Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2016 cực hay (Phần 12: Cấu tạo từ và quy tắc chính tả trong Tiếng Anh)

85 1.6K 1
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2016 cực hay (Phần 12: Cấu tạo từ và quy tắc chính tả trong Tiếng Anh)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG QUY TẮC CHÍNH TẢ 36.Số, Ngày tháng Cân đo (Numberals dates and weights and measures) 348 Số đếm (Cardinal number) (Tính từ đại từ) one (một) Three (ba) Five (năm) Seven (bẩy) Nine (chin) 372 11 Eleven (mười một) 13 Thirteen (mười ba) 15 Fifteen (mười lăm) 17 Seventeen (mười bảy) 19 Nineteen (mười chin) 21 Twenty-one (hai mươi mốt) 23 Twenty-three (hai mươi ba) 25 Twenty-five (hai mươi lăm) 27 Twenty-seven (hai mươi bảy) 29 Twenty-nine (hai mươi chin) 31 Thirty-one (ba mươi mốt) 50.Fifty (năm mươi) 70 Seventy (bảy mươi) 90 Ninety (chin mươi) 1.000 A thousand (một nghìn) 400 Four hundred (bốn trăm) Two (hai) Four (bốn) Six (sáu) Eight (tám) 10 Ten (mười) 12 Twelve (mười hai) 14 Fourteen (mười bốn) 16 Sixteen (mười sáu) 18 Eighteen (mười tám) 20 Twenty (hai mươi) 22 Twenty-two (hai mươi hai) 24 Twenty-four (hai mươi bốn) 26.Twenty-six (hai mươi sáu) 28.Twenty-eight (hai mươi tám) 30 Thirty (ba mươi) 40 Fourty (bốn mươi) 60 Sixty (sáu mươi) 80 Eighty (tám mươi) 100 A hundred (một trăm) 1,000,000 A million (một triệu) 140 A hundred and forty (một trăm bốn mươi) 1,006 A/ one thousand and six (một nghìn lẻ sáu) 5,000 Five thousand (năm nghìn) 260,127 Two hundred and sixty thousand, one hundred and twenty-seven (hai trăm sáu mươi nghìn trăm hai mươi bảy) 349 Các điểm cần lưu ý số đếm: A Khi viết, đọc, số gồm có ba chữ số trở lên, ta đặt and trước hàng chục hàng đơn vị, 713 seven hundred and thirteen (bảy trăm mười ba) 5,102 five thousand, one hundred and two (năm ngàn trăm lẻ hai) 6,100 sixthousand, one hundred (sáu ngàn trăm) and dùng tương tự với hàng trăm ngàn: KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG 320,410 three hundred and twenty thousand, four hundred and ten (ba trăm hai chục ngàn bốn trăm mười) hàng trăm triệu 303,000,000 three hundred and three million (ba trăm lẻ ba triệu) B Trước số trăm, ngàn, triệu v.v… ta dùng a one, số đứng 100 a hundred 1000 a thousand 1,000,000 a hundred thousand (một trăm ngàn) Đối với số 101, 102, v.v… 1001, 1002, v.v… ta dùng a Mặt khác ta dùng one 1,040 a/ one thousand and forty (một nghìn lẻ bốn mươi), 1,140 one thousand, one hundred and forty (một ngàn trăm bốn mươi) 373 C Các từ hundred, thousand, million, dozen fungf số lượng xác định, số nhiều: Six hundred men (sáu trăm người) Ten thousand pounds (mười ngàn bảng) Two dozen eggs (hai tá trứng) Tuy nhiên, số từ dùng để số lượng lớn không xác định, chúng có dạng số nhiều: Hunreds of people (hàng trăm người) Thousands of birds (hàng ngàn chim) Dozens of times (hàng chục lần) Lưu ý có giới từ of sau từ hundreds, of không dùng với số lượng xác định ngoại trừ trước the/ them these/ those từ sở hữu: Six of the blue ones (Sáu màu xanh) Ten of these (Mười này) Four of Tom’s brothers (Bốn anh em Tom) D Các số có thẻ chữ số trở lên chia làm hai nhóm Dấu thập phân đọc “point” (chấm) 10.92 ten point nine two (mười chấm chín mươi hai) Chữ số zero sau đọc “o” … zero 350 Số thứ tự (ordinal numbers) KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG First (thứ nhất) Third (thứ ba) Fifth (thứ năm) Senventh (thứ bảy) Ninth (thứ chín) Eleventh (thứ mười một) Thirteenth (thứ mười ba) Fifteenth (thứ mười lăm) Seventeenth (thứ mười bảy) Nineteenth (thứ mười chín) Twenty-first (thứ hai mươi mốt) Twenty-third (thứ hai mươi ba) Twenty-fifth (thứ hai mươi năm) Twenty-seventh (thứ hai mươi bảy) Twenty- ninth (thứ hai mươi chín) Thirty-first (thứ ba mươi mốt) Fiftieth (thứ năm mươi) Seventieth (thứ bảy mươi) Thousandth (thứ nghìn) Second (thứ hai) Fourth (thứ tư) Sixth (thứ sáu) Eighth (thứ tám) Tenthh (thứ mười) Twelfth (thứ mười hai) Forteenth (thứ mười bốn) Sixteenth (thứ mười sáu) Eighteenth (thứ mười tám) Twentieth (thứ hai mươi) Twenty-second (thứ hai mươi hai) Twenty-fourth (thứ hai mươi tư) Twenty-sixth (thứ hai mươi sáu) Twenty-eighth (thứ hai mươi tám) Thirtieth (thứ ba mươi) Fortieth (thứ bốn mươi) Sixtieth (thứ sáu mươi) Eightieth (thứ tám mươi) Hundredth (thứ trăm) Milionth (thứ triệu) Khi viết đọc phân số khác (1/2 ¼) ta dùng liên kết số đếm số thứ tự 374 1/5 a/ one fifth 1/10 a/ one tenth KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG 3/5 three fifths 7/10 seven tenths Một số nguyên + phân số theo sau danh từ số nhiều: ¼ miles: two and a quarter miles (2 ¼ dặm) ½ (phân nửa half) có danh từ trực sau of (điều khác với phân số khác) Half a second (nửa giây) A quarter of second (1/4 giây) Half + of dùng, of dùng tùy ý: Half (of) my earnings go in tax (Nửa số thu nhập vào thuế) 351 Các điểm cần lưu ý số thứ tự: A Hãy lưu ý tả đặc biệt fifth, eighth, ninth twenlfth B Khi số thứ tự trình bày số, hai chữ cuối chữ viết phải giữ lại: First = 1st Third =3rd Twenty-first = 21st Sixty-third = 63rd Second = 2nd Fourth =4th Eightieth = 80th C Trong số thứ tự kép qui tắc từ and giống số điểm kép: 101 st = the hundred and first (Thứ 101) Trước số thứ tự thường có the: The sixtieth day (Ngày thứ 60) The fortieth visitor (Vị khách thứ 40) Tước hiệu vua viết số La Mã Ví dụ: Charles V (vua Charles đệ Ngũ) James III (vua Jame đệ Tam) Elizabeth II (Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhị) Nhưng văn nói tha dùng the + số thứ tự Charles the Fifth/ James the Third/ Elizabeth the Second 352 Ngày tháng A • Ngày tuần Sunday (Sun) (chủ nhật) Tuesday (Tues) (thứ ba) Thursday (Thurs) (thứ năm) Monday (Mon) (thứ hai) Wednesday (Wed) (thứ tư) Friday (Fri) (thứ sáu) • Tháng năm January (Jan) (tháng Giêng) Martch (Mar) (Tháng Ba) May (Tháng Năm) July (Tháng Bảy) September (Sept) (Tháng Chín) November (Nov) (Tháng mười một) Febbruary (Feb) (Tháng Hai) KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG April (Apr) (Tháng Tư) June (Tháng Sáu) August (Aug) (Tháng Tám) October (Oct) (Tháng Mười) December (Dec) (Tháng mười hai) 375 Ngày tháng thường viết hoa Ngày viết chữ số thứ tự, ví dụ: Marth the tenth (Ngày 10-3) July the fourteenth (Ngày 14 tháng 7) Hoặc: The tenth of March Tuy nhiên, chúng viết nhiều cách khác nhau, ví dụ: Martch the tenth viết là: Marth 10, 10 Marth, 10th of March March 10th, 10th Marth, March the 10th B Năm Khi đọc nói ta dùng thuật ngữ hundred không dùng thousand Do năm 1987 đọc Nineteen hundred and eighty –seven Nineteen eight-seven Các năm trước Thiên Chúa Giáng sinh thường có BC kèm theo sau Còn năm sau Thiên Chúa trở có AD kèm theo sau (AD = Anno Domini) 353 Trọng lượng, chiều dài dung tích A Trọng lượng Trọng lượng tiếng Anh tính sau: 16 ounces (oz) (ao xơ) = pound (lb.) (1 cân) 14 pounds = stone (st.) (1 yến) stone = hundred weight (wt.) (1 tạ) 20 hundred weight = ton (1 Anh) pound = 0.454 kilogram (0,454 kg) 2.2 pounds = kilogram (1 kg) 2.204.6 lbs = metric tone (1 theo hệ mét) - Các dạng số nhiều: Ounce, pound ton có s chúng dùng danh từ Còn stone hundredweight s Ví dụ ta nói six pounds of sugar (sáu cân đường) nhưng: ten hundredweight of coal (mười tạ than), thay đổi cả) Khi dùng tính từ kép, thuật từ s A ten-ton lorry (một xe tải 10 tấn) Kilo kilogram thường có s dạng số nhiều dùng danh từ: Two kilos/ kilograms of apples (hai ký lô táo) B Độ dài Độ dài tiếng Anh tính sau: 12 inches (in) = foot (ft.) (bộ) feet = yard (yd.) (ya) 1.760 yard = mile (m.) (dặm) inch = 2.54 centumetres (cm) (2,54cm) KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG yard = 0.914 metre (m) (0,914 m) mile = 1,609 metres (m) (1,609 km) - Số nhiều Khi có số nhiều inch/ dặm/ xăngtimet ta thường dùng dạng số nhiều s: one inch (1 in), ten inches (10 in) one mile (1 dặm), four miles (4 dặm) 376 one centimeter (1cm), five centimeters (5 xangtimet) Khi có nhiều fut dùng foot feet Đối với chiều cao ta hay dùng feet six foot/ feet tall (cao sáu fut) two foot/ feet long (dài hai fut) Trong tính từ ghép ta không dùng dạng số nhiều: a two- mile walk (một dài dặm) a six- inch ruler (một thước dài inxơ) C Đong chất lỏng: pints (pt.) (panh) = quart (qt.) quarts = gallon (gal.) pint = 0.568 litre (l) (0,568 lít) gallon = 4,55 litres (4,55 lít) 37 Các qui tắc tả (Spelling Rules) 354 Giới thiệu Các nguyên âm gồm: a, e, i, o, u Các phụ âm gồm: b, c, d, g, h, j, l, m, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z Môt tiếp vị ngữ nhóm ngữ gán vào đuôi từ: beauty-beatiful (ful tiếp vị ngữ) 355 Sự gấp đôi phụ âm A Các từ đơn âm tiết có nguyên âm tận phụ âm đơn gấp đôi phụ âm cuối ta thêm vào hậu tố có nguyên âm đầu: hit + ing = hitting, keep – keeping (hai nguyên âm) knit + ed = knitted, help – helped (hai phụ âm) run + er = runner, love – lover (có nguyên âm cuối) qu xem phụ âm: quit – quitting Khi phụ âm cuối w, x, y có gấp đôi: row + ed = rowed, box + ing = boxing B Các từ hai ba âm tiết có phụ âm sau chót, trước nguyên âm đơn nhấn rơi vào âm tiết cuối, ta gấp đôi phụ âm cuối acquit + ed = acquitted begin + er = beginner, murmur + ed = murmured deter + ed = deterred, answer + er = answered recur + ing = recurring orbit + ing = orbiting Tuy nhiên, focus + ed focused, focused bias + ed biased biased C Các phụ âm cuối handicap, kidnap, worship gấp đôi: handicap – handicapped; worship – worship; kidnap – kidnapped D Các từ tận l trước nguyên âm hai nguyên âm đọc rời nhau, ta gấp đôi l 377 appal – appalled, model – modeling, cruel – cruelly, refuel – refueled KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG distil – distiller, repel – repelled, duel – duelist, signal – signaled 356 Sự lược bỏ nguyên âm e A Các từ có âm cuối e sau phụ âm, thêm hậu tố vào ta bỏ e believe + er = believer, move + able = movale love + ing = loving Nhưng dye singe giữ e thêm ing vào để tránh nhầm lẫn với die sing dye – dyeing, singe – singeing Trong tiếng Mỹ, age gữ e thêm ing vào: age – ageing likable viết likeable Các từ tận ce ge giữ lại e B Âm cuối e giữ lại hậu tố bắt đầu phụ âm: engage – engagement, fortunate – fortunate – fortunately hope – hopeful, immediate – immediately sincere – sincerely Nhưng âm e able/ ible bị bỏ đổi sang trạng từ: Comfortable – comfortably, incredible – incredibly Âm cuối e bị lược bỏ từ sau: argue – argument, due – duly judge – judgement judgment true – truly, whole – wholly C Các từ tận ee bỏ e trước hậu tố: agree – agreed, agreeing, agreement foresee – foreseeing, foreseeable 357 Các từ tận ce ge A từ tận ce, ge không bỏ e thêm hậu tố bắt đầu a, o u courage – courageous, peace – peaceful manage – manageable, replace – replaceable outrage – outrageous, trave – traceable Điều để tránh thay đổi cách đọc, c f, g thường đọc mềm trước e i đứng trước a, o, u B Các từ tận ce đổi e thành i trước ous: grace – gracious, space – spacious, malice – malicious, vice – cicious 358 Hậu tố ful Khi full gắn vào từ ta bỏ chữ l thứ hai: beauty + ful = beautiful (những: beautifully) use + full = useful (nhưng usefully) Nếu từ gốc có hai chữ l ta bỏ chữ l thứ hai: skill + full = skilful Lưu ý: full + fill = fulfil 378 359 Các từ tận y Các từ tận y trước phụ âm ta đổi y thành i trước hậu tố ngoại trừ ing carry + ed = carried carry + ing = carrying happy + ly = happily hurry + ing = hurrying KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG sunny + er = sunnier y theo sau nguyên âm không đổi: obey + ed = obeyed, play + er = player Đối với dạng số nhiều danh từ xem 12 360 Nguyên âm ie ei Quy tắc thông thường i trước e, ngoại trừ sau c: believe, sieve deceive, receipt Tuy nhiên có số ngoại lệ sau: beige (màu be) counterfeit (vật giả) deign (chiếu cố, hạ cố) eiderdown (nệm lông vịt) eight (tám) either (hoặc là) feign (giả đò) feint (đánh nhử) neigh (tiếng ngựa hí) neighbor (láng giếng) neither (cũng không) reign (triều đại) rein (dây cương) seize (nắm bắt) skein (cuộn chỉ) sleigh (xe trượt tuyết) foreign (ngoại quốc), sleight (trong sleight of hand : trò quỷ thuật, lừa dối) forfeit (tiền phạt, tiền bồi thường) freight (tiền thuê tàu) heifer (bê cái) height (chiều cao) heinous (tàn ác) heir (người thừa kế) inveigh (đả kích) inveigle (dụ dỗ) leisure (sự thảnh thơi) surfeit (sự ngấy) their (của họ) veil (trướng, màn) vein (tĩnh mạch) weight (trọng lượng) weir (đập nước) weird (kỳ quặc, khó hiểu) 361 Dấu gạch nối A Một từ ghép hai hay nhiều từ ghép lại thành đơn vị từ Ta viết: KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG a) từ: bystander (người cuộc), hairdresser (thợ uốn cắt tóc), teacup (tách uống trà) b) hai hai nhiều từ: amusement arcade (phòng trò chơi), post office (bưu điện) c) với dấu gạch nối: launching – pad (bệ phóng tên lửa) lay – by (góc đỗ xe), tooth – brush (bàn chải đánh răng) Trong hầu hế trường hợp quy tắc cố định có dùng dấu gạch nối hay không Khi từ ghép sử dụng nhiều bỏ 379 dấu gạch nối như: layby, toothbrush Tuy vậy, điều lúc xảy nhà văn Anh viết toothbrush, tooth brush tooth- brush tùy ý Nếu từ kép từ đơn âm tiết ghép lại, ta bỏ dấu gạch nối B Dấu gạch nối cần thiết phải có: a) Khi thiếu có cách đọc nghĩa không rõ: co-operate (hợp tác) re – cover (đậy/ che/ phủ lại) b) Khi từ tạo thành từ ghép câu: a – it – yourself shop (một cửa hiệu bán hàng cho người khéo tay hay làm (tự làm lấy công việc thay thuê người khác công việc sửa chữa, trang trí… nhà cửa) a go – as – you – please railway ticket (một vé xe lửa tự do, tức lúc được) c) Trong cụm tính từ tuổi tác, kích cỡ, trọng lượng khoảng thời gian: a five – year – old child (một đứa trẻ tuổi) a six – foot wall (một tường cao fut) a five – minute interval (một khoảng năm phút) Lưu ý từ ghép dạng số nhiều (không có s) Các tổ hợp trạng từ/ phân từ dùng tính từ thường có dấu gạch nối đặc biệt để tránh hiểu lầm Low – flying aircraft (Một máy bay thấp) Quick – dissolving sugar (đường tan nhanh) C Dấu gạch nối dùng để ngắt quãng, tách âm tiết đầu cuối từ nhiều âm tiết viết cuối hàng: dis – courage, look – ing, inter – val Một từ đơn âm tiết không nên chia Moon.vn Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA TỔNG ÔN 21.5 My next guest is a name now but had to work for many years to become so well known house 22.6 We tried, , to climb the mountain but the weather deteriorated quickly so we had to give up success 23.7 My boss said your resume was great so he's likely to look at your application very favor 24.8 We have used stone of different to get that amazing effect It's a very special building hard 25.I've been for over a year now I've had about 15 interviews but nobody seems to want to give me a job employ 26.My favorite subject at school was , although I was probably best at French chemist 27.I'd like to know the explanation for why it's foggy near the coasts science 28.How could you consider her a when she won three matches for us last year? fail 29.I want to work in either planning or when I graduate manage 30.6 , she likes to be left alone so it's best to let her be occasion 31.The manager made several demands of his workforce and they eventually went on strike reasonable 32.We got rid of our old and bought a computer with a word processor type Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA TỔNG ÔN 33.You need to take three of these red pills day 34.He is being very about his whereabouts last night mystery 35.It is his which I find so unbelievable He is normally such a truthful boy! honest 36.If you look on the other side of the cup, you will find a small with the name of the original manufacturer engrave 37.Reports on the invasion are still very unclear, as are the of what this will prompt the government to imply 38.The next time you are in a dark place in the countryside at night, look up at the night sky and wonder at the stars set out in the heavens before you number 39.This new law will not only effect cinemas in the United States but could have dramatic and significant effects on the film industry world 40.As he was walking home late last night, Mr Jones saw a strange shape in the sky and rang the police immediately sphere 41.The survey showed many young offenders had had difficult bring 42.Despite the striking similarities between the two paintings, the court decided the artist was not guilty of making a copy fraud 43.You should dress for the party No tuxedo required! formal 44.The stray dog spent his days following tourists hoping to friend Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 one of them Moon.vn 45.Severe Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA TỔNG ÔN problems in the country's prisons persuaded the government to invest more money in its prison rebuilding programme crowd 46.The child's inability to hear his mother calling was blamed on a slight hearing disability which was eventually solved using a new technique from Norway revolution 47.Put your things on that small table over in the corner wood 48.The tunnel under the river is near now and should be open before next summer complete 49.I am looking to leave in order to find a new job, of whether Mr Perkins offers me more money or not regard 50.It was a minor accident but tragically, one of the two drivers died seem 51.Most of the activities we did on the course were and irrelevant I think it is very wasteful to spend money on these things mean 52.The best way to solve this dispute is to find a neutral, third party and follow his or her suggestions interest 53.To join the police, there is normally both an age and a height require 54.You have been important to the success of this company I don't know what I would have done without you measure 55.His performance in the match today his reputation as a great player lie Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA TỔNG ÔN 56.Rabbits are often seen as figures at Easter, representing rebirth and springtime symbol 57.The of any manned mission to the planets will be increased if a secure fuel supply can be found beforehand survival 58.His behaviour in his father's presence caused his and his sister ended up inheriting the whole family fortune inherit 59.Most of the engine's problems are due to The car has been parked here for nearly a year use 60.You can't help but disbelieve the government when different ministers are giving out statements about policy contradict 61.As he took more and more drugs to counter the disease, he became incoherent and confusing increase 62.If you would only the role of your father in the success of your company, there wouldn't be so much bad blood between you know 63.Harry should have checked the of the swimming pool before allowing his children in There could have been an accident deep 64.The rocks appear to be stationary but in the high winds that whip across this desert landscape, they are in reality moving perceive 65.Why don't you demand a bigger say in the running of the company? Your acceptance of every decision is doubtlessly harming the health of the business question Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA TỔNG ÔN 66.Journalists are often criticised for their style of journalism which doesn't respect the privacy of especially celebrities invade 67.Hard drugs have had a very effect on this community destroy 68.The best actor Oscar went to John Garaint for his role as the cruel mobster in "Tough Streets" forget 69.The that his mother was ill forced the suspect to give himself up to the police realise 70.Many natural remedies are beneficial to patients but often doctors are unaware of the possibilities offered by alternative medicines bound 71.You may laugh Inspector, but it is not apparent to us why you should suspect anyone in this room of having carried out this murder whole 72.So many asteroids finish their days by crashing into Jupiter due to its huge pull gravity 73.That sign on the truck means that it is carrying materials explode 74.Due to inflation, house prices in this area have become totally We may to look somewhere cheaper afford 75.It says here at the end of your resumé that you can give us three from your old job refer 76.The modernisation of the factory will be a very employment situation in this town cost Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 exercise but vital for the Moon.vn 77.Are you sure the Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA TỔNG ÔN is working properly on this truck? It must have done more than twenty thousand mile 78.That was a very meal: very tasty and filling! satisfy 79.This country house was the scene where the murderer Collins was finally arrested fame 80.The criminal act of numerous factories dumping waste into the area's rivers has led to dangerously high levels toxic Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP THE PERIOD, FULL STOP OR POINT #tabs EOF: #tabs #action links EOF: #action links google_ad_section_start The period (known as a full stop in British English) is probably the simplest of the punctuation marks to use You use it like a knife to cut the sentences to the required length Generally, you can break up the sentences using the full stop at the end of a logical and complete thought that looks and sounds right to you MARK THE END OF A SENTENCE WHICH IS NOT A QUESTION OR AN EXCLAMATION EXAMPLES • Rome is the capital of Italy • I was born in Australia and now live in Indonesia • The Dalai Lama is the spiritual leader of the Tibetan people INDICATE AN ABBREVIATION Many abbreviations require a period Dr, Mr, Mrs, and Ms not take a period in British English, nor most abbreviations taken from the first capital letters such as MA, Phd, or CIA In American English, some of these require periods or both usages are correct (with and without periods) If you require 100% accuracy in your punctuation, refer to a detailed style guide for the abbreviation usage rules in the variety of English you are using EXAMPLES • I will arrive between a.m and a.m • We are coming on Fri., Jan ELLIPSIS Often you will see a sentence concluding with three dots This indicates that only part of the sentence or text has been quoted or that it is being left up to the reader to complete the thought EXAMPLES • The Lord's Prayer begins, "Our Father which art in Heaven '" • He is always late, but you know how I feel about that PERIOD AFTER A SINGLE WORD Sometimes a single word can form the sentence In this case you place a fullstop after the word as you would in any other sentence This is often the case when the subject is understood as in a greeting or a command EXAMPLES • "Goodbye." • "Stop." PERIODS IN NUMBERS Numbers use periods in English to separate the whole number from the decimal A period used in a number is also called a "decimal point" and it is read "point" unless it refers to money EXAMPLES Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP • $10.43 = ten dollars and 43 cents 14.17 = fourteen point one seven THE COMMA #tabs EOF: #tabs #action links EOF: #action links google_ad_section_start There are some general rules which you can apply when using the comma However, you will find that in English there are many other ways to use the comma to add to the meaning of a sentence or to emphasise an item, point, or meaning Although we are often taught that commas are used to help us add 'breathing spaces' to sentences they are, in fact, more accurately used to organise blocks of thought or logical groupings Most people use commas to ensure that meaning is clear and, despite grammatical rules, will drop a comma if their meaning is retained without it SEPARATE PHRASES, WORDS, OR CLAUSES IN LISTS When making a list, commas are the most common way to separate one list item from the next The final two items in the list are usually separated by "and" or "or", which should be preceeded by a comma Amongst editors this final comma in a list is known as the "Oxford Comma" A SERIES OF INDEPENDENT CLAUSES (SENTENCES) EXAMPLES • I met Harry, we went for a swim together, and afterwards Harry went home • I like your son, I might even love him, but he is not a very good soccer player A SERIES OF NOUNS EXAMPLES • For dinner I had soup, fish, chicken, dessert, and coffee • This afternoon I went to Oxford Circus, Picadilly, Hamstead, and Gatwick Airport A SERIES OF ADJECTIVES A list of adjectives usually requires commas However, if an adjective is modifying another adjective you not separate them with a comma (sentence 3) EXAMPLES • She was young, beautiful, kind, and intelligent • The house we visited was dark, dreary, and run-down • She was wearing a bright red shirt A SERIES OF VERBS EXAMPLES • Tony ran towards me, fell, yelled, and fainted • The boy leapt, spun, twisted, and dove into the water A SERIES OF PHRASES EXAMPLES Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP • The car smashed into the wall, flipped onto its roof, slid along the road, and finally stopped against a tree • The dog leapt into the air, snatched the frisbee in its mouth, landed, and ran off into the forest ENCLOSING DETAILS Use a comma to enclose non-defining relative clauses and other non-essential details and comments The comma is placed on either side of the insertion EXAMPLES • China, one of the most powerful nations on Earth, has a huge population • Jason's grandmother, who was born in 1930, lived through the Second World War • Cats, unlike dogs, not respect their masters • My friend, Jim, likes to go scuba diving PARTICIPIAL PHRASES EXAMPLES • Hearing that her father was in hospital, Jane left work immediately • Walking to the bus stop that morning, Sam knew it was going to be a special day TAG QUESTIONS EXAMPLES • She lives in Paris, doesn't she? • We haven't met, have we? A FINAL WARNING Putting a comma in the wrong place can lead to a sentence with a completely different meaning, look at these two sentences: I detest liars like you; I believe that honesty is the best policy = I detest you because you are a liar I detest liars, like you; I believe that honesty is the best policy = You and I both detest liars THE EXCLAMATION MARK #tabs EOF: #tabs #action links EOF: #action links google_ad_section_start The exclamation mark is used to express exasperation, astonishment, or surprise, or to emphasise a comment or short, sharp phrase In professional or everyday writing, exclamation marks are used sparingly if at all EXAMPLES • Help! Help! • That's unbelievable! • Get out! • Look out! You can also use exclamation marks to mark a phrase as humourous, ironic or sarcastic Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP EXAMPLES • What a lovely day! (when it obviously is not a lovely day) • That was clever! (when someone has done something stupid) In very informal writing styles (SMS, chat, Twitter or Facebook, etc.), an exclamation mark is sometimes combined with a question mark to indicate both surprise and slight uncertainty Double and triple exclamation marks are common in very informal writing styles, but are a sign of being uneducated in less casual correspondance EXAMPLES OF CASUAL WRITING • He's getting married!? That's insane!!! THE QUESTION MARK #tabs EOF: #tabs #action links EOF: #action links google_ad_section_start Use the question mark at the end of all direct questions EXAMPLES • What is your name? • Do you speak Italian? • You're spanish, aren't you? Do not use a question mark for reported questions EXAMPLES • He asked me what my name was • She asked if I was Spanish • Ask them where they are going Long questions still need question marks EXAMPLES • Isn't it true that global warming is responsible for more and more problems which are having a disastrous effect on the world's climate and leading to many millions of people in countries that can least afford it having to contend with more and more hardship? • Why is it that even though you are unkind to me, ignore me when I ask you for help, and consistently forget to thank me when I favors for you, you still claim to want me to be your friend and appear surprised when I prefer to hang out with other people? Question marks can sometimes appear within sentences EXAMPLES • There is cause for concern (isn't there?) that the current world economic balance is so fragile that it may lead to a global economic downturn "Why is she here?" asked Henry THE COLON Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP #tabs EOF: #tabs #action links EOF: #action links google_ad_section_start The colon expands on the sentence that precedes it, often introducing a list that demonstrates or elaborates whatever was previously stated EXAMPLES • There are many reasons for poor written communication: lack of planning, poor grammar, misuse of punctuation marks, and insufficient vocabulary • He collected a strange assortment of items: bird's eggs, stamps, bottle tops, string, and buttons • Peter had an eclectic taste in music: latin, jazz, country and western, pop, blues, and classical • He had just one fault: an enormous ego The colon is also used to divide the hour from the minutes in writing a time in English EXAMPLES • 4:15 = "four fifteen" 6:45 = "six fourty-five" THE SEMICOLON #tabs EOF: #tabs #action links EOF: #action links google_ad_section_start The semicolon is somewhere between a full stop and a comma Semicolons can be used in English to join phrases and sentences that are thematically linked without having to use a conjunction (example below) Semicolons can also be used instead of commas to separate the items in a list when the items themselves already contain commas (example below) EXAMPLES • I like your brother; he's a good friend Many great leaders, Churchill, leader of Britain during the Second World War; Alexander, the great Emperor and general; and Napolean, the brilliant French general, had strong characters, which were useful when their countries were at war but which did not serve them well in times of peace QUOTATION MARKS #tabs EOF: #tabs #action links EOF: #action links google_ad_section_start Use quotation marks to cite something someone said exactly When rephrasing what someone told you, no quotation marks are needed Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP EXAMPLES • "I'm going to the store now," she said • Harry told me, "Don't forget your soccer jersey." • Harry told me not to forget my soccer jersey If quoting others within a quote, both single and double quotation marks are used to set the two separate quotations off from each other EXAMPLE 'I haven't spoken to Peter for months,' Dianne said.'The last time I spoke to him he said, "I'm going to Bahrain and won't be back for about three years", I've heard nothing since then' You may see single or double quotation marks used to mark out idiomatic or unfamiliar expressions EXAMPLES • I've always thought that he was very annoying, a bit of a 'pain in the neck.' • I'm not sure what you mean by "custodial care", but I'm sure you will explain it to me Quotation marks both single and double are also used for specific purposes in bibliographic references or when citing sources in academic writing There are a number of ways of organising bibliographies which set out standard formats Most organisations and academic institutions will prefer one of these or have their own format published in a 'style guide' EXAMPLE "The Migration Flight of the Lesser Tweazle", by Jeremey Adams, The Bird Spotter Magazine, July 2009 THE APOSTROPHE #tabs EOF: #tabs #action links EOF: #action links google_ad_section_start The apostrophe probably causes more grief than all of the other punctuation marks put together! The problem nearly always seems to stem from not understanding that the apostrophe has two very different (and very important) uses in English: possession and contractions THE APOSTROPHE IN CONTRACTIONS The most common use of apostrophes in English is for contractions, where a noun or pronoun and a verb combine Remember that the apostrophe is often replacing a letter that has been dropped It is placed where the missing letter would be in that case Type Without contractions Contra Using "not" is not, has not, had not, did not, would not, can not isn't, Using "is" she is, there is, he is, it is, Mary is, Jim is, Germany is, who is she's, t Using "am" I am I'm Using "will" I will, you will, she will, we will, they will I'll, you Using "would" I would, you would, he would, we would, they would I'd, you Using "have" I have, you have, we have, they have I've, yo Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP Using "are" you are, they are, we are you're, People, even native English speakers, often mistake its and it's, you're and your, who's and whose, and they're, their and there See below for the difference EXAMPLES • It's a nice day outside (contraction) • The cat is dirty Its fur is matted (possession) • You're not supposed to be here (contraction) • This is your book (possession) • Who's at the door? (contraction) • Whose shoes are these? (possession) • They're not here yet (contraction) • Their car is red (possession) • His car is over there (location) THE POSSESSIVE APOSTROPHE In most cases you simply need to add 's to a noun to show possession EXAMPLES • a ship's captain • a doctor's patient • a car's engine • Ibrahim's coat • Mirianna's book Plural nouns that not end in s also follow this rule: EXAMPLES • the children's room • the men's work • the women's club Ordinary (or common) nouns that end in s, both singular and plural, show possession simply by adding an apostrophe after the s EXAMPLES • the bus' wheel • the babies' crying • the ladies' tennis club • the teachers' journal Proper nouns (names of people, cities, countries) that end in s can form the possessive either by adding the apostrophe + s or simply adding the apostrophe Today both forms are considered correct (Jones's or Jones'), and many large organisations now drop the apostrophe completely (e.g Barclays Bank, Missing Persons Bureau) when publishing their name EXAMPLES • The Hughes' home (or the Hughes's home) • Mr Jones's shop (or Mr Jones' shop) Charles' book (or Charles's book) Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP HYPHENS AND DASHES #tabs EOF: #tabs #action links EOF: #action links google_ad_section_start A hyphen joins two or more words together while a dash separates words into parenthetical statements The two are sometimes confused because they look so similar, but their usage is different Hyphens are not separated by spaces, while a dash has a space on either side HYPHENS Generally, hyphens are used to join two words or parts of words together while avoiding confusion or ambiguity Consult your dictionary if you are not sure if a hyphen is required in a compound word, but remember that current usage may have shifted since your dictionary was published EXAMPLES • run-down • up-to-date There are some cases where hyphens preserve written clarity such as where there are letter collisions, where a prefix is added, or in family relations Many words that have been hyphenated in the past have since dropped the hyphen and become a single word (email, nowadays) EXAMPLES • co-operate • bell-like • anti-nuclear • post-colonial • great-grandmother • son-in-law In some cases though, a hyphen does change the meaning of a sentence EXAMPLE • I am thinking of re-covering my sofa (= to put a new cover on it) • I would like to recover my sofa (= from someone who has borrowed or stolen it) HYPHENS IN NUMBERS Use a hyphen with compound numbers from twenty-one to ninety-nine EXAMPLES • fifty-one • eighty-nine • thirty-two • sixty-five In written fractions place a hyphen between the numerator and denominator except if there is already a hyphen in either the numerator or the denominator Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP EXAMPLES • two-fifths • one-third • three-tenths • nine-hundredths • sixty-nine eighty-ninths Use a hyphen when a number forms part of an adjectival compound EXAMPLES • France has a 35-hour working week • He won the 100-metre sprint • Charles Dickens was a great nineteenth-century novelist DASHES Dashes can be used to add parenthetical statements or comments in much the same way as you would use brackets In formal writing you should use the bracket rather than the dash as a dash is considered less formal Dashes can be used to create emphasis in a sentence EXAMPLES • You may think she is a liar - she isn't She might come to the party - you never know BRACKETS AND PARENTHESES #tabs EOF: #tabs #action links EOF: #action links google_ad_section_start The difference between a 'bracket' and a 'parentheses' can be a bit confusing Generally, 'parentheses' refers to round brackets ( ) and 'brackets' to square brackets [ ] However, we are more and more used to hearing these referred to simply as 'round brackets' or 'square brackets' Usually we use square brackets - [ ] - for special purposes such as in technical manuals Round brackets - ( ) - are used in a similar way to commas when we want to add further explanation, an afterthought, or comment that is to with our main line of thought but distinct from it Many grammarians feel that the parentheses can, in fact, be replaced by commas in nearly all cases EXAMPLES • The government's education report (April 2005) shows that the level of literacy is rising in nearly all areas • I visited Kathmandu (which was full of tourists) on my way to the Himalayas for a trekking expedition You can eat almost anything while travelling in Asia if you are careful to observe simple rules (avoiding unboiled or unbottled water is one of the main rules to be aware of.) Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 [...]... thi Đại học môn Tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương Let him/ her/ it them + nguyên mẫu không có to (Xem 322) Let them go by train (Hãy để họ đi bằng xe lửa) Trong tiếng Anh hiện đại thì đây không phải là cấu trúc thường dùng lắm Ta thường nói: They are to go/ must go by train (Họ phải đi bằng xe lửa) Thể phủ định dạng let him/ her/ it/ them + phủ định nguyên mẫu không được dùng trong tiếng Anh hiện đại Thay... LTĐH 2014 Khóa Luyện thi Đại học môn Tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương 8 Lời khuyên với may/might as well + nguyên mẫu Cấu trúc này có thể diễn đạt được lời khuyên bình thường, không nhấn mạnh: You may/might as well ask him. (Anh có thể hỏi anh ta) = It would do no harm to ask him,(Hỏi anh ta không có hại gì đâu) She said I might as well ask him (Cô ấy nói tôi có thể hỏi anh ấy) Cấu trúc này có thể được dùng... we meet? - why not here?/ why not at the hotel?( Ta sẽ gặp nhau ở đâu đây? Tại sao không ở đây/tại sao không ở khách sạn?) Trong tiếng anh thông tục ta cũng có thể dùng what’s wrong with/ what’s the matter with +danh từ: What’s wrong with the hotel? (Tại khách sạn thì có việc gì?) What/how about + danh từ/ danh động từ: Where shall we sleep? (Chúng tôi sẽ ngủ ở đâu đây?) What about renting a caraven?... dấu nhấn ở ’told có thể có nghĩa Anh đúng lý nên bảo cho chúng tôi biết” 6 Lời mời (invitations) A Will you have/ would you like + danh từ: Will you have a drink? (Anh uống một ly nhé?) Would you like a coffee? (Anh uống cà phê chứ?) Lưu ý rằng do you want không phải là lời mời (want và woul like xem 296) Trong lời nói gián tiếp, ta dùng offer + túc từ gián tiếp + danh từ: She offered me a drink/ a coffee... because… (Anh ta mời chúng tôi đi ăn tối/ dự tiệc/ đi chơi cuối tuần với anh ta và chúng tôi đã nhận lời/ nhưng chúng tôi đã từ chối/ nhưng chúng tôi đã phải từ chối vì…) D Khi người nói không thực sự mong chờ lời mời của mình được chấp nhận, anh ta có thể nói: You wouldn’t like another drink, would you? (Anh không muốn uống nữa, phải không?) You wouldn’t like to come with me, would you? (Em không muốn... 2014 Khóa Luyện thi Đại học môn Tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương (Cậu phải trình diện để nhận nhiệm vụ ngay bây giờ) The switchboard is to be manned at all times (Tổng đài phải luôn luôn được cắt người túc trực) E Lời cấm đoán có thể được diễn đạt trong lời chỉ dẫn bởi may not Candidates may not bring text books into the examination room (Các thí sinh không được mang sách giáo khoa vào phòng thi) 3 Lời yêu... (Tôi gặp ông Jones được không?) = I would like to see Mr Jones (Tôi muốn gặp ông Jones) Lời yêu cầu kiểu này được nói gián tiếp bằng cấu trúc: ask to see/ to speak to….: I asked to see Mr Jones (Tôi yêu cầu được gặp ông Jones.) Đừng đặt danh từ/ đại từ sau ask, vì điều này sẽ làm thay đổi nghĩa (xem 243B) Trong tiếng Anh thông tục ta cũng có thể dùng ask for + tên gọi … đặc biệt là tường thuật về cú... không muốn đi với anh phải không?) 7 Các dạng lời khuyên A Must, ought to và should có thể dùng cho lời khuyên: _ Truy cập www.moon.vn để xem đầy đủ video bài giảng Khóa LTĐH 2014 Khóa Luyện thi Đại học môn Tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương You must read this book It’s marvellous (Em phải đọc cuốn sách này.Nó tuyệt lắm) You must grow your own vegetebles (Anh phải tự trồng... plant some tress ( Anh phải trồng một số cây) Trong lời nói gián tiếp must, ought to và should ở đây có thể không đổi hoặc được thuật lại bởi cấu trúc advise+ túc từ: He advised me to plant trees (Ông ấy khuyên tôi trồng cây) B You had better + nguyên mẫu không có to You’d better take off your wet shoe (Cậu nên cởi đôi giày ướt của cậu ra đi) You better not wait any longer (Anh không nên đợi lâu hơn... the letter (Ông ta yêu cầu xem ông ta có được một bản sao của lá thư không) B Cấu trúc can/ could/ may/ might I/ we + động từ Xem sự khác nhau giữa hai cấu trúc này ở phần A Các cấu trúc này có thể là lời xin phép (xem 131) nhưng với một số động từ nhất định, như see, speak (to), talk (to), chúng có thể là các lời yêu cầu bình thường: May/ could I see Mr Jones? (Tôi gặp ông Jones được không?) = I would ... Khóa Luyện thi Đại học môn Tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương Suggest + (tính từ sở hữu)+ danh động từ suggest that + chủ từ + / should Propose dùng giống trang trọng suggest thể chủ động, cấu trúc suggest... sạn?) Trong tiếng anh thông tục ta dùng what’s wrong with/ what’s the matter with +danh từ: What’s wrong with the hotel? (Tại khách sạn có việc gì?) What/how about + danh từ/ danh động từ: Where... LTĐH 2014 Khóa Luyện thi Đại học môn Tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương Let him/ her/ it them + nguyên mẫu to (Xem 322) Let them go by train (Hãy để họ xe lửa) Trong tiếng Anh đại cấu trúc thường dùng

Ngày đăng: 10/03/2016, 15:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan