đắn quyền Câua theo HP pháp luật B Đúng đắn quyền nghĩa vụ theo HP pháp luật C Đầy đủ nghĩa vụ theo HP pháp luật D Đầy đủ quyền nghĩa vụ theo HP pháp luật Câu 13: Xác định câu phát biểu sai: Trong quan hệ pháp luật A Không có chủ thể có quyền mà nghĩa vụ B Quyền nghĩa vụ chủ thể không tách rời C Không có chủ thể có nghĩa vụ mà quyền D Quyền cá nhân, tổ chức không liên quan đến nghĩa vụ cá nhân, tổ chức khác Câu 14: Ông B vào đường ngược chiều, chưa gây tai nạn cho CSGT xử phạt với việc xử phạt nhằm mục đích gì? A Ngăn chặn không để gây tai nạn cho ông B B Chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật (đi ngược chiều) C Ngăn chặn không để gây tai nạn cho người khác D Cả Câu 15: Trong hành vi hành vi thể công dân sử dụng pháp luật? A Người kinh doanh trốn phải nộp phạt B Anh A chị B đến UBND phường đăng ký kết hôn C Các bên tranh chấp phải thực quyền nghĩa vụ theo qui định PL D Công ty X thực nghĩa vụ đóng thuế theo quy định pháp luật Câu 16: Quan hệ xã hội quan hệ pháp luật A Anh A chị B làm thủ tục đăng ký kết hôn B Quan hệ tình yêu nam – nữ C Chị N chợ mua D Quan hệ lao động Câu 17: Ông A xây nhà lấn vào lối chung hộ khác Ông A chịu hình thức xử lý Ủy ban nhân dân phường? A Cảnh cáo, phạt tiền B Phạt tù C Cảnh cáo, buộc tháo dỡ phần xây dựng trái phép D Thuyết phục, giáo dục Câu 18: Vi phạm hình mức độ tội phạm nghiêm trọng,khung hình cao là: A năm B năm C năm D năm Câu 19: Trong hành vi hành vi thể công dân thực PL với tham gia can thiệp nhà nước A Người tham gia giao thông không vượt qua ngã tư có tín hiệu đèn đỏ B Công dân thực quyền tự kinh doanh C Người kinh doanh phải thực nghĩa vụ nộp thuế D Người kinh doanh trốn thuế phải nộp phạt Câu 20: Thực pháp luật là: A Không làm pháp luật cấm C Làm pháp luật không cấm B Làm pháp luật qui định phải làm D Cả phương án Câu 21: Thực pháp luật là: A Đưa pháp luật vào đời sống công dân B Làm cho quy định pháp luật vào đời sống C Làm cho qui định pháp luật trở thành hành vi hợp pháp công dân, tổ chức D Áp dụng pháp luật để xử lý hành vi vi phạm pháp luật Câu 22: Trong hành vi sau hành vi vi phạm pháp luật mặt hành chính? A Lợi dụng chức vụ chiếm đọat số tiền lớn nhà nước B Đánh người gây thương tích 11% C Phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn chết người D Tháo trộm ốc vít đường ray xe lửa Câu 23: Cá nhân, tổ chức thực PL với tham gia, can thiệp nhà nước trường hợp nào? A Cá nhân, tổ chức có tranh chấp phải thực quyền nghĩa vụ theo qui định PL B Cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật phải thực trách nhiệm pháp luật C Các quyền & nghĩa vụ công dân không tự phát sinh hay chấm dưt văn PL D Cả câu Câu 24: Trong giai đoạn trình thực pháp luật, giai đoạn giai đoạn bắt buộc: A Không có giai đoạn giai đoạn không bắt buộc B Giai đoạn xác lập quan hệ pháp luật C Giai đoạn xử lý vi phạm giải tranh chấp chủ thể D Giai đoạn chủ thể thực quyền nghĩa vụ Câu 25: Trong giai đoạn trình thực pháp luật giai đoạn quan trọng chủ yếu: A Giai đoạn chủ thể thực quyền nghĩa vụ B Giai đoạn xác lập quan hệ PL quan trọng, giai đọan thực quyền nghĩa vụ chủ yếu C Giai đoạn xác lập quan hệ pháp luật D Giai đoạn xử lý vi phạm giải tranh chấp chủ thể Câu 26: Tìm câu phát biểu sai: A Công dân có quyền tự kinh doanh nghề gì,hàng B Kinh doanh phải theo quy định pháp luật C Công dân có quyền tự lựa chọn hình thức kinh doanh D Kinh doanh quyền tự người quyền can thiệp Câu 27: A B đua xe, lạng lách đánh võng đường bị CSGT xử lý Theo em A B phải chịu trách nhiệm pháp lý nào? A Cảnh cáo, phạt tiền, giam xe B Cảnh cáo, phạt tiền C Cảnh cáo, giam xe D Phạt tiền, giam xe Câu 28: K đánh H gây thương tích 15% Theo em K phải chịu hình phạt nào? A Răn đe, giáo dục B Phạt tù C Cảnh cáo bồi thường tiền thuốc men cho H D Tạm giữ để giáo dục Câu 29: Các quyền nghĩa vụ pháp lý công dân qui định trong: A Luật hành B Luật hôn nhân - gia đình C Luật dân D Hiến pháp Câu 30: Các hình thức thực pháp luật có điểm giống nhau? A Công dân thực đắn quyền theo quy định Pluật B Công dân thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định Pluật C Công dân không làm điều pháp luật cấm D C dân thực đắn quyền nghĩa vụ theo quy định Pluật Câu 31: Tên K rủ C, D, H, T cắt trộm cáp điện, bị phát hiện, theo em C.A xử lý nào? A Phạt tù K kẻ chủ mưu B Cảnh cáo, phạt tiền, thu hồi dây cáp C Phạt tù tên K tội nặng D Phạt tiền, giáo dục, răn đe Câu 32: Xác định câu phát biểu sai:Khi phát sinh tranh chấp quyền nghĩa vụ chủ thể thì: A Các chủ thể quyền tự giải tranh chấp B Các chủ thể nhờ người hòa giải C Các chủ thể thỏa thuận với cách giải tranh chấp D Các chủ thể có quyền yêu cầu nhà nước giải Câu 33: T (17t) rủ H (16t) cướp giựt dây chuyền Khi bị bắt, H T chịu hình thức xử phạt nào? A Phạt tù T mức án nặng H B Cảnh cáo, giáo dục chưa đến tuổi thành niên C Phạt tù với mức án D Cảnh cáo, phạt tiền, bồi thường thiệt hại Câu 34: Ông A tổ chức buôn ma túy Hỏi ông A phải chịu trách nhiệm pháp lý nào? A Trách nhiệm hành B Trách nhiệm hình C Trách nhiệm dân D Trách nhiệm kỷ luật Câu 35: Hãy xác định câu sai nguyên tắc xử phạt hành giao thông đường A Mọi vi phạm hành giao thông đường phải phát kịp thời phải đình B Một vi phạm hành bị xử phạt nhiều lần C Nhiều người thực hành vi vi phạm hành người vi phạm bị xử phạt D Một người thực nhiều hành vi vi phạm hành bị xử phạt hành vi vi phạm Câu 36: Trong hành vi sau đây, hành vi phải chịu trách nhiệm mặt hình sự? A Vượt đèn đỏ,gây tai nạn B Đi ngược chiều C Tụ tập gây gối trật tự công cộng D Cắt trộm cáp điện Câu 37: Trong hành vi sau đây, hành vi phải chịu trách nhiệm kỉ luật? A Cướp giật dây chuyền,túi xách người đường B Chặt cành,tỉa mà không đặt biển báo D Cắt trộm cáp điện Câu 37: Trong hành vi sau đây, hành vi phải chịu trách nhiệm kỉ luật? A Cướp giật dây chuyền,túi xách người đường B Chặt cành,tỉa mà không đặt biển báo C Vay tiền dây dưa không trả D Xây nhà trái phép Câu 38: Trong nghĩa vụ sau nghĩa vụ nghĩa vụ pháp lý? A Con có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già B Người kinh doanh phải thực nghĩa vụ nộp thuế C Thanh niên đủ 18 tuổi phải thực nghĩa vụ quân D Đoàn viên niên phải chấp hành điều lệ Đoàn Câu 39: Nếu người sử dụng lao động buộc người lao động việc trái pháp luật người lao động có quyền A Kiện tòa B Yêu cầu người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại thời gian bị buộc việc C Yêu cầu người sử dụng lao động phải tiếp nhận người lao động trở lại làm việc bình thường D Cả Câu 40: Anh A lái xe máy lưu thông luật Chị B xe đạp không quan sát bất ngờ băng ngang qua đường làm anh A bị thương (giám định 10%) Theo em trường hợp xử phạt nào? A Cảnh cáo phạt tiền chị B B Cảnh cáo buộc chị B phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh A C Không xử lý chị B chị B người xe đạp D Phạt tù chị B Câu 1: Pháp luật là: A Hệ thống các văn bản và nghị định các cấp ban hành và thực hiện B Những luật và điều luật cụ thể thực tế đời sống C Hệ thống các quy tắc sử xự chung nhà nước ban hànhvà được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước D Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương Câu 2: Pháp luật có đặc điểm là: A Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội B Vì sự phát triển của xã hội C Pháp luật có tính quy phạm phổ biến ;mang tính quyền lực, bắt buộc chung; có tính xác định chặt chẻ về mặt hình thức D Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội Câu 3: Điền vào chổ trống: Các quy phạm pháp luật nhà nước ban hành …………… mà nhà nước là đại diện A phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền B phù hợp với ý chí nguyện vong của nhân dân C phù hợp với các quy phạm đạo đức D phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân Câu 4: Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở: A Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội B Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp xã hội C Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động D Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội Câu 5: Người nào có điều kiện mà không cứu giúp người ở tình trạng nguy hiểm đến tánh mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết thì: A Vi phạm pháp luật hành chánh B Vi phạm pháp luật hình sự C Bị xử phạt vi phạm hành chánh D Cả A, B, C đều đúng Câu 6: Nội dung bản của pháp luật bao gồm: A Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của người B Quy định các hành vi không được làm C Quy định các bổn phận của công dân D Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm) Câu 7: Luât Hôn nhân và gia đình năm 2000 ở điều 34 khẳng định chung “ cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con” Điều này phù hợp với: A Quy tắc xử sự đời sống xã hội B Chuẩn mực đời sống tình cảm, tinh thần của người C Nguyện vọng của mọi công dân D Hiến pháp Câu 8: Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là A Sử dụng pháp luật B Thi hành pháp luật C Tuân thủ pháp luật D Áp dụng pháp luật Câu 9: Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là: A Sử dụng pháp luật C Tuân thủ pháp luật B Thi hành pháp luật D Áp dụng pháp luật Câu 10: Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là A Sử dụng pháp luật B Thi hành pháp luật C Tuân thủ pháp luật D Áp dụng pháp luật Câu 11: Người phải chịu trách nhiệm hành vi phạm hành mà gây theo quy định pháp luật có độ tuổi là: A Từ đủ 18 tuổi trở lên B Từ 18 tuổi trở lên C Từ đủ 16 tuổi trở lên D Từ đủ 14 tuổi trở lên Câu 12: Vi phạm dân hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới ……… A Các quy tắc quản lý nhà nước B Các quan hệ tài sản quan hệ nhân thân C Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước D Tất phương án Câu 13: Người phải chịu trách nhiệm hình tội phạm gây có độ tuổi theo quy định pháp luật là: A Từ đủ 14 tuổi trở lên B Từ đủ 16 tuổi trở lên C Từ 18 tuổi trở lên D Từ đủ 18 tuổi trở lên Câu 14: Công dân bình đẳng trách nhiệm pháp lý là: A Công dân độ tuổi vi phạm pháp luật bị xử lý B Công dân vi phạm quy định quan, đơn vị, phải chịu trách nhiệm kỷ luật C Công dân vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy định pháp luật D Công dân thiếu hiểu biết pháp luật mà vi phạm pháp luật chịu trách nhiệm pháp lý Câu 15: Công dân bình đẳng trước pháp luật là: A Công dân có quyền nghĩa vụ giới tính, dân tộc, tôn giáo B Công dân có quyền nghĩa vụ giống tùy theo địa bàn sinh sống C Công dân vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy định đơn vị, tổ chức, đoàn thể mà họ tham gia D Công dân không bị phân biệt đối xử việc hưởng quyền, thực nghĩa vụ chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật Câu 16: Trách nhiệm nhà nước việc bảo đảm quyền bình đẳng công dân trước pháp luật thể qua việc: A Quy định quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp Luật B Tạo điều kiện bảo đảm cho công dân thực quyền bình đẳng trước pháp luật C Không ngừng đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật D Tất phương án Câu 17: Biểu bình đẳng hôn nhân là: A Người chồng phải giữ vai trò đóng góp kinh tế định công việc lớn gia đình B Công viêc người vợ nội trợ gia đình chăm sóc cái, định khoản chi tiêu hàng ngày gia đình C Vợ, chồng bàn bạc, tôn trọng ý kiến việc định công việc gia đình D Tất phương án Câu 18: Biểu bình đẳng hôn nhân là: A Chỉ có người vợ có nghĩa vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc giáo dục B Chỉ có người chồng có quyền lựa chọn nơi cư trú, định số thời gian sinh C Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền nghĩa vụ ngang mặt gia đình D Tất phương án Câu 19: Bình đẳng thành viên gia đình hiểu là: A Các thành viên gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn B Tập thể gia đình quan tâm đến lợi ích cá nhân, cá nhân phải quan tâm đến lợi ích chung gia đình C Các thành viên gia đình có quyền nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ nhau, chăm lo đời sống chung gia đình D Tất phương án Câu 20: Quyền bình đẳng nam nữ lao động thể hiện: A Nam nữ bình đẳng tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương trả công lao động B Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nữ vào làm việc nam nữ có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà doanh nghiệp cần C Lao động nữ hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai sản, trở lại làm việc, lao động nữ bảo đảm chỗ làm việc D Tất phương án Câu 21: Chủ thể hợp đồng lao động là: A Người lao động đại diện người lao động B Người lao động người sử C Đại diện người lao động người sử dụng lao động D Tất phương án dụng lao động .Câu 22: Vợ, chồng có quyền ngang tài sản chung là: A Những tài sản hai người có sau kết hôn B Những tài sản có gia đình C Những tài sản hai người có sau kết hôn tài sản riêng vợ chồng D Tất phương án Câu 23: Ý nghĩa bình đẳng hôn nhân: A Tạo sở củng cố tình yêu, cho bền vững gia đình B Phát huy truyền thống dân tộc tình nghĩa vợ, chồng C Khắc phục tàn dư phong kiến, tư tưởng lạc hậu “Trọng nam, khinh nữ” D Tất phương án Câu 24: Bình đẳng kinh doanh có nghĩa là: A Bất tham gia vào trình kinh doanh B Bất có quyền mua – bán hàng hóa C Mọi cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ kinh tế bình đẳng theo quy định pháp luật D Tất phương án Câu 25: Nội dung bình đẳng lao động là: A Bình đẳng việc thực quyền lao động B Bình đẳng giao kết hợp đồng lao động C Bình đẳng lao động nam lao động nữ D Tất phương án Câu 26: Quyền bình đẳng tôn giáo hiểu là: A Công dân có quyền không theo tôn giáo B Người theo tín ngưỡng, tôn giáo quyền bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác C Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động theo tín ngưỡng, tôn giáo D Tất phương án Câu 27: Quyền bất khả xâm phạm thân thể có nghĩa là: A Trong trường hợp, không bị bắt B Công an bắt người nghi phạm tội C Chỉ bắt người có lệnh bắt người quan nhà nước có thẩm quyền D Trong trường hợp, bắt người có định tòa án Câu 28: Các quyền tự công dân quyền ghi nhận Hiến pháp luật, quy định mối quan hệ giữa: A Công dân với công dân C A B B Nhà nước với công dân D A B sai Câu 29: Bắt người trường hợp khẩn cấp tiến hành: A Khi có người chuẩn bị thực tội phạm nghiêm trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng B Khi có người mắt trông thấy xác nhận người thực tội phạm mà xét thấy cần bắt để người không trốn C Khi thấy người chỗ người có dấu vết tội phạm xét thấy cần ngăn chặn việc người trốn D Tất phương án Câu 30: Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân là: A Nhằm ngăn chặn hành vi tùy tiện bắt giữ người trái với quy định pháp luật B Nhằm bảo vệ sức khỏe cho công dân C Nhằm ngăn chặn hành vi bạo lực cong dân với D Tất phương án Câu 31: Bất kỳ có quyền bắt giải đến quan Công an, Viện kiểm sát UBND nơi gần người thuộc đối tượng: A Đang thực tội phạm B Sau thực tội phạm bị phát bị đuổi bắt C Đang bị truy nã D Tất đối tượng Câu 32: Người bịa đặt điều nhằm xúc phạm đến danh dự gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp người khác bị: A Phạt cảnh cáo B Cải tạo không giam giữ đến hai năm C Phạt tù từ ba tháng đến hai năm D Tùy theo hậu mà áp dụng trường hợp Câu 33: Đánh dấu X vào cột tương ứng với hành vi vi phạm phạm pháp luật đây: STT Hành vi Đặt điều nói xấu, vu cáo người khác Đánh người gây thương tích Công an bắt giam Vi phạm quyền Vi phạm quyền Vi phạm quyền bất khả xâm pháp luật pháp luật bảo phạm thân thể bảo hộ tính hộ danh dự, công dân mạng, sức khỏe nhân phẩm nguời nghi lấy trộm xe máy Đi xe máy gây tai nạn khác Giam cho giữ người người thời gian qui định Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người Câu 34: Quyền bất khả xâm phạm thân thể có nghĩa là: A Chỉ bắt người có lệnh bắt người quan nhà nước có thẩm quyền B Việc bắt người phải theo quy định pháp luật C Người phạm tội tang bị truy nã có quyền bắt D Tất phương án Câu 35: Quyền bình đẳng công dân hiểu là: A Mọi người có quyền nhau, ngang trường hợp B Trong điều kiện hoàn cảnh nhau, công dân đối xử nhau, có quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật C Mọi người có quyền hưởng thụ vật chất D Mọi công dân có quyền nghĩa vụ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (HỌC KỲ II) Câu 1: Quyền bất khả xâm phạm chỗ có nghĩa là: A Trong trường hợp, không tự ý vào chỗ người khác không người đồng ý B Công an có quyền khám chỗ người có dấu hiệu nghi vấn nơi có phương tiện, công cụ thực tội phạm C Chỉ khám xét chổ người pháp luật cho phép phải có lệnh quan nhà nước có thẩm quyền D Tất phương án Câu 2: Hiến pháp nước ta quy định người có quyền bầu cử ứng cử vào quan đại biểu nhân dân có độ tuổi là: A Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử ứng cử B Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử C Nam đủ 20 tuổi trở lên nữ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử ứng cử D Đủ 20 tuổi trở lên có quyền ứng cử bầu cử Câu 3: Nhà nước bảo đảm cho công dân thực tốt quyền bầu cử ứng cử là: A Bảo đảm thực quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân B Bảo đảm thực quyền pháp luật bảo hộ nhân phẩm, danh dự công dân C Bảo đảm thực quyền công dân, quyền người thực tế D Bảo đảm quyền tự do, dân chủ công dân Câu 4: Quyền bầu cử quyền ứng cử sở pháp lý – trị quan trọng để: A Thực chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” B Nhân dân thực hình thức dân chủ trực tiếp C Đại biểu nhân dân chịu giám sát cử tri D Hình thành quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể ý chí nguyện vọng Câu 5: Quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội quyền công dân tham gia: A Thảo luận vào công việc chung đất nước tất lĩnh vực đời sống xã hội B Kiến nghị với quan nhà nước xây dựng máy nhà nước C Kiến nghị với quan nhà nước xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội D Tất phương án Câu 6: Điền vào chổ trống Quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội công dân quyền gắn liền với việc thực …………………… A Quy chế hoạt động quyền sở B Trật tự, an toàn xã hội C Hình thức dân chủ gián tiếp nước ta D Hình thức dân chủ trực tiếp nước ta Câu 7: Ở phạm vi nước, nhân dân thực quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội chủ yếu cách: A.Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng văn pháp luật quan trọng, liên quan đến quyền lợi ích công dân B Đóng góp ý kiến, phản ánh kịp thời với Nhà nước vướng mắc, bất cập, không phù hợp sách, pháp luật để Nhà nước sửa đổi, hoàn thiện C Thảo luận biểu vấn đề trọng đại Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân D Tất phương án Câu 8: Ở Phạm vi sở, dân chủ trực tiếp thực theo chế: A Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp B Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra C Trực tiếp, thẳng thắn, thực tế D Tất phương án Câu 9: Hãy nối ý cột với ý cột cho phù hợp điền kết vào cột Theo pháp lệnh dân chủ sở, công việc xã, phường, thị trấn (gọi tắt xã) chia làm loại: CÔNG VIỆC NỘI DUNG KẾT NỐI (Cột 1) (Cột 2) 1/ Những việc phải a) Hoạt động quyền xã, hoạt động (Cột 3) thông báo để dân biết phẩm chất đạo đức cán chủ chốt xã; dự thực toán toán ngân sách xã, thu chi loại quỹ, lệ phí; việc giải; việc giải khiếu nại, + … tố cáo công dân địa phương; kết tra, kiểm tra vụ việc tiêu cực, tham nhũng liên quan đến cán xã 2/ Những việc dân bàn b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh định trực tiếp tế - xã hội xã ; quy hoạch, kế hoạch sử đất địa phương ; đề án định canh, định cư, giải 2+ … phóng mặt bằng, tái định cư, đầu tư sở hạ 3/ Những việc dân tầng xã quản lý c) Chủ trương mức đóng góp xây dựng thảo luận, tham gia ý kiến công trình phúc lợi công cộng sở hạ trước quyền xã tầng ; xây dựng hương ước, quy ước 3+… định 4/ Những việc nhân dân d) Chủ trương, sách, pháp luật Nhà xã giám sát,kiểm tra nước 4+… Câu 10: Hãy nối ý cột với ý cột cho phù hợp điền kết vào cột 1/ Trong xã hội phong kiến a/ Mọi công dân có quyền phát triển, không nước ta trước phân biệt giai cấp, thành phần gia đình, địa vị xã + … hội, dân tộc, giới tính 2/ Những ưu đãi mà Nhà b/ Quyền phát triển có phân biệt sâu sắc nước ta dành cho học giai cấp, thành phần gia đình, địa vị xã hội, + … sinh, sinh viên giỏi dân tộc 3/ Quyền học tập, sáng tạo c/ Xuất phát từ chủ trương bồi dưỡng nhân tài, coi phát triển công dân “Hiền tài nguyên khí quốc gia” 3+… 4/ Trong chế độ XHCN d/ Là sở cần thiết để công dân phát triển toàn nước ta diện thời đại Công nghiệp hòa - Hiện đại + … hóa đất nước 5/ Trách nhiệm công dân e/ Góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí việc thực quyền đất nước, làm cho dân tộc ngày rạng + … học tập, sáng tạo phát danh triển Câu 11: Quyền phát triển công dân có nghĩa là: A Mọi công dân có đời sống vật chất đầy đủ B Mọi công dân có quyền hưởng chăm sóc y tế C Mọi công dân hưởng ưu đãi học tập để phát triển khiếu D Tất phương án Câu 12: Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân là: A Rất cần thiết để công dân phát triển toàn diện B Góp phần cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước C Góp phần xây dựng đất nước thời kỳ hội nhập, toàn cầu hóa D Tất phương án Câu 13: Người có quyền tố cáo là: A Cá nhân, tổ chức B Công dân, cán bộ, công chức, quan nhà nước, tổ chức trị, xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân C Chỉ có công dân D Chỉ có người quan, đơn vị Câu 14: Mục đích khiếu nại là: A Đề nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem lại định hành chính, hành vi hành B Báo cáo quan, tổ chức có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân C Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật D Khôi phục quyền lợi ích hợp pháp người khiếu nại bị xâm phạm Câu 15: Người giải khiếu nại là: A Người đứng đầu quan hành có định, hành vi hành bị khiếu nại B Người đứng đầu quan cấp trực tiếp quan hành có định, hành vi hành bị khiếu nại C Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ D Tất phương án Câu 16: Nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm hình người giải tố cáo là: A Người đứng đầu quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo B Người đứng đầu quan, tổ chức cấp quan, tổ chức có người bị tố cáo C Cơ quan tố tụng (điều tra, kiểm sát, tòa án) D Tất phương án Câu 17: Quyền sáng tạo công dân pháp luật quy định là: A Quyền sở hữu công nghiệp B Quyền tự thông tin C Quyền tự ngôn luận, tự báo chí D Tất phương án Câu 18: Nội dung quyền học tập công dân là: A Mọi công dân ưu tiên tuyển chọn vào trường đại học, cao đẳng B Mọi công dân bình đẳng hội học tập C Mọi công dân phải đóng học phí D Tất phương án Câu 19: Vai trò pháp luật bảo vệ môi trường là: A Ngăn ngừa, hạn chế tác động xấu người trình khai thác, sử dụng tài nguyên, thiên nhiên B Xác định trách nhiệm nghĩa vụ bảo vệ môi trường tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh C Điều hòa lợi ích phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế bảo vệ môi tường sinh thái D Tất phương án Câu 20: Câu có nội dung bảo vệ môi trường là: A Ở nơi nhiều ao, hồ, sông, suối không cần tiết kiệm nước B Cải tạo hồ nước thành hồ nước lợ nuôi tôm có giá trị kinh tế có hại cho môi trường C Lấp vùng đầm lầy rộng lớn để xây dựng khu dân cư làm cho môi trường sạch, đẹp D Dùng nhiều phân hóa học tốt cho đất Câu 21: Quyền tự kinh doanh công dân có nghĩa là: A Mọi công dân có quyền thực hoạt động kinh doanh B Công dân có quyền định quy mô hình thức kinh doanh C Công dân kinh doanh ngành, nghề theo sở thích D Tất phương án Câu 22: Luật nghĩa vụ quân quy định độ tuổi gọi nhập ngũ thời bình là: A Từ 18 đến 27 tuổi B Từ 17 tuổi đến 27 tuổi C Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi D Từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi Câu 23: Vai trò Nhà nước vấn đề phát triển văn hóa là: A Bảo vệ phát huy giá trị văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể B Khuyến khích tạo điều kiện tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động văn hóa C Giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, làm giàu kho tàng văn hóa Việt Nam D Tất phương án Câu 24: Pháp luật bảo vệ môi trường quy định: A Bảo vệ môi trường phải gắn hài hòa với phát triển kinh tế, tiến xã hội để phát triển bền vững đất nước B Bảo vệ môi trường phải phù hợp quy luật, đặc điểm lịch sử, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội C Bảo vệ môi trường việc làm thường xuyên, ngăn ngừa khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường D Tất phương án Câu 25: Sắp xếp văn quy phạm pháp luật sau theo lĩnh vực khác nhau: STT Lĩnh vực Tên văn Pháp luật Pháp luật Pháp luật Kinh doanh Văn hóa xã hội Hiến pháp Luật giáo dục Luật di sản văn hóa Pháp lệnh dân số Luật doanh nghiệp Bộ luật lao động Luật đầu tư Luật phòng, chống ma túy Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 10 Luật thuế thu nhập cá nhân Câu 26: Vai trò pháp luật hòa bình phát triển tiến nhân loại là: A Là sở thực hợp tác kinh tế, thương mại nước B Là phương tiện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp quốc gia C Là sở để bảo vệ quyền người phạm vi toàn giới D Tất phương án Câu 27: Văn pháp luật quốc tế có nội dung bao gồm quy định mục đích thành lập, nguyên tắc tổ chức hoạt động, cấu tổ chức tổ chức quốc tế gọi là: A Hiến chương C Hiệp ước B Hiệp định D Nghị định thư Câu 28: Văn pháp luật quốc tế thường quốc gia ký kết với nhau, có điều khoản quy định quyền nghĩa vụ quốc gia thành viên gọi là: A Hiến chương C Hiệp ước B Hiệp định D Công ước Câu 29: Văn pháp luật quốc tế, ký kết quốc gia với nhau, quốc gia với tổ chức quốc tế, nội dung đa số thường liên quan đến lĩnh vực bảo vệ quyền người gọi là: A Hiến chương C Hiệp ước B Hiệp định D Công ước Câu 30: Văn bổ sung cho điều ước quốc tế trước gọi là: A Hiến chương C Hiệp ước B Hiệp định D Nghị định thư Câu 31: Điều ước quốc tế công cụ hữu hiệu quan hệ hợp tác phát triển quốc gia vì: A Nội dung điều ước quốc tế quy định quyền nghĩa vụ quốc gia thành viên, sở pháp lý để thực hợp tác quốc tế B Nội dung điều ước quốc tế xác định rõ mục tiêu hợp tác quốc gia lĩnh vực C Thực rõ mục tiêu hợp tác phồn thịnh phát triển quốc gia Cộng đồng quốc tế D Tất phương án Câu 32: Điền vào chỗ trống: Thông qua việc ký kết điều ước quốc tế với nước ASEAN hợp tác đầu tư, dịch vụ, công nghiệp giao thông Nhà nước ta mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác ………………… lợi ích riêng nước lợi ích chung toàn giới A Trong lĩnh vực bảo vệ quyền người B Xây dựng đường biên giới hòa bình C Kinh tế - thương mại D Tất phương án Câu 33: Việt Nam tích cực góp phần vào việc ký kết thực điều ước quốc tế quyền người thể qua việc: A Ký kết nhiều điều ước quốc tế quan trọng quyền người B Ban hành văn quy phạm pháp luật liên quan đến quyền người C Tổ chức máy nhà nước từ trung ương đến địa phương để bảo vệ quyền người D Tất phương án Câu 34: Sắp xếp điều ước quốc tế theo cột tương ứng: STT Tên điều ước quốc tế Điều ước quốc Điều tế quyền quốc người hòa ước Điều tế ước quốc tế bình, hội nhập hữu nghị kinh tế khu hợp tác vực quốc quốc gia Công ước Liên hợp quốc quyền trẻ em Công ước Liên hợp quốc Luật biển Nghị định thư Ki-ô-tô môi trường Hiệp ước biên giới Việt Nam với nước láng giềng Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư Hiệp định Thương mại Việt Nam – tế Nhật Bản Hiệp định giáo dục đào tạo Việt Nam Australia Công ước chống phân biệt đối xử với phụ nữ ... tôn giáo Nhà nước công nhận bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định pháp luật Công dân thuộc tôn giáo khác nhau, người có tôn giáo tôn giáo bình đẳng quyền NV công dân, ... đối xử lí tôn giáo Công dân có tôn giáo tôn giáo, công dân có tôn giáo khác phải tôn trọng lẫn  Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật Nhà nước bảo đảm; sở tôn giáo hợp pháp... thân thể công dân b/ Được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ công dân c/ Được pháp luật bảo hộ danh dự, nhân phẩm công dân d/ Bất khả xâm phạm chỗ công dân Câu 54: Tự tiện khám chỗ công dân vi

Ngày đăng: 24/01/2017, 23:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan