tuyển tập 25 đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý năm 2016 có đáp án chi tiết và giải thích từng câu (tuyensinh247)

416 975 2
tuyển tập 25 đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý năm 2016 có đáp án chi tiết và giải thích từng câu (tuyensinh247)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ NĂM 2016 (Có đáp án hướng dẫn chi tiết câu tuyensinh247) Tp Hồ Chí Minh, tháng 04/2016 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2015-2016 Môn: VẬT LÝ Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi 485 Câu 1: (Mã ID: 114913) Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A Mốc tính vị trí cân Khi lắc có động li độ vật nhỏ có độ lớn A A B A C A D A Câu 2: (Mã ID: 114914) Dòng điện xoay chiều có tần số f chạy qua tụ điện có điện dung C dung kháng tụ điện A πfC B πfC C 2πfC D 2πfC Câu 3: (Mã ID: 114915) Hai dao động điều hịa phương, có phương trình x1 = A1cos  ωt + φ1  x = A2cos  ωt + φ2  Dao động tổng hợp dao động có biên độ A Hệ thức A A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos  φ2 - φ1  B A2 = A12 + A22 - 2A1A2cos  φ2 - φ1  C A2 = A12 + A22 - 2A1A2sin  φ2 - φ1  D A2 = A12 + A22 + 2A1A2sin  φ2 - φ1  Câu 4: (Mã ID: 114916) Ở nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn chiều dài  dao động điều hòa với chu kì A g  B 2π g  C  g D 2π >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt  g Câu 5: (Mã ID: 114917) Một sóng ngang truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường A trùng với phương truyền sóng B vng góc với phương truyền sóng C phương ngang D phương thẳng đứng Câu 6: (Mã ID: 114918) Hệ thức xác định chu kì dao động điện từ riêng (tự do) mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể A 2π LC B 2π L C C 2π C L D 2π LC Câu 7: (Mã ID: 114919) Một lắc lò xo dao động theo phương trình x = 4cos10t (x tính cm, t tính s) Biết vật nhỏ có khối lượng 100 g, mốc tính vị trí cân Thế cực đại lắc A mJ B 32 mJ C 16 mJ D 40 mJ Câu 8: (Mã ID: 114920) Phát biểu sau sai nói sóng âm? A Sóng âm không truyền chân không B Biên độ dao động sóng âm lớn âm cao C Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào chất mơi trường trun âm D Sóng âm sóng Câu 9: (Mã ID: 114921) Một sóng có chu kì s truyền mơi trường có tốc độ 20 cm/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử mơi trường dao động ngược pha A 10 cm B 15 cm C cm D 20 cm Câu 10: (Mã ID: 114922) Một hệ dao động có tần số riêng f0 Tác dụng vào hệ ngoại lực biến thiên điều hịa có tần số f Hiện tượng cộng hưởng xảy A f = 2f0 B f = f0 C f = 4f0 D f = 3f0 Câu 11: (Mã ID: 114923) Một phân xưởng khí sử dụng động điện xoay chiều có hiệu suất 80% Khi động hoạt động sinh cơng suất 7,5 kW Biết rằng, ngày động hoạt động 8h giá tiền “số” điện công nghiệp 1200 đ Trong tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng phải trả cho ngành điện A 1.350.000 đ B 5.400.000 đ C 675.000 đ D 2.700.000 đ >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt Câu 12: (Mã ID: 114924) Một nguồn phát sóng dao động điều hịa tạo sóng trịn đồng tâm O truyền mặt chất lỏng Khoảng cách ngắn hai đỉnh sóng cm Hai điểm M N thuộc mặt chất lỏng mà phần tử chất lỏng dao động pha với phần tử chất lỏng O Không kể phần tử chất lỏng O, số phần tử chất lỏng dao động pha với phần tử chất lỏng O đoạn thẳng MO 6, đoạn thẳng NO đoạn thẳng MN Khoảng cách MN lớn có giá trị gần giá trị sau đây? x (cm) A 26 cm B 19 cm C 40 cm D 21 cm x1 -1 t (10với s) Câu 13: (Mã ID: 114925) Cho hai dao động điều hoà độ x1 x2 có đồ thị hình vẽ Tổng tốc độ hai động thời điểm có giá trị lớn A 140π cm/s B 200π cm/s C 280π cm/s li dao D 20π cm/s Câu 14: (Mã ID: 114926) Một máy biến áp lý tưởng có tổng số vịng dây cn sơ cấp cuộn thứ cấp 2200 vòng Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V nối hai đầu cuộn thứ cấp với đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây hai đầu tụ điện 20 V hệ số công suất cuộn dây A 1000 B 1500 Số vòng dây cuộn sơ cấp C 2000 D 1800 Câu 15: (Mã ID: 114927) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ) Biết UAM = 0,5UMB = 40 V Phát biểu sau sai? A Cường độ dịng điện mạch ln sớm pha so với điện áp u AM A C R M B B Điện áp u MB sớm pha 120o so với điện áp u AM C Cường độ dịng điện mạch ln trễ pha 30o so với điện áp u AB D Điện áp u AB sớm pha 90o so với điện áp u AM Câu 16: (Mã ID: 114928) Tại mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt A B, dao động điều hòa tần số 40 Hz, pha, theo phương vng góc với mặt chất lỏng Điểm C thuộc AB, cách A B cm 12 cm Phần tử chất lỏng có vị trí cân C dao động với biên độ cực đại Trong khoảng C đường trung trực AB có đường cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng A 60 cm/s B 120 cm/s C 48 cm/s D 66 cm/s >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt Câu 17: (Mã ID: 114929) Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mắc nối tiếp: đoạn AM chứa điện trở R; đoạn MN chứa cuộn dây khơng cảm có điện trở r (cùng độ lớn với R) độ tự cảm L; đoạn NB chứa tụ điện với điện dung C Giá trị hiệu dụng điện áp hai đầu đoạn NB hai đầu đoạn AB nhau, hệ số công suất cuộn dây 0,6 Hệ số công suất mạch điện AB gần giá trị giá trị sau? A 0,854 B 0,683 C 0,752 D 0,923 Câu 18: (Mã ID: 114930) Một chất điểm dao động với phương trình x = 4cos 2π t (cm) Kể từ thời điểm t = 0, chất điểm quãng đường 34 cm khoảng thời gian A 7,0 s B 6,5 s C 6,75 s D 6,25 s Câu 19: (Mã ID: 114931) Tại nơi, hai lắc đơn có chiều dài   dao động điều hịa với chu kì T1 T2 Nếu T1 = 0,5T2 A  =  B  = 0,25  C  =  D  = 0,50  Câu 20: (Mã ID: 114932) Suất điện động e = 220 2cos100 πt (V) có giá trị hiệu dụng A 220 V B 100 V C 100 V D 220 V Câu 21: (Mã ID: 114933) Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rôto gồm bốn cặp cực nam châm (4 cực nam cực bắc xen kẽ nhau) phần ứng stato có 200 vịng dây Rơto quay với tốc độ 750 vịng/phút, từ thơng cực đại qua vòng dây 25.103 Wb Giá trị hiệu dụng suất điện động máy tạo  A 500 V B 250 V C 250 V D 500 V C vôn (V) D ampe (A) Câu 22: (Mã ID: 114934) Đơn vị cảm kháng A ôm (Ω) B henry (H) Câu 23: (Mã ID: 114935) Một sợi dây có sóng dừng ổn định Bước sóng sóng truyền dây λ Hai điểm nút liên tiếp cách A 0,75λ B 0,25λ C 0,87λ D 0,5λ Câu 24: (Mã ID: 114936) Một máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động bình thường Tại thời điểm mà suất điện động cuộn dây stato cực đại E0 suất điện động hai cuộn cịn lại A E0 B -E C E0 D >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt -E Câu 25: (Mã ID: 114937) Đặt điện áp xoay chiều có tần số giá trị hiệu dụng không đổi vào đoạn mạch Điều chỉnh R thấy có hai giá trị R1 = 40 Ω R2 = 90 Ω mạch có cơng suất tiêu thụ Giá trị R0 R, L, C mắc nối tiếp, R biến trở Khi R = R0 hệ số cơng suất mạch A 65 Ω B 60 Ω C 40 Ω D 60 Ω Câu 26: (Mã ID: 114938) Một chất điểm dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 16 cm Dao động có biên độ A 16 cm B cm C 12 cm D cm Câu 27: (Mã ID: 114939) Một lắc lò xo dao động theo phương trình x = -5cos5πt (cm) Phát biểu sai? A Tần số dao động 2,5 Hz B Pha ban đầu li độ C Chu kì dao động 0,4 s D Biên độ dao động cm Câu 28: (Mã ID: 114940) Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, với R biến trở Điều chỉnh R hai giá trị R = R1 R = R2 công suất tiêu thụ đoạn mạch Khi công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại biến trở có giá trị A R1  R B R1 - R C R1.R D R12  R 22 Câu 29: (Mã ID: 114941) Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có dung kháng lớn cảm kháng Để đoạn mạch có cộng hưởng điện A tăng tần số dòng điện B giảm điện dung tụ điện C giảm độ tự cảm cuộn dây D tăng điện trở đoạn mạch Câu 30: (Mã ID: 114942) Trên sợi dây đàn hồi chiều dài  , hai đầu cố định, có sóng dừng Quan sát dây thấy có hai bụng sóng Biết tần số sóng f sóng truyền dây với vận tốc khơng đổi Vận tốc sóng A 2 f B 2 f C  f D  f Câu 31: (Mã ID: 114943) Dịng điện có dạng i  2 sin100πt (A) chạy qua đoạn mạch gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Biết giá trị cảm kháng khác dung kháng Hệ số công suất đoạn mạch A B 0,80 C 0,85 D 0,90 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt Câu 32: (Mã ID: 114944) Một chất điểm dao động điều hòa với tần số Hz Khi pha dao động  gia tốc chất điểm -8 m/s2 Lấy 2  10 Biên độ dao động chất điểm A 2 cm B 0,05 cm C cm D cm Câu 33: (Mã ID: 114945) Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu tụ điện, điện áp hai đầu tụ điện A trễ pha π so với cường độ dòng điện qua tụ điện B pha với cường độ dòng điện qua tụ điện C trễ pha π so với cường độ dòng điện qua tụ điện D sớm pha π so với cường độ dòng điện qua tụ điện Câu 34: (Mã ID: 114946) Một lắc lò xo dao động điều hòa Nếu thay đổi cách chọn gốc thời gian A biên độ, chu kì pha dao động khơng thay đổi B biên độ, chu kì pha dao động thay đổi C biên độ chu kì thay đổi cịn pha khơng đổi D biên độ chu kì khơng đổi cịn pha thay đổi Câu 35: (Mã ID: 114947) Một vật nhỏ dao động điều hịa với chu kì 0,5π s biên độ cm Tốc độ vật vị trí cân A cm/s B cm/s C cm/s D 0,5 cm/s Câu 36: (Mã ID: 114948) Hai lắc đơn có khối lượng vật nặng treo vào hai điểm gần độ cao, cho hai lắc dao động điều hòa hai mặt phẳng song song Chu kì dao động lắc thứ hai lần chu kì dao động lắc thứ hai biên độ dao động lắc thứ hai hai lần biên độ dao động lắc thứ Tại thời điểm hai sợi dây treo song song với lắc thứ có động ba lần năng, tỉ số độ lớn vận tốc lắc thứ hai lắc thứ A 85 / B C / D / 85 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt π  Câu 37: (Mã ID: 114949) Đặt điện áp u = 220 2cos  ωt +  (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm 6  π  điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện cường độ dịng điện qua mạch i = 2cos  ωt +  (A) Công 2  suất tiêu thụ đoạn mạch A 440 W B 880 W C 110 W D 220 W Câu 38: (Mã ID: 114950) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Gọi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện, hai đầu điện trở hệ số cơng suất đoạn mạch biến trở có giá trị R1 UC1, UR1 cosφ1; biến trở có giá trị R2 giá trị tương ứng nói UC2, UR2 cosφ2 Biết 9UC1 = 16UC2 16UR1 = 9UR2 Giá trị cosφ2 cosφ2 A 0,74 0,89 B 0,94 0,78 C 0,49 0,87 D 0,49 0,78 Câu 39: (Mã ID: 114951) Một sóng dừng sợi dây có dạng: y = a.sin(bx).cos(ωt), y li độ dao động phần tử dây mà vị trí cân cách gốc toạ độ O khoảng x; x đo mét, t đo giây Biết bước sóng 50 cm Biên độ dao động phần tử cách bụng sóng m 24 mm Các giá trị a, b là: A cm; 4π B mm; 4π C mm; 4π D mm; 2π Câu 40: (Mã ID: 114952) Đặt điện áp u = 120 2cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm đoạn mạch AM, MN NB (theo thứ tự trên) Đoạn mạch AM cuộn dây, đoạn mạch MN điện trở R đoạn mạch NB tụ điện Biết UAN = 120 V; UMN = 40 V Khoảng thời gian ngắn từ lúc điện áp hai đầu đoạn AM cực đại đến lúc cường độ dòng điện đoạn mạch cực đại khoảng thời gian ngắn từ lúc điện áp hai đầu đoạn AN cực đại đến lúc điện áp u cực đại t Khoảng thời gian ngắn từ lúc điện áp hai đầu đoạn AN cực đại đến lúc điện áp hai đầu đoạn NB cực đại A 2t B 4t C 5t D 3t Câu 41: (Mã ID: 114953) Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm âm có tần số 1000 Hz điểm M lớn 30 dB so với mức cường độ âm điểm N Cường độ âm M lớn gấp lần cường độ âm N? A 3000 lần B 1000 lần C 100 lần D 300 lần >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt Câu 42: (Mã ID: 114954) Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân với biên độ A chu kì T Quãng đường dài mà vật khoảng thời gian T/3 A A C A B A x(cm) D A 10 Câu 43: (Mã ID: 114955) lắc lò xo giống có khối lượng vật nhỏ m Lấy mốc vị trí cân π2 = 10 X1 X2 đồ thị li độ theo thời gian lắc thứ lắc thứ (hình vẽ) Tại thời điểm t, lắc thứ có động 0,06 J lắc thứ hai 0,005 J Giá trị m A 800 g B 200 g C 400 g X1 X2 t(s) –5 –10 D 100 g 2π   Câu 44: (Mã ID: 114956) Đặt điện áp u = 80 2cos  ωt  (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện   trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Biết R = ωL Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị cho điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị cực đại Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch có giá trị 40 V lần thứ hai điện áp tức thời hai đầu tụ điện có giá trị A 80 V B 80 V C 80 V D 40 V Câu 45: (Mã ID: 114957) Một lắc lị xo nằm ngang có chiều dài tự nhiên  = 100 cm dao động điều hòa 0 Tại thời điểm ban đầu, lực kéo đạt giá trị cực tiểu gia tốc lắc a1 10 vật có động gấp ba lần lần thứ ba gia tốc lắc a2 Khi lắc có gia tốc a a a  chiều dài lị xo lúc đoạn thẳng có độ dài A 98,75 cm B 103,75 cm C 101,25 cm D 97,25 cm Câu 46: (Mã ID: 114958) Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số với biên độ cm cm Biên độ dao động vật nhận giá trị đây? A cm B cm C cm D 3,5 cm Câu 47: (Mã ID: 114959) Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm có độ tự cảm mH tụ điện có điện dung 0,1 μF Dao động điện từ riêng mạch có tần số góc A 3.104 rad/s B 2.104 rad/s C 4.104 rad/s D 5.104 rad/s >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt Câu 48: (Mã ID: 114960) Một tụ điện có điện dung C hai cuộn cảm có độ tự cảm L1 L2 mắc hình vẽ Khi khóa K chốt chốt 2, tụ điện tích điện đến hiệu điện U0 Đầu tiên đóng khóa k vào chốt 1, khoảng thời gian t mạch L1C có dao động điện từ tự với tần số f cường độ dịng điện cực đại I0; sau chuyển khóa K từ chốt sang chốt 2, mạch L2C có dao động điện từ tự với tần số 4f K L2 cường độ dòng điện cực đại 4I0 Biết t < 10,5π L1C Giá trị lớn t A 40π L2C B 38π L2C C 41π L2C D 35π L2C Câu 49: (Mã ID: 114961) Đặt điện áp u = U 2cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ) Khi C = C1 hệ số công suất đoạn mạch AB không phụ thuộc vào R; Khi C = C2 hệ số cơng suất đoạn mạch AM không phụ thuộc vào R Hệ thức A C2 = C1 B C2 = 0,5C1 C C2 = 2C1 D C2 = A L, r R M C B C1 Câu 50: (Mã ID: 114962) Vận tốc âm khơng khí 330 m/s Khi âm truyền từ khơng khí vào nước bước sóng tăng 4,4 lần Vận tốc âm nước A 1452 m/s B 82,5 m/s C 75 m/s D 1320 m/s - HẾT HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Đáp án đúng là B Wt x A Khi lắ c lò xo có đô ̣ng bằ ng thế : W  Wt  Wd  2Wt    x W A Câu Đáp án đúng là C Ta có : ZC  2 f C Câu Đáp án đúng là A Ta có : x1  A1 cos t  1  x2  A2 cos t  2   x1  x2  A1 cos t  1   A2 cos t  2   A2  A12  A22  A1 A2 cos 2  1  >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt ...ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2015 -2016 Môn: VẬT LÝ Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi 485 Câu 1: (Mã ID: 114913) Vật nhỏ lắc... lắc có động li độ vật nhỏ có độ lớn A A B A C A D A Câu 2: (Mã ID: 114914) Dòng điện xoay chi? ??u có tần số f chạy qua tụ điện có điện dung C dung kháng tụ điện A πfC B πfC C 2πfC D 2πfC Câu. .. Tốn -Lý- Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt -E Câu 25: (Mã ID: 114937) Đặt điện áp xoay chi? ??u có tần số giá trị hiệu dụng không đổi vào đoạn mạch Điều chỉnh R thấy có hai giá trị R1 = 40 Ω R2 = 90 Ω mạch có

Ngày đăng: 24/04/2016, 20:33

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan