0

Quy luật lượng chất và sự vận dụng vào sự đổi mới của việt nam hiện nay

19 726 0
  • Quy luật lượng chất và sự vận dụng vào sự đổi mới của việt nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2016, 18:09

LỜI MỞ ĐẦUVới những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.Đất nước ta từ một nền kinh tế lạc hậu nghèo nàn, đã bước vào thời kỳ đổi mới và đạt được những thành tựu nhất định.Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang làm được những thành tựu như vậy là do nhận thức đúng đắn con đường đi lên xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời vận dụng những quan điểm cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin.Mối quan hệ biện chứng giữa lượng và chất là một trong những quan điểm khoa học mà chứng ta đã và đang sử dụng một cách khá triệt để trong sự nghiệp phát triển đất nước.Bởi lẽ quy luật đó cho ta biết cách thức, phương thức của quá trình vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.Việc nhận thức được quy luật này đã đóng góp vai trò to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta không chỉ trong giai đoạn hiện nay và cả sau này.Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, sau đây, nhóm 6 xin trình bày về chủ đề: “Quy luật lượng chất và sự vận dụng vào sự đổi mới của Việt Nam hiện nay”. Với khả năng có hạn cùng những hạn chế nhất định về quỹ thời gian, đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, Nhóm 6 rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô. Trân trọng cảm ơn MỤC LỤCI.VẤN ĐỀ CƠ BẢN31.Khái niệm31.1.Chất:31.2.Lượng42.Nội dung quy luật52.1.Khái niệm độ:52.2.Chu trình thay đổi:52.3.Tác động ngược:73.Ý nghĩa phương pháp luận:7II.ÁP DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT VÀO SỰ ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY:81.Trước CM tháng 8.82.Sau CMT8 đến năm 197583.Từ 1976 đến 198684.Thời kỳ 1986 đến nay105.Dự báo 2016:12KẾT LUẬN18DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO:19THÀNH VIÊN TRONG NHÓM:19 I.CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN1.Khái niệm1.1.Chất:Là “tổng thể các thuộc tính cho biết đối tượng là gì?”Chất là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng, đó là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính, những yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng, nói lên sự vật, hiện tượng đó là gì, phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng khác. Mỗi sự vật, hiện tượng trong thế giới đều có những chất vốn có, làm nên chính chúng.Nhờ đó chúng mới khác với các sự vật, hiện tượng khác.Chất có tính khách quan, là cái vốn có của sự vật, hiện tượng, do những thuộc tính, những yếu tố cấu thành quy định. Thuộc tính của sự vật là những tính chất, những trạng thái, những yếu tố cấu thành sự vật.Đó là những cái vốn có của sự vật từ khi sự vật được sinh ra hoặc được hình thành trong sự vận động và phát triển của nó.Tuy nhiên những thuộc tính vốn có của sự vật, hiện tượng chỉ được bộc lộ ra thông qua sự tác động qua lại với các sự vật, hiện tượng khác.Mỗi sự vật có rất nhiều thuộc tính trong đó mỗi thuộc tính lại biểu hiện một chất của sự vật. Do vậy, mỗi sự vật có rất nhiều chất. Chất và sự vật có mối quan hệ chặt chẽ, không tách rời nhau.Trong hiện thực khách quan không thể tồn tại sự vật không có chất và không thể có chất nằm ngoài sự vật.Chất của sự vật được biểu hiện qua những thuộc tính của nó.Nhưng không phải bất kỳ thuộc tính nào cũng biểu hiện chất của sự vật.Thuộc tính của sự vật có thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản.Những thuộc tính cơ bản được tổng hợp lại tạo thành chất của sự vật.Chính chúng quy định sự tồn tại, sự vận động và sự phát triển của sự vật, chỉ khi nào chúng thay đổi hay mất đi thì sự vật mới thay đổi hay mất đi.Những thuộc tính của sự vật chỉ bộc lộ qua các mối liên hệ cụ thể với các sự vật khác. Sự phân chia thuộc tính thành thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản cũng chỉ mang tính chất tương đối, tùy theo từng mối quan hệ. Chất của sự vật không những quy định bởi chất của những yếu tố tạo thành mà còn bởi phương thức liên kết giữa các yếu tố tạo thành, nghĩa là bởi kết cấu của sự vật.Trong hiện thực các sự vật được tạo thành bởi các yếu tố như nhau, song chất của chúng lại khác nhau.Mỗi sự vật có vô vàn chất: vì sự phân biệt giữa chất và thuộc tính chỉ có ý nghĩa tương đối, song sự vật có vô vàn thuộc tính nên có vô vàn chất. Chất và sự vật không tách rời nhau: chất là chất của sự vật, còn sự vật tồn tại với tính quy định về chất của nó. Chất biểu hiện trạng thái tương đối ổn định của sự vật, là sự kết hợp tương đối trọn vẹn, hoàn chỉnh, bền vững các thuộc tính của sự vật, làm cho sự vật này không hòa lẫn với sự vật khác mà tách biệt cái này với cái khác. Chất luôn gắn liền với lượng của sự vật.1.2.Lượng:Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật về mặt số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật, biểu hiện bằng con số các thuộc tính, các yếu tố cấu thành nó. Lượng là cái khách quan, vốn có của sự vật, quy định sự vật ấy là nó.Lượng của sự vật không phụ thuộc vào ý chí, ý thức của con người. Lượng của sự vật biểu thị kích thước dài hay ngắn, số lượng nhiều hay ít, quy mô lớn hay nhỏ, trình độ cao hay thấp, nhịp điệu nhanh hay chậm…“Những lượng không tồn tại mà những sự vật có lượng hơn nữa những sự vật có vô vàn lượng mới tồn tại” – Engels.Trong thực tế lượng của sự vật thường được xác định bởi những đơn vị đo lượng cụ thể như vận tốc của ánh sáng là 300.000 km trong một giây hay một phân tử nước bao gồm hai nguyên tử hydrô liên kết với một nguyên tử oxy,… bên cạnh đó có những lượng chỉ có thể biểu thị dưới dạng trừu tượng và khái quát như trình độ nhận thức tri của một người ý thức trách nhiệm cao hay thấp của một công dân,... trong những trường hợp đó chúng ta chỉ có thể nhận thức được lượng của sự vật bằng con đường trừu tượng và khái quát hoá.Có những lượng biểu thị yếu tố kết cấu bên trong của sự vật (số lượng nguyên tử hợp thành nguyên tố hoá học, số lượng lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội) có những lượng vạch ra yếu tố quy định bên ngoài của sự vật (chiều dài, chiều rộng, chiều cao của sự vật).Bản thân lượng không nói lên sự vật đó là gì, các thông số về lượng không ổn định mà thường xuyên biến đổi cùng với sự vận động biến đổi của sự vật, đó là mặt không ổn định của sự vật. Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU Với thắng lợi giành kỷ XX, nước ta từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị ngày quan trọng khu vực giới Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội Đất nước ta từ kinh tế lạc hậu nghèo nàn, bước vào thời kỳ đổi đạt thành tựu định Đảng, Nhà nước nhân dân ta làm thành tựu nhận thức đắn đường lên xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời vận dụng quan điểm cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin Mối quan hệ biện chứng lượng chất quan điểm khoa học mà chứng ta sử dụng cách triệt để nghiệp phát triển đất nước Bởi lẽ quy luật cho ta biết cách thức, phương thức trình vận động phát triển vật, tượng Việc nhận thức quy luật đóng góp vai trò to lớn công đổi đất nước ta không giai đoạn sau Với ý nghĩa tầm quan trọng vậy, sau đây, nhóm xin trình bày chủ đề: “Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam nay” Với khả có hạn hạn chế định quỹ thời gian, đề tài không tránh khỏi thiếu sót, Nhóm mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô Trân trọng cảm ơn! NHÓM – LỚP 18.01.NHA Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam MỤC LỤC NHÓM – LỚP 18.01.NHA Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam I CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN Khái niệm 1.1 Chất: Là “tổng thể thuộc tính cho biết đối tượng gì?” Chất phạm trù triết học dùng để tính quy định khách quan vốn có vật, tượng, thống hữu thuộc tính, yếu tố cấu thành vật, tượng, nói lên vật, tượng gì, phân biệt với vật, tượng khác Mỗi vật, tượng giới có chất vốn có, làm nên chúng Nhờ chúng khác với vật, tượng khác Chất có tính khách quan, vốn có vật, tượng, thuộc tính, yếu tố cấu thành quy định Thuộc tính vật tính chất, trạng thái, yếu tố cấu thành vật Đó vốn có vật từ vật sinh hình thành vận động phát triển Tuy nhiên thuộc tính vốn có vật, tượng bộc lộ thông qua tác động qua lại với vật, tượng khác Mỗi vật có nhiều thuộc tính thuộc tính lại biểu chất vật Do vậy, vật có nhiều chất Chất vật có mối quan hệ chặt chẽ, không tách rời Trong thực khách quan tồn vật chất có chất nằm vật Chất vật biểu qua thuộc tính Nhưng thuộc tính biểu chất vật Thuộc tính vật có thuộc tính thuộc tính không Những thuộc tính tổng hợp lại tạo thành chất vật Chính chúng quy định tồn tại, vận động phát triển vật, chúng thay đổi hay vật thay đổi hay Những thuộc tính vật bộc lộ qua mối liên hệ cụ thể với vật khác Sự phân chia thuộc tính thành thuộc tính thuộc tính không mang tính chất tương đối, tùy theo mối quan hệ Chất vật quy định chất yếu tố tạo thành mà phương thức liên kết yếu tố tạo thành, nghĩa kết cấu vật NHÓM – LỚP 18.01.NHA Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam Trong thực vật tạo thành yếu tố nhau, song chất chúng lại khác Mỗi vật có chất: phân biệt chất thuộc tính có ý nghĩa tương đối, song vật có thuộc tính nên có chất Chất vật không tách rời nhau: chất chất vật, vật tồn với tính quy định chất Chất biểu trạng thái tương đối ổn định vật, kết hợp tương đối trọn vẹn, hoàn chỉnh, bền vững thuộc tính vật, làm cho vật không hòa lẫn với vật khác mà tách biệt với khác Chất gắn liền với lượng vật 1.2 Lượng: Lượng phạm trù triết học dùng để tính quy định vốn có vật mặt số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu vận động phát triển thuộc tính vật, biểu số thuộc tính, yếu tố cấu thành Lượng khách quan, vốn có vật, quy định vật Lượng vật không phụ thuộc vào ý chí, ý thức người Lượng vật biểu thị kích thước dài hay ngắn, số lượng nhiều hay ít, quy mô lớn hay nhỏ, trình độ cao hay thấp, nhịp điệu nhanh hay chậm… “Những lượng không tồn mà vật có lượng vật có lượng tồn tại” – Engels Trong thực tế lượng vật thường xác định đơn vị đo lượng cụ thể vận tốc ánh sáng 300.000 km giây hay phân tử nước bao gồm hai nguyên tử hydrô liên kết với nguyên tử oxy,… bên cạnh có lượng biểu thị dạng trừu tượng khái quát trình độ nhận thức tri người ý thức trách nhiệm cao hay thấp công dân, trường hợp nhận thức lượng vật đường trừu tượng khái quát hoá NHÓM – LỚP 18.01.NHA Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam Có lượng biểu thị yếu tố kết cấu bên vật (số lượng nguyên tử hợp thành nguyên tố hoá học, số lượng lĩnh vực đời sống xã hội) có lượng vạch yếu tố quy định bên vật (chiều dài, chiều rộng, chiều cao vật) Bản thân lượng không nói lên vật gì, thông số lượng không ổn định mà thường xuyên biến đổi với vận động biến đổi vật, mặt không ổn định vật Nội dung quy luật Mỗi vật, tượng thể thống bao gồm chất lượng định, chất tương đối ổn định lượng thường xuyên biến đổi Sự biến đổi tạo mâu thuẫn lượng chất Lượng biến đổi đến mức độ định điều kiện định lượng phá vỡ chất cũ, mâu thuẫn lượng chất giải quyết, chất hình thành với lượng mới, lượng lại biến đổi phá vỡ chất kìm hãm Quá trình tác động lẫn hai mặt: chất lượng tạo nên vận động liên tục, từ biến đổi đến nhảy vọt, lại biến đổi dần để chuẩn bị cho bước nhảy vọt Cứ thế, trình động biện chứng chất lượng tạo nên cách thức vận động, phát triển vật 2.1 Khái niệm độ: Độ phạm trù triết học dùng để thống lượng chất, giới hạn mà thay đổi lượng chưa làm thay đổi chất vật, vật chưa biến thành khác Trong giới hạn độ, lượng chất tác động biện chứng với nhau, làm cho vật vận động 2.2 Chu trình thay đổi: Từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất Trong mối quan hệ chất lượng chất mặt tương đối ổ định, lượng mặt biến đổi Sự vận động phát triển vật thay đổi lượng Song thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất tức khắc, thay đổi lượng ảnh hưởng đến trạng thái tồn vật So với lượng chất thay đổi chậm Chỉ lượng biến đổi đến giới hạn NHÓM – LỚP 18.01.NHA Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam định (độ) dẫn đến thay đổi chất, vật không nữa, vật đời thay Tại thời điểm lượng đạt đến giới hạn định để vật thay đổi chất gọi điểm nút Điểm nút phạm trù triết học dùng để thời điểm mà thay đổi lượng đủ làm thay đổi chất vật Ví dụ: 0c, 100c điểm nút, điểm nút nước từ thể lỏng chuyển sang thể rắn thể (thay đổi chất) Khi có thay đổi chất diễn gọi bước nhảy Bước nhảy kết thúc giai đoạn biến đổi lượng, đứt đoạn liên tục, không chấm dứt vận động nói chung mà chấm dứt dạng vận động cụ thể, tạo bước ngoặt cho thống biện chứng chất lượng độ Các hình thức bước nhảy Bước nhảy để chuyển hoá chất vật đa dạng phong phú với hình thức khác Những hình thức bước nhảy khác định thân vật, điều kiện cụ thể vật thực bước nhảy Dựa nhịp điệu thực bước nhảy thân vật, phân chia thành bước nhảy đột biến bước nhảy Bước nhảy đột biến bước nhảy thực thời gian ngắn làm thay đổi chất toàn kết cấu vật Chẳng hạn, khối lượng Uranium 235(Ur 235)được tăng đến khối lượng tới hạn xảy vụ nổ nguyên tử chốc lát Bước nhảy bước nhảy thực từ từ, bước cách tích luỹ nhân tố chất nhân tố chất cũ Bước nhảy khác với thay đổi lượng vật Bước nhảy chuyển hoá từ chất sang chất khác thay đổi lượng tích luỹ liên tục lượng để đến giới hạn định chuyển hoá chất Căn vào quy mô thực bước nhảy vật có bước nhảy toàn bộ, có bước nhảy cục Bước nhảy toàn bước nhảy làm thay đổi chất toàn mặt, yếu tố cấu thành vật Bước nhảy cục bước nhảy làm thay đổi chất mặt, yếu tố riêng lẻ vật NHÓM – LỚP 18.01.NHA Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam Khi lượng biến đổi đến điểm nút diễn bước nhảy, chất đời thay cho chất cũ, vật đời thay cho vật cũ, lượng tiếp tục biến đổi đến điểm nút lại xảy bước nhảy Cứ vậy, trình vận động, phát triển vật diễn theo cách thức từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất cách vô tận Đó trình thống tính tuần tự, tiệm tiến, liên tục với tính gián đoạn, nhảy vọt vận động, phát triển 2.3 Tác động ngược: Sự thay đổi chất tác động trở lại thay đổi lượng Lượng thay đổi luôn mối quan hệ với chất, chịu tác động chất Song tác động chất lượng rõ nét xảy bước nhảy chất, chất thay chất cũ, quy định quy mô tốc độ phát triển lượng độ Khi chất đời, không tồn cách thụ động, mà có tác động trở lại lượng, biểu chỗ: chất tạo lượng phù hợp với để có thống chất lượng Sự quy định biểu quy mô, nhịp độ mức độ phát triển lượng Ý nghĩa phương pháp luận: Trong nhận thức hoạt động thực tiễn phải ý tích lũy dần thay đổi lượng, đồng thời phải biết thực kịp thời bước nhảy có điều kiện chín muồi Chống lại quan điểm tả khuynh: chủ quan, nóng vội, ý chí, lượng chưa biến đổi đến điểm nút thực bước nhảy Phải thấy tính đa dạng bước nhảy, nhận thức hình thức bước nhảy, có thái độ ủng hộ bước nhảy, tạo điều kiện cho bước nhảy thực kịp thời Phải có thái độ khách quan tâm thực bước nhảy hội tủ điều kiện chín muồi NHÓM – LỚP 18.01.NHA Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam II ÁP DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT VÀO SỰ ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY: Từ nước nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, VN xây dựng sở vật chất- kỹ thuật hạ tầng kinh tế - xã hội  diện mạo đất nước có nhiều thay đổi Trước CM tháng 8: Trước Cách mạng tháng năm 1945, Việt Nam nước thuộc địa nửa phong kiến thống trị thực dân Pháp Hơn 80 năm đô hộ thực dân Pháp, kinh tế VN chìm đắm đói nghèo lạc hậu Nông nghiệp công nghiệp chịu tác động nặng nề chế độ thực dân kiểu cũ nên lạc hậu Nông nghiệp nước ta nghèo nàn sở vật chất, lạc hậu kỹ thuật, hoàn toàn dựa vào lao động thủ công phụ thuộc vào thiên nhiên Năng suất trồng thấp Vào thời kỳ 1930-1944, suất lúa bình quân 12 tạ/ Thái Lan 18 tạ/ ha, Nhật Bản 34 tạ/ha Sản xuất công nghiệp nhỏ bé què quặt, chủ yếu công nghiệp khai thác mỏ Sau CMT8 đến năm 1975: CMT8 thành công, chủ tịch HCM đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Chính phủ đời phải đối mặt với hàng loạt khó khăn thách thức Trong thời kỳ này, kình tế nông thôn sản xuất nông nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng nên với việc động viên nông dân tích cực tăng suất, phủ bước cải cách ruộng đất giảm tô, giảm tức.Nhờ vùng giải phóng sản xuất nông nghiệp phát triển tăng 13.7% so với năm 1946, nhiều sở công nghệp quan trọng phục vụ quốc phòng sản xuất hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân khôi phục mở rộng NHÓM – LỚP 18.01.NHA Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam Từ 1976 đến 1986: Sau giải phóng miền nam thống đất nước, nhân dân VN đạt thành tựu: Khôi phục sở công nghiệp , nông nghiệp, giao thông Miền Bắc, củng cố kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể Miền bắc XD lại vùng nông thôn miền Nam bị chiến tranh tàn phá, cải tạo xếp công thương nghiệp tư doanh miền Nam, đưa phận nông dân Nam Bộ Nam Trung Bộ vào đường làm ăn tập thể Bước đầu phân bố lại lực lượng lao động xã hội Tuy nhiên, kết sản xuất năm chưa tương xứng với sực lao động vốn đầu tư bỏ ra, cân đối kinh tế quốc dân trầm trọng, thu nhập quốc dân chưa bảo đảm tiêu dùng xã hội(không có tích lũy từ nội kinh tế làm không đủ ăn, thu nhập quốc dân sản xuát 80-90% thu nhập quốc dân sử dụng), thị trường tài tiền tệ không ổn định(siêu lạm phát hoành hành, lạm phát đạt đỉnh điểm với tốc độ tăng giá 774,7%), đời sống nhân dân lao động khó khăn, lòng tin quần chúng lãnh đạo Đảng điều hành Nhà nước giảm sút Nguyên nhân: Khi đất nước thống nhất, nước lên CNXH, nóng vội xây dựng quan hệ sản xuất thành phần, dựa sở công hữu XHCN tư liệu sản xuất, thành phần kinh tế khác bị coi phận đối lập với kinh tế XHCN, nằm diện phải cải tạo, xóa bỏ, làm đẩy quan hệ SX xa so với trình độ phát triển lượng lực sản xuất Tạo mâu thuẫn bên lực lượng sản xuất thấp kém, với bên quan hệ sản xuất xã hội hóa giả tạo, dẫn đến kìm hãm phát triển LLSX Hay nói cách khác, LLSX thấp kém,chưa tích lũy đủ lượng (tính chất trình độ) vội thay đổi chất (Quan hệ sản xuất) làm cho đất nước lâm vào tình trạng khủng hoàng kinh tế - xã hội NHÓM – LỚP 18.01.NHA Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam Trong giai đoạn 1981- 1985 nhiều Nghị Quyết định quan trọng Đảng phủ ban hành bước nhằm sửa đổi chế quản lý kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, kinh tế tự nhân xóa bỏ quan liêu bao cấp Đại hội toàn quốc lần thứ V bước đầu có cách nhìn kinh tế nhiều thành phần Thừa nhận kinh tế miền Bắc tồn thành phần: quốc doanh, tập thể cá thể Nền kinh tế phía Nam gồm thành phần: quốc doanh, tập thể, công tu hợp danh, tư tư nhân cá thể.Đó bước khởi đầu cho thay đổi cấu chủ thể sản xuất kinh doanh tạo tiền đề cho phát triển kinh tế thị trường Thời kỳ 1986 đến Trước tình hình khó khăn đó, đại hội VI Đảng tháng 12/1986 định thực đường lối đổi toàn diện đất nước, đổi mặt tư kinh tế Tích cực đến phát triển ngành sản xuất dịch vụ, khuyến khích thành phần kinh tế quốc doanh mở rộng sản xuất để thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp Năng suất lúa không ngừng tăng, không phục vụ nhu cầu nước mà VN xuất lương thực quốc tế, sản lượng không ngừng tăng Từ nước thiếu lương thực VN trở thành nước xuất gạo lớn thứ giới liên tục từ năm 1989 đến Sản xuất ngành công nghiệp then chốt phục hồi tăng trưởng ổn định Tuy nhiên thành tựu khởi sắc công nghiệp thực bắt đầu năm 90 Bình quân năm 1991-1995, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành đạt 13,7% khu vực nhà nước tăng 15% , khu vực quốc doanh tăng 10,6% Trong năm 1996-2000: sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định tăng trưởng với nhịp độ cao Giá trị sản xuất công nghiệp năm 1996 tăng 14,2%, năm 1997 tăng 13,8% ,năm 1998 tăng 12,1% , năm 1999 tăng 10,4% năm 2000 tăng 17,5% NHÓM – LỚP 18.01.NHA 10 Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam Những sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ sản xuất tiêu dùng dân cư tăng chất lượng số lượng, đáp ứng nhu cầu nước tham gia xuất khẩu.Các sản phẩm xuất thường sản phẩm thô than , dầu thô, kim loại nặng… Công nghiệp FDI có lợi máy móc thiết bị kỹ thuật đại, có thị trường xuất ổn định, lại Nhà nước khuyến khích chế sách ngày thông thoáng nên năm qua phát triển nhanh ổn định hẳn khu vực nước Không tăng trưởng cao mà sản xuất công nghiệp năm cuối thập kỷ 90 xuất xu hướng đa ngành, đa sản phẩm với tham gia thành phần kinh tế quốc doanh, quốc doanh công nghiệp FDI Trong công nghiệp quốc doanh giữ vai trò chủ đạo Hơn với phương châm VN muốn làm bạn đối tác chiến lược kinh tế Việt Nam thiết lập nhiều quan hệ đối tác chiến lược kinh tế Tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015 hoàn thiện thị trường nước đầy đủ theo cam kết WTO Cho đến có 59 quốc gia công nhận kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường, có đối tác thương mại lớn Việt Nam Việt Nam ký kết mười Hiệp định thương mại tự khu vực song phương (gồm sáu FTA ký kết với tư cách thành viên ASEAN; bốn FTA đàm phán với tư cách bên độc lập); vừa hoàn tất đàm phán hai FTA (Liên minh châu Âu TPP); tích cực đàm phán ba FTA khác (ASEAN - Hồng Công; EFTA; RCEP) Việc tham gia ký kết đàm phán tham gia FTA có tác động tích cực tới phát triển kinh tế, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm, đến Việt Nam tham gia vào ba chuỗi giá trị có vai trò ngày quan trọng kinh tế toàn cầu là: Chuỗi giá trị lương thực an ninh lương thực; chuỗi giá trị lượng an ninh lượng (dầu mỏ, khí, than) chuỗi giá trị hàng dệt may da giày NHÓM – LỚP 18.01.NHA 11 Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam Nguyên nhân thành tựu đạt nêu trên: Nhờ có nhận thức đắn, đổi tư lý luận Đảng tính tất yếu phát triển kinh tế thị trường; định chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng XHCN; xác định phát triển kinh tế nhiệm vụ trọng tâm, kiên trì lãnh đạo, đạo thực sách kinh tế, nhân dân đồng tình ủng hộ tích cực tham gia Sự quản lý, điều hành Nhà nước kinh tế thị trường sát thực hiệu Mở rộng, phát huy dân chủ lĩnh vực kinh tế, thực ngày tốt vai trò làm chủ kinh tế nhân dân Vai trò lãnh đạo nội dung phương thức lãnh đạo Đảng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ngày rõ nét, theo xác định tiếp tục đổi tư kinh tế, nâng cao lực lãnh đạo kinh tế tổ chức đảng, tăng cường lãnh đạo kiểm tra phát triển kinh tế Nhưng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN chưa có mô hình sẵn, chưa phải đường lối kinh tế đầy đủ, định hướng rõ ràng để chị đạo kinh tế phát triển Chúng ta đề đường lối công nghiệp hóa đại hóa đất nước, chưa thấy rõ mục tiêu, chiến lược, kế hoạch thực cụ thể kết Do vậy, thấy mục tiêu đạt tương lai khó khăn Ðến nay, thực tế, nhìn chung kinh tế có phát triển chưa vững bền, nhiều lúng túng, vấn đề CNH-HÐH chưa có tảng hướng phát triển rõ ràng Ðiểm đáng quan tâm kinh tế nhiều mặt bị lệ thuộc nước ngoài, đặc biệt nguyên liệu, công nghệ vốn Nhiều việc nước làm được, không làm, nặng mua, nhập Nhiều công trình tự làm, để người nước thầu Trong tình hình khó khăn nay, dễ dàng bán sở doanh nghiệp có truyền thống v.v Nền kinh tế nặng khai thác tài nguyên thiên nhiên sẵn có nước, làm gia công, đại lý, không quan tâm nhiều đến sản xuất, xây dựng sở cho CNH-HÐH Chưa nói nhiều trường hợp, theo đuổi phát triển kinh tế, NHÓM – LỚP 18.01.NHA 12 Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam mà không coi trọng vấn đề an ninh, quốc phòng, kết hợp kinh tế với an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia Nguyên nhân ý thức xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ từ ngành, địa phương đến nhân dân chưa quán triệt đầy đủ thực nghiêm túc Dự báo 2016: Nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm ảnh hưởng suy giảm kinh tế Trung Quốc đà giảm giá dầu thô Theo đó, suy giảm tăng trưởng kinh tế đứng thứ hai giới kinh tế gây ảnh hưởng lớn đến nhu cầu nhập hàng hóa tiêu dùng, qua ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu Giá dầu giảm nguyên nhân khiến kinh tế giới phục hồi chậm, theo đánh giá IMF, nước xuất dầu chủ yếu thuộc nhóm kinh tế phát triển chiếm đến 12% GDP toàn cầu Như vậy, diễn biến kinh tế giới năm 2016 năm phụ thuộc chủ yếu vào hồi phục kinh tế phát triển, Trung Quốc tốc độ tăng giá dầu giới Đối với kinh tế nước, từ tháng cuối năm 2015 đầu năm 2016, lĩnh vực sản xuất nói chung lĩnh vực nông nghiệp nói riêng phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi Tốc độ tăng trưởng năm 2015 khu vực nông nghiệp giảm xuống mức 2,03% so với mức 2,6% năm 2014 Sang năm 2016, khu vực kinh tế nông nghiệp dự báo gặp nhiều khó khăn tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, xâm nhập mặn, hạn hán kéo dài, giá nông sản giới tiếp tục giảm, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp Đây yếu tố khiến khu vực nông nghiệp tăng trưởng âm 2,69% quý I vừa qua Giá dầu giới thấp gây ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực khai khoáng Việt Nam (lĩnh vực khai khoáng chiếm 9,61% GDP có mức tăng trưởng âm 1,2% quý đầu năm 2016 Nhìn chung, với mức giá dầu thấp nay, khoảng 35 NHÓM – LỚP 18.01.NHA 13 Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam USD/thùng, nhiều tính toán cho rằng, có khả phải giảm sản lượng khoảng 1,5 triệu năm 2016, qua tác động đến tăng trưởng ngành công nghiệp Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam cho thấy, mức độ cải thiện thấp tổng cung số dù tăng nhẹ tháng đầu năm 2016, nhìn chung thấp so với năm 2015 Về phía tổng cầu, mức độ cải thiện tổng cầu quý I/2016 thấp so với kỳ năm 2015 Trong đó, cầu tiêu dùng nước quý I/2016 tăng thấp so với kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2016 tăng 7,9% so kỳ năm trước, quý I/2015 tăng 9,2%) Cầu đầu tư quý I có mức cải thiện thấp so với kỳ năm 2015 đầu tư khu vực Nhà nước giảm, từ 11,6% GDP quý I/2015 xuống 11,4% quý I/2016 Kim ngạch xuất quý I/2016 tăng 4,1% so kì năm trước, thấp mức 6,9% kỳ 2015 Sự suy giảm có nguyên nhân chủ yếu xuất dầu thô giảm giá (giảm 32,8%) sản lượng (giảm 19,8%), kim ngạch xuất nhóm hàng điện tử, máy tính điện thoại tăng chậm lại so với kỳ năm 2015 (10,5% so với 34,7%) Kết hợp yếu tố cho thấy, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2016 thấp năm 2015, tổng cung tổng cầu kinh tế năm 2016 có mức độ cải thiện thấp năm 2015 Phân tích chu kỳ kinh tế dựa dựa số kinh tế dẫn báo tổng hợp (Composite Leading Indicators) Uỷ ban Giám sát tài quốc gia cho thấy, tổng cầu kinh tế (tăng trưởng ngắn hạn) đạt đỉnh chu kỳ vào quý II/2015 bắt đầu rơi vào trạng thái điều chỉnh ngắn hạn (kéo dài tối thiểu khoảng quý) Tính toán số kinh tế dẫn báo tổng hợp thời điểm cuối quý I/2016 dự báo xu hướng giảm tổng cầu tiếp tục tháng tới Song, kết hợp số kinh tế dẫn báo tổng hợp với phân tích xu tăng trưởng dài hạn cho thấy, xu tăng trưởng dài hạn (tiềm tăng trưởng) kinh tế Việt Nam tiếp tục trì xu hướng lên Tăng trưởng kinh tế Việt Nam ngắn hạn giảm tốc chủ yếu chịu tác động yếu tố chu kỳ kinh tế nêu NHÓM – LỚP 18.01.NHA 14 Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam Vì vậy, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2016 dù không cao không thấp nhiều so với năm 2015 Nhìn cách tổng thể, kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2016 nhiều khó khăn, nợ công chạm ngưỡng cho phép (65% GDP); cân đối ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn, bội chi ngân sách nhà nước năm 2016 mức cao (khoảng 5% GDP); lạm phát kiềm chế mức thấp năm 2015 (0,63%) chịu sức ép lạm phát cầu kéo lớn Lạm phát bản, phản ánh sức ép lạm phát từ việc gia tăng tổng cầu giữ xu hướng giảm từ đầu năm 2015 đến hết quý I/2016 (ngoại trừ tháng 2/2016) Từ cuối năm 2015 đến hết quý I/2016, lạm phát tổng thể tăng chủ yếu điều chỉnh giá dịch vụ y tế giáo dục (quý I/2016 tăng tương ứng 35,23% 4,54% so kỳ năm trước) tăng giá nhà vật liệu xây dựng (quý I/2016 tăng 2,19% so kỳ năm trước), qua năm 2016 có biểu tăng cao nhiều (khoảng 3,5%) Điều làm cho khả giảm lãi suất hạn chế, gây ảnh hưởng đến khả mở rộng sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp khả tăng vốn đầu tư doanh nghiệp vào kinh tế; xuất khẩu, đặc biệt xuất nông sản khó khăn tình hình hạn hán nhiễm mặn phát sinh ngày gay gắt, khu vực Tây Nguyên Tây Nam Bộ Giá dầu thô giảm sâu tiếp tục tác động tiêu cực đến kinh tế giới Việt Nam không nằm ảnh hưởng Tuy nhiên, kinh tế nước ta thuận lợi Các hiệp định thương mại song phương hiệp định thương mại hệ (TPP) tạo cho kinh tế Việt Nam lợi định, góp phần nâng cao tiềm tăng trưởng kinh tế Việt Nam Việc tham gia Hiệp định TPP coi bước quan trọng Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; xem hội lớn để Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải cách thể chế, nâng cao lực cạnh tranh kinh tế cộng đồng doanh nghiệp NHÓM – LỚP 18.01.NHA 15 Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam Tuy nhiên, điều phủ nhận so với đối tác TPP Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Mexico, Peru, Chile, Singapore, Brunei, Malaysia, Australia New Zealand, Việt Nam thành viên phát triển Thêm vào đó, Việt Nam phải thực bước để thành viên TPP thừa nhận Việt Nam có kinh tế thị trường, nay, có nước công nhận Việt Nam có kinh tế thị trường, ba quốc gia lại Hoa Kỳ, Canada Mexico chưa Tham gia vào TPP, Việt Nam có hội bật như: Thứ nhất, tham gia TPP giúp Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng xuất thay đổi cấu thị trường xuất nhập theo hướng cân Theo tính toán chuyên gia kinh tế, TPP giúp GDP Việt Nam tăng thêm 23,5 tỷ USD vào năm 2020 33,5 tỷ USD vào năm 2025; xuất tăng thêm 68 tỷ USD vào năm 2025 Nghiên cứu Viện Kinh tế Quốc tế Peterson rằng, sau TPP ký kết, Việt Nam nước có thu nhập xuất tăng mạnh 12 quốc gia TPP, với tốc độ tăng trưởng 13,6% 31,7% Trong đó, nước không tham gia TPP chịu thiệt hại giao thương chuyển hướng Thứ hai, tham gia TPP tạo điều kiện để Việt Nam hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cấu lại kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng Với cam kết sâu rộng WTO, TPP tạo điều kiện để kinh tế Việt Nam phân bổ lại nguồn lực theo hướng hiệu Đồng thời, hỗ trợ tích cực cho trình tái cấu theo hướng công nghiệp hóa đại hóa đổi mô hình tăng trưởng, chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sở phát huy lợi so sánh sẵn có sang tăng trưởng theo chiều sâu, dựa vào việc khai thác lợi cạnh tranh động để nâng cao suất, chất lượng hiệu xuất Thứ ba, tham gia TPP góp phần tạo động lực để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng hàng hóa dịch vụ phát triển khả sản xuất kinh tế Thứ tư, tham gia TPP giúp Việt Nam thu hút dòng FDI với giá trị lớn công nghệ cao NHÓM – LỚP 18.01.NHA 16 Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam Thứ năm, tham gia TPP góp phần tạo hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia hiệu vào chuỗi cung ứng toàn cầu Quá trình tự hóa thương mại hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng Việt Nam giúp Việt Nam trở thành địa hấp dẫn đầu tư, thu hút nhiều dự án đầu tư lớn từ tập đoàn đa quốc gia Samsung, LG, Microsoft, Intel, Mitsubishi Heavy Industries Thứ sáu, tham gia TPP tạo điều kiện để Việt Nam nâng cao thực thi quyền sở hữu trí tuệ, minh bạch hóa thị trường mua sắm công, đấu thầu phủ thách thức Bên cạnh hội, Việt Nam phải mở cửa chào đón hàng hóa, dịch vụ nước đối tác thị trường nước, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt “sân nhà” Điều cho thấy, TPP không đem lại hội mà đem lại nhiều thách thức cho Việt Nam thời gian tới Thứ nhất, hạn chế lực cạnh tranh quốc gia nhân tố cản trở Việt Nam khai thác hội mà TPP mang lại Thứ hai, sức ép cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam tăng lên nguy thất bại doanh nghiệp thị trường nội địa Thứ ba, tham gia TPP khiến Việt Nam giảm nguồn thu ngân sách từ thuế nhập Thứ tư, tham gia TPP dẫn tới gia tăng chi phí cải cách hành Chính phủ chi phí doanh nghiệp Thứ năm, tham gia TPP dẫn tới tác động tiêu cực từ việc mở cửa thị trường mua sắm công, ảnh hưởng đến vấn đề việc làm thu nhập người lao động Có thể thấy, thân hội không biến thành lợi ích thách thức làm nên hội Thách thức lớn, hội nhiều Do đó, việc tận dụng đến đâu lợi ích mà TPP mang lại phụ thuộc lớn vào hành động Nhà nước doanh nghiệp NHÓM – LỚP 18.01.NHA 17 Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam KẾT LUẬN Như vậy, lượng chất hai mặt thống biện chứng vật, lượng tích lũy tới mức độ định làm thay đổi chất, nên đạo hoạt động thực tiễn nhận thức khoa học phải ý tích lũy thay đổi lượng, đồng thời phải biết thực thực kịp thời bước nhảy có điều kiện chín muồi Bằng việc nghiên cứu sâu sắc quy luật phép biện chứng vật nói chung quy luật Lượng Chất nói riêng thấy đổi nước ta đạt nhiều thành công Chất Lượng kinh tế Tuy nhiên nội dung quy luật Lượng Chất muốn đạt đến chuyển biến Chất phải kiên trì tích lũy Lượng đến giới hạn Độ kiên thực bước nhảy Sự nghiệp đổi đất nước trình lâu dài để Việt Nam chuyển từ nước nông nghiệp lạc hậu thành nước công nghiệp, thoát khỏi tình trạng phát triển Bởi năm tới toàn Đảng toàn dân ta cần kiên trì thực bước nhiệm vụ đổi đất nước trước mắt lâu dài, xây dựng sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội mà hướng tới Xin chân thành cảm ơn! NHÓM – LỚP 18.01.NHA 18 Quy luật lượng chất vận dụng vào đổi Việt Nam THÀNH VIÊN TRONG NHÓM: Đỗ Tuyết Nhung Trần Thị Thu Hoài Phạm Hà Ly Nguyễn Thị Ngọc Hà Trần Ngọc Kính Vũ Đức Thành NHÓM – LỚP 18.01.NHA - Nhóm trưởng + Thuyết trình - Thuyết trình 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật lượng chất và sự vận dụng vào sự đổi mới của việt nam hiện nay, Quy luật lượng chất và sự vận dụng vào sự đổi mới của việt nam hiện nay, Quy luật lượng chất và sự vận dụng vào sự đổi mới của việt nam hiện nay, Thời kỳ 1986 đến nay

Từ khóa liên quan