164 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 2

18 1.9K 1
164 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài tập HSG lớp Bài : Từ chữ số 3, , Em viết tất số có hai chữ số Bài : Hãy viết số có hai chữ số cho số có chữ số Bài : Từ số , , em viết tất số có hai chữ số khác ( số hai chữ số giống ) Bài : Số x có chữ số biết : a) x bé 100 b) x đứng liền sau số có hai chữ số Bài : Viết số thích hợp vào ô trống ( Theo mẫu ) 43 Bài : Tìm x biết a) x + 12 = 46 c) x + 26 = 12 + 17 Bài : Tìm x biết a) x – 17 = 23 Bài : Tìm x biết a) 17 – x = 12 b ) 42 + x = 87 d ) 34 + x = 86 – 21 b ) x – 15 = 21 + 49 b) 72 + 12 – x = 48 c) x – 34 = 67 – 49 c) 28 + 26 – x = 67 – 39 Bài : Tìm y biết a) y + 56 = 56 – y b) 48 - y = 48 + y c) x y = x y Bài 10 : Điền dấu < , > , = thích hợp vào chỗ trống ( Với x khác ) a) x + 32 41 + x d) 42+ 21 + x 42 + 21 b) 56 – y 45 – y g) 52 – 47 52 – 47 – x c) x – 26 x – 18 h) 29 + 42 – x .42 + 29 + x Bài 11 : Hình vẽ sau có hình tứ giác , viết tên hình tứ giác A M N B Q P CC Bài 12 : Hình vẽ sau có hình chữ nhật viết tên hình chữ nhật D A P Bài 13 : Hình vẽ sau có hình vuông , hình tam giác B R Q O D N E Bài 14 : Bao gạo thứ nặng 26 kg , bao gạo thứ nặng bao gạo thứ 15 kg Hỏi hai bao gạo nặng kg ? Bài 15 : Thùng thứ đựng 32 lít dầu , thùng thứ đựng thùng thứ lít dầu Hỏi hai thùng đựng lít dầu ? Bài 16 : Một cửa hàng có 68 kg đường Sau ngày bán hàng lại 18 kg đường Hỏi cửa hàng bán hết kg đường ? Bài 17 : Một cửa hàng bán 45 kg gạo ngày đầu , lại 28 gạo sau ngày thứ Sau ngày thứ hai lại kg gạo Hỏi lúc ban đầu cửa hàng có kg gạo ? Cả hai ngày cửa hàng bán kg gạo ? Bài 18 : Có cân đĩa hai cân loại 1kg kg Làm cân kg gạo qua lần cân ? Bài 19: Thứ tuần ngày tháng Hỏi thứ tuần trước ngày ? Bài 20 : Thứ sáu tuần ngày 16 tháng Hỏi thứ tuần sau ngày Bài 21 : Hồng muốn biết sinh nhật 15 tháng ngày thứ Bạn Mai lại cho biết ngày tháng ngày thứ Em giúp bạn Hồng biết ngày sinh nhật bạn ngày thứ ? Bài 22: An có 12 viên bi Bình có nhiều An viên bi Chung có Bình viên bi Hỏi ba bạn có viên bi ? Bài 23 : Bạn An có viên bi Nếu An cho Bình viên bi Bình có 10 viên bi Hỏi hai bạn có viên bi Bài 24 : Dũng có số bi xanh đỏ Biết số bi Dũng 10 viên Trong số bi đỏ số bi xanh viên Hỏi Dũng có bi xanh , bi đỏ? Bài 25 : Lan có bìa xanh đỏ , số bìa xanh số bìa đỏ Hỏi Lan có bìa xanh , bìa đỏ ? Bài 26 : Minh có 18 viên bi , Minh cho Bình viên Bình có nhiều Minh viên bi Hỏi Bình có viên bi ? Bài 27 : Có ba thúng xoài , thúng thứ thúng thứ hai , thúng thứ ba nhiều thúng thứ hai biết thúng thứ có 12 Hỏi a) Thúng có nhiều xoài ? b) Cả ba thúng có xoài Bài 28 : Hình vẽ sau có đoạn thẳng , tam giác , tứ giác , kể tên hình Bài 29 : Cho hình vẽ Chu vi tam giác ACE : A B C D A B 6cm G Chu vi tam giác AED : E 2cm 4cm E 4cm Chu vi tứ giác ABGE : cm G 4cm 2cm Chu vi tứ giác DEGC : D C 6cm Độ dài đường gấp khúc ABCDEG : Độ dài đường gấp khúc AEDCGE : Bài 30 : Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống a) 27 b) c) - 75 28 Bài 31 : Điền số vào ô trống cho có đủ số từ đến cho tổng số hàng , cột 15 Bài 32 : Hình vẽ bên có đoạn thẳng A Kể tên đoạn thẳng : 4cm E cm 2cm B cm Hình vẽ bên có hình tam giác cm 5cm cm G cm cm cm cm D Tính chu vi tam giác Bài 33 : Hình vẽ có tứ giác Có hình chữ nhật Có hình vuông Bài 34 : Một cửa hàng ngày thứ bán 66 gói kẹo , ngày thứ bán ngày thứ hai 14 gói kẹo Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán gói kẹo Bài 35 : Lan có nhiều Huệ hoa, Hồng có nhiều Lan hoa Hỏi Hồng có nhiều Huệ hoa? Bài 36 : Khánh có 18 truyện Nếu Khánh cho Hoà truyện Hoà có 19 truyện Hỏi Khánh Hoà nhiều truyện Bài 37 : Hộp thứ có 78 viên kẹo , hộp thứ hai có hộp thứ 16 viên kẹo Hỏi hai hộp có viên kẹo? Bài 38 : Có hai đàn vịt , đàn vịt thứ có 95 , đàn vịt thứ nhiều đàn vịt thứ hai 32 Hỏi hai đàn vịt có con? C Bài 39 : Đoạn thẳng MN dài 45 cm , đoạn thẳng PQ ngắn đoạn thẳng MN 14 cm Hỏi đoạn thẳng PQ dài cm ? Bài 40 : Đặt đề toán sau giải Tóm tắt : 46 viªn bi Hï ng: 15 viªn bi ? viªn bi Dòng: Bài 41 : Một cửa hàng ngày thứ bán 25 xe đạp , ngày thứ bán ngày thứ hai xe đạp Hỏi hai ngày cửa hàng bán xe đạp? Bài 42 : Nam có Bảo viên bi Hùng cho Nam thêm viên bi Hỏi Bảo nhiều Nam viên bi? Bài 43 : Hùng cân nặng 22 kg Hoàng cân nặng 24 kg Hậu cân nặng 23 kg Hỏi a) Bạn cân nặng ? b) Hùng Hoàng cân nặng kg? c) Cả ba bạn cân nặng kg? Bài 44: Có cân đĩa , người ta đặt lên đĩa cân thứ kg , đĩa thứ hai đặt túi đường cân kg cân thăng Hỏi túi đường nặng kg? Bài 45 : Bao gạo bao đường cân nặng 86 kg Bao gạo cân nặng 42 kg Hỏi bao nặng nặng bao kg? Bài 46 : Một thùng nước mắm có 36 lít Sau rót bán thùng lại 12 lít Hỏi số mắm bán số mắm lại thùng số mắm nhiều nhiều bao nhiêu? Bài 47 : Tìm x biết a) x + 26 = 48 + 52 b) x – 12 = 15 + c) 68 – x = 17 – 37 Bài 48 : Hình vẽ có tam giác , d) 15 + 56 – x = 56 tứ giác ? Kể tên tam giác , tứ giác C B G E F A D Bài 49 : Nối phép tính với số thích hợp 32+ 19 92 - 38 52 53 51 55 57 71 - 48 28 + 32 53 44 + 80 - 25 Bài 50 : Tính độ dài đường gấp khúc ABCD B m 3c 4c D cm m A C Bài 51: Độ dài đường gấp khúc ABCD có tổng độ dài hai đoạn thẳng AB BC 36 cm , đoạn thẳng CD dài 25 cm Tính độ dài đường gấp khúc ABCD? Bài 52 : Con kiến vàng bò từ A đến C , kiến đen bò từ C đến E Hỏi kiến bò đoạn đường dài hơn? B A 5c m 3c D m cm C cm E Bài 53: Hai đường gấp khúc ABC MNP có độ dài nhau, đoạn thẳng AB dài đoạn thẳng MN Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng BC đoạn thẳng NP Bài 54 : Tam giác ABC có cạnh AB dài 14 cm , cạnh BC dài 18 cm, cạnh CA dài 22 cm Tính chu vi tam giác ABC Bài 55: Tính chu vi tứ giác MNPQ có độ dài cạnh 15 cm, dm3cm, 20 cm, dm? Bài 56: Điền số 42 17 +39 - 18 + - 25 - 42 24 +27 - 39 + 63 + 48 85 Bài 58 : Tính 15 + 67 – 11 = 98 – 69 + = 82 – 46 + 12 = 59 + 17 – 28 = Bài 59 : Đặt tính tính 15 + 100 – 34 57 + 29 Bài 60 : Tìm x biết : x + 12 = 71 34 = 15 87 – 29 56 - 47 34 – x = 15 17 + x = 32 46 + 54 x– Bài 61 : Một cửa hàng ngày thứ bán 25 thùng sữa , ngày thứ bán ngày thứ hai thùng sữa Hỏi ngày thứ hai hàng bán thùng sữa? Hỏi hai ngày cửa hàng bán thùng sữa ? Bài 62 : Trong hình vẽ bên : Có : .đoạn thẳng Đó đoạn A B thẳng C E Có đường thẳng Đó đường thẳng : Có ba điểm thẳng hàng : Bài 63 : Từ chữ số : ; 1; 2; em viết tất số có hai chữ số khác Bài 64 :Cho số a có hai chữ số a) Nếu chữ số hàng chục bớt số a giảm đơn vị ? b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm chữ số hàng đơn vị giảm số a tăng thêm đơn vị ? Bài 65 : a) Tìm số lớn 35 mà chữ số hàng chục bé b) Tìm số có hai chữ số bé 24 mà chữ số hàng đơn vị lớn Bài 66 : Viết tất số có hai chữ số mà tổng hai chữ số 12 Bài 67 : Viết tất số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số Bài 68 : Viết số có hai chữ số biết tổng hai chữ số số lớn có chữ số hiệu hai chữ số D Bài 69 : Hai số có hiệu 14 , thêm vào số trừ đơn vị giữ nguyên số bị trừ hiệu ? Bài 70 : Tổng hai số thay đổi số hạng tăng thêm 25 đơn vị ? Bài 71: Tìm số biết số lớn có hai chữ số trừ số kết 35 ? Bài 72 : Số 45 thay đổi : a) Xoá bỏ chữ số b) Thay đổi vị trí chữ số chữ số c) Tăng chữ số hàng chục thêm Bài 73 : Để đánh trang sách dày 15 trang cần dùng chữ số để đánh Bài 74 : Nga dùng 20 chữ số để viết số liền thành dãy số 0;1;2;3;…;a Hỏi a số ? Bài 75 : Viết thêm số vào dãy sau : a) ; ; ; …………………………… b) 39 ; 35 ; 31 ; ……………………… Bài 76 : Tìm x a) 14 – x = 14 – b) 52 + > x + 52 Bài 77 : Điền chữ số thích hợp vào hoa thị *3 + *00 c) 46 < x – 45 < 49 d) x – < Bài 78: Tính nhanh a) 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + b) 75 – 13 – 17 + 25 Bài 79 : Ngày đầu cửa hàng bán 15 kg đường Ngày sau bán ngày đầu kg đường Cửa hàng lại 40 kg đường Hỏi a) Ngày sau bán kg đường b) Trước bán cửa hàng có tất kg đường Bài 80 : Mai cao Hoa cm Bình thấp Mai cm Hỏi cao ? Ai thấp Hoa cao Bình cm ? Bài 81 : Mẹ để hai đĩa cam bàn Lan lấy từ đĩa bên phải bỏ sang đĩa bên trái Hỏi đĩa bên nhiều cam nhiều cam? Bài 82 : Lan có 20 kẹo , Hà có 14 kẹo Hỏi Lan phải cho Hà kẹo để só kẹo hai bạn Bài 83 : Lan Huệ Huệ lại tặng Lan Hỏi nhiều jơn nhiều Bài 84 : Thu Lan nhãn Lan lại cho Thu nhãn Hỏi có nhiều nhãn nhiều nhãn Bài 85 : Trong chuồng có gà thỏ Bạn Hoa đếm tất có chân Em đoán xem chuồng có gà ? thỏ ? Bài 86 : Từ can 10 lít dầu em muốn rót sang can lít can lít Hỏi rót đầy can lít ? can lít ? Bài 87 : Có lít nước mắm đựng vào can loại lít lít Hỏi có can lít ? can lít ? Bài 88 : Có 17 lít nước đựng can lít lít Hỏi có can lít ? can lít ? Bài 89 : Dũng có số bi xanh đỏ Biết số bi Dũng bé 10 Số bi đỏ số bi xanh viên Hỏi Dũng có bi xanh ? bi đỏ ? Bài 90 : Tổng số bút chì màu đen Lan bé Số bút màu số bút đen Hỏi Lan có bút đen ? bút màu ? Bài 91 : Vừa gà vừa chó đếm 10 chân Biết số gà nhiều số chó Hỏi có gà ? Bao nhiêu chó ? Bài 92 : Có 13 lít dầu đựng vào can lít lít Biết số can lít nhiều số can lít Hỏi có can lít ? Mấy can lít ? Bài 93 : Vừa gà vừa thỏ đếm 14 chân Biết số thỏ nhiều số gà Hỏi có thỏ ? Mấy gà ? Bài 94 : Hoà câu tổng số cá 11 , gồm cá rô cá giếc Số cá rô cá giếc Hỏi có cá rô ? Mấy cá giếc ? Bài 95 : Lan câu tổng số cá 12 , gồm cá trôi cá rô Số cá trôi cá rô Hỏi có cá trôi ? cá rô ? Bài 96 : Con ngỗng gà cộng lại ngan vịt cộng lại Con ngỗng nặng hai vịt Hỏi gà ngan nặng ? Có thể nói chắn ngan nặng hai gà không ? Bài 97 : Cô giáo chấm toán bốn bạn Hoà , Bình , Hải , Tú có hai điểm 10 , có điểm điểm Hoà điểm cao Bình lại thấp Hải Hỏi bạn điểm ? 10 Bài 98 : Ba bạn câu cá Trong giỏ câu cá rô chừng cá giếc Số cá trê cá giếc lại nhiều cá Hỏi ba bạn câu cá? Bài 99: Có lít dầu em muốn rót vào can lít can lít Hỏi em rót đầy can lít can lít ? Bài 100: Cả gà chó đếm 12 chân Biết số gà nhiều số chó Hỏi có gà? Mấy chó? Bài 101: Lan có số tờ giấy mầu xanh đổ Biết tổng số giấy mầu lan bé 13 Số giấy mầu đỏ giấy mầu xanh 10 tờ Hởi Lan có tờ giấy mầu xanh? Mấy tờ giấy mầu đỏ? Bài 102: Hà, Lan, Thu có bút Lan có nhiều Hà Thu Hởi bạn có bút? Bài 103: a Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE : B D cm cm A dm C Bài 104 Cho hình vẽ sau: E B 6cm G 7cm 1dm A cm 1dm C 8cm E a) Có đường gấp khúc gồm đoạn thẳng? Tính độ dài đường gấp khúc ? b)Có đường gấp khúc gồm đoạn thẳng? Tính độ dài đường gấp khúcđó Bài 105: Trong hộp có bi xanh bi đỏ An không nhìn vào hộp lấy lần lần viên Hỏi nói chắn số bi lấy có: a) viên bi đỏ không? b) viên bi xanh không? Bài 106: Có bóng xanh, bóng đỏ, bóng vàng Lan không nhìn vào túi lấy lần lần Hỏi số bóng lấy ra: 11 a) Chắc chắn có bóng vàng không? b) Chắc chắn có bóng đỏ không? Bài 107: Trong hộp có bút mầu đỏ, bút mầu xanh bút mầu vàng Bạn An lấy từ hộp 10 bút Hỏi nói chắn 10 bút An lấy ra: a) Có bút mầu vàng không? b) Có bút mầu đỏ không? Bài 108: Bi xanh có viên, bi đỏ có viên, bi vàng có viên Tú không nhìn vào hộp lấy 12 viên bi Hỏi nói chắn 12 viên bi lấy đó: a) Có viên bi xanh không? b) Có viên bi đỏ không? c) Có viên bi vàng không? Bài 109: Hà, Minh, Trang hái hoa tất 38 Số hoa Hà Minh hái 28 Số hoa Minh Trang hái 29 Tính số hoa bạn hái được? Bài 110: Lan Hà tuổi, Thảo tuổi Hồng Hà tuổi Hãy: a) So sánh số tuổi Thảo Hồng? b) So sánh số tuổi Lan Hồng? Bài 1111 : Để đánh số thứ tự sách từ trang đến trang 13 cần dùng chữ số để đánh ? Bài 112 : Tìm x a) 17 + x – 25 = 36 b ) x + 12 < 12 + c) 13 – < x < 13 – 12 Bài 113 : Con ngỗng cân nặng 10 kg Con ngỗng cân nặng vịt kg Con gà cân nặng vịt kg Hỏi ngỗng nặng gà kg ? Bài 114 : Lan có nhiều Hồng hoa Để hai bạn có số hoa Lan phải cho Hồng hoa ? Bài 115 : Ba năm tổng số tuổi hai chị em 24 tuổi Hỏi trước năm tổng số tuổi hai chị em ? Bài 116 : An có 15 bóng : xanh , đỏ , vàng Hỏi có bóng đỏ ? Mấy bóng vàng ? Biết số bóng xanh bóng vàng nhiều bóng xanh bóng đỏ Bài 117 : Dũng có loại bi xanh đỏ Hải có loại bi xanh , vàng , tím Hỏi bạn có loại bi khác màu loại màu ? Bài 118 : Toàn có số bi xanh đỏ biết số bi Toàn bé 10 Bi đỏ bi xanh Hỏi Toàn có bi xanh , bi đỏ Bài 119 : Trong dịp tết trồng lớp Lan trồng 50 Lớp Tùng trồng lớp Lan Nếu lớp Lan cho lớp Tùng 10 số hai lớp Hởi lớp Tùng trồng Bài 120 : Nếu Toàn cho Tùng 12 bi số bi hai người người có 24 viên bi Hỏi trước cho Toàn có viên bi ? Tùng có viên bi ? Bài 121: An , Ba , Căn chạy thi với An không cuối Căn không đầu Ba không đầu không cuối Hỏi bạn thứ ? Bạn thứ nhì ? Bạn thứ ? Bài 122 : Cộng số sau : 600 ; 811; 900; 550 ; 411 với 36 lấy kết cộng với 64 Có thể tìm nhanh kết cuối không ? Bài 123 : Điền số thích hợp vào ô trống biết tổng số ô liền 20 Bài 124 : Điền số thích hợp vào ô trống biết tổng số ô liền 78 20 40 13 Bài 125 : Điền số thích hợp vào ô trống biết tổng số ô liền 500 150 80 Bài 126 : a) Em điền số lại vào ô trống dãy số sau nhận xét cách viết dãy số 12 b) 24 48 18 c) 24 12 Bài 127 : Tính theo cách hợp lý a) + + + + + + + + 10 + 11 + 12 + 13 b) x + x + x Bài 128 : a) Điền dấu “ + ; - ; x ; : ” vào ô trống để dãy số có kết 3 33 = 31 b) 7 =7 Bài 129 : Em nghĩ số không lớn 31 điền vào không ? ( +2)x3–6- để kết x3=0 Bài 130 : Thứ năm tuần ngày 15 tháng Hỏi thứ năm tuần trước ngày ? Thứ năm tuần sau ngày ? Thứ tuần trước ngày ? Thứ tuần sau ngày ? Bài 131 : Thứ tuần ngày Hỏi thứ tuần sau ngày ? Từ thứ tuần đến thứ tuần sau có ngày chẵn ? Mấy ngày lẻ ? Bài 132 : Một bạn nói “Trong tuần có chủ nhật liền ngày chẵn ” Bạn nói hay sai ? Vì ? 14 Bài 133 : Tay trái cầm 12 bóng Tay phải cầm nhiều tay trái bóng Hỏi phải chuyển từ tay phải sang tay trái bóng để số bóng hai tay ? Bài 134 : Nga có kẹo Nga có Lan kẹo Hỏi Lan phải cho Nga kẹo để số kẹo hai bạn nhau? Bài 135 : Lan hái hoa Hà hái 10 hoa Hỏi Hà phải cho Lan hoa để số hoa bạn ? Bài 136: Mẹ để gói kẹo có số kẹo lên bàn An lấy từ gói bỏ sang gói Hỏi gói nhiều kẹo nhiều kẹo ? Bài 137 : Thảo , Thuỷ , Trang có 14 kẹo Thảo có số kẹo nhiều Trang có số kẹo Thuỷ có Hỏi bạn Thảo , Trang có kẹo ? Bài 138: Tính: 536 + 342 + 490 250 + 490 413 + 278 161 Bài 139: Tìm x : a) x + 39 + 19 = 87 + b) x – 26 = 75 - 17 Bài 140: Viết số tự nhiên liên tiếp vào chỗ chấm: a) 698 < .< .< b) .< < < 790 c) 699 < < < Bài 141 Điền dấu > , < = 712 698 690 + 10 700 612 608 695 691 599 + 600 302 301 Bài 142: Số cam vườn có 568 số bưởi 165 Hỏi số bưởi có Bài 143: Hình vẽ bên có : hình chữ nhật ? ghi tên hình 15 A Bài 144: Hình vẽ bên có : hình tam giác ? ghi tên hình B C D Bài 145: Điền số thích hợp vào - 25 +7 :4 x2 38 Bài 146: Điền số ? ? Bài 147: Tìm x x 1 Bài 148 a) Viết số liền sau số bé có chữ số b) Số liền trước số lớn có chữ số Bài 149: An cao m 59 cm cao Bình 24 cm Hỏi Bình cao xăng ti - mét ? 16 Bài 150 Tìm x : a) x + 112 + 143 = 999 – 102 b) x – 123 = 400 + 56 c) 962 – x = 869 – 28 d) 45 + 47 – x = 59 + Bài 151 Đặt tính tính: 916 – 302 789 – 456 589 – 506 974 – 452 Bai 152: Viết thêm số liền sau liền trước để được: a) số tự nhiên liên tiếp: 98 ; 99 ; ; ; b) số lẻ liên tiếp : 195 ; 197 ; ; ; c) số chẵn liên tiếp : ; ; ; 498 ; 500 d) số tròn chục liên tiếp : ; ; ; 970 ; 980 e) số tròn trăm liên tiếp : ; ; 500 ; ; Bài 153: Một cửa hàng, buổi sáng bán 279 kg cam bán nhiều buổi chiều 125 kg cam Hỏi buổi chiều bán ki lô gam cam Bài 154: Quầy hàng hôm bán 193 lít dầu bán hôm qua 15 lít Hỏi hôm qua quầy bán lít dầu Bài 155: Tính cách hợp lý (theo mẫu) a) 145 + 53 – 45 b) 139 + 27 – 39 = 145 – 45 + 53 = = = 100 + 53 = = = 153 = = d) x : 9x5:3 c) 789 + 111 - 89 4x8:2 =6:2x5 = = =3x5 = = = 15 = = Bài 156: Ông cao 163 cm Ông thấp bố 12 cm Hỏi bố cao xăng ti mét ? Bài 157: Thùng to đựng 85 lít nhiều thùng nhỏ 13 lít Hỏi thùng nhỏ có lít dầu ? 17 Bài 158: Tính ? + 45 39 - 84 45 84 39 - + 234 245 Bài 159: Hình bên có : hình tam giác + 574 234 A - 579 345 B C Ghi tên hình : O E G Bài 160 Viết phép tính thích hợp với số a) , , Bài 161 Tìm x a) 100 – x = x D b) , , 12 b) x + x = 100 Bài 162 Độ dài đường gấp khúc A 60 cm B 65 cm C 90 cm D 81 cm c) x : = 78 : K N A Bài 163 Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều dài 16 cm , chiều rộng ngắn chiều dài cm ? Q P Bài 164 Tính chu vi hình tam giác biết cạnh tam giác 15 cm 18

Ngày đăng: 07/08/2016, 10:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan