de on thi dai hoc (cuc hot)

2 376 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2013, 00:21

Bµi tËp ph¬ng tr×nh, bÊt ph¬ng tr×nh mò vµ l«garit 1. Giải các phương trình: a) 0)4(log)2(log2 2 33 =−+− xx ; b) 0)(log).211( 2 2 =−−++− xxxx ; c) 2 3 4 8 2 log (x 1) 2 log 4 x log (4 x)+ + = − + + ; d)) xxxx 26log)1(log 2 2 2 −=−+ 2. Cho phương trình : ( ) 0loglog4 2 1 2 2 =+− mxx (1). Tìm m để phương trình (1) có nghiệm thuộc khoảng (0;1). 3. Tìm m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt: 0log2)34(log 2 22 2 =−+− mxx 4. Cho bất phương trình : 0324 ≤+−− mm xx (1).Tìm m để bất phương trình (1) có nghiệm. 5. Giải các bất phương trình: a) xx x 728 2 )12( 2 log 3 1 +≤ + ; b) 32 1 log)224(log 3 21 3 1 + ≥+− ++ x xx c) 0)113.43 12 ≥−+− + x xx 2 3 (log . ; d) )3(log53loglog 2 4 2 2 1 2 2 −>−+ xxx e) 0 43 )1(log)1(log 2 3 3 2 3 > −− +−+ xx xx ; f) 1 2 2 ) 3 1 (3 −− − ≥ xx xx g) )1(log 1 132log 1 3 1 2 3 1 + > +− x xx ; h) x 2x 1 x 1 1 2 2 log (4 4) log (2 3.2 ) + + ≥ − i) 2)(log 2 1 >− − xx x ; k) 2 )3(log )89(log 2 2 2 < − +− x xx 6. Tìm tất cả các giá trò của tham số m để phương trình: mm xxxx 2)22)(1(44 2211 +−+=+ −+−+ có nghiệm thuộc đoạn [0;1]. 7. Cho phương trình : 0123).2(9 2 11 2 11 =+++− −+−+ mm xx . Tìm m để phương trình có nghiệm. 8. Giải hệ phương trình: a)    =+ +−=− 16 )2)(log(log 33 22 yx xyxyyx ; b)      =+ +−=− 1 )1)(log(log22 22 22 yx xyxy yx c)    =− =+ 1loglog 4 44 8 log 8 log yx yx xy ; d) 4 2 x 4 y 3 0 log x log y 0  − + =   − =   ; e)      +=−− =+ xyxx xy y yx log203 2loglog 2 .
- Xem thêm -

Xem thêm: de on thi dai hoc (cuc hot), de on thi dai hoc (cuc hot), de on thi dai hoc (cuc hot)