GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

23 1.3K 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 11:04

GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động. 22CHỈÅNG 2 CẠC MẢCH TẢO DAO ÂÄÜNG Chỉång ny nhàòm trçnh by cạc váún âãư vãư tảo dao âäüng, âiãưu kiãûn v âàûc âiãøm mảch tảo dao âäüng, äøn âënh biãn âäü v táưn säú dao âäüng, phỉång phạp tênh toạn cạc mảch dao âäüng 3 âiãøm âiãûn cm, 3 âiãøm âiãûn dung, mảch clapp, mảch dao âäüng ghẹp biãún ạp, mảch dao âäüng thảch anh, mảch dao âäüng RC . 2.1. Cạc váún âãư chung vãư tảo dao âäüng Mảch dao âäüng cọ thãø tảo ra cạc dảng dao âäüng : - hçnh Sine (âiãưu ha) - xung chỉỵ nháût. - xung tam giạc. - xung ràng cỉa . Åí âáy ta xẹt tảo dao âäüng hçnh Sine (âiãưu ho) vç âáy l dảng dao âäüng cå bn. Cạc mảch dao âäüng hçnh Sine thỉåìng âỉåüc dng trong cạc hãû thäúng thäng tin, trong cạc mạy âo, mạy kiãøm tra, trong cạc thiãút bë y tãú . Cạc pháưn tỉí têch cỉûc dng âãø tảo dao âäüng nhỉ ân âiãûn tỉí, transistor lỉåỵng cỉûc, FET, KÂTT, hồûc nhỉ diode tunel, diode gun. - Ân dng khi cáưn cäng sút ra låïn, táưn säú tỉì tháúp âãún ráút cao. - KÂTT khi táưn säú u cáưu tháúp v trung bçnh. - Transistor khi táưn säú u cáưu cao. • Tham säú cå bn ca mảch dao âäüng - Táưn säú dao âäüng. - Biãn âäü âiãûn ạp ra. - Âäü äøn âënh táưn säú dao âäüng (nàòm trong khong 10- 2 ÷ 10- 6) - Cäng sút ra. - Hiãûu sút ca mảch. • Ngun tàõc cå bn âãø tảo mảch âiãưu ha - Tảo dao âäüng bàòng häưi tiãúp dỉång. - Tảo dao âäüng bàòng phỉång phạp täøng håüp mảch. 23Chỉång ny kho sạt mảch dao âäüng theo ngun tàõc mảch dao âäüng bàòng häưi tiãúp dỉång. 2.2. Âiãưu kiãûn dao âäüng v âàûc âiãøm ca mảch dao âäüng 2.2.1. Âiãưu kiãûn âãø mảch dao âäüng (A): Khäúi khúch âải cọ hãû säú khúch âải : K = K.ejϕ k (B): Khäúi häưi tiãúp cọ hãû säú truưn âảt : Kht = K.ejϕ ht X’r = Kht . Xr M Xr = K. Xv ⇒ X’r = K.Kht.Xv Mảch chè dao âäüng khi Xv = X’r, nghéa l lục âọ ta cọ thãø näúi âiãøm a v a’ v tên hiãûu láúy ra tỉì mảch häưi tiãúp âỉåüc âỉa tråí lải âáưu vo (Mảch âiãûn khäng cọ tên hiãûu vo m cọ tên hiãûu ra). Váûy âiãưu kiãûn âãø mảch dao âäüng l : X’r = Xv ⇒K.Kht = 1 Hay l : K Kht . ej (ϕk + ϕht) = 1 (*) Trong âọ : K : module hãû säú khúch âải ϕk : gọc pha ca bäü khúch âải Kht : module hãû säú häưi tiãúp ϕht : gọc pha ca mảch häưi tiãúp Tỉì (*) ⇒ ⎩⎨⎧π=ϕ+ϕ=ϕ=)2(n2)1(1K.Khtkht Våïi n = 0, ±1, ±2, . K (A)_Kht(B)_XrXV X’r a a’ Hçnh 2.1. Så âäư khäúi thäøng quạt ca mảch dao âäüng 24ϕ : täøng dëch pha ca bäü khúh âải v ca mảch häưi tiãúp, biãøu thë sỉû dëch pha giỉỵa X’r v Xv. Biãøu thỉïc (1) : âiãưu kiãûn cán bàòng biãn âäü, cho biãút mảch chè cọ thãø dao âäüng khi hãû säú khúch âải ca bäü khúch âải b âỉåüc täøn hao do mảch häưi tiãúp gáy ra. Biãøu thỉïc (2) : âiãưu kiãûn cán bàòng pha cho tháúy dao âäüng chè cọ thãø phạt sinh khi tên hiãûu häưi tiãúp vãư âäưng pha våïi tên hiãûu vo. 2.2.2. Âàûc âiãøm ca mảch dao âäüng 1. Mảch dao âäüng cng l mäüt mảch khúch âải, nhỉng l mảch khúch âải tỉû âiãưu khiãøn bàòng häưi tiãúp dỉång tỉì âáưu ra vãư âáưu vo. Nàng lỉåüng tỉû dao âäüng láúy tỉì ngưn cung cáúp mäüt chiãưu. 2. Mảch phi tha mn âiãưu kiãûn cán bàòng biãn âäü v pha. 3. Mảch phi chỉïa êt nháút mäüt pháưn tỉí têch cỉûc lm nhiãûm vủ biãún âäøi nàng lỉåüng mäüt chiãưu thnh xoay chiãưu. 4. Mảch phi chỉïa mäüt pháưn tỉí phi tuún hay mäüt kháu âiãưu chènh âãø âm bo cho biãn âäü dao âäüng khäng âäøi åí trảng thại xạc láûp. 2.3. ÄØn âënh biãn âäü dao âäüng v táưn säú dao âäüng 2.3.1. ÄØn âënh biãn âäü dao âäüng Khi måïi âọng mảch, nãúu âiãưu kiãûn cán bàòng pha âỉåüc tha mn tải mäüt táưn säú no âọ, âäưng thåìi KKht > 1 thç mảch phạt sinh dao âäüng åí táưn säú âọ. Ta nọi mảch åí trảng thại quạ âäü. Åí trảng thại xạc láûp biãn âäü dao âäüng khäng âäøi ỉïng våïi K.Kht = 1. Âãø âm bo biãn âäü åí trảng thại xạc láûp, cọ thãø thỉûc hiãûn cạc biãûn phạp sau âáy : - Hản chãú biãn âäü âiãûn ạp ra bàòng cạch chn trë säú âiãûn ạp ngưn cung cáúp mäüt chiãưu thêch håüp. - Dëch chuøn âiãøm lm viãûc trãn âàûc tuún phi tuún ca pháưn tỉí têch cỉûc nhåì thay âäøi âiãûn ạp phán cỉûc âàût lãn cỉûc âiãưu khiãøn ca pháưn tỉí khúch âải. - Dng mảch häưi tiãúp phi tuún hồûc dng pháưn tỉí hiãûu chènh. Vê dủ âiãûn tråí nhiãût, âiãûn tråí thäng ca diode. Ty thüc vo mảch âiãûn củ thãø cọ thãø ạp dủng mäüt trong cạc biãûn phạp trãn. 252.3.2. ÄØn âënh táưn säú dao âäüng Váún âãư äøn âënh tán säú dao âäüng liãn quan chàût ch âãún âiãưu kiãûn cán bàòng pha. Khi dëch pha giỉỵa âiãûn ạp häưi tiãúp âỉa vãư v âiãûn ạp ban âáưu thay âäøi s dáùn âãún thay âäøi ca táưn säú dao âäüng. Âiãưu kiãûn cán bàòng pha : ϕ = ϕK + ϕht = 2πn Cho n = 0 ⇒ ϕK + ϕht = 0 ϕK, ϕht : phủ thüc vo tham säú m, n ca cạc phán tỉí ca mảch khúch âải v mảch häưi tiãúp v phủ thüc ω. ϕK (m, ω) + ϕht (n, ω) = 0 (**) Vi phán ton pháưn v biãún âäøi (**) ta nháûn âỉåüc biãøu thỉïc : dω = -ω∂ϕ∂+ω∂ϕ∂∂ϕ∂+∂ϕ∂htKhtKdnndmm (3) Tỉì biãøu thỉïc (3) ta suy ra cạc biãûn phạp náng cao âäü äøn âënh táưn säú : 1. Thỉûc hiãûn cạc biãûn phạp nhàòm gim sỉû thay âäøi tham säú ca mảch häưi tiãúp (dn) v mảch khúch âải (dm). - Dng ngưn äøn ạp. - Dng cạc pháưn tỉí cọ hãû säú nhiãût nh. - Gim nh hỉåíng ca ti âãún mảch dao âäüng bàòng cạch màõc thãm táưng âãûm åí âáưu ra ca táưng dao âäüng. - Dng cạc linh kiãûn cọ sai säú nh. - Dng cạc pháưn tỉí äøn âënh nhiãût. 2. Dng cạc biãûn phạp nhàòm gim täúc âäü thay âäøi gọc pha theo tham säú ca mảch, nghéa l gim mK∂ϕ∂v mht∂ϕ∂bàòng cạch chn mảch dao âäüng thêch håüp. 3. Thỉûc hiãûn cạc biãûn phạp lm tàng täúc âäü thay âäøi gọc pha theo táưn säú, tỉïc l bàòng ω∂ϕ∂K,ω∂ϕ∂ht xung quanh táưn säú dao âäüng bàòng cạch sỉí dủng cạc pháưn tỉí cọ pháøm cháút cao, vê dủ thảch anh. 262.4. Cạc phạp tênh toạn mảch dao âäüng 2 4.1. Cạc mảch tỉång âỉång ca mảch dao âäüng dng transistor z1 = r1 + jx1 ≅ jx1 (r1 ≅ 0) z2 = r2 + jx2 ≅ jx2 (r2 ≅ 0) z3 = r3 + jx3 ≅ jx3 (r3 ≅ 0) Âiãưu kiãûn dao âäüng : x1 + x2 + x3 = 0 x1, x2 cng dáúu x1, x2 khạc dáúu |x3| > |x2| * Nãúu z1, z2 : C ⇒ z3 : L Ta cọ mảch dao âäüng ba âiãøm âiãûn dung (Colpits) * Nãúu z1, z2 : L ⇒ z3 : C Ta cọ mảch dao âäüng ba âiãøm âiãûn cm (Hartley) +Z3Z2Z1+_Hçnh 2.2. Så âäư mảch tảo dao âäüng dng TransitorL3 C2 C1Hçnh 2.3. Mảch dao âäüng ba âiãøm âiãûn dung (Colpits) L1 L2 C2 Hçnh 2.4. Mảch dao âäüng ba âiãøm âiãûn cm (Hartley) 27Thäng thỉåìng dng ba mảch âiãûn âäüng ba âiãøm âiãûn dung vç sỉû äøn âënh täút hån nhỉng ba âiãøm âiãûn cm dãù thỉûc hiãûn. * Mảch biãún thãø : 2.4.2.Phỉång phạp tênh toạn. Cọ nhiãưu phỉång phạp, nhỉng åí âáy ta xẹt phỉång phạp thäng dủng nháút, âọ l tênh toạn mảch dao âäüng theo phỉång phạp bäü khúch âải cọ häưi tiãúp. Xem âiãưu kiãûn pha â bo âm (do kãút cáúu mảch âm nhiãûm). Ta chè cáưn càn cỉï vo mảch âiãûn củ thãø âãø xạc âënh hãû säú khúch âải K v hãû säú häưi tiãúp Kht. Sau âọ dỉûa vo âiãưu kiãûn cán bàòng biãn âäü K.Kht = 1 âãø suy ra cạc thäng säú cáưn thiãút ca mảch, vê dủ : Tênh âiãưu kiãûn tỉû dao âäüng ca mảch ba âiãøm âiãûn dung dng BJT RE, CE : thnh pháưn äøn âënh nhiãût R1, R2 : phán cỉûc L2 L1CHçnh 2.5. Mảch dao âäüng ghẹp biãún ạpC3C2C1LHçnh 2.6. Mảch dao âäüng ClappCBELcC2C1VccCtR2R1CeReLIVtd Hçnh 2.7. Så âäư mảch dao âäüng ba âiãøm âiãûn dung dng Transitor 28LC : cüc cn cao táưn âãø gim nh hỉåíng táưn säú dao âäüng vãư ngưn Ct : tủ liãn lảc cao táưn (thoạt cao táưn) + Bỉåïc 1 : Tênh hãû säú khúch âải k : K = - S.Zc = - 1121hhZc S : häù dáùn BJT Zc : tråí khạng giỉỵa Colectå v âáút : nọ l mäüt pháưn tråí khạng ca khung cäüng hỉåíng. Zc = P2.Rt // ZVpa ZVpa : tråí khạng vo phn nh sang nhạnh Colectå-emitå. Nãúu R1 // R2 >> h11 ta cọ : ZVpa = 2112vnhnZ= Trong âọ : n l hãû säú phn nh. 0<n << 1 n = - 2112CEBECCCjI:CjIVV==ωω&& 0<n << 1 ⇒ C1 << C2 Rtd l tråí khạng ca khung cäüng hỉåíng tải táưn säú cäüng hỉåíng. Rtd = rCL L : âiãûn cm ca khung cäüng hỉåíng C : âiãûn dung ca khung cäüng hỉåíng r : âiãûn tråí täøn hao ca khung cäüng hỉåíng P : hãû säú ghẹp ca Transistor våïi khung cäüng hỉåíng P = ICCCCjCjICCCCjI:CjIVV2121121211tdCE+×=+=ωωωω&& = n111CC1CCCC)CC(CC2121212121+=+=+=+ 29 ⇒ Zc = 21122112VPa2VPa2nh)n1(Rtdnh.)n1(RtdZRtdPZ.Rtd.P+++=+ ⇒ Zc = 211211)n1(hRtdnh.Rtd++ ⇒ K = - 2112111121)n1(hRtdnh.Rtd.hh++ ⇒ K = 211221)n1(hRtdnh.Rtd++ + Bỉåïc 2 : Xạc âënh hãû säú häưi tiãúp : Kht = 2112CEBECCCjI:CjIVV−=−=ωω&&= - n + Bỉåïc 3 : Tênh têch K.Kht : K.Kht = n . 211221)n1(hRtdnh.Rtd++ + Bỉåïc 4 : Xạc âënh âiãưu kiãûn dao âäüng ca mảch : K.Kht ≥ 1 ⇒ (1 + n)2 + n2 112111hhhRtd−Rtd. n ≤ 0 Dáúu “ = ” ỉïng våïi trỉåìng håüp dao âäüng xạc láûp. Dáúu “ < ” ỉïng våïi trỉåìng håüp quạ âäü lục âọng mảch. + Bỉåïc 5 : Xạc âënh hãû säú häưi tiãúp cáưn thiãút âãø mảch tỉû dao âäüng âỉåüc. Thỉåìng n << 1 nãn biãøu thỉïc trãn cọ thãø viãút : n2. 112111h2hn2hRtd−Rtd + 1 ≤ 0 (*) ⇔ n2 - 2n Rtdh2h1121+ ≤ 0 Gii phỉång trçnh báûc hai ny ta nháûn âỉåüc : 30 n1,2 = Rtdh2h2h1122121−⎟⎠⎞⎜⎝⎛± (*) ≤ 0 khi n2 ≤ n ≤ n1 Lục âọ mảch cọ dao âäüng hçnh sine (åí trảng thại xạc láûp) tải n1 hồûc n2 Vç Rtd >> ⇒ 221112212hRtdh2h⎟⎠⎞⎜⎝⎛≅−⎟⎠⎞⎜⎝⎛ ⇒ n1 = h21 > ⇒ loải b n1 vç âiãưu kiãûn n|<<1 + Bỉåïc 6 : Xạc âënh trë säú linh kiãûn màõc trong mảch qua hãû säú häưi tiãúp n v qua táưn säú dao âäüng ca mảch. Tỉì giạ trë n = n2 vỉìa tçm âỉåüc ta cọ : ⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧+====2121CHdd221CCCCL21ffnCCn ⇒ tçm âỉåüc L, C1, C2 2.5. Mảch âiãûn cạc bäü dao âäüng LC 2.5.1. Váún âãư äøn âënh biãn âäü 2.5.1.1. Chãú âäü dao âäüng mãưm v dao âäüng cỉïng Âãø äøn âënh biãn âäü trong cạc mảch dao âäüng LC, thỉåìng dng phỉång phạp di chuøn âiãøm lm viãûc ca pháưn tỉí têch cỉûc. Âiãûn tråí RE trong mảch âiãûn tênh toạn åí trãn lm nhiãûm vủ âọ. Khi måïi âọng mảch, nhåì cọ phán ạp R1, R2 nãn tiãúp giạp BE ca Transistor âỉåüc âënh thiãn v lm viãûc våïi gọc càõt θ = 180o tỉång ỉïng våïi chãú âäü dao âäüng mãưm. Häù dáùn S ca Transistor tải âiãøm lm viãûc ban âáưu khạ låïn, do âọ KKht > 1 v mảch åí vo chãú âäü quạ âäü. Biãn âäü dao âäüng tàng dáưn lm cho hả ạp trãn RE tàng dáưn âãún phán cỉûc BE gim, mảch chuøn sang chãú âäü C ỉïng våïi gọc càõt θ < 90o. Tỉång ỉïng våïi chãú âäü dao âäüng cỉïng. Âäưng thåìi häù dáùn trung bçnh gim lm cho hãû säú khúch âải K = - 1121hh gim v têch KKht tiãún tåïi bàòng 1 åí chãú âäü xạc láûp. 31Trong mảch ta â dng häưi tiãúp ám trãn RE âãø chuøn dëch lm viãûc tỉì khu vỉûc cọ häù dáùn låïn sang khu vỉûc cọ häù dáùn bẹ. 2.5.2. Mảch âiãûn dao âäüng ghẹp biãún ạp Âiãûn ạp ny tảo nãn trong cün cm Colectå dng LI LI= LBCLCjVSZjVωω−= n = - LMLIjMIjVvCEBE−=ωω−=⇒ M < 0 Dng LI cm ỉïng sang cün thỉï cáúp : IC VBE ωt Âiãøm lm viãûc ténh Hçnh 2.8. Âàûc tuún VBE-ICca TransitorBECEECBVccL2CbR2R1ReCVccCeL1Vht = VB * * MHçnh 2.9. Så âäư mảch tảo dao âäüng ghẹp biãún ạp màõc E chung [...]... ạp, mảch dao âäüng thảch anh, mảch dao âäüng RC 2.1. Cạc váún âãư chung vãư tảo dao âäüng Mảch dao âäüng cọ thãø tảo ra cạc dảng dao õọỹng : - hỗnh Sine (õióửu hoỡa) - xung chổợ nháût. - xung tam giạc. - xung ràng cỉa Åí õỏy ta xeùt taỷo dao õọỹng hỗnh Sine (õióửu hoaỡ) vỗ õỏy laỡ daỷng dao õọỹng cồ baớn. Caùc maỷch dao õọỹng hỗnh Sine thổồỡng õổồỹc duỡng trong caùc hóỷ thäúng thäng tin, trong... cỉûc dng âãø tảo dao âäüng nhỉ ân âiãûn tỉí, transistor lỉåỵng cỉûc, FET, KÂTT, hồûc nhỉ diode tunel, diode gun. - Ân dng khi cáưn cäng sút ra låïn, táưn säú tỉì tháúp âãún ráút cao. - KÂTT khi tỏửn sọỳ yóu cỏửu thỏỳp vaỡ trung bỗnh. - Transistor khi táưn säú u cáưu cao. • Tham säú cå bn ca mảch dao âäüng - Táưn säú dao âäüng. - Biãn âäü âiãûn aïp ra. - Âäü äøn âënh táư n säú dao âäüng (nàịm... õọử maỷch tảo dao âäüng ghẹp biãún ạp màõc E chung 22 CHỈÅNG 2 CẠC MẢCH TẢO DAO ÂÄÜNG Chỉång ny nhũm trỗnh baỡy caùc vỏỳn õóử vóử taỷo dao õọỹng, âiãưu kiãûn v âàûc âiãøm mảch tảo dao âäüng, äøn âënh biãn âäü v táưn säú dao âäüng, phỉång phạp tênh toạn cạc mảch dao âäüng 3 âiãøm âiãûn cm, 3 âiãøm âiãûn dung, mảch clapp, mảch dao âäüng ghẹp biãún ạp, mảch dao âäüng thảch anh, mảch dao âäüng RC... bn ca mảch dao âäüng - Táưn säú dao âäüng. - Biãn âäü âiãûn aïp ra. - Âäü äøn âënh táư n säú dao âäüng (nàịm trong khong 10 - 2 ÷ 10 - 6 ) - Cäng suáút ra. - Hiãûu suáút cuía mảch. • Ngun tàõc cå bn âãø tảo mảch âiãưu ha - Tảo dao âäüng bàịng häưi tiãúp dỉång. - Tảo dao âäüng bàịng phỉång phạp täøng håüp mảch. 35 P = n V V V V UV V V V LL L V V V V EB CE EB CE EBCE CE CB CE CB CE td CE + = − = + = + =⇒ + == 1 1 1 1 1 1 21 1 ... cạc bäü tảo dao âäüng RC  Âàûc âiãøm chung ca cạc bäü tảo dao âäüng RC: 1. Thỉåìng dng åí phảm vi táưn säú tháúp thay cho cạc bäü LC vỗ kờch thổồùc cuớa bọỹ taỷo dao õọỹng LC ồớ táưn säú tháúp quạ låïn. 2. Khäng cọ cün cm, do âọ cọ thãø chãú tảo nọ dỉåïi dảng vi maûch 3. Trong bäü dao âäüng RC - f dd tè lóỷ vồùi 1/C, coỡn trong bọỹ dao õọỹng LC thỗ f dd tè lãû våïi C 1 trong bäü dao âäüng... 1 td td1td CE C C Cj I : Cj I V V P = == E Cv Cr C L C1 C2 Re R1 R2 Ce Vcc C3 Rc Hỗnh 2.13. Så âäư mảch tảo dao âäüng Clapp 23 Chỉång ny kho sạt mảch dao âäüng theo ngun tàõc mảch dao âäüng bàịng häưi tiãúp dỉång. 2.2. Âiãưu kiãûn dao âäüng v âàûc âiãøm ca mảch dao âäüng 2.2.1. Âiãưu kiãûn âãø mảch dao âäüng (A): Khäúi khúch âải cọ hãû säú khúch âải : K = K.e j ϕ k (B): Khäúi häưi... 1 2 1 2 CE BE L L LIj LIj V V = = = - n Vaì K = - SZ C = - e11 e21 h h [P 2 .R td // 2 e11 n h ] Hãû säú phaín aính : n = - 1 2 CE BE L L V V = P : hãû säú ghẹp giỉỵa transistor v mảch : E C E B R3 L1 C L2 C2 C1 Vcc Ce R2 R1 Re V tõ Hỗnh 2.11. Sồ õọử maỷch taỷo dao õọỹng Hartley mừc E chung C E B Vcc L1 C2 C C1 L2 Ur R1 R2 Re V tõ Hỗnh 2.12. Sồ õọử maỷch taỷo dao âäüng Hartley màõc B chung ... bo cho biãn âäü dao âäüng khäng âäøi åí trảng thaïi xaïc láûp. 2.3. ÄØn âënh biãn âäü dao âäüng v táưn säú dao âäüng 2.3.1. ÄØn âënh biãn âäü dao âäüng Khi måïi âọng mảch, nãúu âiãưu kiãûn cán bàịng pha âỉåüc tha mn tải mäüt táưn säú no õoù, õọửng thồỡi KK ht > 1 thỗ maỷch phaùt sinh dao âäüng åí táưn säú âọ. Ta nọi mảch åí trảng thại quạ âäü. Åí trảng thại xạc láûp biãn âäü dao âäüng khäng... )C.C.LCC( 1cL j cj 1 Lj Lj 1 cj 1 . cj 1 Lj XZ qpq 2 pp q 2 q q q qq q qq ω−+ω −ω = ω +ω+ ω ω ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ω +ω = (*) Gi f dâ l táưn säú dao âäüng ca 1 mảch Tỉì (*) thảch anh cọ 2 táưn säú cäüng hỉåíng: - Táưn säú cäüng hỉåíng näúi tiãúp f q ỉïng våïi Z q = 0 qq q C.L2 1 f π =  Nãúu f dâ < f q - TA ⇔ C  Nãúu f q < f dâ < f q - TA ⇔ L  Nãúu f dâ > f p ⇔ TA ⇔ C - Táön säú cäüng hỉåíng song song : f p ỉïng våïi Z q = ∞ B A B A C p ... våïi bäü dao âäüng LC 4. u cáưu bäü dao âäüng RC lm viãûc åí chóỳ õọỹ A õóứ giaớm meùo 5. Vỗ khỏu họửi tiãúp (gäưm cạc phán tỉí R,C) phủ thüc táưn säú, nãn mảch s tảo âỉåüc dao âäüng tải táưn säú m âiãưu kiãûn pha âỉåüc tha mn  Bäü dao âäüüng RC dng mảch di pha trong mảch häưi tiãúp: V cc C k L k R e R 3 R 4 T 2 R c R e R 1 R 2 T 1 C 1 q Hỗnh 2.21. Maỷch bọỹ dao õọỹng . chung vãư tảo dao âäüng Mảch dao âäüng cọ thãø tảo ra cạc dảng dao âäüng : - hçnh Sine (âiãưu ha) - xung chỉỵ nháût. - xung tam giạc. - xung ràng. ra. - Âäü äøn âënh táưn säú dao âäüng (nàòm trong khong 1 0- 2 ÷ 1 0- 6) - Cäng sút ra. - Hiãûu sút ca mảch. • Ngun tàõc cå bn âãø tảo mảch âiãưu ha - Tảo

Hình ảnh liên quan

Hình 2.1. Sơ đồ khối thổng quát của mạch dao động - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.1..

Sơ đồ khối thổng quát của mạch dao động Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2.2. Sơ đồ mạch tạo dao động dùng Transitor - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.2..

Sơ đồ mạch tạo dao động dùng Transitor Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 2.5. Mạch dao động ghép biến áp - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.5..

Mạch dao động ghép biến áp Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 2.6. Mạch dao động Clapp - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.6..

Mạch dao động Clapp Xem tại trang 6 của tài liệu.
Lúc đó mạch có dao động hình sine (ở trạng thái xác lập) tại n1 hoặc n2 Vì   Rtd &gt;&gt; ⇒ - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

c.

đó mạch có dao động hình sine (ở trạng thái xác lập) tại n1 hoặc n2 Vì Rtd &gt;&gt; ⇒ Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 2.9. Sơ đồ mạch tạo dao động ghép biến áp mắc E chung - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.9..

Sơ đồ mạch tạo dao động ghép biến áp mắc E chung Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 2.8. Đặc tuyến VBE - IC của Transitor - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.8..

Đặc tuyến VBE - IC của Transitor Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 2.10. Sơ đồ mạch tạo dao động ghép biến áp mắc B chung - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.10..

Sơ đồ mạch tạo dao động ghép biến áp mắc B chung Xem tại trang 12 của tài liệu.
Điều kiện cân bằng biên độ : (tính cho mạch hình 2.11) K ht = +  - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

i.

ều kiện cân bằng biên độ : (tính cho mạch hình 2.11) K ht = + Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 2.11. Sơ đồ mạch tạo dao động Hartley mắc E chung - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.11..

Sơ đồ mạch tạo dao động Hartley mắc E chung Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 2.13. Sơ đồ mạch tạo dao động Clapp - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.13..

Sơ đồ mạch tạo dao động Clapp Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 2.14. Tinh thể, cấu tạo và hình dạng linh kiện thạch anhthạch anh - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.14..

Tinh thể, cấu tạo và hình dạng linh kiện thạch anhthạch anh Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 2.15. Ký hiệu và mạch tương Đương của thạch anh - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.15..

Ký hiệu và mạch tương Đương của thạch anh Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 2.16. Đặc tính điện kháng của thạch anh - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.16..

Đặc tính điện kháng của thạch anh Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 2.19. Mạch dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng nối tiếp, ghép biến áp, EC  - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.19..

Mạch dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng nối tiếp, ghép biến áp, EC Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 2.18. Mạch bộ dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng song song - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.18..

Mạch bộ dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng song song Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 2.21. Mạch bộ dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng nối tiếp hồi tiếp qua hai tầng khuếch đại  - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.21..

Mạch bộ dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng nối tiếp hồi tiếp qua hai tầng khuếch đại Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 2.22. Mạch dao động RC - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.22..

Mạch dao động RC Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 2.23. Mạch bộ dao động dùng mạch lọ cT và T kép trong hồi tiếp  - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.23..

Mạch bộ dao động dùng mạch lọ cT và T kép trong hồi tiếp Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 2.24. Mạch bộ dao động dùng KĐTT ìcó mạch lọc T trong mạch hồi tiếp  - GiaoTrinhDienTuTruong - Các mạch tạo dao động.pdf

Hình 2.24..

Mạch bộ dao động dùng KĐTT ìcó mạch lọc T trong mạch hồi tiếp Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan