0

thực hành quá trình và thiết bị cơ học

19 1,187 4
  • thực hành quá trình và thiết bị cơ học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2016, 19:27

BÀI 5: GHÉP BƠM LY TÂM LOGO 1.MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM:  Thí nghiệm 1: xác định cột áp toàn phần, công suất hiệu suất bơm thay đổi lưu lượng chất lỏng ( suất bơm )  Thí nghiệm 2: xác định điểm làm việc bơm  Thí nghiệm 3: xây dựng đặc tuyến tìm điểm làm việc hệ bơm ghép nối tiếp  Thí nghiệm 4: xây dựng đặc tuyến tìm điểm làm việc hệ bơm ghép song song LOGO 2.CƠ SỞ LÝ THUYẾT:  a Các thông số đặc trưng bơm  b Đặc tuyến bơm ly tâm  c Ghép bơm nối tiếp  d Ghép bơm song song LOGO a Các thông số đặc trưng bơm ly tâm:  Năng Suất: Là thể tích chất lỏng bơm cung cấp đơn vị thời gian Ký hiệu : Q (m3/s, 1/s, 1/ph ) LOGO  Cột áp toàn phần  Công thức tính:  H = chênh lệch cột áp tĩnh + chênh lệch  Là áp suất chất lỏng miệng ống đẩy  Ký hiệu: H ( m )      cột áp động + chênh lệch chiều cao hình học = Hs + Hv + He = + + ( zout – zin ) Trong đó: Pout, vout, zout: áp suất chất lỏng, vận tốc chiều cao hình học đầu Pin, vin, zin: áp suất chất lỏng, vận tốc chiều cao hình học đầu vào v= LOGO  Công suất cung cấp Công động cung cấp cho bơm tính sau: pm = Trong đó: n: tốc độ vòng quay bơm, vòng/ phút t: moment xoắn trục, N.m LOGO  Hiệu suất bơm: E Ph : công suất thủy lực tác động tới chất lỏng, W Q : lưu lượng chất lỏng, m3/s LOGO b Đặc tuyến bơm ly tâm: Đặc tuyến thực bơm Đặc tuyến mạng ống Điểm làm việc bơm LOGO  Đặc tuyến thực bơm ly tâm:  Đường H-Q: biểu diễn mối quan hệ cột áp toàn phần lưu lượng H Q tỉ lệ nghịch với  Đường Pm-Q: biểu diễn mối quan hệ công suất cung cấp cho bơm lưu lượng qua bơm Ngoài vùng hoạt động tối ưu vùng trở nên phẳng  Đường E-Q: biểu diễn mối quan hệ hiệu suất lưu lượng LOGO  Đặc tuyến mạng ống:          Đặc tuyến mạng ống đường cong biểu diễn mối quan hệ Hmo-Q Hmo= C + K.Q2= ( + - ) + ((∑ᶓ + ).).Q2 P1, P2: áp suất đầu vào đầu ống, N/m2 Z1,Z2 chiều cao đầu vào đầu ống,m l: chiều dài ống,m d: đường kính ống (φ27 x 1.8mm), m �: hệ số ma sát �: khối lượng riêng lưu chất ∑ᶓ: tổng hệ số trở lực cục ống LOGO  Điểm làm việc bơm:  Là giao điểm đặc tuyến thực bơm đặc tuyến mạng ống dẫn LOGO c Ghép bơm nối tiếp:  Sau chất lỏng khỏi bơm     đưa tiếp vào ống hút bơm đưa vào hệ thống đường ống gọi bơm làm việc nối tiếp Các bơm làm việc nối tiếp lưu lượng giữ nguyên cột áp thay đổi Q= Q1 = Q2 =… = Qn H= H1 + H2 +… + Hn Như bơm làm việc nối tiếp sử dụng hệ thống yêu cầu cần lưu lượng lớn mà bơm không đáp ứng LOGO d Ghép bơm song song:  Các bơm làm việc cấp nước vào hệ thống dường ống gọi làm việc song song  Khi bơm làm việc song song cột áp giữ nguyên lưu lượng thay đổi  Htc = H1= H2=….= Hn  Qtc= Q1 + Q2 +… + Qn LOGO  Mô hình thí nghiệm: Sơ đồ hệ thống: bồn chứa Van hút Cánh guồng Bơm Van ngã Bơm Cảm biến bơm Van đẩy bơm Van đẩy bơm 10.Cảm biến lưu lượng 11.Van điều chỉnh lưu lượng 12.Vách ngăn 13.Cánh guồng xi cua LOGO Tiến hành thí nghiệm: a Thí nghiệm 1: Xác định thông số đặc trưng bơm b Thí nghiệm 2: Tìm điểm làm việc bơm c Thí nghiệm 3: Ghép bơm nối tiếp d Thí nghiệm 4: Ghép bơm song song LOGO a Thí nghiệm 1: xác định thông số đặc trưng bơm: Các lưu ý: Đảm bảo mực nước bình chứa khoảng 75% thể tích bình Tắt báo cho gvhd bơm bật tốc độ khác không hoạt động Đảm bảo không bọt khí hệ thống Báo cho gvhd thay đổi tốc độ bơm Tiến hành thí nghiệm: Cài đặt tốc độ 70% Trong bảng kết quả, đổi “sheet” thành 70% Mở hoàn toàn van hút Mở van đẩy vòng Bật công tắt bơm hình,đợi bơm hoạt động ổn định nhấp biểu tượng “GO” ghi nhận lại giá trị đo Tăng dần độ mở van làm tương tự đáng kệ mà giá trị đo không đổi LOGO b Thí nghiệm 2: Tìm điểm làm việc bơm (2 nội dung) Nội dung 1: khảo sát ảnh hưởng chế độ tốc độ bơm: • • • • • Cài đặt tốc độ 100% Bơm 1: mở hoàn toàn van hút, đẩy Đóng hoàn toàn van đẩy bơm Mở van chỉnh lưu lượng 70% Bật bơm chờ bơm hoạt động nhấn “GO” ghi lại giá trị đo vào bảng số liệu • Giảm dần tốc độ lần 10% = 0% làm tương tự • Tắt bơm chuyển qua nội dung Nội dung 2: khảo sát ảnh hưởng suất bơm Cài đặt tốc độ 70% Mở hoàn toàn van hút đẩy bơm Đóng hoàn toàn van đẩy bơm Mở van điều chỉnh vòng Bật bơm chờ bơm hoạt động ổn định, nhấn “GO” gi lại giá trị đo Mở dần van chỉnh lưu lương, đến đạt 10 độ mở van, lần mở nhấn “GO” ghi lại giá trị đo LOGO c Thí nghiệm 3: ghép bơm nối tiếp: Lưu ý: tương tự thí nghiệm Tiến hành thí nghiệm:         Điều chỉnh bơm tốc độ 70% Tạo sheet mới: “series” Mở hoàn toàn van đẩy bơm bơm hút Đóng hoàn toàn van đẩy bơm Chỉnh van ngã hợp lý Mở hoàn toàn van chỉnh lưu lượng Cho bơm chạy tuần hoàn để đuổi khí Khi hết bọt khí tắt bơm Mở van đẩy bơm 2 vòng LOGO d Thí nghiệm 4: ghép bơm song song Các lưu ý: tương tự thí nghiệm Tiến hành thí nghiệm:         Bơm 1: tốc độ 70% Tạo sheet mới: “parallel” Mở hoàn toàn van đẩy bơm van đẩy bơm Chỉnh van ngã hợp lý Mở hoàn toàn van chỉnh lưu lượng Cho bơm chạy tuần hoàn Khi hết bọt khí tắt bơm Mở van đẩy bơm 2 vòng Lần lượt bật công tắt bơm hình, đợi bơm hoạt động ổn định nhấn “GO” ghi lại giá trị đo  Tăng dần độ mở van đến van mở hoàn toàn nhấn “GO” ghi lại giá trị đo LOGO [...]... Điểm làm việc của bơm:  Là giao điểm của đặc tuyến thực của bơm và đặc tuyến mạng ống dẫn LOGO c Ghép bơm nối tiếp:  Sau khi chất lỏng ra khỏi bơm này     được đưa tiếp vào ống hút của bơm kia rồi mới được đưa vào hệ thống đường ống gọi là bơm làm việc nối tiếp Các bơm làm việc nối tiếp thì lưu lượng giữ nguyên và cột áp thay đổi Q= Q1 = Q2 =… = Qn H= H1 + H2 +… + Hn Như vậy bơm... 13.Cánh guồng xi cua LOGO 4 Tiến hành thí nghiệm: a Thí nghiệm 1: Xác định các thông số đặc trưng của bơm b Thí nghiệm 2: Tìm điểm làm việc của bơm c Thí nghiệm 3: Ghép bơm nối tiếp d Thí nghiệm 4: Ghép bơm song song LOGO a Thí nghiệm 1: xác định các thông số đặc trưng của bơm: Các lưu ý: Đảm bảo mực nước trong bình chứa khoảng 75% thể tích bình Tắt và báo cho gvhd khi bơm bật và tốc độ khác 0 nhưng không... bảo không còn bọt khí trong hệ thống Báo cho gvhd khi thay đổi tốc độ bơm Tiến hành thí nghiệm: Cài đặt tốc độ ở 70% Trong bảng kết quả, đổi “sheet” thành 70% Mở hoàn toàn van hút Mở van đẩy 2 vòng Bật công tắt bơm 1 trên màn hình,đợi bơm hoạt động ổn định rồi nhấp biểu tượng “GO” ghi nhận lại giá trị đo Tăng dần độ mở van và làm tương tự đáng kệ mà các giá trị đo không đổi LOGO b Thí nghiệm 2: Tìm điểm... van đẩy bơm 2 Mở van chỉnh lưu lượng 70% Bật bơm 1 chờ bơm hoạt động nhấn “GO” ghi lại giá trị đo vào bảng số liệu • Giảm dần tốc độ mỗi lần 10% cho đến khi = 0% và làm tương tự • Tắt bơm chuyển qua nội dung 2 Nội dung 2: khảo sát sự ảnh hưởng của năng suất bơm Cài đặt tốc độ ở 70% Mở hoàn toàn van hút và đẩy của bơm 1 Đóng hoàn toàn van đẩy bơm 2 Mở van điều chỉnh 2 vòng Bật bơm 1 chờ bơm hoạt... nghiệm 1 Tiến hành thí nghiệm:         Điều chỉnh bơm 1 tốc độ 70% Tạo sheet mới: “series” Mở hoàn toàn van đẩy bơm 2 và bơm hút Đóng hoàn toàn van đẩy bơm 1 Chỉnh van 3 ngã hợp lý Mở hoàn toàn van chỉnh lưu lượng Cho bơm chạy tuần hoàn để đuổi khí Khi hết bọt khí thì tắt bơm Mở van đẩy bơm 2 2 vòng LOGO d Thí nghiệm 4: ghép bơm song song Các lưu ý: tương tự thí nghiệm 1 Tiến hành thí nghiệm:... Tạo sheet mới: “parallel” Mở hoàn toàn van đẩy bơm 1 và van đẩy bơm 2 Chỉnh van 3 ngã hợp lý Mở hoàn toàn van chỉnh lưu lượng Cho bơm chạy tuần hoàn Khi hết bọt khí thì tắt bơm Mở van đẩy bơm 2 2 vòng Lần lượt bật công tắt bơm 1 và 2 trên màn hình, đợi bơm hoạt động ổn định rồi nhấn “GO” ghi lại giá trị đo  Tăng dần độ mở van đến khi van mở hoàn toàn và nhấn “GO” ghi lại giá trị đo LOGO ... được sử dụng khi hệ thống yêu cầu cần lưu lượng lớn mà một bơm không đáp ứng được LOGO d Ghép bơm song song:  Các bơm khi làm việc cùng cấp nước vào một hệ thống dường ống gọi là làm việc song song  Khi các bơm làm việc song song thì cột áp sẽ giữ nguyên và lưu lượng thay đổi  Htc = H1= H2=….= Hn  Qtc= Q1 + Q2 +… + Qn LOGO  3 Mô hình thí nghiệm: Sơ đồ hệ thống: 1 bồn chứa 2 Van hút 3 Cánh guồng
- Xem thêm -

Xem thêm: thực hành quá trình và thiết bị cơ học, thực hành quá trình và thiết bị cơ học, , CƠ SỞ LÝ THUYẾT:, b. Đặc tuyến của bơm ly tâm:, d. Ghép bơm song song:

Từ khóa liên quan