đề kiểm tra học kì 1 lớp 12(08-09)

1 910 9
đề kiểm  tra học kì 1 lớp 12(08-09)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề 1 Câu 1 Cho hàm số 2 4)1(2 22 + ++++ = x mmxmx y (1) a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m=-1 b) Tìm m để hàm số (1) có cực đại, cực tiểu đồng thời các điểm cực trị của đồ thị cùng với gốc toạ độ O tạo thành một tam giác vuông tại O. Câu 2 1. Giải phơng trình: 22)12()12( =++ xx 2. Giải bất phơng trình: 2log 3 (4x-3) + + )32(log 3 1 x 2. Câu 3 Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình chữ nhật có: AB=a, SA vuông góc với đáy. Cạnh bên SC hợp với đáy một góc và hợp với mặt bên (SAB) một góc . Tính thể tích của khối chóp S.ABCD. Đề 2 Câu 1 Cho hàm số y=-x 3 +3x 2 +3(m 2 -1)x-3m 2 -1. (1) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m=1. 2. Tìm m để hàm số (1) có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị cách đều gốc toạ độ. Câu 2 1. Giải phơng trình 0 32.4 1 log.2)272.154(log 22 = +++ x xx 2. Giải bất phơng trình: 222 22121 15.34925 xxxxxx ++ + . Câu 3 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA=2a. SA vuông góc với (ABC). Gọi M,N là hình chiếu vuông góc của A trên SB và SC. Tính thể tích của hình chóp A.BCMN. . Đề 1 Câu 1 Cho hàm số 2 4 )1( 2 22 + ++++ = x mmxmx y (1) a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m= -1 b) Tìm m để hàm số (1) có. S.ABCD. Đề 2 Câu 1 Cho hàm số y=-x 3 +3x 2 +3(m 2 -1) x-3m 2 -1. (1) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m =1. 2. Tìm m để hàm số (1) có

Ngày đăng: 05/06/2013, 01:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan