GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

16 879 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 11:04

Tài liệu Giáo trình điện từ trường - Điều chế. 44CHỈÅNG 3 ÂIÃƯU CHÃÚ 3.1. Âënh nghéa Âiãưu chãú l quạ trçnh ghi tin tỉïc vo 1 dao âäüng cao táưn âãø chuøn âi xa nhåì biãún âäøi mäüt thäng säú no âọ (vê dủ : biãn âäü, táưn säú, gọc pha, âäü räüng xung .) Tin tỉïc gi l tên hiãûu âiãưu chãú, dao âäüng cao táưn gi l ti tin. Dao âäüng cao táưn mang tin tỉïc gi l dao âäüng cao táưn â âiãưu chãú. Cọ 2 loải âiãưu chãú; âiãưu biãn v âiãưu táưn (gäưm âiãưu táưn v âiãưu pha). 3.2. Âiãưu biãn • Âiãưu biãn l quạ trçnh lm cho biãn âäü ti tin biãún âäøi theo tin tỉïc. Gi sỉí tin tỉïc Vs v ti tin Vt âãưu l dao âäüng âiãưu ha: vS = VS cosωSt v vt = Vt cosωtt våïi ωt >> ωS Do âọ tên hiãûu âiãưu biãn: Vâb = (Vt + Vscosωst ) cosωtt = Vt (1 + mcosωst) cosωtt (1) t)cos(V2mt)cos(.V2mtcos.VVsttsttttdbωωωωω++++=→ Hçnh 3.1. Âäư thë thåìi gian tên hiãûu âiãưu biãnVâb t VâbVt ωt- ωs ωtωt+ ωs Hçnh 3.2 Phäø tên hiãûu âiãưu biãn1/2 mVt 1/2 mVt ω 45Phäø ca tên hiãûu âiãưu biãn cọ dảng nhỉ hçnh 3.2. Khi tên hiãûu âiãưu chãú cọ phäø biãún thiãn tỉì maxmin SSωω÷ thç phäø ca tên hiãûu âiãưu biãn cọ dảng nhỉ hçnh 3.3 • Quan hãû nàng lỉåüng trong âiãưu biãn: Cäng sút ti tin l cäng sút bçnh qn trong 1 chu k ca ti tin: ∫====TtthdhdtRVdtVTRRVRIP022222~2sin.1.1ω => 2V~P2tt~ Tỉång tỉû: tttbtPmVmVmP~2222~.42.41)2.(21~ == Cäng sút ca tên hiãûu â âiãưu chãú biãn l cäng sút bçnh qn trong mäüt chu k ca tên hiãûu âiãưu chãú: )21(22~~~~mPPPPtbttdb+=+= m cng låïn thç P~âb cng låïn Khi m = 1 2P3Pt~db~=→ v tbtPP~~41=→ Tỉì biãøu thỉïc (1) suy ra: Vâbmax = Vt (1+m) Do âọ 2t2max~V)m1(21~P + • Cạc chè tiãu cå bn ca dao âäüng â âiãưu biãn 3.2.1 Hãû säú mẹo phi tuún VâbVt ωt- ωsminωt - ωsmax ωtωt+ ωsminωt+ ωsmax Hçnh 3.3 Phäø tên hiãûu âiãưu biãnω 46)(I .)3(I)2(IKstst2st2ω±ω+ω±ω+ω±ω= I (ωt ± nωS) (n ≥ 2 ): Biãn âäü dng âiãûn ỉïng våïi hi báûc cao ca tên hiãûu âiãưu chãú. I (ωt ± ωS) : Biãn âäü cạc thnh pháưn biãn táưn Trong âọ: It : biãn âäü tên hiãûu ra VS : giạ trë tỉïc thåìi ca tên hiãûu vo A : giạ trë cỉûc âải B : ti tin chỉa âiãưu chãú Âỉåìng âàûc tuún thỉûc khäng thàóng tảo ra cạc hi báûc cao khäng mong mún. Trong âọ âạng lỉu nháút l cạc hi (ωt ± 2ωS) cọ thãø lt vo cạc biãn táưn m khäng thãø lc âỉåüc. Âãø gim K thç phi hản chãú phảm vi lm viãûc ca bäü âiãưu chãú trong âëa thàóng ca âàûc tuún. Lục âọ lüc phi gim hãû säú âiãưu chãú m. 3.2.2 Hãû säú mẹo táưn säú Gi : mo : hãû säú âiãưu chãú låïn nháút m : Hãû säú âiãưu chãú tải táưn säú âang xẹt. Hãû säú mẹo táưn säú âỉåüc xạc âënh theo biãøu thỉïc : mmMo= Hồûc MdB = 20logM Âãø âạnh giạ âäü mẹo táưn säú ny, ngỉåìi ta càn cỉï vo âàûc tuún biãn âäü v táưn säú: m = f(Fs) Vs = cte • Phỉång phạp tênh toạn mảch âiãưu biãn : Hai ngun tàõc xáy dỉûng mảch âiãưu biãn : - Dng pháưn tỉí phi tuún cäng ti tin v tên hiãûu âiãưu chãú trãn âàûc tuún ca pháưn tỉí phi tuún âọ. - Dng phán tỉí tuún tênh cọ tham säú âiãưu khiãøn âỉåüc. Nhán ti tin v tên hiãûu âiãưu chãú nhåì phán tỉí tuún tênh âọ. 3.2.3 Âiãưu biãn dng phán tỉí phi tuún A B VIt Hçnh 3.4. Âàûc tênh âiãưu chãú ténhFsmm0 mHçnh 3.5. Âàûc tênh biãn âäü táưn säú 47Pháưn tỉí phi tuún âỉåüc dng âãø âiãưu biãn cọ thãø l ân âiãûn tỉí, bạn dáùn, cạc ân cọ khê, cüc cm cọ li sàõt hồûc âiãûn tråí cọ trë säú biãún âäøi theo âiãûn ạp âàût vo. Ty thüc vo âiãøm lm viãûc âỉåüc chn trãn âàûc tuún phi tuún, hm säú âàûc trỉng ca pháưn tỉí phi tuún cọ thãø biãøu diãùn gáưn âụng theo chùi Taylo khi chãú âäü lm viãûc ca mảch l chãú âäü A (θ = 180o) hồûc phán têch theo chùi Fourrier khi chãú âäü lm viãûc ca mảch cọ gọc càõt θ < 180o ( chãú âäü AB, B, C) ♠ Trỉåìng håüp 1: ÂIÃƯU BIÃN ÅÍ CHÃÚ ÂÄÜ A θ = 180o Mảch lm viãûc åí chãú âäü A nãúu tha mn âiãưu kiãûn: ostEVV <+ (*) Khai triãøn dng iD theo chùi Taylor: )1(33221 DDDDvavavai ++= Våïi vD : âiãûn ạp trãn Diode D v trãn ti Rt Våïi: vD = Eo + Vtcosωtt + Vscosωst ωt - ωSωt + ωS2ωt - ωS ωS2ωS3ωS ωt - 3ωSωt - 2ωSωt + 2ωSωt + 3ωSωt 2ωt - 2ωS 2ωt 2ωt + 2ωS2ωt + ωS Hçnh 3.8. Phäø tên hiãûu âiãưu biãn khi lm viãûc åí chãú âäü A iD iD vD vD t t E0 Hçnh 3.7. Âàûc tuún ca diode v âäư thë thåìi gian ca tên hiãûu vo ra Vs Hçnh 3.6. Mảch âiãưu chãú dng DiodeVt Rt +EOCSD 48Thay uD vo biãøu thỉïc (1) ta nháûn âỉåüc : iD = a1(E0 + Vtcosωtt + Vscosωst) + a2 (E0 + Vtcosωtt + Vscosωst)2 + + a3( E0 + Vtcosωtt + Vscosωst )3 + . (2) Khai triãøn (2) v b qua cạc säú hảng báûc cao n ≥ 4 s cọ kãút qu m phäø ca nọ âỉåüc biãøu diãùn nhỉ hçnh 3.8. Khi a3 = a 4 = a5 = .a2n+1 = 0 (n = 1,2,3) nghéa l âỉåìng âàûc tênh ca pháưn tỉí phi tuún l 1 âỉåìng cong báûc 2 thç tên hiãûu âiãưu biãn khäng bë mẹo phi tuún. Âãø tha mn âiãưu kiãûn (*) mảch lm viãûc chãú âäü A thç m phi nh v hản chãú cäng sút ra. Chênh vç váûy m ngỉåìi ta ráút êt khi dng âiãưu biãn chãú âäü A. ♠ Trỉåìng håüp 2: ÂIÃƯU BIÃN CHÃÚ ÂÄÜ AB, B hồûc C θ < 180o Khi θ < 180o, nãúu biãn âäü âiãûn ạp âàûc vo diode â låïn thç cọ thãø coi âàûc tuún ca nọ l mäüt âỉåìng gáúp khục. Phỉång trçnh biãøu diãùn âàûc tuún ca diode lục âọ : iD = 0 khi VD ≤ 0 SVD khi vD > 0 S : Häùø dáùn ca âàûc tuún Chn âiãøm lm viãûc ban âáưu trong khu tàõt ca Diode (chãú âäü C). iDiD vDvDωtωt Hçnh 3.10. Âàûc tuún ca diode v âäư thë ca tên hiãûu vo ra khi lm viãûc åí chãú âäü CEo Vs Hçnh 3.9. Mảch âiãưu chãú dng Diode Vt Rt +EOCSD 49Doỡng qua diode laỡ 1 daợy xung hỗnh sine, nón coù thóứ bióứu dióựn iD theo chuọựi Fourier nhổ sau : iD = I0 + i1 + i2 + in + = Io + I1costt + I2cos2tt + I3cos3tt + .+ Incosntt (1) I0 : thaỡnh phỏửn doỡng õióỷn mọỹt chióửu. I1: bión õọỹ thaỡnh phỏửn doỡng õióỷn cồ baớn õọỳi vồùi taới tin I2, I3 .In : bión õọỹ thaỡnh phỏửn doỡng õióỷn bỏỷc cao õọỳi vồùi taới tin I0, I1 I3 .In : õổồỹc tờnh toaùn theo bióứu thổùc cuớa chuọựi Fourrier : tdtniItdtiItdiIttcDnttcDtcD.cos2 cos.2.110=== (2) Theo bióứu thổùc (*) ta coù thóứ vióỳt : iD = S.vD = S( -E0 + VScosst + Vtcostt ) (3) Khi tt = thỗ iD = 0 : 0 = S.vD = S( -E0 + VScosst + Vtcos ) (4) Lỏỳy (3) - (4) => )6(cos)2sin21()2sin21()2sin4121(2sin.cos42sin212 cos .cos 22cos 1.2 .cos ).coscos (2)coscos (10001tSViSVSVttSVtdttSVtdttSVItSVitttttttttttottttttD===+=+=== (5) õỏy õổồỹc xaùc õởnh tổỡ bióứu thổùc (4) : )7(cos.cos.costssotssoVtVEVtVE=+= Tổỡ bióứu thổùc (6) vaỡ (7) bión õọỹ cuớa thaỡnh phỏửn doỡng õióỷn cồ baớn bióỳn thión theo tờn hióỷu õióửu chóỳ (Vs). 503.2.4 Âiãưu biãn dng phán tỉí tuún tênh cọ tham säú thay âäøi Âáy l quạ trçnh nhán tên hiãûu dng bäü nhán tỉång tỉû vâb = (Eo + VS.cosωst) . Vt.cosωtt vâb = EoVt.cosωtt + 2V.Vstcos (ωt + ωs) t + 2V.Vstcos (ωt - ωs) t • Cạc mảch âiãưu biãn củ thãø : a. Âiãưu biãn cán bàòng dng diode Âiãûn ạp âàût lãn D1, D2 : ⎩⎨⎧ω+ω−=ω+ω=tcos.VtcosVvtcos.VtcosVvttsS2ttsS1 (1) Dng âiãûn qua diode âỉåüc biãøu diãùn theo chùi Taylo : ⎪⎩⎪⎨⎧++++=++++= 323222212313212111vavavaaivavavaaioo (2) Dng âiãûn ra : i = i1 - i2 (3) Thay (1), (2) vo (3) v chè láúy 4 vãú âáưu ta nháûn âỉåüc biãøu thỉïc dng âiãûn ra : K = 1 ~ = E0 ~ VS(t)Vt(t) VâbHçnh 3.11. Mảch âiãưu biãn dng pháưn tỉí tuún tênh Hçnh 3.12. Mảch âiãưu chãú cán bàòng dng diode vti = i1 - i2 i1 i2 vdB vS EOD2D1CbCb 51 i = A cos st + B cos 3st + C [cos (t + s) t + cos (t - s) t] + D [cos (2t + s) t + cos (2t - s) t] (4) Trong õoù : ===++=2 3,.2,2232322323231tStSSStSVVaDVVaCVaBVaVaaVA b. Maỷch õióửu bión cỏn bũng duỡng 2BJT Kóỳt quaớ cuợng tổồng tổỷ nhổ trổồỡng hồỹp trón. c. Maỷch õióửu chóỳ voỡng t - s t + s2t - s 2t + s t - 3st + 3s t 2t s 3s Hỗnh 3.13. Phọứ tờn hióỷu õióửu bión cỏn bũng Hỗnh 3.14. Maỷch õióửu bión cỏn bũng duỡng 2 BJT vtVCC vdb VS Vt ~D3 DCb Cb D1 D2 vS vdb Hỗnh 3.15. Maỷch õióửu chóỳ voỡng D4 52Gi : iI l dng âiãûn ra ca mảch âiãưu chãú cán bàòng gäưm D1, D2 iII l dng âiãûn ra ca mảch âiãưu chãú cán bàòng gäưm D3, D4 Theo cäng thỉïc (4) åí mủc trãn (âiãưu biãn cán bàòng dng diode) ta cọ âỉåüc biãøu thỉïc tênh iI : iI = A cosωst + B cos 3ωst + C [cos (ωt + ωs) t + cos (ωt - ωs) t] + D [cos (2ωt + ωs) t + cos (2ωt - ωs) t] (*) Ta cọ : iII = iD3 - iD4 (1) Trong âọ : . vava va a i . vava va a i34324241oD433323231o D3++++=++++= (2) Våïi v3, v4 l âiãûn ạp âàût lãn D3, D4 v âỉåüc xạc âënh nhỉ sau : tcosVtcosVvtcosVtcosVvsstt4sstt3ω+ω−=ω−ω−= (3) Thay (3) vo (2) v sau âọ thay vo (1), âäưng thåìi láúy 4 vãú âáưu ta âỉåüc kãút qu : iII = - A cosωst - B cos 3ωst + C [cos (ωt + ωs) t + cos (ωt - ωs) t] - D [cos (2ωt + ωs) t + cos (2ωt - ωs) t] ⇒ idB = iI + iII = 2C [cos (ωt + ωs) t + cos (ωt - ωs) t] (4) Váûy : mảch âiãưu chãú vng cọ thãø khỉí âỉåüc cạc hm báûc l ca ωs v cạc biãn táưn ca 2ωst, do âọ mẹo phi tuún ráút nh. 3.3. Âiãưu chãú âån biãn 3.3.1. Khại niãûm Phäø tên hiãûu â âiãưu biãn gäưm ti táưn v hai di biãn táưn, trong âọ chè cọ cạc biãn táưn mang tin tỉïc. Vç hai di biãn táưn mang tin tỉïc nhỉ nhau (vãư biãn âäü v táưn säú) nãn chè cáưn truưn âi mäüt biãn táưn l â thäng tin vãư tin tỉïc, cn ti táưn thç âỉåüc nẹn trỉåïc khi truưn âi. Quạ trçnh âọ gi l âiãưu chãú âån biãn. Ỉu âiãøm ca âiãưu chãú dån biãn so våïi âiãưu chãú hai biãn : - Âäü räüng di táưn gim âi mäüt nỉía. ωt - ωs ωt + ωs ωt Hçnh 3.16. Phäø tên hiãûu âiãưu chãú cán vng 53- Cäng sút phạt xả u cáưu tháúp hån våïi cng mäüt cỉû ly thäng tin. - Tảp ám âáưu thu gim do di táưn ca tên hiãûu hẻp hån, Biãøu thỉïc ca âiãưu chãú âån biãn :Vâb (t) = Vt . 2m. cos (ωt + ωs) t m : hãû säú nẹn ti tin, m = tsVV, m cọ thãø nháûn giạ trë tỉì 0 → ∞ 3.3.2. Cạc phỉång phạp âiãưu chãú âån biãn 3.3.2.1. Âiãưu chãú theo phỉång phạp lc Âàût : ∆fs = fs max - fs min ft1 : táưn säú ca ti táưn thỉï nháút ft1 : táưn säú ca ti táưn thỉï hai x = tminsmstsfffff−=∆: hãû säú lc ca bäü lc. Trong så âäư khäúi trãn âáy, trỉåïc tiãn ta dng mäüt táưn säú dao âäüng ft1 khạ nh so våïi di táưn u cáưu ft2 âãø tiãún hnh âiãưu chãú cán bàòng tên hiãûu vo Vs(t). Lục âọ hãû säú lc tàng lãn âãø cọ thãø lc b âỉåüc mäüt biãn táưn dãù dng. Trãn âáưu ra bäü lc thỉï nháút s nháûn âỉåüc mäüt tên hiãûu ccọ di phäø bàòng di phäø ca tên hiãûu vo. ∆fs = fs max - fs min, nhỉng dëch mäüt lỉåüng bàòng ft1 trãn thang táưn säú, sau âọ âỉa âãún bäü âiãưu chãú cán bàòng thỉï hai m trãn âáưu ra ca nọ l tên hiãûu phäø gäưm hai biãn táưn cạch nhau mäüt khong ∆f ‘ = 2 (ft1 + fs min) sao cho viãûc lc láúy mäüt di biãn táưn nhåì bäü lc thỉï hai thỉûc hiãûn mäüt cạch dãù dng. 3.3.2.2. Âiãưu chãú âån biãn theo phỉång phạp quay pha Tên hiãûu ra ca 2 bäü âiãưu chãú cán bàòng: VCB1 = VCB cosωst cosωtt = 21VCB [cos (ωt + ωs) t + cos (ωt - ωs) t] VCB2 = VCB sinωst sinωtt = 21VCB [- cos (ωt + ωs) t + cos (ωt - ωs) t] ÂCCB1 ÂCCB1LC1 LC2 Dao âäüng Dao âäüngft1 ± fS ft1 + fS ft2 ± (ft1 + fS) ft2 + ft1 + fS ft1 ft2 vS(t) Hçnh 3.17. Så âäư khäúi mảch âiãưu chãú theo phỉång phạp lc [...]... tcosVtcosVv tcosVtcosVv sstt4 sstt3 ω+ω−= ω−ω−= (3) Thay (3) vo (2) v sau âọ thay vo (1), âäưng thåìi láúy 4 vãú âáưu ta âỉåüc kãút quaí : i II = - A cosω s t - B cos 3ω s t + C [cos (ω t + ω s ) t + cos (ω t - ω s ) t] - D [cos (2ω t + ω s ) t + cos (2ω t - ω s ) t] ⇒ i dB = i I + i II = 2C [cos (ω t + ω s ) t + cos (ω t - ω s ) t] (4) Váûy : mảch âiãưu chãú vng cọ thãø khỉí âỉåüc cạc hm báûc l ca ω s v cạc biãn táưn ca 2ω s t,... DDDD vavavai ++= Våïi v D : âiãûn ạp trãn Diode D v trãn ti R t Våïi: v D = E o + V t cosω t t + V s cosω s t ω t - ω S ω t + ω S 2ω t - ω S ω S 2ω S 3ω S ω t - 3ω S ω t - 2ω S ω t + 2ω S ω t + 3ω S ω t 2ω t - 2ω S 2ω t 2ω t + 2ω S 2ω t + S Hỗnh 3.8. Phọứ tờn hióỷu õióửu bión khi laỡm viãûc åí chãú âäü A i D i D v D v D t t E 0 Hỗnh... + cos (ω t - ω s ) t] + D [cos (2ω t + ω s ) t + cos (2ω t - ω s ) t] (4) Trong âoï : ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ === ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ++= 2 3,.2, 2 2 32 32 2 3 2 3 2 31 t StS S S tS V VaDVVaC Va B V aVaaVA b. Mảch âiãưu biãn cán bàịng dng 2BJT Kãút qu cng tỉång tỉû nhỉ trỉåìng håüp trãn. c. Mảch âiãưu chãú vng ω t - ω s ω t + ω s 2 ω t - ω s 2 ω t ... åí mủc trãn (âiãưu biãn cán bàịng dng diode) ta cọ âỉåüc biãøu thỉïc tênh i I : i I = A cosω s t + B cos 3ω s t + C [cos (ω t + ω s ) t + cos (ω t - ω s ) t] + D [cos (2ω t + ω s ) t + cos (2ω t - ω s ) t] (*) Ta coï : i II = i D3 - i D4 (1) Trong âoï : vava va a i vava va a i 3 43 2 4241oD4 3 33 2 3231o D3 ++++= ++++= (2) Våïi v 3 , v 4 l âiãûn ạp âàût lãn D 3 , D 4 v âỉåüc... tbt PP ~~ 4 1 =→ Tỉì biãøu thỉïc (1) suy ra: V âbmax = V t (1+m) Do âoï 2 t 2 max~ V)m1( 2 1 ~P + ã Caùc chố tióu cồ baớn cuớa dao õọỹng õaợ âiãưu biãn 3.2.1 Hãû säú mẹo phi tuún V âb V t t - smin t - smax t t + smin t + smax Hỗnh 3.3 Phọứ tên hiãûu âiãöu biãn ω 46 )(I )3(I)2(I K st st 2 st 2 ω±ω +ω±ω+ω±ω = I (ω t ± nω S ) (n ≥ 2 ): Biãn âäü dng âiãûn ỉïng våïi hi báûc cao... vo âàûc tuún biãn âäü v táưn säú: m = f(F s ) V s = cte • Phỉång phạp tênh toạn mảch âiãưu biãn : Hai ngun tàõc xáy dỉûng mảch âiãưu biãn : - Dng pháưn tỉí phi tuún cäng ti tin v tên hiãûu âiãưu chãú trãn âàûc tuún ca pháưn tỉí phi tuún âọ. - Dng phán tỉí tuún tênh cọ tham säú âiãưu khiãøn âỉåüc. Nhán ti tin v tên hiãûu âiãưu chãú nhåì phán tỉí tuún tênh âọ. 3.2.3 Âiãưu biãn dng phán tỉí... 2 V.V st cos (ω t - ω s ) t • Cạc mảch âiãưu biãn củ thãø : a. Âiãưu biãn cán bàịng dng diode Âiãûn aïp âàût lãn D 1, D 2 : ⎩ ⎨ ⎧ ω+ω−= ω+ω= tcos.VtcosVv tcos.VtcosVv ttsS2 ttsS1 (1) Doìng âiãûn qua diode âæåüc biãøu diãùn theo chuäùi Taylo : ⎪ ⎩ ⎪ ⎨ ⎧ ++++= ++++= 3 23 2 22212 3 13 2 12111 vavavaai vavavaai o o (2) Doìng âiãûn ra : i = i 1 - i 2 (3) Thay (1),... tin vãư tin tổùc, coỡn taới tỏửn thỗ õổồỹc neùn trổồùc khi truyóửn õi. Quaù trỗnh õoù goỹi laỡ õióửu chóỳ õồn biãn. Ỉu âiãøm ca âiãưu chãú dån biãn so våïi âiãưu chãú hai biãn : - Âäü räüng di táưn gim âi mäüt nỉía. ω t - ω s ω t + ω s t Hỗnh 3.16. Phọứ tờn hióỷu õióửu chóỳ cỏn voỡng ... âiãưu biãn cán bàịng dng 2BJT Kãút qu cng tỉång tỉû nhỉ trỉåìng håüp trãn. c. Mảch âiãưu chãú vng ω t - ω s ω t + ω s 2 ω t - ω s 2 ω t + ω s ω t - 3 s t + 3 s t 2 t s 3 s Hỗnh 3.13. Phọứ tờn hióỷu õióửu bión cỏn bũng Hỗnh 3.14. Maỷch âiãưu biãn cán bàịng dng 2 BJT v t V CC v db V S V t ~ D 3 D C b C b D 1 D 2 ... âỉåüc biãøu thỉïc dng âiãûn ra : K = 1 ~ = E 0 ~ V S (t) V t (t) V õb Hỗnh 3.11. Maỷch õióửu bión duỡng phỏửn tổớ tuyóỳn tờnh Hỗnh 3.12. Mảch âiãưu chãú cán bàịng dng diode v t i = i 1 - i 2 i 1 i 2 v dB v S E O D 2 D 1 C b C b 59 Nóỳu choỹn Cj 1 << R (hồỹp lyù vỗ Cj 1 tổồng æïng våïi V BE ; R tæång æïng våïi V CB ) ⇒ ≅ S CRj ω = jX L = jω L td Våïi L td . Vtcosωtt + Vscosωst ωt - ωSωt + ωS2ωt - ωS ωS2ωS3ωS ωt - 3ωSωt - 2ωSωt + 2ωSωt + 3ωSωt 2ωt - 2ωS 2ωt 2ωt + 2ωS2ωt + ωS Hçnh 3.8. Phäø. kãút qu : iII = - A cosωst - B cos 3ωst + C [cos (ωt + ωs) t + cos (ωt - ωs) t] - D [cos (2ωt + ωs) t + cos (2ωt - ωs) t] ⇒ idB =

Hình ảnh liên quan

Hình 3.1. Đồ thị thời gian tín hiệu điều biênVđb  - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.1..

Đồ thị thời gian tín hiệu điều biênVđb Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 3.3 Phổ tín hiệu điều biên - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.3.

Phổ tín hiệu điều biên Xem tại trang 2 của tài liệu.
Phổ của tín hiệu điều biên có dạng như hình 3.2. - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

h.

ổ của tín hiệu điều biên có dạng như hình 3.2 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 3.5. Đặc tính biên độ tần số - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.5..

Đặc tính biên độ tần số Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 3.4. Đặc tính điều chế tĩnh - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.4..

Đặc tính điều chế tĩnh Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 3.8. Phổ tín hiệu điều biên khi làm việc ở chế độ A  - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.8..

Phổ tín hiệu điều biên khi làm việc ở chế độ A Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 3.10. Đặc tuyến của diode và đồ thị của tín hiệu vào ra khi làm việc ở chế độ C - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.10..

Đặc tuyến của diode và đồ thị của tín hiệu vào ra khi làm việc ở chế độ C Xem tại trang 5 của tài liệu.
Dòng qua diode là 1 dãy xung hình sine, nên có thể biểu diễn iD theo chuỗi Fourier như sau :  - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

ng.

qua diode là 1 dãy xung hình sine, nên có thể biểu diễn iD theo chuỗi Fourier như sau : Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 3.11. Mạch điều biên dùng phần tử tuyến tính - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.11..

Mạch điều biên dùng phần tử tuyến tính Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 3.13. Phổ tín hiệu điều biên cân bằng - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.13..

Phổ tín hiệu điều biên cân bằng Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 3.14. Mạch điều biên cân bằng dùng 2BJT - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.14..

Mạch điều biên cân bằng dùng 2BJT Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 3.16. Phổ tín hiệu điều chế cân vòng - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.16..

Phổ tín hiệu điều chế cân vòng Xem tại trang 9 của tài liệu.
3.3. Điều chế đơn biên - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

3.3..

Điều chế đơn biên Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 3.17. Sơ đồ khối mạch điều chế theo phương pháp lọc - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.17..

Sơ đồ khối mạch điều chế theo phương pháp lọc Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 3.18. Sơ đồ mạch điều chế đơn biên theo phương pháp pha - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.18..

Sơ đồ mạch điều chế đơn biên theo phương pháp pha Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 3.19. Sơ đồ khối quá trình điều pha va điều tần - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.19..

Sơ đồ khối quá trình điều pha va điều tần Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 3.20. Mạch điều tần dùng Diode biến dung và đặc tuyến của CV - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.20..

Mạch điều tần dùng Diode biến dung và đặc tuyến của CV Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 3.21. Mạch điều pha theo Amstrong và đồ thị vectơ của tín hiệu - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.21..

Mạch điều pha theo Amstrong và đồ thị vectơ của tín hiệu Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 3.22. Sơ đồ mạch tạo dao dộng điều tần phần tử điện kháng phân áp RC - GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

Hình 3.22..

Sơ đồ mạch tạo dao dộng điều tần phần tử điện kháng phân áp RC Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan