15 chuyên đề vật lí 11

151 2.1K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2016, 22:41

Chuyờn Vt lý 11 MC LC Chuyờn 1: LC TNG TC TNH IN Chuyờn 2: IN TRNG Chuyờn 3: IN TH V HIU IN TH Chuyờn 4: BI TON V T IN Chuyờn 5: DềNG IN KHễNG I Chuyờn 6: CễNG & CễNG SUT CA DềNG IN NH LUT ễM CHO TON MCH Chuyờn 7: NH LUT ễM CHO CC LOI ON MCH Chuyờn 8: LC IN T Chuyờn 9: CM NG IN T Chuyờn 10: CC NH LUT C BN CA QUANG HèNH HC Chuyờn 11: GNG CU Chuyờn 12: THU KNH Chuyờn 13: H QUANG HC NG TRC Chuyờn 14: CC TT CA MT V CCH SA Chuyờn 15: CC DNG C QUANG HC B TR CHO MT Chuyờn Vt lý 11 H THNG BI TP VT Lí 11 THEO CHUYấN Chuyờn 1: LC TNG TC TNH IN Bi 1: Hai ht bi khụng khớ cỏch mt on R=3cm, mi ht mang in tớch q=-9,6.10-13C a Tớnh lc tnh in gia hai ht bi b Tớnh s electron d mi ht bi, bit in tớch mi electron l e=1,6.10-19C (S: a F=9,216.10-12N; b N=6.106) Bi 2: Hai qu cu kim loi nh ging nhau, mang cỏc in tớch q1,q2 t khụng khớ cỏch mt khong R=20cm Chỳng hỳt bng mt lc F=3,6.10-4N Cho hai qu cu tip xỳc ri li a v khong cỏch c, chỳng y mt lc bng F=2,025.10-4N Tớnh q1 v q (S: Cú cp giỏ tr ca q1, q2 tho món) Bi 3: Hai in tớch im ging nhau, t cỏch on a = 2cm khụng khớ y mt lc 10N a) Tớnh ln mi in tớch b) Nu em hai in tớch trờn t ru ờtylic cú hng s in mụi = 2,5 cng vi khong cỏch nh trờn thỡ lc tnh in l bao nhiờu? Bi 4: Hai in tớch im q1,q2 t chõn khụng, cỏch on a a) Phi thay i khong cỏch gia hai in tớch ú nh th no lc tng tỏc gia chỳng khụng i nhỳng chỳng vo glyxờrin cú hng s in mụi = 56,2 Chuyờn Vt lý 11 b) Trong chõn khụng, nu gim khong cỏch gia hai in tớch i mt on d = 5cm thỡ lc tng tỏc gia chỳng tng lờn ln Tớnh a (S: a CA=8cm; CB=16cm; b q3= -8.108C) Bi 5: Hai qu cu kim loi nh, ging tớch in q1, q2 t khụng khớ, cỏch on R = 1m, y lc F1 = 1,8N in tớch tng cng ca chỳng l Q = 3.10-5C Tớnh q1,q2 Bi 6: Hai in tớch im t khụng khớ, cỏch khong R=20cm Lc tng tỏc tnh in gia chỳng cú mt giỏ tr no ú Khi t du, cựng mt khong cỏch , lc tng tỏc tnh in gia chỳng gim ln Hi t du, Chuyờn Vt lý 11 khong cỏch gia cỏc in tớch phi l bao nhiờu lc tng tỏc gia chỳng bng lc tng tỏc ban u khụng khớ.( S: 10cm) Bi 7: Hai in tớch im bng t chõn khụng, cỏch on R=4cm Lc y tnh in gia chỳng l F=105N a Tỡm ln mi in tớch (S: q =1,3.10-9C) b Tỡm khong cỏch R1 lc y tnh in gia chỳng l F1=2,5.10-6N.( S: 8cm) Bi 8:Electron quay quanh ht nhõn nguyờn t Hirụ theo qu o trũn vi bỏn kớnh R=5.10-11m a Tớnh ln lc hng tõm t lờn mi elcctron (S: F=9.10-8N) b Tớnh tc v tn s chuyn ng ca electron Coi electron v ht nhõn nguyờn t Hirụ tng tỏc theo nh lut tnh in (S: v=2,2.106m/s; n=0,7.1016s-1) Bi 9: Ba in tớch im q1=-10-7C, q2=5.10-8C, q3=4.10-8C ln lt t ti A, B, C khụng khớ Bit AB=5cm, AC=4cm, BC=1cm Tớnh lc tỏc dng lờn mi in tớch (S: F1=1,05.10-2N; F3=20,25.10-2N) F2=16,2.10-2N; Bi 10: Ngi ta t in tớch q1=8.10-9C, q2=q3=-8.10-9C ti nh ca tam giỏc u ABC cnh a=6cm khụng khớ Xỏc nh lc tỏc Chuyờn Vt lý 11 dng lờn in tớch qo=6.10-9C t ti tõm O ca tam giỏc (S: F nm theo chiu t A ti O v cú ln F=72.10-5N) Bi 11: Hai in tớch q1 = 8.10-8C, q2 = -8.10-8C t ti A,B khụng khớ (AB = 6cm) Xỏc nh lc tỏc dng lờn q3 = 8.10-8C t ti C nu: a) CA = 4cm, CB = 2cm b) CA = 4cm, CB = 10cm c) CA = CB = 5cm Bi 12: Hai in tớch q1 = 4.10-8C, q2 = -12,5.10-8C t ti A,B khụng khớ, AB = 4cm Xỏc nh lc tỏc dng lờn q3 = 2.10-9C t ti C vi CA vuụng gúc vi AB v CA = 3cm Chuyờn Vt lý 11 Thõn Vn Thuyt Bi 13 Hai in tớch im q1 = 4.10-9C v q2 = -4.10-9C t c nh ti hai im A v B chõn khụng, cỏch on R = 4cm Xỏc nh lc tỏc dng lờn in tớch q3 = 8.10-9C t ti C nu: a) CA = CB = 2cm b) CA = 6cm, CB = 2cm c) CA = CB = 4cm Bi 14: t ln lt in tớch q1 = 4àC; q2 = -q3 = 3àC ti nh A, B, C ca tam giỏc vuụng ti A cú AB = AC = 6cm Xỏc nh lc in tỏc dng lờn in tớch q1 Bi15: Hai in tớch im q1 = 16àC v q2 = -64àC ln lt t ti hai im A,B khụng khớ cỏch nhau1m.Xỏc nh lc tng hp tỏc dng lờn in tớch q0 = 4àC q0 t ti M vi: a) AM = 60cm; BM = 40cm b) AM = 60cm; BM = 80cm c) AM = BM = 60cm Bi 16: Ba qu cu nh mang in tớch q1 = -6àC, q2 = 2àC, q3 = 0,1àCt theo th t trờn mt ng thng nhỳng nc nguyờn cht cú hng s in mụi = 81 Khong cỏch gia cỏc qu cu l r12 = 40cm, r23 = 60cm.Tớnh lc tng hp tỏc dng lờn mi qu cu? Bi 17: Ba in tớch im q1=27.10-8 C, q2=64.10-8C, q3=-10-7C t khụng khớ ti nh tam giỏc ABC vuụng gúc ti C Cho AC=30cm, BC=40cm Xỏc nh vect lc tỏc dng lờn q3 (S: F3 t ti C hng v trung im AB cú ln F3=45.10-4N) Bi 18: Cú in tớch q bng t khụng khớ ti nh lc giỏc u cnh Chuyờn Vt lý 11 Thõn Vn Thuyt a Tỡm lc tỏc dng lờn mi in tớch.( S: F hng xa tõm lc giỏc v (15 + 3) k.q F= ) 12 a2 Bi 19: Cho hai in tớch dng q1 = q v q2 = 4q t c nh khụng khớ cỏch mt khong a = 30cm Phi chn mt in tớch th q0 nh th no v t õu nú cõn bng? Bi 20: Hai in tớch q1= 2.10-8C, q2 = 8.10-8C t ti A, B khụng khớ, AB=8cm Mt in tớch q3 t ti C Hi: a C õu q3 nm cõn bng? b Du v ln ca q3 c h in tớch ng cõn bng Bi 21: Hai in tớch q1=10-8C, q2 = 2.10-8C t ti A, B khụng khớ, AB=12cm Mt in tớch q3 t ti C Hi: a C õu q3 nm cõn bng? b Du v ln ca q3 c h in tớch ng cõn bng Bi 22: Hai in tớch q1=4.10-8C, q2 = -10-8C t ti A, B khụng khớ, AB=27cm Mt in tớch q3 t ti C Hi: a C õu q3 nm cõn bng? b Du v ln ca q3 c h in tớch ng cõn bng Bi 23: Hai in tớch q1 = 2.10-8C, q2 = -8.10-8C t ti A, B khụng khớ, AB=8cm Mt in tớch q3 t ti C Hi: a C õu q3 nm cõn bng? b Du v ln ca q3 c h in tớch ng cõn bng Bi 24: Hai in tớch q1 = -2.10-8C v q2 = 1,8.10-7C t khụng khớ ti A v B, AB = 8cm Mt in tớch q3 t ti C Hi: a) C õu q3 cõn bng b) Du v ln ca q3 q1,q2 cng cõn bng Bi 25: Hai in tớch q1 = -2.10-8C v q2 = 0,2.10-7C t khụng khớ ti A v B, AB = 10cm Mt in tớch q3 t ti C Hi: a) C õu q3 cõn bng b) Du v ln ca q3 q1,q2 cng cõn bng Bi 26: Ngi ta t tõm hỡnh vuụng mt in tớch q1= 2,5.10-7C v t nh ca nú in tớch q, h trng thỏi cõn bng Xỏc nh q Bi 27: Hai qu cu kim loi nh ging mi qu cú in tớch q lng m=10g, treo bi hai dõy cựng chiu di l=30cm v vo cựng mt im Gi qu cu I c nh theo phng thng ng, dõy treo qu cu II s lch gúc =60o so vi phng thng ng Cho g=10m/s2 Tỡm q? (S: q= l mg =10-6 C) k Bi 28: Hai qu cu nh cựng lng m=0,6g c treo khụng khớ bng hai si dõy nh cựng chiu di l=50cm vo cựng mt im Khi hai qu cu nhim in ging nhau, chỳng y v cỏch mt khong R=6cm a Tớnh in tớch mi qu cu Ly g=10m/s2 b Nhỳng h thng vo ru Etylic (=27), tớnh khong cỏch R gia hai qu cu, b qua lc y Acsimet (S: a q =12.10-9C; b R=2cm) Bi 29: mi nh hỡnh vuụng cnh a cú t in tớch Q=10-8C Xỏc nh du, ln in tớch q t tõm hỡnh vuụng c h in tớch cõn bng q=Q (2 +1) } {S: Bi 30: Hai qu cu kim loi nh ging treo vo mt im bi hai dõy chiu di l=20cm Truyn cho hai qu cu in tớch tng cng q=8.10-7C chỳng y nhau, cỏc dõy treo hp thnh gúc =90o Cho g=10m/s2 a Tớnh lng mi qu cu b Truyn thờm cho mt qu cu in tớch q, hai qu cu y nhng gúc gia hai dõy treo gim cũn 60o Tớnh q (S: a m=1,8g; b q=-2,85.10-7C) Bi 31: Hai qu cu nh bng kim loi ging treo trờn hai dõy di vo cựng mt im, c tớch in bng v cỏch on a = 5cm Chm nh tay vo mt qu cu Tớnh khong cỏch gia chỳng ú Bi 32: Cú qu cu cựng lng m=10g treo bng si dõy mnh L1 L2 có trục với L1 Khoảng cách từ AB đến 10cm Vẽ xác định ảnh cuối AB cho hệ hai thấu kính [ĐS: ảnh thật, cách L1 90cm, k=-3] Bài 14: Cho hệ ba thấu kính đồng trục L1, L2, L3 lần lợt có tiêu cự f1=-20cm; f2=10cm; f3=-20cm Khoảng cách quang tâm O1O2=O2O3=5cm Đặt điểm sáng A trục chính, bên trái hệ với O1A=d1=60cm a Xác định ảnh sau A tạo hệ [ĐS: ảnh thật, cách L3 60cm, đối xứng với vật qua O2] b Vẽ đờng chùm tia sáng từ A Bài 15: Vật sáng AB đợc đặt vuông góc với trục thấu kính hội tụ L1 ảnh A1B1 cho L1 ảnh thật, cách AB 90cm cao gấp đôi AB Đặt thêm thấu kính phân kì L2 khoảng AB L1 cho hai trục trùng nhau, Trên đờng dẫn tới thành công dấu chân kẻ lời biếng! 79 hai quang tâm cách 10cm ảnh cuối AB cho hệ hai thấu kính vô a Xác định tiêu cự L1 L2 [ĐS: f1=20cm; f2=-20cm] b Giữ nguyên vị trí AB, đổi chỗ hai thấu kính L2 L1 Hãy xác định vị trí tính số phóng đại ảnh sau [ĐS: ảnh thật, cách L1 20cm, k=1] Bài 16: Một thấu kính hội tụ O1 có tiêu cự f1=15cm thấu kính phân kì O2 có tiêu cự f2=-20cm đợc đặt cách L=7,5 cm a Trục hai thấu kính trùng Điểm sáng S trục trớc O1 cách O1 đoạn d1=45 cm Xác định ảnh S S tạo hệ [ĐS: Thật, cách O2 60cm] b Trục hai thấu kính không trùng nhng song song cách 5mm Điểm sáng S trục O1 Xác định độ dịch chuyển S so với vị trí ban đầu Vẽ đờng chùm tia sáng qua hệ hai thấu kính [ĐS: Dịch chuyển ngợc chiều với O2 đoạn 10mm] Bài 17: Hai thấu kính hội tụ có tiêu cự lần lợt f1=10cm f2=20cm đợc đặt đồng trục cách đoạn L=30cm a Vật sáng AB đợc đặt vuông góc với trục trớc L1 cách quang tâm O1 đoạn 12cm Xác định ảnh vật cho hệ Vẽ đờng chùm tia sáng [ĐS: ảnh thật; cách O2=12cm; k=-2] b Chứng tỏ độ lớn ảnh không phụ thuộc vào vị Trên đờng dẫn tới thành công dấu chân kẻ lời biếng! 80 trí vật [ĐS: k=const với d1] Bài 18: Cho hệ gồm hai thấu kính O1 O2 đồng trục Các tiêu cự lần lợt f1=20cm; f2=-10cm Khoảng cách hai quang tâm O1O2=a=30cm Vật phẳng nhỏ AB đặt trục chính, vuông góc với trục cách O1 20cm a Xác định ảnh sau vật Vẽ ảnh [ĐS: ảnh ảo, 10cm, k=1/2] b Tìm vị trí phải đặt vật vị trí ảnh sau biết ảnh ảo lần vật [ĐS: 35cm;n -25cm] Bài 19: Hai thấu kính O1 O2 đợc đặt đồng trục Vật phẳng nhỏ AB đặt trớc thấu kính O1và vuông góc với trục cho ảnh rõ nét cao 4,5 cm M đặt điểm Mo sau thấu kính O2 Nếu giữ cố định vật AB thấu kính O1 mà bỏ O2 phải đặt điểm M1 xa Mo thu đợc ảnh vật ảnh cao 9cm Nếu giữ cố định vật AB thấu kính O2 mà bỏ O1 phải đặt điểm Trên đờng dẫn tới thành công dấu chân kẻ lời biếng! 81 M2 xa Mo thu đợc ảnh vật ảnh cao 1/2cm Biết khoảng cách MoM1=6cm MoM2=8cm Hãy xác định tiêu cự hai thấu kính độ cao vật AB [ĐS: f1=18cm; f2=12cm; AB=3cm] Trên đờng dẫn tới thành công dấu chân kẻ lời biếng! 82 H THNG BI TP VT Lí 11 THEO CHUYấN Chuyờn 13: CC TT CA MT V CCH SA Bài 1: Mắt ngời có điểm cực viễn điểm cực cận cách mắt lần lợt 0,5m 0,15m a Ngời bị tật mắt [ ĐS: Cận thị ] b Phải ghép sát vào mắt thấu kính có độ tụ đẻ nhìn thấy vật đặt cách mắt 20m điều tiết.[ ĐS: D=-1,95dp] c Ngời quan sát vật cao 4cm cách mắt 0,5m Tính góc trông vật qua mắt thờng mắt mang kính nói câu b.[ ĐS: 0,08rad] Bài 2: Một mắt thờng già điều tiết tối đa tăng độ tụ thủy tinh thể 1dp a Xác định điểm cực cận cực viễn.[ ĐS: 100cm, vô cực] b Tính thấy độ tụ thấu vật cách kính phải mang để mắt mắt 25cm điều tiết, biết kính cách mắt 2cm [ĐS: D=4,35dp] Bài 3: Một mắt cận thị già cực cận cách mắt lần lợt 100cm 40cm a Tính độ tụ thấu kính nhìn thấy vật vô cực có điểm cực viễn phải ghép sát vào mắt để điều tiết [ĐS: D=-1dp] b Để dùng kính L1 nói đọc sách ngời ta ghép sát vào phần dới L1 thấu kính L2 cho mắt nhìn qua hệ thấu kính đọc sách đặt cách mắt 20cm Tính tiêu cự Trên đờng dẫn tới thành công dấu chân kẻ lời biếng! 83 L2 [ĐS: f2=28,6cm] c L2 thấu kính mỏng, có hai mặt cầu bán kính R Thủy tinh làm thấu kính có chiết suất n=1,5 Tính R [ĐS: R=28,6cm] Bài 4: Mắt ngời cận thị có điểm cực viễn cách mắt 20cm a Để sửa tật ngời phải đeo kính có độ tụ băng đẻ nhìn rõ vật xa vô điều tiết [ĐS: phân kì, -5dp] b Ngời muốn đọc thông báo cách mắt 40cm nhng không thấu kính đọc có kinh cận phân kì mà có tiêu đợc thông báo mà không lại sử dụng cự 15cm Để phải điều tiết phải đặt thấu kính phân kì cách mắt bao nhiêu? [ĐS: 10cm] Trên đờng dẫn tới thành công dấu chân kẻ lời biếng! 84 Bài 5: Một ngời cận thị phải đeo kính có độ tụ -4dp nhìn rõ vật xa vô Khi đeo kính ngời đọc đợc trang sách cách mắt 25cm a Xác định giới hạn nhìn rõ mắt ngời cận thị này.[ ĐS: từ 12,5cm đến 25cm] b Ngời không đeo kính nhng muón quan sát chi tiết hình vẽ đáy chậu Mắt đặt cách đáy chậu 16cm Phải đổ nớc đén độ cao chậu để ngời quan sát đợc hình vẽ với góc trông lớn nhất? [ĐS: 14cm] Bài 6: Một ngời cận thị phải đeo sát mắt kính có độ tụ -2dp để nhìn rõ vật nằm cách mắt từ 20cm đến vô cực a Xác định giới hạn nhìn rõ không đeo kính mắt ngời [ĐS: từ 14,3cm đến50cm] b Ngời không đeo kính soi trớc gơng cầu lõm có tiêu cự 40cm Hỏi gơng phảiđặt cách mắt khoảng bao nhiêu? [ĐS: 6,5cm d17,8cm] Bài 7: Một ngời đứng tuổi phải nhìn vật xa đeo kính mắt điều tiết Nhng đeo kính số1 đọc đợc trang sách đặt cách mắt gần 25cm a Xác định khoảng cách từ mắt ngời đén điểm cực cận điểm cực viễn không đeo kính Trên đờng dẫn tới thành công dấu chân kẻ lời biếng! 85 [ ĐS: OCc =33,33cm; OCv = ] b Xác định độ biến thiên độ tụ mắt ngời tù trạng thái điều tiết cực đại đến trạng thái mắt không điều tiết [ĐS: D=3dp] Bài 8: Một ngời nhìn rõ đợc vật xa cách mắt 50cm gần cách 15cm a Mắt bị tật gì? Tính độ tụ kính ngời phải đeo để sửa tật, kính đeo sát mắt Khi đeo kính ngời nhìn rõ đợc vật trớc mắt [ ĐS: -2dp 21,4cm đến vô cực] c Ngời không đeo kính soi mặt gơng cầu lõm bán kính 120cm Hỏi phải đặt gơng khoảng trơcs mắt để ngời nhìn thấy ảnh g- ơng [ĐS: 7cm d20cm] Trên đờng dẫn tới thành công dấu chân kẻ lời biếng! 86 Bài 9: Một ngời mang kính có độ tụ D=-2dp có thẻ nhìn rõ đợc vạt nhìn cách mắt từ 20cm đến vô cực a Mắt ngời bị tật gì? [ĐS: cận thị] b Ngời không mang kính dùng kính lúp , vành kính lúp có ghi ký hiệu X5 để quan sát vật nhỏ Kính đặt cách mắt 5cm Hỏi phải đặt vật khoảng trớc kính Tính độ bội giác thu đợc [ĐS: 3,25cmd4,5cm; Gc =Gv=2,86] Trên đờng dẫn tới thành công dấu chân kẻ lời biếng! 87 H THNG BI TP VT Lí 11 THEO CHUYấN Chuyờn 14: CC DNG C QUANG HC B TR CHO MT Bài1: Một kính lúp thấu kính hội tụ có độ tụ + 10 dp a Tính số bội giác kính ngắm chừng vô cực [ĐS: 2,5] b Tính số bội giác kính số phóng đại ảnh ngời quan sát ngắm chừng điểm cực cận Cho biết OCc =25cm Mắt đặt sát kính (ĐS: G = |k| = 3,5) Bài 2: Một ngời cận thị có điểm Cc, Cv cách mắt lần lợt 10cm 50 cm Ngời dùng kính lúp có độ tụ + 10 dp để quan sát vật nhỏ Mắt đặt sát kính a Vật phải đặt khoảng trớc kính? [ĐS: 5cm d 8,3 cm] b Tính số bội giác kính số phóng đại ảnh trờng hợp sau: Ngắm chừng Cv.[ ĐS:6] Ngắm chừng vô cực [ĐS: k=2 vàG=12] Bài 3: Kính lúp có f = 4cm Mắt ngời quan sát có giới hạn nhìn rõ từ 11cm đến 65cm Mắt đặt cách kính 5cm a Xác định phạm vi ngắm chừng [ĐS: 2,43,75cm] b Tính số bội giác kính ứng với trờng hợp mắt không điều tiết [ĐS: 2,7] Bài 4:Một ngời đứng tuổi nhìn vật xa đeo kính nhng đeo kính có độ tụ số 1dp đọc đợc trang sách đặ cách mắt gần 25cm a Xác định vị trí điểm cực viễn cực cận mắt ngời [ĐS: ; Trên đờng dẫn tới thành công dấu chân kẻ lời biếng! 80 33,3cm] b Xác định độ biến thiên độ tụ mắt ngời từ trạng thái không điều tiết đến điều tiết tối đa [ĐS: D = 3dp] c Ngời bỏ kính dùng kính lúp vành có ghi x8 để quan sát vật nhỏ (lấy 25cm) Mắt cách kính 30 cm Phải đặt vật D = khoảng trớc kính ? Xác định phạm vi biến thiên độ bội giác ảnh [ĐS: 1,61cm d 3,13cm ; 2,07 G 10,67] Bài 5: Một ngời cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm a Xác định độ tụ kính mà ngời phải đeo để nhìn rõ vật xa vô không điều tiết [ĐS : D= -2 dp] Trên đờng dẫn tới thành công dấu chân kẻ lời biếng! 81 b Khi đeo sách cách 20cm kính, ngời đọc mắt ngần dợc trang [ĐS: OCc = 14,3 cm] c Để đọc đợc dòng chữ nhỏ mà không cần phải điều tiết, ngời bỏ kính dùng kính lúp có tiêu cự 5cm đặt sát mắt Khi phải đặt trang sách cách kính lúp ? Tính số bội giác ảnh [ĐS: Cách 4,54 cm; G= 3,14] Bài 6: Vật kính thị kính kính hiển vi có tiêu cự lần lợt f1 = 1cm; f2 = 4cm, hai kính cách 17cm a Tính số bội giác kính ngắm chừng vô cực.Cho D = 25cm [ĐS: = 75] b Tính số bội giác kính số phóng đại ảnh ngắm chừng điểm cực cận [ĐS= 91] Bài 7: Vật kính thị kính kính hiển vi có tiêu cự lần lợt f1 = 1cm; f2 quang học kính = 15cm = 4cm Độ đài Ngời quan sát có điểm Cc cách mắt 20cm điểm Cv phải đặt trớc kính vật khoảng vô cực Hỏi ? [ĐS: d = 0,03m] Bài 8: Vật kính thị kính kính vi có tiêu cự lần lợt 4mm 25mm Các quang tâm cách 160mm hiển a Định vị trí vật để ảnh sau vô cực [ĐS: Cách vật kính 4,122mm] b Phải rời toàn kính theo chiều nào, bao nhiêu, Trên đờng dẫn tới thành công dấu chân kẻ lời biếng! 82 để tạo đợc ảnh vật lên thị kính 25cm?Tính độ lớn cuả ảnh đặt cách biết độ lớn vật 1mm [ĐS: Lùi 2,7 m ; 288mm] Bài 9: Kính hiển vi có vật kính O1 tiêu cự f1 = 0.8cm thị kính O2 tiêu cự f2 = 2cm.Khoảng cách hai kính l = 16m a Kính đợc ngắm chừng vô cực Tính khoảng cách từ vật đến vật kính số bội giác Biết ngời quan sát có mắt bình thờng với khoảng nhìn rõ ngắn D =25cm [ĐS: d1=O,848cm; Gx=206] b Giữ nguyên vị trí vật vật kính,ta dịch thị kính khoảng nhỏ để thu đợc ảnh vật đặt cách thị kính (ở vị trí sau) 3Ocm Tính độ dịch chuyển Trên đờng dẫn tới thành công dấu chân kẻ lời biếng! 83 thị kính, xác định chiều dịch chuyển Tính số phóng đại ảnh [ĐS: Dời xa vật kính đoạn 0,143cm; k =231] Bài 10: Vật kính kính hiển vi có tiêu cự f1 =1cm; thị kính có tiêu cự f2 =4cm Độ dài quang học kính 16cm.Ngời quan sát có mắt không bị tật có khoảng nhìn rõ ngắn 20cm a Phải đặt vật khoảng trớc vật kính để ngời quan sát nhìn thấy ảnh vật qua kính ? [ĐS:1,0600cm d 1,0625cm] b Tính số bội giác ảnh trờng hợp ngắm chừng vô cực điểm cực cận [ĐS: 80;100] c Năng suất phân li mắt ngời quan sát Tính khoảng cách ngắn hai điểm mà ngời quan sát ngắm chừng phân biệt đợc ảnh vật qua kính vô cực.[ ĐS: 1,43àm] Bài 11: Vật kính kính thiên văn học sinh có tiêu cự f1 = 1,2m Thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự f2 =4cm a Tính khoảng cách hai kính độ thiên văn ngắm chừng vô cực [ĐS:124cm; 30] b Một học sinh dùng kính thiên bội giác văn nói để quan sát Mặt Trăng Điểm cực viễn học sinh mắt 50cm.Tính khoảng cách cách hai kính độ bội giác kính học sinh quan sát không điều tiết mắt [ĐS: 123,7cm; 32,4] Bài12: Cho hai Trên đờng dẫn tới thành công dấu chân kẻ lời biếng! 84 thấu kính hội tụ 01 02 lần lợt đồng trục, có tiêu cự f1=30cm f2 =2cm Vật sáng phẳng AB đợc đặt vuông trục hệ trớc 01 góc với ảnh cuối tạo hệ A2B2 a Tìm khoảng cách hai thấu kính để độ phóng đại ảnh sau không phụ thuộc vị trí vật AB trớc hệ [ĐS: O1O2 = f1+f2 =32cm] b Hệ hai thấu kính đợc giữ nguyên nh câu trên, vật AB đợc đa xa O1 (A trục chính) Vẽ đờng chùm tia sáng từ B Hệ hai thấu kính đợc sử dụng cho công dụng ? [ĐS: Làm kính thiên văn] c Một ngời đặt mắt (không có tật) sát sau thấu kính O2 để quan sát ảnh vật AB điều kiện câu b Tính số bội giác ảnh Có nhận xét mối liên hệ số phóng đại số bội giác ảnh [ ĐS: Gx = 15; Gx = (1/|k|) ] Trên đờng dẫn tới thành công dấu chân kẻ lời biếng! 85 [...]... U12=q(l2-l1)/2ε oS) Bài 19: Hai mặt phẳng rộng vô hạn tích điện đều trái dấu nhau, mật độ điện mặt ±σ Chọn gốc điện thế ở bản tích điện âm, trục Ox hướng vuông góc từ bản âm sang bản dương Tính điện thế tại một điểm trong khoảng giữa hai bản (ĐS: σ V=E.x= x) εo Chuyên Đề Vật lý 11 Thân Văn Thuyết HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬT LÝ 11 THEO CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề 4: BÀI TOÁN VỀ TỤ ĐIỆN  CHÚ Ý:  Nối tụ điện vào nguồn... cách tăng gấp 2 Tính C2,Q2,U2 của tụ Chuyên Đề Vật lý 11 Thân Văn Thuyết (ĐS: a 1,2.10-9C; b C1=1pF; Q1=1,2.10-9C; U1=1200V; c C2=1pF; Q2=0,6.109C; U =600V) 2 Chuyên Đề Vật lý 11 Thân Văn Thuyết Bài 4: Cho bộ tụ mắc như hình vẽ C1=1µF, C2=3µF, C3=6µF, C4=4µF UAB=20V Tính và hiệu điện C2 C1 A điện dung bộ tụ, điện tích thế mỗi tụ, nếu: B K C4 C3 c a K mở.( ĐS: 3 ,15 F) ủ b K đóng (ĐS: 3,5µF) a Bài 5:... Bài 20: Electron đang chuyển động với vận tốc vo=4.106 m/s thì đi vào một điện trường đều, cường độ điện trường E=910V/m, vo cùng chiều đường sức điện trường Tính gia tốc và quãng đường mà electron chuyển động chậm dần đều cùng Trªn con ®êng dÉn tíi thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng! 11 Chuyên Đề Vật lý 11 Thân Văn Thuyết chiều đường sức Mô tả chuyển động của electron sau đó.( ĐS: a=1,6.1014m/s2;... cân bằng, vị trí các dây treo có dạng như hình vẽ Hỏi để đưa các dây treo trở về vị trí thẳng đứng người ta phải dùng một điện trường đều có hướng nào và độ lớn bao nhiêu? (ĐS: Hướng sang phải, E=4,5.104V/m) M N - +A B HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬT LÝ 11 THEO CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề 3: ĐIỆN THẾ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ Bài 1: Hiệu điện thế giữa hai điểm C và D trong điện trường là UCD=200V Tính: a) Công điện trường dịch... hướng lên với gia tốc a có độ lớn bằng g/2 Lò xo có chiều dài l (lo .. .Chuyên đề Vật lý 11 HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬT LÝ 11 THEO CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề 1: LỰC TƯƠNG TÁC TĨNH ĐIỆN Bài 1: Hai hạt bụi không khí cách... sang dương Tính điện điểm khoảng hai (ĐS: σ V=E.x= x) εo Chuyên Đề Vật lý 11 Thân Văn Thuyết HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬT LÝ 11 THEO CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề 4: BÀI TOÁN VỀ TỤ ĐIỆN  CHÚ Ý:  Nối tụ điện vào... tăng gấp Tính C2,Q2,U2 tụ Chuyên Đề Vật lý 11 Thân Văn Thuyết (ĐS: a 1,2.10-9C; b C1=1pF; Q1=1,2.10-9C; U1=1200V; c C2=1pF; Q2=0,6.109C; U =600V) Chuyên Đề Vật lý 11 Thân Văn Thuyết Bài 4: Cho

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan