0

100 câu hỏi trắc nghiệm thường gặp trong bài thi kết thúc học phần môn kiểm toán tài chính có lời giải p2

20 1,676 1
  • 100 câu hỏi trắc nghiệm thường gặp trong bài thi kết thúc học phần môn kiểm toán tài chính có lời giải p2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2016, 11:25

(t) Câu 101:Loại bằng chứng có độ tin cậy cao nhất mà KTV có thể thu thập được làa.Bằng chứng do KTV kiểm tra phát hiệnb.Bằng chứng thu được do phỏng vấn ban quản lý doanh nghiệpc.Bằng chứng từ xác nhận trực tiếp từ bên thứ bad.Bằng chứng từ tài liêu do khách hàng cung cấp(t) Câu 102:Những tài liệu làm cơ sở cho ý kiến của kiểm toán viên là:a.Cơ sở dẫn liệub.Bằng chứng kiểm toánc.Báo cáo kiểm toánd.Báo cáo tài chính(t) Câu 103:Để có được bằng chứng đầy đủ và tin cậy thì các biện pháp áp dụng cần tôn trọng những nguyên tắc cơ bản nào?a.Phải thực hiện đồng bộ các biện pháp.b.Việc lựa chọn các biện pháp kĩ thuật kiểm tra chủ đạo phải thích ứng với loại hình hoạt động cần kiểm tra.c.Cần bảo đảm tính kế thừa và phát triển các biện pháp kĩ thật kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ.d.Cả ba đáp án đều đúng(t) Câu 104:Khi xem xét về sự thích hợp của bằng chứng kiểm toán, ý kiến nào sau đây là luôn luôn đúnga.Bằng chứng thu thập từ bên ngoài đơn vị thì rất đáng tin cậy.b.Số liệu kế toán được cung cấp từ đơn vị có hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu thì thích hợp hơn số liệu được cung cấp ở đơn vị có hệ thống kiểm soát nội bộ yếu kémc.Trả lời phỏng vấn của nhà quản lý là bằng chứng không có giá trị.d.Bằng chứng thu thập phải đáng tin cậy và phù hợp với mục tiêu kiểm toán mới được xem là thích hợp.(t) Câu 105:Một KTV tiến hành đối chiếu hóa đơn mua hàng với sổ chi tiết hàng tồn kho, thủ tục kiểm toán này nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán liên quan trực tiếp tới cơ sở dẫn liệua.Quyền và nghĩa vụb.Đầy đủc.Có thậtd.Tính giá hoặc đo lường(t) Câu 106:Các yêu cầu của Cơ sở dẫn liệu bao gồm:a.Sự hiện hữu và phát sinh, Tính đánh giá,b.Quyền và nghĩa vụ, tính đầy đủc.Tính chính xác, trình bày và thuyết minhd.Tất cả các yếu tố nói trên.(t) Câu 107:Việc lấy xác nhận các khoản phải thu khách hàng nhằm tạo bằng chứng có liên quan chủ yếu tới mục tiêu kiểm toána.Tính đầy đủ và đo lườngb.Đo lường và quyền và nghĩa vục.Quyền và nghĩa vụ và sự hiện hữud.Sự hiệu lực và phân loại và trình bày(t) Câu 108: Trong các thủ tục thu thập bằng chứng kiểm toán dưới đây thì thủ tục nào được xem là thích hợp nhất mà KTV sử dụng để kiểm tra tính hiện hữu đối với hàng tồn khoa.Quan sát kiểm kê vật chất hàng tồn khob.Lấy giải trình từ ban giám đốcc.Lấy xác nhận về hàng tồn kho đang lưu tại các công ty cho thuê kho bãid.Tính toán lại của KTV về các khoản tăng lên đối với hàng tồn kho(t) Câu 109:Thủ quỹ đã mang tiền của tập thể đi gửi tiết kiểm lấy lãi cho riêng mình không có chủ trương của nhà quản lý đó là hành via.Sai sót do nhầm lẫnb.Do trình độ chuyên môn còn hạn chếc.Do vô tìnhd.Do gian lận(t) Câu 110:Trong kiểm toán cần thu được những bằng chứng kiểm toán:a.Có tính kết luận.b.Có tính thuyết phục.c.Cả 2 đáp án trên đều đúng.d.Cả 2 đáp án trên đều sai.(t) Câu 111:Kiểm toán viên phải thu thập thư giải trình của nhà quản lý và lưu vào hồ sơ kiểm toán. Câu nào sau đây không phải là mục đích của thủ tục này:a.Nhằm tăng hiệu quả của cuộc kiểm toán bằng cách bỏ bớt một số thủ tục như rà soát, kiểm tra và gửi thư xác nhận.b.Nhằm nhắc nhở nhà quản lý về trách nhiệm cá nhân của họ đối với báo cáo tài chính của đơn vịc.Nhăm lưu vào hồ sơ kiểm toán về các câu trả lời của khách hàng đối với nhưng câu hỏi của kiểm toán viên trong thời gian kiểm toánd.Nhằm cung cấp bằng chứng về những dự định trong tương lai của nhà quản lý.(t) Câu 112:Tính đầy đủ của Bằng chứng kiểm toán phụ thuộc:a.Đối tượng, mục tiêu, phạm vi kiểm toánb.Sự xét đoán nghề nghiệp của kiểm toán viên đối với rủi ro có sai sót trọng yếu c.Chất lượng của mỗi bằng chứng kiểm toánd.Cả 3 đáp án trên(t) Câu 113:Các nhân tố chi phối đến số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thậpa.Tính trọng yếu của đối tượng kiểm toánb.Mức độ rủi ro của đối tượng kiểm toán ( IR và CR)c.Tính thuyết phục của bằng chứng kiểm toánd.Tính kinh tếe.Tất cả các nhân tố trên(t) Câu 114:Độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố:a.Nguồn gốc và bản chất của thông tin thu thập được, Thời điểm thu thập bằng chứng kiểm toánb.Thời điểm thu thập bằng chứng kiểm toán, Tính khách quan của bằng chứng kiểm toánc.Bằng chứng kiểm toán thu được phải phù hợp với cơ sở dẫn liệud.Chỉ a và be.Cả 3 đáp án trên(t) Câu 115:KTV thu thập bằng chứng để chứng minh các chỉ tiêu trên BCTC của doanh nghiệp tại thời điểm kết thúc năm tài chính đã được phản ánh, trình bày theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành nhằm đảm bảo cơ sở dẫn liệu về:a.Tính hiện hữub.Tính phát sinhc.Quyền và nghĩa vụd.Trình bày bày và thuyết minh(t) Câu 116:Để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, về mặt tài chính cần xem xét đến biểu hiện chủ yếu nào:a.Các khoản nợ và khả năng thanh toán các khoản nợb.Tính hợp lý của cơ cấu tài chính, cơ cấu vốn kinh doanh, kết quả kinh doanhc.Khả năng đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, khả năng khai thác, huy động các nguồn vốnd.Tất cả các biểu hiện nói trên (t) Câu 117:Một doan nghiệp được coi là hoạt động liên tục nếu:a.Doanh nghiệp không có ý định thu hẹp đáng kể quy mô sản xuất trong tương lai gầnb.Doanh nghiệp không có ý định hoặc không bị yếu tố tác động khiến doanh nghiệp phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động hoặc phải ngừng hoạt động trong tương lai gầnc.Doanh nghiệp không có ý định ngừng sản xuất trong tương lai gầnd.Doanh nghiệp không bị yếu tố khác tác động đến quá trình sản xuất(t) Câu 118:Dấu hiệu hoạt động không liên tục bao gồm:a.Dấu hiệu về mặt tài chính và dấu hiệu về mặt hoạt độngb.Dấu hiệu về mặt tài chính và các dấu hiệu khácc.Dấu hiệu về mặt tài chính, hoạt động và các dấu hiệu khácd.Dấu hiệu về mặt hoạt động và dấu hiệu về mặt pháp luật(t) Câu 119:Hồ sơ của kiểm toán giao cho khách hàng thường bao gồm :a.Báo cáo kiểm toánb.Các báo cáo tài chính đã được kiểm toánc.Thư gửi Ban giám đốc, Hội đồng QT và các phụ lục kèm theod.Tất cả các hồ sơ nói trên(t) Câu 120:Hồ sơ công ty kiểm toán cần lưu giữ bao gồm những hồ sơ nào:a.Thư mời, thư hẹn kiểm toán và kế hoạch kiểm toánb.Hợp đồng kiểm toán và các giải trình của các nhà quản lý doanh nghiệpc.Báo cáo kiểm toán và các tài liệu làm bằng chứng kiểm toán, các ghi chép của kiểm toán viênd.Tất cả các hồ sơ nói trên(t) Câu 121:Tài liệu nào trong các tài liệu dưới đây thuộc hồ sơ kiểm toán mà công ty kiểm toán phải lập và gửi cho khách hànga.Báo cáo kiểm toán và thư quản lýb.Báo cáo tài chính đã được kiểm toánc.Tất cả đều đúng. d.Cả 2 đáp án đều sai(t) Câu 122:Kiểm toán viên phải thu thập thư giải trình của nhà quản lý và lưu vào hồ sơ kiểm toán. Câu nào sau đây không phải là mục đích của thủ tục này:a.Nhằm tăng hiệu quả của cuộc kiểm toán bằng cách bỏ bớt một số thủ tục như qua soát, kiểm tra và gửi thư xác nhận.b.Nhằm nhắc nhở nhà quản lý về trách nhiệm cỏ nhân của họ đối với báo cáo tài chính của đơn vịc.Nhăm lưu vào hồ sơ kiểm toán về các câu trả lời của khách hàng đối với nhưng câu hỏi của kiểm toán viên trong thời gian kiểm toánd.Nhằm cung cấp bằng chứng về những dự định trong tương lai của nhà quản lý.(t) Câu 123:Hồ sơ kiểm toán có chức năng:a.Phục vụ cho việc phân công và phối hợp công việc kiểm toánb.Làm cơ sở cho việc giám sát và kiểm tra công việc của các kiểm toán viên trong giai đoạn kiểm toán, làm tài liệu cho kỳ kiểm toán sauc.Làm cơ sở cho Báo cáo kiểm toán, và là cơ sở pháp lý cho công việc kiểm toánd.Cả 3 đáp án trên(t) Câu 124:Chọn mẫu theo khối là một trong những phương pháp:a.Chọn mẫu phi xác xuấtb.Chọn mẫu ngẫu nhiênc.Chọn mẫu theo hệ thốngd.Chọn mẫu theo sự xét đoán(t) Câu 125:Nếu khả năng của mọi phần tử trong tổng thể được chọn vào mẫu là như nhau thì đó là cách chọn:a.Hệ thốngb.Phi xác xuấtc.Ngẫu nhiênd.Theo khối(t) Câu 126: Để kiểm toán các số liệu trên các chứng từ (tài khoản, sổ kế toán, báo cáo kế toán.... ) kiểm toán thường sử dụng phương pháp kỹ thuật nào:a.Kiểm tra, đối chiếub.So sánh, cân đốic.Tính toán, phân tíchd.Tất cả các phương pháp nói trên(t) Câu 127:Chọn mẫu theo phán đoán chủ quan và không dựa theo phương pháp máy móc gọi là:a.Chọn mẫu ngẫu nhiênb.Chọn mẫu phi xác xuấtc.Chọn mẫu hệ thốngd.Không có câu nào đúng(t) Câu 128:Phương pháp nào không thuộc phương pháp kỹ thuật của kiểm toán khi tiến hành kiểm toán các số liệu trên chứng từ:a.Kiểm tra, đối chiếub.So sánh, cân đốic.Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tốd.Tính toán, phân tích(t) Câu 129:Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ gồm:a.Điều tra, phỏng vấnb.Thử nghiệmc.Quan sát, xác nhậnd.Tất cả các câu trên đều đúng(t) Câu 130:Đối với các số liệu không được phản ánh trên các chứng từ (tài khoản, sổ kế toán, báo cáo tài chính...) khi tiến hành kiểm toán các số liệu này, kiểm toán thường sử dụng phương pháp nào:a.Điều tra, phỏng vấnb.Thử nghiệm, quan sátc.Xác nhậnd.Tất cả các phương pháp trên (t) Câu 131:Phương pháp kiểm toán tuân thủ gồm:a.Cập nhật theo hệ thốngb.Thử nghiệm chi tiết về kiểm soátc.Cả hai câu trên đều said.Cả a và b đều đúng(t) Câu 132:Phương pháp nào không thể áp dụng để kiểm toán các số liệu không có trên các chứng từ (tài khoản, sổ kế toán, báo cáo tài chính...):a.Điều tra, phỏng vấnb.Đối chiếu, so sánhc.Quan sát, thử nghiệmd.Xác nhận(t) Câu 133:Chọn mẫu các phần tử liên tiếp nhau tạo thành một khối gọi là:a.Chọn mẫu theo khốib.Chọn mẫu tình cờc.Chọn mẫu theo sự xét đoánd.Không câu nào đúng(t) Câu 134:Khi sử dụng phương pháp phân tích, xu hướng, chủ yếu cần tiến hành so sánh đối chiếu như thế nào:a.So sánh giữa số liệu của kỳ này với kỳ trướcb.So sánh giữa kết quả đạt được với mục tiêu đặt rac.So sánh giữa số liệu của các doanh nghiệp thuộc cùng một ngành hoặc cùng phạm vi lãnh thổd.Tất cả các nội dung nói trên(t) Câu 135:So sánh đối chiếu số liệu kỳ này với kỳ trước là phương pháp:a.Chọn mẫub.Phân tích xu hướngc.Tuân thủ d.Phân tích tỷ suất(t) Câu 136:Phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ không áp dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính :a.Phương pháp kiểm toán cơ bản.b.Phương pháp tài khoản.c.Phương pháp kiểm toán tuân thủ.d.Tất cả các phương pháp nói trên.(t) Câu 137:Phương pháp phân tích tổng quát nên thực hiện vào giai đoạn nào của cuộc kiểm toán:a.Giai đoạn chuẩn bịb.Giai đoạn kết thúcc.Giai đoạn thực hiện kiểm toánd.Cả 3 giai đoạn(t) Câu 138:Phân tích so sánh về lượng theo cùng một chỉ tiêu là phương pháp:a.Phân tích tỷ suấtb.Phân tích xu hướngc.Cả hai câu trên đều said.Cả a và b đều đúng(t) Câu 139:Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc nảy sinh gian lận và sai sót :a.Sự độc đoán, độc quyền, kiêm nhiệm trong quản lýb.Cơ cấu tổ chức quản lý không phù hợp, phức tạpc.Trình độ quản lý, kế toán thấp, khối lượng công việc nhiềud.Tất cả các câu trên(t) Câu 140:So sánh đối chiếu số liệu kỳ này với kỳ trước là phương pháp:a.Phân tích xu hướngb.Chọn mẫuc.Tuân thủd.Phân tích tỷ suất (t) Câu 141:Trong quá trình kiểm toán, KTV có thể sử dụng các phương pháp kiểm toán nào sau đây:a.Kiểm toán chứng từ, kiểm toán ngoài chứng từb.Kiểm toán Báo cáo tài chínhc.Kiểm toán hoạt độngd.Đáp án a và c(t) Câu 142:phương pháp “kiểm toán cân đối” thuộc về phương pháp kiểm toán nàoa.Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từb.Phương pháp kiểm toán hệ thốngc.Phương pháp kiểm toán chứng từd.Phương pháp kiểm toán cơ bản(t) Câu 143:Trong quá trình kiểm toán, khi KTV tiến hành kiểm tra xem tổng tài sản có bằng tổng nguồn vốn không, tức là KTV đang áp dụng phương pháp kiểm toán nào:a.Đối chiếu logicb.Kiểm toán cân đốic.Đối chiếu trực tiếpd.Kiểm toán ngoài chứng từ(t) Câu 144:Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ không bao gồm phương pháp:a.Kiểm kêb.Thực nghiệmc.Kiểm trad.Đối chiếu logic(t) Câu 145:Phương pháp kiểm toán hệ thống được thực hiện thông qua mấy bướca.2 bướcb.3 bướcc.4 bướcd.5 bước (t) Câu 146:Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư tài khoản thuộc phương pháp:a.Kiểm toán hệ thốngb.Kiểm toán cơ bảnc.Kiểm toán chứng từd.Kiểm toán ngoài chứng từ(t) Câu 147:Rủi ro lấy mẫu xuất hiện khi nào:a.Khi tiến hành kiểm tra ít hơn 100% tử trong tổng thểb.Khi kiểm toán viên áp dụng sai phương pháp kiểm toánc.Khi kiểm toán viên áp dụng sai quy trình lấy mẫu kiểm toánd.Cả 3 đáp án trên(t) Câu 148:Lập báo cáo kiểm toán thuộc giai đoạn nào của quá trình kiểm toána.Lập kế hoạch kiểm toánb.Hoàn thành kiểm toánc.Thực hiện kiểm toánd.Không câu nào đúng(t) Câu 149:Công việc thuộc giai đoạn lập kế hoạch kiểm toána.Lập kế hoạch chiến lượcb.Lập kế hoạch tổng thểc.Lập chương trình kiểm toánd.Tất cả các câu trên(t) Câu 150:Lập chương trình kiểm toán dựa trên cơ sở:a.Kế hoạch kiểm toán chiến lượcb.Kế hoạch kiểm toán tổng thểc.Kế hoạch sản xuất kinh doanhd.Bao gồm a và b(t) Câu 151: Công việc không thuộc nội dung của kế hoạch kiểm toán tổng thểa.Dự trù kinh phí trên cơ sở nội dung, thời gian của từng bộ phậnb.Phân công trách nhiệm cho kiểm toán viênc.Lập trình tự, thời gian tiến hành từng công việcd.Xây dựng kế hoạch kiểm toán cho từng bộ phận(t) Câu 152:Kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trong trường hợp:a.Phạm vi công việc kiểm toán bị giới hạnb.Không nhất trí với Giám đốc đơn vị được kiểm toán về việc lựa chọn và áp dụng chuẩn mực và chế độ kế toánc.Có sự không phù hợp của các thông tin ghi trong báo cáo tài chính hoặc phần thuyết minh báo cáo tài chính.d.Tất cả các đáp án trên(t) Câu 153:Trong trường hợp hậu quả của việc giới hạn phạm vi kiểm toán là quan trọng hoặc thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục tới mức mà kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về BCTC thì Báo cáo kiểm toán đưa ra ý kiến dạng:a.Chấp nhận từng phầnb.Chấp nhận toàn phầnc.Ý kiến từ chối ( không thể đưa ra ý kiến)d.Ý kiến trái ngược ( ý kiến không chấp nhận)(t) Câu 154:Trách nhiệm của kiểm toán viên và Doanh nghiệp kiểm toán là:a.Chịu trách nhiệm pháp lý về BCTCb.Đảm bảo về khả năng tồn tại của đơn vị được kiểm toán trong tương lai cũng như hiệu quả và hiệu lực điều hành của bộ máy quản lýc.Xác nhận về sự trung thực và hợp lý của BCTCd.cả a và b(t) Câu 155:Các ý kiến nhận xét của kiểm toán và công ty kiểm toán bao gồm ý kiến nào là chủ yếu:a.Ý kiến chấp nhận toàn phầnb.Ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần c.Ý kiến tùy thuộcd.Đáp án a và b(t) Câu 156:Lý do chính để lập kế hoạch kiểm toán là:a.Giúp kiểm toán viên thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toánb.Tránh bất đồng với khách hàngc.Cả 2 đáp án đều đúngd.Cả 2 đáp án đều sai(t) Câu 157:Kiểm toán BCTC không bao gồm đối tượng nào trong các đối tượng sau:a.Bảng cân đối kế toánb.Báo cáo doanh thuc.Báo cáo kết quả kinh doanhd.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ(t) Câu 158:Kiểm toán báo cáo tài chính không bao gồm báo cáo nào?a.Báo cáo kết quả HĐKD;b.Báo cáo tiến độ sản xuất;c.Bảng cân đối kế toán;d.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;(t) Câu 159:Báo cáo tài chính có thể được kiểm toán bởi:a.Kiểm toán Nhà nước;b.Kiểm toán độc lập;c.Kiểm toán nội bộ;d.Tất cả các loại kiểm toán nói trên;(t) Câu 160:Báo cáo kiểm toán là hình thức biểu hiện trực tiếp của:a.Cam kết kiểm toánb.Thư hẹn kiểm toánc.Chức năng kiểm toánd.Tất cả các đáp án trên (t) Câu 161:Thực hiện kiểm toán sẽ có ý nghĩa quan trọng nào:a.Tạo cho người sử dụng thông tin có sự tin tưởng.b.Góp phần hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.c.Góp phần nâng cao năng lực quản lý cho các nhà quản lý.d.Tất cả các ý nghĩa nói trên(t) Câu 162:Giai đoạn nào thuộc trình tự kiểm toán:a.Lập kế hoạch kiểm toánb.Thực hiện kiểm toánc.Hoàn thành kiểm toánd.Tất cả các câu trên(t) Câu 163:Để tiến hành kiểm toán, phải tôn trọng giai đoạn nào:a.Lập kế hoạch kiểm toánb.Thực hiện kiểm toánc.Hoàn thành kiểm toán (lập báo cáo kiểm toán)d.Tất cả các giai đoạn nói trên(t) Câu 164:Công việc thuộc giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán:a.Lập kế hoạch chiến lượcb.Lập kế hoạch tổng thểc.Lập chương trình kiểm toánd.Tất cả các câu trên(t) Câu 165:Lập chương trình kiểm toán dựa trên cơ sở:a.Kế hoạch kiểm toán chiến lượcb.Kế hoạch kiểm toán tổng thểc.Kế hoạch sản xuất kinh doanhd.Bao gồm a và b(t) Câu 166: Để kết thúc (hoàn thành) công việc kiểm toán, kiểm toán viên phải tiến hành (giải quyết) công việc:a.Lập báo cáo kiểm toánb.Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toánc.Giải quyết các sự kiện phát sinh sau khi lập báo cáo kiểm toánd.Tất cả các công việc nói trên(t) Câu 167:Trình tự kiểm toán không bao gồm công việc nào:a.Lập chứng từ kế toán.b.Lập kế hoạch kiểm toán.c.Thực hiện kiểm toánd.Kết thúc kiểm toán.(t) Câu 168:Dựa trên cơ sở nào để lập kế hoạch kiểm toán tổng thể :a.Nội dung của kế hoạch kiểm toán chiến lượcb.Mục tiêu kiểm toánc.Phạm vi kiểm toánd.Hệ thống kiểm soát nội bộ(t) Câu 169:Phạm vi kiểm toán là :a.Là sự giới hạn về không gianb.Là sự giới hạn về thời gianc.Là sự giới hạn về không gian và thời giand.Là sự giới hạn về không gian và thời gian của đối tượng kiểm toán. #(t) Câu 101: Loại chứng có độ tin cậy cao mà KTV thu thập a Bằng chứng KTV kiểm tra phát b Bằng chứng thu vấn ban quản lý doanh nghiệp c Bằng chứng từ xác nhận trực tiếp từ bên thứ ba d Bằng chứng từ tài liêu khách hàng cung cấp #(t) Câu 102: Những tài liệu làm sở cho ý kiến kiểm toán viên là: a Cơ sở dẫn liệu b Bằng chứng kiểm toán c Báo cáo kiểm toán d Báo cáo tài #(t) Câu 103: Để có chứng đầy đủ tin cậy biện pháp áp dụng cần tôn trọng nguyên tắc nào? a Phải thực đồng biện pháp b Việc lựa chọn biện pháp kĩ thuật kiểm tra chủ đạo phải thích ứng với loại hình hoạt động cần kiểm tra c Cần bảo đảm tính kế thừa phát triển biện pháp kĩ thật kiểm tra hệ thống kiểm soát nội d Cả ba đáp án #(t) Câu 104: Khi xem xét thích hợp chứng kiểm toán, ý kiến sau luôn a Bằng chứng thu thập từ bên đơn vị đáng tin cậy b.Số liệu kế toán cung cấp từ đơn vị có hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu thích hợp số liệu cung cấp đơn vị có hệ thống kiểm soát nội yếu c Trả lời vấn nhà quản lý chứng giá trị d.Bằng chứng thu thập phải đáng tin cậy phù hợp với mục tiêu kiểm toán xem thích hợp #(t) Câu 105: Một KTV tiến hành đối chiếu hóa đơn mua hàng với sổ chi tiết hàng tồn kho, thủ tục kiểm toán nhằm thu thập chứng kiểm toán liên quan trực tiếp tới sở dẫn liệu a b c d Quyền nghĩa vụ Đầy đủ Có thật Tính giá đo lường #(t) Câu 106: Các yêu cầu Cơ sở dẫn liệu bao gồm: a Sự hữu phát sinh, Tính đánh giá, b Quyền nghĩa vụ, tính đầy đủ c Tính xác, trình bày thuyết minh d Tất yếu tố nói #(t) Câu 107: Việc lấy xác nhận khoản phải thu khách hàng nhằm tạo chứng có liên quan chủ yếu tới mục tiêu kiểm toán a Tính đầy đủ đo lường b Đo lường quyền nghĩa vụ c Quyền nghĩa vụ hữu d Sự hiệu lực phân loại trình bày #(t) Câu 108: Trong thủ tục thu thập chứng kiểm toán thủ tục xem thích hợp mà KTV sử dụng để kiểm tra tính hữu hàng tồn kho a b c d Quan sát kiểm kê vật chất hàng tồn kho Lấy giải trình từ ban giám đốc Lấy xác nhận hàng tồn kho lưu công ty cho thuê kho bãi Tính toán lại KTV khoản tăng lên hàng tồn kho #(t) Câu 109: Thủ quỹ mang tiền tập thể gửi tiết kiểm lấy lãi cho riêng chủ trương nhà quản lý hành vi a Sai sót nhầm lẫn b Do trình độ chuyên môn hạn chế c Do vô tình d Do gian lận #(t) Câu 110: Trong kiểm toán cần thu chứng kiểm toán: a Có tính kết luận b Có tính thuyết phục c Cả đáp án d Cả đáp án sai #(t) Câu 111: Kiểm toán viên phải thu thập thư giải trình nhà quản lý lưu vào hồ sơ kiểm toán Câu sau mục đích thủ tục này: a Nhằm tăng hiệu kiểm toán cách bỏ bớt số thủ tục rà soát, kiểm tra gửi thư xác nhận b Nhằm nhắc nhở nhà quản lý trách nhiệm cá nhân họ báo cáo tài đơn vị c Nhăm lưu vào hồ sơ kiểm toán câu trả lời khách hàng câu hỏi kiểm toán viên thời gian kiểm toán d Nhằm cung cấp chứng dự định tương lai nhà quản lý #(t) Câu 112: Tính đầy đủ Bằng chứng kiểm toán phụ thuộc: a Đối tượng, mục tiêu, phạm vi kiểm toán b Sự xét đoán nghề nghiệp kiểm toán viên rủi ro có sai sót trọng yếu c Chất lượng chứng kiểm toán d Cả đáp án #(t) Câu 113: Các nhân tố chi phối đến số lượng chứng kiểm toán cần thu thập a Tính trọng yếu đối tượng kiểm toán b Mức độ rủi ro đối tượng kiểm toán ( IR CR) c Tính thuyết phục chứng kiểm toán d Tính kinh tế e Tất nhân tố #(t) Câu 114: Độ tin cậy chứng kiểm toán chịu ảnh hưởng yếu tố: a Nguồn gốc chất thông tin thu thập được, Thời điểm thu thập chứng kiểm toán b c d e Thời điểm thu thập chứng kiểm toán, Tính khách quan chứng kiểm toán Bằng chứng kiểm toán thu phải phù hợp với sở dẫn liệu Chỉ a b Cả đáp án #(t) Câu 115: KTV thu thập chứng để chứng minh tiêu BCTC doanh nghiệp thời điểm kết thúc năm tài phản ánh, trình bày theo chế độ, chuẩn mực kế toán hành nhằm đảm bảo sở dẫn liệu về: a Tính hữu b Tính phát sinh c Quyền nghĩa vụ d Trình bày bày thuyết minh #(t) Câu 116: Để đánh giá khả hoạt động liên tục doanh nghiệp, mặt tài cần xem xét đến biểu chủ yếu nào: a Các khoản nợ khả toán khoản nợ b Tính hợp lý cấu tài chính, cấu vốn kinh doanh, kết kinh doanh c Khả đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, khả khai thác, huy động nguồn vốn d Tất biểu nói #(t) Câu 117: Một doan nghiệp coi hoạt động liên tục nếu: a Doanh nghiệp ý định thu hẹp đáng kể quy mô sản xuất tương lai gần b Doanh nghiệp ý định không bị yếu tố tác động khiến doanh nghiệp phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động phải ngừng hoạt động tương lai gần c Doanh nghiệp ý định ngừng sản xuất tương lai gần d Doanh nghiệp không bị yếu tố khác tác động đến trình sản xuất #(t) Câu 118: Dấu hiệu hoạt động không liên tục bao gồm: a Dấu hiệu mặt tài dấu hiệu mặt hoạt động b Dấu hiệu mặt tài dấu hiệu khác c Dấu hiệu mặt tài chính, hoạt động dấu hiệu khác d Dấu hiệu mặt hoạt động dấu hiệu mặt pháp luật #(t) Câu 119: Hồ sơ kiểm toán giao cho khách hàng thường bao gồm : a Báo cáo kiểm toán b Các báo cáo tài kiểm toán c Thư gửi Ban giám đốc, Hội đồng QT phụ lục kèm theo d Tất hồ sơ nói #(t) Câu 120: Hồ sơ công ty kiểm toán cần lưu giữ bao gồm hồ sơ nào: a Thư mời, thư hẹn kiểm toán kế hoạch kiểm toán b Hợp đồng kiểm toán giải trình nhà quản lý doanh nghiệp c Báo cáo kiểm toán tài liệu làm chứng kiểm toán, ghi chép kiểm toán viên d Tất hồ sơ nói #(t) Câu 121: Tài liệu tài liệu thuộc hồ sơ kiểm toán mà công ty kiểm toán phải lập gửi cho khách hàng a Báo cáo kiểm toán thư quản lý b Báo cáo tài kiểm toán c Tất d Cả đáp án sai #(t) Câu 122: Kiểm toán viên phải thu thập thư giải trình nhà quản lý lưu vào hồ sơ kiểm toán Câu sau mục đích thủ tục này: a Nhằm tăng hiệu kiểm toán cách bỏ bớt số thủ tục qua soát, kiểm tra gửi thư xác nhận b Nhằm nhắc nhở nhà quản lý trách nhiệm cỏ nhân họ báo cáo tài đơn vị c Nhăm lưu vào hồ sơ kiểm toán câu trả lời khách hàng câu hỏi kiểm toán viên thời gian kiểm toán d Nhằm cung cấp chứng dự định tương lai nhà quản lý #(t) Câu 123: Hồ sơ kiểm toán có chức năng: a Phục vụ cho việc phân công phối hợp công việc kiểm toán b Làm sở cho việc giám sát kiểm tra công việc kiểm toán viên giai đoạn kiểm toán, làm tài liệu cho kỳ kiểm toán sau c Làm sở cho Báo cáo kiểm toán, sở pháp lý cho công việc kiểm toán d Cả đáp án #(t) Câu 124: Chọn mẫu theo khối phương pháp: a Chọn mẫu phi xác xuất b Chọn mẫu ngẫu nhiên c Chọn mẫu theo hệ thống d Chọn mẫu theo xét đoán #(t) Câu 125: Nếu khả phần tử tổng thể chọn vào mẫu cách chọn: a b c d Hệ thống Phi xác xuất Ngẫu nhiên Theo khối #(t) Câu 126: Để kiểm toán số liệu chứng từ (tài khoản, sổ kế toán, báo cáo kế toán ) kiểm toán thường sử dụng phương pháp kỹ thuật nào: a b c d Kiểm tra, đối chiếu So sánh, cân đối Tính toán, phân tích Tất phương pháp nói #(t) Câu 127: Chọn mẫu theo phán đoán chủ quan không dựa theo phương pháp máy móc gọi là: a Chọn mẫu ngẫu nhiên b Chọn mẫu phi xác xuất c Chọn mẫu hệ thống d Không có câu #(t) Câu 128: Phương pháp không thuộc phương pháp kỹ thuật kiểm toán tiến hành kiểm toán số liệu chứng từ: a b c d Kiểm tra, đối chiếu So sánh, cân đối Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố Tính toán, phân tích #(t) Câu 129: Phương pháp kiểm toán chứng từ gồm: a Điều tra, vấn b Thử nghiệm c Quan sát, xác nhận d Tất câu #(t) Câu 130: Đối với số liệu không phản ánh chứng từ (tài khoản, sổ kế toán, báo cáo tài ) tiến hành kiểm toán số liệu này, kiểm toán thường sử dụng phương pháp nào: a Điều tra, vấn b Thử nghiệm, quan sát c Xác nhận d Tất phương pháp #(t) Câu 131: Phương pháp kiểm toán tuân thủ gồm: a Cập nhật theo hệ thống b Thử nghiệm chi tiết kiểm soát c Cả hai câu sai d Cả a b #(t) Câu 132: Phương pháp áp dụng để kiểm toán số liệu chứng từ (tài khoản, sổ kế toán, báo cáo tài ): a Điều tra, vấn b Đối chiếu, so sánh c Quan sát, thử nghiệm d Xác nhận #(t) Câu 133: Chọn mẫu phần tử liên tiếp tạo thành khối gọi là: a Chọn mẫu theo khối b Chọn mẫu tình cờ c Chọn mẫu theo xét đoán d Không câu #(t) Câu 134: Khi sử dụng phương pháp phân tích, xu hướng, chủ yếu cần tiến hành so sánh đối chiếu nào: a So sánh số liệu kỳ với kỳ trước b So sánh kết đạt với mục tiêu đặt c So sánh số liệu doanh nghiệp thuộc ngành phạm vi lãnh thổ d Tất nội dung nói #(t) Câu 135: So sánh đối chiếu số liệu kỳ với kỳ trước phương pháp: a Chọn mẫu b Phân tích xu hướng c Tuân thủ d Phân tích tỷ suất #(t) Câu 136: Phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ không áp dụng kiểm toán báo cáo tài : a Phương pháp kiểm toán b Phương pháp tài khoản c Phương pháp kiểm toán tuân thủ d Tất phương pháp nói #(t) Câu 137: Phương pháp phân tích tổng quát nên thực vào giai đoạn kiểm toán: a Giai đoạn chuẩn bị b Giai đoạn kết thúc c Giai đoạn thực kiểm toán d Cả giai đoạn #(t) Câu 138: Phân tích so sánh lượng theo tiêu phương pháp: a Phân tích tỷ suất b Phân tích xu hướng c Cả hai câu sai d Cả a b #(t) Câu 139: Những yếu tố ảnh hưởng đến việc nảy sinh gian lận sai sót : a Sự độc đoán, độc quyền, kiêm nhiệm quản lý b Cơ cấu tổ chức quản lý không phù hợp, phức tạp c Trình độ quản lý, kế toán thấp, khối lượng công việc nhiều d Tất câu #(t) Câu 140: So sánh đối chiếu số liệu kỳ với kỳ trước phương pháp: a Phân tích xu hướng b Chọn mẫu c Tuân thủ d Phân tích tỷ suất #(t) Câu 141: Trong trình kiểm toán, KTV sử dụng phương pháp kiểm toán sau đây: a Kiểm toán chứng từ, kiểm toán chứng từ b Kiểm toán Báo cáo tài c Kiểm toán hoạt động d Đáp án a c #(t) Câu 142: phương pháp “kiểm toán cân đối” thuộc phương pháp kiểm toán a Phương pháp kiểm toán chứng từ b Phương pháp kiểm toán hệ thống c Phương pháp kiểm toán chứng từ d Phương pháp kiểm toán #(t) Câu 143: Trong trình kiểm toán, KTV tiến hành kiểm tra xem tổng tài sản có tổng nguồn vốn không, tức KTV áp dụng phương pháp kiểm toán nào: a b c d Đối chiếu logic Kiểm toán cân đối Đối chiếu trực tiếp Kiểm toán chứng từ #(t) Câu 144: Phương pháp kiểm toán chứng từ không bao gồm phương pháp: a Kiểm kê b Thực nghiệm c Kiểm tra d Đối chiếu logic #(t) Câu 145: Phương pháp kiểm toán hệ thống thực thông qua bước a bước b bước c bước d bước #(t) Câu 146: Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ số dư tài khoản thuộc phương pháp: a Kiểm toán hệ thống b Kiểm toán c Kiểm toán chứng từ d Kiểm toán chứng từ #(t) Câu 147: Rủi ro lấy mẫu xuất nào: a Khi tiến hành kiểm tra 100% tử tổng thể b Khi kiểm toán viên áp dụng sai phương pháp kiểm toán c Khi kiểm toán viên áp dụng sai quy trình lấy mẫu kiểm toán d Cả đáp án #(t) Câu 148: Lập báo cáo kiểm toán thuộc giai đoạn trình kiểm toán a Lập kế hoạch kiểm toán b Hoàn thành kiểm toán c Thực kiểm toán d Không câu #(t) Câu 149: Công việc thuộc giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán a Lập kế hoạch chiến lược b Lập kế hoạch tổng thể c Lập chương trình kiểm toán d Tất câu #(t) Câu 150: Lập chương trình kiểm toán dựa sở: a Kế hoạch kiểm toán chiến lược b Kế hoạch kiểm toán tổng thể c Kế hoạch sản xuất kinh doanh d Bao gồm a b #(t) Câu 151: Công việc không thuộc nội dung kế hoạch kiểm toán tổng thể a Dự trù kinh phí sở nội dung, thời gian phận b Phân công trách nhiệm cho kiểm toán viên c Lập trình tự, thời gian tiến hành công việc d Xây dựng kế hoạch kiểm toán cho phận #(t) Câu 152: Kiểm toán viên đưa ý kiến chấp nhận toàn phần trường hợp: a Phạm vi công việc kiểm toán bị giới hạn b Không trí với Giám đốc đơn vị kiểm toán việc lựa chọn áp dụng chuẩn mực chế độ kế toán c Có không phù hợp thông tin ghi báo cáo tài phần thuyết minh báo cáo tài d Tất đáp án #(t) Câu 153: Trong trường hợp hậu việc giới hạn phạm vi kiểm toán quan trọng thiếu thông tin liên quan đến số lượng lớn khoản mục tới mức mà kiểm toán viên thu thập đầy đủ thích hợp chứng kiểm toán ý kiến BCTC Báo cáo kiểm toán đưa ý kiến dạng: a Chấp nhận phần b Chấp nhận toàn phần c Ý kiến từ chối ( đưa ý kiến) d Ý kiến trái ngược ( ý kiến không chấp nhận) #(t) Câu 154: Trách nhiệm kiểm toán viên Doanh nghiệp kiểm toán là: a Chịu trách nhiệm pháp lý BCTC b Đảm bảo khả tồn đơn vị kiểm toán tương lai hiệu hiệu lực điều hành máy quản lý c Xác nhận trung thực hợp lý BCTC d a b #(t) Câu 155: Các ý kiến nhận xét kiểm toán công ty kiểm toán bao gồm ý kiến chủ yếu: a Ý kiến chấp nhận toàn phần b Ý kiến ý kiến chấp nhận toàn phần c Ý kiến tùy thuộc d Đáp án a b #(t) Câu 156: Lý để lập kế hoạch kiểm toán là: a Giúp kiểm toán viên thu thập đầy đủ chứng kiểm toán b Tránh bất đồng với khách hàng c Cả đáp án d Cả đáp án sai #(t) Câu 157: Kiểm toán BCTC không bao gồm đối tượng đối tượng sau: a Bảng cân đối kế toán b Báo cáo doanh thu c Báo cáo kết kinh doanh d Báo cáo lưu chuyển tiền tệ #(t) Câu 158: Kiểm toán báo cáo tài không bao gồm báo cáo nào? a Báo cáo kết HĐKD; b Báo cáo tiến độ sản xuất; c Bảng cân đối kế toán; d Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; #(t) Câu 159: Báo cáo tài kiểm toán bởi: a Kiểm toán Nhà nước; b Kiểm toán độc lập; c Kiểm toán nội bộ; d Tất loại kiểm toán nói trên; #(t) Câu 160: Báo cáo kiểm toán hình thức biểu trực tiếp của: a Cam kết kiểm toán b Thư hẹn kiểm toán c Chức kiểm toán d Tất đáp án #(t) Câu 161: Thực kiểm toán có ý nghĩa quan trọng nào: a Tạo cho người sử dụng thông tin có tin tưởng b Góp phần hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động đơn vị c Góp phần nâng cao lực quản lý cho nhà quản lý d Tất ý nghĩa nói #(t) Câu 162: Giai đoạn thuộc trình tự kiểm toán: a Lập kế hoạch kiểm toán b Thực kiểm toán c Hoàn thành kiểm toán d Tất câu #(t) Câu 163: Để tiến hành kiểm toán, phải tôn trọng giai đoạn nào: a Lập kế hoạch kiểm toán b Thực kiểm toán c Hoàn thành kiểm toán (lập báo cáo kiểm toán) d Tất giai đoạn nói #(t) Câu 164: Công việc thuộc giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: a Lập kế hoạch chiến lược b Lập kế hoạch tổng thể c Lập chương trình kiểm toán d Tất câu #(t) Câu 165: Lập chương trình kiểm toán dựa sở: a Kế hoạch kiểm toán chiến lược b Kế hoạch kiểm toán tổng thể c Kế hoạch sản xuất kinh doanh d Bao gồm a b #(t) Câu 166: Để kết thúc (hoàn thành) công việc kiểm toán, kiểm toán viên phải tiến hành (giải quyết) công việc: a b c d Lập báo cáo kiểm toán Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán Giải kiện phát sinh sau lập báo cáo kiểm toán Tất công việc nói #(t) Câu 167: Trình tự kiểm toán không bao gồm công việc nào: a Lập chứng từ kế toán b Lập kế hoạch kiểm toán c Thực kiểm toán d Kết thúc kiểm toán #(t) Câu 168: Dựa sở để lập kế hoạch kiểm toán tổng thể : a Nội dung kế hoạch kiểm toán chiến lược b Mục tiêu kiểm toán c Phạm vi kiểm toán d Hệ thống kiểm soát nội #(t) Câu 169: Phạm vi kiểm toán : a Là giới hạn không gian b Là giới hạn thời gian c Là giới hạn không gian thời gian d Là giới hạn không gian thời gian đối tượng kiểm toán #(t) Câu 170: Trong nội dung đây, nội dung không thuộc trình tự kiểm toán: a Lập kế hoạch kiểm toán b Sưu tầm, lựa chọn kiểm tra số liệu c Thực kiểm toán d Hoàn thành kiểm toán (lập báo cáo kiểm toán) #(t) Câu 171: Công việc không thuộc nội dung kế hoạch kiểm toán: a b c d Xác định mục tiêu, phạm vi kiểm toán Xây dựng quy trình kiểm toán Sưu tầm, lựa chọn, kiểm tra số liệu Dự kiến mức độ rủi ro hệ thống kiểm soát nội #(t) Câu 172: Nội dung không thuộc nội dung kế hoạch kiểm toán chiến lược: a Mục tiêu, phạm vi kiểm toán b Kế hoạch thu thập, tìm hiểu hoạt động SXKD doanh nghiệp c Xác định mức trọng yếu cho mục tiêu kiểm toán d Kế hoạch tìm hiểu hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp #(t) Câu 173: Công việc không thuộc nội dung kế hoạch kiểm toán tổng thể : a Ký hợp đồng kiểm toán b Đánh giá rủi ro c Đánh giá tính trọng yếu phận d Nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm toán #(t) Câu 174: Phạm vi kế hoạch kiểm toán tuỳ thuộc vào yếu tố nào: a Qui mô khách hàng; b Tính chất phức tạp công việc kiểm toán; c Sự hiểu biết kiểm toán viên hoạt động đơn vị kiểm toán; d Tất yếu tố nói trên; #(t) Câu 175: Trước lập kế hoạch kiểm toán cần có định : a Chấp nhận khách hàng tiếp tục với khách hàng cũ; b Nhận diện lí kiểm toán khách hàng; c Đạt hợp đồng kiểm toán bố trí nhân sự; d Tất yếu tố nói trên; #(t) Câu 176: Lập kế hoạch kiểm toán không bao gồm công việc: a Lập kế hoạch chiến lược; b Lập chương trình kiểm toán; c d Thảo luận với khách hàng hoàn chỉnh kế hoạch kiểm toán; Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể; #(t) Câu 177: Thực kế hoạch kiểm toán trình sử dụng: a Các phương pháp kĩ thuật thích ứng với đối tượng kiểm toán cụ thể để thu thập chứng kiểm toán b Các phương pháp lí luận thích ứng với đối tượng kiểm toán cụ thể để thu thập chứng kiểm toán c Các phương pháp kĩ thuật thích ứng để thực công việc kiểm toán khoa học d Cả a b #(t) Câu 178: Kiểm toán viên độc lập trọng so với kiểm toán viên nội công việc sau a b c d Lập kế hoạch kiểm toán Thực kiểm toán Báo cáo kiểm toán Theo dõi sau kiểm toán #(t) Câu 179: Thủ tục phân tích xu hướng kiểm toán viên sử dụng việc lập kế hoạch kiểm toán tổng quát loại trừ: a So sánh số liệu thực tế với số liệu dự toán số liệu ước tính kiểm toán viên b Phân tích dựa sở so sánh tỉ lệ tương quan tiêu khoản mục khác báo cáo tài c So sánh kiện công ty khách hàng với kiện ngành d So sánh số liệu kì với số liệu kì trước kì với #(t) Câu 180: Nhận diện lý kiểm toán công ty khách hàng là: a Xác định người sử dụng báo cáo tài b Mục đích sử dụng báo cáo tài c đáp án d Không phải đáp án #(t) Câu 181: Trong loại báo cáo đây, báo cáo không thuộc báo cáo kiểm toán: a Báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn b Báo cáo kết hoạt động kinh doanh c Báo cáo chấp nhận phần d Báo cáo từ chối báo cáo trái ngược #(t) Câu 182: Báo cáo kiểm toán : a.Báo cáo văn kết kiểm toán kiểm toán viên công ty kiểm toán lập để trình bày ý kiến nhận xét báo cáo tài kiểm toán b Báo cáo kết kiểm toán kiểm toán viên c Báo cáo miệng ý kiến nhận xét kiểm toán viên d Báo cáo để bày tỏ ý kiến nhận xét kiểm toán viên kết kiểm toán #(t) Câu 183: Khi kiểm toán viên kết luận sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu lan tỏa báo cáo tài Thì kiểm toán viên nên đưa ý kiến báo cáo kiểm toán nào? a Chấp nhận toàn phần b Từ chối c Trái ngược d Chấp nhận phần #(t) Câu 184: Công việc không thuộc công việc cần giải kiểm toán viên kết thúc công việc kiểm toán: a Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ kế toán b Lập báo cáo kiểm toán c Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán d Giải kiện phát sinh sau lập báo cáo kiểm toán #(t) Câu 185: Kết kiểm toán BCTC bao gồm: a Các báo cáo kiểm toán; b Thư quản lý; c Cả phương án d Cả phương án sai #(t) Câu 186: KTV lập báo cáo kiểm toán dạng chấp nhận toàn trường hợp a Phạm vi kiểm toán bị hạn chế b KTV có bất đồng với khách hàng c Số liệu mập mờ d Không phải trường hợp #(t) Câu 187: Báo cáo kiểm toán dạng trái ngược KTV lập trường hợp a Phạm vi kiểm toán bị hạn chế b Số liệu mập mờ c KTV có bất đồng với nhà quản lý d Tất trường hợp #(t) Câu 188: Trong trình thu thập thông tin nghĩa vụ pháp lý khách hàng tài liệu coi quan trọng kiểm toán báo cáo tài chính: a Giấy phép thành lập điều lệ công ty b Các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, tra hay kiểm tra năm hành hay vài năm trước c Biên họp cổ đông, Hội đồng quản trị ban giám đốc d Các hợp đồng cam kết quan trọng #(t) Câu 189: Trong báo cáo kiểm toán báo cáo tài phải có chữ ký của: a Kiểm toán viên chịu trách nhiệm kiểm toán b Giám đốc (hay người ủy quyền) công ty kiểm toán chịu trách nhiệm phát hành báo cáo kiểm toán kiểm toán báo cáo tài c Giám đốc đơn vị kiểm toán d Cả a b #(t) Câu 190: Cơ sở dẫn liệu báo cáo tài gồm yếu tố : a Yếu tố có thật b Đã tính toán đánh giá c Đã ghi chép cộng dồn d Tất yếu tố nói #(t) Câu 191: Một ý kiến chấp nhận phần có ngoại trừ kiểm toán viên đưa bị giới hạn phạm vi kiểm toán cần giải thích trên: a Thuyết minh báo cáo tài b Báo cáo kiểm toán c Cả báo cáo kiểm toán thuyết minh báo cáo tài d Cả báo cáo kế toán báo cáo tài #(t) Câu 192: Nhận định sau đúng: a Kế hoạch kiểm toán chiến lược phải lập cho kiểm toán b Kế hoạch kiểm toán tổng thể lập cho kiểm toán c Kế hoạch kiểm toán chiến lược lập cho kiểm toán lớn quy mô, tính chất phức tạp, địa bàn rộng kiểm toán cho nhiều năm d Kế hoạch kiểm toán tổng thể lập cho kiểm toán lớn quy mô, tính chất phức tạp, địa bàn rộng kiểm toán cho nhiều năm #(t) Câu 193: Kế hoạch kiểm toán thường lập theo trình tự sau đây: a Kế hoạch tổng thể; kế hoạch chiến lược; chương trình kiểm toán chi tiết b Kế hoạch chiến lược; kế hoạch tổng thể; chương trình kiểm toán chi tiết c Chương trình kiểm toán chi tiết; kế hoạc chiến lược; kế hoạch tổng thể d Chương trình kiểm toán chi tiết; kế hoạc tổng thể; kế hoạch chiến lược ĐÁP ÁN 1.A 2.B 4.D 5.C 6.D 7.C 8.A 9.D 10.B 11A 12D 13E 14E 15D 16D 17B 18C 19B 20D 21A 22A 23D 24A 25C 26A 27B 28B 29B 30D 31D 32A 33A 34D 35B 36B 37D 38B 39D 40A 41A 42C 43B 44D 45A 46B 47A 48B 49D 50D 51A 52D 53C 54C 55D 56D 57B 58B 59D 60C 61D 62D 63A 64D 65D 66D 67A 68D 69D 70B 71C 72C 73A 74D 75 76C 77A 78D 79D 80C 81B 82A 83C 84D 85C 86D 87D 88B 89D 90D 91B 92C 93B [...]... a Báo cáo kết quả HĐKD; b Báo cáo tiến độ sản xuất; c Bảng cân đối kế toán; d Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; #(t) Câu 159: Báo cáo tài chính có thể được kiểm toán bởi: a Kiểm toán Nhà nước; b Kiểm toán độc lập; c Kiểm toán nội bộ; d Tất cả các loại kiểm toán nói trên; #(t) Câu 160: Báo cáo kiểm toán là hình thức biểu hiện trực tiếp của: a Cam kết kiểm toán b Thư hẹn kiểm toán c Chức năng kiểm toán d Tất... cam kết quan trọng #(t) Câu 189: Trong báo cáo về kiểm toán báo cáo tài chính phải có chữ ký của: a Kiểm toán viên chịu trách nhiệm kiểm toán b Giám đốc (hay người được ủy quyền) của công ty kiểm toán chịu trách nhiệm phát hành báo cáo kiểm toán về kiểm toán báo cáo tài chính c Giám đốc của đơn vị được kiểm toán d Cả a và b #(t) Câu 190: Cơ sở dẫn liệu trên báo cáo tài chính gồm yếu tố : a Yếu tố có. .. cáo kiểm toán: a Báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn bộ b Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh c Báo cáo chấp nhận từng phần d Báo cáo từ chối và báo cáo trái ngược #(t) Câu 182: Báo cáo kiểm toán là : a.Báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm toán do các kiểm toán viên và công ty kiểm toán lập để trình bày ý kiến nhận xét của mình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán b Báo cáo về kết quả kiểm toán của kiểm. .. Trái ngược d Chấp nhận từng phần #(t) Câu 184: Công việc không thuộc công việc cần giải quyết khi kiểm toán viên kết thúc công việc kiểm toán: a Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ kế toán b Lập báo cáo kiểm toán c Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán d Giải quyết các sự kiện phát sinh sau khi lập báo cáo kiểm toán #(t) Câu 185: Kết quả của kiểm toán BCTC bao gồm: a Các báo cáo kiểm toán; b Thư quản lý; c Cả 2... nói trên #(t) Câu 167: Trình tự kiểm toán không bao gồm công việc nào: a Lập chứng từ kế toán b Lập kế hoạch kiểm toán c Thực hiện kiểm toán d Kết thúc kiểm toán #(t) Câu 168: Dựa trên cơ sở nào để lập kế hoạch kiểm toán tổng thể : a Nội dung của kế hoạch kiểm toán chiến lược b Mục tiêu kiểm toán c Phạm vi kiểm toán d Hệ thống kiểm soát nội bộ #(t) Câu 169: Phạm vi kiểm toán là : a Là sự giới hạn về... tượng kiểm toán #(t) Câu 170: Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc trình tự kiểm toán: a Lập kế hoạch kiểm toán b Sưu tầm, lựa chọn kiểm tra số liệu c Thực hiện kiểm toán d Hoàn thành kiểm toán (lập báo cáo kiểm toán) #(t) Câu 171: Công việc không thuộc nội dung của kế hoạch kiểm toán: a b c d Xác định mục tiêu, phạm vi kiểm toán Xây dựng quy trình kiểm toán Sưu tầm, lựa chọn, kiểm. ..#(t) Câu 146: Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư tài khoản thuộc phương pháp: a Kiểm toán hệ thống b Kiểm toán cơ bản c Kiểm toán chứng từ d Kiểm toán ngoài chứng từ #(t) Câu 147: Rủi ro lấy mẫu xuất hiện khi nào: a Khi tiến hành kiểm tra ít hơn 100% tử trong tổng thể b Khi kiểm toán viên áp dụng sai phương pháp kiểm toán c Khi kiểm toán viên áp dụng sai quy trình lấy mẫu kiểm toán d Cả 3... #(t) Câu 148: Lập báo cáo kiểm toán thuộc giai đoạn nào của quá trình kiểm toán a Lập kế hoạch kiểm toán b Hoàn thành kiểm toán c Thực hiện kiểm toán d Không câu nào đúng #(t) Câu 149: Công việc thuộc giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán a Lập kế hoạch chiến lược b Lập kế hoạch tổng thể c Lập chương trình kiểm toán d Tất cả các câu trên #(t) Câu 150: Lập chương trình kiểm toán dựa trên cơ sở: a Kế hoạch kiểm. .. toán dựa trên cơ sở: a Kế hoạch kiểm toán chiến lược b Kế hoạch kiểm toán tổng thể c Kế hoạch sản xuất kinh doanh d Bao gồm a và b #(t) Câu 166: Để kết thúc (hoàn thành) công việc kiểm toán, kiểm toán viên phải tiến hành (giải quyết) công việc: a b c d Lập báo cáo kiểm toán Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán Giải quyết các sự kiện phát sinh sau khi lập báo cáo kiểm toán Tất cả các công việc nói trên #(t) Câu. .. b Đã tính toán và đánh giá c Đã ghi chép và cộng dồn d Tất cả các yếu tố nói trên #(t) Câu 191: Một ý kiến chấp nhận từng phần có ngoại trừ của kiểm toán viên được đưa ra khi bị giới hạn về phạm vi kiểm toán cần được giải thích trên: a Thuyết minh báo cáo tài chính b Báo cáo kiểm toán c Cả báo cáo kiểm toán và thuyết minh báo cáo tài chính d Cả báo cáo kế toán và báo cáo tài chính #(t) Câu 192: Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 câu hỏi trắc nghiệm thường gặp trong bài thi kết thúc học phần môn kiểm toán tài chính có lời giải p2, 100 câu hỏi trắc nghiệm thường gặp trong bài thi kết thúc học phần môn kiểm toán tài chính có lời giải p2, 100 câu hỏi trắc nghiệm thường gặp trong bài thi kết thúc học phần môn kiểm toán tài chính có lời giải p2

Từ khóa liên quan