0

Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở

1 2,405 2
  • Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 13:33

Tên tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài Tên tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam Tỉnh (thành phố) , ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỚI HÌNH THỨC LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chúng tôi gồm: (tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài) . Quốc tịch: . Thành lập ngày tháng năm . Địa chỉ trụ sở chính: Tel: . Fax: Email: Website: . Và: (tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam) . Giấy đăng ký hoạt động số:……………… .do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) cấp ngày / / . Địa chỉ trụ sở chính: Tel: Fax: Email: Website: . Xin phép thành lập Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam với các nội dung sau đây: Tên đầy đủ của Công ty luật: Trụ sở của Công ty luật đặt tại tỉnh (thành phố): Lĩnh vực hành nghề: Thời hạn hoạt động: Họ và tên luật sư - Giám đốc Công ty luật: Họ và tên luật sư - Phó Giám đốc Công ty luật: . Số lượng luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam, nhân viên Việt Nam và nhân viên nước ngoài dự kiến làm việc tại Công ty: TP-LS-13 Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập Công ty. Người đứng đầu Tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Người đứng đầu Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có) TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc Số: /CV ., ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ V/v: thành lập CĐCS địnhBan chấp hành CĐCS Lâm thời Kính gửi: - Ban Thường Vụ Liên Đoàn Lao Động Quận Công ty, Doanh Nghiệp, sở thành lập theo giấy phép số: ngày tháng năm cấp (có giấy phép đính kèm) Địa văn phòng: điện thoại: Địa xưởng sản xuất: điện thoại: Với tổng số lao động: Trong lao động thường xuyên: (nữ: ); Công nhân trực tiếp sản xuất: , (nữ: ) Ngành nghề sản xuất: Căn Điều 153 chương XIII Bộ luật lao động quy định doanh nghiệp thành lập sau tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, Công đoàn địa phương có trách nhiệm thành lập tổ chức Công đoàn doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người lao động tập thể lao động Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn sớm thành lập Do nhu cầu tình hình phát triển Doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp đáng người lao động tập thể lao động theo quy định Bộ luật lao động, luật Công đoàn Sau có trao đổi thống với Liên Đoàn Lao Động Quận việc thành lập Công đoàn sở công ty (doanh nghiệp) , đồng thời anh, chị em công nhân lao động nghiên cứu học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam hoàn toàn tán thành, tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam theo quy định Điều Lệ Công đoàn Việt Nam Do vậy, đề nghị Ban Thường Vụ Liên Đoàn Lao Động Quận …… định thành lập Công đoàn sở định Ban chấp hành Công đoàn sở lâm thời (có danh sách đề cử đính kèm) để Công đoàn sở hoạt động theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt nam Trân trọng kính chào! GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP (Ký tên đóng dấu) Mẫu số 1b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 20 . đơn đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường: - Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………… - Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp:………………… - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân):……………………… - Tên trường cao đẳng nghề: - Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………. - Địa chỉ trụ sở chính: - Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):………………………………………… - Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:……………… - Nhiệm vụ chủ yếu của trường: - Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:……………………………………… - Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: - Diện tích đất sử dụng: Diện tích xây dựng: - Vốn đầu tư: . - Thời hạn hoạt động: (Kèm theo đề án thành lập trường cao đẳng nghề) Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định./. (1) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (1) Chức danh của người đại diện tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề tư thục. Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 20 . đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW) - Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường: - Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………… - Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp:………………… - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân):……………………… - Tên trường trung cấp nghề: - Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………. - Địa chỉ trụ sở chính: - Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):………………………………………… - Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:……………… - Nhiệm vụ chủ yếu của trường: - Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:……………………………………… - Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: - Diện tích đất sử dụng: Diện tích xây dựng: - Vốn đầu tư: . - Thời hạn hoạt động: (Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề) Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước. Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW xem xét quyết định./. (1) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề. Mẫu TP-CC-03 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) Chúng tôi gồm các công chứng viên có tên trong danh sách sau đây: STT Họ và tên Năm sinh Quyết định bổ nhiệm công chứng viên (số, ngày, tháng, năm) Ghi chú đề nghị thành lập Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây: 1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa): 2. Địa chỉ trụ sở: Điện thoại: Fax: Email: Website (nếu có): 3. Trưởng Văn phòng công chứng: Họ và tên: Nam, nữ: Sinh ngày / / Chứng minh nhân dân số: Ngày cấp: / / Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tỉnh (thành phố) , ngày tháng năm Các công chứng viên thành viên (ký và ghi rõ họ tên) Mẫu TP-CC-02 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) Tên tôi là: ……………….Nam, nữ: Sinh ngày / / Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số: ngày … / / đề nghị thành lập Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây: 1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa): 2. Địa chỉ trụ sở: Điện thoại: ………………… Fax: Email: ……………….Website (nếu có): 3. Trưởng Văn phòng công chứng: Họ và tên: Nam, nữ: Sinh ngày / / Chứng minh nhân dân số: Ngày cấp: / / Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tỉnh (thành phố) , ngày tháng năm Công chứng viên (Ký và ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở, Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở, Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở