0

Quan hệ thương mại giữa việt nam và các nước châu phi

10 313 0
  • Quan hệ thương mại giữa việt nam và các nước châu phi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2016, 11:00

T R Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA KINH TẾ V À KINH DOANH QUỐC TÊ C H U Y Ê N N G À N H KINH TÊ Đ Ố I NGOẠI K H Ó A LUẬN TỐT NGHIỆP QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VA C Á C N Ư Ớ C C H  U PHI Sinh viên thực hiện: MAI N G U Y Ê N T H Ú Y D Ư Ơ N G Lớp : Pháp Khóa : 43 Giáo viên hướng dẫn: GS, TS H O À N G V Ă N C H  U T H viên • c- :u: 013 í f H À NỘI - 06/2008 -ÓC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội nước khu vực Đông Nam Á AU Liên minh châu Phi CHDC Cộng hoa dân chù GDP Tổng sản phẩm quốc nội IMF Quỹ Tiền tệ giới OAU Tổ chức Thống châu Phi OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế WB Ngân hàng giới WTO Tổ chức Thương mại giới MỤC LỤC MỞ ĐẦU Ì C H Ư Ơ N G 1Ị_VÀI N É T V Ề C H  U P H I V À V A I T R Ò C Ủ A C Á C N Ư Ớ C C H  U PHI Đ Ố I V Ớ I V I Ệ T N A M ì Vài nét Châu Phi Ì Điều kiện tự nhiên Châu Phi 4 Điều kiện xã hội Châu Phi Kinh tế Chầu Phi l i Lịch sử quan hệ thương mại Việt Nam - Cháu Phi 16 Ì Quan hệ Việt Nam - Nam Phi 16 Quan hệ Việt Nam - A i Cập 17 Quan hệ Việt Nam - Angola 17 Quan hệ Việt Nam - Bờ Biển Ngà 18 Quan hệ Việt Nam - Algeria 19 IU Vai trò nước Châu Phi Việt Nam 19 Châu Phi thị trường quan trọng chiến lược xuất nhập Việt Nam 19 Tăng cường quan hệ với Châu Phi góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 22 C H Ư Ơ N G 2i_THỤC T R Ạ N G Q U A N H Ệ T H Ư Ơ N G M Ạ I V I Ệ T N A M C H  U PHI 24 ì Xuật Việt Nam nước Châu Phi 25 Tình hình xuất Việt Nam sang Châu Phi 25 Các mạt hàng xuất chủ lực cùa Việt Nam sang Châu Phi 28 l i Nhập Việt Nam nước Châu Phi 34 Ì Tình hình nhập hàng hóa t Châu Phi 34 Các mặt hàng nhập chù yếu Việt Nam t Châu Phi 36 i n Quan hệ thương mại vói số thị trường lớn Cháu Phi 41 Nam Phi 41 Bờ Biển Ngà 44 Angola 44 A i Cập 44 Algeria 45 IV Đ ầ u tư Việt Nam Châu Phi 46 Ì Đ ầ u tư nước Châu Phi Việt Nam 46 Đ ầ u tư Việt Nam nước Châu Phi 47 V Đánh giá chung quan hệ thương mại Việt nam vói nước Châu Phi Những kết đạt 49 49 M ộ t số hạn chế nguyên nhân quan hệ thương mại Việt Nam nước Cháu Phi 51 C H Ư Ơ N G 3: M Ộ T s ố GIẢI P H Á P N H Ằ M T H Ú C Đ A Y Q U A N H Ệ T H Ư Ơ N G M Ạ I G I Ữ A V I Ệ T N A M V À C Á C N Ư ằ C C H  U PHI 55 ì Quan điểm, định hướng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam Châu Phi 55 Quan điểm phát triển quan hệ thương mại Việt Nam Châu Phi 55 Định hướng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Châu Phi 56 l i Một sô giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mai Việt Nam với nước Châu Phi 58 Ì Giải pháp tầm vĩ m ô 58 Giải pháp tẩm v i m ô 64 KẾT LUẬN 73 DANH M Ụ C TÀI LIỆU T H A M K H Ả O 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện m rộng quan hệ kinh tế thương mại vấn để có ý nghĩa quan trọng V i ệ c không giới hạn phạm vi quốc gia, ngành nghề định mà có xu hướng phát triển khu vực, bao trùm tất lĩnh vực Đ ố i với V i ệ t Nam, thực m rộng quan hệ thương mại nhu cẹu phát triển kinh tế, mà đòi hỏi thiết V i ệ t Nam tham gia T ổ chức thương mại t h ế giới (WTO) Bới qua trao dổi thương mại giúp hòa nhập vào thị trường giới, tham gia vào phân công lao động quốc t ế dành lấy thị phẹn cấc thị trường ngày tỏ khó tính thu hẹp Phát triển quan hệ thương mại giúp Việt nam tiếp cận với phát triển cùa giới, vươn lên thoát khỏi tình trạng nước nghèo, trớ thành quốc gia có tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ tiên tiến, tạo vị t h ế đổ kinh tế, trị khu vực giới Châu Phi châu lục giàu tài nguyên thiên nhiên, cung cấp nguyên, nhiên liệu, khoáng sản, có nhiều loại nguyên vật liệu mang tính chiến lược kim cương, dầu lửa, vàng Mặt khác, thị trường có sức tiêu thụ lớn, gồm 54 quốc gia với gần Ì tỷ dân (năm 2007) nhu cầu tiêu thụ nhiều loại hàng hoa đa dạng, từ sản phẹm chế biến, chế tạo cao cấp đến nòng sản, hàng tiêu dùng thông thường chưa có nhiều rào cản kỹ thuật nhập khẹu hàng hoa V i ệ t Nam quốc gia Châu Phi nước phát triển, bị chế độ thực dân, đ ế quốc đô hộ, nên thiết lập m ố i quan hệ ngoại giao, bước vào họp tác kinh t ế có đồng thuận, thông cảm hiểu rõ hoàn cảnh nhau, dễ sẻ chia giúp đỡ phát triển Chính ngày nay, quan hệ thương mại V i ệ t Nam nước Châu Phi có Ì bước tiến đáng kể K i m ngạch xuất nhập hàng năm tăng trường đáng kinh ngạc, nhiên, kết đạt chưa xứng vói tầm tiềm hai bên Do vậy, việc lựa chừn đề tài "Quan hệ thương m i Việt N a m nước Châu P h i " có ý nghĩa thực tiễn thiết thực M ụ c đích để tài: Đ ể tài tập trung phân tích thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam nước Châu Phi, từ để xuất số giải pháp nhằm phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Châu Phi thời gian tới Đôi tượng phạm v i nghiên cứu: Đ ố i tượng khóa luận tốt nghiệp quan hệ thương mại Việt Nam nước Châu Phi Khóa luận để cập đến trình phát triển thương mại (xuất nhập đầu tư) Việt Nam nước Cháu Phi, tập trung chủ yếu số nước Nam Phi, A i Cập, Angola, Bờ Biển Ngà Algeria từ năm 2000 đến Phương pháp nghiên cứu: Việc nghiên cứu tiến hành cách: - Thu thập số liệu hoạt động xuất nhập khấu Việt Nam nước Châu Phi, trừng vào số nước trừng điểm - Tổng hợp, phân tích đánh giá sở số liệu thu kết hợp với tình hình kinh tế Việt Nam, nước Châu Phi nói riêng giới nói chung Kết câu đề tài: Ngoài phần mở đầu kết luận, khoa luận gồm chương: - Chương 1: Vài nét Châu Phi vai trò nước Châu P h i Việt Nam - Chương 2: Thực trạng quan hệ thương m i V i ệ t N a m với nước Châu Phi - Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam nước Châu Phi Do hạn chế thời gian, nàng lực nghiên cứu thông tin khoa luận nhiều thiếu sót Tác giả mong muốn nhận đóng góp ý kiến thọy, cô bạn để khoa luận thêm hoàn thiện Trong trình thực khoa luận này, tác giả nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình thọy, cô Khoa Kinh tè K i n h doanh quốc tế (chuyên ngành Kinh tế ngoại thương), Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đặc biệt hướng dẫn tận tình, chu đáo GS, TS Hoàng Văn Châu, Hiệu trường Trường Đ i học Ngoại thương Hà Nội Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Chương Ì VÀI N É T VỀ C H  U PHI V À VAI T R Ò CỦA C Á C N Ư Ớ C C H  U PHI Đ Ố I VỚI VIỆT NAM ĩ VÀI NÉT VỀ CHÂU PHI Điều kiện tự nhiên Châu Phi Châu Phi châu lục lớn thứ ba giới diện tích dân số, sau Châu Á Châu Mĩ V i diện tích khoảng 30.244.050 k i n , bao gồm đảo cận kề Châu Phi chiếm 20,3% tổng diện tích đất đai Trái Đất 896.6 triệu dân khoảng 1/7 dân số giới sinh sống 54 quốc gia Châu Phi có vị trí chiến lược kinh tế quân Nhìn đồ giới, châu lục nằm phía Nam châu Âu, bị ngăn cách Địa Trung Hải nối liền với châu Á phía tận Đông Bạc eo đất Suez (bị cạt ngang kênh đào Suez) có bề rộng 130 km Đặc biệt, Châu Phi lại nằm tuyến đường giao thông quốc tế từ Đông sang Tây nối Đ i Tây Dương với Ân Đ ộ Dương, nối châu Á với châu  u châu Mỹ Đây lợi lớn cùa Châu Phi việc thương thông với quốc tế, có Việt Nam Châu Phi có hệ thống sông, hổ phong phú như: sông NU, sông Côngô, sông Niger ; hồ Victoria, hổ Tanganyika, Albert, Turkana Nyasa Trong đó, sông Côngô hồ Victoria sông dài hổ nước lớn thứ hai giới Không có vị trí chiến lược kinh tế quân sự, Châu Phi châu lục có tài nguyên thiên nhiên phong phú với , % trữ lượng dầu mỏ, 7,5% trữ lượng khí đốt, 10,6% dự trữ than đá, 18,7% dự trữ uranium giới Các nước có trữ lượng dầu mỏ lớn là: Algeria, Angola, A i Cập, Libia, Nigeria, chiếm tới % sản lượng khai thác dầu thô Châu Phi (năm 2003) Bên cạnh tiềm nâng to lớn dầu mỏ nguồn lượng trẽn, Châu Phi khu vực có nhiều nguồn khoáng sản quý khác, bạch kim, crom, k i m cương, Các nguồn khoáng sản quý đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế, xã hội Châu Phi Ví dụ, số 50 loại khoáng sản quý có Châu Phi, có tới 17 loại khoáng sản đứng hàng đầu giới : cô ban % , bạch k i m % , thủy điện 35,4% Điều kiện xã hội Châu Phi 2.1 Lịch sử hình thành Châu Phi nôi sống Trái Đật, đồng thời nơi có văn minh tiếng giới như: nhà nước A i cập cổ đại, văn minh Ethiopia Thế kỷ XV, người Bổ Đào Nha thiết lập trạm thương mại Các hàng hóa trao đổi lúc nô lệ, vàng, ngà voi hồ tiêu Sự phát châu M ỹ năm 1492 tạo phát triển mạnh mẽ buôn bán nô lệ Đ ế n đầu kỷ X I X thực dân châu  u tiến hành việc "tranh giành Châu Phi", tạo nhiều quốc gia thuộc địa, để sót quốc gia độc lập là: Liberia (thuộc địa người Mỹ da đen) Ethiopia Hai thực dân lớn nhật Châu Phi Pháp Anh, thực dân Pháp đô hộ chủ yếu phía Tây Tây Bắc lục địa Sự chiếm đóng tiếp diễn tận sau kết thúc Chiến tranh giới lần hai nước thuộc địa dẩn dẩn giành độc lập hình thức Từ kỷ X V I I I đến đầu kỷ XX, nước đế quốc châu  u biến Châu Phi thành thuộc địa Và hậu nạng nề sách "chia để trị" chủ nghĩa thực dân đến dẫn đến tranh chập, xung đột đẫm máu Châu Phi sau Từ nửa sau kỷ XX, phong trào đậu tranh giành độc lập Châu Phi diễn rộng khắp M ộ t vài quốc gia bắt đầu giành độc lập từ đẩu ký X X Cộng hoa Nam Phi (năm 1910), A i Cập (năm 1922), nhiên phải đến năm 1952 hoàn toàn độc lập Nhưng sau Chiến tranh giới thứ hai,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ thương mại giữa việt nam và các nước châu phi , Quan hệ thương mại giữa việt nam và các nước châu phi , Quan hệ thương mại giữa việt nam và các nước châu phi

Từ khóa liên quan