Giới thiệu cơ bản ADO .NET cho người lập trình C

9 1K 6
Giới thiệu cơ bản ADO .NET cho người lập trình C

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Giới thiệu cơ bản ADO .NET cho người lập trình C

Căn bản ADO.NET cho người lập trình C# Author : Xcross87 2007ADO.NETKhông bàn về lịch sử và sự xuất hiện của ADO.NET nhưng bạn phải chú ý : ADO.NET không phải là version mới của ADO (ActiveX Data Object) và ADO.NET cũng không phải là ‘ActiveX Data Object .NET’.ADO.NET và các lớp .NET bảnNamespace Chú thíchSystem.Data Classes,interfaces,delegates,enumeration trong kiến trúc ADO.NET System.Data.Common Các lớp chia sẻ .NET Framework data providersSystem.Data.Design Tự tạo datasetSystem.Data.Odbc .NET Framework data provider cho ODBCSystem.Data.Oledb .NET Framework data provider cho OLE DBSystem.Data.Sql Cung cấp kết nối SQL ServerSystem.Data.OracleClient .NET Framework data provider cho OracleSystem.Data.SqlClient .NET Framework data provider cho SQL ServerSystem.Data.SqlServerCe .NET compact framework data provider cho SQL Server MobileSystem.Data.SqlTypes Các kiểu dữ liệu của SQL ServerMicrosoft.SqlServer.ServerThành phần cho SQL Server và CLRHiểu về kiến trúc ADO.NETPage 1 of 9 Căn bản ADO.NET cho người lập trình C# Author : Xcross87 2007ADO.NET 2 thành phần chính : data providers và datasetsBạn thể thấy mối quan hệ của chúng trên hình. Chú ý ‘DataView class’ không phải là một thành phần ‘data provider’. DataView được sử dụng phần lớn để gắn (bind) dữ liệu vào winform và webform.Page 2 of 9 Căn bản ADO.NET cho người lập trình C# Author : Xcross87 2007Hình trên là sự khác nhau khi sử dụng SQL Server và OLE DB data providers để truy cập (access) vào một sở dữ liệu SQL Server.Hình dưới đây minh họa mối tương quan chung giữa Access và SQLServerPage 3 of 9 Căn bản ADO.NET cho người lập trình C# Author : Xcross87 2007Sử dụng SQL Server Data Provider.NET data provider cho SQL Server trong tên miền ‘System.Data.SqlClient’ giúp kết nối trực tiếp với server sử dụng network protocol của nó không phải đi qua các layers khác.Các hàm thường sử dụng :1. SqlCommand : thực thi SQL queries, câu lệnh hoặc lưu trữ thủ tục2. SqlConnection : tạo kết nối tới SQL Server3. SqlDataAdapter : cầu nối trung gian giữa dataset và data source4. SqlReader : cung cấp một data stream tới kết quả5. SqlError : lưu trữ thông tin về lỗi và cảnh cáo (warning)6. SqlException : các ngoại lệ trong trường hợp SQL Server lỗi và cảnh báo7. SqlParameter : tham sô biên command8. SqlTransaction : transaction của SQL ServerPage 4 of 9 Căn bản ADO.NET cho người lập trình C# Author : Xcross87 2007Thử tạo một Console Application sử dụng SQL Server Data ProviderMở Visual C# tạo một project mới chọn : Console Application -> OKMở file Program.cs và dùng code sau :[code]using System;using System.Data;using System.Data.SqlClient;namespace Chapter04{class SqlServerProvider{static void Main(string[] args){// Tạo một connection string connString = @"server = .\sqlexpress;integrated security = true;database = northwind";// Tạo querystring sql = @"SELECT*FROMemployees";// Khởi tạo kết nối và DataReaderSqlConnection conn = null;SqlDataReader reader = null;try{// Mở kết nốiconn = new SqlConnection(connString);conn.Open();//Thực thi querySqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);reader = cmd.ExecuteReader();// In kết quảConsole.WriteLine("Chương trình thể hiện cách sử dụng "+ "SQL Server Data Provider.");Console.WriteLine(Page 5 of 9 Căn bản ADO.NET cho người lập trình C# Author : Xcross87 2007"Querying database {0} with query {1}\n", conn.Database, cmd.CommandText);Console.WriteLine("First Name\tLast Name\n");// Phân tích kết quảwhile(reader.Read()) {Console.WriteLine("{0} | {1}", reader["FirstName"].ToString().PadLeft(10), reader[1].ToString().PadLeft(10));}}catch (Exception e){Console.WriteLine("Error: " + e);}finally{//Ngắt kết nốireader.Close();conn.Close();}}}}[/code]Trong chuôi kết nối tham số :[code] integrated security = true [/code]Cho biết sử dụng Windows Authentication , vì vậy bất cứ user log vào Windows đều thể truy cập SQLEXPRESSSử dụng OLE DB Data Provider.NET Framework data provider cho OLE DB nằm trong tên miền ‘System.Data.Oledb’.Các classes hay dùng1. OledbCommand : thực thi các SQL queries, câu lệnh hoặc lưu trữ thủ tục.2. OledbConnection : tạo kết nối tới một OLE DB source3. OledbDataAdapter : tạo cầu nối giữa dataset và data sourcePage 6 of 9 Căn bản ADO.NET cho người lập trình C# Author : Xcross87 20074. OledbDataReader : cung cấp data stream tới các rows của data source5. OledbError : Lưu trữ thông tin về lỗi và cảnh báo6. OledbParameter : tham số command7. OledbTransaction : transaction của SQLMột vài OLE DB Providers1. DB2OLEDB : Microsoft OLE DB provider for DB22. SQLOLEDB : Microsoft OLE DB provider for SQL Server3. Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 : Microsoft OLE DB provider for Access (sử dụng Jet )4. MSDAORA : Microsoft OLE DB provider for Oracle5. MSDASQL : Microsoft OLE DB provider for ODBCÁp dụng vào bài ở trên ta thay đi một số dòng :[code]using System.Data.Oledb;….String connString = @”Provider = sqloledb;Data source = .\SQLEXPRESS;Integrated security = sspi;Initial catalog = northwind “;…OledbConnection conn = null;OledbDataReader reader = null;…Conn = new OledbConnection(connString);conn.Open();Page 7 of 9 Căn bản ADO.NET cho người lập trình C# Author : Xcross87 2007OledbCommand cmd = new OleCommand(sql, conn);[/code]Sử dụng ODBC Data Provider Các lớp hay sử dụng :1. OdbcCommand : thực thi SQL queries, câu lệnh hoặc lưu trữ thủ tục2. OdbcConnection : kết nối tới ODBC data source3. OdbcDataAdapter : câu nối giữa dataset và data source4. OdbcDataReader : cung cấp data stream tới các hàng tử data source5. OdbcError : Lưu trữ thông tin về lỗi và cảnh báo6. OdbcParameter : tham số command7. OdbcTransaction : transaction của SQLĐể áp dụng cho bài trên cần tạo một ODBC Data Source trước1. Control Panel -> Admin Tools -> Data Source (ODBC)2. Tại tab User DSN chọn Add3. Chọn tiếp Create New Data Source wizard sau đó chọn ‘SQL Server’ trong khung driver ->Finish4. Điền thông tin Name và chọn Server. Ví dụ : Name : NorthwindOdbc; server : .\SQLEXPRESS5. Mục này để default -> Next 6. Đánh dấu vào ‘Change default database to’ và chọn Northwind -> Next7. Đánh dấu vào ‘Perform translation to character data’ -> FinishSau đó OK , chọn Test để kiểm tra Connection nếu sai thì sửa lại thông tin kết nối.Sau đó bảng ODBC Data Source Admin ta thấy thêm một source Name : NorthwindOdbc - Driver : SQL ServerÁp dụng vào bài trên, thay đổi code ban đầu một số dòng sauPage 8 of 9 Căn bản ADO.NET cho người lập trình C# Author : Xcross87 2007[code]using System.Data.Odbc;…String connString = @”dsn=northwindodbc”;…OdbcConnection conn = null;OdbcDataReader reader = null;…conn = new OdbcConnection(connString);conn.Open();OdbcCommand cmd = new OdbcCommand(sql, conn);[/code]Hix…viết xong thấy mệt quá. Chỉ biết mấy cái đó thôi biết gì viết vậy thông cảm heng.Còn cái ADO.NET API đang nghiên cứu thêm.Kết thúc ADO.NET siêu bản.Page 9 of 9 . .NET .ADO. NET và c c lớp .NET c bảnNamespace Chú thíchSystem.Data Classes,interfaces,delegates,enumeration trong kiến tr c ADO. NET System.Data.Common C c. @”dsn=northwindodbc”;…OdbcConnection conn = null;OdbcDataReader reader = null;…conn = new OdbcConnection(connString);conn.Open();OdbcCommand cmd = new OdbcCommand(sql, conn);[/code]Hix…viết

Ngày đăng: 18/08/2012, 11:53

Hình ảnh liên quan

Bạn có thể thấy mối quan hệ của chúng trên hình. Chú ý ‘DataView class’ không phải là một thành phần ‘data provider’ - Giới thiệu cơ bản ADO .NET cho người lập trình C

n.

có thể thấy mối quan hệ của chúng trên hình. Chú ý ‘DataView class’ không phải là một thành phần ‘data provider’ Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình trên là sự khác nhau khi sử dụng SQLServer và OLEDB data providers để truy cập (access) vào một cơ sở dữ liệu SQL Server. - Giới thiệu cơ bản ADO .NET cho người lập trình C

Hình tr.

ên là sự khác nhau khi sử dụng SQLServer và OLEDB data providers để truy cập (access) vào một cơ sở dữ liệu SQL Server Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan