giáo án toán 11 tự chọn nâng cao

59 216 1
giáo án toán 11 tự chọn nâng cao

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trn Chn- T Toỏn Tin- Trng THPT Phm Vn ng, huyn M c I.Mc tiờu:Qua ch ny HS cn: in t trang 34 1)V Kin thc: Lm cho HS hiu sõu sc hn v kin thc c bn ca phng trỡnh lng giỏc v bc u hiu c mt s kin thc mi v phng trỡnh lng giỏc chng trỡnh nõng cao cha c cp chng trỡnh chun 2)V k nng: Tng cng rốn luyn k nng gii toỏn v phng trỡnh lng giỏc Thụng qua vic rốn luyn gii toỏn HS c cng c mt s kin thc ó hc chng trỡnh chun v tỡm hiu mt s kin thc mi chng trỡnh nõng cao 3)V t v thỏi : Tớch cc hot ng, tr li cõu hi Bit quan sỏt v phỏn oỏn chớnh xỏc Lm cho HS hng thỳ hc mụn Toỏn II.Chun b caGV v HS: -GV: Giỏo ỏn, cỏc bi v phiu hc tp, -HS: ễn lin thc c, lm bi trc n lp III.Cỏc tit dy: Tit 1: ễn kin thc v phng trỡnh lng giỏc c bn v bi ỏp dng Tit 2: ễn kin thc v phng trỡnh bc nht, bc hai v phng trỡnh bc nht i vi mụt s lng giỏc Tit 3: Bi v phng trỡnh bc nht i vi sinx v cosx v phng trỡnh a v phng trỡnh bc nht i vi sinx v cosx (ch yu l phng trỡnh thun nht bc hai i vi sinx v cosx) - -Ngy son: 20/08/2012 Tit 01 TC1: Tit *Tin trỡnh gi dy: -n nh lp, chia lp thnh nhúm -Kim tra bi c: an xen vi cỏc hot ng nhúm +ễn kin thc : ễn kin thc c bng cỏc a h thng cõu hi sau: -Nờu cỏc phng trỡnh lng giỏc c bn sinx = a, cosx = a, tanx = a va cotx = a v cụng thc nghim tng ng -Dng phng trỡnh bc nht i vi hm s lng giỏc v cỏch gii -Phng trỡnh bc hai i vi mt hm s lng giỏc -Phng trỡnh bc nht i vi sinx v cosx v cỏch gii (phng trỡnh a.sinx + b.cosx = c) +Bi mi: Hot ng ca GV Hot ng ca HS Ni dung H1( ): (Bi v phng Bi 1: Gii cỏc phng trỡnh sau: trỡnh lng giỏc c bn) GV nờu bi 14 HS tho lun tỡm li gii SGK nõng cao GV phõn cụng nhim v cho mi nhúm v HS nhn xột, b sung v ghi yờu cu HS tho lun tỡm li chộp sa cha Giáo án Tự chọn Toán 11 năm học 2012-2013 Trn Chn- T Toỏn Tin- Trng THPT Phm Vn ng, huyn M c gii v bỏo cỏo GV gi HS nhn xột, b sung (nu cn) GV nờu li gii ỳng v cho im cỏc nhúm HS trao i v cho kt : a) x = + k , x = + k ; 20 11 29 b) x = + k10 , x = + k10 6 a)sin x = sin ; x + b)sin = ; ữ x c)cos = cos 2; d )cos x + ữ = 18 c) x = 2 + k ; d ) x = + k , với cos = 18 H2( ): (Bi v tỡm Bi 2: tỡm nghim ca cỏc phng nghim ca phng trỡnh trờn trỡnh sau trờn khong ó cho: khong ó ch ra) HS xem ni dung bi 2, a)tan(2x 150) =1 vi -1800[...]... thnh hng dc Tớnh xỏc sut sao cho: a) Hai bn H v K ỳng lin nhau; b) Hai bn H v K khụng ỳng lin nhau - -Ngy son: 02 /11/ 2012 Tit 11 TC8: Tit 3: ễn tp v lý thuyt xỏc sut ca bin c Rốn luyn k nng gii toỏn Giáo án Tự chọn Toán 11 năm học 2012-2013 17 Trn Chn- T Toỏn Tin- Trng THPT Phm Vn ng, huyn M c Tin trỡnh bi hc: *n nh lp, chia lp thnh 6 nhúm *Kim tra bi c: Kt hp vi iu... kin thc mi v t hp v xỏc sut cha c cp trong chng trỡnh chun Giáo án Tự chọn Toán 11 năm học 2012-2013 13 Trn Chn- T Toỏn Tin- Trng THPT Phm Vn ng, huyn M c 2)V k nng: Tng cng rốn luyn k nng gii toỏn v t hp v xỏc sut Thụng qua vic rốn luyn gii toỏn HS c cng c mt s kin thc ó hc trong chng trỡnh chun v tỡm hiu mt s kin thc mi trong chng trỡnh nõng cao 3)V t duy v thỏi : Tớch cc hot ng, tr li cõu hi Bit quan... theo nhng th t khỏc nhau, cú 5! Cỏch T ú tho quy tc nhan ta cú: n(A)= C63 C52 5! Vỡ s la chn v s sp xp l ngu nhiờn nờn cỏc kt qu ng kh nng Do ú: C63 C52 5! P ( A) = 0, 433 A115 HS cỏc nhúm tho lun v ghi 16 Giáo án Tự chọn Toán 11 năm học 2012-2013 Trn Chn- T Toỏn Tin- Trng THPT Phm Vn ng, huyn M c HTP2: (Bi tp v tớnh xỏc sut ca bin c) GV nờu v phỏt phiu HT 2 v yờu cu HS cỏc nhúm tho lun tỡm li gii... trỡnh ng thng d l nh ca d qua phộp ng dng cú c bng cỏch thc hin liờn tip phộp v t tõm I(-1;1 1) t s k = v phộp quay tõm O gúc 2 quay -450 Bi tp 4: Trong mp Oxy cho ng trũn (C) cú Giáo án Tự chọn Toán 11 năm học 2012-2013 11 Trn Chn- T Toỏn Tin- Trng THPT Phm Vn ng, huyn M c tho lun tỡm li gii v tõm O gúc quay -450 l ng phng trỡnh (x-1)2 +(y-2)2 = 4 Hóy gi HS i din nhúm lờn thng Oy cú phng trỡnh: x... bin c - -Ngy son: 24/10/2012 Tit 10 TC7: Tit 2: ễn tp li kin thc v nh thc Niu-tn, phộp th v bin c, xỏc sut cu bin c Rốn luyn k nng gii toỏn Tin trỡnh bi hc: Giáo án Tự chọn Toán 11 năm học 2012-2013 15 Trn Chn- T Toỏn Tin- Trng THPT Phm Vn ng, huyn M c *n nh lp, chia lp thnh 6 nhúm *Kim tra bi c: Kt hp vi iu khin hot ng nhúm *Bi mi: Hot ng ca GV 1: (ễn tp kin thc v... ỳng li gii) HTP2: (Bi tp v vit phng trỡnh ca mt ng thng qua phộp i xng trc) 12 HS tho lun theo nhúm tỡm li gii v c i din lờn bng Bi tp 2: Trong mp Oxy cho ng thng d cú phng trỡnh 3x-2y-6=0 Giáo án Tự chọn Toán 11 năm học 2012-2013 Trn Chn- T Toỏn Tin- Trng THPT Phm Vn ng, huyn M c GV nờu v ghi lờn bng, trỡnh by li gii ca nhúm (cú a)Vit phng trỡnh ca ng thng cho HS tho lun theo gii thớch) d1 l nh... x 3 x 1 =3 trỡnh by ỳng li gii) n(B) = 1x 3 x 1 x 2 = 6 n(C) = 4 x 2 = 8 Vỡ A, B, C ụi mt khụng giao H nhau nờn theo quy tc cng ta cú s cỏch i t M n N l: n(ABC)=n(A) +n(B) +n(C) =3+6+8=17 14 Giáo án Tự chọn Toán 11 năm học 2012-2013 Trn Chn- T Toỏn Tin- Trng THPT Phm Vn ng, huyn M c HTP3: (Bi tp v ỏp dng quy tc nhõn) GV nờu bi tp 2 v cho HS cỏc nhúm tho lun tỡm li gii Gi HS i din trỡnh by li gii GV... hc ting Anh, 25 HS hc ting Phỏp v 15 HS hc c Anh v Phỏp Chn ngu nhiờn mt HS Tớnh xỏc HTP4: (Bi tp ỏp dng) GV nờu bi tp 2 v cho HS cỏc nhúm tho lun tỡm li gii HS cỏc nhúm tho lun v tỡm li 18 Giáo án Tự chọn Toán 11 năm học 2012-2013 Trn Chn- T Toỏn Tin- Trng THPT Phm Vn ng, huyn M c Gi Hs i din trỡnh by li gii, gi HS nhn xột, b sung v nờu li gii ỳng gii sut ca cỏc bin c sau: a)A: HS c chn hc ting Anh... (cú gii bng thớch) GV phõn cụng nhim v cho HS i din cỏc nhúm lờn bng trỡnh cỏc nhúm v cho cỏc nhúm by li gii tho lun tỡm li gii, gi HS nhn xột, b sung v sa cha ghi HS i din cỏc nhúm lờn chộp Giáo án Tự chọn Toán 11 năm học 2012-2013 19 Trn Chn- T Toỏn Tin- Trng THPT Phm Vn ng, huyn M c abngr trỡnh by li gii GV gi HS nhn xột, b sung v sa cha ghi chộp GV nhn xột v nờu li gii chớnh xỏc(nu HS khụng trỡnh... HS trao i v rỳt ra kt qu: S hng th k + 1 cu khai trin l: k tk +1 = Cnk ( 3 x ) Vy s hng cha x2 Bi tp4: Bit h s trong khia n trin ( 1 + 3 x ) l 90 Hóy tỡm n l: t3 = Cn2 ( 3 x ) = Cn2 9 x 2 2 Giáo án Tự chọn Toán 11 năm học 2012-2013 Trn Chn- T Toỏn Tin- Trng THPT Phm Vn ng, huyn M c Theo bi ra ta cú: Cn 9 =90 n = 5 H3( Cng c v hng dn hc nh) *Cng c: - Nm chc cụng thc nh thc Niu-tn, cụng thc tam giỏc ... - -Ngy son: 02 /11/ 2012 Tit 11 TC8: Tit 3: ễn v lý thuyt xỏc sut ca bin c Rốn luyn k nng gii toỏn Giáo án Tự chọn Toán 11 năm học 2012-2013 17 Trn Chn- T Toỏn Tin-... ngu nhiờn nờn cỏc kt qu ng kh nng Do ú: C63 C52 5! P ( A) = 0, 433 A115 HS cỏc nhúm tho lun v ghi 16 Giáo án Tự chọn Toán 11 năm học 2012-2013 Trn Chn- T Toỏn Tin- Trng THPT Phm Vn ng, huyn M... k = v phộp quay tõm O gúc quay -450 Bi 4: Trong mp Oxy cho ng trũn (C) cú Giáo án Tự chọn Toán 11 năm học 2012-2013 11 Trn Chn- T Toỏn Tin- Trng THPT Phm Vn ng, huyn M c tho lun tỡm li gii v

Ngày đăng: 08/12/2015, 23:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan