0

Chủ nghĩa xã hội khoa học-bai chieu chuong 2

44 441 0
  • Chủ nghĩa xã hội khoa học-bai chieu chuong 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2016, 11:59

CHƯƠNG II LƯỢC KHẢO TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRẮC NGHIỆM 1) Những ước mơ, khát vọng của người lao động bị áp bức, bóc lột được quay về “ Thời đại hoàng kim”, thuộc tư tưởng XHCN thời: - Nguyên thủy. - Cổ đại. - Phong kiến. - Tư bản chủ nghĩa. 2) Sự phân công lao động từ thế kỷ XVI đến cách mạng công nghiệm Anh với tên gọi: - Công xã nông nghiệp. - Xưởng thợ. - Công trường thủ công tư bản. - Công xưởng máy móc. 3) “ Quá trình lịch sử đã dẫn đến việc phá vỡ sự thống nhất ban đầu giữa người lao động và TLLĐ của người đó” gọi là: - Bóc lột m. - Tích lũy tư bản. - Tích tụ tư bản. - Tích lũy nguyên thủy của CNTB. CHƯƠNG II LƯC KHẢO TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Khái niệm tư tưởng xã hội chủ nghóa - Tư tưởng; hệ tư tưởng ? - Tư tưởng xã hội chủ nghóa? Tư tưởng xã hội chủ nghóa là: hệ thống quan niệm phản ánh nhu cầu, hoạt động thực tiễn ước mơ giai cấp lao động, bò thống trò; phản ánh đường, cách thức phương pháp đấu tranh nhằm xây dựng xã hội áp bức, bóc lột, bất công, người bình đẳng mặt, có sống ấm no, tự do, hạnh phúc BIỂU HIỆN CƠ BẢN TƯ TƯỞNG XHCN - Tư liệu sản xuất chủ yếu thuộc toàn xã hội; - Ai có việc làm, người lao động; - Mọi ngưới bình đẳng, có sống tự do, ấm no, hạnh phúc, văn minh Ai có điều kiện để lao động, cống hiến, hưởng thụ phát triển toàn diện Phân loại tư tưởng xã hội chủ nghóa Hai tiêu chí phân loại tư tưởng XHCN - Quá trình lòch sử hình thành tư tưởng XHCN gắn với chế độ xã hội - Tính chất, trình độ phát triển tư tưởng XHCN -TC V -XVI -1917 Cổ đại Trung đại Phục hưng Cận đại Hiện đại CNXH sơ khai CNXH không tưởng-CNXHKTphê phán-CNXHKH II LƯC KHẢO TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRƯỚC C MÁC Tư tưởng xã hội chủ nghóa thời cổ đại Hoàn cảnh lòch sử Có sử -TC -V Công xã PSA, PTSX chiếm hữu nô lệ Hy-Lạp, La-Mã XÃ HỘI PHÂN CHIA THÀNH GIAI CÂP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP Giai cấp thống trò Quý tộc chủ nô Tăng lữ Thương nhân Giai cấp bò áp Nô lệ Nông dân, thợ thủ công Người tự “… kẻ áp người bò áp bức, luôn đối kháng với nhau, tiến hành đấu tranh không ngừng, lúc công khai, lúc ngấm ngầm, đấu tranh kết thúc cải tạo cách mạng toàn xã hội, diệt vong hai giai cấp đấu tranh với nhau” Tư tưởng xã hội chủ nghóa thời cổ đại, hình thái ý thức quần chúng lao động phản kháng chế độ chiếm hữu nô lệ điển hình lòch sử cổ đại: Đế quốc La Mã  Những ước mơ, khát vọng công chúng bò áp bức, bò bóc lột xã hội tốt đẹp  Những ước mơ, khát vọng quay “ thời đại hoàng kim” quay “tổ chức xã hội sơ khai: Những công xã tiêu dùng có khuynh hướng công sản chủ nghóa đời sống xã hội Palestin” - Vì thất vọng đấu tranh thực đầy khổ ải, công chúng tìm hạnh phúc ảo tưởng tôn giáo; tư tưởng xã hội chủ nghóa thời cổ đại ẩn náu tư tưởng đốc giáo sơ kỳ: “ Giang sơn ngàn năm chúa”, “ngày chúa giáng lần thứ hai”, “ngày phán xét cuối cùng”, “ quy luật chúa quy luật công lý, cộng đồng bình đẳng” Tư tưởng xã hội chủ nghóa kỷ thứ XV đến kỷ XVIII PK 1566 1649 1776 -1789 > Hoàn cảnh lòch sử: - Xưởng thợ 1550 CTTCTư 1770 - Phát kiến đòa lý >Thò trường giơi - Tích lũy nguyên thủy - Cách mạng tư sản - TB xuất tiền đề lòch sử ? - Hàng hóa sức lao động tạo lập lòch sử trình ? - Tổ chức lao động xã hội tạo lập lòch sử hình thức nào? - Chế độ xã hội tư thay chế độ phong kiến đường ? - Chủ nghóa xã hội không tưởng chứa đựng tinh thần nhân đạo cao cả: phê phán, lên án chế độ quân chủ chuyên chế chế độ tư chủ nghóa từ đời, đặt vấn đề cần thiết phải thay chế độ xã hội cũ chế độ xã hội tốt đẹp; họ mơ ước tìm biện pháp giải phóng người nghèo khổ khỏi cảnh bất công, áp bức, bóc lột xã hội đương thời mà họ chứng kiến - Những chân lý mà ngày chứng minh đắn chúng cách khoa học: Sự bất bình đẳng xã hội, ban phát tư nhiên, nảy sinh từ người; giải phóng nhân dân nghiệp thân nhân dân; nguyên nhân bất bình đẳng xã hội bất bình đẳng sở hữu… Các nhà xã hội không tưởng nhìn thấy đặc trưng xã hội tương lai: Đặt vần đề cần thiết phải giải vấn đề sở hữu tư liệu sản xuất đất đai; vai trò công nghiệp khoa học – kỹ thuật xã hội mới; người đếu lao động; rút ngắn thời gian lao động… - Chủ nghóa xã hội không tưởng phê phán trở thành ba nguồn gốc lý luận trực tiếp chủ nghóa xã hội khoa học - Cuộc đời nghiệp nhà xã hội chủ nghóa không tưởng, thể hy sinh cao cho lỳ tưởng nhân đạo, cho tiến loài người, góp phần không nhỏ thức tỉnh phong trào đấu tranh hạnh phúc chung người lao động - Các học thuyết chủ nghóa xã hội không tưởng, thử nghiệm thất bại học thuyết thực tiễn; tự tính chất thực đòi hỏi từ thực tiễn học thuyết cải tạo giới sở khoa học NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN Ph Ăngghen: “ Dù tác phẩm Ôoen, Xanh Ximông, Phuriê có quý báu sau quý báu đến đâu nữa, có Người Đức đạt tới đỉnh cao mà từ đó, người ta nhìn bao quát cách rõ ràng cụ thể toàn lónh vực quan hệ xã hội đại; giống trước mắt người ngắm cảnh đừng đỉnh núi cao nhất, cảnh núi non thấp rõ ra” II SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Sự hình thành chủ nghóa xã hội khoa học Điều kiện kinh tế – xã hội Tiền đề văn hóa tư tưởng Vai trò Các Mác – Ph Ăngghen XVI 1825 1848 -1895 -C Mác 1818 – 1883 Ph Ăngghen 1820 – 1895 Tiền đề văn hóa khoa học tư tưởng lý luận: Đònh luật bảo toàn chuyển hóa lượng: (Maie; Cônđinh; Ghinlơ) Học thuyết tế bào:(Xlâen; Xvan) Thuyết tiến hóa muôn loài: ( Đác Uyn ) - Triết học cổ điển Đức - Kinh tế trò cổ điển Anh - Chủ nghóa xã hội không tưởng Các Mác Ph.Ăngghen tạo nên bước ngoặt cách mạng lòch sử triết học nhân loại việc xây dựng phát triển giới quan triết học chủ nghóa vật biện chứng chủ nghóa vật lòch sử: “ Tôi coi phát triển hình thái kinh tế – xã hội trình lòch sử tư nhiên…” Luận điểm chủ yếu làm hạt nhân cho chủ nghóa xã hội khoa học “ Trong thời đại lòch sử, phương thức chủ yếu sản xuất kinh tế trao đổi với cấu xã hội… …toàn lòch sử nhân loại lòch sử đấu tranh giai cấp, đấu tranh giai cấp bóc lột bò bóc lột, giai cấp thống trò giai cấp bò áp bức; lòch sử đấu tranh giai cấp phát triển tới giai đoạn giai cấp bò bóc lột bò áp , tức giai cấp vô sản, không cón tự giải phóng khỏi ách giai cấp bóc lột áp mình, tức giai cấp tư sản, không đồng thời vónh viễn giải phóng toàn xã hội khỏi ách bóc lột , áp bức, khỏi phân chia giai cấp đấu tranh giai cấp” Những phát kiến vó đại C Mác; Ph Ăngghen biến CNXHKT thành CNXHKH ? • - Phép biện chứng vật lòch sử vận động, phát triển lòch sử xã hội loài người HTKT- XH - Học thuyết giá trò thặng dư ; luận chứng quy luật vận động kinh tế xã hội Tư “ Nền sản xuất tư chủ nghóa không sản xuất hàng hóa mà vế thực chất sản xuất giá trò thặng dư…phát triển LLSX xã hội tạo điều kiện sản xuất vật chất…có thể hình thành sở thực hình thái xã hội cao hơn…” - Sứ mệnh lòch sử giai cấp công nhân CÁC GIAI ĐOẠN CƠ BẢN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CNXHKH  Các Mác Ph Ăngghen 1844- 1895  Lênin vận dụng, phát triển CNXHKH điều kiện lòch sử 1870-1924  Sự vận dụng phát triển CNXHKH từ 1924-ngày  Đảng Cộng sản Việt Nam vời vận dụng sáng tạo phát triển CNXHKH TRẮC NGHIỆM 1) Những ước mơ, khát vọng người lao động bò áp bức, bóc lột quay “ Thời đại hoàng kim”, thuộc tư tưởng XHCN thời: - Nguyên thủy - Cổ đại - Phong kiến - Tư chủ nghóa 2) Sự phân công lao động từ kỷ XVI đến cách mạng công nghiệm Anh với tên gọi: - Công xã nông nghiệp - Xưởng thợ - Công trường thủ công tư - Công xưởng máy móc 3) “ Quá trình lòch sử dẫn đến việc phá vỡ thống ban đầu người lao động TLLĐ người đó” gọi là: - Bóc lột m - Tích lũy tư - Tích tụ tư - Tích lũy nguyên thủy CNTB 4) Người đưa quan niệm: Muốn xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công cần xòa bỏ chế độ tư hữu - Tômát Morơ - Giăng Mêliê - H.Xanh Ximông - R Ôoen 5) Người lý giải xuất giai cấp sung đột giai cấp là: - H Xanh Ximông - S Phuriê - G Babớp - C Mác 6) “ Trong tình hình sản xuất TBCN chưa chín muồi, lý luận tương ứng với tình hình chưa chín muồi được”, nói về: - Hoàn cảnh lòch sử - Nguyên nhân hạn chế CNXHKT - Nội dung tư tưởng XHCNKT - Những hạn chế CNXHKT 7) Điều kiện kinh tế – xã hội cho đời CNXHKH: - Đấu tranh giai cấp - Sự áp bức, bóc lột giai cấp - Những thành tựu khoa học - Nền sản xuất đại công nghiệp TBCN toàn thắng 8) Lần CNXH trình bày cách khoa học, tác phẩm nà C Mác Ph Ăngghen: - Tuyên ngôn Đảng Cộng sản - “ Tư bản” Phê phán khoa kinh tế trò - Tình cảnh giai cấp lao động Anh - Những nguyên lý CNCS 9) Sự phát triển CNXHKH do: - CNTB thay đổi chất - CNXH thực lâm vào khủng hoảng - Khoa học xuất - Hoàn cảnh lòch sử thay đổi [...]... quan hệ xã hội hiện đại; cũng giống như trước mắt người ngắm cảnh đừng trên đỉnh núi cao nhất, thì những cảnh núi non thấp hơn đều hiện rõ ra” II SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 1 Sự hình thành chủ nghóa xã hội khoa học Điều kiện kinh tế – xã hội Tiền đề văn hóa tư tưởng Vai trò của Các Mác – Ph Ăngghen XVI 1 825 1848 -1895 -C Mác 1818 – 1883 Ph Ăngghen 1 820 – 1895... do những người có giữ những chức vò xã hội thực hiện, mà do bản thân xã hội tiến hành S Phuriê “ Nhà phê phán xuất sắc chống xã hội tư sản” - Vạch trần mâu thuẫn trong xã hội Pháp: Tư tưởng, lời hứa và thực trạng xã hội Lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội Sự giầu có một bên và sự nghèo khổ bên kia - Nhà biện chứng tài năng, vạch ra bức tranh lòch sử phát triển xã hội loài người trải qua những giai đoạn... quan điểm giải phóng phụ nữ trong xã hội mới “ Việc giải phóng phụ nữ là thước đo mức đô tự do trong xã hội - Đề xuất xây dựng “ xã hội hài hòa”; trong xã hội mới ấy có sự điều hóa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, mỗi cá nhân sẽ tìm thấy lợi ích của mình trong lợi ích chung của toàn xã hội - Phân phối theo lao động: 5/ 12 ; tài năng:3/ 12 ; lôi kéo tư bản: 4/ 12 Rôbớt Ôoen Ph Ăngghen: “ Một người... Hệ thống đó là điểm xuất phát của cuộc cách mạng xã hội - Đánh giá cao vai trò của công nghiệp, của tiền bộ kỹ thuật đồi với sản xuất và phát triển kinh tế - Chủ trương xóa bỏ tư hữu vốn là nguyên nhân của những bất công và tệ nạn xã hội trong xã hội tư bản Xác đònh những giá trò lòch sử của chủ nghóa xã hội không tưởng ? Ph Ăngghen: Chủ nghóa xã hội lý luận Đức sẽ không bao giờ quên rằng nó đã... quyết vấn đề sở hữu tư liệu sản xuất và đất đai; vai trò của công nghiệp và khoa học – kỹ thuật trong xã hội mới; mọi người đếu lao động; rút ngắn thời gian lao động… - Chủ nghóa xã hội không tưởng phê phán trở thành một trong ba nguồn gốc lý luận trực tiếp của chủ nghóa xã hội khoa học - Cuộc đời và sự nghiệp của những nhà xã hội chủ nghóa không tưởng, đều thể hiện sự hy sinh cao cả cho lỳ tưởng nhân... Những nhà tư tưởng xã hội chủ nghóa xuất sắc và tác phẩm chủ nghóa xã hội của họ: Tômát Morơ ( 1478 – 1535 ) Nhà hoạt động chính trò trong hoàng gia Anh, với tác phẩm UTOPIA xuất bản năm 1516 Tômanđô Campanenla ( 1568 – 1639 ) Nhà triết học Ý, tư tưởng xã hội chủ nghóa quy tụ trong tác phẩm: “ Thành phố mặt trời” Giêrắcdơ Uynxtenli ( 1609 – 16 52 ) Nhà tư tưởng Anh, tư tưởng xã hội chủ nghóa quy tụ trong... đắn của chúng một cách khoa học” - Chủ nghóa xã hội không tưởng chứa đựng tinh thần nhân đạo cao cả: phê phán, lên án chế độ quân chủ chuyên chế và chế độ tư bản chủ nghóa ngay từ khi mới ra đời, đặt vấn đề cần thiết phải thay chế độ xã hội cũ bằng chế độ xã hội mới tốt đẹp; họ đều mơ ước và tìm biện pháp giải phóng những người nghèo khổ khỏi cảnh bất công, áp bức, bóc lột của xã hội đương thời mà họ... xuất xã hội, nghóa là tạo ra một tổ chức lao động xã hội nhất đònh và cùng với điều đó thì nó cũng đồng thời phát triển một sức sản xuất mới, có tính chất xã hội, của lao động” ( Tư bản, tập thứ nhất phần một, tr 461 – 463 ) Hình thái đặc thù của phương thức sản xuất tư bản chủ nghóa Các Mác phân tích là gì? • TỔ CHỨC LAO ĐỘNG XÃ HỘI NHẤT ĐỊNH VÀ MỘT SỨC SẢN XUẤT MỚI, SỨC SẢN XUẤT CÓ TÍNH CHẤT XÃ HỘI,... sử, vấn đề đấu tranh cho chủ nghóa xã hội được đặt ra với tính cách là một phong trào thực tiễn “ Tuyên ngôn của những người bình dân” G Babớp đưa ra như là một cương lónh hành động với những nhiệm vụ và biện pháp cụ thể, được thực hiện ngay trong quá trình cách mạng 1566 1649 1776 -1789 -1848 -2 Chủ nghóa xã hội không tưởng – phê phán KTTT - Hình thài ý thức xã hội tư sản - Chính trò ( Nhà... chúng ta đang chứng minh sự đúng đắn của chúng một cách khoa học: Sự bất bình đẳng trong xã hội, không phải sự ban phát của tư nhiên, nó nảy sinh từ chính con người; giải phóng nhân dân là sự nghiệp của bản thân nhân dân; nguyên nhân bất bình đẳng trong xã hội là bất bình đẳng trong sở hữu… Các nhà xã hội không tưởng đã nhìn thấy những đặc trưng của xã hội tương lai: Đặt vần đề cần thiết phải giải quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ nghĩa xã hội khoa học-bai chieu chuong 2, Chủ nghĩa xã hội khoa học-bai chieu chuong 2, Chủ nghĩa xã hội khoa học-bai chieu chuong 2, CHƯƠNG II LƯC KHẢO TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, Tư tưởng xã hội chủ nghóa thế kỷ thứ XV đến thế kỷ XVIII, PK--------1566--------1649----------1776-----1789--> Hoàn cảnh lòch sử: - Xưởng thợ 1550 CTTCTư bản 1770 - Phát kiến đòa lý -->Thò trường thế giơi - Tích lũy nguyên thủy - Cách mạng tư sản - TB xuất hiện trên những tiền đề lòch sử nào ? - Hàng hóa s, CÔNG TRƯỜNG THỦ CÔNG : “Do phân tích hoạt động của các nghề thủ công, do chuyên môn hóa công cụ lao động, do đào tạo các công nhân bộ phận, chia nhóm và kết hợp họ vào trong tổng cơ cấu, sự phân công lao động trong công trường thủ công đã tạo ra một sự ph, Tômát Morơ 1478 – 1535 Thủy tổ của trào lưu tư tưởng CNXH, 1566--1649--------1776-------1789---------1848------ 2. Chủ nghóa xã hội không tưởng – phê phán KTTT - Hình thài ý thức xã hội tư sản - Chính trò ( Nhà nước ) ---> T - H - TLSX => sản xuất => H---- - Sức lao động TƯ BẢN ========LAO ĐỘNG -------- , - Đề xuất xây dựng “ xã hội hài hòa”; trong xã hội mới ấy có sự điều hóa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, mỗi cá nhân sẽ tìm thấy lợi ích của mình trong lợi ích chung của toàn xã hội. - Phân phối theo lao động: 5/12 ; tài năng:3/12 ; lôi kéo tư bả, Xác đònh những giá trò lòch sử của chủ nghóa xã hội không tưởng ? Ph. Ăngghen: “Chủ nghóa xã hội lý luận Đức sẽ không bao giờ quên rằng nó đã đứng trên vai của Xanh Ximông, Phuriê, Ôoen, ba con người – mặc dầu tất cả tính ảo tưởng và không tưởng trong các, - Các học thuyết của chủ nghóa xã hội không tưởng, những thử nghiệm thất bại của những học thuyết đó trong thực tiễn; tự nó đã chỉ ra tính chất không thể thực hiện được và đòi hỏi từ thực tiễn một học thuyết cải tạo thế giới trên cơ sở khoa học., II. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC, Các Mác và Ph.Ăngghen đã tạo nên bước ngoặt cách mạng trong lòch sử triết học nhân loại bằng việc xây dựng và phát triển một thế giới quan triết học mới chủ nghóa duy vật biện chứng và chủ nghóa duy vật lòch sử: “ Tôi coi sự phát triển của những hình thái, CÁC GIAI ĐOẠN CƠ BẢN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CNXHKH

Mục lục

Xem thêm