0

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm kinh đô miền bắc

10 249 0
  • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm kinh đô miền bắc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 15:10

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN DANH THỊNH PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2009 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN DANH THỊNH PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TIẾN DŨNG HÀ NỘI - 2009 Mở đầu Tính cấp thiết đề tài: Trong năm qua, sách đổi phát triển kinh tế Đảng Nhà nước ta tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, tiếp cận khoa học – công nghệ tiên tiến Bên cạnh tạo thách thức lớn - môi trường cạnh tranh ngày trở nên gay gắt Để tồn tại, đứng vững, phát triển doanh nghiệp không quan tâm đến kết kinh doanh mà phải trọng tới hiệu kinh doanh Hiệu kinh doanh doanh nghiệp hình thành từ hiệu việc sử dụng nguồn lực kinh doanh, có hiệu sử dụng vốn Hiệu sử dụng vốn trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn hiệu tạo nên hội cho doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc Công ty hàng đầu Việt Nam lĩnh vực sản xuất chế biến thực phẩm Mặc dù trọng tới việc huy động sử dụng nguồn vốn kinh doanh hiệu đem lại chưa tương xứng với quy mô Công ty Do vậy, phân tích hiệu sử dụng vốn vấn đề cấp bách có ý nghĩa quan trọng tồn phát triển Công ty kinh tế thị trường Nhận thức tầm quan trọng nêu trên, tác giả chọn đề tài “Phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc” làm đề tài luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu: Cho đến nay, có nhiều đề tài nghiên cứu Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc, nhiên đề tài chủ yếu sâu nghiên cứu tình hình nhân Công ty, hay chế độ đãi ngộ nhân viên Công ty… Đề tài “ Phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc” nghiên cứu lĩnh vực quản trị tài khía cạnh phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty thời gian tới Mục đích nhiệm vụ: Trên sở phân tích thực trạng sử dụng vốn Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc, luận văn nhằm mục đích đề xuất số giải pháp để hoàn thiện hoạt động sử dụng vốn Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc để đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty thời gian tới Đối tượng phạm vi: + Đối tượng nghiên cứu luận văn: Là tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp sản xuất + Phạm vi nghiên cứu luận văn: Là Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc Thời gian nghiên cứu từ năm 2004 đến 2008 Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp định tính định lượng để phân tích thực trạng tình hình sử dụng vốn Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc Phương pháp định tính để phân tích tính chất yếu tố qua việc sử dụng thông tin định tính sau tổng hợp hệ thống hoá Phương pháp định lượng nhằm để lượng hoá yếu tố qua việc sử dụng thông tin định lượng sau phân tích so sánh Dự kiến đống góp luận văn: Đề tài làm tài liệu tham khảo cho Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc vận dụng để lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp với phát triển Công ty thời gian tới nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho hoạt động kinh doanh Công ty điều kiện môi trường cạnh tranh ngày tăng Bố cục luận văn: Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Những lý luận vốn, hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc Chương Những vấn đề lý luận vốn, hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 1.1 Vốn doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc trưng vốn doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm vốn doanh nghiệp Để tiến hành sản xuất kinh doanh, trước tiên, doanh nghiệp cần có vốn, vốn đầu tư ban đầu vốn bổ sung để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do vậy, việc quản lý sử dụng vốn cho có hiệu mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp Nó đóng vai trò định cho việc đời, hoạt động phát triển doanh nghiệp Vậy vốn doanh nghiệp ? Đứng góc độ quan điểm khác nhau, với mục đích nghiên cứu khác có quan niệm khác vốn Theo quan điểm Marx, ông cho rằng: “ Vốn tư bản, giá trị đem lại giá trị thặng dư, đầu vào trình sản xuất ” Định nghĩa Marx có tầm khái quát lớn, nhiên hạn chế mặt trình độ phát triển kinh tế mà Marx quan niệm có khu vực sản xuất vật chất tạo giá trị thặng dư cho kinh tế Paul.A.Samuelson, nhà kinh tế học theo trường phái tân cổ điển kế thừa quan điểm trường phái cổ điển yếu tố sản xuất để phân chia yếu tố đầu vào sản xuất thành ba phận đất đai, lao động vốn Theo ông, vốn hàng hoá sản xuất để phục vụ cho trình sản xuất mới, đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ…Trong quan niệm vốn Samuelson không đề cập đến tài sản tài chính, tài sản có giá đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, ông đồng vốn với tài sản doanh nghiệp Trong kinh tế học David Beeg, tác giả đưa hai định nghĩa vốn: Vốn vật vốn tài doanh nghiệp Vốn vật dự trữ hàng hoá, sản phẩm sản xuất để sản xuất hàng hoá khác Vốn tài tiền giấy tờ có giá trị doanh nghiệp Như David Beeg bổ sung định nghĩa vốn tài cho định nghĩa vốn Samuelson Nhìn chung, nhà kinh tế thống điểm chung bản: Vốn yếu tố đầu vào trình sản xuất kinh doanh, sử dụng để sản xuất hàng hoá dịch vụ cung cấp cho thị trường Như vậy, vốn doanh nghiệp biểu tiền toàn vật tư, tài sản, đầu tư vào sản xuất kinh doanh Chính vốn loại hàng hoá đặc biệt Trước hết, vốn hàng hoá có giá trị giá trị sử dụng Giá trị vốn thể chi phí mà bỏ để có Giá trị sử dụng vốn thể việc ta sử dụng để đầu tư vào trình sản xuất kinh doanh ( mua máy móc, thiết bị, hàng hoá…) Vốn hàng hoá đặc biệt có tách biệt rõ ràng quyền sử dụng quyền sở hữu Khi vay vốn có quyền sử dụng vốn quyền sở hữu thuộc chủ sở hữu Tính đặc biệt vốn thể chỗ vốn không bị hao mòn hữu hình trình sử dụng mà có khả tạo giá trị lớn giá trị ban đầu Chính vậy, giá trị vốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố môi trường kinh tế vĩ mô, không phụ thuộc vào lợi ích cận biên doanh nghiệp Điều đặt nhiệm vụ nhà quản trị tài phải sử dụng tối đa hiệu vốn để đem lại giá trị thặng dư tối đa, đủ chi trả cho chi phí bỏ để vay vốn có lợi nhuận tối đa Quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiến hành liên tục vốn doanh nghiệp vận động không ngừng tạo tuần hoàn chu chuyển vốn Trong trình tuần hoàn chu chuyển vốn, vốn thay đổi hình thái lượng giá trị Vốn doanh nghiệp sản xuất vận động sau: TLLĐ T H SX H’ T’ ĐTLĐ (T’ > T) Bắt đầu hình thái vốn tiền tệ sang hình thái vốn sản xuất (TLLĐ, ĐTLĐ) Sau trình sản xuất vốn chuyển hoá thành hình thái vốn hàng hoá Cuối trở lại hình thái vốn tiền tệ Do luân chuyển không ngừng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh nên lúc vốn doanh nghiệp tồn hình thái khác trình sản xuất kinh doanh 1.1.1.2 Đặc trưng vốn doanh nghiệp Quá trình sản xuất kinh doanh tiến hành có vốn, vốn định tồn phát triển doanh nghiệp, bao gồm đặc trưng sau: Vốn loại hàng hoá đặc biệt, có giá trị sử dụng giá trị Giá trị vốn giá trị - thân nó, giá trị sử dụng thông qua việc mua bán thị trường, vốn tạo giá trị sử dụng lớn - Vốn đại diện cho lượng giá trị tài sản thực doanh nghiệp, hay nói cách khác, vốn thể giá trị tài sản Không phải tài sản coi vốn, tài sản có giá trị sử dụng vào trình sản xuất kinh doanh coi vốn - Vốn vận động nhằm mục đích tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp Vốn biểu tiền tiền dạng tiềm vốn, để biến thành vốn tiền phải vận động trình sản xuất kinh doanh, biến đổi qua hình thái khác trở hình thái ban đầu với lượng giá trị lớn - Vốn có giá trị mặt thời gian, đồng vốn thời điểm lớn đồng vốn tương lai, xem xét hiệu kinh doanh xem xét đồng vốn bỏ vào kinh doanh phải không ngừng vận động tăng trưởng - Vốn phải gắn liền với chủ sở hữu định, vốn phải có chủ sử dụng hiệu quả, đồng vốn chủ thường bị sử dụng lãng phí, hiệu Do đó, việc xác định rõ chủ sở hữu sử dụng vốn vấn đề quan tâm nhà đầu tư mà tổ chức tài chính, tín dụng nước doanh nghiệp kêu gọi vốn đầu tư - Vốn phải tập trung đến luợng định tác dụng đầu tư vào sản xuất kinh doanh Nếu đồng vốn phân tán, rải rác không đủ lớn việc thực đầu tư không thành, doanh nghiệp hội tìm kiếm lợi nhuận Do doanh nghiệp phải tìm cách tập trung thu hút vốn tạo lượng vốn đủ lớn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh 1.1.2 Phân loại vốn doanh nghiệp Trong trình sản xuất kinh doanh, để quản lý sử dụng vốn cách có hiệu doanh nghiệp tiến hành phân loại vốn Tuỳ vào mục đích loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp phân loại vốn theo tiêu thức khác 1.1.2.1 Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển Phân loại theo cách vốn doanh nghiệp chia thành hai loại: động a Vốn cố định vốn cố định vốn lưu Vốn cố định doanh nghiệp phận vốn đầu tư ứng trước tài sản cố định, đặc điểm luân chuyển phần nhiều chu kỳ sản xuất hoàn thành vòng tuần hoàn tài sản cố định hết thời hạn sử dụng Tài sản cố định tư liệu lao động chủ yếu sử dụng cách trực tiếp hay gián tiếp trình sản xuất kinh doanh Tài sản cố định doanh nghiệp gồm tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vô hình Tài sản cố định hữu hình: Là tư liệu lao động chủ yếu biểu hình thái vật chất cụ thể nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, vật kiến trúc… Theo chế độ quy định hành tư liệu lao động đảm bảo đủ hai điều kiện sau gọi tài sản cố định hữu hình: - Giá trị >= 10.000.000 đồng - Thời gian sử dụng >=1 năm Tài sản cố định vô hình: Là tài sản hình thái vật chất cụ thể, thể lượng giá trị đầu tư có liên quan trực tiếp đến nhiều chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí mua sáng chế, phát minh hay nhãn hiệu thương mại … Đặc điểm chung tài sản cố định doanh nghiệp tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh với vai trò công cụ lao động Trong trình hình thái vật chất đặc tính sử dụng ban đầu tài sản cố định không thay đổi, song giá trị lại chuyển dịch phần vào giá trị sản phẩm sản xuất Bộ phận giá trị chuyển dịch cấu thành yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bù đắp sản phẩm tiêu thụ Tài liệu tham khảo Tài liệu tiếng Việt Báo cáo tài Công ty Kinh Đô miền Bắc từ năm 2004 đến 2008 Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ (2008), Phân tích tài doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội Đinh Thế Hiển (2008), Quản trị tài - đầu tư lý thuyết ứng dụng, Nxb Thống kê, Hà Nội Trần Văn Hùng (2004), Quản trị sản xuất tác nghiệp, Nxb Lao động, Hà Nội Lưu Thị Hương (2005), Tài doanh nghiệp, Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2008), Tài doanh nghiệp, Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Viết Lợi, Đậu Ngọc Châu (2008), Kiểm toán báo cáo tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội Nguyễn Công Nghiệp, Phùng Thị Đoan (1992), Bảo toàn phát triển vốn, Nxb thống kê, Hà Nội Nguyễn Năng Phúc (2003), Phân tích kinh tế doanh nghiệp lý thuyết thực hành, Nxb Tài chính, Hà Nội 10 Nguyễn Năng Phúc (2006), Phân tích tài công ty cổ phần, Nxb Tài chính, Hà Nội 11 Nguyễn Hải Sản (2007), Quản trị kinh doanh, Nxb Tài chính, Hà Nội 12 Đoàn Xuân Tiên (2005), Kế toán quản trị doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội 13 Uỷ ban kế hoạch Nhà nước (1991), Giải pháp huy động, sử dụng nguồn vốn, Hà Nội Tài liệu tiếng Anh 14 Brigham, E., F (2002), Financial Managament, South-Westen 15 Moosa, A.I (2004), International Finance, McGraw-Hill Western College Publishing 16 Shapiro, A (1999), Multinational Financial Management, Prentice-Hall
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm kinh đô miền bắc , Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm kinh đô miền bắc , Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm kinh đô miền bắc

Từ khóa liên quan