0

Bai 1-Vật lý 9

12 699 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2013, 01:26

Chương I: Điện học Chương I: Điện học ?1:Nêu điều kiện để có dòng điện chạy qua vật dẫn? ?2: Khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn tăng lên thì độ sáng của bóng đèn như thế nào? Vậy cường độ dòng điện qua đèn như thế nào? ?3: Dự đoán về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế? Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế dòng điện vào hiệu điện thế • I. Thí nghiệm • 1. Sơ đồ mạch điện • ? Kể tên, nêu công dụng và cách mắc của từng bộ phận trong sơ đồ mạch điện A + B - K A V Đoạn dây dẫn đang xét + - ~ K 0 A K 0 V Ghi kết quả vào bảng 1 Ghi kết quả vào bảng 1 2. Tiến hành thí nghiệm (Mắc sơ đồ mạch điện như hình 1.1) *) Thí nghiệm kiểm tra 1 • C 1 : Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế? • Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó 1 0 0 2 3 0.2 3 6 0.4 4 9 0.6 5 12 0.8 Kết quả đo Lần đo HĐ T (V) CĐDĐ (A) ( Kết quả thí nghiệm tương tự) II. – Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế 1. Dạng đồ thị 1 0 0 2 1,5 0,3 3 3,0 0,6 4 4,5 0,9 5 6,0 1,2 Kết quả đo Lần đo HĐ T (V) CĐDĐ (A) ( Bảng 1.2) •B I (A) U(A) O 654 1 2 3 0.3 0.6 0.9 1.2 •C •D •E 2. Kết luận. Hiệu điện thế giãư hai đầu dây dẫn tăng ( Hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng ( hoặc giảm) đi bấy nhiêu lần. 3 3 2 2 1 1 === I U I U I U C 3 : Từ đồ thị 1.2 hãy xác định ? Cường độ dòng điện qua dây dẫn khi U = 2,5 V; U = 3,5 V B O U (V) I (A) 4,5 6,0 0,9 1,2 1,5 0,3 3,0 0,6 C D E III. Vận dụng. Khi U = 2,5 V -> I = 0,5A 2.5 Khi U = 3,5 V -> I = 0,7A M 3.5 0.5 0.7 U I . 2 1,5 0,3 3 3,0 0,6 4 4,5 0 ,9 5 6,0 1,2 Kết quả đo Lần đo HĐ T (V) CĐDĐ (A) ( Bảng 1.2) •B I (A) U(A) O 654 1 2 3 0.3 0.6 0 .9 1.2 •C •D •E 2. Kết luận thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó 1 0 0 2 3 0.2 3 6 0.4 4 9 0.6 5 12 0.8 Kết quả đo Lần đo HĐ T (V) CĐDĐ (A) ( Kết quả thí nghiệm tương
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 1-Vật lý 9, Bai 1-Vật lý 9,