0

Bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (11)

19 647 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2016, 10:18

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Dạng 0: Suất điện động xoay chiều Bài 1: Một khung dây có 2000 vòng, diện tích vòng 200cm đặt từ trường B = 0,1T cho khung quay với tốc độ góc ω = 300 v / p a Tính Φ max ? E0 b Viết biểu thức suất điện động xoay chiều biết lúc t = mặt phẳng khung dây vuông góc với véc tơ cảm ứng từ B Đáp số: Φ max = 4Wb E0= 126V e =126 sin (10πt )(V ) π = 126cos( 10π t − ) (V) Bài 2: Một khung dây quay từ trường B với tần số góc ω =150 v / p Lúc t = véc tơ cảm ứng từ B vuông góc với mặt phẳng khung dây Lúc t = ¼ s suất điện động khung 168V Hãy tính Φ max ? viết biểu thức suất điện động cảm ứng khung Đáp số: π  Φ max =15,1 Wb e =168 cos 5π t −  (V ) 2  Bài 3: Một khung dây quay với tốc độ góc 300V/p từ trường Hãy viết biểu thức suất điện động khung Cho biết từ thông cực đại qua khung π Wb Lúc t = góc hợp n B 600 Đáp số: e = 100sin (100 π t + π /3) (V) = 100cos( 100 π t - π /6) (V) Bài 4: Một cuộn dây bẹt hình chữ nhật diện tích vòng 54cm có 500 vòng dây quay với tốc độ góc 50v/s xung quanh trục qua tâm song song với cạnh khung Đặt cuộn dây từ trường có cảm ứng từ B 0,1 T vuông góc với trục quay khung Tính từ thông cực đại cuộn dây Tìm biểu thức suất điện động cảm ứng khung biết tai thời điểm ban đầu mặt phẳng khung dây vuông góc với véc tơ cảm ứng từ B Đáp số: π  Φ max = 0,27 Wb e = 84,8 sin (100π t )(V ) = 84,8 cos100π t −  (V ) 2  Dạng 1: Xác định đại lượng mạch Viết biểu thức u i Bài 1: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Cho biết uAB = 60 cos(100π t )(V ) R= 15 Ω , L = 4π H C= π 10− F a Tính tổng trở mạch độ lệch pha hiêu điện dòng điện mạch b Viết thức cường độ dòng điện mạch c Viết biểu thức hiệu điện hai đầu điện trở , hai đầu cuộn cảm , hai đầu tụ điện Bài 2: Một cuộn cảm có độ tự cảm L 2π µF H Mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 32 Biết hiệu điện hai dầu cuộn dây π  u L =100 cos100π t +  (V ) Hãy 6  viết biểu thức hiệu điện hai đầu tụ điện Bài 3: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp Biết R = 10 0,3 cảm L = π H tụ điện có điện dung C 100 cos(100π t ) (V ) −3 10 F 2π 2Ω cuộn dây cảm có độ tự Đặt vào hai đầu điện áp hiệu điện u= a Tính tổng trở đoạn mạch b Tìm biểu thức cường độ dòng điện mạch c Tìm biểu thức điện áp hai đầu điện trở , hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện Bài 4: Cho đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở R = 10 Ω hệ số tự cảm L = 0,1 H, π mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = π 10− F Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i = cos100π t ( A) a Tính tổng trở cuộn dây đoạn mạch b Lập biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây hai đầu đoạn mạch Bài 5: Một đoạn mạch gồm điện trở R = 50 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = π 10− F Biết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức π  i = 2 cos100π t +  ( A) 3  - Lập biểu thức điện áp hai đầu tụ điện hai đầu đoạn mạch Bài 6: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 40 Ω cuộn cảm có độ 0,8 tự cảm L = π H tụ diện có điện dung C = π 10− F mắc nối tiếp a Tính cảm kháng cuộn cảm, dung kháng tụ tổng trở đoạn mạch b Biết dòng điện qua mạch có dạng i = cos100π t ( A) Viết biểu thức hiệu điện tức thời hai đầu điện trở , hai đầu tụ điện , hai đầu cuộn cảm c Tính độ lệch pha hiệu điện cường độ dòng điện d Viết biểu thức hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch Bài 7: Một đoạn mạch điện gồm có điện trở R = 40 Ω mắc nối tiếp với cuộn dây 0,4 cảm có độ tự cảm L = π i = 2 cos100π t ( A) H dòng điện xoay chiều chạy mạch có biểu thức a Tìm tổng trở đoạn mạch b Tính độ lệch pha hiệu điện cường độ dòng điện c Viết biểu thức hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch Bài 8: Một dòng điện xoay chiều qua Ampe kế xoay chiều có số 4,6A Biết tần số dòng điện f = 60Hz gốc thời gian t = chọn cho dòng điện có giá trị lớn Viết biểu thức dòng điện Bài 9: Một mạch điện không phân nhánh gồm phần tử: R = 80 Ω , C = 10-4/2 π (F) cuộn dây L = 1/ π (H), điện trở r = 20 Ω Dòng điện xoay chiều mạch : i = 2cos(100 π t - π /6)(A) Viết biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch Bài 10: Biểu thức điện xoay chiều hai đầu đoạn mạch u = 200cos( ω t - π / ) (V) Tại thời điểm t1 đó, điện áp u = 100(V) giảm Hỏi đến thời điểm t 2, sau t1 1/4 chu kì, điện áp u bao nhiêu? Bài 11: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 100 dây cảm L tụ điện có điện dung C = , cuộn mắc nối tiếp Đặt hiệu điện xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch u = 100 sin 100Пt (V) cường độ dòng điện trễ pha so với hiệu điện Hệ số công suất mạch a Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch b Tính độ tự cảm cuộn dây c Viết biểu thức hiệu điện hai đầu mạch chứa R,L Một số đề thi ĐH- CD CD 2009 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua đoạn mạch i =I0cos(100πt + điện C cường độ dòng điện qua đoạn mạch i =I0cos(100πt - π ) A Nếu ngắt bỏ tụ π ) A Điện áp hai đầu 12 đoạn mạch ĐS u =60 cos(100πt + π ) V 12 ĐH 2009: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L , C mắc nối tiếp Biết R= 10 Ω , cuộn cảm có L = hai đầu cuộn cảm 10π H, tụ điện có điện dung C= π  u L = 20 cos100π t +  (V ) 2  10−3 2π F điện áp Viết biểu thức hai đầu đoạn mạch ĐH 2009: Khi đặt hiệu điện không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm H 4π dòng điện mạch dòng chiều có cường độ A Nếu ta đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u = 150 cos120π t (V ) Hãy viết biểu thức cường độ dòng điện mạch ĐH 2009: Đặt điện áp C= 2.10−4 F π π  u =U cos100π t −  (V ) vào 3  hai đầu tụ điện có điện dung Ở thời điểm điện áp hai đầu tụ điện 150V cường độ dòng điện mạch 4A Viết biểu thức cường độ dòng điện mạch Dạng 2: Xác định đại lượng mạch dựa vào số vôn kế mắc vào mạch dựa vào giá trị cho hiệu điện hiệu dụng Bài 1: Một mạch điện gồm điện trở R = 25 Ω , tụ điện C cuộn dây mắc nối tiếp Cuôn dây có điện trở r hệ số tự cảm L Đặt vào hai đầu AB hiệu điện xoay chiều u AB = 75 cos(100π t ) (V ) Khi V1 50V V2 25V biết hiệu điện hai đầu cuộn dây lệch pha π so với dòng điện mạch a) Tìm số vôn kế V3 Tính C,r,L b) Viết biểu thức cường độ dòng điện mạch V3 V1 Lr V2 Bài 2: Một mạch điện AB gồm cuộn dây có điện trở hệ số tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện C (H vẽ).DNgười L,r C ta đặt vào hai đầu AB hiệu điện xoay chiều có tần số A B f= 50Hz Dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện mạch ta thấy I = 0,1A.Dùng vôn kế nhiệt để đo hiệu điện ta thấy UAB= 60V UAD = 80V UDB=28V a) Tính tổng trở mạch Tính r, L, C b) Tính độ lệch pha u i Bài 3: Một cuộn dây có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C mắc vào hai đầu AB mạch điện xoay chiều có tần số 50Hz Đo hiệu điện hai đầu AB , hai đầu cuộn dây , hai tụ điện vôn kế nhiệt ta UAB= 75V Ud= 100V UC = 35V Đo dòng điện mạch ta thấy I = 0,2A Tính tổng trở cuộn dây, tính R L, C Bài 4: Một đoạn mạch AB gồm cuộn dây có điệ trở R hệ số tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Đặt vào hai đầu AB hiệu điện xoay chiều u = 50 cos(100π t )(V ) Dùng vôn kế để đo hiệu điện hai đầu cuộn dây hai đầu tụ điện số vôn kế 20 V 50V a) Tính độ lệch pha hiệu điện hai đầu cuộn dây cường độ dòng điện mạch b) Mắc thêm điện trở vào đoạn mạch AB với r = 50 Ω nối tiếp với cuộn dây tụ điện , hiệu điện hai đầu tụ điện 50 V Tính R , L , C số vôn kế măc vào hai đầu cuộn dây Bài 5: Có mạch điện hình vẽ: Dòng điện qua mạch có dạng i = sin 100Пt (A) Các hiệu điện đo vôn kế cho kết quả: Giữa MO 40V, OP 60V PN 20V M R O L P N C a) Mắc vôn kế vào hai điểm MN có số bao nhiêu? b) Hiệu điện tức thời u hai đầu M N c) Tổng trở mạch MN Dạng 3: Xác định đại lượng mạch phương pháp giản đồ véc tơ Đối với dạng toán có hai cách để sử dụng giản đồ véc tơ, tùy vào toán cụ thể để ta sử dung cho hợp lý Bài 1: Cho mạch điện gồm ba đoạn mạch AM, MN NB mắc nối tiếp với AM có cuộn dây cảm L = điện −3 10 F C= 4π 2 H 5π MN có điện trở R Đoạn NB có tụ Đặt vào hai đầu AB hiệu điện xoay chiều u AB =120 cos(100π t ) (V ) Biết uAN lệch pha π so với uMB a) Tính R b) Viết biểu thức cường độ dòng điện mạch Bài 2: Cho mạch điện hình vẽ A L,r R M B Hiệu điện hai đầu AB u = 120 cos 100Пt (V), chỉnh cho biến trở R có giá trị R1 dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng I = A lệch pha П/6 rad so với u, đồng thời hiệu điện uMB sớm pha П/6 rad so với u Tính giá trị điện trở R1, r? ĐS: r = 10Ω, R1 = 20Ω Bài 3: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều có tần số 50 Hz Biết điện trở R = 25 , cuộn dây cảm (cảm thuần) có L = H Để hiệu điện hai đầu đoạn mạch trễ pha so với cường độ dòng điện dung kháng tụ điện bao nhiêu? ĐS: C= 10-2/125 π F Bài 4: Cho mạch điện xoay chiều A R,L C E B hình vẽ Điện π  60 cos100πt −   (V)  hình V áp hai đầu mạch uAB = Điều chỉnh giá trị điện dung C tụ điện để vônR kế V giá trị cực đại 100V L D C B Viết biểu thức điện áp uAE A ĐS: 2π   u AE = 80 cos100π t −  (V )   V1 Bài 5: Cho đoạn mạch hình vẽ L cuộn dây cảm L 0,8 = π H R= 60 Ω C tụ điện có điện dung thay đổi ; Rv lớn Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u =180 cos(100π t )(V ) , thay đổi giá trị C ta thấy số vôn kế giá trị cực đại Tính giá trị C tính giá trị vôn kế Lập biểu thức điện áp hai đầu tụ điện ĐS: uc = 300 3π   cos100π t −  (V ) 10   Bài 6: Đặt điện áp u = 220 cos(100π t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm L , đoạn mạch MB có tụ điện Biết điện áp hai đầu AM MB có giá trị hiệu dụng lệch pha góc 1200 Điện áp hiêu dụng hai đầu đoạn mạch AM bao nhiêu? ĐS: 220V Bài 7: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 80V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây có điện trở r độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Biết điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha 900 so với điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 60V Tính hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện ĐS: 100V Bài 8: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB hiệu điện xoay chiều u = 80 cos(100π t )(V ) Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp với Đoạn mạch AM 10 −4 F = π gồm tụ điện có điện dung C điện trở R = 100 3Ω , đoạn mạch MB có cuộn dây cảm có độ tự cảm thay đổi Điều chỉnh cuộn dây để hiệu điện hai đầu đoạn mạch MB có giá trị cực đại Hãy xác định giá trị cực đại độ tự cảm cuộn dây ĐS: ULmax= 160 V L= π H Bài 9: Đặt điện áp xoay chiều u =80 cos(100 π t ) (V ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây có điện trở r độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C điện trở R.Biết điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha 450 so với cường độ dòng điện, lệch pha 300 so với điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 60V Cho r = 10 Ω Hãy viết biểu thức cường độ dòng điện mạch xác định R, L, C ĐS: π   i = cos100π t − ( A) , 12   R = 6,4 Ω , L= 0,1 π C= 10 −2 F 7,3π Bài 10: Cho đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB Đoạn mạch AM gồm tụ điện mắc nối tiếp với điện trở R, đoạn mạch MB gồm cuộn dây có độ tự cảm L điện trở r Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u = 100 cos(100π t )(V ) cường độ dòng điện mạch i = 2 cos(100π t ) ( A) Biết hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM MB lệch pha góc 600 Hãy viết biểu thức hiệu điện hai đầu AM MB xác định R , r , Lvà C ĐS: R= r = 25 Ω L H = 3π C= 3.10 −2 F 25π π π   u AM = 100 cos100π t = (V ) u MB = 100 cos100π t + (V ) 6 6   Bài 11: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp với Đoạn mạch AM gồm điện trở R1= 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C= 10 −3 F, 4π đoạn mạch MB gồm điện trở R2mắc nối tiếp với cuôn cảm Đặt vào hai đầu A,B điện áp có giá trị hiệu dụng tần số không đổi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM MB số công suất mạch ? ĐS: 0,84 7π   u AM = 50 cos100π t −  (V ) u MB = 150 cos(100 π t ) (V ) 12   Hệ Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos(100π t ) (U không đổi ,t tính giây) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R , cuộn cảm có độ tự cảm L = H 5π tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh tụ điện để điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại Giá trị cực đại ĐS: R= 10 Ω U Xác định giá trị R Dạng 4: Bài toán công suất mạch Bài 1: Mắc nối tiếp với cuộn cảm có mắc vào nguồn xoay chiều Dùng vôn kế có lớn đo hai đầu cuộn cảm, điện trở đoạn mạch ta có giá trị tương ứng 100V, 100V, 173,2V Suy hệ số công suất cuộn cảm ĐS: cos ϕ = 0,4142 Bài 2: Đặt hiệu điện xoay chiều có tần số góc vào hai đầu cuộn dây có R, L công suất tiêu thụ đoạn mạch P1 Nếu nối tiếp với cuộn dây tụ điện C với LCω = đặt vào hiệu điện công suất tiêu thụ P2 Tính giá trị P2 theo P1 ĐS: Suy I2=I1  P2=P1 Bài 3: : Cho đoạn mạch điện gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung số góc Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều với tần Thay đổi R ta thấy với hai giá trị công suất đoạn mạch Tích bằng: ĐS: Bài 4: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện ổn định u = Uo cos(2πft) Vẽ đồ thị biểu diễn biến đổi công suất tiêu thụ P đoạn mạch điện cho điện trở R đoạn mạch thay đổi từ Bài 5: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, L cuộn dây cảm, C tụ điện có điện dung thay đổi Cho biết L = 159mH, uAB= 100cos(100πt)(V) Khi C= 3,18.10-5F i lệch pha so với uAB góc π/4 a) Tính R giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng mạch b) Tính công suất tiêu thụ mạch Công suât thay đổi C tăng dần Bài 6: Cho mạch điện hình vẽ Cho biết u AB = 40 cos(100π t ) (V ) Vôn kế V1 A R V1 L,r V2 B 5V vôn kế V2 25 V a) Tính hệ số công suất đoạn mạch cuộn dây b) Viết biểu thức dòng điện mạch biết R= Ω c) Tính r L d) Tính công suất tiêu thụ cuộn dây, điện trở toàn mạch Bài 7: Cho mạch điện hình vẽ Đặt vào mạch điện hiệu điện µ AB = 75 cos 100πt (V ) Vôn A C A L,r B kế V1 V1 V2 100V, vôn kế V2 35V a) Xác định L, C biết R = 60Ω Tìm số ampe kế b) Viết biểu thức dòng điện mạch tính công suất tiêu thụ mạch Bài 8: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điện C Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm L Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB Khi đoạn mạch AB tiêu thụ công suất 120W có hệ số công suất Nếu nối tắt tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch AM MB có giá trị hiệu dụng lệch pha góc 600 Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB trường hợp bao nhiêu? Ngày 5/9/2011 Dạng 5: Xác định điều kiện R, L,hoặc C để công suất cực đại Bài 1: Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có C= r = 50Ω; L = H 10π , tụ điện có điện −4 10 π dung F điện trở R thay đổi Tất mắc nối tiếp với nhau, đặt vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện xoay chiều u = 100 cos100πt(V) Công suất tiêu thụ điện trở R đạt giá trị cực đại R có giá trị ? Bài 2: Cho mạch điện RLC nối tiếp, cuộn L cảm, R biến trở Hiệu điện hiệu dụng U=200V, f=50Hz, biết ZL = 2ZC,điều chỉnh R để công suất mạch đạt giá trị lớn dòng điện mạch có giá trị I= Tính giá trị C, L Bài 3: Cho mạch điện hình vẽ bên, dụng cụ đo không ảnh hưởng đến mạch điện K mở: Để R=R1 Vôn kế 100V, Wat kế 100W, 1,4= A a.Tính R1 cảm kháng cuộn dây L ampe kế W R C V ~ b.Cho R biến thiên Công suất tiêu thụ mạch u đại R bao nhiêu? Tính hệ số công suất mạch lúc K A cực Bài 4: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ u AB = 200cos100π t (V ) , tụ có điện dung dây cảm có độ tự cảm từ đến 200 Ω L= (H ) , 10π C= A 10 −4 F, 2π B cuộn R R biến đổi Hình 1 Tìm công thức tính R để công suất tiêu thụ P mạch cực đại Tính công suất cực đại Tính R để công suất tiêu thụ P = PMax Viết biểu thức cường độ dòng điện ĐS:1) R = 2) ZL − ZC = 120Ω, Pmax = 83.3W R = 40Ω,i = 1.58cos(100πt + 1.25)(A) Bài 5: Cho mạch điện hình vẽ Các vôn kế có điện trở vô lớn Đặt vào hai đầu AB hiệu điện xoay chiều: V u AB = 240 cos100πt(V) A Cho R = R1 = 80 Ω , dòng điện hiệu mạch I = A, Vôn kế V2 80 V, hiệu hai đầu vôn kế lệch pha /2 Tính L, C C L,r M N B dụng R V2 điện góc π Giữ L, C, UAB không đổi Thay đổi R đến giá trị R2 để công suất đoạn AN đạt cực đại Tìm R giá trị cực đại công suất Tìm số vôn kế V1 ĐS: 1) L ≈ 0,37H, C ≈ = 69 µF ; Bài 6: Cho mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = π H , tụ có điện dung C=15,9 µF điện trở R thay đổi Đặt vào hai đầu A,B hiệu điện u AB = 200 cos100πt(V) Chọn R = 100 Ω Viết biểu thức dòng điện qua mạch Cho công suất mạch P = 80W Tính R? Muốn công suất mạch đạt cực đại phải chọn R bao nhiêu? Tính Pmax ĐS:1) π i = 1cos(100πt + )A ; 2) R1 = 200Ω, R = 50Ω, R = 100Ω ⇒ PMAX = 100W Bài 7: Cho mạch điện (hình 2.3) Biến trở RX Cuộn dây có điện trở r = 70Ω độ tự cảm L = 1/π (H) Tụ có điện dung C = 63,8µF M A R X N L,r B C Hình 2.3 Đặt điện áp U= 200V, có tần số f = 50Hz vào hai đầu đoạn mạch Hãy tìm giá trị RX để công suất mạch cực đại tính giá trị cực đại đó? Bài 8: Đặt điện áp u = 200 cos100π t (V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuân có độ tự cảm π H Điều chỉnh R để công suất tỏa nhiệt biến trở R đạt giá rị cực đại, cường độ hiệu dụng mạch bao nhiêu? Bài 9: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Gọi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện, hai đầu biến trở hệ số công suất đoạn mạch biến trở có giá trị R1 UC1, UR1, cos ϕ1 , biến trở có giá trị R2 giá trị nói UC2,UR2 , cos ϕ Biết UC1=2UC2 , UR2=2UR1 Xác định giá trị cos ϕ1 cos ϕ Bài 10: Trong thực hành , học sinh mắc nối tiếp quạt điện xoay chiều với điện trở R mắc hai đầu đoạn mạch vào hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380V Biết quạt điện có giá trị định mức 220V – 88W hoạt động công suât định mức điện áp hai đầu quạt cường độ dòng điện qua lệch pha góc ϕ với cos ϕ = 0,8 Để quạt điện chạy công suất định mức R bao nhiêu? Bài 11: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Dung kháng tụ điện 100 Ω Khi điều chỉnh R hai giá trị R1và R2 công suất tiêu thụ đoạn mạch Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R=R1 hai lần điện áp hiệu dụng R=R2 Xác định giá trị R1 R2 Bài 12: Đối với toán công suất cực đại có L C biến đổi cần xảy tượng cộng hưởng Chủ đề : mạch có tần số biến đổi Bài 1: Cho mạch RLC nối tiếp, R, L, C không đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định u = U sin(2 π ft), với tần số f thay đổi Khi thay đổi f = f UR = U Tần số f nhận giá trị A f0 = LC C f0 = π B f0 = LC D f0 = 2π LC 2πLC Bài 2: Cho mạch RLC nối tiếp Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số thay đổi Khi tần số dòng điện xoay chiều f = 25Hz f2 = 100Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại tần số dòng điện xoay chiều là: A f0 = 100Hz B f0 = 75Hz C f0 = 150Hz D f0 = 50Hz Bài 3: Đoạn mạch RLC mắc vào mạng điện có tần số f cảm kháng 36 Ω dung kháng 144 Ω Nếu mạng điện có tần số f2 = 120Hz cường độ dòng điện pha với điện áp hai đầu đoạn mạch Giá trị tần số f1 A 50(Hz) B 60(Hz) C 85(Hz) D 100(Hz) Bài 4: Cho mạch RLC mắc nối tiếp R = 50 Ω ; cuộn dây cảm L = 318mH; tụ có C = 31,8 µ F Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = U cos ω t Biết ω > 100 π (rad/s), tần số ω để công suất đoạn mạch nửa công suất cực đại A 125 π (rad/s) B 128 π (rad/s) C 178 π (rad/s) D 200 π (rad/s) Bài 5: Cho mạch RLC mắc nối tiếp : R = 50 Ω ; cuộn dây cảm L = 0,8H; tụ có C = 10 µ F; điện áp hai đầu mạch u = U cos ω t( ω thay đổi được) Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây lớn tần số góc ω A 254,4(rad/s) B 314(rad/s) C 356,3(rad/s) D 400(rad/s) Bài 6: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm Điện áp xoay chiều đặt vào đoạn mạch có tần số thay đổi Khi tần số dòng điện xoay chiều f = 25Hz f2= 100Hz cường độ dòng điện mạch có giá trị Hệ thức L, C với ω1 ω thoả mãn hệ thức sau ? A LC = 5/4 ω12 B LC = 1/4 ω12 C LC = 4/ ω22 D B C Bài 7: Một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, gồm điện trở R = 80 Ω , cuộn dây có r = 20 Ω , độ tự cảm L = 318mH tụ điện có điện dung C = 15,9 µF Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức u = U cos ω t, tần số dòng điện thay đổi Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại 302,4V Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng: A 100V B 200V C 220V D 110V Bài 8: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = U cos ω t, tần số dòng điện thay đổi Khi tần số dòng điện f0 = 50Hz công suất tiêu thụ mạch lớn nhất, tần số dòng điện f f2 mạch tiêu thụ công suất P Biết f + f2 = 145Hz(f1 < f2), tần số f1, f2 A 45Hz; 100Hz B 25Hz; 120Hz C 50Hz; 95Hz D 20Hz; 125Hz Bài 9: Đặt vào hai đầu tụ điện điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi tần số f1 = 50Hz cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ 1A Để cường độ dòng điện hiệu dụng 4A tần số dòng điện f2 bằng: A 400Hz B 200Hz C 100Hz Bài 10: Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C = D 50Hz 10 −3 F 12 3π mắc nối tiếp với điện trở R = 100 Ω , mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f Để điện áp hai đầu mạch lệch pha so với cường độ dòng điện góc π / tần số dòng điện bằng: A 50 Hz B 25Hz C 50Hz D 60Hz Bài 11: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 200 Ω , L = / π H, C = 100 / πµF Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức: u = 100 cos ωt , có tần số thay đổi Khi tần số góc ω = ω1 = 200π (rad/s) công suất mạch 32W Xác định ω = ω2 R,L C để công suất 32W B A M A 100 π (rad/s) B 300 π (rad/s) C 50 π (rad/s) D 150 π (rad/s) Bài 12: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Điện áp đặt vào A, B có tần số thay đổi giá trị hiệu dụng không đổi U = 70V Khi f = f đo UAM = 100V, UMB = 35V, I = 0,5A Khi f = f2 = 200Hz dòng điện mạch đạt cực đại Tần số f1 bằng: A 321Hz B 200Hz C 100Hz D 231Hz Bài 13: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, đại lượng R, L C không đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = 200 cos ωt (V), tần số dòng điện thay đổi Điều chỉnh tần số để điện áp hai đầu mạch điện không lệch pha với dòng điện Điện áp hiệu dụng điện trở bằng: A 200V B 200 (V) C 200 (V) D 100 (V) Bài 14: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u1 = U cos(100π t + ϕ1 ) ; u2 = u cos(120π t + ϕ ) u3 = U cos(110π t + ϕ3 ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R , cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp cường độ dòng điện mạch có biểu thức tương ứng : 2π  2π    i1 = I cos(100πt ) ; i2 = I cos120π t +  i3 = I ' cos110π t −      So sánh I I’ Bài: 15: Đặt điện áp u = U cos( 2πf t ) ( U không đổi , f thay đổi ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R , cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Khi tần số f1 cảm kháng dung kháng đoạn mạch có giá trị Ω Ω Khi tần số f2 hệ số công suất Hệ thức liên hệ f1và f2 gì? Bài 16: Đặt điện áp u = U cos(ω t ) ( U0 không đổi ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R cuộn cảm L tụ điện C Với CR < 2L Khi ω = ω ω = ω điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị, Khi ω = ω điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại Hệ thức liên hệ ω , ω ω Chủ đề 6: Động điện, Máy phát điện truyền tải điện xa a Máy phát điện Lưu ý số công thức: - Công thức suất điện động cảm ứng máy phát ra: Trong đó: N số vòng dây, B từ trường , S la diện tích vòng dây, ω tần số góc dòng điện sinh E0 = NBSω - Nếu máy có m vòng dây ta có suất điện động máy tạo : E0may = m.E0 ω = 2πf f tần số dòng điện vòng quay giây f = p.n Trong đó: p số cặp cực máy, n số Bài tập: Bài 1: Một máy phát điện có phần cảm gồm ba cặp cực phần ứng gồm ba cuộn dây mắc nối tiếp Suất điện động máy 220V tần số 50Hz cho biết từ thông cực đại qua vòng dây 0,467mWb Tính số vòng dây cuộn phần ứng Bài 2: Một máy phát điện xoay chiều có rotoquay 480v/p a Tính tần số dòng điện phát ra, có hai cặp cực , cặp cực b Nếu có cặp cực roto phải quay với tốc độ để dòng điện phát có tần số 50Hz Bài 3: Một máy phát điện xoay chiều có cặp cực , roto quay với tốc độ 1800v/p Một máy khác có cặp cực Nó phải quay với tốc độ để dòng điện tạo có tần số tần số dòng thứ Bài 4: Một máy mà phần cảm gồm hai cặp cực phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220V tần số 50Hz a Tính tốc độ quay roto b Tính số vòng dây cuộn dây phần ứng , biết từ thông cực đại qua vòng dây 5mWb Bài 5: Một cuộn dây có 200 vòng dây, vòng diện tích 300cm 2, đặt trrong từ trường đều, cảm ứng từ 1,5.10-2T Cuộn dây quay quanh trục đối xứng nó, vuông góc với từ trường Khi vận tốc ω suất điện động cực đại xuất cuộn dây 7,1V Tính suất điện đông cuộn dây thời điểm t = 0,01s kể từ lúc có vị trí vuông góc với từ trường Bài 6: Máy phát điện xoay chiều pha có f = 50Hz, phần ứng gồm bốn cuộn dây giống hệt mắc nối tiếp Hãy tính số vòng cuộn dây, biết từ thông cực đại qua vòng 5.10-3 Wb suất điện động hiệu dụng mà máy tạo 120V Bài 7: Một khung dây phẳng quay với tốc độ góc ω quanh trục cố định nằm phẳng khung dây, từ trường có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay khung Suất điện động cảm ứng khung có biểu thức π  e = E0 cos  ω t + ÷ 2  Tại thời điểm t=0 véc tơ pháp tuyến hợp với véc tơ cảm ứng từ góc bao nhiêu? Bài 8: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần ứng gồm cuộn dây giống mắc nối tiếp với Suất điện động xoay chiều máy sinh có có tần số 50Hz có giá trị hiệu dụng 100 V Từ thông cực đại qua vòng dây phần ứng π mWb Số vòng dây cuộn dây phần ứng bao nhiêu? Bài 9: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật diện tích 0,025m2, gồm 200 vòng dây quay với tốc độ 20 vòng /s quanh trục cố định từ trường Biết trục quay đối xứng nằm mặt phẳng khung vuông góc với mặt phẳng khung Suất điện động hiệu dụng khung có độ lớn 222V Cảm ứng từ có độ lớn bao nhiêu? Bài 10: Trong máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động , suất điện động xoay chiều xuất cuộn dây stato có giá trị cực đại E0 Khi suất điện động tức thời cuộn dây suất điện động tức thời cuộn dây lại có độ lớn bao nhiêu? c Bài tập ; Động điện: Bài 1: Một động không đồng ba pha có hiệu điện định mức pha 380V, hệ số công suât k= 0,85 Điện tiêu thụ động ngày 232,56 kW.h.Cường độ hiệu dụng cuộn dây động bao nhiêu? Bài 2: Một động không đồng ba pha mắc theo kiểu hình nối vào mạng điện xoay chiều ba pha có điện áp pha Upha=220V Công suất điện động 6,6 kW Hệ số công suất động /2 Cường độ hiệu dụng qua cuộn dây bao nhiêu? d Bài tập máy biến áp truyền tải điện Bài 1: Một đường dây có điện trở R= Ω dẫn dòng điện xoay chiều từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ điện áp hiệu dụng nguồn lúc phát U = 5000V, công suất cần truyền tải 500kW Hệ số công suất mạch k = 0,8 Có phần trăm công suất bị mát đường dây tải điện Bài 2: Cần truyền tải điện từ nơi A đến nơi B Tại A dùng máy tăng nơi B ta dùng máy hạ , dây dẫn từ A đến B có tổng điện trở 4,2 Ω Cường độ dây dẫn 50A Hiệu suất truyền tải 95% điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp máy hạ 200V Biết dòng điện điện áp pha với nhau, bỏ qua hao phí máy biến áp Tỉ số vòng dây máy hạ ? Bài 3: Máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp N1= 220 vòng , số vòng dây cuộn thứ cấp N2= 110 vòng Điện trở cuộn sơ cấp r1= 3,6 Ω , điện trở cuộn thứ cấp r2 = 1,6 Ω Điện trở mắc vào cuộn thứ cấp R = 10 Ω Xem mạch từ khép kín hao phí dòng phu cô không đáng kể Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1= 220V Xác định hiệu điện hiệu dụng U2 hai đầu cuộn thứ cấp hiệu suất máy biến thế? Bài 4: Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp N1= 400 vòng, số vòng dây cuộn thứ cấp N2= 100 vòng Điện trở cuộn sơ cấp r1 = Ω , điện trở cuộn thứ cấp r2= Ω Điện trở mắc vào cuộn thứ cấp R = 10 Ω Xem mạch từ kép kín hao phí dòng phu cô không đáng kể Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 360V Xác định hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp U2 hiệu B R suất máy biến thế? A Bài 5:Cho sơ đồ máy biến hình vẽ Hiệu điệnU hiệu dụngL,r hai đầu máy biến áp U1= 220V Số vòng dây hai đầu cuộn sơ cấp thứ cấp N1 = 1100 vòng, N2 = 50 vòng A C Cho biết R = Ω , r= Ω Điện trở cuộn sơ cấp, thứ cấp ampe kế không đáng kể a ampe kế 0,032ª Tính độ lệch pha cường độ dòng điện hiệu điện mạch thứ cấp nhiệt lượng tỏa mạch tiêu thu phút b Tần số dòng điện 50Hz, L= ( H) 20π Tìm điện dung C c Để số ampe kế cực đại điện dung C bao nhiêu? Một số đề thi ĐHCĐ Bài 6: Một học sinh nột máy biến áp với dự định số vòng dây cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn thứ cấp Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu số vòng dây Muốn xác định số vòng dây bị thiếu để thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh học sinh đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi , dùng vôn kế để xác định tỉ số điện áp cuộn sơ cấp để hở cuộn thứ cấp Lúc đầu tỉ số điện áp 0,43 Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây tỉ số điện áp 0,45 Bỏ qua hao phí máy biến áp Để máy biến áp dự định học sinh phải quấn thêm vào cuộn sơ cấp vòng dây? Bài 7: Khi truyền điện có công suât P từ nơi phát điện đến nơi tiêu thụ công suât hao phí đường dây ∆P Để cho công suât hao phí đường dây ∆P n với (n>1), nơi phát người ta dùng máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp bao nhiêu? Bài 8: Đặt vào hai đầu máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 100V Ở cuộn thứ cấp, giảm bớt n vòng dây điện áp hiệu dụng hai đầu để hở U, tăng thêm n vòng dây điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 2U Nếu tăng thêm 3n vòng dây điện áp hiệu dụng để hở bao nhiêu? Bài 9: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp máy biến áp hoạt động không tải bao nhiêu? Bài 10: Một máy tăng lí tưởng, giữ nguyên hiệu điện đầu vào cuộn sơ cấp tăng số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp lên lượng hiệu điện đầu cuộn thứ cấp thay đổi ? Chủ đề 7: Sử dụng tích phân để tính điện lượng q Bài 1: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp , dòng điện mạch có biểu thức π  i = cos 100π t + ÷A 6  Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn ¼ chu kì kể từ lúc dòng điện bị triệt tiêu? Bài 2: Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng I tần số f Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn nửa chu kì kể từ thời điểm dòng điện không? Bài 3: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = I 2sin2π f t chạy đoạn mạch không phân nhánh Tính từ thời điểm có i = 0, tìm điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn mạch nửa chu kì Chú ý: Dòng điện có tính tuần hoàn với chu kì T, khoảng thời gian tính toán có tượng dòng điện đổi chiều , cần phải xét điện lượng chuyển qua tiết diện thằng dây dẫn khoảng thời gian ứng với chiều dòng điện, kết cần tìm tổng độ lớn điện lượng lần tính toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (11) , Bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (11) ,

Mục lục