0

Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa

30 12,387 28
  • Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 12:19

Quá trình hydro hóa cũng như quá trình đề hydro hóa được ứng dụng nhiều trong các quá trình lọc - hóa dầu Chương II: Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa§1. Giới thiệu chungQuá trình hydro hóa cũng như quá trình đề hydro hóa được biết từ rất lâu, được ứng dụng nhiều trong các quá trình Lọc - Hóa dầu.Có thể định nghĩa quá trình hydro hóa, đề hydro hóa như sau:• Quá trình chuyển hóa mà trong đó có sự tách nguyên tử H ra khỏi hợp chất hữu cơ được gọi là quá trình đề hydro hóa.• Quá trình chuyển hóa mà trong đó có sự tác dụng của phân tử H2 được gọi là quá trình hydro hóa.I. Ứng dụng trong lĩnh vực Hóa dầuTrong công nghiệp hóa dầu, quá trình đề hydro hóa được ứng dụng để tổng hợp chất hoạt động bề mặt, tổng hợp các monome có giá trị như Butadien_1,3; styren; formaldehyd; aceton; anilin .; còn quá trình hydro hóa thì được ứng dụng chính trong lĩnh vực Lọc dầu.II. Ứng dụng trong lĩnh vực Lọc dầu1. Quá trình hydro hóa Một cách sơ bộ theo phạm vi ứng dụng, có thể chia quá trình hydro hóa thành 3 quá trình sau:1) Xử lý bằng H2Mục đích: • Làm mềm nhằm ổn định các sản phẩm dầu mỏ• Loại bỏ tạp chất của các sản phẩm dầu mỏ như S, N, O, halogen, vết kim loại .1CH3SH + H2CH4 + H2SCH3SCH3 + 2H22CH4 + H2S+ 2H2 2CH4 + H2SHC CHHC CH S2) Bão hòa các hydrocacbon thơmMục đích:• Nâng cấp dầu nhiên liệu: tăng chỉ số Cetan, giảm độ nhớt, tăng chỉ số độ nhớt .• Cải thiện nguyên liệu cho quá trình Cracking xúc tác: vòng không no thành vòng noVí dụ:3) HydrocrackingMục đích: nhằm chế biến nguyên liệu là các phân đoạn dầu lỏng bất kỳ thành sản phẩm là khí hydrocacbon, xăng, kerosen, diesel hoặc nguyên liệu cho sản xuất dầu nhờn dưới tác dụng đồng thời của nhiệt độ cao (300 ÷ 400oC); áp suất cao (50 ÷ 200 at) và xúc tác lưỡng chức Pt, Ni / Al2O3, zeolit trong đó:• Pt, Ni . : chức khử → thực hiện các phản ứng hydro hóa • Al2O3, zeolit . : chức acid → thực hiện các phản ứng crackingVí dụ : quá trình hydrocracking Naphtalen2+ 2H2+ 3H2+ 3H2CH3CH3Naphtalen Tetralin Decalin Toluen Toluen Metyl cyclo hexan 2. Quá trình đề hydro hóa Trong công nghệ Lọc dầu, quá trình đề hydro hóa chủ yếu được ứng dụng trong quá trình Reforming xúc tác để thu xăng có hàm lượng hydrocacbon thơm cao, tức là xăng có chỉ số octan cao.( quá trình này sẽ được học kỹ trong Môn: Các quá trình chuyển hóa Hóa học)3Hydro hóa Cracking + C - C - CC - C- C + C - C - C C+ C - C - CC - C- C - C - C C C+ C - C - C+ C - C - C§2. Phân loại các phản ứng hydro hóa - đề hydro hóa I. Phân loại phản ứng hydro hóa Phản ứng hydro hóa được chia làm 3 nhóm:1. Phản ứng hydro hóa cộng hợp Lưu ý: đây là các phản ứng thuận nghịch2. Phản ứng hydro hóa có sự tách loại Đây là các phản ứng có tách loại các phân tử nhỏ như H2O, HCl, NH3, H2S .3. Phản ứng hydrocracking I. Phân loại phản ứng đề hydro hóa 1. Phản ứng đề hydro hóa không có sự thay đổi vị trí các nguyên tử khác H 4CH ≡ CH+H2CH2 = CH2+H2CH3 - CH3+H2+H2R - C - R’  OR - CH - R’  OHR - C ≡ N+H2R - CH2 - NH2RCOOH + 2H2 → RCH2OH + H2OROH + H2→ RH + H2ORCONH2+ 2H2 → RCH2NH2+ H2ORNO2+ 3H2 → RNH2+ 2 H2ORCOCl + H2 → RCHO + HClRSH + H2 → RH + H2SRCH2R’ + H2 → RCH3+ R’H+ 4H2 → C6H14 R+ H2 → + RHa) Phản ứng đề hydro tại liên kết C – Cb) Phản ứng đề hydro tại liên kết C - O- Rượu bậc 1:- Rượu bậc 2:c) Phản ứng đề hydro tại liên kết C - N2. Phản ứng đề hydro có sự thay đổi vị trí các nguyên tử khác H a) Phản ứng đề hydro đóng vòngĐây là loại phản ứng thu nhận hydrocacbon thơm, xảy ra chủ yếu trong quá trình reforming xúc tác sản xuất xăng có chỉ số octan cao.b) Phản ứng đề hydro ngưng tụĐây là các phản ứng tạo các hợp chất đa vòng cao phân tử và cũng chính là phản ứng gây tạo cốc, cặn trong sản phẩm của các quá trình lọc dầu.3. Phản ứng đề hydro tổng hợp a) Phản ứng đề hydro ngưng tụĐiển hình là phản ứng tổng hợp amin, nitril:b) Phản ứng đề hydro oxy hóa Điển hình là phản ứng tổng hợp aldehyd formalic:5CH3CH2CH2CH3CH3CH2CH= CH2CH3CH2CH= CH2CH3CH2CH2CH3CH3CH2CH2CH3-H2CH2=CH-CH= CH2-H2C6H5-C2H5C6H5-CH= CH2-H2CH3CH2CCH3CRCH2NH2-2H2RC≡NCH3CH2CCH3CC6H14-4H2C6H62-4H2CH3CH2CCH3CRCH3 + NH3 -H2RCH2NH2-2H2RCN-H2RRO − HHCRRC = OCH3CH2CCH3CR − C − O-H2RCHO H H HThực chất phản ứng trên gồm 2 phản ứng :+ Phản ứng đề hydro hóa :+ Phản ứng oxy hóa :.Ngoài ra còn có một số phản ứng đề hydro oxy hóa sau:62 CH3OH + 1/2 O2→ 2 HCHO + H2O + H2CH3OH → HCHO + H2CH3OH + 1/2 O2 → HCHO + H2ORCH3 + NH3 + 3/2 O2 → RCN + 3 H2O RCH2NH2 + O2 → RCN + 2 H2O RCHR’ + 1/2 O2 → RCR’ + H2O   OH O− C ≡ C − > > − C ≡ N > − C = C − > − C = O   § 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC QUÁ TRÌNH1. Nhiệt động học của các phản ứng đề hydro hóahydro hóa a) Phản ứng hydro hóa là phản ứng toả nhiệt và phản ứng đề hydro hóa là phản ứng thu nhiệt. Cùng một quá trình thì phản ứng hydro hóa và phản ứng đề hydro hóa sẽ có cùng giá trị hiệu ứng nhiệt nhưng trái dấu.Hiệu ứng nhiệt của một số phản ứng hydro hóa ở pha khí:Phản ứng- ∆H0298 (kJ/mol)1RCH = CH2 + H2 → RCH2 - CH3113 ÷ 1342CH ≡ CH + 2 H2 → CH3 - CH33113RHa + H2 → RHN200 ÷ 2174RCHO + H2 → RCH2 OH67 ÷ 835R2CO + H2 → R2CHOH ∼ 586RCN + 2 H2 → RCH2 NH2134 ÷1597RCOOH + 2 H2 → RCH2 OH + H2O38 ÷ 428RNO2 + 3 H2 → RNH2 + 2 H2O439 ÷ 4729RHp + H2 → R1Hp + R2Hp46 ÷ 6310RHN + H2 → RHp42 ÷ 5011RHa + H2 → RHp42 ÷ 46Nhận xét:1) Đối với phản ứng hydro hóa cộng hợp: nhiệt sinh ra giảm dần theo thứ tự sau:2) Đối với phản ứng hydro hóa có tách loại (H2O): nhiệt sinh ra giảm dần theo thứ tự sau:3) Đối với phản ứng hydrocracking: nhiệt sinh ra tương đối thấp và không chênh lệch nhiềub) Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Phần lớn các phản ứng hydro hóađề hydro hóa là phản ứng thuận nghịch.7 − N OO − C OO  H- Phản ứng hydro hóa : là phản ứng toả nhiệt, giảm thể tích nên phản ứng sẽ xảy ra thuận lợi ở nhiệt độ thấp, áp suất cao; thông thường chế độ công nghệ cho quá trình như sau:+ t = 100 ÷ 350, 4000C+ p = 1,5 ÷ 40 MPa- Phản ứng đề hydro hóa :là phản ứng thu nhiệt, tăng thể tích nên phản ứng sẽ xảy ra thuận lợi ở nhiệt độ cao, áp suất thấp; thông thường chế độ công nghệ cho quá trình như sau:+ t = 200 ÷ 600, 6500C+ p = áp suất khí quyển hoặc áp suất chân khôngVí dụ:.2. Xúc tác cho quá trình : Ngoài các phản ứng chuyển hóa nhiệt xảy ra ở nhiệt độ cao kèm theo sự phân huỷ và ngưng tụ mạnh, tất cả các phản ứng đề hydro hóahydro hóa đều có xúc tác.Có thể phân thành 3 nhóm xúc tác chính:1) Các kim loại thuộc nhóm VIII (Fe, Co, Ni, Pt, Pd) và nhóm Ib (Cu, Ag) và các hợp kim của chúng.2) Các oxyt kim loại: MgO, ZnO, Cr2O3, Fe2O3 .3) Các oxyt phức hay sulfid (sulfua): CuO.Cr2O3, ZnO.Cr2O3, CoO.MoO3, NiO.WO3, WS2 (đây là xúc tác ra đời rất sớm, có hoạt tính cao nhưng dễ mất hoạt tính nên hiện nay ít dùng.8C2H5CH = CH2 - ở t = 595oC p = 0,1Mpanếu ở p = 0,01 MPa η= 40%η= 80%Các xúc tác này đặc biệt là xúc tác kim loại thường được phân bố trên các chất mang xốp và bổ sung vào đó là các chất kích động như là kim loại khác, oxyt khác.3. Cơ chế phản ứng : Ký hiệu K: trung tâm hoạt động của xúc tác - Đầu tiên khi H2 và các hydrocacbon bị hấp phụ lên xúc tác thì quá trình hấp phụ vật lý làm yếu các liên kết H - H, C - H và liên kết không no của hydrocacbon Ví dụ:- Sau đó sẽ xảy ra sự hấp phụ hóa học:* Đề hydro hóa:* Hydro hóa: 4. Tính chọn lọc của phản ứng: Các phản ứng hydro hóa cũng như đề hydro hóa nếu không khống chế điều kiện phản ứng sẽ xảy ra hàng loạt các phản ứng nối tiếp hay song song nhau, chẳng hạn như:9+ K1. K + H2 K . H2 K  H . H 2 K  H+ K2. K + RCH2CH3 K  H . CH  CH3  R CH3  hay K  CH . H  RK  H + H K  C  CH3  R3. K + CH2 = CH2 K . CH2 = CH2 K  CH2  CH2  H K  C  CH3  R K  CH  CH3  R+ K K  CH  CH2   R+ KH K  CH  CH2   R R  CH = CH2 + K K  CH2  CH2  + H2 . K K  CH2  CH3 + KH 2K + CH3  CH3 1. RCOOH- H2O+ H2RCHO+ H2RCH2OH- H2O+ H2RCH3Do vậy tính chọn lọc của phản ứng rất quan trọng. Nó phụ thuộc vào các yếu tố sau:• Khả năng phản ứng của các chất hữu cơ hay các nhóm chức riêng biệt• Khả năng bị hấp phụ của các chất hữu cơ hay các nhóm chức riêng biệt trên bề mặt xúc tác: độ hấp phụ nhỏ của sản phẩm chính cho phép tiến hành quá trình với tính chọn lựa tốt hơn và hiệu suất cao hơn.• Khả năng hấp phụ của chất xúc tác• Nhiệt độ • Thời gian tiếp xúco Đối với quá trình hydro hóa: + Độ chuyển hóa: trên 90%+ Thời gian tiếp xúc: từ phần trăm phút đến vài giờo Đối với quá trình đề hydro hóa: do tính thuận nghịch cao nên:+ Độ chuyển hóa: 20 ÷ 40%+ Thời gian tiếp xúc: từ phần trăm giây đến vài giây 102. R -C ≡N + H2R-CH=NH + H2R-CH2 -NH2 + H2R-CH3 + NH3 3. C6H5OH+ H2C6H6 + H2O+ 3H2C6H11OH[...]... áp suất khí quyển262 CH3 - CH = CH2CH2 = C - CH2 - CH2 - CH3CH3CH2 = C - CH2 - CH2 - CH3CH3CH3 - C = CH - CH2 - CH3CH3CH3 - C = CH - CH2 - CH3CH3CH2 = C - CH = CH2 + CH4CH3 2. Q trình đề hydro hóa Trong cơng nghệ Lọc dầu, q trình đề hydro hóa chủ yếu được ứng dụng trong quá trình Reforming xúc tác để thu xăng có hàm lượng hydrocacbon thơm cao, tức... trình Reforming xúc tác để thu xăng có hàm lượng hydrocacbon thơm cao, tức là xăng có chỉ số octan cao.( quá trình này sẽ được học kỹ trong Mơn: Các q trình chuyển hóa Hóa học)3 Hydro hóa Cracking + C - C - CC - C- C + C - C - C C+ C - C - CC - C- C - C - C C C+ C - C - C+ C - C - C Các xúc tác này đặc biệt là xúc tác kim loại thường được phân bố trên các chất mang xốp và bổ sung vào... CÁC QUÁ TRÌNH1. Nhiệt động học của các phản ứng đề hydro hóahydro hóa a) Phản ứng hydro hóa là phản ứng toả nhiệt và phản ứng đề hydro hóa là phản ứng thu nhiệt. Cùng một quá trình thì phản ứng hydro hóa và phản ứng đề hydro hóa sẽ có cùng giá trị hiệu ứng nhiệt nhưng trái dấu.Hiệu ứng nhiệt của một số phản ứng hydro hóa ở pha khí:Phản ứng - ∆H0298 (kJ/mol)1RCH = CH2 + H2 → RCH2 - ... CƠNG NGHỆ CỦA Q TRÌNH DEHYDRO HĨATrong các q trình dehydro hóa, chỉ khảo sát 3 nhóm có giá trị thực tế cao:1. Q trình dehydro oxy hóa rượu: Ví dụ: q trình sản xuất formaldehyt từ rượu metanol2. Q trình dehydro hóa hợp chất alkyl thơm:Ví dụ: q trình tổng hợp styren từ etylbenzen3. Q trình dehydro hóa parafin và olefin:Ví dụ: q trình tổng hợp Butadien - 1,3 và isopren I. Quá trình tổng hợp formaldehyt... Ký hiệu K: trung tâm hoạt động của xúc tác - Đầu tiên khi H2 và các hydrocacbon bị hấp phụ lên xúc tác thì quá trình hấp phụ vật lý làm yếu các liên kết H - H, C - H và liên kết không no của hydrocacbon Ví dụ: - Sau đó sẽ xảy ra sự hấp phụ hóa học:* Đề hydro hóa: * Hydro hóa: 4. Tính chọn lọc của phản ứng: Các phản ứng hydro hóa cũng như đề hydro hóa nếu khơng khống chế điều kiện phản ứng... phản ứng hydro hóa có tách loại (H2O): nhiệt sinh ra giảm dần theo thứ tự sau:3) Đối với phản ứng hydrocracking: nhiệt sinh ra tương đối thấp và không chênh lệch nhiềub) Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Phần lớn các phản ứng hydro hóađề hydro hóa là phản ứng thuận nghịch.7 − N OO − C OO  H a) Phản ứng đề hydro tại liên kết C – Cb) Phản ứng đề hydro tại liên kết C - O - Rượu... CH2 - ở t = 595oC p = 0,1Mpanếu ở p = 0,01 MPa η= 40%η= 80% §2. Phân loại các phản ứng hydro hóa - đề hydro hóa I. Phân loại phản ứng hydro hóa Phản ứng hydro hóa được chia làm 3 nhóm:1. Phản ứng hydro hóa cộng hợp Lưu ý: đây là các phản ứng thuận nghịch2. Phản ứng hydro hóa có sự tách loại Đây là các phản ứng có tách loại các phân tử nhỏ như H2O, HCl, NH3, H2S 3. Phản ứng hydrocracking... phẩm của các quá trình lọc dầu.3. Phản ứng đề hydro tổng hợp a) Phản ứng đề hydro ngưng tụĐiển hình là phản ứng tổng hợp amin, nitril:b) Phản ứng đề hydro oxy hóa Điển hình là phản ứng tổng hợp aldehyd formalic:5CH3CH2CH2CH3CH3CH2CH= CH2CH3CH2CH= CH2CH3CH2CH2CH3CH3CH2CH2CH3-H2CH2=CH-CH= CH2-H2C6H5-C2H5C6H5-CH= CH2-H2CH3CH2CCH3CRCH2NH2 -2 H2RC≡NCH3CH2CCH3CC6H14 -4 H2C6H62 -4 H2CH3CH2CCH3CRCH3... loại các phân tử nhỏ như H2O, HCl, NH3, H2S 3. Phản ứng hydrocracking I. Phân loại phản ứng đề hydro hóa 1. Phản ứng đề hydro hóa khơng có sự thay đổi vị trí các nguyên tử khác H 4CH ≡ CH+H2CH2 = CH2+H2CH3 - CH3+H2+H2R - C - R’  OR - CH - R’  OHR - C ≡ N+H2R - CH2 - NH2RCOOH + 2H2 → RCH2OH + H2OROH + H2→ RH + H2ORCONH2+ 2H2 → RCH2NH2+ H2ORNO2+... Cb) Phản ứng đề hydro tại liên kết C - O - Rượu bậc 1: - Rượu bậc 2:c) Phản ứng đề hydro tại liên kết C - N2. Phản ứng đề hydro có sự thay đổi vị trí các ngun tử khác H a) Phản ứng đề hydro đóng vịngĐây là loại phản ứng thu nhận hydrocacbon thơm, xảy ra chủ yếu trong quá trình reforming xúc tác sản xuất xăng có chỉ số octan cao.b) Phản ứng đề hydro ngưng tụĐây là các phản ứng tạo các hợp chất đa . C - C - CC - C- C + C - C - C C+ C - C - CC - C- C - C - C C C+ C - C - C+ C - C - C§2. Phân loại các phản ứng hydro hóa - đề hydro. Chương II: Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa 1. Giới thiệu chungQuá trình hydro hóa cũng như quá trình đề hydro hóa được biết từ rất lâu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa, Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa, Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa, Q trình đề hydro hóa Phản ứng hydro hóa cộng hợp Phản ứng hydrocracking Phản ứng đề hydro hóa khơng có sự thay đổi vị trí các ngun tử khác H Phản ứng đề hydro tổng hợp a Phản ứng đề hydro ngưng tụ, Tính chất của Formaldehyt Cơng nghệ sản xuất 1. Phương pháp dehydro hóa và oxy hóa đồng thời Metanol, Tính chất của Styren Tính chất Butadien-1,3 và Isopren, Cơng nghệ dehydro hóa sản xuất Butadien-1,3 và Isopren 1.

Hình ảnh liên quan

Điển hình là phản ứng tổng hợp amin, nitril: - Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa

i.

ển hình là phản ứng tổng hợp amin, nitril: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 1: Sơ đồ công nghệ tổng hợp Formaldehyt theo quá trình BASF - Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa

Hình 1.

Sơ đồ công nghệ tổng hợp Formaldehyt theo quá trình BASF Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 2: Sơ đồ công nghệ tổng hợp Formaldehyt bằng quá trình chuyển hóa không hoàn toàn  và thu hồi MeOH bằng tháp chưng cất - Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa

Hình 2.

Sơ đồ công nghệ tổng hợp Formaldehyt bằng quá trình chuyển hóa không hoàn toàn và thu hồi MeOH bằng tháp chưng cất Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 3: Sơ đồ công nghệ của quá trình Formox - Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa

Hình 3.

Sơ đồ công nghệ của quá trình Formox Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng so sánh các chỉ tiêu kinh tế các quá trìn h: - Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa

Bảng so.

sánh các chỉ tiêu kinh tế các quá trìn h: Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 4: Sơ đồ công nghệ dehydro hóa đoạn nhiệt tổng hợp Styren 2 TBPƯ - Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa

Hình 4.

Sơ đồ công nghệ dehydro hóa đoạn nhiệt tổng hợp Styren 2 TBPƯ Xem tại trang 23 của tài liệu.
• Có pha loãng bằng hơi nước để giảm áp suất riêng phần và giảm hình thành cốc thường theo tỷ lệ 20 : 1 - Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa

pha.

loãng bằng hơi nước để giảm áp suất riêng phần và giảm hình thành cốc thường theo tỷ lệ 20 : 1 Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình5: Sơ đồ công nghệ dehydro hóa olefin - Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa

Hình 5.

Sơ đồ công nghệ dehydro hóa olefin Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 6: Sơ đồ công nghệ dehydro oxy hóa n-buten thành butadien-1,3 - Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa

Hình 6.

Sơ đồ công nghệ dehydro oxy hóa n-buten thành butadien-1,3 Xem tại trang 29 của tài liệu.

Từ khóa liên quan