đề kiểm tra học kì 1 (năm : 10 - 11)

5 408 0
đề kiểm tra học kì 1 (năm : 10 - 11)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Liên hệ : Thầy Hưng Đt : 0933912113 hoặc 01668884274 Email : doanquochungthptdateh@gmail.com !! HÃY CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT ! ** Trong Access, bảng là đối tượng dùng để: ## Lưu dữ liệu ## Định dạng, tính toán dữ liệu ## Tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin ## Sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu ** Để đổi tên bảng ta chọn tên bảng, rồi thực hiện: ## Edit → Rename ## File → Rename ## View → Rename ## Tools → Rename ** Trong Access, dữ liệu kiểu đếm tăng tự động cho bản ghi mới là: ## AutoNumber ## Text ## Currency ## Number ** Một CSDL quản lý học sinh có một trường lưu năm sinh và một trường lưu tuổi. Cho biết quy tắc nào bị vi phạm khi thiết kế CSDL trên? ## Tính không dư thừa. ## Tính toàn vẹn. ## Tính nhất quán. ## Tính độc lập. ** Trong Access, muốn tạo một cơ sở dữ liệu mới, ta thực hiện: ## File → New… ## View → New… ## Tools → New… ## Insert → New… ** Trong Access, kiểu dữ liệu số được khai báo bằng từ? ## Number ## Text ## Curency ## Memo ** Trong Access, nút lệnh có chức năng gì? ## Chuyển sang chế độ thiết kế ## Tạo một CSDL mới ## Mở một CSDL đã có ## Chuyển sang chế độ trang dữ liệu ** Người có vai trò quan trọng nhất trong việc phân công quyền truy cập và sử dụng CSDL là ai? ## Người quản trị CSDL. ## Người lập trình ứng dụng. ## Người quản trị CSDL và người lập trình ứng dụng. ## Người dùng. ** Trong Access, mỗi bản ghi là: ## một hàng của bảng, gồm dữ liệu về các thuộc tính của chủ thể cần quản lí. ## một đối tượng chính để lưu trữ dữ liệu. ## một cột của bảng, thể hiện một thuộc tính của chủ thể cần quản lí. ## một kiểu dữ liệu thường dùng trong Access. ** Một cơ sở dữ liệu là: ## Một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, lưu trữ trên các thiết bị nhớ. ## Một phần mềm cung cấp môi trường làm việc để nhập dữ liệu. ## Một phần mềm cung cấp môi trường làm việc thuận tiện và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác dữ liệu. ## Một tập hợp các phần mềm có liên quan với nhau, lưu trữ trên các thiết bị nhớ. ** Trong Access có mấy đối tượng chính? ## 4 ## 2 ## 1 ## 3 ** Muốn thoát khỏi Access, ta thực hiện: ## File → Exit ## Tools → Exit ## Windows → Exit ## View → Exit ** Trong Access, nút lệnh này có ý nghĩa gì? ## Chỉ định khoá chính ## Khởi động Access ## Mở tệp cơ sở dữ liệu ## Cài mật khẩu cho tệp cơ sở dữ liệu ** Hệ CSDL gồm các thành phần nào? ## CSDL và hệ quản trị CSDL ## Người quản trị CSDL và hệ quản trị CSDL ## CSDL và người lập trình ứng dụng ## CSDL và người quản trị CSDL ** Khi làm việc với đối tượng bảng, muốn sửa đổi thiết kế cấu trúc bảng, ta chọn lệnh: ## Design ## New ## Preview ## Open ** Trong Access, khi chỉ định khoá chính sai, muốn xóa bỏ khoá chính đã chỉ định, ta nháy chuột vào nút lệnh: ## ## ## ## ** Hệ quản trị CSDL là gì? ## Là phần mềm cung cấp môi trường làm việc thuận tiện và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL. ## Là tập hợp các phần mềm để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin. ## Là phần mềm cung cấp môi trường để tạo lập CSDL. ## Là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, lưu trữ trên các thiết bị nhớ. ** Muốn xác định khóa chính cho bảng, ta thực hiện chọn: ? → Primary Key ## Edit ## Tools ## Insert ## File ** Muốn chèn thêm một trường vào bên trái trường hiện tại, ta chọn Insert → . ? ## Rows ## Record ## New Record ## New Rows ** Các bước xây dựng CSDL: ## Khảo sát → Thiết kế → Kiểm thử. ## Kiểm thử → Khảo sát → Thiết kế. ## Khảo sát → Kiểm thử → Thiết kế. ## Thiết kế → Khảo sát → Kiểm thử. ** Trong Access, nút lệnh có chức năng gì? ## Lọc theo ô dữ liệu đang chọn. ## Sắp xếp giảm dần. ## Lọc theo mẫu. ## Sắp xếp tăng dần. ** Để chọn chế độ trang dữ liệu, ta nháy nút lệnh: ## ## ## ## ** Trong Access, kiểu dữ liệu Yes/No là kiểu gì? ## Kiểu lôgic ## Kiểu văn bản ## Kiểu số ## Kiểu ngày/giờ ** Trong Access, muốn tạo cấu trúc bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn: ## Create table in Design view ## Create table by using wizard ## Create table entering data ## Create form by using wizard ** Muốn mở một CSDL đã có, ta dùng lệnh: ## File → Open… ## File → New… ## File → Save… ## Edit → Open… ** Trong Access, nút lệnh có chức năng gì? ## Sắp xếp giảm dần. ## Sắp xếp tăng dần. ## Lọc theo mẫu. ## Lọc theo ô dữ liệu đang chọn. ** Trong Access, dữ liệu kiểu ngày tháng được khai báo bằng từ nào? ## Date/Time ## Date/Type ## Day/Type ## Day/Time ** Trong Access, nút lệnh có chức năng gì? ## Xóa bản ghi. ## Chèn thêm trường mới. ## Thêm bản ghi mới. ## Xóa trường. ** Để chỉ định khoá chính cho bảng ta thực hiện: ## Edit → Primary key ## Tools → Primary key ## View → Primary key ## File → Primary key ** Trường Email có giá trị là: 1234@yahoo.com. Hãy cho biết trường Email có kiểu dữ liệu gì? ## Text ## Currency ## AutoNumber ## Number ** Trong Access, nút lệnh có chức năng gì? ## Lọc theo mẫu. ## Sắp xếp tăng dần. ## Sắp xếp giảm dần. ## Lọc theo ô dữ liệu đang chọn. ** Trong Access, mẫu hỏi là đối tượng dùng để: ## Sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng. ## Lưu dữ liệu. ## Tạo giao diện thuận tiện để nhập và hiển thị thông tin. ## Định dạng, tính toán dữ liệu. ** Trong Access, có mấy chế độ làm việc với các đối tượng? ## 2 ## 3 ## 1 ## 4 ** Tại mỗi thời điểm, Access cho phép làm việc với bao nhiêu CSDL? ## 1 ## 2 ## 3 ## 4 ** Trong Access, muốn làm việc với đối tượng bảng, tại cửa sổ cơ sở dữ liệu ta chọn: ## Tables ## Queries ## Reports ## Forms ** Access có những khả năng nào? ## Cung cấp các công cụ tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu. ## Cung cấp các công cụ cập nhật dữ liệu. ## Cung cấp các công cụ soạn thảo, định dạng văn bản. ## Cung cấp các công cụ lưu trữ và quản lí dữ liệu. ** Trong Access, nút lệnh có chức năng gì? ## Sắp xếp tăng dần. ## Sắp xếp giảm dần. ## Lọc theo mẫu. ## Lọc theo ô dữ liệu đang chọn. ** Hãy sắp xếp các bước sau để được thao tác tạo CSDL mới: (1) Chọn nút Create (3) Nhập tên cơ sở dữ liệu (2) Chọn File → New . (4) Chọn Blank Database ## (2) → (4) → (3) → (1) ## (1) → (2) → (4) → (3) ## (1) → (2) → (3) → (4) ## (2) → (3) → (4) → (1) ** Muốn xóa một bảng trong Access, ta chọn tên bảng cần xóa rồi thực hiện: ## Edit → Delete ## File → Delete ## Insert → Rows ## Edit → Rename ** Khi đang làm việc với cấu trúc bảng, muốn lưu cấu trúc vào đĩa, ta thực hiện: ## File → Save ## Format → Save ## Tools → Save ## View → Save . Liên hệ : Thầy Hưng Đt : 0933 912 113 hoặc 016 68884274 Email : doanquochungthptdateh@gmail.com !! HÃY CHỌN ĐÁP. dựng CSDL: ## Khảo sát → Thiết kế → Kiểm thử. ## Kiểm thử → Khảo sát → Thiết kế. ## Khảo sát → Kiểm thử → Thiết kế. ## Thiết kế → Khảo sát → Kiểm thử.

Ngày đăng: 04/11/2013, 18:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan