0

Đề thi môn lý thuyết xác suất thống kê UEH

4 766 3
  • Đề thi môn lý thuyết xác suất thống kê UEH

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2016, 08:22

Đề thi môn lý thuyết xác suất thống kê UEH Khóa 39 Thời gian làm bài 75 phút( không kể thời gian giao đề))Không sử dụng tài liệu, chỉ được sử dụng các chỉ số bảng thống kê)Họ tên thí sinh...................................Lớp.............................Số thứ tự danh sách thi..................................................... TR NG I H C KINH T TP HCM BAN QU N TR FANPAGE THI UEH K THI TH K T THÚC H C PH N – I H C CHÍNH QUY thi môn: LÝ THUY T XÁC SU T VÀ TH NG KÊ TOÁN Khóa 39 Th i gian làm bài: 75 phút (không k th i gian phát đ ) (Không s d ng tài li u, ch đ c s d ng b ng s th ng kê) s : 01 * -H tên sinh viên: Ngày sinh: L p: Khóa: S th t danh sách thi: Ch ký GT coi thi Ch ký GT coi thi GV ch m thi GV ch m thi i m A - PH N TR C NGHI M (Thí sinh ch n đáp án g ch chéo vào đáp án đó) Câu 1: (0,5 m) M t lô trái có 200 trái, có 30 trái ch t l ng M t ng i mua hàng ch n ng u nhiên 20 trái t lô trái Tìm xác su t có không m t trái ch t l ng s 20 trái mà ng i khách đư mua a 0,26044 b 0,16093 c 0,29445 d 0,19025 Câu 2: (0,5 m) H p th nh t có 10 bi xanh, h p th hai có bi xanh bi đ , h p th ba có 10 bi đ Ch n ng u nhiên h p r i t h p l y ng u nhiên bi G i X s bi xanh l y đ c Giá tr tin ch c nh t c a X là: a b c d Câu 3: (0,5 m) Có gi ng lúa v i n ng su t Xi (i= 1, 2, 3, 4) đ i l ng ng u nhiên có phân ph i chu n v i X1 ~ N(9; 0,7), X2 ~ N(9; 0,8), X3 ~ N(10; 0,5), X4 ~ N(10; 0,6) Nên ch n gi ng lúa đ gieo tr ng: a X1 b X4 c X2 d X3 Câu 4: (0,5 m) Có th m, có th m có đánh d u “x” ng i rút th m theo cách: L n l t t ng ng i rút th m (m i ng i rút th m) Xác su t đ ng i th ba ng i th t đ u rút đ c th m có đánh d u “x” là: a 2/3 b 0,6 c 0,3 d 9/25 Câu 5: (0,5 m) Các gói mì s n xu t đ c m t máy t đ ng đóng gói, máy m i mua v cho ch y th 5000 gói có 4800 gói đ t yêu c u Sau m t n m s d ng, cho máy ch y th 1000 gói có 950 gói đ t yêu c u V i m c ý ngh a 5%, t l gói mì đ t yêu c u hi n có thay đ i so v i lúc m i mua? a z = -1,5431, t l gói mì đ t yêu c u không thay đ i b z = -1,5431, t l gói mì đ t yêu c u gi m c z = - 1,6137, t l gói mì đ t yêu c u không thay đ i d z = - 1,6137, t l gói mì đ t yêu c u gi m Câu 6: (0,5 m) Câu d i đúng: a N u hai bi n c xung kh c đ c l p b N u P(A/B) = P(B/A) A, B đ c l p c N u hai bi n c đ c l p xung kh c d T t c đ u sai Câu 7: (0,5 m) Tr ng l ng c a m t lo i s n ph m m t nhà máy s n xu t bi n ng u nhiên X (X tính theo đ n v gram) Cho bi t X ~ N(80; 36) S n ph m có tr ng l ng d i M gram lo i II N u mu n t l s n ph m lo i II 15,87% M ph i gram? a 80 b 74 c 76 d 78 01 - Trang 1/4 Câu 8: (0,5 m) M t lô hàng có 5000 s n ph m Ch n ng u nhiên 400 s n ph m t lô hàng đ ki m tra th y có 360 s n ph m lo i A N u mu n c l ng s s n ph m lo i A c a lô hàng đ t đ c đ xác 150 s n ph m đ tin c y 99% s s n ph m ph i ki m tra là: a 467 b 846 c 532 d 664 Câu 9: (0,5 m) Cho X, Y đ i l ng ng u nhiên đ c l p X ~ H(10; 6; 3); Y ~ H(14; 9; 7) Tính PZ  1 , bi t Z = X + Y - a 0,007576 b 0,124266 c 0,054562 d 0,057572 Câu 10: (0,5 m) Gi s kho ng tin c y 95% c a giá tr trung bình c a t ng th (80; 100) N u đ tin c y gi m xu ng 90% kho ng tin c y c a giá tr trung bình s : a R ng h n b Tin c y h n c H p h n d áp án khác B - PH N T LU N Câu 11: (2 m) M t phân x ng có 12 máy g m: máy lo i A; máy lo i B máy lo i C Xác su t s n xu t đ c s n ph m đ t tiêu chu n c a máy lo i A, lo i B, lo i C t ng ng 98%, 96%, 90% a) Ch n ng u nhiên m t máy cho máy s n xu t s n ph m Tìm quy lu t phân ph i xác su t c a s s n ph m đ t tiêu chu n s s n ph m máy s n xu t b) N u s n ph m máy s n xu t đ u đ t tiêu chu n, ta cho máy s n xu t ti p s n ph m n a Tìm xác su t đ s n ph m máy s n xu t l n sau đ u đ t tiêu chu n? Bài gi i 01 - Trang 2/4 Câu 12: (1 m) H p th nh t có 10 bi đ H p th hai có bi đ bi xanh H p th ba có 10 bi xanh Ch n ng u nhiên m t h p r i t h p l y ng u nhiên không hoàn l i bi đ c bi xanh Sau c ng t h p l y ng u nhiên m t bi Tính xác su t đ l y đ c bi xanh? Bài gi i Câu 13: (1 m) S n ph m c a m t nhà máy đ c đóng gói m t cách ng u nhiên theo quy cách: 10 s n ph m/h p Theo báo cáo c a nhà máy t l h p có s n ph m lo i I 5%, t l h p có s n ph m lo i I 20%, t l h p có s n ph m lo i I 50% t l h p có 10 s n ph m lo i I 25% Ti n hành ki m tra 1000 h p ch n ng u nhiên t m t lô hàng g m 20.000 h p nhà máy s n xu t, ta đ c k t qu : S s n ph m lo i I có h p S h p có s s n ph m lo i I t ng ng 80 210 440 10 270 Báo cáo c a nhà máy có v i lô hàng không? K t lu n v i m c ý ngh a 5% Bài gi i 01 - Trang 3/4 Câu 14: (1 m) Quan sát m t m u (cây công nghi p), ta có b ng th ng kê đ Y(m): ng kính X (cm), chi u cao X 20 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 28 15 10 17 28 - 30 Y Nh ng cao không d 11 i mét g i lo i A cl 12 ng t l lo i A v i đ tin c y 99% Bài gi i 01 - Trang 4/4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn lý thuyết xác suất thống kê UEH, Đề thi môn lý thuyết xác suất thống kê UEH, Đề thi môn lý thuyết xác suất thống kê UEH