0

Giáo trình Dự Toán GXD lý thuyết và thực hành

142 494 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 22:05

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội MỤC LỤC PHẦN KHÁI NIỆM CHUNG I MỘT SỐ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ KHI LẬP DỰ TOÁN Căn pháp lý Định mức Đơn giá xây dựng công trình Giá vật liệu: 5 Giá nhân công: 6 Giá ca máy: Văn hƣớng dẫn điều chỉnh dự toán: Phần mềm công cụ sở liệu: Hồ sơ thiết kế công trình: II MỘT SỐ TỪ NGỮ, KHÁI NIỆM CƠ BẢN Định mức Giá xây dựng công trình Đơn giá địa phƣơng, đơn giá công trình Công bố giá vật liệu Văn điều chỉnh dự toán Bảng tiên lƣợng III DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Khái niệm dự toán xây dựng công trình Công thức xác định dự toán Nội dung, cách xác định dự toán xây dựng công trình IV THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 13 Thẩm quyền thẩm định dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nƣớc (Quy định điều 24 – Nghị định 59/2015/NĐ-CP) 13 Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình 14 V ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 14 Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình 14 Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh 15 VI QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỤNG TRÊN PM DỰ TOÁN GXD 15 Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội Bƣớc 1: Chọn sở liệu nhập thông số ban đầu 15 Bƣớc 2: Tùy chọn cách tính chi phí vật liệu, nhân công, máy 15 Bƣớc 3: Tra mã hiệu đơn giá công tác, nhập số liệu tính toán khối lƣợng 15 Bƣớc 4: Tổng hợp vật tƣ 15 Bƣớc 5: Điều chỉnh vật tƣ 15 Bƣớc 6: Kiểm tra lại, chỉnh bảng biểu, xếp chuẩn bị in hồ sơ 15 VII CÁC PHÍM TẮT THƢỜNG SỬ DỤNG TRONG EXCEL 15 Nhập liệu 15 Làm việc công thức 16 PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT 17 I Bài – Tính tiên lƣợng móng đơn dƣới cột 17 Yêu cầu 17 Thực 18 Trắc nghiệm 21 II Bài - Tính tiên lƣợng cọc bê tông cốt thép đúc sẵn 22 Yêu cầu 22 Thực 26 Trắc nghiệm 28 III Bài - Tính tiên lƣợng, xác định dự toán chi phi xây dựng hệ móng đơn 29 Yêu cầu 29 Thực 31 Trắc nghiệm 42 IV Bài - Tính tiên lƣợng, xác định dự toán chi phí xây dựng khối tƣờng 43 Yêu cầu 43 Thực hiện: 44 Trắc nghiệm 54 V Bài - Tính tiên lƣợng, xác định dự toán chi phí xây dựng cho hệ cột BTCT 55 Yêu cầu 55 Thực 58 Trắc nghiệm 66 VI Bài - Tính tiên lƣợng hệ dầm, tính giá vật liệu tới trƣờng 68 Yêu cầu 68 Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội Thực 70 Trắc nghiệm 77 VII Bài – Xác định dự toán chi phí xây dựng nhiều hạng mục 78 Yêu cầu 78 Thực 80 Trắc nghiệm 91 VIII Bài - Tính tiên lƣợng, xác định chi phí xây dựng bể phốt chung cƣ 92 Yêu cầu 92 Thực 96 Trắc nghiệm 102 IX Bài - Tính tiên lƣợng, xác định dự toán chi phí xây dựng mặt đƣờng 103 Yêu cầu 103 Thực 104 Trắc nghiệm 109 X Bài 10 - Tính tiên lƣợng, xác định dự toán chi phí xây dựng đƣờng ống 111 Yêu cầu 111 Thực 112 Trắc nghiệm 121 XI Bài 11 – Xác định dự toán chi phí thiết bị (Gtb) 123 Yêu cầu 123 Thực 123 Trắc nghiệm 134 PHẦN - BÀI TẬP THỰC HÀNH 135 I Bài 135 Câu 1: 135 Câu 2: 135 Câu 3: 136 Câu 4: 136 Câu 5: 137 II Bài 138 III Bài 139 IV Bài 140 Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội V Bài 140 TÀI LIỆU THAM KHẢO 142 Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội PHẦN KHÁI NIỆM CHUNG I MỘT SỐ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ KHI LẬP DỰ TOÁN Căn pháp lý - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng - Dự thảo thay thông tƣ số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn lập quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình -Thông tƣ số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Bộ Tài hƣớng dẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng Định mức - Định mức dự toán XDCT phần Xây dựng công bố kèm theo văn số 1776/2007/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng - Định mức dự toán XDCT phần xây dựng sửa đổi, bổ sung bao gồm: + Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 Bộ Xây dựng việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) + Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi bổ sung) + Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 Bộ Xây dựng việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi bổ sung) - Định mức dự toán XDCT phần Lắp đặt công bố kèm theo văn số 1777/2007/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng - Định mức dự toán XDCT phần lắp đặt sửa đổi, bổ sung + Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi bổ sung) + Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 Bộ Xây dựng việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi bổ sung) - Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009 Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần sửa chữa Đơn giá xây dựng công trình - Đơn giá xây dựng công trình phần Xây dựng công bố kèm theo định số /QĐ-UBND ngày / /20 UBND tỉnh - Đơn giá xây dựng công trình phần Lắp đặt công bố kèm theo định số /QĐ-UBND ngày / /20 UBND tỉnh Giá vật liệu: - Công bố giá vật liệu Liên Sở Xây dựng - Tài tỉnh… Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội - Báo giá vật liệu thị trƣờng số loại vật liệu công bố giá - Báo giá vật liệu từ số công trình tƣơng tự - Quyết định công bố cƣớc vận chuyển số …/QĐ-UBND ngày / /2015 UBND tỉnh … Giá nhân công: - Thông tƣ số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn xác định đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng Giá ca máy: - Bảng giá ca máy thiết bị thi công công bố kèm theo định số /QĐUBND ngày / /20 Tỉnh - Giá nhiên liệu theo thông cáo báo chí xăng dầu thời điểm lập dự toán - Giá lƣợng theo Thông tƣ số … /TT-BCT ngày …/…/2015 Bộ Công thƣơng Văn hƣớng dẫn điều chỉnh dự toán: - Văn số …/QĐ-UBND UBND công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy Phần mềm công cụ sở liệu: - Sử dụng phần mềm Dự toán GXD sở liệu csv, mdb Công ty Giá Xây Dựng sản xuất - Cơ sở liệu công trình tƣơng tự lƣu trữ Công ty Tƣ vấn … Hồ sơ thiết kế công trình: - Quyết định số …/QĐ- … phê duyệt dự án tổng mức đầu tƣ - Quyết định số …/QĐ- … phê duyệt kế hoạch đấu thầu - Báo cáo khảo sát địa chất, địa hình Công ty … thực - Bản vẽ thiết kế thuyết minh biện pháp thi công Công ty Cổ phần … lập - Một số tài liệu có liên quan khác II MỘT SỐ TỪ NGỮ, KHÁI NIỆM CƠ BẢN Định mức Theo Điều 17 18 Nghị định 32/2015/NĐ-CP định mức xây dựng bao gồm: Định mức kinh tế - kỹ thuật định mức chi phí - Định mức kinh tế kỹ thuật gồm định mức sở định mức dự toán xây dựng công trình + Định mức sở gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức lao động, định mức suất máy thiết bị thi công Định mức sở để xác định định mức dự toán xây dựng công trình Chúng ta thƣờng đƣợc biết đến với định mức vật tƣ số 1784/BXDVP Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội + Định mức dự toán xây dựng công trình mức hao phí cần thiết vật liệu, nhân công, máy thiết bị thi công đƣợc xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành đơn vị khối lƣợng công tác xây dựng công trình - Định mức chi phí gồm định mức tính tỷ lệ phần trăm (%) định mức tính giá trị + Định mức chi phí sở để xác định giá xây dựng, dự toán chi phí số loại công việc, chi phí đầu tƣ xây dựng gồm chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trƣớc … Giá xây dựng công trình Giá xây dựng công trình gồm đơn giá xây dựng chi tiết công trình giá xây dựng tổng hợp đƣợc quy định khoản Điều 20 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP - Đơn giá xây dựng chi tiết đƣợc tính cho công tác xây dựng cụ thể công trình gồm: + Đơn giá xây dựng chi tiết công trình không đầy đủ (gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thiết bị thi công) + Đơn giá xây dựng chi tiết công trình đầy đủ (gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thiết bị thi công, chi phí chung thu nhập chịu thuế tính trƣớc) - Giá xây dựng tổng hợp đƣợc tính cho nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu phận công trình đƣợc tổng hợp từ đơn giá xây dựng chi tiết công trình gồm: + Giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ (gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thiết bị thi công) + Giá xây dựng tổng hợp đầy đủ (gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thiết bị thi công, chi phí chung thu nhập chịu thuế tính trƣớc) Đơn giá địa phƣơng, đơn giá công trình - Đơn giá địa phƣơng: Do địa phƣơng xây dựng dựa định mức đƣợc công bố, với giá vật liệu, nhân công máy thi công địa bàn địa phƣơng Mỗi địa phƣơng công bố đơn giá thƣờng Đơn giá không đầy đủ (chỉ ban hành đơn giá với VL, NC, MTC, chƣa tính khoản đuôi (Trực tiếp phí khác, Chi phí chung, Thu nhập chịu thuế tính trƣớc, Thuế GTGT) - Đơn giá công trình: Do Chủ đầu tƣ lập dựa định mức đƣợc công bố, với giá vật liệu, nhân công máy thi công công trình mà Chủ đầu tƣ quản lý Do loại công trình xác định nên đơn giá đƣợc tính đuôi) Công bố giá vật liệu Giá vật tƣ biến động theo thời gian, để bù thay đổi lập dự toán đơn giá ban hành, hàng tháng quý địa phƣơng có ban hành thông báo giá tính từ thời điểm ban hành đến thời điểm banh hành thông báo Nguời lập dự toán thƣờng gọi giá tháng (hay giá quý) Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội Công bố giá vật liệu địa phƣơng thƣờng Liên sở Tài Xây dựng địa phƣơng chịu trách nhiệm xây dựng ban hành Văn điều chỉnh dự toán Để cập nhật thay đổi nhiên liệu, lƣợng nhân công địa bàn địa phƣơng thƣờng ban hành văn điều chỉnh phù hợp để với mặt giá địa bàn Bảng tiên lƣợng Bảng tiên lƣợng Là bảng liệt kê công tác phải cần thiết để hoàn thành công trình xây dựng Dựa vào vẽ thiết kế, ngƣời dùng chọn đơn giá phù hợp (xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, điện, viễn thông ) để tra cứu công tác cần thực (công tác đất, công tác xây, công tác bê tông ) Trong bảng tiên lƣợng hạng mục Trong hạng mục có công tác III DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Khái niệm dự toán xây dựng công trình Dự toán xây dựng công trình Dự kiến tính toán giá trị công trình trước thi công xây dựng công trình Xác định (dự đoán) giá trị công trình sản phẩm xây dựng từ vẽ thiết kế số liệu định mức, đơn giá, báo giá vật liệu, dịch vụ … có liên quan Dự toán xây dựng công trình đƣợc lập cho công trình, hạng mục công trình xây dựng Dự toán đƣợc lập theo hƣớng dẫn Dự thảo thay thông tƣ số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2015 Bộ Xây dựng Công thức xác định dự toán Theo điều – Dự thảo thay thông tƣ 04/2010/TT-BXD dự toán xây dựng công trình gồm nội dung chi phí phần mềm Dự toán GXD đƣợc thiết kế để tính toán đủ nội dung chi phí với cấu trúc hồ sơ hoàn chỉnh Các nội dung chi phí dự toán đƣợc thể bảng tổng hợp dự toán công trình (sheet Tổng hợp kinh phí phần mềm Dự toán GXD) = + + + + (1) Chi phí phần xây dựng (2) Chi phí phần thiết bị (3) Chi phí quản lý dự án (4) Chi phí tƣ vấn (5) Chi phí khác (6) Chi phí dự phòng Nội dung, cách xác định dự toán xây dựng công trình Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội Nội dung Dự toán xây dựng công trình Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tƣ vấn Chi phí QLDA Chi phí khác Chi phí dự phòng 3.1 Xác định chi phí phần xây dựng: Công thức xác định: = T + C + TL + GTGT Chi phí xây dựng Chi phí trực tiếp (T) CPVật liệu Chi phí chung (C) CPnhân công Thu nhập chịu thuế tính trƣớc (TL) CPmáy thi công Thuế giá trị gia tăng (GTGT) BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ PHẦN XÂY DỰNG Đơn vị tính : đồng STT I NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH KÝ HIỆU CHI PHÍ TRỰC TIẾP Chi phí vật liệu VL Chi phí nhân công NC Chi phí máy thi công M Chi phí trực tiếp VL+NC+M T T * tỷ lệ% C (T+C) * tỷ lệ% TL T+C+TL G II CHI PHÍ CHUNG III THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƢỚC Chi phí xây dựng trƣớc thuế IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Chi phí xây dựng sau thuế GTGT-XD G*T G + GTGT GTGT 3.2 Xác định chi phí phần thiết bị: Công thức xác định: GTB = GMS + GĐT + GLĐ + GK Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội Chi phí thiết bị Chi phí mua sắm thiết bị công trình thiết bị công nghệ ( 𝐺𝑀𝑆) Chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ ( 𝐺Đ𝑇 ) Chi phí lắp đặt thiết bị thí nghiệm hiệu chỉnh( 𝐺𝐿Đ ) Chi phí liên quan khác có liên quan( 𝐺𝐿Đ ) CPVật liệu Chi phí trực tiếp (T) CPnhân công Chi phí chung (C) CPmáy thi công Thu nhập chịu thuế tính trƣớc (TL) Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Lƣu ý: Trên phầm mềm Dự toán GXD, tích chọn menu Chi phí thiết bị để phần mềm hiển thị toàn sheet xác định chi phí thiết bị Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 10 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội Lƣu ý: Ở thực lắp đặt loại máy điều hòa nhiệt độ khác nhƣng dùng chung Mã hiệu đơn giá nên để phân tích xác vật liệu loại, thực thay đổi tên Vật liệu phù hợp, tránh tình trạng tổng hợp thiếu xác Bên cạnh đó, theo tập Định mức số 1773/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt công tác có mã định mức BA.12200 Lắp đặt máy điều hòa cực hao phí vật liệu có “ống loại dây điện” đƣợc xác định theo vẽ thiết kế Do ta giả sử theo thiết kế mã hiệu BA 12230, BA.12210 hao phí “ống loại dây điện” giả sử lần lƣợt m m Bạn chỉnh nội dung sheet Đơn giá chi tiết (Minh họa công tác 1) Hình 11.6 – Chỉnh sửa vật liệu bảng đơn giá chi tiết Thực tƣơng tự với loại máy điều hòa nhiệt độ lại Bên cạnh ta nhận thấy đơn giá tạm tính đƣợc nhập từ sheet Dự toán XD đƣợc link từ bảng Đơn giá LD Bước 5: Tổng hợp vật tư Thao tác: Chi phí thiết bị/ Tổng hợp vật tư Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 128 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội Hình 11.7 – Bảng tính giá trị vật tư lắp đặt Bước 6: Điều chỉnh vật tư + Vật liệu: Giá vật liệu ta nhập cột [6] Bảng giá trị vật tƣ Giá vật liệu tham khảo công bố giá vật liệu Tp Hà Nội kết hợp báo giá thị trƣờng cửa hàng, địa lý… thời điểm lập dự toán Sau nhập giá vật liệu ta đƣợc bảng sau: Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 129 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội Hình 11.8 – Bảng giá trị vật tư sau nhập giá vật liệu + Giá nhân công, máy thi công: Xác định giá nhân công máy thời điểm phụ thuộc vào thông số nhập sheet Ts theo chế độ sách, văn tiền lƣơng nhƣ giá nhiên liệu lƣợng thời điểm lập dự toán Các thông số đƣợc giả sử sheet Ts nhƣ sau: Hình 11.9 – Thông số định mức tỷ lệ ứng với loại hình công trình Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 130 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội Hình 11.10 - Các thông số đầu vào để tính giá nhân công - máy Sau hoàn tất việc nhập thông số đầu vào tiền lƣơng, nhƣ giá nhiên liệu, lƣợng bạn thực kết xuất bảng giá nhân công bảng giá ca máy để phần mềm tính giá thời điểm lập dự toán nhân công máy thi công Thực thao tác: + Đối với nhân công: Thao tác: Chi phí thiết bị/ Tính giá nhân công + Đối với máy thi công: Thao tác: Chi phí thiết bị/ Tính giá ca máy Bước 7: Kiểm tra kết link kết nối Các bạn để ý, sau nhập thông số tiền lƣơng giá nhân công đƣợc tính sheet Nhân công LD, giá ca máy sheet Giá ca máy LD Các đơn giá nhân công, máy thi công đƣợc phần mềm tự động link sang Bảng giá trị vật tƣ, sau link sang shet Đơn giá LD sheet Du toan LD Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 131 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội Hình 11.11 – Bảng giá trị vật tư Ta thực kiểm tra giá trị đƣợc liên kết sheet Đơn giá LD, sheet Dự toán LD, THCP Lắp đặt Nhƣ giá dự toán chi phí phần lắp đặt ta xác định đƣợc là: 36.547.201 đồng Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 132 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội Hình 11.12 – Bảng tổng hợp chi phí dự toán lắp đặt Sau hoàn thiện tính toán khoản mục chi phí ta thu đƣợc Bảng tổng hợp dự toán chi phí thiết bị sheet TH CP thiết bị nhƣ sau: Hình 11.13 – Bảng tổng hợp dự toán chi phí thiết bị Nhƣ giá trị dự toán chi phí thiết bị trƣớc thuế cho loại thiết bị cho bảng nhƣ có giá trị là: 1.498.425.000 đồng Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 133 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội Trắc nghiệm 3.1 Văn hƣớng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp dự toán xây lắp công trình xây dựng là: A Thông tƣ 17/2000/TT-BXD B Thông tƣ 204/2009/TT-BXD C Thông tƣ 33/2009/TT-BXD 3.2 Công thức xác định dự toán chi phí thiết bị dự toán xây dựng công trình? A GTB = GMS + GĐT + GLĐ + GK B GTB = GMS + GĐT + GLĐ + GGTGT C GTB = GMS + GLĐ + GK + GGTGT Trong đó: - GMS: chi phí mua sắm thiết bị công trình thiết bị công nghệ; - GĐT: chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ; - GLĐ: chi phí lắp đặt thiết bị thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị; - GK: chi phí khác có liên quan - GGTGT: Thuế giá trị gia tăng 3.3 Giá mua bóng đèn huỳnh quang, công tắc, role, quạt treo tƣờng đƣợc tính vào đâu: A Tính vào chi phí mua sắm dự toán thiết bị B Tính vào chi phí trực tiếp dự toán xây lắp công trình C Tính vào chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ dự toán thiết bị 3.4 Chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ đƣợc tính cách lập dự toán tuỳ theo yêu cầu cụ thể công trình hay sai? A Đúng B Sai 3.5 Có ý kiến cho chi phí lắp đặt thiết bị, thí nghiệm, hiệu chỉnh chi phí khác có liên quan đƣợc xác định cách lập dự toán nhƣ dự toán chi phí xây dựng hay sai? A Đúng B Sai Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 134 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội PHẦN - BÀI TẬP THỰC HÀNH I Bài 1 Câu 1: Nhân công bậc 3,0/7 3,5/7 có hệ số lƣơng theo cấp bậc lần lƣợt Hcb = 2,16; Hcb = 2,355 Mức lƣơng đầu vào Lnc 2.350.000 đồng Hãy xác định đơn giá nhân công tính cho ngày công trực tiếp sản xuất bậc thợ theo hƣớng dẫn Thông tƣ số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 Bộ Xây dựng Câu 2: Sử dụng đơn giá nhân công xác định đƣợc để hoàn thành bảng chiết tính đơn giá cho công tác bê tông móng, cho biết: - Hao phí định mức đƣợc tra từ tập định mức công bố theo văn số 1776/BXDVP ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng; - Giá vật liệu tra tra từ bảng giá vật tƣ dùng tính đơn giá công bố theo Quyết định số 5481/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 UBND Tp Hà Nội; - Giá ca máy tra từ bảng giá ca máy công bố theo Quyết định số 5477/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 UBND Tp Hà Nội (file có đĩa CD phát lớp tải diễn đàn giaxaydung.vn) MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ TÊN CÔNG VIỆC / THÀNH PHẦN HAO PHÍ Bê tông đá dăm sản xuất máy trộn, đổ thủ công, bê tông móng AF.11213 rộng ≤250cm đá 1x2, vữa bê tông mác 200 ĐƠN VỊ ĐỊNH MỨC HAO PHÍ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN m³ Vật liệu Xi măng PC30 Cát vàng đổ bê tông Đá 1x2 Nƣớc Vật liệu khác kg m³ m³ lít % Nhân công Nhân công 3,0/7 công Máy thi công Máy trộn bê tông, 250lít Đầm dùi 1,5 kW Bê tông đá dăm sản xuất máy trộn, đổ thủ công, bê tông cột tiết AF.12213 diện ≤0,1m2, chiều cao ≤4m đá 1x2, vữa bê tông mác 200 ca ca m³ Vật liệu Xi măng PC30 Cát vàng đổ bê tông kg m³ Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 135 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ TÊN CÔNG VIỆC / THÀNH PHẦN HAO PHÍ Đá 1x2 Nƣớc Gỗ ván cầu công tác Đinh Đinh đỉa Vật liệu khác ĐƠN VỊ ĐỊNH MỨC HAO PHÍ THÀNH TIỀN ĐƠN GIÁ m³ lít m³ kg % Nhân công công Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy trộn bê tông, 250lít Đầm dùi 1,5 kW ca ca Ghi chú: Để xác định hao phí X:C:Đ:N cần tra hao phí vữa định mức cấp phối vữa bê tông theo bảng cuối chương bê tông định mức số 1776/BXD-VP Câu 3: Sử dụng số liệu xác định đƣợc tập hoàn thành bảng dự toán dƣới đây: STT Mã hiệu đơn giá AF.11213 AF.12213 Nội dung công việc Bê tông móng sản xuất máy trộn, đổ thủ công, đá 1x2, chiều rộng ≤250 cm, mác 200 Bê tông cột mác 200 sản xuất máy trộn, đổ thủ công, cột tiết diện ≤0,1m2, chiều cao ≤4m đá 1x2, mác 200 TỔNG CỘNG Đ.vị Khối lƣợng m³ 35,6 m³ 24,5 Đơn giá Vật liệu Nhân công Thành tiền Máy Vật liệu Nhân công Máy A B C Câu 4: Sử dụng số liệu tìm đƣợc hoàn thiện bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng cho công tác bê tông móng Giả sử định mức tỷ lệ lấy theo công trình dân dụng quy định hành Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 136 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội STT CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ KÝ HIỆU CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ Chi phí vật liệu A Chi phí nhân công B Chi phí máy thi công C I CHI PHÍ TRỰC TIẾP Chi phí vật liệu VL Chi phí nhân công NC Chi phí máy thi công M Trực tiếp phí khác Tk Cộng chi phí trực tiếp T II CHI PHÍ CHUNG C III THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƢỚC TL Chi phí xây dựng trƣớc thuế G THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG GTGT IV Chi phí xây dựng sau thuế V GXD Chi phí xây dựng nhà tạm trƣờng để điều hành thi công GXDNT CỘNG GXD Câu 5: Hoàn thành bảng chênh lệch vật tƣ cho công tác theo Công bố giá vật liệu Hà Nội thời điểm lập dự toán STT TÊN VẬT TƢ ĐƠN VỊ KHỐI LƢỢNG GIÁ VẬT LIỆU GỐC Xi măng PC30 Nƣớc Cát vàng Đá 1x2 Gỗ ván Đinh Đinh đỉa kg 1.045 lít m³ m³ m³ kg 189.000 214.000 2.000.000 19.000 3.000 TỔNG CỘNG CHÊNH LỆCH THÀNH TIỀN THÔNG BÁO Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 137 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội II Bài Anh (chị) thực hành việc tra mã xác định giá trị dự toán chi phí phần xây dựng theo phƣơng pháp “Sử dụng đơn giá địa phương bù trừ chênh lệch trực tiếp vật liệu, nhân công, máy” theo bảng tiên lƣợng công trình dân dụng cao 45m cho sẵn sau đây: Stt Nội dung công việc Đào móng công trình, chiều rộng móng ≤6m, máy đào ≤1,25m3, đất cấp II Đào móng băng, rộng ≤3m, sâu >3m, đất cấp II Vận chuyển đất ô tô tự đổ, phạm vi ≤1000m, ô tô 10T, đất cấp II Đơn vị 100m3 m3 Khối lƣợng 5,540 478,021 100m3 7,224 Bê tông thƣơng phẩm, đổ bơm bê tông, bê tông dầm đá 1x2, mác 300 m3 87,120 Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông chỗ, cốt thép dầm đƣờng kính >18mm 22,600 Ván khuôn cho bê tông đổ chỗ, ván khuôn thép, cột chống giáo ống, ván khuôn dầm 100m2 5,540 Xây gạch 6,5x10,5x22, xây tƣờng thẳng, chiều dày ≤33cm, vữa XM mác 50 m3 12,300 Xây gạch 6,5x10,5x22, xây cầu thang thƣờng, vữa XM mác 50 m3 16,920 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn chớp 100m2 0,780 10 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông chớp, đá 1x2, mác 200 m3 2,200 11 Khuôn cửa gỗ, khuôn đơn, kích thƣớc 60x180mm m 42,400 12 Lắp dựng khuôn cửa gỗ, khuôn đơn, kích thƣớc 60x180mm m 42,400 13 Lắp đặt aptomat loại pha, cƣờng độ dòng điện 225A 3,000 14 Lắp đặt hộp công tắc, kích thƣớc 80x100 mm hộp 4,000 15 Lắp đặt Cút nhựa miệng bát nối phƣơng pháp dán keo, đƣờng kính Cút D = 42 mm 5,000 16 Lắp đặt Tê nhựa miệng bát nối phƣơng pháp dán keo, đƣờng kính Tê D = 42 mm 6,000 Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 138 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội Công trình đƣợc thi công Thanh Xuân – Hà Nội Giá điện sản xuất bình thƣờng 1.622,01 đồng/kwh; giá xăng dầu cập nhật theo thị trƣờng Đơn giá số vật liệu (trƣớc thuế) nhƣ sau: Loại vật tƣ Stt Đơn vị Giá Hộp công tắc 80x100mm 190.000 Tê nhựa d=42mm 12.500 Cút nhựa d=42mm 12.200 Automat pha 225A 890.000 Xi măng PC30 kg 1.200 Thép tròn D>18mm kg 13.450 Thép kg 16.200 Thép hình kg 16.000 Que hàn kg 21.500 10 Gỗ cốp pha, xa gồ m3 2.000.000 11 Gạch 6,5x10,5x22 12 13 viên 1.400 Dây thép kg 19.200 Cát vàng 230.000 m 14 Cát mịn xây m 210.000 15 Đinh kg 22.500 16 Đá 1x2 m 210.000 17 Khuôn cửa gỗ 60x180 m 350.000 Hướng dẫn: - Công tác sử dụng tính bê tông thƣơng phẩm - Công tác xây cầu thang cầu thang đƣợc quy định kết cấu phức tạp - Công tác 11 khuôn cửa gỗ (là công tác tạm tính) Trên phần mềm Gõ TT - Công tác 16 mã lắp đặt Tê đƣợc tra vận dụng theo lắp đặt Cút có đƣờng kính tƣơng ứng III Bài Anh (chị) lập dự toán phƣơng pháp dùng “Đơn giá địa phương bù trừ chênh lệch trực tiếp vật liệu, sử dụng hệ số nhân công, máy thi công” cho số công tác đào đất hố móng TP Vinh – Nghệ An với kiện sau: - Đào đất hố móng nhà (dạng đào ao), tổng khối lƣợng đào 5.580 m3 - Hố móng có chiều rộng =7m, chiều sâu [...]... định dự toán xây dựng - Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên nghành chủ trì tổ chức thẩm định dự toán xây dựng (trƣờng hợp thiết kế ba bƣớc); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trƣờng hợp thiết kế hai bƣớc) của công trình cấp đặc biệt, cấp I; công trình do Thủ tƣớng Chính phủ giao và các công trình thuộc dự án do mình quyết định đầu tƣ; Dự toán. .. Nội Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua các phần mềm GXD bản quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 23 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua các phần mềm GXD bản quyền... 3 và thứ 4 Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua các phần mềm GXD bản quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 20 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội 3 Trắc nghiệm 3.1 Điền ký hiệu cho các nội dung chi phí của dự toán công trình vào bảng sau: NỘI DUNG DỰ TOÁN... trong dự toán kể cả chi phí dự phòng nhƣng không vƣợt tổng mức đầu tƣ xây dựng đã đƣợc phê duyệt - Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh gồm dự toán xây dựng công trình đã đƣợc phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần giá trị tăng (hoặc giảm) Phần giá trị tăng (hoặc giảm) phải đƣợc thẩm tra, thẩm định làm cơ sở để phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh - Chủ đầu tƣ tổ chức xác định dự toán xây dựng... từ thiết kế xây dựng, công nghệ; - Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức dự toán, giá xây dựng của công trình và quy định khác có liên quan trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán xây dựng công trình; - Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình sau thẩm định và kiến nghị giá trị dự toán xây dựng để cấp có thẩm quyển xem xét, phê duyệt Đánh giá mức độ tăng,... quản lý dự án và tƣ vấn đầu xây dựng công trình Lƣu ý: Để xác định chi phí quản lý dự án trên phần mềm Dự toán GXD các bạn cần kết hợp 2 sheet là sheet Tổng hợp kinh phí và sheet QĐ 957 3.4 Xác định chi phí tƣ vấn : n Công thức xác định: G TV   Ci  i 1 m Dj j1 Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua các phần mềm GXD bản quyền Hotline: 043.5682.482... 2*0,25*0,25*0,75 Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua các phần mềm GXD bản quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 32 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội 2.4 Sử dụng phần mềm Dự toán GXD để lập dự toán Bước 1: Chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông tin ban đầu về công trình. .. công thức F2 Hiệu chỉnh sữ liệu trong ô Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua các phần mềm GXD bản quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 16 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội PHẦN 2 BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT I Bài 1 – Tính tiên lƣợng móng... đầu tƣ; Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua các phần mềm GXD bản quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 13 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội - Sở xây dựng, sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định dự toán xây dựng (trƣờng hợp... công trình đƣợc xây dựng tại 124 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân - Tp Hà Nội biết cọc có mặt bằng và mặt cắt nhƣ sau: Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua các phần mềm GXD bản quyền Hotline: 043.5682.482 – 0985.099.938 22 Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.Dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội Dự toán ... XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Khái niệm dự tốn xây dựng cơng trình Dự tốn xây dựng cơng trình Dự kiến tính tốn giá trị cơng trình trước thi cơng xây dựng cơng trình Xác định (dự đốn) giá trị cơng trình. .. mức dự tốn xây dựng cơng trình Chúng ta thƣờng đƣợc biết đến với định mức vật tƣ số 1784/BXDVP Dự tốn GXD – Dự thầu GXD – Thanh tốn GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD. .. biệt, cấp I; cơng trình Thủ tƣớng Chính phủ giao cơng trình thuộc dự án định đầu tƣ; Dự tốn GXD – Dự thầu GXD – Thanh tốn GXD – Quản lý chất lƣợng GXD Liên hệ đăng ký mua phần mềm GXD quyền Hotline:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Dự Toán GXD lý thuyết và thực hành, Giáo trình Dự Toán GXD lý thuyết và thực hành,

Từ khóa liên quan