0

hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may Minh Hà

101 120 0
  • hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may Minh Hà

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2016, 13:42

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANimỤC LỤCiiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTvDanh MỤC CÁC BIỂUviDANH MỤC SƠ ĐỒviiiLỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT31.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM31.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm31.1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm41.1.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm51.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ SẢN PHẨM61.2.1 Phân loại chi phí sản xuất61.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm91.3 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT111.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất111.3.2 Phương pháp kế toán từng khoản mục chi phí131.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp181.4 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ CUỐI KỲ201.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH221.5.1 Đối tượng tính giá thành221.5.2 Kỳ tính giá thành221.5.3 Các phương pháp tính giá thành221.6 SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM23CHƯƠNG 225THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở Xí NghiỆP MAY MINH HÀ252.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIÊP MAY MINH HÀ252.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp25Các lĩnh vực hoạt động của xí nghiệp:252.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh cua Xí nghiệp272.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Xí Nghiệp282.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP292.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp292.2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp292.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp382.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung452.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của công ty652.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty67CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ693.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ693.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán CPSX và tính giá thành tại Xí Nghiệp693.1.2. Hạn chế của công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Minh Hà703.2. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ713.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp713.2.2 Kiến nghị về hạch toán thiệt hại trong sản xuất753.2.3 Kiến nghị về ứng dụng tin học vào công tác kế toán793.2.4 Kiến nghị về kiểm toán nội bộ793.2.5 Kiến nghị về tính giá thành sản phẩm80KẾT LUẬN81DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO83MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANimỤC LỤCiiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTvDanh MỤC CÁC BIỂUviDANH MỤC SƠ ĐỒviiiLỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT31.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM31.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm31.1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm41.1.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm51.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ SẢN PHẨM61.2.1 Phân loại chi phí sản xuất61.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm91.3 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT111.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất111.3.2 Phương pháp kế toán từng khoản mục chi phí131.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp181.4 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ CUỐI KỲ201.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH221.5.1 Đối tượng tính giá thành221.5.2 Kỳ tính giá thành221.5.3 Các phương pháp tính giá thành221.6 SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM23CHƯƠNG 225THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở Xí NghiỆP MAY MINH HÀ252.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIÊP MAY MINH HÀ252.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp25Các lĩnh vực hoạt động của xí nghiệp:252.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh cua Xí nghiệp272.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Xí Nghiệp282.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP292.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp292.2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp292.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp382.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung452.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của công ty652.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty67CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ693.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ693.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán CPSX và tính giá thành tại Xí Nghiệp693.1.2. Hạn chế của công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Minh Hà703.2. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ713.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp713.2.2 Kiến nghị về hạch toán thiệt hại trong sản xuất753.2.3 Kiến nghị về ứng dụng tin học vào công tác kế toán793.2.4 Kiến nghị về kiểm toán nội bộ793.2.5 Kiến nghị về tính giá thành sản phẩm80KẾT LUẬN81DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO83MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANimỤC LỤCiiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTvDanh MỤC CÁC BIỂUviDANH MỤC SƠ ĐỒviiiLỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT31.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM31.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm31.1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm41.1.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm51.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ SẢN PHẨM61.2.1 Phân loại chi phí sản xuất61.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm91.3 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT111.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất111.3.2 Phương pháp kế toán từng khoản mục chi phí131.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp181.4 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ CUỐI KỲ201.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH221.5.1 Đối tượng tính giá thành221.5.2 Kỳ tính giá thành221.5.3 Các phương pháp tính giá thành221.6 SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM23CHƯƠNG 225THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở Xí NghiỆP MAY MINH HÀ252.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIÊP MAY MINH HÀ252.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp25Các lĩnh vực hoạt động của xí nghiệp:252.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh cua Xí nghiệp272.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Xí Nghiệp282.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP292.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp292.2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp292.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp382.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung452.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của công ty652.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty67CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ693.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ693.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán CPSX và tính giá thành tại Xí Nghiệp693.1.2. Hạn chế của công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Minh Hà703.2. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ713.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp713.2.2 Kiến nghị về hạch toán thiệt hại trong sản xuất753.2.3 Kiến nghị về ứng dụng tin học vào công tác kế toán793.2.4 Kiến nghị về kiểm toán nội bộ793.2.5 Kiến nghị về tính giá thành sản phẩm80KẾT LUẬN81DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO83MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANimỤC LỤCiiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTvDanh MỤC CÁC BIỂUviDANH MỤC SƠ ĐỒviiiLỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT31.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM31.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm31.1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm41.1.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm51.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ SẢN PHẨM61.2.1 Phân loại chi phí sản xuất61.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm91.3 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT111.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất111.3.2 Phương pháp kế toán từng khoản mục chi phí131.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp181.4 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ CUỐI KỲ201.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH221.5.1 Đối tượng tính giá thành221.5.2 Kỳ tính giá thành221.5.3 Các phương pháp tính giá thành221.6 SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM23CHƯƠNG 225THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở Xí NghiỆP MAY MINH HÀ252.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIÊP MAY MINH HÀ252.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp25Các lĩnh vực hoạt động của xí nghiệp:252.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh cua Xí nghiệp272.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Xí Nghiệp282.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP292.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp292.2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp292.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp382.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung452.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của công ty652.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty67CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ693.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ693.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán CPSX và tính giá thành tại Xí Nghiệp693.1.2. Hạn chế của công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Minh Hà703.2. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ713.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp713.2.2 Kiến nghị về hạch toán thiệt hại trong sản xuất753.2.3 Kiến nghị về ứng dụng tin học vào công tác kế toán793.2.4 Kiến nghị về kiểm toán nội bộ793.2.5 Kiến nghị về tính giá thành sản phẩm80KẾT LUẬN81DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO83 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh LI CAM OAN Em xin cam oan chuyờn cui khúa ny chớnh em vit Ni dung v s liu c trớch chuyờn l trung thc hp lý Em xin chu trỏch nhim hon ton v ni dung v s liu ca chuyờn ! H Ni, ngy 20 thỏng nm 2015 Sinh viờn Trn Tun Anh Trn Tun Anh i CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh MC LC LI CAM OAN I CHNG .3 Lí LUN C BN V T CHC K TON TP HP CHI PH V TNH GI THNH SN PHM TI DOANH NGHIP SN XUT .3 1.1.1 KHI NIM CHI PH SN XUT, GI THNH SN PHM 1.1.2 MI QUAN H GIA CHI PH SN XUT V GI THNH SN PHM .4 1.1.3 NHIM V K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM .5 1.2.1 PHN LOI CHI PH SN XUT .6 1.2.2 PHN LOI GI THNH SN PHM 1.3.1 I TNG, PHNG PHP TP HP CHI PH SN XUT 11 1.3.2 PHNG PHP K TON TNG KHON MC CHI PH 13 CHNG 25 THC TRNG K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM X NGHIP MAY MINH H .25 2.1.1 QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN CA X NGHIP 25 DANH MC TI LIU THAM KHO 83 Trn Tun Anh ii CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh DANH MC CC T VIT TT Tờn vit tt WTO CPSX TSC NVL NVLTT TK CP NCTT BHXH BHYT KPC BHTN CCDC DV SXC DK SP K/c CNSX CPNVLTT CPNCTT Tờn Chỳ thớch World Trade Organization Chi phớ sn xut Ti sn c nh Nguyờn vt liu Nguyờn vt liu trc tip Ti khon Chi phớ Nhõn cụng trc tip Bo him xó hi Bo him y t Kinh phớ cụng on Bo him tht nghip Cụng c dng c Dch v Sn xut chung D u kỡ Sn phm Kt chuyn Cụng nhõn sn xut Chi phớ nguyờn vt liu trc vit tt CPSXC SCT VN TK Chỳ thớch Chi phớ sn xut chung S chi tit Vit Nam ng Ti khon i ng tip Chi phớ nhõn cụng trc tip DANH MC CC BIU BIU 2.1: KT QU HOT NG KINH DOANH CA X NGHIP MAY MINH H 26 VT : TRIU NG 26 BIU S 2.2 PHIU XUT KHO NGUYấN VT LIU 30 BIU S 2.3 TRCH BNG Kấ PHIU XUT KHO .32 BNG Kấ PHIU XUT KHO 32 Trn Tun Anh iii CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh THNG 12/2014 32 VT :VN 32 STT 32 CHNG T 32 NI DUNG 32 S TIN 32 GHI CH 32 S 32 NGY 32 32 32 32 32 32 32 .32 XK233 32 3/12 32 XUT KHO NVL SN XUT M HNG PDR-017 32 95.967.800 .32 32 32 32 32 32 32 Trn Tun Anh iv CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh 98 32 XK278 32 18/12 32 XUT KHO NVL SN XUT M HNG PDR-017 32 61.950.000 .32 32 32 32 32 32 32 107 32 XK301 32 23/12 32 XUT KHO NVL SN XUT M HNG PDR-017 32 54.007.000 .32 32 32 32 32 32 32 BIU S 2.4: TRCH S CHI TIT TI KHON 621 32 BIU S 2.5:TRCH CHNG T GHI S S 47 .33 BIU S 2.6:TRCH CHNG T GHI S S 69 .35 BIU S 2.7:TRCH S NG K CHNG T GHI S 36 Trn Tun Anh v CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh BIU S 2.8: S CI TI KHON 621 37 BIU S 2.9: BNG THANH TON LNG T MAY 39 BIU S 2.11 : TRCH S CHI TIT TI KHON 622 41 BIU S 2.12:TRCH CHNG T GHI S 70 41 BIU S 2.13:TRCH CHNG T GHI S 71 42 BIU S 2.14:TRCH S NG K CHNG T GHI S 42 BIU S 2.15 : TRCH S CI TI KHON 622 44 BIU S 2.16 : TRCH S CHI TIT TI KHON 6271 46 BIU S 2.17 :TRCH CHNG T GHI S 72 47 BIU S 2.18:TRCH CHNG T GHI S 73 47 BIU S 2.19:TRCH S NG K CHNG T GHI S 48 BIU S 2.20 : TRCH PHIU XUT KHO CễNG C DNG C 49 BIU S 2.21 : TRCH BNG PHN B CễNG C DNG C 50 THNG 12/2014 50 S: PB004 .50 STT 50 GHI Cể CC TK 50 TK 152 50 TK 153 50 TK 142 50 TK 242 50 GI HOCH TON .50 GI THC T 50 GI HOCH TON .50 GI THC T 50 50 Trn Tun Anh vi CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh 50 50 50 50 50 50 50 .50 TK 627 50 15.123.543 .50 M PDR-017 50 867.800 50 50 50 50 50 50 50 50 .50 TK 642 50 3.324.534 .50 50 50 50 50 Trn Tun Anh vii CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh 50 50 50 50 CNG 50 3.347.230.280 50 27.124.543 .50 50 BIU S 2.22 : TRCH S CHI TIT TI KHON 6273 51 BIU S 2.23:TRCH CHNG T GHI S S 48 52 BIU S 2.24 :TRCH CHNG T GHI S S 74 52 BIU S 2.25 :TRCH S NG K CHNG T GHI S .53 BIU S 2.26 : TRCH BNG KHU HAO TSC 55 BIU S 2.27 : TRCH BNG KHU HAO TSC 56 TRCH BNG TNH V PHN B KHU HAO TI SN C NH 56 S:PB006 56 THNG 12/2014 56 BIU S 2.28 : TRCH S CHI TIT TI KHON 6274 57 IU S 2.29 : TRCH CHNG T GHI S S 75 57 BIU S 2.30 :TRCH S NG K CHNG T GHI S .58 BIU S 2.31 : TRCH S CHI TIT TI KHON 6277 59 BIU S 2.32: TRCH CHNG T GHI S S 76 59 BIU S 2.33: TRCH S NG K CHNG T GHI S .60 BIU S 2.34: TRCH S CI TK 627 61 BIU S 2.35: TRCH S CI TK 154 63 BIU S 2.36 : PHN B CHI PH SN XUT CHUNG .63 Trn Tun Anh viii CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh TRCH BNG PHN B CHI PH SN XUT CHUNG 63 THNG 12/2014 64 VT: VN 64 STT 64 I TNG PHN B 64 TK 627 64 TNG 64 TK 6271 64 TK 6273 64 TK 6274 64 TK 6277 64 .64 PDR-017 64 13.270.577 .64 867.800 64 8.833.037 .64 64 64 64 64 64 64 BIU S 2.37: TRCH BNG PHN B CHI PH SN XUT 65 BIU S 2.38 : BNG TNH GI TR SN PHM LM D V GI THNH SN PHM 66 BIU S 2.39 : BO CO CHI TIT GI THNH 67 Trn Tun Anh ix CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh BIU S 2.40 : TRCH BNG TNH GI THNH SN PHM .68 X NGHIP MAY MINH H 68 LI CAM OAN I CHNG .3 Lí LUN C BN V T CHC K TON TP HP CHI PH V TNH GI THNH SN PHM TI DOANH NGHIP SN XUT .3 1.1.1 KHI NIM CHI PH SN XUT, GI THNH SN PHM 1.1.2 MI QUAN H GIA CHI PH SN XUT V GI THNH SN PHM .4 1.1.3 NHIM V K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM .5 1.2.1 PHN LOI CHI PH SN XUT .6 1.2.2 PHN LOI GI THNH SN PHM 1.3.1 I TNG, PHNG PHP TP HP CHI PH SN XUT 11 1.3.2 PHNG PHP K TON TNG KHON MC CHI PH 13 1.3.2 PHNG PHP K TON TNG KHON MC CHI PH 13 CHNG 25 THC TRNG K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM X NGHIP MAY MINH H .25 2.1.1 QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN CA X NGHIP 25 BIU 2.1: KT QU HOT NG KINH DOANH CA X NGHIP MAY MINH H 26 VT : TRIU NG 26 BIU S 2.2 PHIU XUT KHO NGUYấN VT LIU 30 BIU S 2.3 TRCH BNG Kấ PHIU XUT KHO .32 BNG Kấ PHIU XUT KHO 32 Trn Tun Anh x CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh CHNG NHNG BIN PHP NHM HON THIN CễNG TC K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TI X NGHIP MAY MINH H 3.1 NH GI THC TRNG V CễNG TC K TON CPSX V TNH GI THNH TI X NGHIP MAY MINH H Trong nhng nm qua, xớ nghip ó cú nhiu thnh tớch sn xut, th hin s c gng ca toỏn b th ban lónh o xớ nghip Tuy nhiờn xớ nghip cng gp phi khụng ớt khú khn cnh tranh mang li ó nh hng n sn lng tiờu th ca xớ nghip K toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm l khõu trung tõm cụng tỏc hch toỏn ti cỏc xớ nghip sn xut, chi phi n cht lng cỏc phn hnh k toỏn khỏc cng nh cht lng v hiu qu ca cụng tỏc qun lý ti chớnh Vỡ th xớ nghip rt coi trng phn hnh ny bi vic hp, hch toỏn y chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm to iu kin cung cp thụng tin chớnh xỏc, trung thc, khỏch quan cho ban lónh o cụng ty a nhng quyt nh qun lý mt cỏch kp thi v hiu qu Nhng cũn mt s hn ch 3.1.1 u im ca cụng tỏc kờ toỏn CPSX v tớnh giỏ thnh ti Xớ Nghip * V b mỏy kờ toỏn: B mỏy k toỏn ca cụng ty t chc gn nh, tng i hon chnh,phự hp vi tỡnh hỡnh thc t i ng nhõn viờn k toỏn Cụng ty gm cỏc cỏn b c o to chớnh quy, nhit tỡnh, cú kinh nghim nghip v vng vng Cỏn b B mỏy k toỏn c phõn cụng cụng vic k toỏn mt cỏch khoa hc, m bo phỏt huy nng lc ca tng ngi ng thi to c Trn Tun Anh 69 CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh s kt hp nhp nhng gia cỏc b phn vic cung cp thụng tin phc v yờu cu qun lýkinh doanh, to s chuyờn mụn húa cụng vic Cụng vic hch toỏn c tin hnh mt cỏch y , chớnh xỏc v ớt b sai sút.Cỏc nhõn viờn ng nhim cú nng lc v chuyờn mụn vng s to iu kin ch bo cho nhng nhõn viờn mi nhanh chúng hũa nhp vi cụng vic m khụng mt thi gian v chi phớ o to * V h thng chng t v phng phỏp kờ toỏn: - H thng chng t s sỏch m Xớ Nghip ang s dng tng i y , ỳng vi ch k toỏn v cỏc bn phỏp lý liờn quan, phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca cụng ty - Vic luõn chuyn h thng chỳng t k toỏn c thc hin mt cỏch khoa hc, cht ch ỏp ng nhu cu thụng tin v to mi quan h mt thit vi gia cỏc b phn ton b h thng k toỏn Quy trỡnh luõn chuyn chng t v kim soỏt ni b tng i cht ch v tuõn theo mt trỡnh t nht nh iu ny giỳp cụng tỏc hp chi phớ v tớnh giỏ thnh c nhanh chúng v hiu qu * V cụng tỏc hch toỏn CPSX v tớnh giỏ thnh sn phm: - Xớ nghip hp CPSX v tớnh giỏ thnh theo tng thỏng Vỡ cụng tỏc sn xut sn phm ca cụng ty mang tớnh cht n nh, chu k sn xut ngn, liờn tc cú sn phm hon thnh nhp kho nờn vic tớnh giỏ thnh sn phm theo tng thỏng s rt thun li; va phự hp vi k tng hp sn xut, va giỳp k toỏn kim tra c tỡnh hỡnh thc hin k hoch giỏ thnh mt cỏch kp thi ng thi cỏc thụng tin v hp CPSX v tớnh giỏ thnh sn phm c cung cp y , thng xuyờn, liờn tc 3.1.2 Hn chờ ca cụng tỏc kờ toỏn CPSX v tớnh giỏ thnh sn phm ti Xớ nghip May Minh H * V cụng tỏc hch toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tiờp: Trn Tun Anh 70 CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh K toỏn cụng ty hin ang theo dừi tt c cỏc loi nguyờn vt liu dựng sn xut ca cụng ty trờn mt ti khon nht TK 152 Nh vy k c cỏc nguyờn vt liu ph nh mỏc, tỳi nilon cng phi c theo dừi nh mt nguyờn vt liu chớnh iu ny khụng nhng gõy khú khn cho cụng tỏc phõn loi qun lý * V kim toỏn cụng ty cha cú Kim toỏn ni b Xớ nghip, k toỏn trng l ngi kim tra giỏm sỏt mi cụng tỏc k toỏn v vic chp hnh cỏc quy nh v k toỏn ca Nh nc, B Ti chớnh ban hnh v ni b cụng ty t tỡnh hỡnh ti chớnh ca cụng ty thc s lnh mnh v k toỏn thc s phỏt huy vai trũ l cụng c c lc phc v qun lý, vic cụng khai cụng tỏc k toỏn v c kim toỏn l ht sc cn thit 3.2 í KIN XUT NHM HON THIN CễNG TC K TON CPSX V TNH GI THNH SN PHM TI X NGHIP MAY MINH H 3.2.1 Kiờn ngh v hon thin kờ toỏn Chi phớ nguyờn vt liu trc tiờp Ti Xớ nghip may mc, sn xut s thu hi c ph liu nh: lừi ch, vi vn, chun, bụng Cui thỏng xớ nghip s thu hi v bỏn ph loi, khon thu ny s gim tr vo chi phớ nguyờn vt liu trc tip K toỏn s hoch toỏn nh sau: - Nu nhp kho: N tk 152 - giỏ tr c tớnh cú th thu hi c Cú tk 621 - Nu bỏn ngay: N tk 111,112 Cú tk 621 Vớ d: Cui thỏng 12/2014 Xớ nghip thu hi c c 300 kg vi vn, bỏn luụn cho khỏch hng vi giỏ 20.000VN/kg Giỏ tr thu hi c l: 300 x 20.000 = 6.000.000 (VN) Trn Tun Anh 71 CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh n v: Xớ nghip may Minh H a ch: Di Trch- Hoi c- H Ni CHNG T GHI S Trớch yu S 80 S hiu TK N Bỏn phờ liu thu hi S tin Cú 111 621 6.000.000 Kt chuyn chi phi nguyờn vt liu 621 154 6.000.000 trc tip Tng cng 80.675.234 Ngy 21/12/2014 n v tớnh: VN Ngy thỏng 12 nm 2014 Duyt K toỏn Kốm theo .chng t gc n v: Xớ nghip may Minh H Trn Tun Anh 72 CQ49/21.17 Ghi chỳ Lun tt nghip Hc vin ti chớnh a ch: Di Trch- Hoi c- H Ni S NG K CHNG T GHI S Chng t ghi s S tin S hiu Ngy, thỏng 80 31/12/2014 80.675.234 Chng t ghi s S hiu S tin Ngy, thỏng Cng thỏng: 15.234.654.234 Cng thỏng: 15.234.654.234 Cng ly kờ t u quý: 40.124.643.124 Cng ly kờ t u quý: 40.124.643.124 Thỏng 12- Nm 2014 n v tớnh: VN S ny cú trang, ỏnh s t trang s 01 n trang Ngy m s: Ngi ghi s K toỏn trng Trn Tun Anh 73 Giỏm c CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh TRCH S CI Ti khon 621 Chớ phớ NVLTT Thỏng 12/2014 Chng t ghi s S VT: VN S phỏt sinh TK Din gii Ngy thỏng hiu 80 31/12/2014 Bỏn phờ liu thu hi Kt chuyn chi phi nguyờn 80 31/12/2014 vt liu trc tip Tng cng N 111 6.000.000 6.000.000 154 Cú 3.347.230.280 3.347.230.280 i vi vt liu nhn gia cụng ca khỏch hng Xớ nghip cú n hng ca bờn khỏch hng, s cú tng hp khỏch hng yờu cu s dng vt liu ca bờn khỏch hng, ú k toỏn cn hoch toỏn vt liu nhn gia cụng ca khỏch trờn ti khon 002 Hoch toỏn nh sau: Khi nhn vt liu gia ca khỏch: Ghi n bờn n TK 002 Khi xut vt liu dựng cho sn xut: Ghi n bờn cú TK002 Vớ d: Xớ nghip nhp lụ vi nhn gia cụng cho khỏch hng, vi s lng nh sau 5000m vi da, n giỏ 65.000 VN/m Ta cú nh sau: Ghi n bờn n TK 002 325.000.000 3.2.2 Kiờn ngh v hch toỏn thit hi sn xut Trn Tun Anh 74 CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh Thit hi sn xut l iu khú trỏnh quỏ trỡnh tin hnh hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip Nhng thit hi ny cú th nguyờn nhõn khỏch quan hay ch quan, gõy nhng tn tht bt ng lm cho CPSX tng lờn, nh hng n giỏ thnh sn phm Cỏc thit hi ny cn phi c hch toỏn ỳng, m bo giỏ thnh sn phm ca Cụng ty khụng tng lờn quỏ cao, gõy khú khn vic tiờu th sn phm Do có nhiều loại thiệt hại sản xuất với nguyên nhân khác nên phải có biện pháp khắc phục thích hợp Sau phơng án giải với trờng hợp cụ thể: Vi thit hi v sn phm hng: Sn phm hng l sn phm khụng tho cỏc tiờu chun cht lng v c im k thut ca sn xut v mu sc, kớch c, trng lng, cỏch thc lp rỏp Tu theo mc h hng m sn phm hng c chia lm loi + Sn phm hng cú th sa cha c l sn phm cú th sa cha c v mt k thut v sa cha cú li v mt kinh t + Sn phm hng khụng sa cha c l sn phm khụng th sa cha c v mt k thut hoc sa cha khụng cú li v mt kinh t Trong quan h vi cụng tỏc k hoch sn xut thỡ loi sn phm hng trờn li c chi tit thnh sn phm hng nh mc (doanh nghip d kin s xy sn xut) v sn phm hng ngoi nh mc (sn phm hng ngoi d kin ca nh sn xut) Sn phm hng nh mc c hch toỏn trc tip vo giỏ hng bỏn hay chi phớ khỏc Cũn thit hi ca sn phm hng ngoi nh mc c xem l khon phớ tn thi k phi tr vo thu nhp Ton b giỏ tr thit hi c theo dừi riờng trờn ti khon 1381 "ti sn thiu cho x lý" (chi tit sn phm hng ngoi nh mc) Hch toỏn thit hi sn phm hng nh mc 75 Trn Tun Anh CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh N TK632,811 Cú TK liờn quan(152,153,155,334,331 ) Hch toỏn sn phm hng ngoi nh mc Xỏc nh giỏ tr thit hi N TK1381: Cú TK liờn quan(152,153,155,334,154 ) S lý giỏ tr thit hi N TK 632,415,1388 CúTK 1381: S 3.1 Hch toỏn thit hi v sn phm hng TK 152, 334 TK 1381 CP sa cha SP hng cú th sa cha TK 111, 112 Giỏ tr thit hi thc sn phm hng ngoi nh mc TK 1388 TK 154, 155 Giỏ tr ph liu thu hi hng Giỏ tr SP hng khụng sa cha c Trn Tun Anh 76 CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh Vớ d minh ha: Trong thỏng 12, Xớ nghip sn xut 50000 sn phm, nh mc sn phm hng l 1%, thc t nhp kho sn phm hng phỏt hin c l 200 sn phm, chi phớ sa 200 sn phm hng, bao gm: nguyờn vt liu 2.000.000, chi phớ nhõn cụng trc tip: 1.500.000 Sn phm hng nh mc l: 1% x 50000 = 500 sn phm S sn phm phỏ hin l 200 sn phm, ta s hoch toỏn sn phm hng nh mc nh sau: N tk 632 3.500.000 Cú tk 152 2.000.000 Cú tk 334 1.500.000 Vi thit hi v ngng sn xut: Trong thi gian ngng sn xut vỡ nhng nguyờn nhõn ch quan hoc khỏch quan (thiờn tai dch ho, thiu nguyờn vt liu.) cỏc doanh nghip phi b mt s khon chi phớ trỡ hot ng nh tin cụng lao ng, khu hao TSC chi phớ bo dng ú c coi l nhng thit hi ngng sn xut Nhng thit hi ngng sn xut theo k hoch d kin v ngng sn xut bt thng i vi nhng khon chi phớ ngng sn xut Theo d kin, k toỏn s dng ti khon 335 (Chi phớ phi tr) theo dừi Cũn nhng khon chi phớ ngng sn xut bt thng c k toỏn theo dừi riờng trờn ti khon 1381(Chi tit thit hi ngng sn xut) Cui k sau i phn thu thu hi (nu cú bi thng) giỏ tr thit hi thc t s c tớnh vo giỏ hng bỏn, hay chi phớ khỏc Hch toỏn thit hi ngng sn xut theo k hoch hay d kin nh k trớch trc chi phớ phi tr theo k hoch Trn Tun Anh 77 CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh N TK 627,622 Cú TK 335(chi tit tng khon):- Trớch trc chi phớ phi tr Khi phỏt sinh chi phớ phi tr k N TK 335: N TK133: Thu gia tr gia tng(nu cú) CúTK liờn quan(331,241,111,112,152 ) Cỏch hch toỏn thit hi ngng sn xut ngoi k hoch ging nh phn cỏch hch toỏn sn phm hng ngoi nh mc S 3.2: Hoch toỏn thit hi ngng sn xut TK334, 338 TK 1381 CP ngng SX thc t TK 632 Thit hi v ngng sn xut TK 1388, 111 Bi thng v ngng sn xut Vớ d minh ha: u mi thỏng Xớ nghip tin hnh trớch trc khon chi phớ sn xut chung phũng thit hi ngng sn xut l 10.000.000 Trong thỏng 12, Xớ nghip b mt in ngy, vy vic sn xut b tm dng lm cụng ty b thit hi khon l 5.000.000 trớch khu hao bỡnh thng K toỏn tin hnh hch toỏn chi phớ nh sau: - u thỏng, cụng ty trớch trc chi phớ sn xut phũng thit hi ngng sn xut: Trn Tun Anh 78 CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh N TK 627: 10.000.000 Cú TK335: 10.000.000 - Phn ỏnh chi phớ thc t ngng sn xut N TK 335: 5.000.000 Cú TK 214: 5.000.000 3.2.3 Kiờn ngh v ng dng tin hc vo cụng tỏc kờ toỏn Cựng vi s phỏt trin ca cụng ngh thụng tin thỡ nhu cu v ng dng cụng ngh vo cụng tỏc qun lý l ht sc cn thit ỏp ng nhu cu v thu thp v x lý thụng tin nhanh phc v cho cụng tỏc qun lý ngy cng cao Hin cụng tỏc k toỏn ang ng dng hỡnh thc chng t ghi s trờn excel n v nờn ci t phn mm k toỏn gim nh cụng vic cho nhõn viờn k toỏn 3.2.4 Kiờn ngh v kim toỏn ni b Kim toỏn ni b khụng ch ỏnh giỏ cỏc yu kộm ca h thng qun lý m cũn ỏnh giỏ cỏc ri ro c v ngoi cụng ty.Kim toỏn ni b cú th em li cho doanh nghip rt nhiu li ớch.õy l cụng c giỳp phỏt hin v ci tin nhng im yu h thng qun lý ca doanh nghip Thụng qua cụng c ny, ban giỏm c v hi ng qun tr cú th kim soỏt hot ng tt hn, qun lý ri ro tt hn, tng kh nng t c cỏc mc tiờu kinh doanh Mt doanh nghip cú kim toỏn ni b s lm gia tng nim tin ca cỏc c ụng, cỏc nh u t trờn th trng chng khoỏn v h thng qun tr õy Cỏc thng kờ trờn th gii cho thy cỏc cụng ty cú phũng kim toỏn ni b thng cú bỏo cỏo ỳng hn, bỏo cỏo ti chớnh cú mc minh bch v chớnh xỏc cao, kh nng gian ln thp v cui cựng l hiu qu sn xut kinh doanh cao hn so vi cỏc cụng ty khụng cú phũng kim toỏn ni b Trn Tun Anh 79 CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh 3.2.5 Kiờn ngh v tớnh giỏ thnh sn phm Xớ nghip nờn tớnh giỏ thnh sn phm phõn theo tng khon mc chi phớ giỳp cho vic phõn tớch giỏ thnh sn phm c khỏch quan v chớnh xỏc hn, giỳp cho nh qun tr nm rừ c kt cu cỏc khon mc chi phớ giỏ thnh sn phm, t ú a c cỏc quyt nh ỳng n giỳp Xớ nghip h thp c giỏ thnh tng sc cnh tranh trờn th trng Vớ d: ta cú bng hp giỏ thnh ca mó hng PDR-017 nh sau: BNG TNH GI THNH M PDR-017 S lng : 4200 VT: VN Cỏc khon mc chi phớ CP NVLTT CP NCTT CP SXC D u Phỏt sinh k k - 211.924.800 68.603.195 30.967.207 Tng Trn Tun Anh 311.495.202 D cui k Tng giỏ thnh 9.632.945,45 202.291.854,55 68.603.195 30.967.207 301.862.256,5 9.632.945,45 80 Giỏ thnh n v 48.164,73 16.334,09 7.373,14 71.871,96 CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh KT LUN Trong s nghip cụng nghip húa hin i húa t nc, k toỏn l mt cụng c quan trng phc v cho vic qun lý nn kinh t c v mt vi mụ v v mụ, nú khụng th thiu qun lý sn xut kinh doanh ca doanh nghip Nhng sn phm vi cht lng cao, giỏ c thp l v khớ giỳp cho doanh nghip nhanh chúng tỡm c ch ng ca mỡnh trờn th trng cng nh khng nh c uy tớn cht lng sn phm.iu ú ũi hi s c gng n lc khụng ngng ca cỏc doanh nghip Cụng tỏc k toỏn núi chung v cụng tỏc k toỏn hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm ti doanh nghip sn xut núi riờng ó gúp phn khụng nh vo s thnh cụng ú Qua quỏ trỡnh tip xỳc vi thc t ti Xớ nghip may Minh H, vi s giỳp ch bo nhit tỡnh ca cỏc cỏn b, nhõn viờn phũng k toỏn v c bit l s hng dn tn tỡnh ca thy giỏo hng dn ThS Ngụ Xuõn T ó giỳp em hon thnh c lun vi ti : Hon thin cụng tỏc k toỏn hp CPSX v tớnh giỏ thnh sn phm ti Xớ nghip may Minh H Lun ó a c nhng sau: - Lun ó h thng húa nhng lý lun chung v t chc k toỏn chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm doanh nghip sn xut - Qua thc ti Xớ nghip may Minh H, lun ó trỡnh by thc trng cụng tỏc k toỏn chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm ti Xớ nghip.T ú ó a nhng u im v hn ch cụng tỏc k toỏn chi phớ v giỏ thnh ti cụng ty - Trờn c s tn ti,lun ó a mt s kin ngh hon thin cụng tỏc k toỏn chi phớ v tớnh giỏ thnh ti Xớ nghiờp may Minh H Trn Tun Anh 81 CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh Do thi gian thc ngn, trỡnh nhn thc ca bn thõn cũn hn ch nờn lun ny s khụng trỏnh nhng sai sút, hn ch nht nh, em mong c s thụng cm cng nh s úng gúp ý kin ca thy cụ giỏo, cỏc cỏn b, nhõn viờn k toỏn phũng Ti chớnh K toỏn ca cụng ty Mt ln na em xin trõn trng cm n thy giỏo TS Ngụ Xuõn T, cỏc thy cụ giỏo khoa K Toỏn trng Hc Vin Ti Chớnh, cỏc cỏn b, nhõn viờn phũng Ti chớnh K toỏn Xớ nghip may Minh H ó giỳp em honh thnh lun tt nghip ca mỡnh Em xin chõn thnh cm n ! Sinh viờn thc hin Trn Tun Anh Trn Tun Anh 82 CQ49/21.17 Lun tt nghip Hc vin ti chớnh DANH MC TI LIU THAM KHO GS.TS Ngụ Th Chi; TS Trng Th Thy (2010), Giỏo trỡnh K toỏn Ti chớnh, NXB Ti chớnh PGS.TS on Xuõn Tiờn (2009), Giỏo trỡnh K toỏn qun tr doanh nghip, NXB Ti chớnh Chun mc k toỏn Vit Nam (2011), NXB Lao ng Ch k toỏn doanh nghip (2003), NXB Ti chớnh Cỏc ti liu tham kho khỏc Cỏc ti liu ca cụng ty In v hoỏ phm Tp k toỏn v lun ca cỏc khoỏ trc Cỏc trang web: Ketoantruong.com Danketoan.com Trn Tun Anh 83 CQ49/21.17 [...]... công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may Minh Hà Chương 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may Minh Hà Trần Tuấn Anh 2 CQ49/21.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính... TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động và các chi phí khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành sản xuất trong một... định phí, chi phí hỗn hợp • Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm và quá trình kinh doanh, chi phí được chia thành: Chi phí cơ bản, chi phí chung • Phân loại chi phí theo khả năng kiểm soát chi phí, chi phí được chia thành: Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được • Phân loại chi phí sản xuất để lựa chọn phương án, chi phí được chia thành: Chi. .. trong công tác quản lí chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Nhà quản trị doanh nghiệp cần phải quản lí sao cho giá thành thực tế nhỏ hơn hoặc bằng giá thành kế hoạch (hoặc giá thành định mức) 1.2.2.2 Phân loại giá thành căn cứ vào phạm vi các chi phí cấu thành - Giá thành sản xuất toàn bộ: là loại giá thành trong đó bao gồm toàn bộ biến phí và định phí thuộc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí. .. nhân công trực tiếp, CPSX chung tính cho sản phẩm hoàn thành - Giá thành sản xuất theo biến phí: là loại giá thành mà trong đó chỉ bao gồm biến phí thuộc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, CPSX chung tính cho sản phẩm hoàn thành - Giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý định phí sản xuất: là loại biến phí trong đó bao gồm toàn bộ biến phí sản xuất tính cho sản phẩm sản xuất hoàn. .. Chi phí chênh lệch, chi phí cơ hội, chi phí chìm 1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm Để đáp ứng yêu cầu của quản lý và hạch toán, giá thành sản phẩm được chia thành nhiều loại khác nhau, tuỳ theo các tiêu thức sử dụng để phân loại giá thành: 1.2.2.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành: Theo cách phân loại này, giá thành sản phẩm được chia thành 3 loại sau: - Giá. .. bộ của sản phẩm tiêu thụ: bao gồm giá thành sản xuất và chi phí ngoài giá thành sản phẩm sản xuất tính cho sản phẩm tiêu thụ 1.3 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.3.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể phát sinh ở nhiều địa điểm khác nhau, liên quan đến việc sản xuất chế tạo các loại sản phẩm, ... lí chi phí sản xuất và giá thành, là thước đo chuẩn xác để đánh giá tính đúng đắn của các giải pháp kinh tế kĩ thuật tài chính của doanh nghiệp - Giá thành sản phẩm thực tế: là giá thành sản phẩm được tính toán và xác định trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế đã sản xuất và tiêu thụ trong kỳ Giá thành thực tế chỉ có thể tính toán được khi kết thúc quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm và được tính. .. về chi phí, giá thành của doanh nghiệp Thứ sáu, tổ chức lập và phân tích các báo cáo kế toán về chi phí, giá thành sản phẩm, cung cấp thành những thông tin cần thiết về chi phí, giá thành sản phẩm, giúp các nhà quản trị doanh nghiệp ra được các quyết định một cách nhanh chóng, phù hợp với quá trình sản xuất - tiêu thụ sản phẩm 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ SẢN PHẨM 1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất Chi. .. sẽ tiến hành kết chuyển hoặc phân bổ từng loại chi phí này để tập hợp toàn bộ chi phí sản xuất cho từng đối tượng chịu chi phí, tiến hành kiểm kê và đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ, thực hiện tính giá thành các loại sản phẩm, công việc, lao vụ do doanh nghiệp đã hoàn thành trong kỳ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành cho sản phẩm hoàn thành theo 2 phương pháp là kê khai thường xuyên và kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may Minh Hà, hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may Minh Hà, hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may Minh Hà

Từ khóa liên quan