Bộ tài liệu về ngân sách nhà nước (tài liệu ôn tập thi tuyển công chức ngành kho bạc nhà nước)

75 1,353 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2016, 08:24

  B TÀI LI U BAO G M TÀI LI U: ✁ ✂ ✁ ✆ – Lu t Ngân sách Nhà n ✄ – Ngh ✞ ✞ ✝ ✆ nh 60/2003 v h ☛ ✟ – Ngh c n m 2002 ☎ ✠ ✟ ✞ ✞ ng d n thi hành Lu t NSNN ☎ ✡ ✄ ✠ ☞ ✟ nh s 73/2003 v Ban hành xem xét, quy t ☛ ✟ b Ngân sách a ph nh d toán phân ✌ ng… ✞ ✞ ☎ ✠ – Thông t 59/2003 v h ✆ ☎ ✎ ✡ ✟ ☎ ✞ ✆ – Thông t 01/2007 v H ☎ ✌ ✞ ✞ nh 60/2003… ✠ – Thông t 60/2003 Quy ✠ ✟ ng d n th c hi n Ngh ☎ nh v qu n lý ngân sách xã… ✏ ✎ ✟ ng d n xét t, th m ☎ ✡ ✑ ✞ nh thông báo ☞ quy t toán n m… ✝ ✠ ✆ – Thông t 118/2007 v H ☎ ✟ án ✔ ut … ☎ ☎ ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d ✡ ✏ ✒ ✓ ✏ ✌ ●   ✂ ✄ ☎ ✆ ✄ ❀ ✺ ✻ ✄ ✵ ✺ ✵ ❍ ✺ ❀ ✵ ✻ ✞ ✸ ✺ ✸ ✹ ✺ ✵ ✻ ❇ ✺ ✵ ✝ ✵ ✷ ✻ ❂ ❑ ❂ ✺ ❁ ✂ ❆ ❇ ❇ ❃ ✷ ✵ ✠ ☎ ✺ c qu c gia h tr nh ng a ph ng ch a cân i thu, chi ngân sách; c phân c p ngu n thu c) Ngân sách a ph ng b o m ch ng th c hi n nh ng nhi m v c giao; t ng c ng ngu n l c cho ngân sách xã H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ng (g i chung c p t nh) quy t nh vi c phân c p ngu n thu, nhi m v chi gi a ngân sách c p quy n a ph ng phù h p v i phân c p qu n lý kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh trình qu n lý c a m i c p a bàn; d) Nhi m v chi thu c ngân sách c p ngân sách c p ó b o m; vi c ban hành th c hi n sách, ch m i làm t ng chi ngân sách ph i có gi i pháp b o m ngu n tài phù h p v i kh n ng cân i c a ngân sách t ng c p; ) Tr ng h p c quan qu n lý nhà n c c p u quy n cho c quan qu n lý nhà n c c p d i th c hi n nhi m v chi c a mình, ph i chuy n kinh phí t ngân sách c p cho c p d i th c hi n nhi m v ó; e) Th c hi n phân chia theo t l ph n tr m (%) i v i kho n thu phân chia gi a ngân sách c p b sung t ngân sách c p cho ngân sách c p d i b o m công b ng, phát tri n cân i gi a vùng, a ph ng T l ph n tr m (%) phân chia kho n thu s b sung cân i t ngân sách c p cho ngân sách c p d i c n nh t n n m S b sung t ngân sách c p kho n thu c a ngân sách c p d i; g) Trong th i k n nh ngân sách, a ph ng c s d ng ngu n t ng thu hàng n m mà ngân sách a ph ng c h ng phát tri n kinh t - xã h i a bàn; sau m i th i k n nh ngân sách, ph i t ng kh n ng t cân i, phát tri n ngân sách a ph ng, th c hi n gi m d n s b sung t ngân sách c p ho c t ng t l ph n tr m (%) i u ti t s thu n p v ngân sách c p trên; h) Ngoài vi c u quy n th c hi n nhi m v chi b sung ngu n thu quy nh t i i m i m e kho n i u này, không c dùng ngân sách c a c p chi cho nhi m v c a c p khác, tr tr ng h p c bi t theo quy nh c a Chính ph i u Thu ngân sách nhà n c ph i c th c hi n theo quy nh c a Lu t quy nh khác c a pháp lu t Chi ngân sách nhà n c ch c th c hi n có i u ki n sau ây: a) ã có d toán ngân sách c giao, tr tr ng h p quy nh t i i u 52 i u 59 c a Lu t này; b) úng ch , tiêu chu n, nh m c c quan nhà n c có th m quy n quy nh; c) ã c th tr ng n v s d ng ngân sách ho c ng i c u quy n quy t nh chi Ngoài i u ki n quy nh t i kho n i u này, i v i nh ng kho n chi cho công vi c c n ph i u th u ph i t ch c u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u Các ngành, c p, n v không c t kho n thu, chi trái v i quy nh c a pháp lu t Ng i ng u c quan, t ch c, n v s d ng ngân sách nhà n c có trách nhi m t ch c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nh ng i u Các kho n thu, chi c a ngân sách nhà n c ph i c h ch toán k toán, quy t toán y , k p th i, úng ch ▲ ✁ ✟ ● ❑ L U T C C NG HOÀ Xà H I C A QU C H I N CH NGH A VI T NAM S 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 N M 2002 V NGÂN SÁCH NHÀ C N ✁ ◆ ✺ ❁ ● ❖ ✷ ❁ ✆ ❍ ✵ ✿ ❍ ❖ ✺ ❀ ▼ ❇ ❂ ❂ ❆ ❍ ✡ ☛ qu n lý th ng nh t n n tài qu c gia, nâng cao tính ch ng trách nhi m c a c quan, t ch c, cá nhân vi c qu n lý s d ng ngân sách nhà n c, c ng c k lu t tài chính, s d ng ti t ki m, có hi u qu ngân sách tài s n c a Nhà n c, t ng tích l y nh m th c hi n công nghi p hoá, hi n i hoá t n c theo nh h ng xã h i ch ngh a, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, nâng cao i s ng nhân dân, b o m qu c phòng, an ninh, i ngo i; C n c vào Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam n m 1992 ã c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 n m 2001 c a Qu c h i khoá X, k h p th 10; Lu t quy nh v l p, ch p hành, ki m tra, tra, ki m toán, quy t toán ngân sách nhà n c v nhi m v , quy n h n c a c quan nhà n c c p l nh v c ngân sách nhà n c ☞ ✌ ✍ ✎ ✌ ✒ ❍ ✓ ✓ ✻ ✓ ✌ ☞ ✓ ✓ ✺ ✧ ✺ ✪ ✒ ✑ ✖ ✸ ✚ ✏ ✫ ☞ ☞ ✣ ✑ ✑ ✗ ✑ ★ ✜ ✎ ✺ ✽ ✵ ❍ ✵ ✻ ✵ ✺ ❂ ✸ ● ❍ ❈ ✵ ❂ ✻ ❃ ✺ ✸ ✺ ❃ ❂ ✵ ✵ ✺ ❂ ✺ ❀ ✹ ✺ ✸ ✺ ✷ ✹ ✺ ✸ ✷ ✸ ❉ ✵ ❂ ✻ ✸ ✺ ✵ ❀ ✹ ❀ ✵ ✵ ✺ ✵ ❍ ✹ ✺ ✷ ✺ ✵ ✸ ❂ ❁ ❆ ✵ ✻ ▼ ✺ ✹ ✺ ✻ ✵ ❀ ❚ ❆ ✺ ◆ ✵ ❙ ✿ ✺ ❀ ✻ ✾ ❂ ✺ ❀ ✸ ❱ € ✸ ❍ ❂ ❍ ✸ € ✺ ❍ ❅ € ✺ ✺ ❀ ✹ ❋ € ✺ ❀ ✺ ✸ ✺ ❀ ✺ ✵ ✹ ❯ ✻ ❋ ✶ € ✺ ✵ ❅ ◆ ❊ ✺ ❅ ✺ ❀ ❙ ❆ ❊ ✿ ❂ ✵ ❅ ❂ ✶ ● ❁ ● ❲ ✴ ✲ ✸ ❉ ✹ ❅ ❍ ✸ ❂ ❀ ✺ ✹ ✸ ✵ ✿ ✺ ✺ ❀ ✶ ✸ ✾ ❄ ✺ ❋ ✽ ✷ ❊ ❆ ✹ ✻ ✹ ❉ ❆ ❑ ❈ ✵ ✾ ❱ ✾ ❑ ❑ ✻ ✹ ✶ ❂ ✵ ✺ ❁ ✾ ✺ ❇ ✺ ✵ ❂ ✻ ❏ ▲ ❀ ❋ ✺ ❉ ✺ ✺ ● ❍ ✺ ❁ ✹ ✵ ❱ ✻ ✵ ❍ ✾ ✻ ❀ ✶ ✾ ❁ ✵ ◆ ❀ ✵ ❂ ✻ ❂ ✵ ✺ ✺ ❱ ■ ✵ ✺ ✶ ✺ ❯ ❆ ✺ ❄ ❂ ❇ ❂ ❯ ✻ ❋ ❂ ✵ ✺ ❂ ✹ ✺ ❏ ❍ ❀ ✽ ❍ ✺ ◆ ✿ ❇ ❀ ❱ ✹ ❱ ❀ ✺ ❈ ✹ ✵ ✶ ❇ ✹ ✾ ❇ ✵ ✸ ❁ ✴ ❀ ❄ ✻ ✺ ✶ ✺ ✺ ❱ ✲ ✵ ✺ ✾ ✿ ✶ ❆ ❄ ✵ ✺ ✵ ❂ ✾ ✺ ❖ ❀ ✽ ❊ ❂ ❀ ✵ ✿ ❊ ❍ ✸ ✶ ✵ ✾ ✵ ✾ ❁ ● ✹ ✺ ❂ ✺ ❂ ✴ ❉ ✷ € ❃ ✲ ✶ ✸ ● ✿ ❆ ✺ ❍ ❉ ✸ ❁ ❯ ✷ ❂ ✹ ■ ❂ ❍ ✻ ❍ ❀ ❍ ■ ❋ ✺ ✺ ✵ ❋ ● ❀ ❃ ❍ ✺ ✸ ✵ ✸ ❁ ✴ ✺ ❃ ✾ ✻ ✶ ✸ ❉ ✲ ✵ ❀ ✺ ❏ ✹ ✶ ❀ ❊ ✺ ❋ ✸ ✺ ❂ ● ✸ ✺ ❚ ❇ ✸ ✷ ✷ ❏ ✶ ✿ ✵ ✾ ❇ ❄ ✻ ❄ ● ❃ ✻ ✵ ✵ ❄ ❈ ❅ ✸ ❄ ✵ € ✶ ✸ ✺ ◆ ✹ ✹ ▲ ❊ ✸ ✵ ● ❉ ✵ ❀ ❆ ✺ ❁ ❈ ✷ ✺ ❊ ✿ ✺ ❀ ❃ ❘ ❇ ❈ ✺ ❃ ✻ ✵ ✶ ✸ ✶ ✿ ✴ ❂ ❈ ❍ ✺ ✶ ✿ ❊ ❃ ❊ ✸ ✸ ● ✺ ✹ ❘ ✲ ✵ ❈ ❇ ✹ ❆ ❀ ✻ ❙ ❁ ❅ ❁ ✵ ◆ ✺ ✾ ❄ ✿ ✺ ✶ ❍ ✵ ✶ ✷ ❀ ● ❃ ✸ ✺ ✶ ❀ ✸ ✺ ✺ ✵ ✿ ✺ ❄ ✶ ❑ ❏ ❊ ✱ ✺ ✺ € ❂ ✴ ✹ ❊ ● ❄ ✵ ✳ ✶ ✺ ✵ ✲ ✵ ● ❃ ❍ ◗ ✸ ✰ ✸ ❆ ❑ ✺ ✷ ✺ ❂ ❊ ✲ ❂ ❈ ✺ ✚ ✯ ❈ ❂ ❁ ❍ ✚ Ch ng I NH CHUNG NH NG QUY i u Ngân sách nhà n c toàn b kho n thu, chi c a Nhà n c ã c c quan nhà n c có th m quy n quy t nh c th c hi n m t n m b o m th c hi n ch c n ng, nhi m v c a Nhà n c i u Thu ngân sách nhà n c bao g m kho n thu t thu , phí, l phí; kho n thu t ho t ng kinh t c a Nhà n c; kho n óng góp c a t ch c cá nhân; kho n vi n tr ; kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t Chi ngân sách nhà n c bao g m kho n chi phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh, b o m ho t ng c a b máy nhà n c; chi tr n c a Nhà n c; chi vi n tr kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t i u Ngân sách nhà n c c qu n lý th ng nh t theo nguyên t c t p trung dân ch , công khai, minh b ch, có phân công, phân c p qu n lý, g n quy n h n v i trách nhi m Qu c h i quy t nh d toán ngân sách nhà n c, phân b ngân sách trung ng, phê chu n quy t toán ngân sách nhà n c i u Ngân sách nhà n c g m ngân sách trung ng ngân sách a ph ng Ngân sách a ph ng bao g m ngân sách c a n v hành c p có H i ng nhân dân U ban nhân dân Phân c p ngu n thu, nhi m v chi quan h gi a ngân sách c p c th c hi n theo nguyên t c sau ây: a) Ngân sách trung ng ngân sách m i c p quy n a ph ng c phân c p ngu n thu nhi m v chi c th ; b) Ngân sách trung ng gi vai trò ch o, b o m th c hi n nhi m v chi n l c, quan tr ng c a ❄ ✶ ✸ ✶ ✍ ❄ ❍ ❍ ✚ ✏ ✦ ✩ ❁ ❏ ✎ ✔ ✸ ✶ € ✍ ✧ ✵ ❂ ☛ ✘ ✶ ❁ ✢ ✓ ✹ ✺ ☛ ✎ ✶ ❂ ✵ ✵ ✮ ✑ ✵ ❆ ✖ ✜ ❍ ❍ ✣ ✌ ✻ ❂ ✬ ✌ ✏ ✹ ❏ ✢ ✭ ◆ ✕ ✩ ✒ ✺ ✶ ✸ ✏ ✓ ❃ ✸ ✵ ✚ ★ ✸ ✾ ✒ ✕ ✸ ● ✸ ✺ ✢ ✒ ✺ ❍ ✧ ✖ ✸ ❈ ✌ ✣ ❂ ❃ ❍ ✑ ✌ ✑ ✌ ✷ ✻ ✩ ✑ ❂ ❇ ☛ ✢ ✒ ✸ ✶ ✚ ✍ ★ ✺ ✿ ✑ ✦ ✑ ✸ ❁ ✚ ✑ ❀ ❍ ✤ ✏ ✓ ✺ ✷ ❆ ✥ ☞ ✹ ❂ ✜ ✣ ✸ ❍ ✓ ✘ ✏ ✷ ▲ ✢ ✗ ● ✷ ✶ ✺ ✘ ☞ ✚ ❍ ✗ ✛ ❀ ✿ ✸ ✔ ✏ ✖ ✺ ✵ ✕ ✑ ✏ ✾ ❑ ✿ ✺ ✿ ✵ ✻ ❉ ✿ ✺ ✷ ✶ € ✺ ✺ ✹ ❀ ✺ ◆ ✴ ● ✲ i u Qu ngân sách nhà n c toàn b kho n ti n c a Nhà n c, k c ti n vay, có tài kho n c a ngân sách nhà n c c p c qu n lý t i Kho b c Qu ngân sách nhà n c Nhà n c i u Ngân sách nhà n c c cân i theo nguyên t c t ng s thu t thu , phí, l phí ph i l n h n t ng s chi th ng xuyên góp ph n tích lu ngày cao vào chi u t phát tri n; tr ng h p b i chi, s b i chi ph i nh h n s chi u t phát tri n, ti n t i cân b ng thu, chi ngân sách c bù p b ng B i chi ngân sách nhà n c ngu n vay n c n c Vay bù p b i chi ngân sách nhà n c ph i b o m nguyên t c không s c s d ng cho m c ích phát d ng cho tiêu dùng, ch tri n b o m b trí ngân sách ch ng tr h t n n h n V nguyên t c, ngân sách a ph ng c cân i v i t ng s chi không v t t ng s thu; tr ng h p t nh, thành ph tr c thu c trung ng có nhu c u u t xây d ng công trình k t c u h t ng thu c ph m vi ngân sách c p t nh b o m, thu c danh m c u t k ho ch n m ã c H i ng nhân dân c p t nh quy t nh, nh ng v t kh n ng cân i c a ngân sách c p t nh n m d toán, c phép huy ng v n n c ph i cân i ngân sách c p t nh hàng n m ch ng tr h t n n h n M c d n t ngu n v n huy ng không v t 30% v n u t xây d ng c b n n c hàng n m c a ngân sách c p t nh Các b , c quan ngang b , c quan thu c Chính ph , c quan khác trung ng, U ban nhân dân c p, t ch c n v ch u trách nhi m t ch c th c hi n d toán ngân sách ph m vi c giao; nghiêm c m tr ng h p vay, cho vay s d ng ngân sách nhà n c trái v i quy nh c a pháp lu t i u D toán chi ngân sách trung ng ngân sách c p quy n a ph ng c b trí kho n d phòng t 2% n 5% t ng s chi chi phòng ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n, nhi m v quan tr ng v qu c phòng, an ninh nhi m v c p bách khác phát sinh d toán; Chính ph quy t nh s d ng d phòng ngân sách trung ng, nh k báo cáo U ban th ng v Qu c h i, báo cáo Qu c h i t i k h p g n nh t; U ban nhân dân quy t nh s d ng d phòng ngân sách a ph ng, nh k báo cáo Th ng tr c H i ng nhân dân, báo cáo H i ng nhân dân t i k h p g n nh t; i v i c p xã, U ban nhân dân quy t nh s d ng d phòng ngân sách xã, nh k báo cáo Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân, báo cáo H i ng nhân dân t i k h p g n nh t Chính ph quy nh phân c p th m quy n quy t nh s d ng d phòng ngân sách trung ng d phòng ngân sách a ph ng Chính ph , U ban nhân dân c p t nh c l p qu d tr tài t ngu n t ng thu, k t d ngân sách, b trí d toán chi ngân sách hàng n m ngu n tài khác theo quy nh c a pháp lu t Qu d tr tài c s d ng áp ng nhu c u chi ngu n thu ch a t p trung k p ph i hoàn tr n m ngân sách; tr ng h p ã s d ng h t d phòng ngân sách c s d ng qu d tr tài chi theo quy ✺ ❀ ✵ ✸ ❄ ✵ ✸ ✸ ✺ ✵ ✵ ✻ ❉ ● ✺ ❊ ● ✵ ✷ € ✺ ● ✷ ✵ ◆ ✷ ✿ ✺ ✁ ✺ ■ ✺ ✵ ✶ ✵ ✹ ✶ ✵ ✵ ✸ ✺ ✺ ❆ ✹ ✺ ✷ ✾ ❀ ● ❊ ✵ ✵ ✵ ● ❖ € ❍ ❍ ✸ ✺ ✸ ✺ ✺ ✷ ✵ ❍ ❖ ✺ ✸ ✵ ❃ ✺ ✹ ❖ ✺ ✵ ✷ ✵ ❃ ✺ ❄ ✹ ✺ ✷ ✿ ❇ ❅ ✵ ● ✺ ✵ ❁ ✵ ✷ ✷ ❚ ✵ ❀ ❂ ❅ ❁ ✵ ◆ ✺ ✵ ❆ ✶ ❀ ✶ ✻ ✷ ✸ ❉ ✺ ✻ ❀ ✺ ❀ ❄ ❂ ❆ ✴ ✲ ✻ ❙ ✵ ✹ ❁ ✻ ❁ ✸ ✻ ✸ ❉ ❊ ❍ ✵ ✺ ✿ ✹ ✺ ❉ ❀ ✶ ✵ ❂ ✿ ❄ ✄ ❀ ✻ ❆ ❊ ✺ ✵ ❍ ❏ ❅ ✶ ✷ ✸ ❍ ✹ ✿ ✹ ✶ ❖ ❀ ▲ ❍ ✷ ✺ ● ❃ ✻ ✺ ✸ ✺ ✻ ✸ ✵ ✵ ✶ ✶ ✵ € ✺ ✹ ✶ ✹ ❈ ❅ ✷ ✻ ✵ ❆ ✵ ● ❈ ❉ ✷ ❊ ✸ ✻ ✺ ❉ ❍ ✿ ❖ ✻ ✿ ✺ ✸ ✶ ❍ ✵ ❁ ✸ ✻ ✶ ✿ ✿ ❃ ❁ ✺ ● ✻ ✴ ● ✺ ✵ ✲ ❍ ✻ ✺ ✶ ❀ ❆ ❀ ✵ ● ✺ ✵ ✿ ✺ ✷ ✿ ❙ ❉ ✻ ✺ ❍ ❅ ✿ ❆ ❇ ❃ ✸ ✵ ✺ ✂ ✵ ❆ ✺ ✵ ✹ ✺ ✵ ✷ ❇ ✵ ✵ ❉ € ❖ ❀ ❈ ✻ ✶ ❯ ● € ❉ ■ ✺ ✵ ✿ ✷ ❁ ✺ ❆ ❁ ✺ ✵ ✿ ✺ ❂ ✻ € ✷ ❁ ✻ ◗ ✻ ◆ ◆ ✺ ● ✻ ✵ ✹ ❂ ✺ ✵ ❊ ✶ ❄ ✻ ✵ ❇ ✺ ■ ✺ ● ✶ ✴ ❉ ✺ ❂ ✸ ✲ ✸ ✻ ✿ ✺ ✺ ❁ ✿ ❆ ❄ ✷ ✸ ❁ ✵ ✿ ✺ ✻ ✸ ✺ ✻ ✸ ❅ € ❙ ❙ ✵ ✸ ✷ ✾ ✷ ✸ ✶ ● ❄ ❀ ❊ ❅ ▼ ✷ ✸ ❀ ❅ ❊ ✸ ✻ ✶ ❖ ❆ ✺ ✹ ✴ ■ ✸ ✷ ✲ ■ ✵ ✺ ▲ ◗ ✺ ❅ ✷ ✵ ✺ ❇ ❂ ● ✸ ✶ ✷ ❉ ✸ ❂ ✵ ◗ ✵ ✷ ■ ❄ ✸ ❂ ✻ € ❱ ✾ ● ❄ ● ✺ ❊ ◆ ✵ ✸ ❉   ✹ ✷ € ✵ ✺ ✶ ❊ ✺ ✸ ✶ ❚ ● ■ ❊ ❂ ❑   ✸ ✵ ✻ ✿ ❈ ✹ ❀ ✴ ✺ ✶ ✺ ✲ ❉ ✴ ✵ ✺ ▲ ✶ ✲ ● ✹ ✸ ✶ ✿ ❁ ❍ ✶   ✵ ❅ ❍ ✵ ✹ nh c a Chính ph nh ng t i a không 30% s d c a qu M c kh ng ch t i a c a qu d tr tài m i c p Chính ph quy nh i u 10 Ngân sách nhà n c b o m cân i kinh phí ho t ng c a ng c ng s n Vi t Nam t ch c tr - xã h i Kinh phí ho t ng c a t ch c tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p c th c hi n theo nguyên t c t b o m, ngân sách nhà n c h tr m t s tr ng h p c th theo quy nh c a Chính ph i u 11 c u t , mua s m t ngu n ngân M i tài s n sách nhà n c tài s n khác c a Nhà n c ph i c qu n lý ch t ch theo úng ch quy nh i u 12 c h ch toán b ng Thu, chi ngân sách nhà n c ng Vi t Nam K toán quy t toán ngân sách nhà n c c k toán c a Nhà n c th c hi n th ng nh t theo ch M c l c ngân sách nhà n c Ch ng t thu, chi ngân sách nhà n c c phát hành, s d ng qu n lý theo quy nh c a B Tài i u 13 D toán, quy t toán, k t qu ki m toán quy t toán ngân sách nhà n c, ngân sách c p, n v d toán ngân sách, t ch c c ngân sách nhà n c h tr ph i công b công khai Quy trình, th t c thu, n p, mi n, gi m, hoàn l i kho n thu, c p phát toán ngân sách ph i c niêm y t rõ ràng t i n i giao d ch Chính ph quy nh c th vi c công khai ngân sách i u 14 N m ngân sách b t u t ngày 01 tháng 01 k t thúc vào ngày 31 tháng 12 n m d ng l ch ● ✹ ✶ ✵ ✺   ✶ ✾ ✹ ● ✹ ✵ ✾ ✷   ✹ ■ ✹ € ❃ ✶ ✿ ✺ ❈ ❃ ❋ ❀ ✵ ✴ ✲ ❁ ✵ ❍ ✾ ❀ ✺ ✵ ✿ ❈ ❊ ✵ ✻ ❁ ● ● ✺ ✺ ✆ ■ ✸ ❄ ✸ ▼ ❆ ● ❍ ❀ ❙ ❁ ❆ ✺ ✵ ❀ ✵ ◆ ❆ € ✷ ✺ ❀ ❙ ✺ ✵ ✵ ◆ € ✺ ❍ ● ❘ ▼ ✶ ❀ ❁ ❏ ❇ ✺ ❀ ❘ ✹ ❀ ✹ ❀ ✷ ❇ ✷ ❉ ❙ ✺ ✺ ✾ ✺ ❇ ❀ ✺ ❀ ✺ ✹ ❋   ◆ ❙ ✵ ✻ ❆ ❁ ✺ ❄ ✵ ◆ ❑   ✻ ❁ ❁ € ❄ ✵ ❅ ❄ ▼ ◆ ✺ ❁ ❂ ❉ ✵ ✑ ❆ ❁ ❆ ❑   ✵ ❂ ✺ ✸ ❙ ✻ ❊ ✿ ✺ ✵ ✺ ✵ ❄ ❁ ✵ ❃ ✶ ❀ ✻ ❇ ✸ ❇ ✺ ✸ ❅ ❀ ● € ❆ ❋ ❂ ✻ ✵ ❁ ❄ ❋ ✑ € ✺ ✷ ✿ ❃ ❙ ✺ ✽ ✵ ❁ ✻ ✶ ❇ ✽ ✺ ❇ ✵ ❈ ❊ ❃ ✵ ✺ ✵ ✶ ❉ ✻ ● ❑ ❀ ❉ ✿ ❈ ❁ ✺ ✷ ✺ ❏ ❑   ✸ ● ❍ ❋ ✵ ✺ ✵ ❍ ✺ ✸ ❁ ❖ ✷ ✶ ❊ ❁ ✹ ❂ ● ✿ ❀ ❀ ● ❀ ❄ ✵ ✿ ✺ ✵ ✵ ❄ ▼ ✽ ❁ ❆ ✺ ❍ ❀ ✑ ✿ ❘ ❍ ✹ ✺ € ✺ ❋ ✾ ✺ ❙ ❆ ✺ ✿ ✿ ✺ ❙ ❁ ❍ ✺ ❉ ✷ ❊ ❋ ✺ ❁ ❇ ✷ ✹ ❉ ❆ ❇ ✷ ● ❂ ❀ ❁ ❆ ❘ ✎ ☞ ✾ ✿ ❀ ☞ ✟ ✲ ▼ ❏ ✺ ✆ ✴ ❍ ❘ ❉ Ư ✝ Ư ❏ ● ✷ ✟ ✟ ✏ ❘ ● ✠ ✍ ✿ ✺ ✟ ☞ ☎ ❆ ✹ Ư Ơ ❂ ❁ ✞ ✳ ✟ ❂ ❉ ✝ ✡ ✾ ❋ ❆ ✰ ☎ ✸ Ch ng II NHI M V , QUY N H N C A QU C H I, CH T CH N C,CHÍNH PH , CÁC C QUAN KHÁC C A NHÀ N C VÀ TRÁCH NHI M, NGH A V C A T CH C, CÁ NHÂN V NGÂN SÁCH NHÀ N C i u 15 Nhi m v , quy n h n c a Qu c h i: Làm lu t s a i lu t l nh v c tài ngân sách; Quy t nh sách tài chính, ti n t qu c gia phát tri n kinh t - xã h i, b o m cân i thu, chi ngân sách nhà n c; Quy t nh d toán ngân sách nhà n c: a) T ng s thu ngân sách nhà n c, bao g m thu n i a, thu t ho t ng xu t kh u nh p kh u, thu vi n tr không hoàn l i; b) T ng s chi ngân sách nhà n c, bao g m chi ngân sách trung ng chi ngân sách a ph ng, chi ti t theo l nh v c chi u t phát tri n, chi th ng xuyên, chi tr n vi n tr , chi b sung qu d tr tài chính, d phòng ngân sách Trong chi u t phát tri n chi th ng xuyên có m c chi c th cho l nh v c giáo d c t o, khoa h c công ngh ; ✯ ● ✺ ❆ ❇ ❅ ■ ✷ ✿ ✺ c) M c b i chi ngân sách nhà n c ngu n bù p; Quy t nh phân b ngân sách trung ng: a) T ng s m c chi t ng l nh v c; b) D toán chi c a t ng b , c quan ngang b , c quan thu c Chính ph c quan khác trung ng theo t ng l nh v c; c) M c b sung t ngân sách trung ng cho ngân sách t ng a ph ng, bao g m b sung cân i ngân sách b sung có m c tiêu; Quy t nh d án, công trình quan tr ng qu c gia c u t t ngu n ngân sách nhà n c; Quy t nh i u ch nh d toán ngân sách nhà n c tr ng h p c n thi t; Giám sát vi c th c hi n ngân sách nhà n c, sách tài chính, ti n t qu c gia, ngh quy t c a Qu c h i v ngân sách nhà n c, d án công trình quan tr ng qu c gia, ch ng trình phát tri n kinh t - xã h i, d án công trình xây d ng c b n quan tr ng khác; Phê chu n quy t toán ngân sách nhà n c; Bãi b v n b n c a Ch t ch n c, U ban th ng v Qu c h i, Chính ph , Th t ng Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao v l nh v c tài - ngân sách trái v i Hi n pháp, lu t ngh quy t c a Qu c h i i u 16 Nhi m v , quy n h n c a U ban th ng v Qu c h i: Ban hành v n b n pháp lu t v l nh v c tài ngân sách c Qu c h i giao; Cho ý ki n v d án lu t, báo cáo d án khác v l nh v c tài - ngân sách Chính ph trình Qu c h i; C n c vào ngh quy t c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà n c phân b ngân sách trung ng n m u c a th i k n nh ngân sách, quy t nh t l ph n tr m (%) phân chia gi a ngân sách trung ng ngân sách t ng a ph ng i v i kho n thu quy nh t i kho n i u 30 c a Lu t này; Ban hành Quy ch l p, th m tra, trình Qu c h i quy t nh d toán ngân sách nhà n c, ph ng án phân b ngân sách trung ng phê chu n quy t toán ngân sách nhà n c; Giám sát vi c thi hành pháp lu t v ngân sách, sách tài chính, ngh quy t c a Qu c h i, U ban th ng v Qu c h i v l nh v c tài - ngân sách; ình ch vi c thi hành v n b n c a Chính ph , Th t ng Chính ph v l nh v c tài - ngân sách trái v i Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i trình Qu c h i quy t nh vi c hu b v n b n ó; hu b v n b n c a Chính ph , Th t ng Chính ph v l nh v c tài - ngân sách trái v i pháp l nh, ngh quy t c a U ban th ng v Qu c h i; bãi b ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh v l nh v c tài - ngân sách trái v i Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh ngh quy t c a U ban th ng v Qu c h i i u 17 Nhi m v , quy n h n c a U ban kinh t ngân sách c a Qu c h i: Th m tra d án lu t, d án pháp l nh d án khác v l nh v c tài - ngân sách Qu c h i, U ban th ng v Qu c h i giao; Ch trì th m tra d toán ngân sách nhà n c, ph ng án phân b ngân sách trung ng, báo cáo v ✵ ✿ ❂ ✶ ❊ ❈ ✵ ❈ ✷ ✿ ơ ❚ ✵ ✵ ❇ ✹ € ✵ ✿ ❀ ✺ ❁ ✵ ◆ ✵ ❊ ✾ ● ✵ ✶ ✵ ✽ ✸ ✹ ✹ ✶ ✵ ● ❂ ✻ ❋ ✾ ❋ ● ❁ ✾ ✹ ❂ ❁ ❂ ✺ ❀ ❋ ❏ ❑ ✵ ✺ ❀ ✺ ✵ ✺ ❀ ✶ ✹ ❋ ✷ ✵ ✶ ✵ ✽ ✵ ✵ ✺ ❀ ◆ ❖ ✸ ✹ ✹ ❁ ✺ ❀ ● ● ✹ ❂ ❃ ✁ ✸ ✺ ❃ ✁ ✸ ❁ ✵ ✶ ◆ ✿ ✷ ✹ ✷ ❁ ● ✻ ✷ ❂ ❀ ✴ ✺ ❏ ❋ ❁ ✵ ❊ ✵ ✶ ✾ ✵ ❀ ✺ ❄ ✸ ❱ ❉ ❂ ❅ ❈ ● ❈ ❏ ❁ ơ ❋ ✵ ✷ ✽ ✷ ✹ ❆ ✷ ✹ ✵ ✹ ❁ ● ❆ ✷ ✾ ● ◆ ❈ ❊ ❁ ✵ ✵ ❂ ❚ ❂ ❁ ❀ ✺ ✷ ✽ ✑ ✷ ✶ ✷ ● ✾ ✾ ✹ ❆ ✿ ✹ ❉ ❆ ● ❀ ✿ ✲ ✹ ❅ ✵ ❆ ✾ ✿ ❊ ✷ ❂ ✶ ❁ ❏ ◆ ✵ ❃ ✹ ● ✵ ✵ ❖ ✿ ✿ ✹ ✺ € ✶ ✿ ✵ ❁ ❋ ❀ ✶ ✾ ❃ ✿ ❁ ✷ ❊ ✵ ❍ ✑ ◆ ● ✺ ✾ ❖ ✵ ❁ ❆ ❇ ❀ ✁ ✾ ✑ ❋ ❏ ● ❁ ✸ ✽ ❋ ✹ ✵ ❁ ✾ ✹ ❁ ❀ ✑ ❉ ✿ ❂ ✷ ❂ ❃ ✑ ✶ ● ❆ ✾ ❏ ✹ ✹ ◆ ❏ ✾ ✹ ✹ ❉ ❋ ✷ ❏ ✹ ✾ ✿ ✵ ✿ ✷ ◆ ❁ ✷ ✶ ✿ ✵ ✑ ✾ ✿ ❀ ❀ ● ✑ ❋ ❈ ✶ ✾ ✺ ❆ ✶ ✾ ✹ ✺ ✿ ❂ ✹ ✵ ❋ ● ✿ ✲ ✺ ❃ ❯ ● ✴ ✷ ❁ ❂ ✿ ❁ ✹ ● ✑ ✿ ✺ ✾ € ✾ ❆ ✶ ✿ € ❋ ✷ ✵ ✵ ● ✶ ✵ ❏ ● ✹ ✶ ◆ ✾ ✷ ✻ ✾ ✹ ✷ ✺ ✺ € ✿ ✿ ❅ ✽ ✶ ❀ ✵ ✽ ✵ ❂ ✺ ✶ ❀ ❁ ✵ ❂ ✷ ❊ ✺ ✿ ● ● ✿ ✺ € ❉ ✽ ✿ ❂ ✶ ✑ ❋ ✿ ● ✵ ✸ ✾ ❱ ❀ ✷ ✸ ✺ ✾ ✺ ● ❈ ❉ ❆ ✿ ❂ ◆ ❃ ✿ ❂ ❁ € ❀ ✶ ✑ ✾ ❃ ✵ ✿ ✺ ✵ ❂ ❁ ✾ ✶ ❘ ❀ ✾ ❋ ✷ ❊ ✹ ✹ ● ❊ ✵ € ✹ ❉ ❆ ❁ ✺ ❆ ✴ ✾ ● ✾ ✲ ✷ ✹ ✾ ✺ ✑ ● ✿ ❍ ❀ ❋ ❀ ❁ ✿ ✾ ❅ ✑ ❆ ✷ ❃ ✹ ✑ ❁ ✑ ✑ ❀ ✾ ✷ ❆ ❁ ❁ ❁ ✿ ✻ ✿ ✑ ❂ ❁ ● ✵ ❋ ❂ ❁ ✺ ❂ ❁ ✾ ✸ ❆ ❂ ● ❃ ✹ ◆ ❏ ❏ ✷ ❁ ✷ ✵ ✹ ◆ ● ✷ ✲ ✵ ✵ ● ✴ ❉ ❁ ❀ ✾ ✵ ✑ ✷ ❆ ✶ ✾ ✑ ❂ ❁ ❊ ● ✹ ✷ ❂ ❁ ✵ ✶ ✿ ● ✶ ❏ ✾ ❋ ✹ ❉ ❆ ✿ ✽ ✿ ❁ ✷ ✹ ◆ ❄ ✺ ✾ ✶ ● ✷ ❂ ✹ ✵ ❇ ✹ ❉ ❉ ✶ ✹ ✑ ✷ ● ❏ ✹ ✸ ❏ ❀ ✵ ✷ ✾ ✾ ● ❆ ✾ ✺ ● ▼ ✵ ❃ ✑ ❍ ✹ ✿ ✁ ✷ ❆ ✷ ✸ ❁ ✴ ❁ ❀ ❂ ✿ ▼ ✵ ✲ ❁ ❄ ❁ ✹ ● ✶ ❁ ● ❀ ✾ ❀ ✶ ✿ ❂ ❑ ✾ ✾ ✷ ✵ ✶ ✿ ❂ ✵ ❑ ❚ ❅ ✶ ✻ ❁ ❀ ✹ ✿ ❂ ❚ ✾ ✶ ✵ ❖ € ❋ ✽ ✶ ✾ ✺ ✵ ✸ ✵ ❇ ✵ ❃ ❚ ❯ ▼ ❈ ✻ ✹ ✹ ✵ ✽ ❀ ✺ ✵ ✷ ❉ ❆ ✺ ❋ ✹ ✶ ✷ ✿ ● ✸ ✹ ✵ ❊ ❁ ❁ ❉ ● ✺ ❂ ✶ ❃ ❊ ❆ ❂ ✵ ✺ ✵ ✷ ◆ ❁ ❈ ❀ ✹ ✹ ✵ ❊ ✺ ● ❀ ● ❀ ✑ ❁ ❈ ❂ ❏ ✾ ✑ ❅ ❋ ❁ ✷ ✹ ❈ ❂ ✿ ✷ ❁ ✷ ✷ ✶ ❂ ✑ ❁ ✹ ✶ ✹ ● ❅ ✵ ● ❀ ✵ th c hi n ngân sách nhà n c quy t toán ngân sách nhà n c Chính ph trình Qu c h i; Giám sát vi c th c hi n lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a U ban th ng v Qu c h i v l nh v c tài - ngân sách; giám sát vi c th c hi n ngân sách nhà n c sách tài chính; Giám sát v n b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th t ng Chính ph , B tr ng, Th tr ng c quan ngang b , v n b n quy ph m pháp lu t liên t ch gi a c quan nhà n c có th m quy n trung ng ho c gi a c quan nhà n c có th m quy n v i c quan trung ng c a t ch c tr - xã h i v l nh v c tài - ngân sách; Ki n ngh v n v qu n lý l nh v c tài - ngân sách i u 18 Nhi m v , quy n h n c a H i ng dân t c U ban khác c a Qu c h i: Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, ph i h p v i U ban kinh t ngân sách c a Qu c h i th m tra d án lu t, pháp l nh, d toán ngân sách nhà n c, ph ng án phân b ngân sách trung ng d án khác v l nh v c tài - ngân sách Chính ph trình Qu c h i, U ban th ng v Qu c h i; Giám sát vi c th c hi n pháp lu t v l nh v c tài - ngân sách vi c th c hi n ngh quy t c a Qu c h i v l nh v c tài - ngân sách l nh v c ph trách; Ki n ngh v n v tài - ngân sách l nh v c ph trách i u 19 Nhi m v , quy n h n c a Ch t ch n c: Công b lu t, pháp l nh v l nh v c tài ngân sách; Th c hi n nhi m v , quy n h n Hi n pháp pháp lu t quy nh vi c ti n hành àm phán, ký k t i u c qu c t nhân danh Nhà n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam v i ng i ng u Nhà n c khác; trình Qu c h i phê chu n i u c qu c t ã tr c ti p ký; quy t nh phê chu n ho c gia nh p i u c qu c t , tr tr ng h p c n trình Qu c h i quy t nh v l nh v c tài ngân sách; Yêu c u Chính ph báo cáo v công tác tài ngân sách c n thi t i u 20 Nhi m v , quy n h n c a Chính ph : Trình Qu c h i, U ban th ng v Qu c h i d án lu t, pháp l nh d án khác v l nh v c tài - ngân sách; ban hành v n b n quy ph m pháp lu t v l nh v c tài - ngân sách theo th m quy n; L p trình Qu c h i d toán ngân sách nhà n c ph ng án phân b ngân sách trung ng hàng n m; d toán i u ch nh ngân sách nhà n c tr ng h p c n thi t; C n c vào ngh quy t c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà n c phân b ngân sách trung ng, quy t nh giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng b , c quan ngang b , c quan thu c Chính ph c quan khác trung ng theo quy nh t i i m b kho n i u 15 c a Lu t này; nhi m v thu, chi m c b sung t ngân sách trung ng cho t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ng theo quy nh t i i m a, b kho n i m c kho n i u 15 c a Lu t này; c n c vào ngh quy t c a U ban th ng v Qu c h i, giao t l ph n tr m (%) phân ❁ ❊ ✺ ✷ ❁ ✺ ✵ ❖ ❀ ✺ ❄ ✸ ✺ ❄ ❉ ✾ ✸ ✿ ❱ ✹ ❋ ❃ ❅ ● € ✷ ✵ ❏ ◆ ❀ ❂ ❆ ❏ ❃ ✹ ✿ ❑ ❈ ✺ ❀ chia gi a ngân sách trung ng ngân sách t ng a ph ng i v i kho n thu phân chia theo quy nh t i kho n i u 16 c a Lu t này; quy nh nguyên t c b trí ch o th c hi n d toán ngân sách a ph ng i v i m t s l nh v c chi c Qu c h i quy t nh; Th ng nh t qu n lý ngân sách nhà n c, b o m s ph i h p ch t ch gi a c quan qu n lý ngành a ph ng vi c th c hi n ngân sách nhà n c; T ch c i u hành th c hi n ngân sách nhà c Qu c h i quy t nh, ki m tra vi c th c hi n n c ngân sách nhà n c, báo cáo Qu c h i, U ban th ng v Qu c h i v tình hình th c hi n ngân sách nhà n c, d án công trình quan tr ng qu c gia, ch ng trình phát tri n kinh t - xã h i, d án công trình xây d ng c b n quan tr ng khác; Quy t nh vi c s d ng d phòng ngân sách; quy nh vi c s d ng qu d tr tài ngu n d tr tài khác c a Nhà n c theo quy nh c a Lu t này; Quy nh ho c phân c p cho c quan nhà n c có th m quy n quy nh nh m c phân b ch , tiêu chu n, nh m c chi ngân sách nhà n c làm c n c xây d ng, phân b qu n lý ngân sách nhà n c th c hi n th ng nh t c n c; i v i nh ng nh m c phân b ch chi ngân sách quan tr ng, ph m vi nh h ng r ng, liên quan n vi c th c hi n nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a c n c, báo cáo U ban th ng v Qu c h i cho ý ki n b ng v n b n tr c ban hành; Ki m tra ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh v d toán ngân sách, quy t toán ngân sách v n khác thu c l nh v c tài - ngân sách; tr ng h p ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh trái v i quy nh c a Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a U ban th ng v Qu c h i v n b n c a c quan nhà n c c p Th t ng Chính ph ình ch vi c th c hi n ngh U ban th ng v Qu c h i bãi b ; L p trình Qu c h i quy t toán ngân sách nhà n c, quy t toán d án công trình quan tr ng qu c gia Qu c h i quy t nh; 10 Ban hành Quy ch xem xét, quy t nh d toán phân b ngân sách a ph ng, phê chu n quy t toán ngân sách a ph ng i u 21 Nhi m v , quy n h n c a B Tài chính: Chu n b d án lu t, pháp l nh, d án khác v l nh v c tài - ngân sách xây d ng chi n l c, k ho ch vay n , tr n n c n c trình Chính ph ; ban hành v n b n quy ph m pháp lu t v l nh v c tài - ngân sách theo th m quy n; Ch trì ph i h p v i b , c quan ngang b , c quan thu c Chính ph , c quan khác trung ng, U ban nhân dân c p t nh vi c xây d ng nh m c phân b ch , tiêu chu n, nh m c chi ngân sách nhà k toán, quy t toán, ch báo cáo, công khai n c, ch tài - ngân sách trình Chính ph quy nh ho c quy nh theo phân c p c a Chính ph thi hành th ng nh t c n c; Ch trì ph i h p v i b , c quan ngang b , c quan thu c Chính ph , c quan khác trung ng, U ban nhân dân c p t nh l p d toán ngân sách nhà n c ph ng án phân b ngân sách trung ng; t ch c th c hi n ngân sách nhà n c; th ng nh t qu n lý ch o công tác ✵ ❂ ● ✺ ✵ ✸ ✺ ■ ❱ ✹ ❋ ✺ ✵ ● ✺ ❂ ❉ ✺ ❁ ✵ ● ✵ ✷ ❁ ✵ ● ✺ ✶ ✺ ❯ ❑ ✂ ✸ ❂ ✶ ✸ ✻ ❁ ✵ ❊ ✺ ✺ ❀ ❄ ❂ ❂ ✻ ◆ ✵ ✺ ❀ ✵ ✸ ❂ ❂ ❙ ❀ ✹ ❀ ✽ ✵ ❀ ✺ ❀ ✺ ✺ ❀ ❅ ✺ ✵ ❄ ❃ ● ❑ ✶ ✺ ❀ ✵ ✿ ✷ ❂ ❂ ✿ ❃ ✿ ❄ ❀ ✹ ✾ ❖ ✷ ✿ ✾ ✺ ✷ ❁ ✵ ❇ ✹ ✷ ◆ ✺ ✹ ✷ ✿ ✹ ❆ ◆ ❃ ✵ ✵ ❂ ✵ ◆ ● ✺ ✺ ✺ ✵ ✶ ✵ ✻ ✷ ❚ ✵ ❀ ✿ ✿ ✺ ✿ ✺ ✵ ✷ ❀ ✿ ✺ ✺ ❀ ❯ ❍ ✺ ❀ ● ✹ ✹ ✺ ❍ ❄ ✸ ✵ ✶ ● ✹ ✷ ✻ ✷ ✷ ✶ ơ ✹ ❚ ✵ ❏ ❍ ❖ ❋ ❁ ✵ ❊ ❊ ❅ ✵ ✵ ● ✶ ❂ ❁ ❍ ✸ ✵ ✶ ❖ ✺ ❉ ✿ ✻ ✻ ✵ ✵ ✶ ✵ ❂ ✺ ❁ ✵ ✻ ✶ ❄ ✺ ✷ ✶ ✿ ❅ ✺ ✵ ❄ ❙ ✶ ✿ ✷ ✹ ✶ ❁ ❉ ✿ ✷ ❂ ✵ ✶ ✵ ❅ ✶ ✹ ■ ✽ ✺ ✺ ❉ ❄ ❁ ❅ ❁ ❊ ❑ € ✹ ❉ ❏ ✺ ✸ ✷ ❂ ✷ ❂ ✸ ✹ ơ ✹ ✶ ✺ ✻ ❍ ❖ ✵ ✹ ❆ ● ✿ ✷ ✶ ❁ ✾ ✾ ✷ ✵ ❆ ❁ ● ❉ ❋ ✶ ✶ ❂ ✑ ✹ ❁ ✸ ❋ ✽ ❚ ✴ ❉ ✾ ❁ ✶ ✸ ❂ ✲ ✸ ❃ € ✺ ✵ ❂ ✻ ● ❂ ● ✿ ✻ ✾ ✺ ✷ ❁ ✹ ✿ ✹ ✶ ✻ ❁ ❉ ✾ ✹ ● ❄ ✿ ✻ ✿ ✺ ● ✑ ✵ ✿ ❉ ✸ ❁ ✽ ❋ ✵ ❄ ✑ ✷ ❁ € ❱ ❉ ❊ ❉ ❀ ✿ ✷ ❉ ✷ ✾ ❁ ✹ ✶ ✹ ✹ ✵ ✴ ✾ ❀ ❋ ✹ ✵ ✻ ✿ ✲ ❆ ❁ ✺ ● ❀ ❂ ❑   ✶ ✹ ✵ ❀ ✵   ✿ ❀ ✵ ❙ ✶ ✶ ✸ ❁ ✺ ❂ ❁ ✵ ✶ ❁ ✿ ✽ ❀ ✺ ❀ ✿ ✺ ✵ ✵ ▼ ❊ ✷ ❆ ● ✿ ✷ ❀ ● ● ● ✺ ✻ ✷ ✿ ❁ ✵ ❁ ✷ ✶ ❀ ✿ ❆ ✿ ✵ ✵ ✹ ✁ ❋ ✷ ✺ ❆ ❏ ✷ ✷ ❚ ✾ ✶ ✵ ✸ ✷ ❂ ❀ ❁ ✷ ✲ ● ✺ ✺ ✴ ✸ ✹ ✶ ❂ ✹ ✿ ❋ ❆ ✾ ❖ ❀ ❉ ✵ ❍ ✺ ✾ ✺ ✺   ❏ ✹ ✾ ❙ ✸ ❂ ✷ ✵ ✽ ✑ ● ❀ ✹ ✹ ✻ ❙ ❍ ❀ ✵ ● ❀ ✸ ✶ ✹ ✺ ❀ ✶ ✿ ❋ ✾ ✸ ✿ ✻ ❖ ❍ ❅ ● ❍ ✺ ✿ ✹ ❊ ✑ ✿ ❀ ✶ ❍ ❁ ✺ ✁ ❀ ❏ ❍ ✺ ✹ ✹ ✶ ❇ ❂ ✶ ✹ ✹ ✸ ✵ ✹ ✹ ✶ ◗ ❆ ❀ ● ✶ ✷ ◆ ❖ ● ❀ ✺ ❋ ❏ ● ✵ ✺ ❄ ✸ ✵ ❖ ✿ ❆ ✹ ❀ ❍ ✺ ❯ ❚ ● ✷ ✹ ❑ ✶ ❇ ✷ ✵ ❂ ❁ ✺ ● ✿ ✺ ❂ ✸ ❅ ❉ ❀ ✻ ✸ ▼ ❖ ✹ ✶ ✷ ✷ ✺ ● ❅ ✿ ✺ ✷ ❏ ❊ ✺ ✵ ❚ ✺ ✁ ❖ ❁ ● ✸ ✵ ❯ ❍ ❂ ❍ ✹ ✵ ✶ ✶ ✹ ❚ ❂ ✿ ❊ ✵ ❀ ❯ ✷ ✸ ❖ ✶ ✺ ❑ ✽ ❁ ✷ ✵ ✹ ✿ ❅ ✿ ✺ ✿ ✶ ❊ ✺ ✾ ✶ ✶ ❯ ✾ ✹ ● ❋ ✵ ✸ ✹ ✶ ❃ ✿ ❍ ✺ ✹ ❁ ✺ ✵ ❀ ❆ ❑ ❑ ✹ ❂ ● ❁ ❁ ❆ ◆ ✷ ❑   ❀ ✿ ✷ ❀ ✵ ❇ ❀ ❋ ● ❍ ❙ ❆ ✺ ✻ ✺ ❏ ✿ ❀ ✸ ✷ ▼ ✺ ❃ ✵ ✷ ❁ ◆ ● ❁ ❁ ❖ ✹ ● ▼ ✺ ❀ ✿ ✿ ❄ ✹ ✷ ✶ ❆ ✶ ✷ ❏ ❂ ❁ ❀ ✵ ✾ ✷ ✺ ✿ ❏ ● ❄ ❍ ✷ ✵ ✸ ✶ ❏ ● ✶ ✵ ✹ ❁ ✵ ❅ ✹ ❂ ✷ ✵ ✸ ✷ ✶ ✿ ✺ ✶ ❙ ✾ ❁ ✵ ✻ ❇ ✾ ❅ ● ✶ ❄ ❂ ✻ ✿ ❆ ❀ ❂ ✵ ✺ ✵ ❊ ● ❁ ❋ ❁ ✹ ✵ ❍ ✸ ❂ ❁ ✶ ✵ ❀ ✵ ❅ ✺ ❋ ✻ ✸ ❊ ❊ ✿ ✺ ✑ ✿ ✻ ✺ ✺ ❁ ● ✷ ❀ ● ✶ ✿ ❀ ● ❖ thu thu , phí, l phí, kho n thu khác c a ngân sách nhà n c, ngu n vi n tr qu c t ; t ch c th c hi n chi ngân sách nhà n c theo úng d toán c giao; l p quy t toán ngân sách trung ng; t ng h p, l p quy t toán ngân sách nhà n c trình Chính ph ; t ch c qu n lý, ki m tra vi c s d ng tài s n c a Nhà n c; Ki m tra quy nh v tài - ngân sách c a b , c quan ngang b , H i ng nhân dân, U ban nhân dân Ch t ch U ban nhân dân c p t nh; tr ng h p quy nh v n b n ó trái v i Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a U ban th ng v Qu c h i v n b n c a c quan nhà n c c p trên, có quy n ki n ngh B tr ng, Th tr ng iv i c quan ngang b ình ch vi c thi hành ho c bãi b nh ng quy nh c a b , c quan ngang b ; ki n ngh Th t ng Chính ph ình ch vi c thi hành i v i nh ng ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh; ình ch vi c thi iv i hành ho c ki n ngh Th t ng Chính ph bãi b nh ng quy nh c a U ban nhân dân Ch t ch U ban nhân dân c p t nh; Th ng nh t qu n lý nhà n c v vay tr n c a Chính ph , vay tr n c a qu c gia; Thanh tra, ki m tra tài - ngân sách, x lý ho c ki n ngh c p có th m quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i vi ph m v ch qu n lý tài ngân sách c a b , c quan ngang b , c quan thu c Chính ph , c quan khác trung ng, a ph ng, t ch c kinh t , n v hành chính, n v s nghi p i t ng khác có ngh a v n p ngân sách nhà n c s d ng ngân sách nhà n c; Qu n lý qu ngân sách nhà n c, qu d tr nhà n c qu khác c a Nhà n c theo quy nh c a pháp lu t i u 22 Nhi m v , quy n h n c a B K ho ch u t : Trình Chính ph d án k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c n c cân i ch y u c a n n kinh t qu c dân, ó có cân i tài chính, ti n t , v n u t xây d ng c b n làm c s cho vi c xây d ng k ho ch tài - ngân sách; Ph i h p v i B Tài l p d toán ngân sách nhà n c L p ph ng án phân b ngân sách trung ng l nh v c ph trách theo phân công c a Chính ph ; Ph i h p v i B Tài b , ngành h u quan ki m tra, ánh giá hi u qu c a v n u t công trình xây d ng c b n i u 23 Nhi m v , quy n h n c a Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam: Ph i h p v i B Tài xây d ng chi n l c, k ho ch vay n , tr n n c n c, xây d ng tri n khai th c hi n ph ng án vay bù p b i chi ngân sách nhà n c; T m ng cho ngân sách nhà n c x lý thi u h t t m th i qu ngân sách nhà n c theo quy t nh c a Th t ng Chính ph i u 24 Nhi m v , quy n h n c a b , c quan ngang b , c quan thu c Chính ph c quan khác trung ng: Xây d ng d toán ngân sách hàng n m c a c quan mình; Ph i h p v i B Tài trình l p d toán ngân sách nhà n c, ph ng án phân b ngân sách ❂ ❉ ✾ ✸ ✹ ❇ ❀ ✶ ✸ ✺   ❆ ❉ ◆ ✵ ✹ ❀ ✹ ✶ ✹ ✵ ✶ ✴ ✲ ✾ ❂ ✹ ✷ ❉ ❆ ✷ ✷ ơ ✹ ❚ ✵ ❃ ❁ ✹ ❁ ● ✷ ✻ ❋ ✶ ❁ ❊ ✵ ✶ ✵ ✿ trung trách; ✵ ✿ ✷ ✺ ✑ ng, quy t toán ngân sách thu c ngành, l nh v c ph ❁ ❆ ✹ ❂ Ki m tra, theo dõi tình hình th c hi n ngân sách thu c ngành, l nh v c ph trách; Báo cáo tình hình th c hi n k t qu s d ng quy ngân sách thu c ngành, l nh v c ph trách theo ch nh; Ph i h p v i B Tài vi c xây d ng ch , tiêu chu n, nh m c chi ngân sách thu c ngành, l nh v c ph trách; Qu n lý, t ch c th c hi n quy t toán i v i ngân sách c giao; b o m s d ng có hi u qu tài s n c a Nhà n c c giao i u 25 Nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân c p: C n c vào nhi m v thu, chi ngân sách cc p giao tình hình th c t t i a ph ng, quy t nh: a) D toán thu ngân sách nhà n c a bàn, bao g m thu n i a, thu t ho t ng xu t kh u nh p kh u, thu vi n tr không hoàn l i; b) D toán thu ngân sách a ph ng, bao g m kho n thu ngân sách a ph ng h ng 100%, ph n ngân sách a ph ng c h ng t kho n thu phân chia theo t l ph n tr m (%), thu b sung t ngân sách c p trên; c) D toán chi ngân sách a ph ng, bao g m chi ngân sách c p chi ngân sách a ph ng c p d i, chi ti t theo l nh v c chi u t phát tri n, chi th ng xuyên, chi tr n , chi b sung qu d tr tài chính, d phòng ngân sách Trong chi u t phát tri n chi th ng xuyên có m c chi c th cho l nh v c giáo d c t o, khoa h c công ngh ; Quy t nh phân b d toán ngân sách c p mình: a) T ng s m c chi t ng l nh v c; b) D toán chi ngân sách c a t ng c quan, n v thu c c p theo t ng l nh v c; c) M c b sung cho ngân sách t ng a ph ng c p d i, g m b sung cân i, b sung có m c tiêu; Phê chu n quy t toán ngân sách a ph ng; Quy t nh ch tr ng, bi n pháp tri n khai th c hi n ngân sách a ph ng; Quy t nh i u ch nh d toán ngân sách a ph ng tr ng h p c n thi t; Giám sát vi c th c hi n ngân sách ã cH i ng nhân dân quy t nh; Bãi b nh ng v n b n quy ph m pháp lu t v tài - ngân sách c a U ban nhân dân c p H i ng nhân dân c p d i tr c ti p trái v i Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a U ban th ng v Qu c h i v n b n c a c quan nhà n c c p trên; i v i H i ng nhân dân c p t nh, nhi m v , quy n h n quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4, 5, i u này, có nhi m v , quy n h n: a) Quy t nh vi c phân c p ngu n thu, nhi m v chi cho t ng c p ngân sách a ph ng theo quy nh t i i m c kho n i u c a Lu t này; b) Quy t nh t l ph n tr m (%) phân chia gi a ngân sách c p quy n a ph ng i v i ph n ngân sách a ph ng c h ng t kho n thu quy nh t i kho n i u 30 c a Lu t kho n thu phân chia gi a c p ngân sách a ph ng; ❁ ❙ ❁ ❆ ✺ ✑ ❁ ✷ ✻ ✷ ✺ ❅ ✿ ❅ ✺ ✸ ✵ ✺ ❙ ❂ ✸ ✵ ✷ ✵ ❆ ❁ ❀ ✺ ❉ ✵ ✵ ✺ ❀ ❈ ✺ ✽ ✺ ✵ ✻ ✵ ✵ ✽ ❂ ✵ ✿ ✵ ✵ ✵ ❁ ● ✷ ✷ ❈ ✺ ✺ ❀ ✹ ✺ ✿ ✺ ❄ ❀ ✺ ✵ ◆ ❂ ✺ ❇ ✺ ❃ ✸ ✻ ✿ ✷ ❂ ❀ ✵ ◆ ✸ ● ❇ ✷ ❖ ✺ ❀ ❀ ✵ ❀ ✺ ✵ ❄ ✸ ❱ ✹ ❋ ✿ € ✺ ❀ ❂ ❃ ❑ ❏ ❍ ✾ ● ✺ ❀ ✺ ❀ ✺ ✵ ơ ✶ ❈ ✵ ✻ ✵ € ✺ ✵ ✸ ❚ ✾ ✺ ❀ ✸ ❱ ✹ ❋ ✸ ❉ ❍ ❑ ✺ ❚ ❀ ✵ ❁ ✹ ✺ ✸ ✻ ✸ ✷ ❉ ❀ ✹ ❋ ● ✺ ❉ ✺ ✺ ✺ ✷ ✺ ✿ ✺ ❂ ✵ ❆ ✾ ✺ ✺ ✿ ❀ ❂ ✺ ✺ ❆ ✺ ✾ ❁ ❍ ❚ ✺ € ✷ ❂ ❈ ✽ ❅ ✺ ❇ ❂ ✻ ✾ ✷ ❁ ❁ ❉ ❍ ✺ ✵ ❀ ❊ ✾ ✿ ❁ ✾ ❖ ✸ ❆ ❁ ✽ ❊ ❂ ❂ ✺ ❉ ✾ ❱ ✷ ❂ ✺ ✶ ❉ ❁ ❋ ❉ ❍ ✾ ❆ ❀ ❊ ❍ ✺ ✺ ❁ ✶ ❱ ✹ ❉ ✸ ❆ ✸ ❉ ❅ ✹ ❍ ✵ ❀ ❊ ✹ ❏ ❃ ❁ ✺ ✾ ● ✷ ❂ ❆ ✿ ✹ ✹ ✴ ✶ ● ❀ ❀ ✵ ❂ ✿ ❁ ✺ ✲ ❋ ✶ ❉ ✾ ❏ ✵ ❀ ❱ ✷ ✿ ✺ ✻ ❏ ❋ ❍ ✺ ❆ ❍ ❇ ✺ ✶ ❂ ❉ ✺ ✺ ❋ ● ✻ ✹ ❀ ✹ ❉ ❀ ❑ ❱ ❖ ✾ ✁ ✺ ✾ ✵ ✿ ✺ ✷ ❍ ✺ ✷ ✵ ❋ ✿ ✾ ✸ ❀ ✺ ❇ ❍ ✻ ❁ ❉ ❂ ❆ ✿ ❂ ✸ ❉ ❆ ❁ ✵ ✹ ❖ ❀ ✾ ❄ ✺ ❀ ✶ ❍ ✺ ❱ ❖ ✶ ❏ € ✶ ❀ ✶ ✾ ✺ ✵ ✺ ✾ ❀ ✵ ● ❂ ✵ ❂ ❍ ✶ ✸ ❂ ✿ ❁ ❱ ❀ ✵ ❂ ❁ ✺ ✿ ✺ ❂ ✵ ❆ ✽ ❄ ❋ ❊ ✶ ❂ ✵ ✺ ✵ ✻ ❄ ✾ ❀ ✵ ● ✺ ❋ ✻ ❍ ❈ ❊ ✵ ❀ ❀ ❂ ❁ ❇ ❁ ✺ ● ❊ ✹ ✵ ✑ ❅ ✺ ✑ ❀ ❁ ❍ ❀ ❱ ✺ ✺ ✺ ❅ ❁ ❈ ✺ ❊ ✑ ✹ ● ✷ ✶ ✾ ● ❁ ❁ ✿ ✸ ◆ ❍ ❈ ✺ ❉ ❁ ❅ ✶ ● ✺ ❁ ❀ ❊ ✸ ❖ ❇ ❆ ❊ ✺ ✺ ✵ ❀ ❂ ▼ ✿ ● ❀ ❉ ❂ ❉ ❃ ✶ ■ ✺ ❆ € ✺ ✺ ◆ ✑ ❅ ❆ ❂ ❄ ✵ ❂ ❏ € ❄ ✷ ❁ ❚ ❁ ✺ ❅ ✺ ❂ ❀ ✵ ✶ ❁ ✷ ❍ ❑   ✻ ❀ ❑ ❊ ✸ ❇ ✹ ❊ ❄ ❁ ❍ ✺ ❍ € ✺ ✑ ✷ ❆ ❍ ✵ ❇ ✹ ❀ ✺ ❀ ❁ ❅ ơ ✵ ✿ ✿ ✺ ❈ ❇ ✺ ✷ ✿ ❈ ❍ ❀ ✶ ❃ ❀ ✵ ✶ ❀ ❍ ❏ ✺ ✺ ✽ ✾ ❍ ❃ ❁ ✿ ✸ ❁ ❍ ❄ ❚ ❊ ✶ ❚ € ✻ ❀ ❍ ❈ ◆ ✿ ✺ ✵ ❀ ✺ ✵ ✵ ❍ ✵ ❀ ✵ ❀ ✿ € ✺ ✿ ❀ ❋ ❇ ✺ ❇ ✸ ✺ ✿ ❉ ✵ ✺ ❉ ✺ ❀ ❍ ❋ ❁ ✺ ❋ ✺ ✵ ❂ ✻ ✵ € ❀ ✷ ✹ ✵ ✶ ❍ ✷ ✾ ❱ ❇ ✺ ❁ ✸ ✷ ✻ ❀ ❀ ✵ ❖ ✿ ✺ ✺ ❍ ❉ ✺ ✿ ❍ ❉ ❁ ✺ ❂ ❀ ✹ ✸ ❉ ❅ ✺ ❋ ✾ ✸ ❍ ❃ ✹ ❖ ❇ ✹ ✷ ❁ ✲ ✾ ✺ ❋ ✻ ❆ ❱ ❊ ✴ ❂ ✹ ❏ ❆ ✶ ❀ ✾ ✺ ✵ ❅ ❆ ✶ ✸ ✺ ● ❀ ❂ ✺ ✻ ❅ ❅ ✴ ● ❂ ❁ ❀ ✲ ✷ ❊ ❀ ❉ ❆ ✸ ✺ ✺ ✸ ❁ ❀ ❊ ✺ ✾ ❂ ✶ ✷ ✺ ✽ ❁ ❇ ❋ ● ✷ ✿ ✷ ❆ ● ✿ ❍ ✹ ❄ ✹ ✿ ✷ ✹ ❀ ❆ ✿ ✸ ✺ ✽ ✺ ❆ ❂ ✑ ✺ ❀ ✿ ✑ ✺ ✸ c) Quy t nh thu phí, l phí kho n óng góp c a nhân dân theo quy nh c a pháp lu t; d) Quy t nh c th m t s nh m c phân b ngân sách, ch , tiêu chu n, nh m c chi theo quy nh c a Chính ph ; ) Quy t nh m c huy ng v n theo quy nh t i kho n i u c a Lu t i u 26 Nhi m v , quy n h n c a U ban nhân dân c p: L p d toán ngân sách a ph ng, ph ng án phân b ngân sách c p theo ch tiêu quy nh t i kho n kho n i u 25 c a Lu t này; d toán i u ch nh ngân sách a ph ng tr ng h p c n thi t, trình H i ng nhân dân c p quy t nh báo cáo c quan hành nhà n c, c quan tài c p tr c ti p; L p quy t toán ngân sách a ph ng trình H i ng nhân dân c p phê chu n báo cáo c quan hành nhà n c, c quan tài c p tr c ti p; Ki m tra ngh quy t c a H i ng nhân dân c p d i v tài - ngân sách; C n c vào ngh quy t c a H i ng nhân dân c p, quy t nh giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng c quan, n v tr c thu c; nhi m v thu, chi, m c b sung cho ngân sách c p d i t l ph n tr m (%) phân a ph ng i v i kho n chia gi a c p ngân sách thu phân chia; quy nh nguyên t c b trí ch o th c hi n d toán ngân sách i v i m t s l nh v c chi c H i ng nhân dân quy t nh theo quy nh t i i m c kho n i u 25 c a Lu t này; T ch c th c hi n ki m tra vi c th c hi n ngân sách a ph ng; Ph i h p v i c quan nhà n c c p vi c qu n lý ngân sách nhà n c a bàn; Báo cáo v ngân sách nhà n c theo quy nh c a pháp lu t; i v i U ban nhân dân c p t nh, nhi m v , quy n h n quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4, 5, i u này, có nhi m v l p trình H i ng nhân dân c p quy t nh v n c quy nh t i kho n i u 25 c a Lu t này; Ch o c quan tài a ph ng ch trì ph i h p v i c quan liên quan giúp U ban nhân dân th c hi n nhi m v theo quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4, 5, 6, i u i u 27 Nhi m v , quy n h n c a n v d toán ngân sách: T ch c l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý, th c hi n phân b d toán ngân sách c c p có th m quy n giao cho n v tr c thu c i u ch nh phân b d toán theo th m quy n; T ch c th c hi n d toán thu, chi ngân sách c giao; n p y , úng h n kho n ph i n p ngân , úng sách theo quy nh c a pháp lu t; chi úng ch m c ích, úng i t ng ti t ki m; qu n lý, s d ng tài s n c a Nhà n c i v i n v tr c thu c theo úng ch quy nh; H ng d n, ki m tra vi c th c hi n thu, chi ngân sách i v i n v tr c thu c; Ch p hành úng quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê; báo cáo, quy t toán ngân sách công ✺ ❁ ✷ ❀ ❂ ✿ ❄ ✺ ❀ ✸ ❙ ✻ ❆ ● ✸ ✹ ✺ ✵ ✺ ✶ ✶ ❀ ✷ ✺ ❁ ✿ ✺ ✷ ✺ ❀   ❄ ✵ ❂ ❂ ✶ ❁ ● ✺ ✺ ✶ ❀ ✷ ❁ ❍ ✾ ✺ ● ✺ ✿ ❀ ✹ ❋ ✿ ✿ ✺ ❀ ✹ ❋ € ❂ khai ngân sách theo quy nh c a pháp lu t; t quy t toán i v i n v d toán c p d i; i v i n v d toán n v s nghi p, nhi m v , quy n h n quy nh t i kho n 1, 2, i u này, c ch ng s d ng ngu n thu s nghi p phát tri n nâng cao ch t l ng, hi u qu ho t ng theo quy nh c a Chính ph i u 28 T ch c, cá nhân có trách nhi m, ngh a v : N p y , úng h n kho n thu , phí, l phí kho n ph i n p khác vào ngân sách theo quy nh c a pháp lu t; Tr ng h p c Nhà n c tr c p, h tr v n c giao ph i qu n lý, s d ng kinh phí theo d toán kho n v n kinh phí ó úng m c ích, úng ch , ti t ki m, có hi u qu quy t toán v i c quan tài chính; Ch p hành úng quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê công khai ngân sách i u 29 B tr ng, Th tr ng c quan ngang b , c quan thu c Chính ph , c quan khác trung ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t ch c th c hi n úng nhi m v , quy n h n c giao l nh v c tài - ngân sách ch u trách nhi m v nh ng sai ph m thu c ph m vi qu n lý Ch ng III NGU N THU, NHI M V CHI C A NGÂN SÁCH CÁC C P i u 30 Ngu n thu c a ngân sách trung ng g m: Các kho n thu ngân sách trung ng h ng 100%: a) Thu giá tr gia t ng hàng hoá nh p kh u; b) Thu xu t kh u, thu nh p kh u; c) Thu tiêu th c bi t hàng hoá nh p kh u; d) Thu thu nh p doanh nghi p c a n v h ch toán toàn ngành; ) Các kho n thu thu khác t d u, khí theo quy nh c a Chính ph ; e) Ti n thu h i v n c a ngân sách trung ng t i t ch c kinh t , thu h i ti n cho vay c a ngân sách trung ng (c g c lãi), thu t qu d tr tài c a trung ng, thu nh p t v n góp c a Nhà n c; g) Vi n tr không hoàn l i c a Chính ph n c, t ch c qu c t , t ch c khác, cá nhân n c cho Chính ph Vi t Nam; h) Các kho n phí, l phí n p vào ngân sách trung ng; i) Thu k t d ngân sách trung ng; k) Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t; Các kho n thu phân chia theo t l ph n tr m (%) gi a ngân sách trung ng ngân sách a ph ng: a) Thu giá tr gia t ng, không k thu giá tr gia t ng hàng hoá nh p kh u quy nh t i i m a kho n i u này; b) Thu thu nh p doanh nghi p, không k thu thu nh p doanh nghi p c a n v h ch toán toàn ngành quy nh t i i m d kho n i u này; c) Thu thu nh p i v i ng i có thu nh p cao; d) Thu chuy n l i nhu n n c ngoài, không k thu chuy n l i nhu n n c t l nh v c d u, khí quy nh t i i m kho n i u này; ) Thu tiêu th c bi t thu t hàng hoá, d ch v n c; ● ❃ ❍ ✺ ✺ ❁ ✵ ✲ ✶ ● ❱ ✺ ❀ ✶ ✺ ❀ ❁ ❇ ❂ ❂ ❁ ✺ ❀ ❉ ❆ ✺ ❉ ✹ ✵ ✺ ✷ ❙ ❂ ✻ ✺ ✵ ✵ ❍ ❄ ❂ ✵ ✺ ❀ ✹ ✸ ✺ ✻ ✷ ✴ ❂ € ✸ ✹ ✸ ✷ ✺ ◆ ✻ ✵ ✻ ✵ ✶ ✸ ● ✵ ✺ ✺ ✺ ✺ ✶ ✺ ❀ ✹ ✵ ✷ ❚ ✹ ❚ ✵ ✺ ✻ ✷ ✯ ✺ ✷ ❇ ✿ ❍ ✿ ❯ ✵ ✺ ✿ ✺ ✺ ❀ ❇ ✵ ❈ ❂ ✿ ✺ ✵ ❂ ✵ ❀ ✹ ❋ ❂ ✵ ✿ ✺ ❀ ✺ ❄ ✸ ❋ ❂ ❂ ✹ ✺ ❀ ✺ ❄ ✸ ❱ ❉ ✿ ● ❋ ✺ ❋ ✶ ✵ ◆ ✿ ❄ ❋ ✻ ❄ ✵ ✶ ✿ € ❄ ❋ ❈ ✻ ✵ ✶ ✑ ❁ ✾ ✺ ❀ ✺ ❄ ✺ ✸ ❱ ❉ ✿ ✺ ✺ ❆ ✵ ✶ ❯ ❂ ❈ ❀ ❆ ✺ ❂ ❆ ❍ ❙ ✺ ❆ ✾ ❍ ✺ ✾ ❄ ✾ ✺ ✺ ❍ ❙ ✾ ❱ ❉ ❍ ❙ ❆ ✾ ✷ ❑ ❚ ❀ ❈ ✾ ❄ ✿ ✿ ❋ ✿ ✿ ❉ ✿ ❚ ❍ ✺ ✾ ❋ ✵ ✿ ❀ ✽ ❃ ❄ € ❄ ❀ ✺ ✿ ❃ ✺ ✿ ❃ ✵ ❀ ✵ ❀ ✿ ❀ ✸ ❏ ✺ ✺ ✵ € ✸ ❑ ơ ❇ ✹ ✶ ✺ ✵ ❀ ✴ ✿ ✵ ❋ ✹ ❇ ✷ ✸ ✹ ✲ ❂ ✸ ❀ ✵ ✶ ✵ ✹ ❑ ✺ ❅ ❚ ❋ ❊ ❊ ✹ ✹ ❁ ✹ ✵ ❀ ✾   ✶ ❉ ● ❅ ✺ ✸ ❊ ✹ ✹ ✻ ❊ ❋ ✻ ✹ ✵ ✹ ❂ ● ❈ ❀ ✻ ❁ ❋ ❂ ● ❉ ❑   ✷ ✸ ● ❅ ✸ ✹ ✸ ✵ ✷ ✾ ✷ ❚ ✹ ✵ ✾ ❀ ❊ ❅ ✾ ❅ ✻ ✺ ✵ ● ❇ ✹ ✷ ✵ ❅ ✹ ✿ ❀ ❊ ❈ ✾ ❊ ✺ ✻ € ✸ ✹ ❉ ✷ ▲ ❀ ❄ ❋ ❊ ❆ ✹ ❁ ● ✸ ❂ ✿ ❂ ✺ ❋ ❋ ✸ ❍ ✽ ❂ ✶ ✵ ✻ ✺ ✽ ✺ ✵ ✻ ❋ ✿ ✹ ▲ ❋ ✽ ❀ ✹ ❚ ✽ ❃ ❅   ✸ ❀ ✵ ❂ ❂ ✹ ✿ ✹ ✸ ● ✁ ✵ ✹ ✷ ✵ ✴ ✸ ✶ ✻ ✲ ✵ ✷ ✺ ✟ ✵ ❀ ❊ ☎ ❇ ✺ ❉ ❱ ✵ ✰ ✆ ✷ ❁ ❉   ơ ❋ ✸ ❉ ❂ ❁ ✵ ❆ ❑ ❁ ● ❁ ❂ ✷ ❄ ✾ ❀ ❉ € ❂ ✑ ✵ ◆ ✸ ✵ ✾ ❉ ❄ ✷ ✿ ❀ ✺ ❄ ❆ ✵ ✺ ❂ ❁ ❋ ✺ ✵ ❉ ❊ ❅ ❉ ❂ ✸ ❏ ❍ ✺ ❆ ❃ ơ ✹ ❋ ❂ ❁ ▼ ✷ ❚ ✷ ❃ ❂ ✴ ✵ ✹ ❂ ✲ ✹ ❀ ▼ ✿ ❋ ● ✷ ✺ ✺ ✷ ✾ ✺ ✶ ◆ ❉ ✸ ❍ ✵ ✿ ✷ ❆ ✿ ❂ ✑ ❑ ❁ ✿ ✺ ❂ ✶ ✸ ❆ ✸ ✿ ✵ ❊ ❙ ✻ ✷ ✹ ✻ ✸ ✵ ✶ ✿ ❁ ▲ ✺ ❁ ✹ € ❁ € ❀ ● ✻ ❅ ✵ ✺ ✵ ● ❂ ❋ ❍ ❊ ❅ ❊ ❂ ❉ ✸ ✻ ▲ ✑ ✺ ❂ ✵ ✿ ❆ ✹ ❊ ❱ ✿ ✺ ❃ ✲ € ✸ ● ✸ ✵ ❊ ✺ € ❉ ❇ ✷ ❉ ❅ ❍ ❁ ✿ ✹ ✷ ✿ ❱ ❄ ❁ ❆ ❄ € ❇ ✺ ✵ € ✸ ✾ ❱ ✹ ❆ ✾ ❂ e) Phí x ng, d u i u 31 Nhi m v chi c a ngân sách trung ng g m: Chi u t phát tri n: u t xây d ng công trình k t c u h t ng a) kinh t - xã h i kh n ng thu h i v n trung ng qu n lý; b) u t h tr cho doanh nghi p, t ch c kinh t , t ch c tài c a Nhà n c; góp v n c ph n, liên doanh vào doanh nghi p thu c l nh v c c n thi t có s tham gia c a Nhà n c; c) Chi b sung d tr nhà n c; d) Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t; Chi th ng xuyên: a) Các ho t ng s nghi p giáo d c t o, y t , xã h i, v n hoá thông tin v n h c ngh thu t, th d c th thao, khoa h c công ngh , môi tr ng, ho t ng s nghi p khác c quan trung ng qu n lý; b) Các ho t ng s nghi p kinh t c quan trung ng qu n lý; c) Qu c phòng, an ninh tr t t , an toàn xã h i, không k ph n giao cho a ph ng; d) Ho t ng c a c quan trung ng c a Nhà n c, ng c ng s n Vi t Nam t ch c tr - xã h i; ) Tr giá theo sách c a Nhà n c; e) Các ch ng trình qu c gia trung ng th c hi n; g) H tr qu b o hi m xã h i theo quy nh c a Chính ph ; h) Tr c p cho i t ng sách xã h i trung ng m nh n; i) H tr cho t ch c tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p trung ng theo quy nh c a pháp lu t; k) Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t; Chi tr n g c lãi kho n ti n Chính ph vay; Chi vi n tr ; Chi cho vay theo quy nh c a pháp lu t; Chi b sung qu d tr tài c a trung ng; Chi b sung cho ngân sách a ph ng i u 32 Ngu n thu c a ngân sách a ph ng g m: Các kho n thu ngân sách a ph ng h ng 100%: a) Thu nhà, t; b) Thu tài nguyên, không k thu tài nguyên thu t d u, khí; c) Thu môn bài; d) Thu chuy n quy n s d ng t; ) Thu s d ng t nông nghi p; e) Ti n s d ng t; g) Ti n cho thuê t; h) Ti n cho thuê ti n bán nhà thu c s h u nhà n c; i) L phí tr c b ; k) Thu t ho t ng x s ki n thi t; l) Thu h i v n c a ngân sách a ph ng t i t ch c kinh t , thu t qu d tr tài c a a ph ng, thu nh p t v n góp c a a ph ng; ✴ ❀ ✶ ✵ ❚ ✶ ❂ ✵ ✶ ❉ ❊ ❈ ✺ ● ✿ ✿ ✷ ❉ ❇ ● ❊ ✹ ✺ ❀ ✵ ❉ ✿ ❅ ❈ ❑   ✹ ❁ ❈ ✹ ✺ ✺ ❀ ✵ ● ❋ ❀ ✵ ơ ❊ ❂ ● ✹ ✿ ✿ ❅ m) Vi n tr không hoàn l i c a t ch c qu c t , t ch c khác, cá nhân n c tr c ti p cho a ph ng; n) Các kho n phí, l phí, thu t ho t ng s nghi p kho n thu khác n p vào ngân sách a ph ng theo quy nh c a pháp lu t; o) Thu t qu t công ích thu hoa l i công s n khác; p) Huy ng t t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t; q) óng góp t nguy n c a t ch c, cá nhân n c n c; r) Thu k t d ngân sách a ph ng theo quy nh t i i u 63 c a Lu t này; s) Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t; Các kho n thu phân chia theo t l ph n tr m (%) gi a ngân sách trung ng ngân sách a ph ng theo quy nh t i kho n i u 30 c a Lu t này; Thu b sung t ngân sách trung ng; Thu t huy ng u t xây d ng công trình k t c u h t ng theo quy nh t i kho n i u c a Lu t i u 33 Nhi m v chi c a ngân sách a ph ng g m: Chi u t phát tri n: u t xây d ng công trình k t c u h t ng a) kinh t - xã h i a ph ng qu n lý; b) u t h tr cho doanh nghi p, t ch c kinh t , t ch c tài c a Nhà n c theo quy nh c a pháp lu t; c) Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t; Chi th ng xuyên: a) Các ho t ng s nghi p kinh t , giáo d c t o, y t , xã h i, v n hoá thông tin v n h c ngh thu t, th d c th thao, khoa h c công ngh , môi tr ng, ho t ng s nghi p khác a ph ng qu n lý; b) Qu c phòng, an ninh tr t t , an toàn xã h i (ph n giao cho a ph ng); c) Ho t ng c a c quan nhà n c, c quan ng c ng s n Vi t Nam t ch c tr - xã h i a ph ng; d) H tr cho t ch c tr xã h i - ngh a nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p ph ng theo quy nh c a pháp lu t; ) Th c hi n sách xã h i i v i i t ng a ph ng qu n lý; e) Ch ng trình qu c gia Chính ph giao cho a ph ng qu n lý; g) Tr giá theo sách c a Nhà n c; h) Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t; Chi tr n g c lãi kho n ti n huy ng cho u t quy nh t i kho n i u c a Lu t này; Chi b sung qu d tr tài c a c p t nh; Chi b sung cho ngân sách c p d i i u 34 C n c vào ngu n thu, nhi m v chi c a ngân sách a ph ng quy nh t i i u 32 i u 33 c a Lu t này, H i ng nhân dân c p t nh quy t nh phân c p c th ngu n thu, nhi m v chi cho t ng c p ngân sách c a quy n a ph ng theo nguyên t c: a) Phù h p v i phân c p nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh i v i t ng l nh v c c i m kinh ✻ ✺ t , ph ❉ ❊ ✿ ❅ ❚ ✺ ❀ ✵ ✵ ✶ ❁ ❂ ❈ ✺ ✸ ✺ ✵ ❀ ✹ ✺ ✹ ❅ ✺ ✹ ✵ ✶ ✺ ✵ ✹ ❀ ✹ ✵ ❀ ✸ ✵ ✹ ✸ ✹ ✺ ❀ ✵ ❀ ❉ ❁ ❉ ❋ ❆ ✷ ▼ ✵ ✺ ❀ ✵ ✸ ✷ ✸ ❂ ✵ ❀ ❀ ✵ ❅ ❅ ✷ ❂ ✺ ✺ ❀ ✹ ✺ ❂ ✷ ✺ ❀ ✸ ✺ ✹ ✺ ✺ ❀ € ❀ ✸ ❱ ✹ ✷ ● ❃ ✺ ❊ ❀ ✸ ● ✺ ✺ ❀ ✻ ❚ ✾ ✺ ❀ ✺ ❉ ❋ ✺ ✷ ✿ ✽ ❅ ✺ ✷ ● ✾ ❅ ✺ ❂ ✿ ✺ ❂ ✷ ✹ ❈ ❁ ❃ ❅ ✶ ❉ ● ✷ ❄ ❃ ❍ ❊ ✺ ❄ ✻ ❆ ▲ ❍ € ❂ ✵ ✶ ✿ ▼ ❆ ● ❙ ❉ ❁ ❆   ✷ ❑ ✺ ❁ ✾ ✺ ✵ ● ❂ ✾ ✻ ✺ ✸ ✾ ❋ ✺ ✺ ✻ ✿ ✾ ✸ ❍ ✺ ❊ ✶ ❀ ● ❄ ❆ ✹ ✸ ● ● ✹ ✵ ❃ ❊ ✺ ❂ ✻ ● ❇ ✸ ✵ ❆ ✶ ✺ ✺ ✻ ✻ ✵ ✹ ❙ ✵ € ✺ ● ✵ ✺ € ✸ ✵ ✹ ❂ ❂ ✶ ❀ ✻ ❀ ❏ ● ❁ ✺ ✵ ❀ ✵ ● ● ✺ ✿ ❀ ❋ ✷ ❆ ❚ ✵ ✺ ✸ ✵ ✾ ✷ ✺ ✺ ▲ ❂ ✺ ❚ ✸ ✷ ❊ ✺ ✺ ✻ ❊ ✸ ❍ ✾ ❀ ✺ ✶ ❈ ❅ ❄ ❏ ✷ ❊ ❙ ❄ ● ❚ ✺ ✸ ❆ ✺ ❅ ✷ ❇ ❊ ❱ ✺ ✸ ✵ ✶ ❖ ✺ ✹ ✵ ✷ ❂ ✺ ✺ ✷ ❉ ● ● ❁ ✵ ❁ ❀ ✴ ❀ ✷ ✺ ✲ € ✺ ❄ ❍ ✿ ❉ ✹ ❆ ❉ ❋ ✺ ❁ ❋ ● ✺ ✷ ✿ ❀ ✸ ✸ ❁ ✺ ✻ ❂ ❄ ◆ ✺ ❁ ❂ ❂ ❀ ❊ ❖ ✺ ✸ ▼ ❄ ✺ ❂ ❀ ■ ❆ ❃ ❀ ❍ ❋ ✵ ✺ ❃ ✺ ✻ ❍ ✿ ✷ ✹ ✹ ❋ ❂ ✾ ❅ € ✿ ✷ ❀ ✺ ✵ ◆ ✺ ✾ € ✶ ✹ ✸ ✺ ✷ ❋ ✺ ❃ ● ✹ ✸ ❍ ❚ € ❂ ❱ ❉ ❊ ✹ ✵ ✺ ❍ ✻ ✵ ✵ ▲ ❅ ❀ ✸ ❊ ❅ ✺ ✷ ✾ ❂ ✵ ✶ ✵ ❉ € ✿ ❀ ❍ ❱ ✺ ✴ ✸ ✵ ❃ ✹ ✲ € ❁ ❀ ❀ ❏ ✿ ✺ ❂ ❑ ❱ ✵ ✺ ✹ ✵ ❄ ✷ ❅ ✿ ❖ ❋ ❍ ❂ ❇ ✵ ✿ ❀ ❇ € ❍ ❂ ✶ ✵ ❀ ❆ ✿ ✺ € € ✺ ❁ ❍ ❏ ❇ ✵ ✵ ● ✸ ✴ ✺ ✺ ✷ ✲ ✹ ❀ ✶ ❂ ◆ ❃ ❉ ❂ ✸ ✻ ❱ ❖ ✵ ❁ ❀ ● ✺ ✺ ✾ ✺ ❂ ❉ ❋ € ❉ ✶ ❊ ✺ ✵ ❍ ✻ ❉ € ✵ € ✿ ✺ ❄ ✶ ❆ ❋ ✵ ❖ ❂ ✵ ✷ ❈ ✷ ✸ ❚ ❆ ❊ ✺ ✷ ❂ ❉ ❈ ❀ ❀ ❍ ❀ ❱ ❖ ● ✾ ✺ ❉ ❍ ❃ ✺ ✺ ✶ ✺ ❏ ❑ ❂ ● ✵ ❋ ❂ ✺ ✵ € ✸ ✷ ❄ ❉ ✺ ✺ ● ✵ ❋ ✸ ❈ ✷ ✾ ❱ ❍ ● ❀ ✿ ❙ ✵ ✶ ❀ ❍ ✺ ✹ ✿ ✺ ✿ ❇ ❅ ✵ ❍ ✺ ✷ ❂ ❚ ✵ ✸ ❚ ❍ ❊ ❂ ✵ ❆ ❀ ❁ ✻ ❙ ✿ ❋ ❱ ❍ ❀ ❆ ✸ ❈ ❀ ❄ ✾ ❈ ❊ ✷ ✺ ● ✵ ✻ ✺ ✹ ❇ ✺ ❄ ❋ ✺ ✸ ✵ ✿ ❀ ❍   ✷ ✹ ❈ ✺ ❀ ❁ ✷ ❈ ❍ ✷ ❉ ❂ ✹ a lý, dân c c a t ng vùng trình qu n lý c a a ng; b) Trong ngu n thu c a ngân sách xã, th tr n, ngân sách xã, th tr n c h ng t i thi u 70% kho n thu thu chuy n quy n s d ng t; thu nhà, t; thu môn thu t cá nhân, h kinh doanh; thu s d ng t nông nghi p thu t h gia ình; l phí tr c b nhà, t; c) Trong ngu n thu c a ngân sách th xã, thành ph thu c t nh, ngân sách th xã, thành ph thu c t nh c h ng t i thi u 50% kho n thu l phí tr c b , không k l phí tr c b nhà, t; d) Trong phân c p nhi m v chi i v i th xã, thành ph thu c t nh ph i có nhi m v chi u t xây d ng tr ng ph thông qu c l p c p, i n chi u sáng, c p thoát n c, giao thông ô th , v sinh ô th công trình phúc l i công c ng khác C n c vào t l ph n tr m (%) phân chia kho n thu Th t ng Chính ph giao ngu n thu ngân sách a ph ng h ng 100%, H i ng nhân dân c p t nh quy t nh t l ph n tr m (%) phân chia kho n thu gi a ngân sách c p quy n a ph ng i u 35 c phân c p theo quy nh Ngoài kho n thu t i i u 34 c a Lu t này, quy n xã, th tr n, th xã, thành ph thu c t nh c huy ng s óng góp c a t u t xây d ng công trình k t c u h ch c, cá nhân t ng c a xã, th tr n, th xã, thành ph thu c t nh theo nguyên t c t nguy n Vi c huy ng, qu n lý, s d ng kho n óng góp ph i công khai, có ki m tra, ki m soát theo quy nh c a b o m úng m c ích, úng ch pháp lu t i u 36 Ngân sách a ph ng c s d ng ngu n thu c phân chia theo t l ph n tr m h ng 100%, s thu (%) i v i kho n thu phân chia s b sung cân i t ngân sách c p cân i thu, chi ngân sách c p mình, b o m nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng, c giao an ninh T l ph n tr m (%) i v i kho n thu phân chia s b sung cân i c xác nh c s tính toán ngu n thu, nhi m v chi quy nh t i i u 30, thu ngân sách, 31, 32 33 c a Lu t theo ch nh m c phân b ngân sách ch , tiêu chu n, nh m c chi ngân sách, theo tiêu chí v dân s , i u ki n t nhiên, i u ki n kinh t - xã h i c a t ng vùng; ý t i vùng sâu, vùng xa, vùng c n c cách m ng, vùng dân t c thi u s vùng có khó kh n khác Ngân sách c p b sung có m c tiêu h tr ngân sách c p d i phát sinh nhi m v quan tr ng c n thi t mà sau b trí l i ngân sách, s d ng d phòng ngân c sách, d tr tài v n ch a áp ng ✵ ✸ ❀ ❅ ✺ ✵ ✵ ✻ ❋ ❉ ❊ ❍ ❑   ✹ ❖ ❁ ❊ ✵ ✴ ❃ ❅ ❂ ✹ ❀ ❱ ✹ ❋ ❉ ❇ ✷ ✾ ❱ ❍ ✿ ✺ ❖ ❍ ✺ ❀ ❄ ❆ ❇ ❍ ❂ ❈ ✹ ❆ ✾ ■ ✺ ❀ ✵ ❍ ✿ ❂ ✻ ✷ ✶ ❆ ● ● ✺ ❈ ✶ ✺ ✑ ❁ ❯ ✺ ❄   Ư ☞ ✴ ❃ ❁ ❆ ✾ ✺ ✵ P D ✲ ❇ ❀ ✰   L ✶ ✲ ✺ Ch ng IV TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ N C i u 37 D toán ngân sách nhà n c hàng n m cl p c n c vào nhi m v phát tri n kinh t - xã h i b o m qu c phòng, an ninh Các kho n thu d toán ngân sách ph i c xác nh c s t ng tr ng kinh t , ch tiêu có liên quan quy nh c a pháp lu t v thu ngân sách Các kho n chi d toán ngân sách ph i c xác nh c s m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, b o ✯ ❍ ✵ ✺ ✶ ❋ ✵ ✻ ✿ ❃ ❅ ❂ ❄ ✷ ✸ ✺ ✸ ❆ ● ✸ ✸ ✺ ❁ ✵ ✻ ✵ ✻ ✿ ✺ ❀ ❃ ❖ ❚ ✵ ❚ ✾ ✺ ❀ ✹ ❋ ✸ ✸ ✺ ❁ ✿ ✺ ❀ ❄ ❚ ❆ ✷ ✸ ● ✺ ✸ ● € ❱ ✺ ❄ m qu c phòng, an ninh i v i chi u t phát tri n, vi c l p d toán ph i c n c vào quy ho ch, ch ng trình, d án u t ã có quy t nh c a c p có th m quy n, u tiên b trí v n phù h p v i ti n tri n khai th c hi n ch ng trình, d án i v i chi th ng xuyên, vi c l p d toán ph i c n c vào ngu n thu t thu , phí, l phí tuân theo ch , tiêu chu n, nh m c c quan nhà n c có th m quy n quy nh i v i chi tr n , ph i c n c vào ngh a v tr n c a n m d toán , nhi m v Vi c quy t nh sách, ch quan tr ng, phê t ch ng trình, d án ngân sách nhà n c b o m ph i phù h p v i kh n ng ngân sách hàng n m k ho ch tài n m c t ch c xây D toán ngân sách nhà n c d ng, t ng h p t c quan thu, n v s d ng ngân sách, b o m úng th i gian bi u m u quy nh i u 38 Hàng n m, Th t ng Chính ph quy t nh vi c l p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i d toán ngân sách nhà n c n m sau C n c vào quy t nh c a Th t ng Chính ph , B Tài h ng d n v yêu c u, n i dung, th i h n l p d toán ngân sách nhà n c; thông báo s ki m tra d toán v t ng m c t ng l nh v c thu, chi ngân sách i v i b , c quan ngang b , c quan thu c Chính ph , c quan khác trung ng t ng s thu, chi, m t s l nh v c chi quan tr ng i v i t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ng C n c vào quy t nh c a Th t ng Chính ph , h ng d n c a B Tài chính, U ban nhân dân c p t nh h ng d n vi c l p d toán ngân sách c p a ph ng i u 39 Các c quan, n v có trách nhi m vi c thu, chi ngân sách ph i t ch c l p d toán thu, chi ngân sách ph m vi nhi m v c giao, báo cáo c quan qu n lý c p trên; c quan qu n lý c p xem xét, t ng h p báo cáo c quan tài c p U ban nhân dân c p t nh l p d toán ngân sách a ph ng báo cáo Th ng tr c H i ng nhân dân c p t nh xem xét, cho ý ki n, g i B Tài c quan t ng h p, l p d toán ngân sách nhà n c có liên quan trình Chính ph i u 40 B Tài có trách nhi m ki m tra, th m nh d toán ngân sách c a b , c quan ngang b , c quan thu c Chính ph , c quan khác trung ng, d toán ngân sách a ph ng; ch ng ph i h p v i c quan qu n lý ngành, l nh v c vi c t ng h p, l p d toán ngân sách nhà n c, ph ng án phân b ngân sách trung ng theo ch tiêu quy nh t i kho n kho n i u 15 c a Lu t trình Chính ph C quan tài c p a ph ng có trách nhi m xem xét d toán ngân sách c a c quan, n v c p, d toán ngân sách a ph ng c p d i; ch ng ph i h p v i c quan liên quan vi c t ng h p, l p d toán ngân sách a ph ng, ph ng án phân b ngân sách c p theo ch tiêu quy nh t i kho n kho n i u 25 c a Lu t báo cáo U ban nhân dân trình H i ng nhân dân c p i u 41 Trong trình t ng h p, l p d toán ngân sách, c quan tài c p có trách nhi m: ✶ ❂ ❋ ✸ ❃ ✵ ❉ € ✿ ❁ ✵ ❍ ✺ ✺ ❀ ✶ ✵ ● ● ✺ ✿ ✹ ✺ ✻ ✷ ❄ ✵ ❁ ✶ ✵ ❃ ❈ ✿ ✷ ✺ ✽ ✾ ❃ ❀ ❱ ✸ ❅ ✸ ✑ ✹ ❂ ✺ ✺ ✷ ✸ ✵ ✺ ✸ ✸ ✸ ✻ ❈ ✺ ✻ ✺ ✸ ❀ ❆ ✺ ✵ ✿ ❂ ❲ ✺ ❀ ✹ ✹ ✵ ✶ ❈ ❁ ✷ ✷ ● ✺ ❈ ❖ ❅ ✺ ❀ ✹ ✹ ✵ ✷ ✺ ❁ ✵ ❀ ❂ ❂ ✵ ✵ ✻ ❇ ● ❇ ✷ ◆ ■ ✺ ❁ ✵ ✵ ❂ ❄ ✺ ✷ ❀ ✵ ❀ ✹ ✵ ✺ ✻ ✶ ✶ ✵ ✵ ✺ ❀ ❋ ❂ ✵ ✺ ✵ ● ✺ ✻ ❍ ✵ ❖ ◗ ❀ ✸ ❁ ❁ ✵ ✹ ❋ ✺ ❄ ❃ ✵ ● ❋ ❁ ✵ ✸ ● ❙ ✵ ✻ ✺ ✺ ❄ ❉ ❘ ◆ ● ✷ ▼ ✺ ❋ ✵ ✴ ❂ ✶ ❍ ✷ ✲ ✻ ✵ ✿ ✷ ❊ ❁ ❍ ❍ ❊ ✸ ❏ ❇ ✵ ✴ ❉ ✺ ✶ ✲ ✾ ❱ ✿ ❊ ✵ ✺ ❁ ❂ ✷ ❀ ✵ ❈ ❖ ✵ ❊ ✺ ❊ ● ✵ ❋ ● ✷ ❊ ✶ ❃ ❆ ✸ ❈ ✶ ❂ ✻ ✶ ✹ ✵ ✵ ❏ ❀ ❀ ❚ ❂ ❁ ❍ ✺ ❁ ✷ ● ✹ ❁ ❍ ✷ ❂ ✑ ❀ ❚ ❈ ✺ ❍ ✻ € ❈ ✸ ✹ ✺ ✵ ✹ ❉ ✹ ✺ ✶ ❀ ❁ ✾ ❱ ✺ ✵ ✺ ✷ ❁ ✸ ❁ ✹ ơ ❖ ✶ ✿ ✷ ❊ ✵ ✺ ❁ ❇ ● ❋ ✻ ❅ ✷ ❊ ❁ ❀ ✺ ❉ ❁ ❂ ❂ ❁ ● ✷ ✑ ✷ ▼ ● ✺ ✸ ✺ ● ❃ ✵ ❚ ❊ ❄ € ✺ ✹ ❃ ✻ ✿ ✿ ✷ ✸ ✶ ❆ ✽ ✷ ❃ ✶ ❃ ◗ ✴ ✹ ❄ ❆ ✲ ✷ ✺ ● ❂ ✶ ✹ ❁ ✸ ✿ ✺ ❋ ✻ ✸ ✻ ❊ ❄ ✸ ❉ ✂ ✵ ● ✷ ✺ ❃ ✷ ❁ ❙ ✻ ✸ ✻ ✿ ❖ ✸ ● ❍ ✺ ✺ ✶ ● ✸ ❉ ✸ ❏ ✵ ✶ ✵ ● ✸ ✻ ❋ ❁ ✿ ✺ ✵ ✵ ✹ ✻ ❍ ❀ ✸ ✸ ❍ ✺ ✶ ✽ ✷ ✶ ❏ ❊ ✸ ❖ ■ ✺ ✵ ❊ ✻ ✷ ✶ ❂ ❍ ✶ ❇ ✺ ✷ ✺ ❆ ✸ ✶ ✵ ◗ ❁ ❉ ✵ ✸ ❋ ❍ ✶ ❆ ✸ ❱ ❂ ❊ ❂ ● ✶ ✴ ❅ ✶ ▼ ✺ ✵ ✲ ✺ ✿ ❀ ✸ ✶ ✺ ✵ ✵ ✹ ❚ ✸ ✵ ✾ ✿ ❍ ❋ ✷ ❁ ✹ ❏ ❂ ✶ ❂ ❆ ✶ ✶ ✵ ❂ ❖   ✵ ✶ ❁ ❆ ❍ ✹ ❁ ✵ ✶   ❃ ✵ ❅ ✶ ❁ ✹ ✵ ✺ ✸ ❁ ✿ ❃ ✸ ◗ ✷ ✶ ✷ ❑ ❁ ● ▼ ❊ ✑ ● ✵ ✵ ● ✷ ✵ ❃ ❊ ❚ ✵ ❁ ✹ ✶ ❂ ✶ ✷ ✵ ❂ ✺ ✑ ● ● ❅ ✵ ✹ ❁ ❊ ❀ ❚ ✵ ❄ ✾ ❁ ❋ ❉ ● ❁ ❁ ❆ ✵ ❊ ✶ ◆ ✻ ✺ € ✷ ■ ✴ ✹ ✵ ✾   ✶ ✾ ✲ ✿ ❅ ✵ ✶ ❀ ❋ ❁ ✶ ❃ ✺ ❊ ❁ ✷ ❑ ✽ ❄ ✺ ✵ ✷ ❃ ✵ ✸ ✹ ✵ ✿ ❄ ❉ ✷ ✵ ✹ ✿ ✶ ✿ ❋ ❀ ❀ ❯ ✺ ✿ ✺ ✷ ✹ ơ ✹ ◆ ✹ ✷ ✷ ✵ ✴ ✹ ❋ ✿ ✺ ❚ ❀ ✲ ❃ ✵ ❑ ❙ ❄ ❁ ✷ ✻ ✺ ✾ ✺   ✸ ✶ ✿ ✵ ❊ ❁ ❍ ❁ ❁ ❅ ✵ ✿ ✶ ❊ ✵ ❊ ✶ ✶ ❂ ❃ ✵ ❀ ❂ ❀ ❃ ❁ ❀ ✺ ✺ ✶ ✺ ❘ ◆ ❏ ❂ ❉ ✺ ❊ ✹ ❏ ✿ ❃ ✿ ✵ ❁ ✶ ❘ ◆ ❃ ❍ ❆ ✹ ❅ ❂ ✵ ❊ ✺ ❊ ❁ ❀ ❁ ✿ ▼ ❃ ✶ ✶ ❃ ✻ ❆ ✿ ✶ ✿ € ✺ ● ✻ ✿ ❀ ✺ ✸ ✶ € ❄ ❁ ● ✺ ✺ ✵ ❅ ✶ ❖ ✺ ✵ ✿ ✵ ❍ ✺ ● ❂ ❀ € ❏ ✽ ✺ ❁ ❄ ✶ ❄ ✿ ❅ ✺ ✾ ✺ ◆ ❇ ✸ ❁ ❋ ❖ ❂ ❁ ❂ ❍ ✺ ❍ ❂ ✶ ● ❱ ❄ ❁ ✾ ✹ ✵ ❀ ✾ ✺ ✽ ✺ Làm vi c v i c quan, n v d toán ngân sách i u ch nh i m xét th y c n thi t d c p toán ngân sách; Làm vi c v i U ban nhân dân c p d i tr c ti p i u ch nh i m xét th y c n thi t d toán ngân sách a ph ng i v i n m u c a th i k n nh ngân sách; i v i n m ti p theo c a th i k n nh ngân sách, c quan tài t ch c làm vi c v i U ban nhân dân c p d i tr c ti p U ban nhân dân c p ó ngh ; Trong trình làm vi c, l p d toán ngân sách nhà n c, xây d ng ph ng án phân b ngân sách trung ng n u có ý ki n khác gi a B Tài b , c quan ngang b , c quan thu c Chính ph , c quan khác trung ng, a ph ng, B Tài ph i trình Chính ph ho c Th t ng Chính ph nh ng ý ki n khác quy t nh theo th m quy n Nguyên t c c áp d ng trình l p d toán ngân sách, c ng xây d ng ph ng án phân b ngân sách a ph ng i u 42 D toán ngân sách nhà n c ph ng án phân b ng Chính ph trình Qu c h i ph i ngân sách trung kèm theo tài li u sau ây: Tình hình th c hi n ngân sách nhà n c n m tr c, c n c xây d ng d toán ngân sách nhà n c phân b ngân sách trung ng, nh ng n i dung c b n gi i pháp nh m th c hi n d toán ngân sách nhà n c; Các nhi m v chi ngân sách nhà n c, ó nêu rõ m c tiêu, ch ng trình quan tr ng c a n n kinh t qu c dân sách l n c a ng Nhà n c có liên quan n ngân sách nhà n c; Các nhi m v thu ngân sách nhà n c, kèm theo gi i pháp nh m huy ng ngu n thu cho ngân sách nhà n c; B i chi ngân sách nhà n c ngu n bù p; t l b i chi so v i t ng s n ph m n c; Báo cáo kho n n c a Nhà n c, ó nêu rõ s n n h n ph i tr , s n h n ph i tr , s lãi ph i bù tr n m, s n s phát sinh thêm ph i vay p b i chi ngân sách nhà n c, kh n ng tr n n m s n n cu i n m; Các sách bi n pháp c th nh m n nh tài ngân sách nhà n c; Danh m c, ti n th c hi n m c d toán u t n m k ho ch i v i d án, công trình quan tr ng qu c gia thu c ngu n ngân sách nhà n c ã c Qu c h i quy t nh; D toán chi c a t ng b , c quan ngang b , c quan thu c Chính ph , c quan khác trung ng theo t ng l nh v c; nhi m v thu, chi, t l ph n tr m (%) phân chia i v i kho n thu phân chia s b sung t ngân sách trung ng cho ngân sách t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ng; Các tài li u khác nh m thuy t minh rõ d toán thu, chi ngân sách nhà n c ph ng án phân b ngân sách trung ng i u 43 D toán ngân sách nhà n c, ph ng án phân b c g i n i bi u ngân sách trung ng n m sau ph i Qu c h i ch m nh t m i ngày tr c ngày khai m c k h p Qu c h i cu i n m tr c ❍ ❅ ❁ ✺ ❂ ❃ ✵ ✶ ✵ ✶ ❉ ✴ ❊ ✲ i u 44 Các tài li u c n thi t ph i kèm theo d toán ngân a ph ng trình H i ng nhân dân Chính ph quy € ❇ ✺ ❀ ❀ ✷ sách nh ✵ ✺ ✿ ✺ ✵ ✵ ✵ ✵ ❁ ✿ ❅ ● ❀ ● ✹ ✷ ✵ ◆ ❂ ❃ ✺ ❀ ✹ ❂ ❈ ✶ ● ❂ ❃ ✵ ❁ ✵ ❂ ✵ ✵ ❍ ✷ ✺ ❖ ✺ ✷ ✶ ✵ ✺ ✵ ❍ ✵ ❈ ✷ ✿ ✺ ❀ ◆ ✻ ❁ ✵ ❇ ✺ ✵ ✵ ✵ ❀ ✹ ● ✺ ✺ ◆ ✻ ✵ ❊ ✵ ✵ ✷ ❀ ✺ ✹ ✺ ✻ ◆ ✺ ❋ ✺ ❈ ❊ ● ✷ ● ❯ ❇ ✷ ✷ ❀ ✸ ✺ ❄ ✸ ✺ ✸ € ✵ ✾ ❖ ❖ ✺ ✵ ✻ ✺ ✵ € ✺ ❀ ✹ ✷ ✻ ✿ ● ✹ ❇ ✷ ✷ ✺ ✹ ❁ ✿ ❊ ✺ ❀ ✸ ✾ ❅ ✺ ✿ ✺ ✶ ✵ ❏ ❀ ✻ ✶ ❁ ✵ ✿ ✺ ❀ ✻ ✴ ✲ ✶ ❊ € ✺ ✵ ❊ ❅ ❂ ❉ ✾ ✲ ❀ ❋ ✺ ✺ ❅ ✹ ❍ ✵ ✴ ❃ ❀ ❉ ❊ ❍ ✾ ❱ ✻ ❄ ❁ ✺ ❀ ❇ ✸ ✵ ● ❂ ✿ ❀ ✺ ✷ ❉ ✻ ✿ ❉ ❍ ❖ ✶ ✾ ✵ ✶ ✸ ✾ ✺ ✵ ✵ ✾ ❀ ❏ ❍ ❁ ✺ ✶ ❀ ❃ ✻ ✽ ✵ ✷ ✹ ◆ ✺ ● ✾ ❆ ✻ ✵ ❁ ❀ ❂ ❊ ✿ ✺ ❊ ✺ ✻ ✺ € ❂ ❉ ✾ ✺ ✺ ✿ ✺ ✶ ❯ ✵ ✺ ✶ ❍ ✻ ✲ ❇ ✷ ✵ ✴ ✺ ✾ ✺ ✵ ✴ ✹ ❍ ✵ ✲ ✹ ❅ ❉ ✺ ● ✺ ✿ ✷ ❁ ◆ ✿ ❖ ❁ ❅ ✺ ✶ ✺ ❊ ✸ ❇ ✺ ✶ ✽ ✺ ❊ ✸ ✵ ❍ ❇ ✷ ❃ ❊ ✹ ✻ ❁ ❉ ❀ ✿ ✻ ✹ ✵ ✑ ❁ ✺ ◆ ● ❀ ✿ ✺ ❀ ✿ ✸ ❋ ❊ ✴ ✲ ✸ ❉ ❏ ❁ ❉ ❀ ✹ ❄ ❋ ✵ ✶ ❀ ✻ ✾ ✿ ❀ ◆ ❅ ✺ ◆ ✺ ❱ ✵ ❇ ✺ ✺ ✵ € ✷ ✵ ❈ ✶ ✴ ❍ ✺ ✸ ❆ ✲ ❁ ❇ ❀ ✾ ❀ ✵ ✺ ❖ ❙ ✸ ❏ ✺ ✷ ✾ ✺ ✵ ✻ ❊ ✽ ✺ ❃ ❋ ❉ ✺ ✻ ❀ ✷ ✵ ❀ ❄ ❁ ✺ ✿ ✺ ❁ ❉ ❍ ✑ ❊ ✺ ❈ ❂ ❀ ❁ ❁ ✿ ❍ € ◆ ✵ ✶ ❅ ❀ ✺ ❁ ✿ ✷ ✸ ❅ ✿ ✵ ● ✵ ✺ ❆ ✿ ❁ ✸ ❊ ✺ ❋ ❉ ✵ ❙ ✻ ❂ ✺ ✻ ❊ ✶ ❀ ơ ✿ ✺ ❁ ❙ ● ❚ ❂ ✷ ✾ ✶ ✺ ✶ ❀ ✸ ✵ ❊ ❊ ✺ ✵ ❁ ✺ ❁ ✵ ❀ ✵ ✺ ◆ ✿ ✺ ✶ ❁ ❋ ❍ ✹ ✵ ❊ ❍ ✹ ✹ ✻ ơ ❊ ❇ ☞ ❏ ❀ ✵ Ư ✵ ✺ ✺ ✰ ✴ ❁ ❍ ❁ Ch ng V P HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ N C i u 50 Sau c Th t ng Chính ph , U ban nhân dân giao d toán ngân sách, c quan nhà n c trung ng a ph ng, n v d toán có trách nhi m phân b giao d toán ngân sách cho n v s d ng ngân sách tr c thu c, b o m úng v i d toán ngân sách c giao c v t ng m c, chi ti t theo t ng l nh v c chi, ng g i c quan tài c p C quan tài có trách nhi m ki m tra, n u không úng d toán ngân sách c giao, không úng sách, ch , tiêu chu n, nh m c yêu c u i u ch nh l i Vi c phân b giao d toán ngân sách cho n v s d ng ngân sách ph i hoàn thành tr c ngày 31 tháng 12 n m tr c, tr tr ng h p quy nh t i kho n kho n i u 45 c a Lu t i u 51 Trong tr ng h p c n thi t, c quan, t ch c, nv c Th t ng Chính ph , U ban nhân dân giao d toán ngân sách có th i u ch nh d toán ngân sách cho n v tr c thu c ph m vi t ng m c chi ti t theo t ng l nh v c c giao, sau th ng nh t v i c quan tài c p Ngoài c quan có th m quy n giao ngân sách, không t ch c ho c cá nhân c thay i nhi m v ngân sách ã c giao i u 52 Trong tr ng h p vào u n m ngân sách, d toán ngân sách ph ng án phân b ngân sách ch a cc quan nhà n c có th m quy n quy t nh theo quy nh t i kho n kho n i u 45 c a Lu t này, c quan tài c phép t m c p kinh phí cho nhu c u không c p th trì hoãn c cho t i d toán ngân sách ph ng án phân b ngân sách c quy t nh i u 53 Các c quan, t ch c ph m vi nhi m v , quy n h n c a có trách nhi m nh ng bi n pháp c n thi t nh m b o m hoàn thành t t nhi m v thu, chi ngân sách c giao, th c hi n ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham ô; ch p hành nghiêm ch nh k lu t tài M i t ch c, cá nhân ph i ch p hành ngh a v n p ngân sách theo úng quy nh c a pháp lu t; s d ng kinh ✺ ❃ ✶ ❀ ✶ ❃ ✵ ✲ ❀ ❖ ✺ ✿ ❀ ✵ ✯ ✿ ❇ ❀ ✿ ✁ ❍ ❀ ❃ ✺ ✺ CH ✿ ❇ ● ✺ ✶ ✺ ❁ ❁ ✹ ❀ ● ✵ ✷ ❖ ❁ ❍ ✵ ✵ ✺ ❆ ❀ ❊ ✺ ❇ ◆ ✿ ✺ ✶ ❇ ✺ ✿ ✷ ❏ ✷ ✾ ✺ ❍ ✵ ❄ ❇ ❍ ✺ ✵ ✷ ❍ ✺ ❇ ✷ ✵ ❊ ❀ ✵ ❁ ✵ ❁ ✷ ❁ ❄ ✿ ✷ ✵ ❏ ❊ ❂ ❀ ❏ ✻ ❋ ❖ ✺ ❖ ❍ ❂ ✺ ❀ ✾ ✺ ✺ ❆ ● ● ❍ ❅ ✸ ✺ ✹ ● ✷ ✾ ✾ ✶ ❈ ❖ ❍ ✷ ✺ ❊ ❈ ❋ ✿ ✺ ❏ ❅ ❀ ✻ ● ❆ ❆ ✸ ✺ ◆ ✹ ❚ € ❂ ❀ ✿ ❯ ✹ ✺ ❋ € ✷ ❖ ✺ ✵ ✷ ❆ ✷ ✺ € ✹ ✵ ✶ ❉ ❏ ✸ ✷ ✵ ✷ ✵ ❆ ✶ ✹ ● ❖ ✾ ● ✺ ❄ ❁ € ❏ ❖ ❇ ✾ ✺ ❏ ❀ ✿ ❊ ❋ ❁ ✵ ✶ ✾ ✸ ✺ ✷ ✶ ✾ ✶ € ❁ ❊ ✵ ❁ ✾ ❋ ✾ ✹ ✻ ✷ ✻ ✺ ✶ ✶ ❃ ◆ ❊ ❃ ✵ ❂ ✵ ✺ ✶ ❃ ✵ ✺ ❀ ✿ ❀ ✵ ✿ ❖ ❁ ❁ ✺ ✺ ✺ ✷ ✾ ✴ i u 45 Qu c h i quy t nh d toán ngân sách nhà n c, phân b ngân sách trung ng n m sau tr c ngày 15 tháng 11 n m tr c C n c vào ngh quy t c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà n c, phân b ngân sách trung ng, ngh quy t c a U ban th ng v Qu c h i v t l ph n tr m (%) phân chia i v i kho n thu phân chia, Th t ng Chính ph giao nhi m v thu, chi cho t ng b , c quan ngang b , c quan thu c Chính ph , c quan khác trung ng, nhi m v thu, chi, t l ph n tr m (%) phân chia i v i kho n thu phân chia m c b sung t ngân sách trung ng cho t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ng C n c vào nhi m v thu, chi ngân sách c c p giao, U ban nhân dân c p có trách nhi m l p d toán ngân sách a ph ng, ph ng án phân b ngân sách c p trình H i ng nhân dân c p quy t nh báo cáo c quan hành nhà n c, c quan tài c p tr c ti p H i ng nhân dân c p t nh quy t nh d toán ngân sách a ph ng, phân b ngân sách c p t nh n m sau tr c ngày 10 tháng 12 n m tr c H i ng nhân dân c p d i quy t nh d toán ngân sách a ph ng, phân b ngân sách n m sau c a c p ch m nh t m i ngày, k t ngày H i ng nhân dân c p tr c ti p quy t nh d toán phân b ngân sách Trong tr ng h p d toán ngân sách nhà n c, ph ng án phân b ngân sách trung ng ch a c Qu c h i quy t nh, Chính ph l p l i d toán ngân sách nhà n c, ph ng án phân b ngân sách trung ng trình Qu c h i vào th i gian Qu c h i quy t nh Tr ng h p d toán ngân sách a ph ng, ph ng án phân b ngân sách c p ch a c H i ng nhân dân quy t nh, U ban nhân dân l p l i d toán ngân sách a ph ng, ph ng án phân b ngân sách c p mình, trình H i ng nhân dân vào th i gian H i ng nhân dân quy t nh, song không c ch m h n th i h n Chính ph quy nh i u 46 Trong trình th o lu n, quy t nh d toán ngân sách phân b ngân sách t i Qu c h i, H i ng nhân dân, quy t nh t ng kho n chi ho c b sung kho n chi m i, Qu c h i, H i ng nhân dân ng th i xem xét quy t nh gi i pháp b o m cân i ngân sách i u 47 Th t ng Chính ph có quy n yêu c u H i ng nhân dân c p t nh i u ch nh l i d toán ngân sách, n u vi c b trí ngân sách a ph ng không phù h p v i quy t nh c a Qu c h i Ch t ch U ban nhân dân có quy n yêu c u H i ng nhân dân c p d i i u ch nh l i d toán ngân sách, n u vi c b trí ngân sách a ph ng không phù h p v i quy t nh c a H i ng nhân dân c p i u 48 C n c vào ngh quy t c a Qu c h i, H i ng nhân dân v d toán ngân sách phân b ngân sách, Chính ph quy t nh gi i pháp t ch c, i u hành ngân sách nhà n c ngân sách trung ng, U ban nhân dân quy t nh ❃ gi i pháp t ch c, i u hành ngân sách a ph ng ngân sách c p i u 49 Vi c i u ch nh d toán ngân sách c th c hi n theo quy nh sau: Tr ng h p có bi n ng l n v ngân sách so v i d toán ã phân b c n ph i i u ch nh t ng th , Chính ph l p d toán i u ch nh ngân sách nhà n c trình Qu c h i, U ban nhân dân l p d toán i u ch nh ngân sách a ph ng trình H i ng nhân dân theo quy trình l p, quy t nh ngân sách quy nh t i Lu t này; Tr ng h p có yêu c u c p bách v qu c phòng, an ninh ho c lý khách quan c n ph i i u ch nh nhi m v thu, chi c a m t s c quan, n v , a ph ng, song không làm bi n ng l n n t ng th c c u ngân sách, Chính ph trình U ban th ng v Qu c h i quy t nh i u ch nh d toán ngân sách nhà n c báo cáo Qu c h i, U ban nhân dân trình H i ng nhân dân quy t nh i u ch nh d toán ngân sách a ph ng ❂ ● ✶ ❀ ✲ ❊ ✺ ✴ ✹ ✲ ✵ ✺ ❍ ✸ ❁ ✺ ❅ ✵ ✿ ❂ ✾ ✸ ❆ ✾ ✹ ❂ ✺ ❑ ❂ ❉ € ✿ ◗ ● ✸ ✺ ✸ ❂ ❆ ✿ ✺ ● ❂ ✵ ✻ ❂ ❁ ● ❍ ❖ ❋ ❏ ❊ ❍ ❅ ✸ ✷ ✑ ▼ ❆ ✺ ✺ ❀ ✹ ❋ ❙ ❆ ✁ ✜ NGU N THU, NHI M V CHI VÀ QUY TRÌNH QU N LÝ NGÂN SÁCH Xà   ✂ ☞ ✄ ☎ ✆ ✛ ✛ ☞ ✕ ✕ ✣ ✎ ✛ ☞ ☞ ☛ ☛ ✠ ✠ ✂ ✒ ✰ ✱ ✱ ☞ ✑ ✡ ☞ ✧ ✍ ☞ ✑ ✔ ✕ ✒ ✆ ✳ ☞ ✒ ✑ ✛ ☞ ✕ ✮ ☞ ✑ ✒ ☞ ☞ ✑ ✥ ✤ ✎ ✕ ☞ ☞ ✠ ✑ ☞ ✬ ✒ ☞ ✛ ☞ ★ ✒ ☛ ✒ ☞ ✑ ☞ ✑ ☞ ✍ ★ ☞ ★ ✤ ✎ ☞ ☛ ☞ ✥ ✤ ✩ ✑ ✓ ☞ ✒ ☞ ✥ ✣ ✢ ✍ ✓ ☞ ✠ ✎ ✆ ✒ ✍ ✍ ☞ ☞ ☛ ☛ ☞ ✎ ☛ ✞ ✭ ✧ ✰ ✎ ✫ ✎ ✰ ☞ ✥ ✫ ✑ ✠ ✠ ✡ ☞ ✣ ✧ ✩ ✍ ✱ ✎ ✎ ☞ ☞ ✕ ✜ ✑ ☞ ✛ ✝ ✕ ✥ ✕ ☛ ☞ ✣ ✮ ☞ ✧ ✒ ☞ ✕ ✢ ✮ ✎ ✡ ☞ ✣ ✛ ✢ ✢ ✥ ✪ ☞ ☞ ✤ ✕ ✣ ☞ ✧ ☞ ✣ ✡ ✝ ✤ ✒ ✛ ✫ ✒ ✮ ☞ ✠ ✕ ✎ ✕ ✤ ✓ ✒ ✛ ✆ ✡ ✮ ★ ✎ ✕ ✤ ✑ ✓ ✍ ✛ ✫ ✞ ✑ ☞ ✑ ✕ ✫ ✍ ☞ ☞ ✤ ☛ ✛ ☞ ✎ ☞ ☛ ★ ☞ ✧ ✞ ☞ ✖ ✑ ✍ ✭ ✑ ☞ ✧ ✓ ✑ ✠ ✩ ✕ ✝ ✛ ☞ ✕ ☞ ☛ ✍ ✠ ☞ ✑ ✆ ☞ ✗ ✆ ✠ ☞ ✥ ☞ ✥ ✥ ✑ ✓ ☛ ✎ ✥ ✰ ✪ ✔ ✩ ✱ ✥ ☞ ☞ ✑ ☞ ✑ ☛ ✍ ✌ ✒ ✑ ✒ ✩ ✵ ✩ ☞ ✢ ✞ ✑ ✝ ✥ ☛ ✌ ✎ ✑ ✪ ✢ ✍ ✡ ✛ ✒ ✥ ✤ ✥ ✑ ✒ ✑ ✥ ✭ ☞ ✌ ✥ ✒ ✒ ✧ ✑ ✡ ✒ ✎ ☞ ✣ ✎ ✧ ✑ ☞ ☞ ✑ ☛ ✥ ✤ ✞ ✤ ✑ ✕ ✕ ✕ ✫ ✒ ✥ ★ ✝ ☞ ✛ ✑ ✥ ✥ ✔ ✕ ✫ ✏ ✒ ✒ ✎ ✱ ✑ ✕ ✱ ✥ ✣ ✠ ✱ ✥ ✒ ☛ ✑ ✒ ✑ ✞ ✩ ✕ ✥ ✍ ✑ ✏ ✛ ☞ ✓ ✓ ☞ ✕ ☛ ☞ ☞ ✥ ☞ ✠ ✑ ✣ ✌ ✕ ✍ ✓ ✛ ✒ ư ☛ ☞ ✑ ✑ ✍ ✥ ☞ ☞ ✎ ✒ ✑ ✢ ✧ ✩ ✎ ✠ ☛ ✦ ✥ ✛ ✎ ✎ ✕ ☛ ☞ ✎ ✝ ✓ ☞ ✥ ✆ ☛ ☛ ✡ ✜ ✎ ✝ ✢ ✭ ✕ ☞ ✓ ✒ ✧ ✮ ✱ ✱ ✥ ✍ ✒ ✑ ✕ ✓ ✑ ✍ ✓ ✕ ☞ ☞ ✱ ✎ ✭ ✑ ✭ ✕ ☞ ✎ ✠ ☛ ✍ ★ ☞ ✆ ✓ ✄ ✏ ✎ ✒ ✟ ✑ ✍ ✟ ✍ ✒ ✵ ✕ ✒ ☞ ✞ ✌ ☞ ✣ ✥ ✎ ✠ ☞ ✛ ★ ☛ ✎ ☛ ☞ ✤ ✔ ☞ ✝ ✎ ✩ ✛ ☞ ✎ ☞ ✥ ✤ ☞ ✧ ✛ ✒ ☞ ✱ ✞ ✑ ✕ ✞ ✦ ✱ ☛ ✝ ☞ ✥ ✓ ☞ ✍ ☞ ✍ ✢ ✤ ✡ ✑ ✠ ✒ ✒ ☞ ☛ ✥ ✓ ✕ ☞ ✣ ✤ ☛ ✫ ✢ ✒ ✑ ★ ✍ ★ ✣ ☛ ✱ ✱ ✞ ☞ ✱ ☛ ✓ ☛ ✧ ✥ ✫ ✯ ✔ ✆ ✳ ✧ ✥ ☞ ✠ ✍ ✎ ☞ ✱ ✒ ✩ ☞ ✒ ✔ ✕ ✆ ☞ ✒ ✥ ✑ ✎ ✦ ✡ ✛ ☞ ✫ ✛ ✥ ✛ ✱ ✕ ✒ ✑ ☞ ✓ ☞ ✝ ✎ ✒ ✛ ☞ ✛ ★ ☞ ✆ ☛ ✭ ☛ ✑ ✫ ☞ ✒ ✡ ✟ ✡ ☞ ✧ ✄ ✭ ☛ ✣ ✫ ✩ ✄ ✢ ✢ ✱ ✍ ✮ ✓ ☞ ✡ ✆ ★ ✢ I Ngu n thu, nhi m v chi c a ngân sách xã: Nguồn thu ngân sách xã: Ngu n thu c a ngân sách xã H i ng nhân dân c p t nh quy t nh phân c p ph m vi ngu n thu ngân sách a ph ng c h ng 1.1 Các kho n thu ngân sách xã h ng m t tr m ph n tr m (100%): Là kho n thu dành cho xã s d ng toàn b ch ng v ngu n tài b o m nhi m v chi th ng xuyên, u t C n c quy mô ngu n thu, ch phân c p qu n lý kinh t - xã h i nguyên t c m b o t i a ngu n t i ch cân i cho nhi m v chi th ng xuyên, phân c p ngu n thu, H i ng nhân dân c p t nh xem xét dành cho ngân sách xã h ng 100% kho n thu d i ây: a) Các kho n phí, l phí thu vào ngân sách xã theo quy nh b) Thu t ho t ng s nghi p c a xã, ph n n p vào ngân sách nhà n c theo ch quy nh; t c) Thu u th u, thu khoán theo mùa v t qu công ích hoa l i công s n khác theo quy nh c a pháp lu t xã qu n lý; d) Các kho n huy ng óng góp c a t ch c, cá nhân g m: kho n huy ng óng góp theo pháp lu t quy nh, kho n óng góp theo nguyên t c t nguy n u t xây d ng c s h t ng H i ng nhân dân xã quy t nh a vào ngân sách xã qu n lý kho n óng góp t nguy n khác; ) Vi n tr không hoàn l i c a t ch c cá nhân n c tr c ti p cho ngân sách xã theo ch quy nh; e) Thu k t d ngân sách xã n m tr c; g) Các kho n thu khác c a ngân sách xã theo quy nh c a pháp lu t 1.2 Các kho n thu phân chia theo t l ph n tr m gi a ngân sách xã v i ngân sách c p trên: a) Theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà n c g m: - Thu chuy n quy n s d ng t; - Thu nhà, t; - Thu môn thu t cá nhân, h kinh doanh; - Thu s d ng t nông nghi p thu t h gia ình; - L phí tr c b nhà, t Các kho n thu trên, t l ngân sách xã, th tr n c h ng t i thi u 70% C n c vào ngu n thu nhi m v chi c a xã, th tr n, H i ng nhân dân c p t nh có th quy t nh t l ngân sách xã, th tr n c h ng cao h n, n t i a 100% b) Ngoài kho n thu phân chia theo quy nh t i i m a kho n 1.2 nêu trên, ngân sách xã c H i ng nhân dân c p t nh b sung thêm ngu n thu phân chia sau kho n thu , l phí phân chia theo Lu t Ngân sách nhà n c ã dành 100% cho xã, th tr n kho n c h ng 100% nh ng v n ch a cân thu ngân sách xã i c nhi m v chi 1.3 Thu b sung t ngân sách c p cho ngân sách xã: Thu b sung t ngân sách c p cho ngân sách xã g m: a) Thu b sung cân i ngân sách m c chênh l ch gi a d toán chi c giao d toán thu t ngu n thu c phân c p (các kho n thu 100% kho n thu ✑ ✞ ✝ ☞ ✣ ✢ ☞ ★ ✥ phân chia theo t l ph n tr m) S b sung cân i c xác nh t n m u c a th i k n nh ngân sách c giao n nh t n n m b) Thu b sung có m c tiêu kho n b sung theo t ng n m h tr xã th c hi n m t s nhi m v c th 1.4 Ngoài kho n thu nêu t i kho n 1.1, 1.2 c t kho n thu trái 1.3, quy n xã không v i quy nh c a pháp lu t Nhiệm vụ chi ngân sách xã: Chi ngân sách xã g m: chi u t phát tri n chi th ng xuyên H i ng nhân dân c p t nh quy t nh phân c p nhi m v chi cho ngân sách xã C n c ch phân c p qu n lý kinh t - xã h i c a Nhà n c, sách ch v ho t ng c a c quan Nhà n c, ng C ng s n Vi t Nam, t ch c tr - xã h i nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a xã, phân c p nhi m v chi cho ngân sách xã, H i ng nhân dân c p t nh xem xét giao cho ngân sách xã th c hi n nhi m v chi d i ây: 2.1 Chi u t phát tri n g m: a) Chi u t xây d ng công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i kh n ng thu h i v n theo phân c p c a c p t nh b) Chi u t xây d ng công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i c a xã t ngu n huy ng óng góp c a t ch c, cá nhân cho t ng d án nh t nh theo quy nh c a pháp lu t, H i ng nhân dân xã quy t nh a vào ngân sách xã qu n lý c) Các kho n chi u t phát tri n khác theo quy nh c a pháp lu t 2.2 Các kho n chi th ng xuyên: a) Chi cho ho t ng c a c quan nhà n c xã: - Ti n l ng, ti n công cho cán b , công ch c c p xã; - Sinh ho t phí i bi u H i ng nhân dân; - Các kho n ph c p khác theo quy nh c a Nhà n c; - Công tác phí; - Chi v ho t ng, v n phòng, nh : chi phí i n, n c, v n phòng ph m, phí b u i n, i n tho i, h i ngh , chi ti p tân, khánh ti t; - Chi mua s m, s a ch a th ng xuyên tr s , ph ng ti n làm vi c; - Chi khác theo ch quy nh b) Kinh phí ho t ng c a c quan ng c ng s n Vi t Nam xã c) Kinh phí ho t ng c a t ch c tr xã h i xã (M t tr n T qu c Vi t Nam, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam) sau tr kho n thu theo i u l kho n thu khác (n u có) d) óng b o hi m xã h i, b o hi m y t cho cán b xã i t ng khác theo ch quy nh ) Chi cho công tác dân quân t v , tr t t an toàn xã h i: - Chi hu n luy n dân quân t v , kho n ph c p huy ng dân quân t v kho n chi khác v dân quân t v thu c nhi m v chi c a ngân sách xã theo quy nh c a Pháp l nh v dân quân t v ; - Chi th c hi n vi c ng ký ngh a v quân s , công tác ngh a v quân s khác thu c nhi m v chi c a ngân sách xã theo quy nh c a pháp lu t; ☞ ✤ ☞ ☛ ✥ ✑ ✥ ✑ ✥ ✤ ✒ ✱ ✥ ✤ ✭ ✒ ✥ ✍ ✱ ✍ ✭ ✥ ✤ ✥ ✤ ✥ ☞ ✥ ✆ ✘ ✤ ✱ ✘ ✑ ✤ ✱ ☞ ☛ ✥ ✍ ✱ ✍ ✞ ✭ ✒ ✞ ☞ ✢ ✑ ✢ ✝ - Chi tuyên truy n, v n ng t ch c phong trào b o v an ninh, tr t t an toàn xã h i a bàn xã; - Các kho n chi khác theo ch quy nh e) Chi cho công tác xã h i ho t ng v n hoá, thông tin, th d c th thao xã qu n lý: - Tr c p hàng tháng cho cán b xã ngh vi c theo ch quy nh (không k tr c p hàng tháng cho cán b xã ngh vi c tr c p vi c l n cho cán b xã ngh vi c t ngày 01/01/1998 tr v sau t ch c b o hi m xã h i chi); chi th m h i gia ình sách; c u t xã h i công tác xã h i khác; - Chi ho t ng v n hoá, thông tin, th d c, th thao, truy n xã qu n lý g) Chi s nghi p giáo d c: H tr l p b túc v n hoá, tr c p nhà tr , l p m u giáo, k c tr c p cho giáo viên m u giáo cô nuôi d y tr xã, th tr n qu n lý ( i v i ph ng ngân sách c p chi) h) Chi s nghi p y t : H tr chi th ng xuyên mua s m kho n trang thi t b ph c v cho khám ch a b nh c a tr m y t xã i) Chi s a ch a, c i t o công trình phúc l i, công trình k t c u h t ng xã qu n lý nh : tr ng h c, tr m y t , nhà tr , l p m u giáo, nhà v n hoá, th vi n, ài ng giao thông, t ng ni m, c s th d c th thao, c u, công trình c p thoát n c công c ng, ; riêng i v i th ng ph tr n có nhi m v chi s a ch a c i t o v a hè, n i th , èn chi u sáng, công viên, xanh ( i v i ph ng ngân sách c p chi) H tr khuy n khích phát tri n s nghi p kinh t nh : khuy n nông, khuy n ng , khuy n lâm theo ch quy nh k) Các kho n chi th ng xuyên khác xã theo quy nh c a pháp lu t , tiêu chu n c a 2.3 C n c vào nh m c, ch Nhà n c; H i ng nhân dân c p t nh quy nh c th m c chi th ng xuyên cho t ng công vi c phù h p v i tình hình c i m kh n ng ngân sách a ph ng II Quy trình qu n lý ngân sách xã: Lập dự toán ngân sách xã: 1.1 Hàng n m, c s h ng d n c a U ban nhân dân c p trên, U ban nhân dân xã l p d toán ngân sách n m sau (các bi u m u theo ph l c s n ph l c s kèm theo Thông t này) trình H i ng nhân dân xã quy t nh 1.2 C n c l p d toán ngân sách xã: - Các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i m, b o an ninh qu c phòng, tr t t an toàn xã h i c a xã; thu ngân sách nhà n c, c - Chính sách, ch ch phân c p ngu n thu, nhi m v chi ngân sách xã t l phân chia ngu n thu H i ng nhân dân c p t nh quy nh; , tiêu chu n, nh m c chi ngân sách - Ch Chính ph , Th t ng Chính ph , B Tài H i ng nhân dân c p t nh quy nh; - S ki m tra v d toán ngân sách xã U ban nhân dân huy n thông báo; - Tình hình th c hi n d toán ngân sách xã n m hi n hành n m tr c 1.3 Trình t l p d toán ngân sách xã: a) Ban Tài xã ph i h p v i c quan thu ho c i thu thu xã (n u có) tính toán kho n thu ngân sách nhà n c a bàn (trong ph m vi phân c p cho xã qu n lý) ✥ ✞ ✑ ✤ ☞ ✎ ✒ ☞ ☛ ✑ ☞ ✑ ✧ ☞ ✓ ✧ ✝ ✕ ☞ ✑ ☞ ✑ ✮ ✥ ✑ ☛ ★ ✑ ✭ ✫ ✢ ✝ ✩ ✆ ☞   ✧ ✎ ✝ ✓ ✑ ✆ ☞ ☛ ✑ ✕ ✏ ✠ ✥ ✤ ✦ ✣ ✎ ✒ ✪ ✰ ✪ ✒ ✕ ✓ ✒ ✓ ✎ ✏ ✆ ✁ ✓ ✠ ✥ ✩ ✧ ✩ ☞ ✥ ✰ ✪ ✒ ☛ ✮ ✓ ☞ ✭ ✎ ✧ ✣ ✎ ✎ ☞ ☛ ✍ ✑ ✠ ☞ ✔ ✝ ☞ ☛ ☞ ✎ ✝ ✕ ☞ ✗ ✑ ✮ ☞ ✧ ✫ ✧ ✒ ✥ ✆ ☞ ✣ ☛ ✝ ✕ ✩ ✜ ✆ ✞ ✡ ✎ ☞ ✱ ✑ ☞ ✝ ✞ ✑ ✑ ☞ ✒ ✤ ✎ ✎ ✕ ☞ ✛ ✠ ✥ ✜ ☞ ☛ ✎ ✍ ☞ ✛ ✑ ☞ ☞ ✕ ☛ ✮ ☞ ✥ ✆ ✞ ✤ ✎ ✑ ✒ ✠ ☞ ☛ ✣ ✭ ☞ ✠ ✠ ✥ ✱ ✞ ✛ ☞ ✜ ☛ ✛ ✠ ✎ ✝ ☞ ✭ ☞ ✤ ☛ ✜ ✤ ✒ ☞ ☛ ✆ ☞ ☞ ✑ ✣ ☞ ✛ ✢ ✜ ✠ ✎ ✤ ✱ ☛ ☞ ✧ ✆ ✝ ✍ ✒ ✧ ✆ ✒ ✞ ☞ ✕ ✑ ✡ ✭ ☛ ☞ ✧ ✤ ✭ ☞ ✜ ✭ ✵ ✍ ☛ ✭ ✌   ✵ ☞ ✓ ☛ ✥ ✠ ☞ ✥ ✵ ☞ ☞ ✣ ✢ ☛ ☞ ✠ ✕ ☞ ✒ ✌ ✓ ✝ ✒ ☞ ☛ ✛ ✝ ✣ ☞ ☛ ✡ ✍ ✣ ☛ ✘ ✠ ✔ ✑ ✆ ✱ ✍ ✞ ✓ ✒ ✱ ✎ ✒ ☞ ✝ ✥ ✥ ✎ ✤ ✝ ✩ ✓ ✓ ✭ ☞ ✠ ✑ ✓ ✭ ✵ ✫ ✥ ✤ ✭ ✬ ☛ ✓ ✧ ✔ ✧ ✛ ✝ ✩ ư ✒ ✍ ✬ ✡ ☞ ✥ ✜ ✣ ✕ ☛ ✣ ✑ ✠ ✎ ✍ ✢ ✣ ☞ ✛ ☞ ✎ ✤ ✓ ✪ ✠ ✥ ✆ ✜ ✡ ✌ ✓ ✝ ✤ ✫ ✠ ✰ ✱ ✪ ✎ ✠ ✒ ✎ ✆ ✤ ✎ ✍ ✣ ✒ ✓ ✠ ✣ ☞ ✆ ✤ ✔ ✬ ✆ ✡ ✵ ☞ ✒ ✜ ✤ ✧ ✑ ✍ ☞ ☛ ✥ ✮ ✎ ✎ ✥ ✤ ✑ ✡ ☞ ✑ ✤ ☞ ✠ ✭ ✑ ✤ ☞ ✮ ✭ ✧ ☞ ✜ ✤ ✎ ✜ ✥ ✑ ✔ ☞ ✎ ☛ ✥ ✱ ✝ ✍ ✠ ✕ ✡ ☞ ✗ ✑ ✍ ✛ ☞ ★ ☛ ✱ ✛ ✤ ✎ ✰ ✒ ☛ ✛ ☞ ★ ✍ ✑ ✣ ☞ ✛ ☞ ✆ ✱ ✛ ✎ ✧ ✑ ✱ ✱ ✞ ✤ ✎ ✤ ✥ ✡ ✍ ✮ ✏ ☛ ✆ ✥ ✛ ☞ ✧ ✎ ☞ ✤ ✜ ✱ ✜ ✱ ✭ ✱ ✎ ✤ ✏ ✧ ✱ ✡ ✍ ☛ ✤ ✥ ✆ ✠ ☛ ☛ ✢ ✠ ✏ ✡ ✌ ✥ ✂ ✆ ✒ ✠ ☛ ✜ ✠ ✜ ✱ ✔ ☞ ☞ ✣ ✮ ✍ ☛ ✵ ✩ ✛ ☞ ✕ ✑ ✞ ✵ ☛ ★ ☛ ✆ ☞ ☞ ✒ ☞ ✎ ☞ ✎ ✥ ✤ ✎ ✢ ✯ ✥ ✎ ✌ ✠ ✔ ✳ ✎ ☞ ☞ ✔ ✝ ☛ ✭ ✢ ✯ ✍ ✡ ✕ ☞ ✮ ✜ ✠ ✎ ✔ ☞ ✥ ✡ ✜ ✔ ✢ ✯ ✔ ✍ ✢ ✮ ✥ ✡ ☞ ✎ ✰ ✜ ☛ ✠ ★ ☞ ✎ ✆ ☞ ☞ ✡ ✧ ✕ ✔ ✑ ✔ ☞ ✱ ✑ ✆ ✠ ✡ ☛ ✢ ✚ ✥ ✑ ✠ ✔ ★ ✧ ✱ ✕ ✕ ✡ ✣ ★ ☞ ✜ ✱ ✓ ✎ ✝ ✥ ☞ ✝ ☞ ✛ ☞ ✡ ✞ ✎ ✍ ✑ ✎ ✔ ☛ ☛ ✤ ✜ ✳ ✱ ✒ ✔ ✎ ☞ ✜ ✥ ✣ ✕ ☛ ✕ ✠ ✥ ✠ ✕ ✒ ✁ ✓ ✡ ✆ ✠ ✧ ✁ ✣ ✢ ☛ ✡ ☞ ✢ ✣ ✱ ✏ ☞ ✧ ✳ ✥ ☞ ✑ ✍ ✥ ✒ ✤ ✍ ✤ ☛ ✌ ✱ ✭ ✆ ✧ ✆ ☞ ✣ ✤ ✑ ☞ ✥ ✮ ✒ ✞ ✍ ✑ ✥ ✣ ✜ ✎ ☞ ✜ ✥ ✣ ✕ ✥ ✮ ✕ ✧ ✑ ✥ ✞ ✱ ✎ ✆ ✗ ✆ ✒ ✣ ✝ ✱ ☛ ✑ ✝ b) Các ban, t ch c thu c U ban nhân dân xã c n c giao ch , nh m c, c vào ch c n ng nhi m v tiêu chu n chi l p d toán chi c a n v t ch c c) Ban Tài xã l p d toán thu, chi cân i ngân sách xã trình U ban nhân dân xã báo cáo Ch t ch xem xét g i U ban Phó Ch t ch H i ng nhân dân xã nhân dân huy n Phòng tài huy n Th i gian báo cáo d toán ngân sách xã U ban nhân dân c p t nh quy nh i v i n m u th i k n nh ngân sách, d) Phòng Tài huy n làm vi c v i U ban nhân dân xã v cân i thu, chi ngân sách xã th i k n nh m i theo kh n ng b trí cân i chung c a ngân sách a ph ng i v i n m ti p theo c a th i k n nh, Phòng Tài huy n ch t ch c làm vi c v i U ban nhân dân xã v d toán ngân sách U ban nhân dân xã có yêu c u 1.4 Quy t nh d toán ngân sách xã: Sau c quy t nh giao nhi m v thu, chi ngân sách c a nh n U ban nhân dân huy n, U ban nhân dân xã hoàn ch nh d toán ngân sách xã ph ng án phân b ngân sách xã trình H i ng nhân dân xã quy t nh Sau d toán ngân c H i ng nhân dân xã quy t nh, U ban sách xã nhân dân xã báo cáo U ban nhân dân huy n, Phòng tài huy n, ng th i thông báo công khai d toán ngân sách xã cho nhân dân bi t theo ch công khai tài v ngân sách nhà n c 1.5 i u ch nh d toán ngân sách xã hàng n m (n u có) tr ng h p có yêu c u c a U ban nhân dân c p m b o phù h p v i nh h ng chung ho c có bi n ng l n v ngu n thu nhi m v chi U ban nhân dân xã ti n hành l p d toán i u ch nh trình H i ng nhân dân xã quy t nh báo cáo U ban nhân dân huy n Chấp hành dự toán ngân sách xã: 2.1 C n c d toán ngân sách xã ph ng án c H i ng nhân dân phân b ngân sách xã c n m ã xã quy t nh, U ban nhân dân xã phân b chi ti t d toán chi ngân sách xã theo M c l c ngân sách nhà n c (m u bi u theo ph l c s kèm theo Thông t này) g i Kho b c làm c n c toán ki m Nhà n c n i giao d ch soát chi 2.2 C n c vào d toán c n m kh n ng thu, nhu c u chi c a t ng quý, U ban nhân dân xã l p d toán thu, chi quý (có chia tháng) g i Kho b c Nhà n c n i giao d ch i v i nh ng xã có ngu n thu ch y u theo ngh c quan tài c p mùa v , U ban nhân dân xã th c hi n ti n c p s b sung cân i d toán ã c giao (n u có) cho phù h p i u hành chi theo ti n công vi c 2.3 Ch t ch U ban nhân dân xã (ho c ng i c u quy n) ch tài kho n thu, chi ngân sách xã toán 2.4 Xã có qu ti n m t t i xã kho n chi có giá tr nh nh m c t n qu ti n m t t i xã Kho b c Nhà n c huy n quy nh cho t ng lo i xã Riêng nh ng xã xa Kho b c Nhà n c, i u ki n i l i khó kh n, ch a th th c hi n vi c n p tr c ti p kho n thu c a ngân sách xã vào Kho b c Nhà n c, nh m c t n c quy nh m c phù h p qu ti n m t 2.5 T ch c thu ngân sách: a) Ban Tài xã có nhi m v ph i h p v i c quan thu m b o thu úng, thu k p th i b) n v , cá nhân có ngh a v n p ngân sách, c n c vào thông báo thu c a c quan thu ho c c a Ban tài xã, l p gi y n p ti n (n p b ng chuy n kho n ho c ✕ ✑ ✵ ✭ ✑ ✴ ✍ ✧ ✒ ✵ ✑ ✴ ✭ ✵ ✎ ☞ ✓ ư ✡ ☞ ✣ ✥ ✓ ✎ ✑ ☞ ✒ ✠ ☞ ✑ ✍ ☞ ✕ ✞ ✭ ✑ ✠ ✔ ✣ ✤ ☞ ✣ ✜ ✩ ✎ ✥ ✡ ✒ ✠ ✑ ✥ ✭ ✑ ✓ ☞ ✎ ✧ ☞ ✵ ✠ ✑ ☞ ✭ ✔ ✠ ✓ ✢ ☞ ☛ ✒ ✎ ✥ ✑ ✣ ☞ ✍ ☛ ✔ ✑ ✥ ✌ ✠ ☛ ☞ ✱ ✣ ✠ ✍ ☞ ✒ ✡ ☞ ✍ ✵ ✤ ✡ ☞ ✠ ✭ ✞ ☞ ✧ ✡ ☞ ✠ ư ✑ ✣ ✧ ✆ ✥ ✧ ✝ ✝ ☞ ✣ ✡ ✒ ✠ ✓ ✧ ✠ ✡ ✌ ✕ ☞ ✑ ✓ ✣ ✝ ☞ ✠ ✒ ✡ ✡ ✢ ☞ ✫ ✒ ✆ ✆ ✡ ☞ ✍ ✕ ✭ ✥ ✢ ☞ ✝ ☛ ✑ ✗ ☞ ☛ ✝ ☞ ☞ ✡ ☞ ✣ ✤ ✍ ☞ ✭ ✓ ✱ ✬ ☞ ✓ ✡ ☞ ☞ ✎ ☛ ✰ ✞ ✒ ✢ ✍ ✗ ★ ✰ ✍ ✝ ☞ ☛ ✣ ✭ ✜ ☞ ✒ ☛ ✯ ✞ ✰ ✓ ✎ ☞ ✰ ✔ ✗ ✣ ✛ ✆ ✤ ☞ ☛ ✝ ☞ ☛ ✵ ✔ ☛ ✒ ✤ ✑ ✆ ✤ ✥ ☛ ✍ ✵ ✓ ★ ✕ ☞ ✜ ✝ ☞ ✥ ✫ ✣ ✗ ☛ ✭ ☞ ☞ ✑ ✍ ư ✠ ☞ ✔ ☞ ✭ ✜ ✣ ✎ ☛ ✎ ☛ ✍ ✞ ✥ ✴ ✍ ✥ ✒ ✒ ✧ ✓ ✧ ☞ ✱ ★ ☞ ☞ ✍ ✍ ✱ ✒ ✝ ✫ ✡ ✒ ✥ ★ ✑ ✣ ✡ ☞ ✱ ✠ ✔ ✠ ✝ ✭ ✞ ✎ ✱ ✡ ✍ ✥ ✥ ✡ ✍ ✭ ☞ ư ✣ ✭ ☞ ✔ ✠ ✥ ✱ ✔ ★ ✞ ✣ ✎ ✓ ✭ ☞ ✠ ☛ ✑ ✡ ✔ ✣ ✭ ★ ✝ ✓ ✒ ✞ ✦ ✢ ✮ ✝ ✎ ☛ ✧ ✥ ✒ ✰ ✣ ✗ ✓ ✰ ✓ ✤ ✝ ✓ ✵ ✥ ✛ ☞ ✣ ☞ ✵ ✱ ✴ ★ ✭ ✣ ☞ ✥ ✭ ✔ ✎ ✡ ✒ ✢ ✠ ✒ ✱ ✥ ✒   ☛ ✱ ✠ ✝ ☞ ✒ ✍ ✝ ✝ ✫ ✥ ✣ ✏ ✫ ✱ ✡ ✕ ✏ ✝ ✓ ✓ ✝ ✓ ✱ ☛ ✡ ✱ ✰ ✭ ☞ ư ✱ ✠ ☛ ✍ ✧ ✱ ✤ ✒ ✢ ✱ ✝ ☞ ✛ ✪ ✝ ☛ ☞ ✤ ✒ ✫ ✵ ✎ ✠ ✱ ✎ ✍ ✭ ☛ ✎ ✧ ✧ ✕ ✎ ✜ ✴ ✵ ✓ ☞ ✱ ☛ ✥ ✰ ✤ ✥ ★ ✭ ✒ ✣ ✔ ✍ ✰ ✰ ✎ ✡ ✛ ☞ ✑ ✥ ✱ ✒ ✞ ☞ ☞ ✎ ✱ ✥ ✎ ☞ ✣ ✥ ✏ ✂ ✝ ✑ ✭ ✥ ✱ ✄ ☞ ✤ ☛ ✓ ✒ ✓ ✁ ☞ ✧ ✬ ✤ ✣ ✒ ✑ ☞ ✛ ✑ ✤ ☞ ✱ ✥ ✍ ✠ ✣ ✥ ✝ ✒ ✱ ✥ ☞ ✏ ✭ ☞ ✢ ✝ ☛ ✒ ✯ ✥ ✤ ☞ ✡ ✖ ✎ ☞ ☞ ✤ ✤ ✱ ✥ ✥ ☞ ✑ ✱ ✍ ✍ ✒ ✥ ✤ ✤ ☛ ✒ ✒ ✡ ✝ ☞ ✎ ✥ ✡ ✢ ✥ ☛ ✥ ✥ ✴ ✱ ☞ ✱ ✫ ✠ ☞ ✓ ☛ ✍ ✰ ✡ ✩ ☞ ✔ ✎ ✒ ✱ ✢ ✎ ✆ ✠ ✞ ✏ ✌ ✫ ✒ ✠ ✝ ✎ ✱ ✓ ✌ ✌ ☛ ✄ ✌ ✥ ✤ ☞ ✥ ✝ ✭ ✒ ✫ ✜ ✗ ✑ ✢ ✣ ✡ ☞ ☛ ☞ ✄ ✥ ✓ ✱ ✍ ✔ ✟ ✌ ✠ ☞ ✒ ✰ ✦ ☛ ✓ ✥ ☛ ☛ ✤ ✵ ☞ ✎ ✑ ✣ ✣ ✎ ✒ ✞ ✔ ✒ ✭ ✒ ✕ ✕ ✗ ✒ ✎ ✕ ☞ ✕ ✎ ✓ ✥ ✤ ☞ ✓ ✥ ✯ ✎ ✰ ✧ ✤ ✝ ✭ ✪ ✗ ✕ ☞ ✠ ✥ ✠ ✕ ✒ ✆ ✱ ★ ☞ ✕ ✑ ✣ ✒ ✥ ☎ ✧ ✡ ☞ ☞ ✢ ✍ ☞ ☞ ✔ ☞ ✞ ✠ ☞ ☛ ☞ ☛ ✕ ✍ ✥ ✬ ✥ ☞ ✭ ✎ ☛ ✭ ☞ ✑ ★ ✎ ✆ ✓ ✥ ✑ ✧ ★ ✔ ✦ ☞ ✕ ☛ ✎ ✱ ✑ ✍ ✕ ✞ ✓ ✠ ✭ ☞ ✦ ✒ ✱ ☞ ✰ ☛ ✌ ✍ ☞ ✥ ✵ ✥   ✣ ✧ ✜ ✭ ☞ ✑ ✎ ✓ ✔ ✛ ✱ ✎ ☞ ✤ ★ ★ ✢ ☛ ✥ ✆ ★ ✝ ✑ ✑ ✛ - B trí ngu n theo d toán n m d toán quý áp ng nhu c u chi, tr ng h p nhu c u chi l n h n thu quý c n có bi n pháp ngh c p t ng ti n c p b sung ho c t m th i s p x p l i nhu c u chi phù h p v i ngu n thu, theo nguyên t c m b o chi l ng, có tính ch t l ng y , k p th i - Ki m tra, giám sát vi c th c hi n chi ngân sách, s d ng tài s n c a t ch c n v s d ng ngân sách, phát hi n báo cáo xu t k p th i Ch t ch U ban nhân , tiêu chu n, nh m c dân xã v nh ng vi ph m ch có bi n pháp m b o th c hi n m c tiêu ti n quy nh (3) Ch t ch U ban nhân dân xã ho c ng i c u quy n quy t nh chi: - Vi c quy t nh chi ph i theo úng ch , tiêu c phê t chu n m c chi ph m vi d toán ng i quy t nh chi ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình, n u chi sai ph i b i hoàn cho công qu tu theo tính ch t, m c vi ph m b x lý k lu t, x ph t hành ho c truy c u trách nhi m hình s b) Nguyên t c chi ngân sách: Vi c th c hi n chi ph i b o m i u ki n: - ã c ghi d toán c giao, tr tr ng c c p có th m h p d toán phân b d toán ch a quy n quy t nh chi t ngu n t ng thu, ngu n d phòng ngân sách; - úng ch , tiêu chu n, nh m c quy nh; c Ch t ch U ban nhân dân xã ho c ng i c u quy n quy t nh chi c) C n c vào d toán chi c n m, d toán quý có chia tháng ti n công vi c, Ban Tài xã làm th c u quy n quy t t c chi trình Ch t ch xã ho c ng i nh g i Kho b c Nhà n c n i giao d ch kèm theo tài li u c n thi t theo quy nh c a pháp lu t Vi c toán kho n chi c a ngân sách xã b ng L nh chi ngân sách xã Trên L nh chi ngân sách xã ph i ghi c th , y ch ng, lo i, kho n, m c, ti u m c theo quy nh c a M c l c ngân sách nhà n c, kèm theo B ng kê ch ng t chi (theo m u ph l c s 15 kèm theo Thông t này); i v i kho n chi l n ph i kèm theo tài li u ch ng minh Tr ng h p toán m t l n có nhi u ch ng, l p thêm B ng kê chi, chi ti t theo M c l c ngân sách nhà n c (theo m u ph l c s 16 kèm theo Thông t này), B ng kê ghi rõ s hi u, ngày tháng c a L nh chi ngân sách xã, ng th i L nh chi ngân sách xã ph i ghi rõ s hi u c a B ng kê, t ng s ti n - Tr ng h p toán b ng ti n m t, s d ng L nh chi ngân sách xã b ng ti n m t Kho b c Nhà n c ki m tra, n u i u ki n th c hi n toán cho c s d ng khách hàng ho c ng i - Trong nh ng tr ng h p th t c n thi t, nh t m ng công tác phí, ng ti n tr c cho khách hàng, cho nhà th u theo h p ng, chu n b h i ngh , ti p khách, mua s m c t m ng chi Trong tr ng h p này, nh , L nh chi ngân sách xã ch ghi t ng s ti n c n t m ng Khi ch ng t h p l , Ban Tài toán t m ng ph i có xã ph i l p B ng kê ch ng t chi (theo m u ph l c ngh toán s 15 kèm theo Thông t này) Gi y t m ng (theo m u ph l c s 17 kèm theo Thông t này) g i Kho b c Nhà n c n i giao d ch làm th t c chuy n t m ng sang th c chi ngân sách - Các kho n toán ngân sách xã qua Kho b c Nhà n c cho i t ng có tài kho n giao d ch Kho b c Nhà n c ho c ngân hàng ph i c th c hi n b ng ✤ ☞ ✎ ✠ ✡ ✎ ✭ ✡ ✤ ✤ ✓ ✌ ✭ ✧ ✒ ✣ ✭ ✑ ✎ ✠ ✠ ✠ ✔ ✭ ☞ ☞ n p b ng ti n m t) n Kho b c Nhà n c n p tr c ti p vào ngân sách nhà n c c) Tr ng h p i t ng ph i n p ngân sách i u ki n n p ti n tr c ti p vào ngân sách nhà n c t i Kho b c Nhà n c theo ch quy nh, thì: - i v i kho n thu thu c nhi m v thu c a c quan thu , c quan thu thu, sau ó l p gi y n p ti n n p ti n vào Kho b c Nhà n c Tr ng h p c quan thu u quy n cho Ban Tài xã thu, c ng th c hi n theo c h ng phí u nhi m thu theo ch quy trình quy nh i v i kho n thu thu c nhi m v thu c a Ban Tài xã, Ban Tài xã thu, sau ó l p gi y n p ti n n p ti n vào Kho b c Nhà n c ho c n p vào qu c a ngân sách xã chi theo ch quy nh n u xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa ch a có i u ki n giao d ch th ng xuyên v i Kho b c Nhà n c d) Nghiêm c m thu biên lai, thu s sách; thu ph i giao biên lai cho i t ng n p C quan Thu , Phòng Tài huy n có nhi m v cung c p biên lai y , k p th i cho Ban Tài xã th c hi n thu n p ngân sách nhà n c nh k , Ban Tài xã báo cáo vi c s d ng quy t toán biên lai ã cc pv ic quan cung c p biên lai ) Tr ng h p c quan có th m quy n quy t nh ph i hoàn tr kho n thu ngân sách xã, Kho b c Nhà n c xác nh n rõ s ti n ã thu vào ngân sách xã c a i t ng n p tr c ti p ho c chuy n kho n vào Kho b c Nhà n c; i v i i t ng n p qua c quan thu c quan thu xác nh n Ban Tài xã làm c n c hoàn tr e) Vi c luân chuy n ch ng t thu c th c hi n nh sau: i v i kho n thu ngân sách xã c h ng 100%, Kho b c Nhà n c chuy n m t liên ch ng t thu cho Ban Tài xã i v i kho n thu phân chia v i ngân sách c p trên, Kho b c Nhà n c l p B ng kê kho n thu ngân sách có phân chia cho xã (theo m u ph l c s 14 kèm theo Thông t này), g i Ban Tài xã i v i s thu b sung t ngân sách huy n cho g) ngân sách xã, Phòng Tài huy n c n c vào d toán s b sung ã giao cho t ng xã, d toán thu chi hàng quý c a xã kh n ng cân i c a ngân sách huy n, thông báo ng i u s b sung hàng quý (chia tháng) cho xã ch hành ngân sách Phòng tài huy n c p s b sung cho xã (b ng L nh chi ti n) theo nh k hàng tháng 2.6 T ch c th c hi n nhi m v chi ngân sách: a) Trách nhi m c a c quan cá nhân vi c qu n lý chi ngân sách xã: (1) Các t ch c, n v thu c xã: - Chi úng d toán c giao, úng ch , tiêu chu n, nh m c, úng m c ích, i t ng ti t ki m, có hi u qu - L p d toán s d ng kinh phí hàng quý (có chia tháng) g i Ban Tài xã Khi có nhu c u chi, làm ngh Ban Tài xã rút ti n t i Kho b c ho c th t c qu t i xã toán - Ch p hành úng quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê quy t toán s d ng kinh phí v i Ban Tài xã công khai k t qu thu, chi tài c a t ch c, nv (2) Ban Tài xã: - Th m tra nhu c u s d ng kinh phí c a t ch c n v ✓ ✓ ☞ ✠ ✠ ✵ ✡ ✩ ✒ ✣ ✒ ☞ ☛ ✣ ✤ ✩ ✥ ✴ ✝ ✧ ✒ ✫ ✡ ✒   hình th c chuy n kho n (tr tr ng h p kho n chi nh có th toán b ng ti n m t) Khi toán b ng chuy n kho n, s d ng L nh chi ngân sách xã b ng chuy n kho n i v i kho n chi t ngu n thu c gi l i t i xã, Ban Tài xã ph i h p v i Kho b c Nhà n c nh k làm th t c h ch toán thu, h ch toán chi vào ngân sách xã; làm th t c h ch toán thu, h ch toán chi ph i kèm theo B ng kê ch ng t thu B ng kê ch ng t chi theo úng ch quy nh d) Chi th ng xuyên: (1) u tiên chi tr ti n l ng, kho n ph c p cho cán b công ch c xã, nghiêm c m vi c n l ng kho n ph c p (2) Các kho n chi th ng xuyên khác ph i c n c vào d toán n m, kh i l ng th c hi n công vi c, kh n ng th c hi n chi cho phù c a ngân sách xã t i th i i m chi h p ) Chi u t phát tri n: (1) Vi c qu n lý v n u t xây d ng c b n c a theo quy nh c a Nhà ngân sách xã ph i th c hi n y n c v qu n lý u t xây d ng c b n phân c p c a t nh; vi c c p phát toán, quy t toán v n u t xây d ng c b n c a ngân sách xã th c hi n theo quy nh c a B Tài (2) i v i d án u t b ng ngu n óng góp theo nguyên t c t nguy n, quy nh chung c n ph i b o m: - M s sách theo dõi ph n ánh k p th i m i kho n óng góp b ng ti n, ngày công lao ng, hi n v t c a nhân dân - Quá trình thi công, nghi m thu toán ph i có s giám sát c a Ban giám sát d án nhân dân c - K t qu u t quy t toán d án ph i c thông báo công khai cho nhân dân bi t (3) Th c hi n nhi m v xây d ng c b n ph i m quy nh, b o úng d toán, ngu n tài theo ch nghiêm c m vi c n xây d ng c b n, chi m d ng v n d i m i hình th c 2.7 Ki m tra, giám sát ho t ng ngân sách xã: a) H i ng nhân dân xã giám sát vi c th c hi n thu, chi ngân sách xã b) Các c quan tài c p th ng xuyên ki m tra, h ng d n công tác qu n lý ngân sách xã Kế toán toán ngân sách xã: 3.1 Ban Tài xã có trách nhi m th c hi n công tác h ch toán k toán quy t toán ngân sách xã theo M c l c ngân sách nhà n c ch k toán ngân sách báo cáo k toán quy t xã hi n hành; th c hi n ch toán theo quy nh Kho b c Nhà n c n i giao d ch th c hi n công tác k toán thu, chi qu ngân sách xã theo quy nh; nh k hàng tháng, quý báo cáo tình hình th c hi n thu, chi ngân sách xã, t n qu ngân sách xã g i U ban nhân dân xã; báo cáo t xu t khác theo yêu c u c a U ban nhân dân xã 3.2 Th i gian ch nh lý quy t toán ngân sách xã h t ngày 31 tháng 01 n m sau 3.3 th c hi n công tác khoá s quy t toán hàng n m, Ban Tài xã th c hi n vi c sau ây: a) Ngay tháng 12 ph i rà soát t t c các kho n thu, chi theo d toán, có bi n pháp thu y kho n ph i thu vào ngân sách gi i quy t k p th i nhu c u chi theo d toán Tr ng h p có kh n ng h t thu ph i ch ng có ph ng án s p x p l i kho n chi m b o cân i ngân sách xã ✴ ✧ ✒ ✭ ✰ ✔ ✣ ✴ ✵ ✴ ✥ ✣ ✧ ✧ ☛ ✒ ✆ ✱ ✡ ✌ ✒ ✠ ✛ ✫ ☞ ✪ ✣ ✡ ✓ ✓ ☞ ☛ ✣ ✯ ✍ ✓ ✱ ✒ ☞ ✑ ✫ ☞ ư ✠ ✒ ✝ ✫ ✰ ✭ ✑ ✆ ✥ ✣ ✍ ✓ ✣ ☞ ✠ ✧ ✝ ✒ ✥ ✤ ★ ☞ ★ ☞ ☞ ✤ ✍ ☞ ✤ ☛ ✕ ✡ ✡ ✠ ☞ ★ ☞ ✤ ☞ ✴ ✛ ☞ ✩ ✒ ✴ ☞ ☛ ✭ ☞ ✔ ✑ ✞ ✍ ✤ ✰ ✎ ✒ ★ ☞ ✎ ✒ ✤ ☞ ✧ ✥ ✒ ✥ ✤ ✱ ✛ ☞ ✒ ✎ ☞ ✤ ✕ ✥ ✣ ✤ ☞ ✧ ☞ ✓ ✑ ✛ ☞ ✏ ✎ ✱ ✱ ✥ ☞ ☛ ✎ ☛ ☞ ☞ ☛ ✎ ✑ ✓ ✎ ✥ ☞ ✠ ✥ ✤ ✠ ☛ ✤ ✬ ☞ ✰ ★ ✍ ✧ ✥ ✤ ✒ ✥ ✥ ✒ ✎ ✤ ✔ ✎ ✒ ✣ ✦ ☞ ✥ ✬ ☞ ư ✠ ✮ ✎ ☞ ✣ ✍ ✜ ✣ ✧ ✎ ☞ ✠ ☞ ✔ ✓ ✔ ✆ ✎ ☛ ✥ ✤ ✛ ✧ ✆ ✎ ✥ ✤ ✆ ✆ 3.4 Quy t toán ngân sách xã hàng n m: a) Ban Tài xã l p báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách xã hàng n m (các bi u m u theo ph l c s n ph l c s 13 kèm theo Thông t này) trình U ban nhân dân xã xem xét trình H i ng nhân dân xã phê chu n, ng th i g i Phòng Tài huy n t ng h p Th i gian g i báo cáo quy t toán n m cho Phòng Tài huy n U ban nhân dân c p t nh quy nh b) Quy t toán chi ngân sách xã không c l n h n quy t toán thu ngân sách xã K t d ngân sách xã s chênh l ch l n h n gi a s th c thu s th c chi ngân c chuy n sách xã Toàn b k t d n m tr c (n u có) vào thu ngân sách n m sau c) Sau H i ng nhân dân xã phê chu n, báo cáo quy t toán c l p thành 05 b n g i cho H i ng nhân dân xã, U ban nhân dân xã, Phòng tài huy n, Kho b c Nhà n c n i xã giao d ch ( làm th t c ghi thu k t d ngân sách), l u Ban tài xã thông báo công khai n i công c ng cho nhân dân xã bi t d) Phòng Tài huy n có trách nhi m th m nh báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách xã, tr ng h p có sai sót ph i báo cáo U ban nhân dân huy n yêu c u H i ng nhân dân xã i u ch nh ✎ ✏ ✧ ✡ ✧ ✑ ✎ ☞ ✱ ✜ ✱ ✛ ☞ ✗ ✰ ✥ ✎ ☞ ✢ ✧ ✣ ✔ ✆ ✕ ✜ ✮ ☞ ☛ ☞ ✣ ✠ ✎ ✡ ✠ ✡ ✪ ✡ ✤ ✎ ✤ ✎ ✆ ☞ ư ☞ ✠ ✧ ✣ ✛ ☞ ✗ ✞ ✣ ✒ ☞ ✧ ✰ ✑ ✛ ☞ ✥ ✠ ☛ ☞ ✧ ✍ ✱ ✎ ✑ ✥ ☞ ☛ ✛ ☞ ✗ ✥ ✎ ✒ ✜ ✭ ☞ ✔ ✣ ★ ✥ ✑ ✮ ✖ Ph n III PH M VI VÀ T CH C QU N LÝ CÁC HO T NG TÀI CHÍNH KHÁC C A Xà ✁ ✓ ✄ ✄ ✁ ☎ ☛ ☞ ✬ ✍ ✍ ✧ ☞ ✒ ✒ ☞ ✑ ✬ ✫ ☞ ☞ ✬ ☛ ☞ ☞ ✑ ☞ ☞ ☞ ✭ ☞ ☞ ✑ ☞ ✛ ✣ ☞ ✑ ☞ ☛ ✥ ✛ ✝ ✍ ✓ ☞ ✤ ✥ ☛ ☛ ✦ ✑ ☞ ☞ ✞ ✣ ✬ ☛ ✤ ✡ ✬ ✠ ☞ ✒ ✎ ✒ ☞ ✎ ✔ ✒ ✍ ✬ ✘ ✍ ✆ Các quỹ công chuyên dùng xã: Các qu công chuyên dùng c a xã quy nh t i Thông t qu tài c l p theo quy nh n n áp c a Nhà n c (qu qu c phòng an ninh, qu ngh a, ) kho n óng góp nguyên t c t nguy n c H i ng nhân c a nhân dân thôn, b n huy ng ã dân xã quy t nh nh ng không a vào ngân sách xã theo ch quy nh N i dung, m c ph ng th c qu n lý thu chi qu th c hi n theo quy nh c a Nhà n c i v i t ng qu quy nh c a H i ng nhân dân xã ✱ ✎ ✂   ✘ ✒ ★ ☞ ✒ ✡ ✒ ✣ ✜ ☞ ✕ ✥ ✤ ☞ ✎ ✤ ✓ ✎ ✒ ✒ ☞ ☛ ✫ ✎ ✢ ✤ ✑ ☞ ✎ ✜ ✎ ✮ ✆ ☞ ✒ ✥ ✤ ✎ ✆ ✑ ✆ ✍ ✎ ✜ ✕ ✑ ✔ ✒ ✎ ☞ ✎ ✧ ✣ ✆ ✎ ☞ ✛ ✥ ✤ ✛ ★ ✑ ✬ ✯ ✌ ☞ ✣ ✎ ✎ ✓ ✆ ✥ ✎ ✑ ✓ ✤ ☞ ✑ ✓ ☞ ✔ ✒ ✣ ✣ ✥ ✎ ✎ ✎ ✥ ✤ ✠ ✎ ✔ ✥ ✔ ✤ ✥ ✒ ✠ ✡ ✡ ☞ ✰ ✕ ✧ ✔ ✠ ✤ ☞ ☞ ✑ ✥ ✮ ✱ ✡ ✛ ☞ ✡ ✧ ✕ ✞ ✱ ✒ ☞ ✡ ☛ ✱ ✑ ✑ ✆ ✝ ✚ ✒ ✎ ✞ ✣ ☞ ✑ ✎ ✒ ✒ ✥ ✤ ✎ ✎ ✤ ✆ ✱ ☞ ✒ ✤ ✣ ✆ ✍ ✥ ✣ ✔ ✆ ✚ ✥ ✧ ★ ✒ ✓ ✔ ✦ ✎ ✒ ✢ ☛ ✱ ✎ ✍ ☛ ☞ ✪ ✒ ✍ ✎ ✍ ☛ ✥ ✓ ✵ ✒ ★ ✣ ☞ ✥ ✤ ✒ ư ✥ ✤ ✦ ✒ ☞ ★ ☞ ✓ ✰ ✒ ✍ ✑ ✌ ✆ ✍ ✒ ✎ ✍ ✒ ✒ ✠ ✱ ✆ ✥ ✤ ✡ ✮ ✡ ✥ ✧ ✕ ✒ ✆ ✥ ★ ☞ ✥ ✤ ☞ ✡ ✒ ✒ ✧ ✒ ✥ ✤ ☞ ✔ ✥ ✮ ✣ ★ ☞ ✭ ✔ ✡ ✆ ✤ ✒ ✒ ✓ ✆ ✱ ✒ ☞ ✧ ✠ ✕ ✒ ✣ ✠ ✍ ✣ ☞ ✱ ✪ ☞ ★ ☞ ✓ ✥ ✕ ✒ ✒ ✒ ✒ ✱ ✕ ✝ ✕ ✒ ✓ ✒ ✒ ✔ ✒ ☞ ✠ ✕ ✌ ☛   ✒ ✎ ✒ ✓ ✝ ✎ ✓ ✓ ✍ ☞ ✠ ✓ ✱ ☞ ✎ ✱ ☞ ✥ b) Ph i h p v i Kho b c Nhà n c huy n n i giao d ch i chi u t t c kho n thu, chi ngân sách xã n m, b o m h ch toán y , xác kho n thu, chi theo M c l c ngân sách nhà n c, ki m tra l i s thu c phân chia gi a c p ngân sách theo t l quy nh i v i kho n t m thu, t m gi , t m vay c) (n u có) ph i xem xét x lý ho c hoàn tr , tr ng h p ch a c, ph i làm th t c chuy n sang n m sau x lý d) Các kho n thu, chi phát sinh vào th i i m cu i c th c hi n theo nguyên t c sau: n m - Các kho n thu ph i n p ch m nh t tr c cu i gi làm vi c ngày 31/12, n u n p sau th i h n ph i h ch toán vào thu ngân sách n m sau c b trí d toán ngân sách - Nhi m v chi n m, ch c chi niên ngân sách n m ó, kho n chi có d toán n h t 31/12 ch a th c hi n c không c chuy n sang n m sau chi ti p, tr tr ng c, ph i cU h p c n thi t ph i chi nh ng ch a chi ban nhân dân quy t nh cho chi ti p, ó h ch toán quy t toán nh sau: n u th c hi n th i gian ch nh lý quy t toán dùng t n qu n m tr c chi quy t toán c quy t nh th c hi n vào ngân sách n m tr c; n u n m sau, làm th t c chuy n ngu n sang n m sau chi ti p th c hi n quy t toán vào chi ngân sách n m sau ✡ ☛ ✍ ✝ ✒ ✠ ☞ ✡ ✠ ✥ ✜ Ban Tài xã có nhi m v giúp U ban nhân dân xã qu n lý qu (th c hi n thu, chi; t ch c h ch toán, quy t toán riêng t ng qu ; th c hi n ch báo cáo theo quy nh, ) Kinh phí c a qu ch a s d ng h t n m c chuy n sang n m sau U ban nhân dân xã ph i báo cáo k t qu ho t ng hàng n m c a t ng qu cho H i ng nhân dân xã, U ban nhân dân huy n, Phòng Tài huy n công khai cho nhân dân bi t Hoạt động tài nghiệp xã: Ho t ng tài s nghi p c a xã bao g m: ho t ng c a tr m y t , tr ng m m non, ho t ng v n hoá thông tin, th d c th thao, ho t ng qu n lý ò, ch , m h ao, t ai, tài nguyên, b n bãi, U ban nhân dân xã tr c ti p ng t ch c qu n lý quy nh theo ch M i ho t ng tài s nghi p c a xã c t ch c qu n lý th ng nh t theo nguyên t c: a) U ban nhân dân xã giao cho ban, ngành, t ch c c a xã tr c ti p th c hi n t ng lo i s nghi p Các ban, ngành, t ch c ph i l p k ho ch tài hàng n m, trình U ban nhân dân xã t, k ho ch tài ph i tính toán y kho n thu, kho n chi; s ph i n p ngân sách xã ho c s h tr t ngân sách xã theo ch quy nh (n u có) U ban nhân dân xã có nhi m v t ng h p báo cáo k ho ch tài k t qu tài hàng n m c a t ng ho t ng s nghi p trình H i ng nhân dân xã H i ng nhân dân xã giám sát ho t ng s nghi p b) Ban Tài xã giúp U ban nhân dân xã qu n lý tài ho t ng s nghi p c a xã (h ng d n nv c giao th c hi n ho t ng s nghi p vi c t ch c h ch toán quy t toán thu, chi; th c hi n ch báo cáo tài phù h p v i t ng ho t ng, ki m tra th ng xuyên t xu t tình hình tài c a ho t ng này, ) Các hoạt động tài thôn bản: Các kho n óng góp nguyên t c t nguy n c a nhân dân s d ng vào m c ích c th ph c v cho l i ích chung c a c ng ng thôn b n thôn b n tr c ti p huy ng không a vào ngân sách xã Vi c huy ng ch c th c hi n sau có s th ng nh t, t nguy n c a nhân dân v ch tr ng, m c huy ng ph i báo cáo U ban nhân dân xã Thôn b n ph i c ng i m s sách ghi chép y , c th kho n thu, chi công khai v i nhân dân k t qu huy ng, k t qu s d ng ngu n tài Thôn b n ch thu chi theo t ng công vi c Tr ng h p ti n huy ng ch a s d ng t i, thôn b n có th nh xã g i vào tài kho n ti n g i c a xã t i Kho b c Nhà n c Ban Tài xã có nhi m v giúp U ban nhân dân xã h ng d n, ki m tra (khi c n thi t) v tài i v i ho t ng tài thôn b n Các hoạt động tài khác xã: ng, 4.1 Ho t ng tài c a t ch c oàn th c qu n lý theo i u l c a t ng t ch c, không a vào ngân sách xã không thu c ho t ng tài khác c a U ban nhân dân xã Các t ch c ng, oàn th xã ph i c ng i m s sách theo dõi c th t ng kho n thu, chi; t t ch c thu, chi th c hi n ch báo cáo, công khai tài theo qui nh c a t ng t ch c 4.2 Các kho n thu h , chi h : g m kho n thu, chi thu c nhi m v c a t ch c, c quan khác nh xã thu, chi h (h c phí, kho n óng góp cho qu b o hi m xã h i, b o hi m y t , ) Ban Tài xã giúp U ✒ ✬ ✫ ☞ ✎ ✥ ✤ ✎ ✓ ✬ ☛ ✆ ✧ ✣ ✑ ✬ ✍ ☞ ☞ ✑ ✑ ✑ ✫ ☞ ✓ ☞ ✑ ✑ ✒ ✥ ✔ ✣ ✛ ☞ ✤ ☞ ✑ ☞ ✝ ☞ ☞ ✓ ✢ ✝ ✑ ✝ ✕ ✍ ☞ ✎ ✥ ✤ ✝ ✫ ✒ ✓ ★ ☞ ☞ ☞ ✡ ✳ ✎ ✆ ✍ ✫ ☞ ✓ ✑ ✑ ✑ ✛ ☞ ☞ ✓ ☞ ✓ ☞ ☛ ✑ ✑ ✣ ☞ ✓ ✝ ☞ ✔ ✫ ✠ ✧ ☞ ☞ ☞ ✣ ✛ ☞ ✑ ☞ ✥ ✑ ✒ ✡ ✭ ✍ ✍ ✜ ✒ ★ ☞ ☞ ✍ ✒ ✧ ✑ ✑ ✔ ✠ ☞ ✒ ✭ ✥ ✔ ✧ ☞ ✣ ✓ ✠ ☞ ✑ ✎ ✭ ☞ ☞ ✑ ✒ ✣ ✢ ✍ ✭ ☞ ✥ ✍ ✝ ✢ ✫ ✧ ✢ ✒ ✩ ✒ ✔ ✑ ✧ ✢ ✍ ✒ ✚ ✧ ✎ ☛ ✍ ✛ ✑ ✝ ✱ ✒ ✒ ✱ ☞ ✑ ✌ ☞ ✎ ✥ ✤ ✒ ✑ ✝ ✩ ✝ ✤ ✥ ✑ ✢ ✰ ✢ ✑ ☞ ✫ ✢ ☞ ✑ ✝ ✒ ✔ ✬ ✒ ✜ ✍ ✡ ✝ ☞ ✑ ✣ ✡ ✝ ✍ ✥ ✣ ✍ ✣ ✜ ✩ ☞ ☛ ✜ ✱ ✝ ☞ ✍ ✥ ✤ ☛ ✜ ✒ ✑ ✍ ✒ ✡ ☞ ✔ ✕ ✧ ✵ ✥ ✑ ✎ ✡ ✆ ☞ ☞ ✓ ✔ ✧ ✒ ☞ ✧ ☞ ☞ ✓ ✑ ✱ ☞ ✒ ✎ ✆ ✥ ✓ ✓ ✒ ✕ ✱ ✩ ✑ ✓ ✩ ✍ ☛ ✠ ✥ ✑ ✣ ✎ ☞ ✪ ✜ ✡ ☞ ✑ ☞ ✥ ✎ ✑ ✛ ☞ ✣ ✬ ✎ ✡ ✌ ✍ ✓ ✎ ✥ ✤ ✝ ✑ ✥ ✒ ✭ ✬ ✡ ☞ ✒ ☞ ☛ ✧   ✠ ✵ ✍ ☞ ✎ ☞ ✧ ✍ ✆ ✝ ☞ ✓ ✣ ✓ ✑ ✁ ✫ ✓ ☞ ✛ ✔ ☞ ✧ ✒ ✒ ✫ ✠ ✥ ✤ ☞ ✛ ☞ ✡ ☞ ✎ ✒ ✑ ✞ ✑ ✮ ✍ ☞ ✤ ✍ ☞ ✒ ✔ ✎ ✑ ✎ ✑ ✣ ✕ ✡ ✆ ☞ ✰ ✱ ✢ ☞ ✥ ✠ ✝ ☛ ✧ ✚ ✍ ✍ ✠ ✎ ✡ ✒ ✝ ✓ ✜ ✌ ✑ ✗ ✡ ☞ ✑ ✧ ✓ ✜ ☞ ✜ ✒ ✍ ✫ ✓ ✜ ★ ✧ ✓ ☞ ✍ ☛ ☛ ☞ ☞ ✱ ✧ ✰ ☞ ✥ ✒ ✥ ✠ ✆ ✧ ✎ ☞ ✩ ✠ ✱ ✭ ✒ ✏ ☞ ✰ ✧ ✱ ☞ ✱ ✫ ✑ ✍ ✰ ✮ ✑ ✰ ✔ ☞ ✒ ✝ ✥ ✱ ✛ ✠ ✎ ✑ ✡ ✥ ✧ ✒ ✒ ✥ ✎ ✍ ✓ ☞ ✠ ✱ ✎ ✔ ✓ ✍ ✠ ✬ ✢ ✕ ✡ ✒ ☞ ✒ ✰ ✪ ✤ ✎ ✕ ☞ ☛ ✓ ✤ ✝ ✠ ✓ ✤ ✤ ✍ ✰ ✓ ✥ ✔ ✑ ✎ ✒ ✦ ✱ ✒ ✥ ✤ ✱ ✒ ☞ ✓ ✕ ☛ ✆ ✱ ✥ ✱ ✔ ✭ ✩ ✧ ✱ ✥ ✧ ✎ ✓ ✤ ✰ ✕ ✡ ☞ ✥ ✧ ✍ ✦ ✍ ✮ ✑ ☞ ✣ ✑ ☞ ✓ ✕ ✑ ✱ ✓ ✱ ✎ ✥ ✤ ✱ ☞ ✥ ☞ ☞ ✓ ✠ ✤ ✓ ☞ ✎ ✑ ✎ ✒ ✍ ✤ ✥ ✤ ✧ ✠ ✮ ✔ ✭ ✮ ✢ ✏ ✍ ✛ ☞ ✱ ✒ ✥ ✣ ☞ ✢ ✥ ☞ ☞ ✑ ✥ ✑ ✜ ☛ ✥ ✤ ✛ ✛ ☞ ✎ ☞ ✒ ✥ ✤ ✜ ✑ ✤ ✆ ✥ ✓ ✍ ✣ ☞ ✎ ✫ ✎ ✣ ☛ ✡ ✤ ✡ ✜ ☞ ✒ ✱ ✢ ✧   ✄ ✝ ✠ ✫ ✓ ✒ ✣ ✎ ☛ ✫ ✎ ✒ ✵ ✑ ☞ ✑ ✜ ✓ ✍ ✑ ✎ ✍ ✥ ✤ ✥ ☞ ✑ ✏ ư ✎ ✞ ✜ ✒ ✒ ✒ ✱ ✢ ✩ ✦ ✦ ✤ ✢ ✫ ✒ ✢ ✍ ✒ ✣ ✜ ✆ ✕ ✑ ✒ ✥ ✤ ✡ ✒ ✝ ✍ ☛ ✓ ✰ ✣ Ph n IV T CH C TH C HI N C n c vào quy nh c a Thông t này, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ng có trách nhi m h ng d n chi ti t cho phù h p v i tình hình c th c a t ng a ph ng, ng th i ch o c quan tài c p t nh, quy n c quan tài c p huy n t ng c ng công tác ôn c, ki m tra, giám sát tình hình qu n lý ngân sách qu n lý ho t ng tài khác c a xã, ph ng, th tr n; gi i quy t, x lý k p th i nh ng v ng m c, sai ph m phát sinh trình th c hi n c a xã U ban nhân dân c p có k ho ch c th t ng b c c ng c Ban Tài c a xã Ban Tài xã th c hi n t t ch c n ng giúp U ban nhân dân xã qu n lý ngân sách xã ho t ng tài khác c a xã quy nh Ch c danh s l ng cán b c a theo ch Ban Tài xã c n c vào kh i l ng công vi c, quy c Chính ph quy nh mô thu, chi nh biên 2.1 Ban Tài xã g m: a) Tr ng ban u viên U ban nhân dân ph trách công tác tài chính, có nhi m v giúp Ch t ch U ban nhân dân xã t ch c th c hi n công tác qu n lý ngân sách xã ho t ng tài khác c a xã b) Ph trách k toán ph i ng i có trình chuyên môn nghi p v , t i thi u trung c p tài k toán; mi n núi cao c bi t khó kh n, t i thi u ph i qua t o ng n h n chuyên ngành tài k toán, nh ng ph i có k t trình trung c p vào n m 2005 ho ch t o Ng i ph trách k toán có nhi m v giúp Tr ng ban tài qu n lý ho t ng thu, chi ngân sách xã ho t ng tài khác xã; th c hi n công tác k toán, quy t i v i nh ng xã quy toán ngân sách xã qu c a xã mô l n, qu n lý ph c t p, Ch t ch U ban nhân dân huy n c b trí thêm m t cán b tài k có th cho phép xã toán làm vi c theo ch h p ng lao ng hi n hành c) Th qu có nhi m v qu n lý qu ti n m t c a xã ( i v i xã có quy mô thu chi nh có th s d ng cán b c cán b k toán xã) kiêm nhi m, nh ng không 2.2 U ban nhân dân c p t nh ph i có k ho ch t cán b ã c t o theo n n m 2005 b trí tiêu chu n qu n lý tài - ngân sách xã, ng th i b o th ng xuyên t ch c t o, b i d ng cán b xã m n ng l c qu n lý tài - ngân sách theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà n c Vi c n ch n thay th cán b i v i t ng ch c danh c a Ban Tài xã th c hi n theo quy nh c a Nhà n c Thông t thay th Thông t s 118/2000/TT- BTC ngày 22/12/2000 c a B Tài quy nh v qu n lý ngân sách xã ho t ng tài khác xã, ph ng, th tr n có hi u l c thi hành t n m ngân sách 2004 Các v n b n, ch v qu n lý tài chính, ngân sách xã tr c ây trái v i quy nh t i Thông t không hi u l c thi hành U ban nhân dân c quan tài c p ch u trách nhi m thi hành Thông t Trong trình th c hi n, n u có khó kh n, v ng m c c n ph n ánh v B Tài k p th i gi i quy t./ ✥ ✎ ☞ ✎ ✚ ✢ ✕ ☞ ✜ ✎ ✒ ✮ ✓ ✧ ✱ ★ ☞ ☞ ☞ ✂ ★ ✧ ☞ ✥ ✑ ✆ ✛ ✍ ✎ ✓ ✆ ✒ ☛ ✁ ✜ ✤ ✍ ✎ ✑ ✖ ✓ ✛ ☞ ✥ ✑ ✑ ✑ ✱ ✎ ☞ ☞ ✧ ✱ ✎ ✬ ✥ ✓ ✒ ✱ ✰ ✥ ✆ ✒ ✆ ✝ ✎ ✥ ✤ ✍ ☞ ✜ ☞ ✢ ban nhân dân xã th c hi n kho n thu h , chi h theo ch quy nh hi n hành, không c s d ng kho n thu h , chi h sai m c ích ph i m s sách theo dõi riêng, c th t ng kho n thu h , chi h ✤ ✱ ✍ ☞ ☛ ✭ ✒ ✕ ☛ ✔ ✆ ✥ ✥ ✎ ✒ ☞ ✠ ☞ ✆ ✒ ☛ ✓ ✕ ✎ ✧ ✫ ✭ ✑ ✠ ✥ ✥ ☞ ✑ ✤ ✤ ✜ ☛ ☞ ☞ ✓ ✩ ✤ ✑ ✆ ☛ ✔ ✒ ✦ ✎ ✠ ★ ✒ ✭ ✑   KT/B N i nh n: - Các B , c quan ngang B , c quan thu c CP - C quan TW c a oàn th - V n phòng qu c h i - V n phòng Ch t ch n c - V n phòng TW Ban c a ng - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao - Toà án nhân dân t i cao - Công báo - H ND, UBND t nh, TP tr c thu c TW - S TC-VG t nh, TP tr c thu c TW - C c Thu t nh, TP tr c thu c TW - KBNN t nh, TP tr c thu c TW - Các n v thu c tr c thu c B Tài - L u: VP, V NSNN   ✑ ✑   TR NG B TÀI CHÍNH TH TR NG ☎ ✁ ☎ ✄ ✁ ✑ ✍ ☞ ✡ ✆ ✆ ✧ ✑ ✍ ☛ ✆ ✍ ✥ ✂ ( ã ký) ✠ ✌ ✒ ✡ ✧ ✡ ✌ ✮ ✑ ✤ ✮ ✩ ✎ ✮ ☛ ✱ ✑ ✤ ✑ ✑ ✤ ✱ ☞ ✑ ✤ ✮ ✤ ✑ ✑ TR N V N TÁ ✄ ☎ ✜   B ✁ TÀI CHÍNH ——— S : 01/2007/TT- BTC Hà N i, ngày 02 tháng 01 n m 2007 THÔNG T H ng d n xét t, th m nh thông báo quy t toán n m i v i c quan hành chính, n v s nghi p, t ch c c ngân sách nhà n c h tr ngân sách c p ————— ✳ ✞ ☎ ✠ ✟ ✡ ✁ ✍ ✝ ✡ ✒ ✡ ✆ ☛ ✙ ✘ ✛ ✏ ✪ ✤ ✦ ✣ ✘ ✙ ✾ ✁ ✘ ✙ ✥ ư ✜ ✘ ✿ ✰ ❀ ✗ ✣ ★ ✙ ☞ ❁ ✣ ❃ ✬ ✣ ✜ ✙ ✘ ✙ ✳ ✪ ✦ ✙ ✙ ✶ ✴ ✙ ✪ ✳ ✙ ✳ ✙ ✮ ✳ ✁ ✙ ✜ ✧ ✙ ✦ ✙ ✙ ✘ ✛ ✬ ư ✲ ✗ ✫ ✘ ✫ ✫ ✪ ✫ ✦ ✗ ✫ ✦ ✗ ✗ ✙ ✸ ✘ ✪ ✮ ✪ ✷ ✛ ✱ ✲ ★ ✧ ✙ ✧ ✥ ✜ ✘ ✖ ✧ ✪ ✘ ✥ ✛ ✘ ✘ ✁ ❊ ✪ ✙ ✛ ✜ ✧ ✘ ✥ ✛ ✴ ✴ ✙ ✘ ✖ ✱ ✳ ✿ ❀ ❁ ❅ ❃ ❄ ✮ ✘ ✫ ✪ ✜ ✜ ✣ ✦ ✪ ✷ ✥ ✬ ❈ ✖ ✙ ✙ ✙ ✙ ✙ ✘ ✘ ✪ ✧ ✬ ✙ ✮ ✘ ✛ ✛ ✘ ✱ ❈ ✪ ✜ ✲ ✙ ✘ ✙ ✮ ✜ ✦ ✧ ✪ ✙ ✖ ✜ ✘ ✲ ✜ ✱ ✜ ✹ ✧ ✁ ✘ ✚ ✦ ❉ ✦ ✴ - Báo cáo tình hình th c hi n ki n ngh c a ki m toán, tra, c quan tài (l p theo Bi u 01 kèm theo Thông t này); - Báo cáo thuy t minh quy t toán n m so v i d toán (l p theo Bi u 02 kèm theo Thông t này); - Báo cáo t ng h p quy t toán hàng d tr qu c gia- n u có (theo quy nh t i Thông t s 48/2005/TTBTC ngày 09/6/2005 c a B Tài chính); - Báo cáo quy t toán quy nh t i v n b n khác liên quan (n u có); - Các thông báo xét t quy t toán n m i v i n v d toán c p d i tr c thu c theo quy nh t i Thông t c) i v i n v d toán c p I: n v d toán c p I t ng h p l p báo cáo quy t toán n m bao g m báo cáo quy t toán c a n v (n u có) báo cáo quy t toán c a n v d toán c xét t, th m nh theo quy c p d i tr c thu c ã nh t i Thông t này, g i c quan tài c p Báo cáo quy t toán n m c a n v d toán c p I c l p theo m u bi u nh quy nh i v i n v d toán c p II Tr ng h p n v d toán c p I ng th i n v s d ng ngân sách l p theo m u bi u nh quy nh i v i n v d toán c p III ✧ ✪ ✧ ✛ ✜ ✣ ✙ ✵ ✧ ✜ ✤ ✚ ✮ ✘ ✁ ❊ ✚ ✮ ✙ ✱ ✜ ✷ ✙ ✣ ✦ ✦ ✲ ❉ ✁ ✜ ✜ ✵ ✦ ✦ ✘ ✾ ✘ ✗ ✁ ✘ ✜ ✫ ✥ ✧ ✜ ✧ ✘ ✧ ✧ ✣ ✘ ✗ ✵ ✦ ✙ ✧ ✬ ✚ ✙ ❉ ✪ ✁ ✙ ✮ ✜ ✦ ✪ ✘ ✁ ✴ ✖ ✜ ✛ ✮ ✧ ✪ ✘ ✲ ✙ ✱ ✛ ✱ ✣ ✮ ✘ ✪ ✜ ✳ ✁ ✬ ✁ ✖ ✜ ✵ ✲ ✴ ✙ ✬ ✙ ✬ ✜ ✘ ✙ ✴ ✙ ✮ ✘ ✁ ✙ ❇ ✷ ✚ ✳ ✲ ✣ ❆ ✪ ✛ ✰ ✛ ✮ ✜ ✬ ✱ ✜ ✥ ✪ ✲ ✙ ✮ ✯ ❄ ✜ ✭ ✙ ✌ ❅ ✙ ✘ ✁ ✙ ✫ ✧ ✪ ✣ ✖ ✻ ✮ ✘ ✘ ✣ ✧ ✘ ❈ ✤ ✤ ✦ ✙ ✜ ✘ ✘ ✙ ✮ ✚ ✛ ✙ ✺ ✙ ★ ✮ ✗ ✧ ✪ ✁ ✙ ✚ ✛ ✘ ✧ ✣ ✖ ✼ ✷ ✖ ✙ ✽ ✓ C n c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t h ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà n c; B Tài h ng d n xét t, th m nh thông báo quy t toán n m i v i c quan hành chính, n v s nghi p, t ch c c ngân sách nhà n c h tr ngân sách c p nh sau: I QUY NH CHUNG Ph m vi áp d ng c a Thông t kho n ngân sách nhà n c giao d toán, kho n thu c l i quy nh ngân sách c p quy n chi theo ch a ph ng Thông t không áp d ng i v i quy t toán v n u t xây d ng c b n, kho n chi cho Ch ng trình Bi n ông - H i o, chi c p bù chênh l ch lãi su t chuy n v n cho ngân hàng cho vay i t ng c t theo ch quy nh i t ng áp d ng c a Thông t c quan hành nhà n c, n v s nghi p công l p, t ch c tr , t ch c tr - xã h i, t ch c tr xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p t ch c khác có s d ng kinh phí ngân sách nhà n c (sau ây g i chung n v d toán) c quan tài c p Các n v d toán c quan tài c p theo nhi m v quy n h n c a có trách nhi m l p, g i, xét t, th m nh thông báo quy t toán n m t ✁ ✱ ✯ ✕ ✝ ✖ ✱ ✜ ✧ ✓ ✔ ✆ ✘ ✱ ★ ✧ ✖ ✜ ✑ ✟ ✘ ✲ ✌ ✡ ✧ ✣ ☞ ☛ ✙ ✣ ✚ ✂ ✝ ✙ ✤ ✜ ✄ ✆ ✖ quy t toán ngân sách n m 2006 theo quy nh t i v n b n h ng d n có liên quan quy nh t i Thông t i v i vi c xét t, th m nh thông báo quy t toán ngân sách n m 2005 ti p t c th c hi n theo quy nh t i Thông t s 10/2004/TT-BTC ngày 19/02/2004 c a B Tài h ng d n xét t, th m nh thông báo quy t toán n m i v i c quan hành chính, n v s nghi p ngân sách c p II QUY NH C TH L p g i báo cáo quy t toán n m: a) i v i n v d toán c p III: n v d toán c p III l p báo cáo quy t toán n m g i n v d toán c p trên, ho c g i c quan tài c p (tr ng h p n v d toán c p trên), bao g m: - Các báo cáo tài báo cáo quy t toán n m theo danh m c áp d ng cho n v k toán c p c s quy nh t i Ch k toán hành s nghi p hi n hành (ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2006/Q -BTC ngày 30/3/2006 c a B tr ng B Tài chính); - Báo cáo quy t toán hàng d tr qu c gia- n u có (theo quy nh t i Thông t s 48/2005/TT-BTC ngày 09/6/2005 c a B Tài h ng d n th c hi n Ngh nh s 196/2004/N -CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr qu c gia); - Báo cáo tình hình th c hi n ki n ngh c a ki m toán, tra, c quan tài (l p theo Bi u 01 kèm theo Thông t này); - Báo cáo quy t toán quy nh t i v n b n khác liên quan (n u có) b) i v i n v d toán c p II: n v d toán c p II t ng h p l p báo cáo quy t toán n m bao g m báo cáo quy t toán c a n v (n u có) báo cáo quy t toán c a n v d toán c xét t theo quy nh t i c p d i tr c thu c ã Thông t này, g i n v d toán c p I, bao g m: - Các báo cáo tài báo cáo quy t toán n m theo danh m c áp d ng cho n v k toán c p quy nh t i Ch k toán hành s nghi p hi n hành (ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2006/Q -BTC ngày 30/3/2006 c a B tr ng B Tài chính); ✴ ✜ ✥ ✜ ✖ ✴ ✣ ✾ ✪ ✜ ✬ ✜ ✙ ✪ ✙ ✁ ✘ ✱ ✛ ✱ ✘ ✖ ✱ ✧ ✙ ✮ ✘ ✪ ✾ ✿ ❀ ❁ ✳ ❃ ❈ ✜ ✙ ✘ ✦ ✪ ✱ ✙ ✙ ư ✬ ✴ ✮ ✙ ✘ ❇ ✷ ✘ ✁ ✣ ✙ ✘ ✪ ✮ ✪ ✁ ✙ ✙ ✣ ✙ ✘ ✪ ❈ ❇ ✴ ✜ ✠ ❈ ❃ ❄ ✧ ✪ ✜ ✧ ✣ ✪ ✧ ✖ ✙ ✦ ✙ ✁ ✙ ✣ ✘ ✳ ✱ ✜ ✧ ✣ ✖ ✮ ✘ ✛ ✜ ✙ ✙ ❉ ✱ ✘ ✪ ✦ ✪ ✮ ✘ ✜ ✧ ✪ ❇ ✬ ☛ ✮ ✪ ✧ ✙ ✡ ✦ ❅ ✮ ✙ ❁ ✳ ✲ ✪ ✘ ✤ ✮ ✪ ✘ ✘ ✮ ✘ ✥ ✙ ✙ ✙ ✙ ✬ ✛ ✲ ✙ ✙ ✘ ✘ ❀ ✮ ✖ ✤ ✥ ★ ✙ ✘ ✿ ✘ ✚ ✜ ✙ ✙ ✧ ✬ ✷ ✛ ✛ ✘ ✌ ✾ ✥ ✬ ✜ ✣ ✣ ✱ ✫ ✪ ✖ ✘ ✪ ✙ ✛ ☞ ❄ ✜ ✮ ✙ ✙ ✟ ✁ ❅ ✚ ✜ ✦ ✪ ✮ ✘ ✣ ✖ ✜ ✷ ✧ ✜ ✜ ✘ ✁ ✦ ✙ ✥ ✁ ✜ ❅ ơ ✁ ❊ ❀ ✮ ✫ ✿ d) i v i c quan tài c p: C quan tài c p l p g i báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách a ph ng th c hi n theo quy nh t i Thông t s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Thông t s 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 c a B Tài Quy trình xét t, th m nh thông báo quy t toán n m: a) i v i n v d toán c p II: n v d toán c p II có trách nhi m xét t thông báo k t qu xét t quy t toán n m i v i n v d toán c p d i tr c thu c theo quy nh t i kho n m c II Thông t Tr c xét t quy t toán n m, Th tr ng n v d toán c p II có trách nhi m thông báo k ho ch xét t quy t toán cho n v d toán tr c thu c, ng th i thông báo cho n v d toán c p I bi t ph i h p th c hi n b) i v i n v d toán c p I: n v d toán c p I có trách nhi m xét t thông báo k t qu xét t quy t toán n m i v i n ✜ ✪ ✙ ✁ ✴ ✧ ✪ ✾ ❀ ✜ ❁ ❅ ❃ ❄ ✮ ✘ ✚ ✿ ✧ ✪ ✳ ✧ ✜ ✖ ✧ ✙ ✁ ✣ ✙ ✘ ✮ ✪ ✙ ✙ ✘ ✙ ✙ ✜ ✘ ✜ ✳ ✱ ✙ ✬ ✪ ✲ ✙ ✣ ✧ ✖ ✛ ✪ ✙ ✪ ✣ ✴ ✾ ✖ ✿ ❀ ✁ ✜ ✛ ✣ ✙ ✜ ★ ✳ ✙ ✜ ✘ ✳ ✱ ❇ ✙ ✬ ✷ ✳ ✜ ✧ ✁ ✧ ✘ ✖ ✜ ✵ ✙ ✣ ✁ ✙ ✜ ✘ ★ ✳ ✜ ✘ ✳ ✱ ✜ ✘ ✮ ✣ ✙ ✙ ✣ ✟ ☞ ✜ ✷ ✜ ✫ ✙ ✙ ✙ ✣ ✴ ✙ ✙ ✧ ✬ ✹ ✘ ✛ ✙ ✮ ✹ ✳ ✬ ★ ✵ ✴ ✳ ✘ ✪ ✵ ❈ ✧ ✣ ✙ ★ ✦ ✵ ✙ ✣ ✦ ✦ ✛ ✙ ✘ ✜ ✙ ✆ ✬ ✛ ✬ ✫ ✧ ✗ ✧ ✙ ✮ ✶ ✙ ✷ ✘ ✙ ❊ ✣ ✝ ✷ ❊ ✳ ✣ ✳ ✙ ✳ ✙ ✙ ✘ ✛ ✦ ✥ ✳ ✙ ✳ ✜ ✙ ✲ ✙ ✫ ✹ ✁ ✙ ❈ ✘ ✖ ✙ ★ ✛ ✴ ✬ ✁ ✲ ✵ ✮ ✙ ✘ ✙ ✬ ✖ ✦ ✹ ✁ ✙ ✙ ✬ ✷ ✙ ✁ ☎ ✱ ☎ ✱ ✧ ✬ ✱ ✘ ✣ ✙ ✘ ✙ ✬ ✁ ✧ ✪ ✆ ✠ ✷ ❆ ✵ ✙ ✬ ✙ ✙ ✣ ✙ ✵ ✷ ✙ ❆ ✘ ✘ ✵ ✙ ✘ ✛ ✜ ✘ ✵ ✮ ✦ ❆ ✙ ❉ ★ ✳ ★ ✵ ✛ ✮ ✘ ✧ ✙ ✥ ✁ ✙ ✣ ✮ ✦ ✣ ✄ ✜ ✗ ✳ ✛ ✵ ✙ ✬ ✥ ✡ ✘ ✖ ✙ ✬ ✜ ✧ ✧ ✙ ✜ ✧ ✖ ✷ ✙ ✴ ☞ ☛ ✠ ✡   ☛ ✌ ✖ ✙ ✜ ✵ ✙ ✂ ✘ ✘ ✄ ❃ ✳ ✱ ✙ ★ ✙ ✙ ✬ ✘ ✥ ✁ ✛ ✳ ✙ ✲ ✘ ✳ ✁ ✙ ✣ ✙ ✙ ✣ ✣ ✦ ✪ ✜ ✧ ✳ ✬ ✘ ✛ ✙ ✙ ✛ ✬ ★ ✙ ✙ ✳ ✵ ✣ ✵ ✫ ✴ ✣ ✙ ✳ ✣ ✘ ✵ ✁ ❈ ✣ ✴ ✧ ✬ ✜ ✙ ✦ ✵ ✙ ❈ ✹ ✧ ✪ ✜ ✫ ✪ ✪ ✣ ✗ ✪ ✁ ★ ❆ ✙ ✬ ✙ ✙ ✧ ✬ ✛ ✳ ✜ ✥ ✜ ✧ ✣ ✮ ✪ ✪ ✖ ✫ ✷ ✛ ✄ ✳ ✙ ✮ ✙ ✁ ✱ ✘ ✙ ✞ ✥ ✙ ✵ ✙ ✴ ✧ ✜ ✷ ✙ ✁ ✛ ✜ ✴ ✘ ✣ ✙ ✣ ✮ ✖ ✲ ✴ ✗ ✜ ✦ ✙ ✳ ✳ ✱ ✦ ✵ ✙ ✧ ✳ ✜ ✧ ✧ ✬ ✴ ✲ ✴ ✖ ✙ ✳ ✧ ✳ ✘ ✜ ✜ ✝ ✷ ✴ ✬ ✲ ✳ ✁ ✙ ❁ ✘ ✳ ★ ✘ ✡ ✝ ✴ ✂ ❉ ✙ ✙ ✣ ✴ ✗ ✙ ✘ ✳ ✠ ❆ ✙ ✙ ✙ ✘ ☞ ✣ ✗ ✘ ✘ ✵ ✙ ❇ ✙ ✦ ✳ ★ ✘ ✳ ✪ ✜ ❆ ✳ ✦ ✶ ✦ ✧ ✱ ✹ ✙ ✬ ✂ ✧ ✪ ✜ ✁ ✳ ✛ ★ ✦ ✬ ✳ ✙ ✬ ✙ ✬ ✳ ✘ ✜ ✬ ✙ ✖ ☎ ✧ ✧ ✳ ❉ ✵ ✙ ❆ ✧ ✁ ✦ ✜ ❊ ✜ ❈ ✹ ✳ ✜ ✶ ✜ ★ ✪ ✗ ✪ ✧ ✁ ✙ ✣ ✣ ✜ ✙ ✫ ✧ ✬ ✷ ✪ ✣ ✫ ✳ ✴ ✙ ✣ ✁ ✙ ✙ ✙ ✙ ✬ ✪ ✳ ✵ ✄ ✖ ✙ ✙ ✷ ✜ ✥ ✴ ✙ ✥ ✦ ✛ ✜ ✳ ✧ ✳ ✬ ❈ ✜ ✳ ✛ ✗ ❃ ✲ ✳ ✘ ✙ ✧ ✧ ✬ ✙ ✲ ✘ ✹ ✳ ✱ ✵ ✙ ✴ ✙ ✘ ✙ ✴ ✙ ✲ ✘ ✧ ✂ ✙ ✙ ✵ ✴ ✖ ✚ ✂ ✜ ❁ ✟ ✳ ✜ ✟ ✄ ✙ ✧ ✌ ✁ ✄ ❅ ✶ ✖   ✁ ✁ ✜ ✘ ☞ ✳ ✜ ✗ ✲ ✲ ✥ ✖ ✦ ✪ ✖ ✴ ✳ ✧ ★ ✙ ✮ ✴ ✪ ✚ ✮ ✙ ✮ ✲ ✥ ✖ ✳ ✜ ✧ ✖ ✶ ✘ ✙ ❇ ✪ ✳ ✱ ❈ ✙ ✪ ✜ ✘ ✙ ✜ ✜ ✜ ✧ ✜ ✘ ✧ ✮ ✘ ✖ ✮ ✘ ✲ ✙ ✙ ✲ ✘ ★ ✙ ✧ ❅ ✪ ✧ ★ ❆ ✛ ❄ ✮ ✘ ✘ ✴ ✁ ✚ ✮ ✜ ✧ ✵ ❄ ❅ ✣ ✂ ✧ ✪ ✪ ✵ ✧ ✪ ✬ ✷ ✣ ★ ✮ ❇ ✁ ✁ ✣ ✦ ✧ ✧ ✮ ✘ ✁ ✘ ✲ ❈ ✜ ✱ ❈ ✙ ✜ ✙ ✖ ★ ❉ ✦ ✴ ✬ ✴ ✘ ✧ ✜ ✙ ✜ ✧ ✮ ✦ ✙ ✳ ✪ ✦ ★ ✙ quy nh i v is d d ng toán theo ch kinh phí không c chuy n sang n m sau s d ng toán ph i thu h i n p ngân sách nhà n c; - Ki m tra vi c th c hi n ki n ngh c a c quan nhà n c có th m quy n qua công tác ki m toán, tra, xét t ho c th m nh quy t toán K t thúc vi c xét t quy t toán n m, c quan có th m quy n xét t quy t toán ph i l p biên b n xét làm c n c thông báo quy t toán t quy t toán n m n m (l p theo Bi u 03 kèm theo Thông t này) b) Khi th c hi n xét t quy t toán n m, n v d toán c p trên, c quan tài c p có quy n: c xét t gi i trình ho c - Yêu c u n v cung c p thông tin, s li u c n thi t cho vi c xét t quy t toán; - Xu t toán kho n thu, chi sai ch , chi c giao; yêu c u n d toán ngân sách v c xét t thu h i n p ngân sách nhà n c , s d kinh phí không c chuy n kho n chi sai ch sang n m sau s d ng toán kho n ph i n p quy nh; khác theo ch - Yêu c u n v c xét t i u ch nh l i s li u quy t toán n u có sai sót i u ch nh l i báo cáo quy t toán theo k t qu ã c xét t; ngh Kho b c Nhà n c n i n v c xét t m tài kho n giao d ch th c hi n hu b s d kinh phí chuy n sang n m sau s d ng toán không úng quy nh; ngh c p có th m quy n hoàn - Hoàn tr ho c tr nv c xét t kho n ã n p c p ho c ngân sách nhà n c không úng quy nh; - X lý theo th m quy n ho c ngh c quan có i v i th m quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t nh ng Th tr ng n v chi sai ch , gây th t thoát ngân sách nhà n c c) Thông báo xét t quy t toán n m: c xét C n c báo cáo quy t toán c a n v t biên b n xét t quy t toán n m, c quan có th m quy n thông báo xét t quy t toán n m g i n v c xét t (l p theo Bi u 04 kèm theo Thông t này) Th m nh thông báo k t qu th m nh quy t toán n m: a) N i dung th m nh quy t toán n m: - Ki m tra danh m c báo cáo tài báo cáo quy t toán n m quy nh t i kho n m c II Thông t này; ngh nv c th m nh l p g i b n u thi u sung cho ; - Ki m tra tính xác c a s li u quy t toán thu phí, l phí kho n thu khác c giao qu n lý, thu n p ngân sách nhà n c theo quy nh c a pháp lu t (n u có); b o m kh p úng v i s li u quy t toán c a n c xét t ho c th m v d toán c p d i tr c thu c ã nh; - Ki m tra tính xác pháp lý c a d toán chi ngân sách c giao, b o m kh p úng v i d toán c c p có th m quy n giao v t ng m c chi ti t theo t ng l nh v c chi (k c d toán b sung, i u ch nh n m) Riêng i v i d toán chi t ngu n vi n tr th c hi n theo quy nh hi n hành v ch qu n lý tài Nhà n c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i - Ki m tra tính xác pháp lý c a s li u ✚ ✲ ✧ ✘ ✪ ✧ ✳ ✘ ✙ ✮ ✘ ✪ ✱ ✜ ✛ ✣ ✮ ✘ ✙ ✪ ✁ ✙ ✮ ✣ ✲ ✙ ✦ v d toán c p d i tr c thu c theo quy nh t i kho n m c II Thông t Riêng i v i quy t toán c a n v d toán c p III ã c n v d toán c p II tr c thu c xét t, n v d toán c p I có trách nhi m th m nh theo quy nh t i kho n m c II Thông t Tr c xét t quy t toán n m, Th tr ng n v d toán c p I có trách nhi m thông báo k ho ch xét n v d toán c p d i tr c t quy t toán cho thu c, ng th i thông báo cho c quan tài c p bi t ph i h p th c hi n c) i v i c quan tài c p: i v i quy t toán c a n v d toán c p I c p: C quan tài có trách nhi m th m nh thông báo k t qu th m nh quy t toán n m theo quy nh t i kho n m c II Thông t Tr ng h p n v d toán c p I ng th i n v s d ng ngân sách, c quan tài th c hi n xét t thông báo k t qu xét t quy t toán n m theo quy nh t i kho n m c II Thông t i v i quy t toán ngân sách quy n a ph ng c p: C quan tài c p có trách nhi m th m nh thông báo k t qu th m nh quy t toán n m i v i quy t toán ngân sách c p d i tr c thu c theo quy nh t i kho n m c II Thông t Xét t thông báo k t qu xét t quy t toán n m: a) N i dung xét t quy t toán n m: - Ki m tra danh m c báo cáo tài báo cáo quy t toán n m quy nh t i i m a kho n m c II Thông ngh nv c xét t l p t này; n u thi u g i b sung cho ; - Ki m tra t ng ch ng t thu phí, l phí kho n thu khác c giao qu n lý, thu n p ngân sách nhà n c theo quy nh c a pháp lu t (n u có); - Ki m tra tính xác pháp lý c a d toán c giao, b o m kh p úng v i d toán chi ngân sách c c p có th m quy n giao v t ng m c chi ti t theo t ng l nh v c chi (k c d toán b sung, i u ch nh n m) Riêng i v i d toán chi t ngu n vi n tr th c hi n qu n lý tài Nhà theo quy nh hi n hành v ch n c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i - Ki m tra tính h p pháp c a t ng kho n chi, b o m kho n chi ph i có d toán ngân sách nhà n c c giao, úng ch , tiêu chu n, nh m c chi c quan nhà n c có th m quy n quy nh ho c m c chi theo c Th tr ng Quy ch chi tiêu n i b c a n v ã n v ho c ng i c u quy n quy t nh chi; - Ki m tra vi c mua s m, qu n lý x lý tài s n; vi c t ch c u th u, th m nh giá i v i nh ng kho n chi mua s m, s a ch a l n; b o m vi c mua s m, qu n lý s d ng tài s n theo úng quy nh c a pháp lu t; - Ki m tra vi c h ch toán, k toán kho n thu, chi, b o m theo úng ch k toán, n m ngân sách, c p ngân sách M c l c Ngân sách nhà n c; - Ki m tra tính kh p úng c a s li u ch ng t thu, chi, s k toán báo cáo quy t toán; - Ki m tra s d kinh phí c chuy n sang n m cc sau s d ng toán g m: S d kinh phí ã quan có th m quy n ch p thu n b ng v n b n theo quy nh t i Thông t s 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 c a B Tài s d kinh phí ng nhiên cs ☎ ✧ ✬ ✧ ✪ ✳ ✱ ✁ ✛ ✧ ✜ ✙ ✪ ✁ ✙ ✳ ✙ ★ ✳ quy t toán so d toán ngân sách c giao; b o m kh p úng v i s li u quy t toán c a n v d toán c p d i c xét t ho c th m nh v t ng s tr c thu c ã chi ti t theo M c l c ngân sách nhà n c; c chuy n sang n m - Ki m tra s d kinh phí sau s d ng toán g m: S d kinh phí ã cc quan có th m quy n ch p thu n b ng v n b n theo quy nh t i Thông t s 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 ng nhiên cs c a B Tài s d kinh phí d ng toán theo ch quy nh i v is d c chuy n sang n m sau s d ng kinh phí không toán ph i thu h i n p ngân sách nhà n c; - Ki m tra vi c th c hi n ki n ngh c a c quan nhà n c có th m quy n qua công tác ki m toán, tra, th m nh quy t toán n m K t thúc vi c th m nh quy t toán n m, c quan có th m quy n th m nh ph i l p biên b n th m nh quy t toán n m làm c n c thông báo quy t toán n m (l p theo Bi u 03 kèm theo Thông t này) b) Khi th c hi n th m nh quy t toán n m, n v d toán c p trên, c quan tài c p có quy n: ngh nv c th m nh gi i trình ho c cung c p thông tin, s li u c n thi t cho vi c th m nh quy t toán; ngh nv c th m nh i u ch nh l i s li u quy t toán n u có sai sót i u ch nh l i báo cáo c th m nh; quy t toán theo k t qu ã ngh nv c th m nh yêu c u n v d toán c p d i tr c thu c thu h i n p ngân sách nhà n c kho n chi sai ch , s d kinh phí không c chuy n sang n m sau s d ng toán kho n ph i n p khác theo ch quy nh; ngh c p có th m quy n hoàn - Hoàn tr ho c tr nv c th m nh kho n ã n p ngân sách nhà n c không úng quy nh c) Thông báo th m nh quy t toán n m: c th m C n c báo cáo quy t toán c a n v nh biên b n th m nh quy t toán n m, c quan có th m quy n thông báo th m nh quy t toán n m g i n v c th m nh (l p theo Bi u 04 kèm theo Thông t này) Th m nh thông báo k t qu th m nh quy t toán n m i v i quy t toán ngân sách c p quy n a ph ng: a) C quan tài c p th m nh quy t toán n m c a ngân sách c p d i tr c thu c theo n i dung sau: - Ki m tra danh m c báo cáo quy t toán n m theo quy nh t i Thông t s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Thông t s 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 c a B Tài t i v n b n quy nh có liên quan; n u thi u ngh c quan tài c p d i l p g i b sung cho ; - Xem xét, xác nh tính xác h p pháp c a s li u quy t toán c a kho n t ng, gi m so d toán c giao; - Ki m tra s quy t toán thu ngân sách c p so v i s thu ã n p ngân sách t i Kho b c Nhà n c; - Ki m tra s b sung t ngân sách c p cho ngân sách c p d i so v i s li u c a c quan tài c p s li u h ch toán qua Kho b c Nhà n c; - Ki m tra vi c th c hi n ki n ngh c a c ✧ ✣ ✦ ✪ ✜ ✙ ✙ ư ✬ ✛ ✙ ✧ ✬ ✘ ★ ❆ ✣ ✪ ✙ ✵ ✘ ✫ ✁ ✲ ✲ ✁ ✴ ✙ ❈ ✷ ★ ✘ ✛ ✵ ✮ ✬ ✷ ✖ ✳ ✙ ✜ ✙ ✦ ✙ ✙ ✁ ✘ ✴ ✬ ✖ ✳ ✴ ✪ ★ ✵ ✙ ✜ ✘ ✜ ★ ✵ ✜ ★ ✖ ✙ ✙ ✙ ✜ ✘ ✘ ✳ ✴ ✖ ✖ ✥ ✶ ❈ ✴ ✙ ❁ ✁ ❅ ✄ ❃ ❁ ❅ ơ ✜ ❃ ✟ ✘ ✙ ✘ ✚ ✮ ✁ ★ ✙ ✙ ✬ ✧ ✘ ✳ ✜ ✶ ★ ✙ ✘ ✙ ✘ ★ ✙ ✙ ✬ ✘ ✮ ✘ ✵ ✙ ✜ ✜ ✜ ✁ ✖ ☎ ✱ ✵ ✚ ✘ ✳ ✘ ✙ ✙ ✙ ✘ ư ✣ ✖ ✙ ✘ ✶ ❈ ✙ ✙ ư ✜ ✦ ✳ ✳ ✙ ✘ ✙ ✬ ✙ ✣ ✙ ❆ ★ ✙ ✦ ✮ ✘ ✘ ✙ ★ ✳ ✙ ✖ ✙ ✘ ★ ✘ ★ ✳ ✙ ✵ ✙ ★ ★ ✙ ✬ ✘ ☞ ✛ ✙ ✡ ✌ ✡ ✙ ✘ ✷ ✙ ☞ ☛ ✠ ✡   ☞ ✍ ☛ ❅ ✄ ✣ ✛ ✖ ✱ ✜ ✙ ✵ ✙ ✖ ✳ ✪ ✁ ✴ ✙ ✜ ✱ ✁ ✴ ✫ ✮ ✧ ✣ ✧ ✣ ✛ ✧ ✪ ✧ ✜ ✣ ✳ ✲ ✵ ✮ ✜ ✛ ✙ ✳ ✘ ✜ ✧ ✜ ✘ ✷ ✪ ✆ ✲ ✳ ✱ ✲ ✜ ✥ ✷ ✮ ✳ ✁ ✛ ✬ ✮ ✳ ✛ ✆ ✳ ✙ ★ ✳ ✙ ★ ✙ ✘ ✜ ✘ ✵ ✆ ✵ ✥ ✙ ✆ ✘ ✱ ✫ ✙ ✜ ✬ ✵ ✛ ❇ ✮ ✬ ✛ ✙ ✮ ✘ ✙ ✣ ✬ ✮ ✦ ✪ ✮ ✘ ✮ ✦ ✪ ✫ ✵ ✆ ✙ ✙ ✬ ✆ ✶ ✙ ✳ ✬ ✹ ✛ ❇ ✬ ✘ ★ ✳ ✙ ✶ ✙ ✙ ✘ ✘ ư ★ ✙ ✘ ✜ ✵ ✆ ✳ ✬ ✙ ✳ ✱ ✘ ✵ ✧ ✆ ✣ ❇ ✮ ✪ ✲ ✁ ✙ ✙ ✵ ✛ ✧ ✆ ✮ ✷ ✜ ✣ ✵ ✥ ✣ ✘ ✙ ✜ ✥ ✧ ✙ ✣ ✛ ✴ ✥ ✬ ✣ ✘ ✙ ✱ ✮ ơ ✆ ✘ ✚ ✮ ✱ ✜ ✵ ✮ ✱ ✴ ✹ ✁ ✁ ✱ ✛ ✆ ✲ ✥ ✵ ✮ ✦ ✪ ✆ ✬ ✳ ✵ ✷ ✵ ✬ ✁ ✣ ✘ ✛ ☛ ✆ ✫ ✷ ✜ ✪ ✛ ✜ ✧ ✥ ✣ ✡ ✝ ✘ ✙ ✦ ✘ ✙ ✁ ✛ ✙ ✙ ✆ ✮ ✜ ✮ ✘ ✙ ✳ ✠ ✟ ✍ ✲ ✖ ✁ ✡ ✳ ư ✦ ✜   ✌ ✜ ✛ ✲ ✱ ✴ ❈ ☎ ✆ ✁ ✘ ✙ ✣ ✜ ✧ ✂ ✜ ✴ ✙ ✁ ✵ ❃ ✂ ✫ ✵ ✙ ❄ ✴ ✙ ✬ ✆ ✵ ✛ ❀ ✁ ❇ ✥ ✣ ✮ ✬ ✂ ❁ ✫ ✙ ☛ ✡ ✜ ✵ ❅ ✘ ✵ ✝ ✆ ★ ✙ ✧ ✕ ✛ ❈ ✙ ★ ✆   ✡ ✬ ✬ ✴ ✄ ✬ ✖ ✦ ✁ ✜ ✙ ✣ ✂ ❃ ✜ ✮ ✷ ✷ ★ ✙ ✖ ✘ ✥ ✠ ✦ ✜ ✘ ✗ ✵ ✄ ✜ ✗ ✱ ✵ ❃ ✮ ☎ ✮ ✂ ❁ ✣ ❈ ✙ ✚ ✘ ✡ ✦ ✜ ✽ ✘ ✵ ✙ ✦ ✼ ✳ ✙ ✙ ✣ ☎ ☞ ✲ ✳ ✦ ✘ ★ ✬ ✷ ✧ ✜ ✵ ✙ ✙ ✷ ✦ ✁ ✦ ✦ ư ✘ ✙ ✬ ✦ ✜ ✴ ✙ ✬ ✪ ✳ ✣ ✱ ★ ✙ ✮ ✪ ☎ ★ ✙ ✦ ✮ ✵ ✙ ✜ ✘ ✘ ✚ ✧ ✳ ✖ ✜ ✵ ✙ ✮ ✧ ✜ ❁ ❆ ✧ ★ ✧ ✡ ❄ ✵ ✶ ✙ ✮ ✂ ❄ ✣ ✜ ✜ ✖ ✡ ✧ ✳ ✳ ✘ ✜ ✗ ✫ ✁ ✜ ✙ ✮ ❊ ★ ✳ ✂ ✶ ✖ ✧ ★ ✛ ✁ ❅ ❄ ✴ ✣ ★ ✥ ✘ ✄ ❃ ✣ ✜ ✧ ✂ ❁ ❀ ✟ ✷ ✦ ✧ ✜ ❊ ✪ ✜ ✧ ✡ ✲ ❈ ✁ ❈ ✙ ✄ ✁ ✚ ✙ ✥ ❄ ✁ ✣ ✦ ✷ ❅ ✷ ✬ ✷ ❇ ❇ ✜ ✵ ✳ ✁ ✖ ✲ ✞ ✥ ✜ ✮ ★ ✁ ✱ ✦ ✲ ✙ ✵ ✖ ✙ ✲ ✙ ✴ ✬ ✘ ✜ ✣ ✁ ✙ ✜ ✥ ✜ ✴ ✣ ★ ✣ ✵ quan nhà n c có th m quy n qua công tác ki m toán, tra, th m nh quy t toán; - Nh n xét v quy t toán n m: Th i gian g i báo cáo quy t toán cho c quan tài c p th i gian g i báo cáo quy t toán sau H i ng nhân dân phê chu n, v s d ng trích l p Qu d tr tài chính, thuy t minh, gi i trình s li u quy t toán b) Khi th c hi n th m nh quy t toán n m c a ngân sách c p d i tr c thu c, c quan tài c p có quy n: - Yêu c u c quan tài c p d i b sung thêm nh ng thông tin s li u c n thi t cho vi c th m nh quy t toán; - Yêu c u c quan có trách nhi m xu t toán, thu l nh n p h i kho n chi không úng ch kho n ph i n p vào ngân sách nhà n c theo ch quy nh; - Ki n ngh y ban nhân dân trình H i ng nhân dân c p i u ch nh l i quy t toán ngân sách c p d i n u có sai sót c) Thông báo th m nh quy t toán n m: C n c báo cáo quy t toán thu, chi c a ngân sách c H i ng nhân dân phê chu n, c quan c pd i ã tài c p th m nh thông báo quy t toán n m g i c quan tài c p d i (l p theo Bi u 05 kèm theo Thông t này); tr ng h p thay i s li u quy t toán trình H i ng nhân g i U ban nhân dân c p d i dân xem xét, phê chu n i u ch nh quy t toán L p, g i, xét t, th m nh thông báo quy t toán n m i v i kinh phí u quy n: n v tr c ti p s d ng kinh phí u quy n c a a) ngân sách c p l p báo cáo quy t toán kinh phí u quy n theo quy nh t i i m a kho n m c II Thông t g i c quan tài c p b) C quan tài nh n kinh phí u quy n ch trì, ph i h p v i c quan qu n lý chuyên ngành c p xét t thông báo k t qu xét t quy t toán kinh phí u quy n c a n v tr c ti p s d ng kinh phí u quy n theo quy nh t i kho n m c II Thông t này; sau ó t ng h p, l p báo cáo quy t toán g i c quan tài y quy n c quan qu n lý chuyên ngành c p c) C quan tài u quy n ch trì, ph i h p v i c quan qu n lý chuyên ngành c p th m nh thông báo k t qu th m nh quy t toán kinh phí u quy n c a c quan tài nh n u quy n theo quy nh t i kho n m c II Thông t này; sau ó t ng h p vào quy t toán chi ngân sách c p y quy n Tr ng h p kinh phí u quy n cho c p d i c giao d toán c a n v d toán c p I thu c c p ngân sách u quy n: n v d toán c p I thu c c p ngân sách u quy n t ng h p l p báo cáo quy t toán kinh phí u c c quan tài nh n kinh phí u quy n quy n ã xét t chung v i ph n kinh phí c giao qu n lý c a n v , g i c quan tài c p (tr tr ng h p có quy nh riêng) - C quan tài y quy n th m nh thông báo k t qu th m nh quy t toán kinh phí u quy n chung c giao qu n lý cho n v d toán c p v i ph n kinh phí I theo quy nh t i kho n m c II Thông t Riêng i v i kinh phí u quy n th c hi n Pháp l nh u ãi ng i có công v i cách m ng th c hi n theo ✮ ✪ ✣ ✱ ✪ ✧ ✤ ✛ ✦ ✙ ✦ h ng d n riêng c a liên B Tài - Lao ng- Th ng binh Xã h i Trách nhi m c a c quan, n v vi c xét t, th m nh thông báo quy t toán n m: a) Trách nhi m c a n v tr c ti p s d ng kinh phí ngân sách: - Ch u trách nhi m v tính xác, trung th c c a ch ng t k toán; - Th c hi n nghiêm ch nh ki n ngh c a n v d toán c p ho c c quan nhà n c có th m quy n v i u ch nh s li u, s k toán, xu t toán, thu h i n p ngân sách nhà n c theo úng ch th i h n quy nh; c thông báo xét t quy t toán - Khi nh n ho c thông báo i u ch nh quy t toán n m c a n v d toán c p (tr ng h p tr c thu c n v d toán c p trên), ho c thông báo xét t quy t toán n m c a c quan tài c p, ph m vi 10 ngày làm vi c ph i th c hi n xong nh ng ki n ngh thông báo xét t ho c i u ch nh quy t toán n m Tr ng h p s li u thông báo xét t quy t toán c a c quan có th m quy n khác v i s li u quy t toán c a n v tr c ti p s d ng ngân sách: + Tr ng h p thông báo xét t quy t toán c a n v d toán c p II: N u n v có ý ki n không th ng nh t v i thông báo quy t toán c a n v d toán c p II ph i có v n b n g i n v d toán c p I xem xét, quy t nh + Tr ng h p thông báo xét t quy t toán c a n v d toán c p I: N u n v có ý ki n không th ng nh t v i thông báo quy t toán c a n v d toán c p I ph i có v n b n g i c quan tài (cùng c p v i n v d toán c p I) xem xét, quy t nh + Tr ng h p thông báo xét t quy t toán c a c quan tài c p: N u n v có ý ki n không th ng nh t v i thông báo quy t toán c a c quan tài ph i trình U ban nhân dân c p ( i v i n v d toán thu c c p quy n a ph ng) ho c trình Th t ng Chính ph ( i v i n v d toán thu c trung ng) xem xét, quy t nh Trong ch ý ki n quy t nh c a c p có th m quy n, n v d toán tr c ti p s d ng ngân sách nhà n c ph i ch p hành theo thông báo xét t quy t toán c a c quan có th m quy n b) Trách nhi m c a n v d toán c p II: - Ch u trách nhi m v k t qu xét t thông báo quy t toán n m i v i n v d toán c p d i tr c thu c - Khi nh n c thông báo xét t quy t toán ho c thông báo i u ch nh quy t toán n m c a n v d toán c p I, ph m vi 10 ngày làm vi c ph i th c hi n xong nh ng ki n ngh thông báo xét t ho c i u ch nh quy t toán n m i u ch nh thông báo xét t quy t toán cho n v d toán c p d i tr c thu c Tr ng h p n v d toán c p II có ý ki n không th ng nh t v i thông báo xét t quy t toán c a n v d toán c p I ph i có v n b n g i c quan tài (cùng c p v i n v d toán c p I) xem xét, quy t nh Trong ch ý ki n quy t nh c a c quan tài chính, n v d toán c p II ph i ch p hành theo thông báo xét t quy t toán c a n v d toán c p I c) Trách nhi m c a n v d toán c p I: - H ng d n n v d toán c p d i tr c ✣ ✦ ✟ ✟ ✟ ✡   ✡ ☛ ☞ ☛ ✷ ✌ ✘ ✛ ✗ ❃ ❄ ✵ ✁ ✜ ✜ ✥ ✙ ✙ ✙ ❇ ✙ ✱ ✜ ✖ ☎ ✮ ❇ ✬ ✦ ✪ ❆ ✙ ✛ ✘ ✪ ✖ ✛ ✧ ✱ ✧ ✜ ❊ ✵ ✙ ✜ ✁ ✵ ✁ ✪ ✙ ❇ ✬ ✮ ✘ ✜ ✙ ✪ ✮ ✛ ✳ ✜ ✙ ✖ ✙ ✷ ✙ ✘ ✜ ✙ ✪ ✛ ✖ ✳ ✙ ❇ ✙ ✮ ✜ ✙ ✮ ✛ ✣ ✳ ✮ ✦ ✵ ✛ ✣ ✙ ✁ ✙ ✣ ✜ ✴ ✙ ✙ ✙ ✘ ✘ ✜ ✙ ✜ ✜ ✘ ✪ ✙ ✘ ✜ ❁ ✁ ✜ ✖ ❃ ✳ ✁ ✙ ✙ ✣ ✥ ❆ ✙ ư ✬ ✵ ✙ ✜ ✖ ☎ ✜ ✖ ✜ ❇ ✙ ✣ ✳ ✙ ✣ ✖ ✜ ✜ ✙ ❇ ✙ ✤ ✣ ✷ ✙ ✘ ✛ ✙ ✜ ✙ ✘ ✙ ❁ ✁ ✙ ❅ ơ ❃ ✘ ❄ ✮ ✪ ✣ ✪ ✘ ✛ ✣ ✪ ✜ ✘ ✙ ✶ ✙ ✙ ❆ ✙ ✙ ✵ ✧ ✖ ✜ ✳ ✜ ✖ ✙ ✣ ✧ ✙ ✘ ✪ ✖ ✬ ✜ ☎ ❇ ✘ ❀ ✁ ✵ ✧ ✁ ✵ ✙ ✧ ✙ ✙ ư ✬ ✱ ✜ ✙ ✣ ✖ ✳ ✙ ✱ ✦ ✁ ✮ ❈ ✘ ✷ ❊ ✞ ✆ ✝ ✧ ✴ ✪ ✜ ✖ ✁ ✛ ✧ ✳ ✦ ✜ ✙ ✘ ✳ ✦ ✛ ✘ ✙ ✹ ✫ ✙ ✗ ✪ ❇ ✸ ✳ ✥ ✛ ✘ ✖ ✬ ✘ ✙ ✁ ✬ ✙ ✧ ✶ ✜ ✙ ✦ ✪ ✹ ✙ ✘ ✱ ✘ ✮ ✙ ✙ ✵ ✗ ✱ ✳ ✙ ✴ ✧ ✪ ✛ ✣ ✴ ✣ ✘ ✜ ✴ ✳ ✳ ✣ ✙ ✧ ✷ ✙ ✁ ✜ ✲ ❇ ✥ ✘ ✮ ✘ ✳ ✁ ✙ ✣ ★ ❆ ✁ ✙ ✧ ✁ ✘ ✧ ✜ ✙ ✪ ✙ ✳ ✘ ✙ ✣ ✜ ✴ ✘ ✖ ✛ ✮ ✛ ✤ ✙ ✖ ✬ ✛ ★ ❆ ❅ ☎ ✣ ✘ ✙ ✜ ✝ ✤ ✪ ✆ ✙ ✳ ✹ ✘ ✘ ✛ ✁ ✮ ✜ ✧ ✪ ✮ ✴ ✛ ✙ ✙ ✘ ✮ ✲ ✘ ✪ ✁ ✙ ✮ ✘ ✜ ✮ ✳ ✪ ✛ ✳ ✪ ✮ ✜ ✜ ✮ ✘ ✷ ✜ ✧ ✮ ✪ ✜ ✙ ✙ ✖ ✪ ✮ ✮ ✣ ✛ ★ ✱ ✦ ✮ ✘ ✵ ✜ ✜ ✞ ✧ ✪ ✙ ✮ ✮ ✳ ✜ ✖ ✆ ✴ ✛ ✛ ✜ ✘ ✣ ✙ ✵ ☎ ✮ ✘ ✬ ❆ ❆ ✲ ✧ ✵ ✙ ✙ ✁ ✧ ✙ ✷ ✪ ✪ ư ✥ ✣ ✘ ✳ ✘ ☎ ✙ ✧ ✱ ✜ ❊ ✛ ✙ ✦ ✛ ✜ ✘ ✪ ✮ ✜ ✧ ✮ ✘ ✪ ✮ ✪ ❆ ✙ ✦ ✪ ✪ ✜ ✄ ✧ ✘ ✣ ✮ ✘ ✪ ✘ ❄ ✜ ✘ ❁ ❅ ✵ ✧ ✙ ✙ ✧ ★ ✙ ✵ ✁ ✜ ✳ ✙ ✴ ✣ ✛ ★ ✮ ✜ ✹ ★ ✲ ✘ ✪ ✮ ✛ ✧ ★ ✦ ✷ ✪ ✪ ✮ ❆ ✪ ✮ ✳ ✙ ✣ ✮ ✘ ❇ ✘ ❇ ✵ ✙ ✆ ✪ ✛ ✁ ✜ ✘ ✣ ✮ ✜ ✮ ✪ ☎ ơ ✘ ✜ ✘ ✜ ✘ ✧ ✬ ★ ✜ ✧ ❇ ✁ ✘ ✙ ✱ ✘ ✬ ✁ ✙ ✖ ✪ ✧ ✪ ✣ ✜ ✴ ★ ✘ ✵ ✙ ✁ ✦ ✁ ✜ ✖ ✥ ✘ ✮ ✘ ✮ ✷ ✮ ✙ ✜ ✘ ✁ ✜ ✜ ✘ ✣ ✘ ✛ ✴ ✧ ✜ ✳ ✛ ✙ ✪ ✬ ✮ ✘ ❇ ✮ ✪ ✮ ✘ ✛ ✳ ✙ ✜ ❊ ✜ ✪ ✮ ✣ ✬ ❇ ✮ ✘ ✧ ✮ ✜ ✙ ✙ ★ ✙ ✪ ✦ ✜ ✘ ✜ ✣ ✁ ✙ ✘ ❆ ✱ ✙ ✘ ✲ ✁ ✮ ✛ ✧ ✧ ✣ ✛ ✷ ✛ ✜ ✧ ✣ ✜ ✙ ✱ ✳ ✦ ✪ ✁ ✜ ✧ ✘ ✧ ✧ ✬ ★ ✛ ✙ ❇ ✙ ✖ ☎ ❇ ✜ ✖ ✁ ✳ ✘ ✣ ✮ ✙ ✵ ✧ ✳ ✛ ✪ ✮ ✘ ✜ ✧ ✙ ✘ ✥ ✬ ✦ ✜ ✧ ✬ ❇ ✧ ✘ ✙ ✫ ✮ ✛ ★ ✦ ✙ ✜ ✧ ✵ ★ ✧ ❈ ✖ ✥ ✖ ✵ ✘ ✖ ✜ ✘ ✵ ❈ ✦ ✵ ✙ ✛ ✙ ✮ ✣ ✮ ✜ ✙ ✣ ✘ ★ ✫ ❆ ❆ ✘ ✂ ☎ ✧ ☎ ✪ ✙ ✪ ✧ ❆ ✁ ✵ ✧ ✮ ✙ ✜ ✹ ✪ ✪ ❁ ✁ ✙ ✘ ✂ ✁ ✪ ✜ ✦ ✠ ✧ thu c th c hi n úng quy nh v xét t, th m nh thông báo quy t toán n m; ng th i t ng h p, l p g i báo cáo quy t toán n m theo úng th i h n quy nh; - Ch u trách nhi m v k t qu xét t ho c th m nh thông báo quy t toán n m i v i n v d toán c p d i tr c thu c; c thông báo th m nh quy t toán - Khi nh n n m c a c quan tài c p, ph m vi 10 ngày làm vi c ph i th c hi n xong nh ng ki n ngh thông báo th m nh quy t toán n m i u ch nh thông báo xét t quy t toán n m cho n v d toán c p d i tr c thu c; Tr ng h p s li u thông báo th m nh quy t toán c a c quan tài khác v i s li u quy t toán c a n v d toán c p I; n u n v d toán c p I có ý ki n không th ng nh t v i thông báo th m nh quy t toán n m c a c quan tài ph i trình U ban nhân dân c p (n u n v d toán thu c c p quy n a ph ng) ho c trình Th t ng Chính ph (n u n v d toán thu c trung ng) xem xét, quy t nh Trong ch ý ki n quy t nh c a U ban nhân dân c p ho c Th t ng Chính ph , n v d toán c p I ph i ch p hành theo thông báo th m nh quy t toán c a c quan tài c p d) Trách nhi m c a c quan tài c p: - Khi nh n c báo cáo quy t toán n m c a n v d toán c p, ho c c a ngân sách c p d i tr c thu c có y m u bi u quy t toán theo quy nh, ph m vi t i a 30 ngày ph i hoàn thành vi c xét t, ho c th m nh thông báo quy t toán n m; - Ch u trách nhi m v k t qu xét t, ho c th m nh thông báo quy t toán n m i v i n v liên quan; - Trong th i gian xét t, th m nh thông báo quy t toán n m i v i n v d toán c p, c quan tài c p không xem xét gi i quy t vi c chuy n s d kinh phí sang n m sau s d ng toán, tr tr ng h p ang th i gian ch nh lý quy t toán theo quy nh ) Trách nhi m c a Kho b c Nhà n c: - Ch u trách nhi m v i u ki n chi tr , toán i v i kho n chi ngân sách nhà n c c a n v c Kho b c Nhà n c ki m tra, ki m soát d toán ã trình c p phát toán theo ch quy nh; - Xác nh n ch u trách nhi m v vi c xác nh n tình hình s d ng d toán, t m ng toán t m ng kinh phí ngân sách cho n v d toán theo quy nh; - T m d ng toán theo yêu c u c a c quan tài (b ng v n b n) i v i n v d toán không g i báo cáo quy t toán n m úng th i gian quy nh cho n nh n c quy t toán n m, tr kho n: l ng, ph c p l ng, tr c p, h c b ng m t s kho n chi c p m b o ho t ng c a b máy, không bao g m thi t kho n chi mua s m trang thi t b , s a ch a III T CH C TH C HI N Thông t có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k ng Công báo thay th Thông t s t ngày 10/2004/TT-BTC ngày 19/02/2004 c a B Tài h ng d n xét t, th m nh thông báo quy t toán n m i v i c quan hành chính, n v s nghi p ngân sách c p Trong trình th c hi n n u có v ng m c, ★ ✙ ✦ ✜ ✘ ✙ ✘ ✖ ✣ ✁ ✙ ✧ ✪ ✮ ✪ ✧ ✜ ✝ ✙ ✣ ✵ ✘ ✳ ✵ ✘ ✦ ✙ ngh ph n ánh k p th i v B Tài quy t./ ❇ ✜ ✴ ✗ ✳ nghiên c u gi i   ✁ N i nh n: - V n phòng Trung ng ng; - V n phòng Qu c h i; - V n phòng Ch t ch n c; - V n phòng Chính ph ; - Các B , c quan ngang B , c quan thu c Chính ph ; - Toà án NDTC, Vi n Ki m sát NDTC; - C quan Trung ng c a oàn th ; - U ban nhân dân t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài chính, Kho b c Nhà n c t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra v n b n QPPL (B T pháp); - Công báo, Website Chính ph ; - Các n v thu c B Tài chính; - L u: VT, HCSN KT B TR TH TR   ✖ ☎ ✳ ✚ ✁ ✖ ✖ ☎ ✆ ✂ ✂ NG NG ✦ ✛ ✘ ✖ ✣ ✛ ✦ ✦ ✦ ✛ ✧ ✛ ✆ ✙ ( ã ký) ✴ ✦ ☎ ✪ ❉ ✱ ✁ ☎ ✪ ✴ ✡ ✴ ✖ ✣ ✯ ✔ ✕ Hoàng Anh Tu n ✦ ✳ ✦ ✲ ✛ ✙ ✘ ✦ ✦ ✒ ✑ quy nh t i nhóm I; cán b BQLDA nhóm không h ng l ng t ngu n kinh phí qu n lý d án II QUY NH C TH I V I CÁC NHÓM QU N LÝ D ÁN i v i Nhóm I 1.1 BQLDA nhóm I th c hi n Ch k toán u t theo quy nh hi n hành c a Nhà n c ch 1.2 Hàng n m, c n c k ho ch v n u t c giao, BQLDA l p d toán chi phí qu n lý d án n m, ngh c quan tài c a c p quy t nh thành l p BQLDA th m nh phê t Th i gian l p phê t d toán chi phí qu n lý d án hàng n m tính t có quy t nh phân b k ho ch v n u t ch m nh t vào ngày 31/01 n m k ho ch Quy t nh phê t d toán chi phí qu n lý d án n m g i n BQLDA c quan toán v n u t th c hi n a) Tr ng h p BQLDA m i thành l p ho c vào u n m k ho ch, n u ch a có quy t nh phê t d toán chi phí qu n lý d án n m, BQLDA có v n b n ngh c quan tài c a c p quy t nh thành l p BQLDA c quan toán cho t m ng kinh phí t ngân sách nhà n c chi cho kho n (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) n i dung d toán chi phí qu n lý d án n m quy nh t i i m 3(3.1) m c IV; ó: - Chi l ng kho n có tính ch t ti n l ng theo b ng l ng th c t , không tính h s i u ch nh t ng thêm ti n l ng; - Chi toán d ch v công c ng, chi mua v t t v n phòng m c m b o th c hi n nhi m v BQLDA có trách nhi m làm th t c toán hoàn tr t m ng sau d toán chi phí qu n lý d án n m c t; th i gian c t m ng không 02 tháng b) Tr ng h p c c p có th m quy n h tr kinh phí t xu t cho BQLDA theo m c tiêu ho c h tr thu nh p cho cán b qu n lý d án BQLDA c phép chi cho m c tiêu ho c h tr b sung ngu n kinh phí thu nh p cho cán b theo quy t nh c a c p có th m quy n 1.3 K t thúc n m k ho ch, BQLDA l p quy t toán chi phí qu n lý d án n m g i n c quan tài c a c p quy t nh thành l p BQLDA, ch m nh t ngày 28 tháng 02 n m sau th m nh, phê t quy t toán 1.4 Khi d án hoàn thành a vào s d ng, BQLDA t ng h p quy t toán chi phí qu n lý d án n m v i báo cáo quy t toán d án hoàn thành trình c p có th m quy n phê t i v i Nhóm II c ghi k ho ch v n 2.1 Sau d án tri n khai th c hi n d án; BQLDA ho c ch u t tr ng h p không thành l p BQLDA l p d toán chi phí qu n lý d án cho toàn b trình th c hi n d án, không phân chia theo n m, l p riêng cho t ng d án, trình ch u t th m nh phê t Quy t nh phê t d toán chi phí qu n lý d án g i n BQLDA c quan toán v n u t th c hi n a vào s d ng, 2.2 Khi d án hoàn thành BQLDA ho c ch u t tr ng h p không thành l p BQLDA l p quy t toán chi phí qu n lý d án v i báo cáo quy t toán d án hoàn thành trình c p có th m quy n phê t quy t toán Ki m soát toán chi phí qu n lý d án 3.1 C quan ki m soát toán v n u t th c hi n ki m soát toán chi phí qu n lý d án theo ✙ ✢   B TÀI CHÍNH ✹ ✻ ✚ ✳ ★ ✬ ✪ ✭ ✬ ✴ ✾ ✽ ✵ ✷ ✶ ✁ ✁ ✬ S : 118 / 2007 / TT-BTC ✝ ✣ ✖ ✪ ✣ ✒ ✢ ✕ Hà N i, ngày 02 tháng 10 n m 2007 THÔNG T H ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án ut c a d án s d ng v n ngân sách nhà n c _ ✂ ✄ ✟ ✝ ✠ ☞ ✍ ✎ ✌ ✏ ✆ ✑ ✒ ✒ ✑ ✏ ✎ ✘ ✛ ✙ ✜ ✏ ✚ ✎ ✏ ✑ ✢ ✓ ✑ ✕ ✒ ✦ ✥ ✒ ✩ ✓ ✧ ✎ ✏ ✑ ✒ ✕ ✪ ✣ ✑ ✑ ★ ✒ ✦ ★ ✥ ✩ ✒ ✪ ✩ ✥ ✪ ✗ ✑ ✒ ✙ ✏ ✒ ✪ ✮ ✕ ✓ ✒ ✒ ✩ ✩ ✖ ✩ ✕ ✯ ✘ ✒ ✮ ✮ ★ ✕ ✓ ✫ ✑ ✒ ✣ ✫ ★ ✧ ✒ ✕ ✒ ✪ ★ ✒ ✩ ✜ ✏ ✪ ★ ✗ ✮ ✜ ✣ ✖ ✒ ✩ ư ✲ ✥ ✒ ✒ ✩ ✑ ✒ ✒ ✑ ✑ ✑ ✮ ✕ ✛ ✕ ✣ ✪ ✒ ✑ ✒ ✒ ✯ ✎ ✖ ★ ✓ ✒ ư ✰ ✌ ✴ ✷ ✬ ✹ ✸ ư ✹ ✕ ✹ ✚ ✕ ✚ ✹ ✕ ✚ ✕ ✓ ✰ ✑ ✪ ✧ ✒ ✮ ★ ✓ ✪ ✥ ✺ ✒ ✧ ✢ ✣ ✹ ✻ ✚ ✳ ✢ ★ ✪ ✳ ✯ ✧ ✕ ✒ ✩ ư ✼ ✥ ✿ ✘ ✱ ✯ ✯ ✱ ❀ ✒ ✪ ✒ ✯ ✮ ✯ ✱ ❀ ✣ ✒ ✑ ✯ ✛ ✕ ✿ ✢ ✛ ✣ ✣ ✎ ✒ ✑ ✫ ✒ ✣ ✚ ✧ ✒ ✮ ✛ ✧ ✿ ✒ ✑ ✣ ✖ ✒ ✫ ✗ ✣ ★ ✪ ✣ ✥ ✒ ✪ ✘ ✛ ✮ ✖ ✁ ✝ ✖ ✪ ✼ ✣ ✧ ✙ ✎ ✪ ✣ ✒ ✓ ✯ ✙ ❀ ✪ ✧ ✯ ✕ ✧ ✒ ✩ ✪ ✪ ✖ ✪ ✒ ✿ ✩ ✒ ✧ ✒ ✻ ✑ ✣ ✖ ★ ❀ ✚ ✢ ✒ ✙ ✫ ✪ ✪ ✩ ✒ ✮ ✪ ✧ ✕ ✩ ✘ ✫ ✗ ✯ ✒ ✪ ✪ ✟ ✚ ✮ ✿ ✣ ✖ ✖ ✥ ✛ ✮ ❁ ✪ ✖ ✼ ★ ✣ ✑ ✚ ✣ ✧ ✒ ✖ ✒ ✒ ✪ ✣ ✒ ✪ ✣ ✪ ★ ✓ ✢ ✑ ✯ ✛ ✒ ✯ ✪ ✹ ✢ ✼ ✢ ✕ ☎ ✕ ✚ ★ ✏ ✢ ✢ ✼ ✎ ✵ ✳ ✯ ✒ ✛ ★ ✭ ✶ ✖ ✳ Ph n II QUY NH C TH I PHÂN NHÓM QU N LÝ D ÁN UT Nhóm I: g m BQLDA B tr ng, Th tr ng c quan ngang b , Th tr ng c quan khác ng, Th tr ng c quan thu c Chính ph , Ch trung t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ng quy t nh thành l p qu n lý d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A quy mô l n; có t cách pháp nhân c l p; có biên ch cán b BQLDA h ng l ng t ngu n kinh phí qu n lý d án Nhóm II: g m ch u t tr ng h p không thành l p BQLDA BQLDA khác v i ✒ ✮ ✬ ✕ ✪ ✪ ✢ ✕ ✎ ✬ ✪ ✘ ✒ ✯ ✗ ✏ ✙ ✿ ✪ ✪ ✛ ✳ ✎ ✖ ✪ ✛ ✖ ✪ ✯ ✣ ✩ ✥ ✖ ✚ ✰ ✧ ★ ✜ ✪ ✣ ★ ★ ✎ ★ ✒ ✣ ✙ ✕ ✘ ✏ ✏ ✹ ★ ✫ ✗ ✒ ✒ ✚ ✘ ✳ ★ ✗ ✯ ✘ ✗ ✖ ✪ ✖ ✪ ✧ ✙ ✗ ✪ ✮ ✘ ✓ ✢ ✢ ✒ ✛ ★ ✧ ✥ ✒ ✖ ✎ ✪ ✗ ★ ✧ ★ ✚ ✚ ✒ ✗ ★ ✻ ✒ ★ ✦ ✖ ★ ✪ ✩ ✯ ✓ ✕ ✧ ✗ ✱ ✗ ✗ ✒ ✑ ★ ✖ ✓ ✪ ✏ ✒ ✘ ✏ ✮ ✣ ★ ✗ ★ ✣ ✒ ✢ ✪ ✰ ✫ ✪ ✥ ✛ ✪ ★ ✗ ✪ ✙ ★ ✎ ✑ ✔ ✖ ✎ ✮ ✎ ✪ ★ ✗ ✓ ★ ✖ ✪ ❀ ✑ ✗ ✢ ✜ ✒ ✙ ✭ ★ ✒ ✧ ✣ ✒ ✪ ✚ ✪ ✛ ✖ ✘ Ph n I QUY NH CHUNG Chi phí qu n lý d án u t toàn b kho n chi phí c n thi t ch u t , ban qu n lý d án (BQLDA) t ch c th c hi n nhi m v qu n lý d án su t trình u t c a d án i t ng ph m vi i u ch nh: ch u t , BQLDA qu n lý d án s d ng v n ngân sách nhà n c (NSNN) k c d án s d ng v n H tr phát tri n th c (ODA), v n Trái phi u Chính ph ph i qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành h ng d n c th t i Thông t này, m b o úng m c ích, ti t ki m, hi u qu ng Các d án có t ng m c u t d i t không ph i l p t d toán riêng nh ng ph i s d ng chi phí qu n lý d án theo n i dung quy nh t i i m (3.2), m c IV, ph n Quy nh c th c a Thông t không v t nh m c v chi phí qu n lý d án theo quy nh c a c p quy t nh u t Quy t toán chi phí qu n lý d án v i quy t toán d án hoàn thành Doanh nghi p t v n th c hi n qu n lý d án theo h p ng t v n không thu c i t ng i u ch nh c a Thông t ✣ ✻ ✧ ✑ ✪ ✌ ✩ ✧ ✥ ✣ ✥ ✑ ✖ ✪ ✕ ★ ★ ✮ ✘ ✣ ✒ ✯ ✚ ✒ ✬ ✫ ✯ ✒ ✢ ✓ ✫ ✼ ✒ ✙ ✫ ✗ ✕ ✎ ✎ ✒ ✙ ✒ ✧ ✩ ✚ ✢ ★ ✒ ✣ ✩ ✩ ✎ ✓ ✣ ✒ ✒ ✪ ✣ ✪ ✥ ✒ ✼ ✙ ✣ ✎ ✑ ✔ ✘ ✜ ★ ✥ ✓ ✕ ✖ ✑ ✔ ✕ ✣ ✑ ✓ ✕ ✒ ✒ ✪ ✛ ★ ✒ ✓ ✙ ★ ★ ✗ ✣ ✏ ✪ ✎ ✖ ✕ ✎ ✪ ✣ ✔ ✕ ✖ ✕ ✖ C n c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph Quy nh ch c n ng, nhi m v , quy n h n c c u t ch c c a B Tài nh s 60/2003/N -CP ngày C n c Ngh 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t h ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà n c s 01/2002/QH11 C n c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí u t xây d ng công trình B Tài h ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u t c a d án s d ng v n ngân sách nhà n c nh sau: ✕ ✑ ✚ ✿ ✝ ✓ ✑ ✑ ✆ ✡ ✒ ✧ ☛ ✁ ✠ ☛ ✟ ✡ ✩ ✎ ☎ ✞ ✆ ✒ ☛ ✓ ✮ ★ ✒ ✩ ✪ ✪ ✒ ✖ ✣ ✒ ✒ ★ ✖ ✒ d toán c t, úng ch qu n lý tài hi n hành quy nh c th t i Thông t u t 3.2 Trong trình s d ng, ch (BQLDA) c ch ng i u ch nh kho n chi d toán chi phí qu n lý d án (không ph i i u ch nh b ng v n b n), nh ng không c v t t ng giá tr d c t toán chi phí qu n lý d án ã X lý tr ng h p thu ti n bán h s m i th u M c thu ti n bán h s m i th u theo quy nh u th u; chi phí cho vi c t ch c u c a pháp lu t v th u không c l n h n kinh phí thu c bán h s c bán h m i th u; ph n l i c a kinh phí thu s m i th u sau quy t toán chi phí c n thi t cho u t (BQLDA) n p ngân vi c t ch c u th u, ch sách nhà n c ✯ ✢ ✒ ✑ ✮ ✙ ✗ ✫ ✕ ✒ ✩ ✒ ✕ ✯ ✒ ✒ ✰   ★ ✎ ★ ★ ✪ ✒ ✪ ✒ ư ✯ ✒ ✰ ✜ ✒ ★ ✘ ✒ ✑ ✯ ✆ ✁ ✂ ✁ ☎ ✘ ✕ ✘ ✧ ✩ ✒ ✩ ✼ ✚ ✛ ✒ ✯ ✳ ✥ ✒ ✜ ✖ ✒ ✚ ✩ ✼ ✩ ✼ ✩ ✒ ✏ ✛ ✒ ✩ ✕ ✒ ✩ ✏ ★ ✒ ✒ ✪ ư ✯ ✒ ✯ ✓ ✗ ✑ ✏ ✓ ✏ ✒ ✒ ✕ ✪ ✕ ✒ ✩ ✆ ✟ ✣ ✚ ✒ ✹ ✒ ✒ l i ✫ ✗ ✒ ✕ ✒ ✿ ✣ ✑ ✒ ✙ ✘ ✣ ✒ ✒ ✕ ✿ ✑ ✘ ✕ ✥ ✒ ✑ ✒ ★ ✗ ✖ ✚ ✒ ✖ ✒ ✕ ✙ ✚ ✧ ư ✯ ✒ ✕ ✒ ✣ ✒ ✩ ✒ ư ✪ ✓ ✳ ✯ ✑ ✕ ✒ ✩ ✏ ✥ ✒ ✪ ✒ ✑ ✏ ✑ ★ ✛ ✕ ✣ ★ ✒ ✒ ✪ ✑ ✒ ✩ ✒ ư ✚ ✑ ✜ ✏ ☛ ✚ ★ ✣ ✒ ✑ ✒ ✩ ✒ ✪ ✒ ✩ ✕ ✒ ✪ ✑ ✑ ✣ ✔ ✒ ✖ ✪ ✑ ✘ ✮ ✏ ✒ ✑ ✪ ✖ ✒ ✑ ✒ ★ ✣ ✑ ✘ ✮ ✖ ✒ ✏ ✕ ✒ ✑ ✒ ✑ ✒ ✙ ✍ ✣ ✣ ✣ ✒ ✑ ✒ ✑ ✒ ✑ ✒ ✩ ✒ ✙ ★ ✕ ✚ ✒ ✥ ✛ ✑ ✏ ✖ ✒ ✒ ✑ ✏ ✏ ✦ ✏ ✑ ✒ ✩ ☛ ✕ ✛ ✕ ★ ✣ ✒ ✪ ✒ ✑ ✒ ✩ ✖ ✪ ✕ ✒ ✩ ✑ ✛ ✑ ✪ ✪ ✖ ✒ ✩ ư ✓ ✒ ✪ ✜ ✒ ✜ ✑ ✟ ✍ ✎ ✖ ✯ ✒ ✮ ✯ ★ ✓ ✖ ✘ ✒ ✰ ✎ ✗ ✒ ✼ ✕ ✒ ✑ ✒ ✖ ✑ ✔ ✘ ✕ ✥ ✘ ✕ ✚ ✓ ✪ ✘ ư ✒ ✥ ✚ ✢ ✣ ✖ ✪ ✕ ✚ ✕ ★ ✒ ✑ ✥ ✪ ✛ ✒ ✪ ✛ ✒ ✏ ✚ ✒ ✒ ✗ ✒ ☛ ✼ ❀ ✖ ✕ ✙ ✢ ✓ ✒ ✥ ✗ ✯ ✹ ✣ ✻ ✚ ✒ ✒ ✥ ✑ ✚ ✒ ✪ ✘ ✑ ✖ ✑ ✥ ✚ ✧ ★ ✮ ★ ✢ ✒ ✯ ✹ ✻ ✒ ✒ ✥ ✑ ✚ ✥ ✣ ✒ ✪ ✘ ✓ ✒ ✚ ✛ ✕ ✓ ✒ ✖ ✪ ✣ ✿ ✚ ✑ ✖ ✕ ✓ ✒ ✖ ✪ ✑ ✥ ✧ ✘ ư ✛ ✒ ✹ ✹ ✣ ✒ ✹ ✑ ✼ ✖ ✒ ✓ ✥ ✢ ✚ ✒ ✥ ✑ ✚ ✖ ✪ ✧ ✘ ✰ ✯ ✣ ✛ ✒ ✢ ✛ ✒ ✒ ✥ ✑ ✚ ✑ ✼ ✒ ✖ ✓ ✥ ✰ ✼ ✹ ✚ ✧ ✛ ✎ ✯ ✖ ✪ ✰ ✛ ✎ ✯ ✢ ✒ ✢ ☞ ✖ ✯ ✛ ✕ ✢ ✓ ✘ ✒ ☛ ✩ ✖ ✯ ✢ ✧ ✓ ✼ ★ ✣ ✒ ✢ ✮ ✷ ✟ ✚ ✣ ✒ ư ✗ ☛ ★ ✣ ✿ ✮ ✎ ★ ✣ ✒ ✶ ✌ ✒ ✢ ✪ ✷ ☞ ★ ✕ ✘ ✮ ✪ ★ ✗ ✘ ✑ ✠ ✪ ✑ ★ ✖ ✕ ✗ ✖ ✒ ✗ ✥ ✚ ★ ✛ ✕ ✥ ✔ ✏ ✒ ✓ ✪ ✑ ✕ ✑ ✪ ✘ ✕ ✔ ✪ ✛ ✕ ✢ ✪ ✣ ✑ ✕ ✓ ✜ ✒ ✕ ✦ ✢ ❀ ✒ ✓ ✑ ✥ ✣ ✖ ✕ ✓ ✒ ✙ ✔ ✏ ✪ ✣ ✧ ✙ ✪ ✑ ★ ✪ ✥ ✯ ✚ ✳ ✘ ✕ ✑ ✒ ✹ ✪ ✢ ✪ ✪ ✩ ✒ ✻ ✖ ✔ ✒ ✚ ✒ ✧ ✪ ✩ ✚ ✚ ư ✔ ✓ ✹ ✒ ✪ ★ ✕ ✘ ✿ ✪ ✕ ư ✪ ✶ ★ ✪ ✢ ★ ✷ ✡ ✯ ✯ ✖ ✪ ✳ ✳ ✢ ✥ ư ✿ ✑ ✚ ✩ ✓ ✒ ✯ ✒ ✒ ✚ ✫ ✥ ✥ ✒ ✎ ✎ ✪ ✢ ✪ ✮ ✘ ✑ ✖ ✣ ✏ ✎ ✒ ✪ ✪ ★ ✔ ✕ ✖ ✢ ✧ ✓ ✑ ✓ ✹ ✪ ★ ✙ ★ ✪ ✗ ✛ ✪ ✖ ✚ ✣ ★ ✗ ✪ ✓ ✠ ✖ Vi c mua s m s d ng ph ng ti n i l i xe ô tô ph c v công tác qu n lý d án (n u có) ph i l p d toán riêng trình c p có th m quy n quy t nh, tuân th quy nh t i Quy t nh s 59/2007/Q -TTg ngày 07/5/2007 c a Th t ng Chính ph v vi c ban hành qu n lý, s Quy nh tiêu chu n, nh m c ch d ng ph ng ti n i l i c quan nhà n c, n v u t s nghi p công l p, công ty nhà n c Ch (BQLDA) không c cho thuê, cho m n i v i tài s n c a d án III NGU N KINH PHÍ QU N LÝ D ÁN Ngu n kinh phí qu n lý d án c a d án ut c trích ngu n v n u t c a d án nh m c trích kinh phí qu n lý d án: 2.1 i v i d án u t xây d ng công trình, nh m c trích kinh phí qu n lý d án xác nh theo quy nh c a c p quy t nh u t c s nh m c chi phí qu n lý d án u t xây d ng công trình B Xây d ng công b i v i d án chi phí xây 2.2 d ng thi t b ho c t ng chí phí xây d ng thi t b nh h n 60% t ng m c u t c a d án, nh m c trích kinh phí qu n lý d án xác nh theo quy nh c a c p quy t nh u t 2.3 i v i d án ODA: n u hi p nh c a d án có quy nh c th v m c kinh phí qu n lý d án th c hi n theo hi p nh; n u hi p nh c a d án không quy nh c th v m c kinh phí qu n lý d án xác nh theo quy nh t i i m (2.1; 2.2), m c III IV L P D TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN C n c l p d toán chi phí qu n lý d án - Quy t nh u t ; - Quy t nh thành l p BQLDA; - Quy t nh giao k ho ch v n u t ; - B ng tính l ng c a cán b ( i v i BQLDA nhóm I) Xác nh t ng m c chi phí qu n lý d án 2.1 C n c t ng m c u t c a d án c t nh m c quy nh c a c p quy t nh u t xác nh t ng chi phí qu n lý d án (ký hi u GQLDA) theo M u s 01/DT.QLDA kèm theo; 2.2 Xác nh giá tr chi phí t v n u t xây d ng ch u t (BQLDA) t th c hi n (ký hi u GTV); ✪ ★ ✦ ✑ ✣ ✖ ✪ ✢ ✜ ✮ ✟ ☛ ✔ ☞ ✝ ✒ ✥ ✪ ✥ ng ti n i ✧ ☛ ✞ ✡ ✮ ✙ ✠ ✩ ✪ ✫ ✓ ✥ ✝ ❀ ✔ Vi c mua s m s d ng ph ✒ ✓ ✳ ✢ ✖ ✪ ✓ ✣ ✩ ✩ ★ ✚ ✯ ✒ ✖ ✛ ✳ ✣ ✜ ✒ ✪ ★ ✑ ✏ ✯ ✕ ✙ ✩ ✖ ✚ ✖ ✒ ★ ✖ ✜ ✕ ✌ ✏ ✖ ✪ ✑ ✪ ✣ ✕ ✪ ✢ ✄ ✠ ✑ ★ ✖ ✯ ✖ ✒ ✛ ★ ✢ ★ ✢ ✪ ✑ ✪ ✖ ✗ ✘ ✑ 2.3 Xác nh giá tr chi phí nh ng công vi c thu c chi phí qu n lý d án ph i thuê t v n th c hi n (ký hi u GQLDA -TV); 2.4 Xác nh giá tr chi phí nh ng công vi c thu c chi phí qu n lý d án không ph i th c hi n c thù c a d án n u có (ký hi u GQLDA-KTH); 2.5 T ng m c chi phí qu n lý d án ph n ch u t (BQLDA) c s d ng su t trình c xác nh theo công th c (1) d i ây, qu n lý d án ký hi u GQLDA (C T); m c t i a l p d toán chi u t (BQLDA) phí qu n lý d án c a ch (1) GQLDA (C T) = GQLDA + GTV - GQLDA -TV GQLDA-KTH N i dung d toán chi phí qu n lý d án 3.1 i v i BQLDA nhóm I: Trên c s ti n th c hi n d án theo k ho ch, BQLDA phân b chi phí qu n lý d án (GQLDA nh M u s 01/DT.QLDA cho n m (C T)) ã xác a vào d toán chi phí tri n khai th c hi n d án qu n lý d án hàng n m N i dung c a d toán chi phí qu n lý d án hàng n m g m: (1) Chi ti n l ng: l ng ng ch b c theo qu c giao, l ng h p ng dài h n i v i cá l ng nhân c h ng l ng t d án theo quy t nh c a c p có th m quy n quy nh hi n hành c a Nhà n c v ch ti n l ng Vi c xác nh qu ti n l ng cho cán b qu n lý d án ph i m b o úng biên ch c t c a c p có th m quy n Tr ng h p ti t ki m kho n chi tiêu khác, BQLDA c áp d ng h s i u ch nh t ng thêm thu nh p cho ng i lao ng theo quy nh hi n hành (hi n Quy t nh 198/1999/Q -TTg ngày 30/9/1999 c a Th t ng Chính ph v ti n l ng c a ban qu n lý xây d ng, Thông t s 32/1999/TTL TBXH ngày 23/12/1999 c a B Lao ng - Th ng binh - Xã h i h ng d n th c hi n Quy t nh 198/1999/Q -TTg ngày 30/9/1999 c a Th t ng Chính ph v ti n l ng c a ban qu n lý xây d ng) (2) Các kho n ph c p l ng: ch c v , trách nhi m, khu v c, thu hút, t , thêm gi , c h i, nguy hi m, l u ng, ph c p c bi t c a ngành i v i cá nhân c h ng l ng t d án theo quy t nh c a c p có th m quy n theo quy nh hi n hành i v i c quan nhà n c n v s nghi p công l p (3) Các kho n trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn, trích n p khác i v i c h ng l ng t d án theo quy t nh c a cá nhân c p có th m quy n theo quy nh hi n hành i v i c quan nhà n c n v s nghi p công l p (4) Chi ti n th ng: th ng th ng xuyên, th ng t xu t (n u có) theo quy nh hi n hành i v i c quan nhà n c n v s nghi p công l p (5) Chi phúc l i: toán ti n ngh phép, ngh ch , tr c p khó kh n th ng xuyên, tr c p khó kh n t xu t theo quy nh hi n hành i v i c quan nhà n c n v s nghi p công l p (6) Chi làm thêm gi : ch tính cho cá nhân không h ng ph c p thêm gi kho n (2) thu c i m c th i 3(3.1) m c IV tr ng h p làm thêm gi tính gian c th theo b ng ch m công quy nh c a Lu t Lao ng v th i gi làm vi c, th i gi ngh ng i v n b n h ng d n th c hi n (7) Chi toán công tác phí theo quy nh hi n hành i v i c quan nhà n c n v s nghi p công l p ★ ✼ ✗ ★ ✹ ✒ ✮ ✢ ✗ ✮ ✼ ✯ ✛ ★ ✒ ✼ ✒ ✑ ✯ ✼ ✕ ✧ ✗ ✘ ✒ ✼ ✖ ✼ ✼ ✰ ✼ ✚ ✢ ✎ ✦ ★ ✥ ✪ ✖ ✒ ✖ ✒ ✖ ✓ ✥ ✚ ✥ ✒ ✚ ✑ ✑ ✪ ✧ ✧ ✕ ✒ ✖ ✥ ✧ ✿ ✎ ✗ ✣ ✿ ✚ ✗ ✒ ✒ ✥ ✑ ✚ ✑ ✒ ✙ ✖ ✒ ✑ ✥ ✙ ✥ ✑ ✙ ✚ ✒ ✥ ✑ ✚ ✒ ✩ ✠ ★ ★ ✗ ✖ ✚ ✗ ✫ ✣ ✥ ✑ ✗ ✖ ✚ ✒ ✹ ✣ ✏ ✒ ✥ ✛ ✕ ✚ ✖ ✣ ✎ ✪ ✕ ✓ ✕ ✣ ✒ ✑ ✖ ✒ ✒ ✑ ✖ ✳ ✚ ✒ ✪ ✓ ✕ ✑ ✚ ✪ ✖ ✪ ✕ ✩ ✫ ✯ ✒ ✿ ✧ ✒ ✪ ✚ ✼ ✒ ✦ ✕ ✪ ★ ★ ✒ ✖ ✘ ✩ ✒ ✔ ✪ ✧ ✑ ✧ ✖ ✗ ✥ ✒ ✔ ✓ ✒ ✦ ✖ ✑ ✼ ✖ ✖ ✕ ✕ ✒ ✢ ✖ ✕ ✯ ✢ ✗ ✒ ✪ ✥ ✖ ✖ ✑ ✑ ✢ ✪ ✖ ✪ ✒ - Th m nh s phù h p c a n i dung chi d toán v i tiêu chu n, nh m c ch tài hi n hành c a Nhà n c Th tr ng c quan tài c a c p quy t nh thành l p BQLDA phê t d toán n m c a BQLDA nhóm I theo M u s 03A/Q QLDA Ch u t phê t d toán c a BQLDA nhóm II theo M u s 03 B /Q QLDA c g i ch Quy t nh phê t d toán u t (BQLDA), c quan toán n v có liên quan Th i gian th m nh, phê t d toán chi phí qu n lý d án không 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h s d toán theo quy nh ✿ ✖ ✎ ✓ ✎ (8) Chi mua v t t v n phòng: d ng c v n phòng, t tài li u, bàn gh , sách tài li u dùng cho chuyên môn, v n phòng ph m theo quy nh hi n hành i v i c quan nhà n c n v s nghi p công l p (9) Chi toán d ch v công c ng: i n sinh ho t, n c sinh ho t, c c phí i n tho i, b u chính, Fax, v sinh môi tr ng, toán d ch v khác theo quy nh hi n hành i v i c quan nhà n c n v s nghi p công l p (10) Chi phí mua s m tài s n ph c v qu n lý: ph ng ti n phòng cháy ch a cháy, máy tính, ph n m m máy tính (11) Chi s a ch a tài s n (12) Chi phí thuê m n: thuê ph ng ti n i l i, nhà làm vi c, thi t b ph c v lo i, thuê chuyên gia (13) Chi phí h i ngh , h c t p nghi p v theo quy nh hi n hành i v i c quan nhà n c n v s nghi p công l p (14) Chi phí oàn ra, oàn vào (n u có): Vé máy bay, ti n n , tiêu v t theo quy nh hi n hành i v i c quan nhà n c n v s nghi p công l p (15) D phòng: tính b ng 10% c a d toán 3.2 i v i ch u t (BQLDA) nhóm II: Trên c s t ng m c chi phí qu n lý d án ph n ch u t (BQLDA) c s d ng (GQLDA (C T)) ã xác nh M u s 01/DT.QLDA; BQLDA ti n hành l p d toán chi phí qu n lý d án cho toàn b trình th c hi n d án, không phân chia theo n m N i dung d toán chi phí qu n lý d án g m: - Các kho n chi t ng ng t (6) n (11) c a nhóm I ây; - Ph c p qu n lý d án: ch tính cho nh ng ng i tr c ti p th c hi n công vi c thu c qu n lý d u án, bao g m c cán b BQLDA cán b thu c ch t BQLDA c n c m c th i gian tham gia qu n lý c a tính t ng cán b ngu n chi phí qu n lý d án c th t l % c h ng cho cán b M c chi ph c p qu n lý d án m t tháng cho m t cá nhân t i a b ng 50% ti n l ng ph c p l ng m t tháng c a cá nhân ó - D phòng tính b ng 10% c a d toán H s ngh phê t d toán chi phí qu n lý d án - V n b n ngh phê t; - Quy t nh thành l p BQLDA; quy t nh u t ; quy t nh giao k ho ch v n u t ; ut - B n tính chi phí qu n lý d án ch (BQLDA) th c hi n (M u s 01/DT.QLDA); - i v i BQLDA nhóm I: D toán chi phí qu n lý d án n m (M u s 02A/DT.QLDA); B ng tính l ng c a cán b (Ph bi u F02A/DT.QLDA); - i v i ch u t (BQLDA) nhóm II: D toán chi phí qu n lý c a toàn b d án (M u s 02B/ DT.QLDA) NH, DUY T D TOÁN CHI V TH M PHÍ QU N LÝ D ÁN Trình t th m nh d toán chi phí qu n lý d án: - Th m nh n i dung công vi c, ph ng pháp tính toán k t qu B n tính chi phí qu n lý d án u t (BQLDA) th c hi n theo M u s ch 01/DT.QLDA - Th m nh s phù h p vi c phân b m c chi cho n m m c chi c a n m k ho ch ( i v i BQLDA nhóm I); ✮ ✻ ✑ ✙ ✙ ✗ ✑ ✧ ✺ ✖ ✗ ✢ ✒ ✑ ✑ ✖ ✖ ✪ ✓ ✒ ✥ ✚ ✒ ✥ ✷ VI QUY T TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ✚ ✘ ✎ ✹ ✒ ✒ ✥ ✑ ✚ ÁN ✣ ✒ ❀ ✚ ✑ ✖ ✖ ✪ ✟ ✪ ✓ ✕ ✥ ✔ ✒ ✪ ✩ ✩ ✏ ✹ ☎ ✒ ✦ ✑ ✫ ✯ ★ ✎ ✪ ★ ✚ ✻ ✣ ✒ ✛ ★ ✼ ✪ ✖ ✪ ✖ ★ ✦ ✢ ✎ ✏ ✢ ✏ ✒ ✒ ★ ✳ ✖ ✒ ★ ✮ ✪ ✒ ✮ ✯ ✛ ✹ ✢ ✓ ✚ ✗ ✕ ✚ ✦ ✄ ☞ ✏ ✝ ☛ ☎ ✟ ✎ ★ ✒ ✣ ✣ ✒ ✒ ✑ ✣ ✧ ✣ ✓ ✒ ✙ ★ ✩ ✦ ✪ ✑ ✒ ✕ ✪ ✒ ✩ ✩ ✕ ✦ ✓ ★ ✕ ✒ ✩ ★ ✦ ✯ ✿ ✒ ✿ ✒ ✑ ✓ ★ ✪ ✑ ✖ ✕ ✒ ✩ ★ ★ ✿ ✒ ✎ ✑ ✪ ✏ ✜ ✖ ✯ ✕ ✎ ✓ ✣ ✙ ✒ ✥ ✑ ✻ ✒ ★ ★ ✣ ✕ ✒ ✥ ✓ ✏ ✙ ✪ ✫ ✕ ✒ ✙ ✒ ✓ ✥ ✑ ✖ ✣ ✓ ✒ ✩ ✚ ✑ ✚ ✩ ★ ✪ ✦ ✙ ✣ ✒ ✣ ✖ ✣ ✎ ✯ ✑ ✎ ✪ ✚ ✪ ✒ ✝ ✒ ✣ ✒ ✏ ☛ ★ ✣ ✎ ✄ ✣ ✏ ✓ ✘ ✒ ✖ ✯ ✖ ✯ ☞ ✪ ✦ ✄ ✚ ✖ ✪ ✒ ✪ ✕ ✟ ✪ ★ ✖ ✯ ★ ✢ ✣ ☛ ✓ ✢ ✁ ✪ ✄ ✣ ✔ ✖ ✷ ✶ ★ ✻ ✯ ✷ ✭ ✖ ✏ ✚ ✪ ✬ ✓ ✪ ✥ ✢   ✖ ✣ ✪ ✕ ✣ ✓ ✪ ✢ ✥ ✓ ✒ ✟ ✮ ✓ ✪ ✒ ✗ ✔ ★ ☎ ✔ ✎ ✪ ✓ ✎ ✣ ✓ ★ ✪ ★ ✓ ✪ ✓ ✥ ✖ ✻ ✏ ✓ ✓ ✪ ★ ✖ ✒ ✣ ✦ ✖ ✑ ✑ ✎ ✪ ✓ ★ ☛ ✘ ✪ ✥ ✪ ✕ ★ ✓ ✒ ✔   ✕ ✣ ✖ ✓ ✒ ✢ ✪ ✑ ✓ ✏ ✢ ✛ ✪ ✪ ✘   ✒ ✒ ✎ ✦ ★ ✗ ✢ ✪ ✦ ★ ✗ ✏ ✣ ★ ✪ ✓ ✕ ✢ ✲ ★ ✣ ✢ ✻ ✣ ✯ ✓ ★ ✩ ✢ ✼ ✜ ✧ ✪ ✕ ✎ ☛ ✥ ✒ ★ ✻ ✓ ✔ ★ ✢ ✳ ★ ☎ ✕ ✰ ✪ ✗ ✖ ☛ ✒ ✣ ✓ ✟ ✪ ✏ ✣ ✓ ✄ ✳ ✪ ✎ ✪ ✢ ★ ✓ ✒ ✏ ✪ ✢ ✖ ★ ✪ ✧ ✪ ✣ ✖ ✓ ✦ ✓ ✣ ✑ ✙ ✗ ✓ ✘ ✒ ✦ ✒ ✹ ★ ✣ ✩ ✪ ★ ✣ ✪ ★ ✝ ✎ ✜ ✚ ✒ ✒ ☛ ✁ ☞ ✌ ✧ ✕ ✄ H s quy t toán chi phí qu n lý d án hàng n m i v i BQLDA nhóm I g m: - V n b n ngh phê t quy t toán; - Báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án n m k ho ch theo M u s 01/QT.QLDA; - B ng i chi u s li u toán chi phí qu n lý d án theo M u s 04/QT.QLDA; - Các ch ng t chi tiêu phát sinh n m H s quy t toán chi phí qu n lý d án d án hoàn thành 2.1 i v i nhóm I: - B n T ng h p quy t toán chi phí qu n lý d án theo M u s 02/QT.QLDA; - T p b n quy t nh phê t quy t toán chi phí qu n lý d án n m c a d án - Báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án n m cu i theo M u s 01/QT.QLDA; - B ng i chi u s li u toán chi phí qu n lý d án theo M u s 04/QT.QLDA; - Các ch ng t chi tiêu phát sinh n m cu i 2.2 i v i nhóm II: - Báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án theo M u s 03/QT.QLDA; - B ng i chi u s li u toán chi phí qu n lý d án theo M u s 04/QT.QLDA; - Các ch ng t chi tiêu phát sinh trình th c hi n d án Th m tra quy t toán chi phí qu n lý d án + i chi u s phù h p gi a s li u ngh c t; quy t toán v i d toán + Xem xét ch ng t chi tiêu m b o tính chi tiêu h p pháp, h p lý, h p l tuân th theo ch hi n hành c a Nhà n c; + Xem xét kho n t m ng cu i n m (n u có) Quy t nh phê t quy t toán chi phí qu n lý d án 4.1 Quy t nh phê t quy t toán chi phí qu n lý d án n m k ho ch i v i BQLDA nhóm I t ng t nh Quy t nh phê t d toán chi phí qu n lý d án n m k ho ch theo M u s 03A/QT.QLDA; c g i ch u t (BQLDA), c quan toán n v có liên quan 4.2 Quy t toán chi phí qu n lý d án i v i ch u t (BQLDA) nhóm II c phê t chung quy t nh phê t quy t toán d án hoàn thành ☎ ✓ ✒   ✕ ✶ ✂ ✧ ✒ ✥ ★ ✒ ✣ ✒ ✑ ✖ ✒ ✪ ✓ ✥ ✕ ✖ ✯ ✣ ✪ ✣ VII KI M TRA n v qu n lý tài - u t thu c b , ngành, a ph ng có k ho ch t ch c ki m tra vi c qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án t i n v ch u t (BQLDA) thu c ph m vi qu n lý c a kp th i u n n n sai ph m trình qu n lý d án u t (BQLDA) t t ch c ki m tra Các ch nh k hàng quý v vi c th c hi n qu n lý, s d ng chi n v , qua ó rút kinh nghi m phí qu n lý d án u t th c hi n qu n lý có hi u qu N V VIII TRÁCH NHI M C A CÁC LIÊN QUAN Trách nhi m c a ch ut - Ch u trách nhi m ôn c BQLDA th c hi n vi c l p d toán, l p báo cáo quy t toán, trình t d toán, trình t quy t toán chi phí qu n lý d án úng th i gian n i dung quy nh t i Thông t này; - Th m nh phê t d toán chi phí qu n lý d án ( i v i BQLDA nhóm II) úng th i gian n i dung quy nh t i Thông t Trách nhi m c a BQLDA - Th c hi n vi c l p d toán, l p báo cáo quy t toán, trình t d toán, quy t toán chi phí qu n lý d án úng th i gian n i dung quy nh t i Thông t - Ch u trách nhi m toàn b v vi c qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án; v tính xác c a s li u tính pháp lý c a h s trình t Trách nhi m c a c quan th m nh, phê t - Ch u trách nhi m v k t qu th m nh d toán, th m tra, phê t quy t toán chi phí qu n lý d án c s h s BQLDA g i n - Trong trình th m tra quy t toán có quy n thu h i ho c quy trách nhi m b i th ng kho n chi , yêu c u BQLDA ch p hành n p ngân sách nhà sai ch n c kho n thu n p theo quy nh Trách nhi m c a c quan ki m soát toán - Ch u trách nhi m ki m soát, toán chi phí qu n lý d án u t theo d toán c t, phù h p qu n lý tài hi n hành c a Nhà n c ch quy nh c th t i Thông t này; i chi u, xác nh n s v n ã toán i v i báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án; ng th i có ý ki n nh n xét, ánh giá, ki n ngh v i c quan th m tra, phê t quy t toán v vi c ch p hành c a ch u t Trách nhi m c a b , ngành, a ph ng - Th ng xuyên ki m tra tình hình qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u t d án s d ng v n ngân sách nhà n c thu c ph m vi qu n lý; có bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i cá nhân, n v có hành vi vi ph m qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u t ✑ ✚ ★ ✒ ✔ ✒ ✣ ✑ ★ ✚ ✩ ✢ ✏ ✙ ✫ ★ ✪ ✗ ✒ ✩ ✜ ✮ ✖ ✒ ✙ ★ ✙ ✎ ✢ ✑ ✚ ✕ ✒ ✒ ✑ ✮ ✘ ✒ ✪ ✖ ✪ ✪ ✖ ✩ ✖ ✪ ✒ ✹ ★ ✏ ✫ ✗ ✑ ✚ ✖ ✒ ✖ ★ ✬ ✁ ✑ ✖ ✧ ✍ ✖ ☞ ✒ ✌ ✆ ✓ ✒ ✖ ✣ ✖ ★ ✒ ✼ ✑ ✢ ✿ ✒ ✪ ✒ ✑ ✖ ★ ✪ ✓ ✒ ✥ ✼ ✢ ✒ ✑ ✙ ✍ ✝ ✖ ✪ ✧ ✣ ✧ ✪ ✣ ✖ ✒ ✖ ★ ✪ ✒ ✼ ✑ ✙ ✪ ✢ ✑ ✘ ✖ ✖ ★ ✫ ✢ ✘ ★ ✗ ✕ ✳ ✓ ✕ ✪ ✖ ✖ ✚ ☎ ✍ ✝ ☞ ✏ ✝ ✑ ✚ ✳ ✣ ✿ ★ ✫ ❀ ✳ ★ ✛ ✩ ✢ ★ ✥ ✒ ✕ ✥ ✒ ✩ ✣ ✮ ✑ ✜ ✒ ❀ ★ ✮ ✯ ✦ ✪ ✓ ✥ ✢ ✿ ✧ ✓ ✕ ✕ ✘ ✒ ✒ ✢ ✑ ✖ ✒ ✪ ✛ ✜ ✒ ✑ ✒ ✏ ✪ ✪ ✢ ✩ ✑ ✪ ★ ✒ ✑ ✙ ✒ ✓ ✑ ✓ ✑ ✩ ✕ ✔ ✔ ✣ ✕ ✖ ✪ ✗ ✕ ✒ ✑ ✒ ✓ ✥ ✝ N i nh n : - V n phòng Qu c h i; - V n phòng Ch t ch n c; - V n phòng Trung ng ng; - V n phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà n c; - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP; - C quan TW c a oàn th ; - Các T ng Công ty, T p oàn kinh t nhà n c; - H ND, UBND t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài chính, KBNN t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra v n b n (B T pháp); - Các n v thu c B Tài chính; ✆ ✓ ✎ ✢ ✎ ✕ ✑ ✎ ✥ ★ ✚ ✔ ✎ ✕ ✖ ✓ ✮ ✓ ✮ ✥ ✢ ✢ ✢ ✕ ✚ ✒ ✜ ✮ ✧ ✣ ✒ ✰ ✥ ✪ ✔ ✢ ✰ ✹ ✪ ✢ ✮ ✎ ★ ✗ ✢ ✒ ✚ ✑ ✢ ✢ ✕ - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - L u : VT, T ✢ ✔ ✑ ✢ ❁ ✍ ✝ ✒ ✒ ✥ ✓ ✘ ✼ ✢ ✪ ✣ ✖ ✒ ✪ ✣ ✒ ✿ ✣ ✑ ★ ✚ ✳ ✒ ✣ ✖ ✹ ✘ ✖ ✿ ✣ ✪ ✒ ✪ ✙ ✣ ✒ ✣ ✖ ✪ ✣ ✧ ✪ ✭ Ơ ✁ ✍ ✝ ✒ ✮ ★ ✒ ✙ ✼ ✪ ✜ ✩   ★ ✒ ★ ✙ ✒ ✖ ✪ ✑ ✠ ✕ ✒ ✪ ✓ ✢ ✢ ✓ ✼ ✪ ✣ ✪ ✕ ✮ ✖ này, ti p t c th c hi n theo d toán ã t cho n h t n m k ho ch i v i BQLDA nhóm I n k t u t (BQLDA) thu c nhóm II thúc d án i v i ch Các BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu v c c theo th i gian ch a chuy n i ho c gi i th quy nh c a Thông t s 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 c a B Xây d ng h ng d n m t s n i dung v : L p, th m nh, phê t d án u t xây d ng công trình; gi y phép xây d ng t ch c qu n lý u t xây d ng công trình quy nh t i Ngh nh s nh s 112/2006/N -CP c a 16/2005/N -CP Ngh Chính ph , ti p t c th c hi n theo quy nh i v i BQLDA nhóm I c a Thông t này./ ✗ ✵ ✑ ★ ✖ ✒ ✪ ✣ ✒ ✩ ✮ ✒ ✪ ★ ✖ ✖ ✯ ✯ ✕ ✥ ✢ ✒ ✑ ✮ ✙ ✗ ✓ ✣ ✓ ✧ ✓ ✒ ✓ ✒ ✔ ✣ ✥ ✣ ★ ✧ ✣ ✖ ✘ ✒ ✪ ✣ ✒ ✥ ✼ ✚ ✛ ✖ ✳ ✿ ✑ ✕ ✕ ✒ ✍ ✝ ✩ ☞ ✏ ✔ ✆ ✮ ✼ ★ ✗ ✒ ✪ ✥ ★ ✩ ✒ ✚ ✒ ✑ ✕ ✧ ✑ ✒ ✪ ✩ ✖ ✓ ✒ ✥ ★ ✙ ★ ✗ ★ ✙ ✢ ✫ ✫ ✓ ✫ ✪ ✫ ✗ ✌ Ph n III T CH C TH C HI N Thông t có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ng Công báo thay th Thông t s 98/2003/TT-BTC ngày 14/10/2003 c a B Tài h ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u t t ngu n v n ngân sách nhà n c Các ch u t , BQLDA ã phê t d toán chi phí qu n lý d án tr c ngày có hi u l c c a Thông t ✷ ✄ ✁ ☎ ✖ ✮ ✻ ✒ ✪ ✣ ✎ ✓ ✕ ✢ ✦ ✻ ★ ✥ ✫ ★ ✒ ✪ ✗ ✩ ✓ ✳ ✕ ★ ✪ ✒ ✩ ư ✥ ✥ ✒ ✖ ✖ ✪ ✕ ✪ [...]... t ng s chi không v t quá t ng s thu theo quy nh t i Kho n 3 i u 8 c a Lu t Ngân sách nhà n c 2 Ngu n bù p b i chi ngân sách nhà n c g m : a) Các kho n vay trong n c t phát hành trái phi u Chính ph và t các ngu n tài chính khác; b) Các kho n Chính ph vay ngoài n c c a vào cân i ngân sách i u 5 1 Ngân sách nhà n c g m ngân sách trung ng và ngân sách a ph ng Ngân sách a ph ng bao g m ngân sách c a n v... trung các kho n thu, c p phát, thanh toán các kho n chi c a ngân sách nhà n c Ngân hàng n i Kho b c Nhà n c m tài kho n có trách nhi m b o m thanh toán, i u hoà ti n m t, ngo i t cho Kho b c Nhà n c y , k p th i theo nhi m v thu, chi c a ngân sách nhà n c Ti n g i c a Kho b c Nhà n c t i ngân hàng c ngân hàng tr lãi nh các n v , t ch c kinh t ; các kho n thanh toán c a Kho b c Nhà n c qua ngân hàng... sách i u 69 1 K t d ngân sách trung ng là s chênh l ch gi a t ng s thu ngân sách và vay bù p b i chi l n h n ng, k t d ngân sách a t ng s chi ngân sách trung ph ng là chênh l ch gi a t ng s thu ngân sách l n h n t ng s chi ngân sách a ph ng Chi ngân sách bao g m c các kho n chi chuy n ngu n ngân sách sang n m sau c x lý nh sau : 2 K t d ngân sách a) K t d ngân sách trung ng, ngân sách c p c trích n... 8 Quy t toán ngân sách và báo cáo quy t toán ngân sách ph i b o m các nguyên t c sau : 1 S li u quy t toán ngân sách nhà n c : a) S quy t toán thu ngân sách nhà n c là s thu ã th c n p ho c ã h ch toán thu ngân sách nhà n c qua Kho b c Nhà n c; b) S quy t toán chi ngân sách nhà n c là s chi ã th c thanh toán ho c ã h ch toán chi theo quy nh t i i u 62 c a Lu t Ngân sách nhà n c và các kho n chi chi... qu ngân sách nhà n c (qu ngân sách trung ngân sách các c p chính quy n a ph ng), th ng nh t qu n lý, t ch c thanh toán, i u hoà v n và ti n m t thu c các qu ngân sách nhà n c nh m t p trung nhanh, y kho n thu; áp ng k p th i nhu c u thanh toán, chi tr c a ngân sách nhà n c 3 Kho b c Nhà n c m tài kho n t i Ngân hàng Nhà n c và các Ngân hàng Th ng m i nhà n c theo quy nh c a Lu t Ngân hàng Nhà n c Vi... các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ng và ngân sách a ph ng và m c b sung t ngân sách trung ng cho ngân sách các t nh, thành ph tr c thu c Trung ng khi trình Qu c h i ph i kèm theo các tài li u c n thi t theo quy nh t i i u 42 c a Lu t Ngân sách nhà n c và Quy ch l p, th m tra, trình Qu c h i quy t nh d toán ngân sách nhà n c, ph ng án phân b ngân sách trung ng và phê chu n quy t toán ngân sách. .. ng ngân sách và các t ch c c ngân sách nhà n c h tr th ng xuyên ph i m tài kho n t i Kho b c Nhà n c, ch u s ki m tra c a c quan Tài chính và Kho b c Nhà n c trong quá trình thanh toán, c m tài kho n t i Ngân s d ng kinh phí Tr ng h p hàng Th ng m i Nhà n c t p trung m t s kho n thu thì ph i qu n lý và s d ng theo úng quy nh c a pháp lu t 2 Kho b c Nhà n c có trách nhi m qu n lý qu ng và qu ngân sách. .. thu, chi ngân sách cho c quan tài chính cùng c p và c quan nhà n c h u quan B tr ng B Tài chính quy nh c th ch k toán ngân sách nhà n c và ch báo cáo tài chính i u 62 1 Cu i n m ngân sách, B tr ng B Tài chính h ng d n vi c kho s k toán và l p báo cáo quy t toán ngân sách theo úng các n i dung ghi trong d toán n m c giao và theo M c l c ngân sách nhà n c 2 Toàn b các kho n thu thu c ngân sách các n... quan thu, các ngân hàng và Kho b c Nhà n c ph i trích t tài kho n ti n g i c a t ch c, cá nhân n p ch m n p ngân sách nhà n c ho c thu cho ngân áp d ng các bi n pháp hành chính khác sách i u 56 C n c vào d toán ngân sách nhà n c c giao và yêu c u th c hi n nhi m v , th tr ng n v s d ng ngân sách quy t nh chi g i Kho b c Nhà n c Kho b c Nhà n c ki m tra tính h p pháp c a các tài li u c n thi t theo quy... a) Ngân sách t nh, thành ph tr c thu c trung ng (g i chung là ngân sách t nh), bao g m ngân sách c p t nh và ngân sách c a các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; b) Ngân sách huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là ngân sách huy n), bao g m ngân sách c p huy n và ngân sách các xã, ph ng, th tr n; c) Ngân sách các xã, ph ng, th tr n (g i chung là ngân sách c p xã); 2 Quan h gi a ngân ... ✴ ● ✲ i u Qu ngân sách nhà n c toàn b kho n ti n c a Nhà n c, k c ti n vay, có tài kho n c a ngân sách nhà n c c p c qu n lý t i Kho b c Qu ngân sách nhà n c Nhà n c i u Ngân sách nhà n c c cân... theo quy nh c a B Tài i u 13 D toán, quy t toán, k t qu ki m toán quy t toán ngân sách nhà n c, ngân sách c p, n v d toán ngân sách, t ch c c ngân sách nhà n c h tr ph i công b công khai Quy trình,... n ngân sách t ngân sách n m tr c sang ngân sách n m sau i u B i chi ngân sách nhà n c b i chi ngân sách trung ng c xác nh b ng chênh l ch thi u gi a t ng s chi ngân sách trung ng t ng s thu ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ tài liệu về ngân sách nhà nước (tài liệu ôn tập thi tuyển công chức ngành kho bạc nhà nước) , Bộ tài liệu về ngân sách nhà nước (tài liệu ôn tập thi tuyển công chức ngành kho bạc nhà nước) , Bộ tài liệu về ngân sách nhà nước (tài liệu ôn tập thi tuyển công chức ngành kho bạc nhà nước)