0

Thông tư 28/2016/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia

5 327 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2017, 17:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG  NGÔ ĐỨC CHIẾN ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG CÔNG NGHIỆP THEO HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THUẾ QUAN VÀ THƯƠNG MẠI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO Chuyên ngành : KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS. NGYỄN THỊ MƠ HÀ NỘI 2007 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sau hơn hai mươi năm đổi mới, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế và đang được đánh giá là một môi trường kinh doanh lý tưởng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong hơn 20 năm qua, Việt Nam không ngừng nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế, là thành viên chính thức của nhiều tổ chức và diễn đàn kinh tế lớn, thể hiện mong muốn tham gia ngày càng đầy đủ hơn vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế . Ngày 11 tháng 7 năm 2006, Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại Thế giới WTO. Trở thành thành viên của WTO, Việt Nam đã chứng minh với thế giới rằng nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập với nền kinh tế thế giới và sẵn sàng tham gia vào “sân chơi chung” trong tiến trình tự do hoá thương mại. Là thành viên của WTO, Việt Nam đồng thời phải thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan nói chung và đối với hàng công nghiệp nói riêng để mở cửa cho hàng hoá của nước ngoài dễ dàng thâm nhập vào Việt nam. Việc điều chỉnh cắt giảm thuế quan không chỉ ảnh hưởng tới ngân sách Nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp khi phải đối mặt với cuộc cạnh tranh bình đẳng, khốc liệt với các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty nước ngoài, vì thực tế các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp công nghiệp nước ta còn non yếu và thiếu năng lực cạnh tranh. Cam kết cắt giảm thuế quan đối với hàng công nghiệp để gia nhập WTO đòi hỏi Việt Nam phải điều chỉnh chính sách thương mại hàng công nghiệp của mình. Điều này sẽ có những tác động nhất định đối với các doanh nghiệp công nghiệp của Việt Nam. Tác động sẽ là tích cực hay không tích cực? Làm thế nào để phát huy tác động tích cực và giảm thiểu ảnh hưởng 2 của tác động phi tích cực ? Điều này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu cụ thể, đầy đủ hơn về các cam kết của Việt nam trong WTO về cắt giảm thuế quan đối với hàng công nghiệp, về tác động của việc điều chỉnh chính sách thương mại hàng công nghiệp để từ đó có các giải pháp phát huy các tác động tích cực và hạn chế các tác động phi tích cực . Đó là lý do để người viết chọn vấn đề “Điều chỉnh chính sách thuế quan đối với hàng công nghiệp theo Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại và tác động của nó đối với các doanh nghiệp Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO” làm đề tài cho Luận văn thạc sĩ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu 2.1. Ở nước ngoài Hiện đã có một số tài liệu như Fernandez de Cordobe, Santiago, SamLaird and Jose Maria Serena 2004 „ Trade Liberalization and Adjustment Costs „ Trade Analysis Branch, UNs Conference on Trade and Development nghiên cứu về lĩnh vực điều chỉnh chính sách thương mại. 2.2. Ở Việt nam Ngoài các bài báo, tạp chí và tập san có bài viết nghiên cứu về chính sách thương mại, hiện đã có công trình nghiên cứu khoa học, luận văn tiến sĩ, của tác giả Bùi Thị Lý „ Điều chỉnh chính sách thương mại của Việt nam khi gia nhập WTO „ 2002. Cho đến nay chưa có tài liệu nào nghiên cứu về „ Điều chỉnh chính sách thuế quan đối với hàng công nghiệp theo Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại và tác động của nó đối với các doanh nghiệp Việt nam sau khi Việt nam gia nhập WTO „, đây là tài liệu đầu tiên nghiên cứu về lĩnh vực này. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. BỘ CÔNG THƯƠNG - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 28/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2016 VÀ NĂM 2017 VỚI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 0% ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ TỪ CAMPUCHIA Căn Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương; Căn Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 26 tháng 10 năm 2016; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc nhập theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 năm 2017 với thuế suất thuế nhập ưu đãi đặc biệt 0% hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia Điều Phạm vi điều chỉnh Áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập với thuế suất thuế nhập ưu đãi đặc biệt 0% hai nhóm hàng có xuất xứ từ Campuchia: gạo thuốc khô Điều Hàng hóa lượng hạn ngạch thuế quan nhập năm 2016 năm 2017 Mã số hàng hóa tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhóm mặt hàng hưởng thuế suất thuế nhập ưu đãi đặc biệt 0% theo Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư Hạn ngạch thuế quan nhập năm 2016 quy định Khoản Điều áp dụng cho tờ khai đăng ký với quan hải quan từ ngày 26 tháng 10 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 Hạn ngạch thuế quan nhập năm 2017 quy định Khoản Điều áp dụng cho tờ khai đăng ký với quan hải quan từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 Điều Quy định thuế suất thuế nhập Thuế suất thuế nhập hạn ngạch thuế quan hạn ngạch thuế quan gạo thuốc khô có xuất xứ từ Campuchia thực theo quy định Chính phủ Điều Điều kiện hưởng thuế suất thuế nhập hạn ngạch thuế quan 0% Hàng hóa nhập phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia quan ủy quyền cấp theo quy định thông quan qua cặp cửa nêu Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư Riêng thuốc khô, thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập thuốc nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan Bộ Công Thương cấp theo quy định Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành số điều Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia công cảnh hàng hóa với nước phép nhập (nhập trực tiếp ủy thác nhập khẩu) Số lượng nhập tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập theo giấy phép Bộ Công Thương cấp Điều Thủ tục nhập Thủ tục nhập gạo thuốc khô giải hải quan cửa nơi làm thủ tục nhập hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động hết số lượng hạn ngạch thuế quan mặt hàng quy định Phụ lục kèm theo Thông tư Điều Hiệu lực thi hành Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, Phó thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Tổng Bí Thư, Văn phòng TW Ban Kinh tế TW; - Viện KSND tối cao, Tòa án ND tối cao; Trần Tuấn Anh - Cơ quan TW Đoàn thể; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản); - Kiểm toán Nhà nước; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ Công Thương; - Các Sở Công Thương; - Bộ Công Thương: Bộ trưởng, Thứ trưởng; Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT, XNK(10) PHỤ LỤC SỐ 01 MÃ SỐ HÀNG HÓA VÀ TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU TỪ CAMPUCHIA NĂM 2016 VÀ NĂM 2017 (Kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 Bộ Công Thương quy định việc nhập theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 năm 2017 với thuế suất nhập ưu đãi đặc biệt 0% hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia) MÃ SỐ TÊN HÀNG HÀNG HÓA I- Gạo 1006.10 - Thóc 1006.10.10 - - Để gieo trồng 1006.10.90 - - Loại khác 1006.20 - Gạo lứt: 1006.20.10 - - Gạo Thai Hom Mali 1006.20.90 - - Loại khác TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH NĂM 2016 TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH NĂM 2017 300.000 300.000 gạo (quy định gạo (quy định tỷ lệ quy đổi: tỷ lệ quy đổi: 2kg thóc = 2kg thóc = 1kg gạo) 1kg gạo) II- Lá thuốc khô 3.000 2401.10 - Lá thuốc chưa tước cọng: 2401.10.10 - - Loại Virginia, sấy không khí nóng 2401.10.20 - - Loại Virginia, chưa sấy không khí nóng 2401.10.40 - - Loại Burley 2401.10.50 - - Loại khác, sấy không khí nóng (flue-cured) 2401.10.90 - - Loại khác 2401.20 - Lá thuốc lá, tước cọng phần toàn bộ: 2401.20.10 - - Loại Virginia, sấy không khí nóng 2401.20.20 - - Loại Virginia, Chưa sấy không khí nóng 2401.20.30 - - Loại Oriental 2401.20.40 - - Loại Burley 2401.20.50 - - Loại khác, sấy không khí nóng 2401.20.90 - - Loại khác 3.000 PHỤ LỤC SỐ 02 DANH SÁCH CÁC CẶP CỬA KHẨU (Kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 Bộ Công Thương quy định việc nhập theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 năm 2017 với thuế suất nhập ưu đãi đặc biệt 0% hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia) STT Phía Việt Nam Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) Phía Campuchia Oyadao (tỉnh Ratanakiri) Bu Prăng (tỉnh Đắk Nông) Oreang (tỉnh Mondulkiri) Đắk Peur (tỉnh Đắk ...            2015        60 34 04 10    N CA  NG DN N CA CH T CHM LU - 2015  Ngu Sinh -    -2012-E.   -   -        Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2015   LI CM N   -                               i  ii  1 CH             5     5 1.1.1 Khái niệm về kiê ̉ m tra sau thông quan 5 1.1.2. Các bộ phận tham gia vào hoạt động kiê ̉ m tra sau thông quan 8 1.1.3. Quan hê ̣ gia kiê ̉ m tra sau thông qu an với một số hoạt động khác có liên quan 9 1.1.4. Vai trò của kiê ̉ m tra sau thông quan 11 1.1.5. Cơ chế kiê ̉ m tra sau thông quan của cơ quan Hải quan 12 1.2.    17  23 1.3.1. Nhân tố chủ quan 23 1.3.2. Nhân tố khách quan: 23 CHNG 2: PH 25  25 2.2. Ph 26 2.2.1. Thu thập d liệu quả bảng câu hỏi 26 2.2.2. Thu thập và phân tích d liệu thứ cấp. 28 CH   30                Giang. 30 3.1.1 Đặc điểm địa lý và tình hình TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN MÔN NGHIỆP VỤ HẢI QUAN TÊN ĐỀ TÀI: NGHIỆP VỤ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA SẢN XUẤT XUẤT KHẨU Giảng viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Viết Bằng Nhóm thực hiện: Huỳnh Thị Ngọc Thúy - 71206140 Nguyễn Thị Ánh Nga - 71306212 Nguyễn Thị Ái Nhi TP HCM THÁNG NĂM 2016 - 71306640 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… DANH SÁCH NHÓM STT Nội dung đóng góp Chương 2, Chương 3, Tổng hợp chỉnh sửa Mức độ hoàn thành 100% Họ tên MSSV Huỳnh Thị Ngọc Thúy 71206140 Nguyễn Thị Ánh Nga 71306212 Phụ Lục, Chương 1, Chương 100% Nguyễn Thị Ái Nhi 71306640 Phụ Lục, Mở đầu, Kết luận, Chương 100% Chữ ký MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH UNIPAX 1.1 Giới thiệu công ty .1 1.2 Ngành nghề kinh doanh .1 1.3 Tiến độ thực dự án .1 1.4 Tập đoàn DADA (e-dada.com) công ty mẹ Unipax CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU SẢN PHẨM 2.1 Quy trình nhập nhập nhãn giấy công ty UNIPAX 2.1.1 Trước làm thủ tục Hải quan .5 2.1.2 Quy trình thủ tục hải quan nhập nguyên liệu 2.2 Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức nguyên liệu, vật tư đăng ký sản phẩm xuất 17 2.3 Quy trình thủ tục hải quan xuất nón MEGA SPORT công ty UNIPAX 18 2.3.1 Trước làm thủ tục hải quan 18 2.3.2 Quy trình thủ tục hải quan cho hàng xuất 20 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG SẢN XUẤT XUẤT KHẨU 32 3.1 Thuận lợi 32 3.2 Khó khăn 33 3.3 Kiến nghị 33 KẾT LUẬN PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, xu toàn cầu hóa làm cho kinh tế nước giới ngày sôi động Hoạt động ngoại thương với thông thương hàng hóa quốc tế ngày phát triển Thông qua hoạt động ngoại thương quốc gia phát lợi phát huy thị trường quốc tế Hội nhập kinh tế tạo điều kiện cho quốc gia tận dụng đợc lợi so sánh, mà muốn tận dụng phải thông qua buôn bán ngoại thương Quan hệ hội nhập quốc tế hoạt động ngoại thương quan hệ hữu với Khi hội nhập mạnh mẽ ngoại thương cần tự hoá, xoá bỏ độc quyền Do đó, hoạt động ngoại thương quan tâm vào bậc tất quốc gia Bản thân hoạt động ngoại thương có tác động đến tăng trưởng kinh tế Từ thức gia nhập Hiệp hội Kinh tế Thế giới (WTO) hình thành khối Cộng đồng chung ASEAN, quan hệ ngoại giao ngoại thương Việt Nam với nước ngày mở rộng Việt Nam không ngừng nỗ lực đổi nhiều mặt để thích nghi với chế hội nhập giới khu vực Một mặt đẩy mạnh đổi Quy trình thủ tục Hải Quan, nhằm hướng tới chế “một cửa” Bên cạnh đó, việc trọng nâng cao công tác nghiệp vụ cho đội ngũ xuất nhập nước xem cần thiết Chỉ có chất lượng dịch vụ nâng cao đảm bảo tính bền vững mối quan hệ xuất nhập với quốc gia hạn chế rủi ro, sai sót gây thiệt hại cho kinh tế Lý chọn đề tài Sản xuất xuất hoạt động kinh doanh quốc tế phổ biến hầu công nghiệp tập chung chủ yếu nước có công nghiệp phát triển Nó đem lại nguồn lợi lớn lao cho doanh nghiệp xuất nguyên TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH o0o TIỂU LUẬN MÔN NGHIỆP VỤ HẢI QUAN PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Viết Bằng Nhóm sinh viên thực hiện: Lê Minh Khoa MSSV: 71306151 Huỳnh Nhựt Thanh MSSV: 71306328 TP HCM, THÁNG NĂM 2016 NHẬN X T CỦA GIẢNG VI N ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP .1 1.1 Công ty TNHH May Wax Jean Vina 1.1.1 Thông tin đăng kí doanh nghiệp 1.1.2 Thông tin liên hệ 1.1.3 Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động 1.2 Sơ lược nguyên liệu nhập hàng hóa sản xuất xuất CHƢƠNG 2: QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG SẢN XUẤT XUẤT KHẨU 2.1 Thủ tục nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất 2.1.1 Đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập SXXK 2.1.2 Thủ tục nhập nguyên liệu, vật tư 2.2 Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư đăng ký sản phẩm xuất 18 2.2.1 Thủ tục đăng ký danh mục sản phẩm xuất (SPXK) 18 2.2.2 Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư 20 2.3 Thủ tục xuất hàng hóa SPXK 23 2.4 Thủ tục khoản tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất xuất 31 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 32 3.1 Phân tích thuận lợi quy trình thủ tục hải quan 32 3.2 Phân tích khó khăn quy trình thủ tục hải quan 33 KẾT LUẬN DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời kỳ đại, tự hóa thương mại toàn cầu hóa xu tất yếu bật kinh tế giới Sau Việt Nam thức tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), việc đối mặt với thách thức hội điều tất yếu sản xuất lưu thông hàng hoá quốc tế Nói đến thương mại quốc tế, ta liên tưởng hoạt động xuất nhập Tuy nhiên, tất hàng hóa xuất nhập qua biên giới hải quan phải có trách nhiệm làm thủ tục hải quan cần thiết để hàng hóa nhập khẩu/nhập cảnh vào quốc gia xuất khẩu/xuất cảnh khỏi biên giới quốc gia Với gia tăng số lượng hàng hóa xuất nhập theo thời gian đòi hỏi phát triển tương xứng trình thực thủ tục hải quan Trong năm gần đây, Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Hải quan Việt Nam chủ trương thực sách cải cách, đại hóa để bước cải thiện thủ tục hải quan theo hướng phù hợp với chuẩn mực hải quan đại khu vực giới Bằng nhiều cách thức thực thủ tục hải quan đơn giản nhanh chóng, doanh nghiệp có thuận tiện trình lưu thông hàng hóa quốc tế Qua thời gian học tập tìm hiểu kinh tế ngoại thương, nhận thấy tầm quan trọng thủ tục hải quan Nhóm thực chọn lĩnh vực quy trình thủ tục hải quan hàng hoá sản xuất xuất với tên đề tài: “Phân tích quy trình thủ tục hải quan hàng hoá sản xuất xuất khẩu” làm tiểu luận môn Nghiệp vụ hải quan Mục tiêu nghiên cứu Có hội tìm hiểu quy trình thủ tục hải quan hàng sản xuất xuất thực tế doanh nghiệp từ so sánh, phân tích, đánh giá kiến thức lý thuyết so với thực tiễn Có khả nắm bắt điểm mạnh điểm yếu quy trình làm thủ tục hải quan hàng sản xuất xuất Đối tƣợng nghiên cứu Quy trình thủ tục hải quan nhập nguyên liệu – nút, đinh tán để sản xuất hàng xuất Công ty TNHH May Wax Jean Vina Quy trình thủ tục hải quan xuất sản phẩm – quần trẻ em ... định thuế suất thuế nhập Thuế suất thuế nhập hạn ngạch thuế quan hạn ngạch thuế quan gạo thuốc khô có xuất xứ từ Campuchia thực theo quy định Chính phủ Điều Điều kiện hưởng thuế suất thuế nhập hạn. .. SỐ HÀNG HÓA VÀ TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU TỪ CAMPUCHIA NĂM 2016 VÀ NĂM 2017 (Kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 Bộ Công Thương quy định việc nhập theo hạn. .. CỬA KHẨU (Kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 Bộ Công Thương quy định việc nhập theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 năm 2017 với thuế suất nhập ưu đãi đặc biệt 0% hàng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 28/2016/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia, Thông tư 28/2016/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia,

Từ khóa liên quan