GIÁO án PHỤ đạo LÝ 8

45 1.3K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 14:09

Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 Ngày soạn:20/10/2014 Ngày dạy : 23/10/2014 Tiết BÀI TẬP : VẬN TỐC A MỤC TIÊU : - Củng cố lại khái niệm vận tốc, ý nghĩa ,cơng thức đơn vị vận tốc - Vận dụng giải số tập có liên quan - Rèn luyện kỹ giải tập vật lý B NỘI DUNG : HƯỚNG DẪN CỦA GV KIẾN THỨC GV : Nêu số câu hỏi giúp học sinh ơn lại kiến thức : - Vận tốc gi ? I KIẾN THỨC CẦN NHỚ + Vận tốc đại lượng đặc trưng cho nhanh, chậm cẩ chuyển ddoongjvaf tính qng đường đơn vị thời gian + Cơng thức : v = S / t (1) Trong : v vận tốc S qng đường t thời gian hết qng đường Từ (1) suy : S = v.t (2) t = S /v (3) + Đơn vị hợp pháp vận tốc Km/h m/s 1Km/h = 0,28 m/s m/s = 3,6 Km/h - Viết cơng thức tính vận tốc giải thích kí hiệu cơng thức ? - Đơn vị hợp pháp vận tốc ? GV : Hướng dẫn cách đổi đơn vị vận tốc từ Km / h sang m / s ngược lại Muốn biết chuyển động nhanh ta làm ? II BÀI TẬP : Bài 2.1: V1 = 1629 m/s V2 = 28800 Km/h Đổi 28800 Km/h = 8000m/s Vì v2 >v1 nên chuyển động vệ tinh nhân tạo trái đất nhanh chuyển động phân tử Hidrro Mời học sinh lên bảng giải tập2.1 GV :u càu học sinh tóm tắt đề 2.5 - Đơn vị đại lượng cho nxtien123@gmail.com Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 phù hợp chưa ? cần đổi đơn vị ? Bài 2.5 S1 = 300 m = 0,3 Km T1 = 60s = 1/ 60 h S2 = 7,5 Km T2 = 0,5 h GV : Gọi HS lên bảng trình bày làm Sau tổ chức cho lớp nêu nhận xét , gv chỉnh sửa ( cần ) a ) so sánh v1 v2 ? b) t = 20 phút S=? Bài giải : a) Vận tốc người thứ : V1 = S1 / t1 = 0,3 60 = 18 (km/h ) Vận tốc người thứ hai : V2 = S2 / t2 = 7,5 / 0,5 = 15 ( m/s) Vì v1> v2 nên người thứ nhanh b) Sau thời gian 20 phút khoảng cách giũa hai người : S = t (v1 – v2 ) = 1/3.( 18 – 15 ) = (km ) ĐS: a) v1> v2 b) km GV ghi đề tập lên bảng , u cầu HS chép vào làm vào nháp trước III BÀI TẬP NÂNG CAO Bài : Đổi đơn vị điền vào chỗ trống câu sau : a) ……km/h = m/s b) 12 m/s = ……km/h c) 48 km/h = ……m/s d) 150 m/s = …… m/s = …….km/h Bài : Cho hai vật chuyển động : vật thứ qng đường 27km 30 phút, vật thứ hai qng đường 48m giây Hỏi vật chuyển động nhanh ? Hướng dẫn : Vận tốc người thứ : v1 = S1/t1 = 54 km/h = 15 m/s Vận tốc người thứ hai : v2 = S2 / t2 = 16 m/s Ta thấy : v1 < v2 nên người thứ hai chuyển động nhanh GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu Gợi ý tập HS gặp khó khăn Mời HS lên bảng giải tập , sau tổ chức cho lớp nêu nhận xét GV chỉnh sửa ( cần ) nxtien123@gmail.com Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 Ngày soạn : 27/10/2014 Ngày dạy : 30/10/2014 Tiết 2: CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU – CHUYỂN ĐỘNG KHƠNG ĐỀU A MỤC TIÊU : - Củng cố kiến thức chuyển động , chuyển động khơng - Vận dụng tính vận tốc trung bình chuyển động khơng B NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CỦA GV GV nêu số câu hỏi: - Chuyển động ? lấy ví dụ chuyển động ? - Chuyển động khơng lấy ví dụ ? - Cơng thức tính vận tốc trung bình chuyển động khơng ? GV gọi HS lên bảng làm tập3.6 GV kiểm tra số HS lớp Tổ chức cho lớp nêu nhận xét KIẾN THỨC I KIẾN THỨC CẦN NHỚ + Chuyển động chuyển động mà vận tốc có độ lớn khơng thay đổi theo thời gian + Chuyển động khơng chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian + Vận tốc trung bình chuyển động khơng : Vtb = S/ t II BÀI TẬP : Bài 3.6 Vận tốc trung bình qng đường AB : S1 45000 = = 5,56(m / s ) t1 8100 Vtb1 = Vận tốc trung bình qng đường BC : vtb2 = S 30000 = = 20,83(m / s) t 1440 Vận tốc trung bình qng đường CD : vtb3 = S 10000 = = 11,1(m / s) t3 900 Vận tốc trung bình tồn đường đua : vtb = S1 + S + S 85000 = = 8,14(m / s ) t1 + t + t 10440 Đ/S: III BÀI TẬP NÂNG CAO GV hướng dẫn HS làm tập 3.7 * Bài : nxtien123@gmail.com Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 Một người xe máy từ A đến B cách 2400 m Nửa qng đường đầu xe với vận tốc v1, nửa qng đường sau xe với vận tốc GV ghi đề tập nâng cao lên bảng v = v1 Hãy xác định vận tốc v1 , v2 , u cầu HS chép vào làm cho sau 10 phút người đến điểm B vào nháp Gợi ý : + Viết cơng thức tính thời gian hết nửa qng đường đầu : t1 (1) GV gợi ý cho HS bước + Viết cơng thức tính thời gian hết qng đường giải , sau : t2 (2) + Theo đề : t1 + t2 = 10 phút (3) + Thay (1) , (2) vào (3) → v1 , v2 Gọi HS lên bảng trình bày Bài : làm, HS lớp nhận xét Một vật chuyển động đoạn đường AB dài 180m Trong nửa đoạn đường với GV chỉnh sử sai sót mà HS vận tốc v1 = 3m/s, nửa đoạn đường sau thường gặp phải với vận tốc v2 = m/s Tính thời gian vật chuyển động hết qng đường AB Gợi ý : + Tính thời gian nửa đoạn đường đầu + Tính thời gian nửa đoạn đường sau + Tính thời gian tổng cộng Bài 3.7 * Gọi S chiều dài nửa qng đường Thời gian nửa qng đường đầu : t1 = s (1) v1 Thời gian nửa qng đường sau : t2 = s (2) v2 Vận tốc trung bình qng đường : vtb = 2S 2S (3) → t1 + t = t1 + t vtb Kết hợp (1) ,(2) (3) ta có : 1 2 vtb.v1 8.12 + = → = − → v2 = = v1 v vtb v vtb v1 2v1 − vtb 24 − = 6(km / h) ĐS: km/h Ngày soạn : 03/11/2014 nxtien123@gmail.com Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 Ngày dạy : 06/11/2014 Tiêt LỰC CÂN BẰNG – QN TÍNH I MỤC TIÊU : - Củng cố kiến thức hai lực cân , qn tính - Vận dụng biểu biễn hai lực cân bawngftacs dụng lên vật, giải thích tượng qn tính II NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CỦA GV - Thế hai lực cân ? Nêu ví dụ ? - Vật chuyển động chịu tác dụng hai lực cân ? - Qn tính ? nêu ví dụ ? GV nêu câu hỏi 5.4, gọi số HS trả lời , HS khác nêu nhận xét , gv chốt lại đáp án Gv gọi học sinh lên bảng thực câu a , b 5.6 KIẾN THỨC I KIẾN THỨC CẦN NHỚ + Hai lực cân hai lực đặt vào vật , độ lớn nhau, có phương ngược chiều + Dưới tác dụng hai lực cân vật đứng n tiếp tục đứng n, vật chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng ( vận tốc khơng đổi ) + Khi có lực tác dụng vật khơng thể thay đổi vận tốc có qn tính II BÀI TẬP Bài 5.4 Có đoạn đường dù đầu máy chạy để kéo tàu vận tốc tàu khơng đổi điều khơng mâu thuẩn với nhận định “ lực tác dụng làm thay đổi vận tốc” Vì lực kéo đầu máy cân với lực cản tác dụng lên tàu vận tốc tàu khơng đổi Bài 5.6 a) Vật đứng n lực P Q tác dụng lên vật cân nhau.( hình a ) GV tổ chức cho lớp nêu nhận xét , gv nxtien123@gmail.com Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 chỉnh sửa, bổ sung GV nêu câu hỏi 5.8 gọi học sinh đứng chỗ trả lời , học sinh khác nêu nhận xét, gv chốt lại đáp án GV ghi đề tập nâng cao lên bảng , u cầu học sinh chép vào HS làm tập vào nháp, gv theo dõi, hướng dẫn em yếu Gọi học sinh lên bảng trình bày tập b) Vật chuyển động thẳng mặt sàn nằm ngang nhờ lực kéo có cường độ 2N → Fk cân với Fc mặt sàn tác dụng lên vật ( hình b ) Bài 5.8 Báo đuổi riết linh dương, linh dương nhảy tạt sang bên Do qn tính báo lao phía trước vồ mồi khơng kịp đổi hướng nên linh dương trốn III BÀI TẬP NÂNG CAO Bài : Một cân có khối lượng 1kg đặt miếng gỗ nằm bàn Phân tích lực tác dụng lên miếng gỗ giải thích miếng gỗ giữ trạng thái ban đầu (đứng n ) có lực ép từ cân lên nó? Bài : hai xe tơ có khối lượng khác nhau, xe thứ có khối lượng tấn, xe thứ có khối lượng chuyển động thẳng a) Các lực tác dụng lên xe có đặc điểm giống nhau? b) Giả sử v1 = v2 gặp vật cản xe dừng nhanh ? ? Tổ chức cho lớp nêu nhận xét , gv chốt lại đáp án Ngày soạn: 10/11/2014 nxtien123@gmail.com Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 Ngày dạy : 13/11/2014 Tiêt LỰC MA SÁT I MỤC TIÊU - Củng cố, phân biệt ba loại lực ma sát - Vận dụng kể phân tích số tượng lực ma sát, nêu cách khắc phục tác hại ma sát vận dụng lợi ích lực II NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CỦA GV KIẾN THỨC Nêu đặc điểm loại lực ma sát ? Lấy ví dụ cho loại ? I KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Lực ma sát trượt sinh vật trượt bề mặt vậtkhác DV: - Lực ma sát lăn sinh vật lăn bề mặt vật khác - Lực ma sát nghỉ giữ cho vật khơng trượt vật chịu tác dụng lực khác Lực ma sát có lợi có hại + có lợi cần làm tăng lực ma sát cách tăng độ nhám bề mặt tiếp xúc + Có hại cần làm giảm lực ma sát cách tăng độ nhẵn bề mặt tiếp xúc Lực ma sát có phương chiều so với chiều chuyển động vật ? ( phương ngược với chiều chuyển động vật ) Cường độ lực ma sát nghỉ phụ thuộc ? II BÀI TẬP Bài 6.1 : C Bài 6.2 : C Bài 6.3 : D Bài 6.4 : a) Ơ tơ chuyển động thẳng lực kéo cân với lực ma sát Vậy lực ma sát: Fms = Fk = 800N b)Lực kéo tăng : Fk > Fms tơ chuyển động nhanh dần c) Lực kéo giảm : Fk < Fms tơ chuyển động chậm dần GV nêu câu hỏi 6.1, 6.2, 6.3 u cầu học sinh chọn phương án Gọi học sinh lên bảng trình bày tập nxtien123@gmail.com Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 Bài 6.5 : Khi bánh xe lăn đường sắt lực kéo cân với lực cản : Fk = Kc = 5000N So với trọng lượng đầu tàu , lực ma sát GV kiểm tra tập học sinh lớp Tổ chức cho học sinh nêu nhận xét , giáo viên chốt lại đáp án : Đồn tàu khởi hành chịu tác dụng hai lực cân : Lực phát động lực cản c) Độ lớn lực làm tàu chạy nhanh dần khởi hành : Fk – Fms = 10000- 5000 = 5000N GV ghi đề tập nâng cao lên bảng , u cầu học sinh chép vào u cầu học sinh làm vào nháp , giáo viên theo dõi , giúp đỡ học sinh gặp khó khăn GV gợi ý bước cho học sinh GV gọi học sinh lên bảng trình bày làm , cho lớp nêu nhận xét , giáo viên chỉnh sửa sai sót học sinh tổ chức cho học sinh nhận xét , gv chốt lại đáp án HS ghi nxtien123@gmail.com 5000 = 0, 05 lần 100000 III BÀI TẬP NÂNG CAO Bài : Quan sát chuyển động xe máy , cho biết loại ma sát sau có hại , ma sát có lợi ? a) Ma sát xích đĩa bánh sau b) Ma sát lốp xe với mặt đường c) Ma sát chi tiết máy với d) Ma sát má phanh vành bánh xe phanh Bài : Kéo hộp gỗ bàn thơng qua lực kế , kết cho thấy ; a) Khi lực kế 10N, hộp gỗ đứng n b) Khi lực kế 18N , hộp gỗ chuyển động thẳng Hãy phân tích lực tác dụng lên hộp gỗ biểu diễn lực Gợi ý : - Vật đứng n ? - Vật chuyển động thẳng ? Biểu diễn lực Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 Ngày soạn :17/11/2014 Ngày dạy : 20/11/2014 Tiết BÀI TẬP: ÁP SUẤT I.MỤC TIÊU : - Củng cố khái niệm áp lực, ý nghĩa áp suất, cơng thức đơn vị áp suất - Biết cách làm tăng giảm áp suất đời sống kỹ thuật - Giải tập có liên quan II NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN Áp lực gì? lấy ví dụ áp lực? Tác dụng áp lực phụ thuộc vào yếu tố ? Áp suất ? cơng thức tính áp suất ? đơn vị áp suất ? KIẾN THỨC I KIẾN THỨC CẦN NHỚ áp lực : lực ép có phương vng góc với mặt bị ép Tác dụng áp lực lớn độ lớn áp lực lớn diện tích bị ép nhỏ áp suất : Là độ lớn áp lực đơn vị diện tích bị ép Cơng thức : p = F S Nêu biện pháp tăng , giảm áp suất đời sống kỹ thuật ? lấy ví dụ cụ thể ? Cách tăng giảm áp suất : Với áp lực : + Tăng P : giảm S + Giảm P : tăng S GV : Khi vật đặt vng góc với mặt bị ép trọng lượng vật áp lực II BÀI TẬP Bài 7.4 : Áp lực trường hợp trọng lượng viên gạch khơng thay đổi + Ở vị trí a áp suất viên gạch lớn diện tích bị ép nhỏ + Ở vị trí c : áp suất viên gạch nhỏ diện tích bị ép lớn Bài 7.5 : Trọng lượng người áp lực : Gv ghi đề tập lên bảng , u cầu học sinh ghi vào Từ cơng thức : P = GV gợi ý cho học sinh : nxtien123@gmail.com F → F = P.S S = 17000 0.003 = 510 (N) Khối lượng người : Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 P 510 + Tính áp suất cơng thức ? m= = = 51 (kg) 10 10 + Tìm áp lực người lên mặt đất cách ? + Áp dụng cơng thức tính áp suất để tính ĐS : 51 kg Bài 7.6 : Áp suất chân ghế tác dụng lên mặt đất : P 60.10 + 4.10 = = s 4.0, 0008 = 200000( N / m2) p= Đ/S : 2000000nNm2 + Tính diện tích cánh buồm cơng thức ? nxtien123@gmail.com III BÀI TẬP NÂNG CAO : Bài 1: Một xe bánh xích có trọng lượng P = 45000N , diện tích tiếp xúc xích xe lên mặt đất 1,25m2 a) Tính áp suất xe tác dụng lên mặt đất b) Hãy so sánh áp suất xe lên mặt đất với áp suất người nặng 65kg có diện tích tiếp xúc hai bàn chân lên mặt đất 180cm2 Bài : Áp lực gió tác dụng trung bình lên cánh buồm 6800N, cánh buồm chịu áp suất 340N/m2 a) Tính diện tích cánh buồm ? b) Nếu lực tác dụng lên cánh buồm 8200Nthì cánh buồm phải chịu áp suất ? 10 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 thang lên ? qua tầng nên : h = 9.3,4 = 30,6 m Cơng phải thực cho lần thang lên : A = P.h = 10000.30,6 = 306000J Cơng suất tối thiểu động : P= A 306000 = = 5100 W t 60 b) Cơng suất thực động : P =2.5100 = 10200W = 10,2 KW Chi phí cho lần thang lên : 10, T = 800 = 136 đồng GV ghi đề lên bảng , HS chép vào 60 giải GV theo dõi giúp đỡ học sinh gặp khó khăn Gọi HS lên bảng trình bày làm Tổ chức cho lớp nêu nhận xét , GV chốt lại đáp án nxtien123@gmail.com III Bài tập nâng cao : Bài : Mộy máy hoạt động với cơng suất P =1500W nâng vật nặng 60kg lên độ cao 12m 30 giây a) Tính cơng mà máy đẫ thực để nâng vật b) Tìm hiệu suất máy q trình làm việc? Bài : Khi đưa vật lên cao 2,5 m mặt phẳng nghiêng người ta phải thực cơng 3600J Biết hiệu suất mặt phẳng nghiêng 75% Tính trọng lượng vật Biết chiều dài mặt phẳng nghiêng 24m Tìm cơng để thắng lực ma sát kéo vật lên độ lớn lực ma sát Đ/S : 1080N; 900J ; 37,5N 31 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 Người soạn : Nguyễn Thò Thủy Ngày soạn : 24/01/2010 Ngày dạy : 27/01/2010 Tuần 22 BÀI TẬP : CƠ NĂNG I MỤC TIÊU: + Củng cố kiến thức hai dạng động + Nắm vững động phụ thuộc vào yếu tố II NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN KIẾN THỨC GV nêu câu hỏi giúp HS ơn tập I I Kiến thức cần nhớ kiến thức: Khi vật có khả thực - Cơ ? Cơ có cơng ta nói vật có dạng ? Cơ có dạng động - hấp dẫn ? Thế + Thế có dạng : hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tố ? - Thế hấp dẫn : Lấy ví dụ vật hấp lượng vật có vị trí dẫn ? vật so với mặt đất Thế hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng độ cao - Thế đàn hồi ? Lấy ví dụ - Thế vật phụ thuộc vào ? độ biến dạng đàn hồi gọi đàn hồi - Động ? Láy ví dụ vật + Động : Là lượng vật có động ? Động phụ thuộc có chuyển động Động vào yếu tố ? vật phụ thuộc vào vận tốc nxtien123@gmail.com 32 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 GV u cầu học sinh lên bảng giải tập SGK GV tổ chức cho lớp nêu nhận xét Sau gv nhận xét chung đưa đáp án GV ghi đề tập lên bảng u cầu học sinh chếp vào HS làm vào nháp , gọi em lên bảng giải tập GV tổ chức cho lớp nêu nhận xét, thống đáp án Giao tập nhà nxtien123@gmail.com khối lượng Cơ vật tổng động II Bài tập : Bài 16.1 : C Bài 16.2 : + Ngân nói nnếu lấy bên đường làm mốc chuyển động + Hằng nói lấy toa tàu làm mốc chuyển động Bài 16.3 : Năng lượng cánh cung, đàn hồi Bài 16.4 : Năng lượng búa , dó động Bài 16.5: nhờ dây cót III Bài tập nâng cao : Bài : Khi trời gió chong chóng quay chong chóng quay nhờ dạng lượng ? Bài : Một lò xo treo vật m1 dãn đoạn x1 , lò xo treo vật m2 dãn đoạn x2 Biết m1 < m2, hỏi lò xo dạng ? Trường hợp có lớn ? Vì ? Bài : Đồng hồ dây cót hoạt động nhờ dạng lượng ? Nếu lên dây cốt vào buổi sáng lượng dây cót vào buổi sáng buổi tối có khác khơng ? Nếu có 33 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 lượng lớn ? Người soạn : Nguyễn Thò Thủy Ngày soạn : 30/01/2010 Ngày dạy : 02/02/2010 Tuần 23 BÀI TẬP : SỰ CHUYỂN HỐ VÀ BẢO TỒN CƠ NĂNG I MỤC TIÊU : - Củng cố kiến thức bảo tồn chuyển hố - Vận dụng giải số tập II NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CỦA GV - Năng lượng chuyển hố ? Lấy ví dụ ? - Phát biểu kết luận bảo tồn năng? nxtien123@gmail.com NỘI DUNG I Kiến thức cần nhớ Động chuyển hố thành ngược lại Trong q trình học , động chuyển hố lẫn bảo tồn 34 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 II Bài tập Bài 17.1: a/ C b/ A Bài 17.2: GV hướng dẫn học sinh làm tập Hai vật rơi, chúng 17.2 ( SGK ) động Khối lượng hai vật nhau, động chúng hay khác tuỳ thuộc vào h v có khác hay khơng Ở độ cao hai vật Còn động chúng nhau, khác tuỳ thuộc vận tốc chúng độ cao Bài 17.3 : GV vẽ hình minh hoạ tập 17.3 + Lúc vừa ném lên, độ cao h viên gợi ý để HS phân tích q trình bi vừa năng, vừa có động chuyển hố lượng viên bi + Khi lên cao: động giảm, tăng đến độ cao cực đại ( h + h’) vận tốc cực đại + Khi rơi xuống giảm, động tăng Khi chạm đất động viên bi cực đại, Tồn viên bi lúc ném lên chuyển hố thành phần tăng động so với lúc ném + Trong q trình chuyển động viên bi vị trí bất kỳ, tổng động viên bi ln khơng đổi Bài 17.4 : GV vẽ hình tập 17.4 ( SGK ) lên Gọi vị trí ban đầu m VTCB bảng nêu số câu hỏi : - Nén lò xo đoạn a, lượng hệ dự trữ dạng + Khi nén lò xo lại lượng hệ dạng ? - Khi vừa thả ra: hệ nxtien123@gmail.com 35 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 - Sau vật chuyển động nhanh dần phía vị trí cân , lò xo bớt biến dạng nên giảm, động tăng Khi đến vị trí cân : 0, động cực đại - Kế tiếp vật chuyển động theo chiều cũ làm lò xo bị biến dạng nên tăng, động giảm( vật chuyển động chậm dần ) Đến vật dừng lại v = động = Tồn động chuyển hố thành Do bảo tồn lò xo dãn đoạn a ( vtcb) + Khi thả tay , tượng xảy ? Động thay đổi ? + Khi đến vị trí cân lượng vật thay đổi ? + Tiếp tượng xảy ? lượng thay đổi ? Người soạn : Nguyễn Thò Thủy Ngày soạn : 19/02/2010 Ngày dạy : 22/02/2010 Tuần 24 BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG I : CƠ HỌC I MỤC TIÊU: - Củng cố, ơn tập kiến thức học chương học - Vận dụng giải tập II NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CỦA GV NỘI DUNG Cho học sinh đứng chỗ trả lời câu hỏi lí thuyết , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức nxtien123@gmail.com I Hệ thống kiến thức: Vận tốc đại lượng đặc trưng cho tốc độ nhanh , chậm chuyển động xác định qng đường đơn vị thời gian + Chuyển động chuyển động mà vận tốc có độ lớn khơng thay đổi theo thời 36 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 gian S t + Chuyển động khơng nhuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian v= Cho học sinh đứng chỗ trả lời câu hỏi lí thuyết , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức vtb = S1 + S S vtb = t + t t Đơn vị vận tốc : km/h m/s Lực đại lượng véc tơ biểu diễn mũi tên có : + Gốc điểm đặt lực + Phương, chiều trùng với phương chiều lực + Độ dài biểu thị cường độ lực theo tỉ xích cho trước Hai lực cân hai lực đặt vào vật, có cường độ nhau, phương ngược chiều Lực ma sát: Cách làm tăng, giảm ma sát : Áp suất độ lớn áp lực đơn vị diện tích bị ép Cho học sinh đứng chỗ trả lời câu hỏi lí thuyết , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức Cho học sinh đứng chỗ trả lời câu hỏi lí thuyết , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức nxtien123@gmail.com p= F S Đơn vị áp suất N/m2 Áp suất chất lỏng tác dụng theo phương : P = d h Áp suất khí áp suất đáy cột thuỷ ngân ống tơ ri xe li Lực đẩy Ác si mét : vật nhúng chất lỏng bị chất lỏng tác dụng lực đẩy hướng từ lên theo phương thẳng đứng có độ lớn trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ FA = d V Sự vật : Điều kiện để vật nổi, chìm, lơ lửng chất lỏng : 37 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 + Vật lên : FA > P + Vật lơ lửng : FA = P + Vật chìm xuống : FA < P 10 Cơng học : Điều kiện để có cơng học : + Có lực tác dụng vào vật + Vật chuyển dời theo phương lực tác dụng Cơng thức tính cơng : A=F.S Đơn vị cơng JUN ( J ) Người soạn : Nguyễn Thò Thủy Ngày soạn : 26/02/2010 Ngày dạy : 01/03/2010 Tuần 25 BÀI TẬP VỀ CẤU TẠO CHẤT I MỤC TIÊU : - Củng cố khái niệm cấu tạo chất - Dùng nhung kiến thức học cấu tạo hạt vật chất để giải thích số tượng thực tếđ dơn giản II NỘI DUNG : HƯỚNG DẪN CỦA GV NỘI DUNG I LÝ THUYẾT : Các chất cấu tạo nào? Các chất cấu tạo từ hạt riêng biệt vơ nhỏ bé gọi ngun tử, phân tử Giữa nxtien123@gmail.com 38 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 chúng có khoảng cách Cho học sinh lên bảng trả lời câu hỏi , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức Cho học sinh lên bảng trả lời câu hỏi , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức Đề : Cho biết 1kg nước có 3,34.1025 phân tử nước a Hãy tính khối lượng phân tử nước b.Biết phân tử nước có kích thước khoảng 0,5 nm (1nm = 10 – m), xếp phân tử kg nước sát chiều dài bao nhiêu? II BÀI TẬP ÁP DỤNG: 19.1 : D 19.2 : C 19.3: Mơ tả ảnh chụp phân tử, ngun tử silic qua kính hiển vi đại ( H19.3 SGK) 19.4 : Vì hạt vật chất nhỏ, nên mắt thường khơng thể nhìn thấy khoảng cách chúng 19.5 : Vì phân tử muối tinh xen kẽ vào khoảng cách phân tử nước 19.6 : Khoảng 0,23 mm III BÀI TẬP NÂNG CAO 19,7 : Vì phân tử bạc thành bình có khoảng cách, nên bị nén, phân tử nước chui qua khoảng cách để ngồi Giải Đề : a Khối lượng phân tử nước là: m = 1/ 3,34 1025 = 3.10- 26 kg b chiều dài : l = 3,34.1025x 0,5.10- = 1,67.1016 m =1,67.1013km Người soạn : Nguyễn Thò Thủy Ngày soạn : 05/03/2010 Ngày dạy : 08/03/2010 Tuần 26 BÀI TẬP PHÂN TỬ, NGUN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG N I MỤC TIÊU : Nhằm giúp học sinh hiểu sâu nắm vững kiến thức chuyển động phân tử Vận dung kiến thức để giải thích số tượng sống làm tập sách tập II NỘI DUNG : HƯỚNG DẪN CỦA GV nxtien123@gmail.com NỘI DUNG 39 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 Các ngun tử chuyền động hay đứng n ? Chuyển động cửa phân tử, ngun tử phụ thuộc vào yếu tố ? Cho học sinh lên bảng trả lời câu hỏi , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức Cho học sinh lên bảng trả lời câu hỏi , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức Cho học sinh suy nghĩ lên bảng làm ? I Kiến thức : Các ngun tử chuyển động khơng ngừng Nhiệt độ vật cao phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh II Bài tập : 20 1: C 20.2 : D 20.3 : Vì phân tử nước phân tử đường chuyển động nhanh 20.4 : Vì phân tử nước hoa chuyển động theo hường, nên có số phân tử khỏi lọ nước hoa tói vị trí khác lớp 20.5: Do phân tử mực chuyển động khơng ngừng phía Khi tăng nhiệt độ tượng xẩy nhanh phân tử chuyển động nhanh 20.6 : Do tượng khuếch tán, nên phân tử phenolphtalein lên miệng ống nghiệm tác dụng với dd amoniac tẩm bơng III Bài tập nâng cao : Tại giặt quần áo nước xà phòng nóng lại giặt nước xà phòng lạnh? Vì nhiệt độ tăng phân tử xà phòng có vận tốc cao, nên va chạm vào phân tử chất dơ dễ dàng đẩy phân tử khỏi quần áo Ngồi nhiệt đọ cao khiến phản ứng hóa học xảy nhanh Người soạn : Nguyễn Thò Thủy Ngày soạn : 12/03/2010 Ngày dạy : 15/03/2010 Tuần 27 BÀI TẬP NHIỆT NĂNG I MỤC TIÊU : Nhằm giúp học sinh hiểu sâu nắm vững kiến thức nhiệt Vận dung kiến thức để giải thích số tượng sống làm tập sách tập II NỘI DUNG : HƯỚNG DẪN CỦA GV NỘI DUNG I Kiến thức : Nhiệt vật gì? Nhiệt năng: nxtien123@gmail.com 40 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 Có cách làm thay đổi nhiệt vật? Nhiệt lượng ? Cho học sinh lên bảng trả lời câu hỏi , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức Cho học sinh lên bảng trả lời câu hỏi , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức Nhiệt vật tổng động phân tử cấu tạo nên vật Các cách làm thay đổi nhiệt : Nhiệt vật thay đổi hai cách : thực cơng truyền nhiệt : Nhiệt lượng : Nhiệt lượng phần nhiệt mà vật nhận hay bớt q trình truyền nhiệt Đơn vị : Jun ( J) II Bài tập : 21.3 : Động năng, năng, nhiệt 21.4 : Khi đun nước có truyền nhiệt từ ngon lửa sang nước Khi hoi nước giãn nở làm bật nút chai có thực cơng III Bài tập nâng cao : 21.5: Mực thủy ngân ống tụt xuống khơng khí phì từ bóng thực cơng, phần nhiệt chuyển hóa thành 21.6: Khơng khí bị nén chai thực cơng làm bật nút Một phần nhiệt khơng khí dã chuyển hóa thành nên khơng khí lạnh Vì khơng khí chứa nước nên gặp lạnh, nước ngưng tụ thành hạt nước nhỏ li ti tạo thành sương mù Người soạn : Nguyễn Thò Thủy Ngày soạn : 20/03/2010 Ngày dạy : 23/03/2010 Tuần 28 BÀI TẬP DẪN NHIỆT I M ỤC TI ÊU : Nhằm giúp học sinh hiểu sâu nắm vững kiến thức q trình dẫn nhiệt chất Vận dung kiến thức để giải thích số tượng sống làm tập sách tập II NỘI DUNG : HƯỚNG DẪN CỦA GV NỘI DUNG nxtien123@gmail.com 41 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 Dẫn nhiệt ? So sánh tính dẫn nhiệt chất rắn, lỏng, khí ? Cho học sinh lên bảng trả lời câu hỏi , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức Cho học sinh lên bảng trả lời câu hỏi , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức Cho học sinh suy nghĩ lên bảng làm ? I Kiển thức : Dẫn Nhiệt: Dẫn Nhiệt truyền nhiệt từ phần sang phần khác vật hay tư vật sang vật khác Các chất rắn dẫn nhiệt tốt, chất rắn kim loại dẫn nhiệt tốt Chât lỏng,chất khí dẫn nhiệt II Bài tập : 22.1 : B 22.2 :C 22.3 : Do thủy tinh dẫn nhiệt nên rót nước vào cốc có thành dày nên lớp thủy tinh bên nóng lên trước nở làm cho cốc bị vỡ Nếu cốc có thành mỏng rót nước vào nóng dều lên khơng bị vỡ Muốn cho cố khỏi vỡ trước rót nước vào cốc phải tráng cốc nước nóng 22.4 : Trong ấm nhơm 22.5 đồng dẫn nhiệt tốt gỗ III Bài tập nâng cao 22 6: Vì thả miếng đồng đun nóng vào nước phân tử đồng truyền phần động cho nước Kết động đồng giảm động nươc tăng Bài : Dùng sợi quấn chặt vào ống nhơm nhỏ hay nắp bút kim loại , lấy que diêm đốt sợi khơng cháy Nêu S quấn sợi lên gỗ cháy Hãy giải thích Người soạn : Nguyễn Thò Thủy Ngày soạn : 03/04/2010 Ngày dạy : 06/04/2010 Tuần 29 BÀI TẬP : ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT I MỤC TIÊU: Nhằm giúp học sinh hiểu sâu nắm vững kiến thức đối lưu búc xạ nhiệt Vận dung kiến thức để giải thích số tượng sống làm tập sách tập nxtien123@gmail.com 42 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 II NỘI DUNG : HƯỚNG DẪN CỦA GV Đối lưu ? Bức xạ nhiệt : Cho học sinh lên bảng trả lời câu hỏi , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức Cho học sinh lên bảng trả lời câu hỏi , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức Cho học sinh suy nghĩ lên bảng làm ? NỘI DUNG I Kiến thức bản: đối lưu truyền nhiệt dòng chất khí hay dòng chất lỏng Đối lưu hình thức truyền nhiệt chủ yếu chất lỏng chất khí xạ nhiệt truyền nhiệt cách phát tia nhệt thẳng Bức xạ nhiệt truyền chân khơng Khả xạ nhiệt hấp thụ tia nhiệt phụ thuộc vào màu sắc : Vật có màu sẫm, bề mặt gồ ghề hấp thụ tia nhiệt tốt ; Vật có màu sáng, bề mặt nhẵn hấp thụ tia nhiệt II Bài tập : Bài 23.1 : C Bài 23.2 : C Bài 23.3 : Đốt đáy ống để tạo dòng đối lưu Bài 23.5 : Khơng Sự truyền nhiệt đưa miếng đồng lại ngon lủa làm miếng đồng nóng lên dẫn nhiệt,miếng đồng nguội miếng đồng truyền nhiệt vào khơng khí xạ nhiệt III Bài tập nâng cao : Bài 23.5: Vì nhơm dẫn nhiệt nhanh đất Bài 21.6: Miếng dấy quay tác dụng dòng đối lưu Bài 23.7 : Miếng giấy quay tác dụng dòng đối lưu Tuần 33 Ngày soạn : 7/ 4/ 2009 CƠNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I MỤC TIÊU Nhằm giúp học sinh hiểu sâu nắm vững kiến thức cơng thức tính nhiệt lượng Vận dung kiến thức để giải thích số tượng sống làm tập sách tập II NỘI DUNG : nxtien123@gmail.com 43 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 HƯỚNG DẪN CỦA GV Nhiệt lượng phụ thuộc vào yếu tố nào:? Viết cơng thức tính nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên:? Cho học sinh lên bảng trả lời câu hỏi , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức Cho học sinh lên bảng trả lời câu hỏi , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt lại kiến thức NỘI DUNG I Kiến thức Nhiệt dung riêng chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho kg chất để nhiệt độ tăng thêm 10C cơng thúc tính nhiệt lượng : Q = C.m (t2 - t1) Trong : Q nhiệt lượng ( J ) m khối lượng vật ( kg ) C nhiệt dung riêng ( J/kg.K) II Bài tập : Bài 24.1 : A ; C Bài 24.2 : Nhiệt lượng nước thu vào : Q= cm (t2 - t1)= 5.4200.20 = 420000 (J) Bài 24.3 : ∆t = Q 480000 = = 200 C cm 10.4200 Bài 24.4 : Khối lượng nước : M = D.V = 1000.0,001 = ( Kg ) Độ tăng nhiệt độ nước : Từ cơng thức : Q = m.C.∆t ⇒ ∆t = Cho học sinh suy nghĩ lên bảng làm ? Q 840000 = = 200 C mC 10.4200 Bài 24.4 : Khối lượng nước : m = D.V = 1000.0,001 = ( kg ) Nhiệt lượng cung cấp cho ấm nhơm : Q1 = m1.C1( t2 – t1 ) = 0,4.880.( 100 – 20 ) = 28 160 J Nhiệt lượng cung cấp cho nước : Q2 = m2.C2 ( t2 – t1 ) = 1.4200( 100 – 20 ) = 336 000J Nhiệt lượng cần thiết : Q = Q1 + Q2 = 28160 + 336000 = 436 160 (J) Bài 24.7 : Nhiệt lượng đầu búa nhận : Q = m.C∆t = 12.460.20 = 110400 J Cơng búa máy thực 15 phút : nxtien123@gmail.com 44 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 Q.100 110400.100 A= = = 276000( J ) 40 40 Cơng suất búa máy : p= A 276000 = = 3067W t 90 III Bài tập nâng cao : Một bếp ga cung cấp nhiệt lượng 854 125J để đun nóng nồi đồng đựng nước từ 200C đến 900C Biết khối lượng nước cần đun 500g, hiệu suất bếp 80% Tính thể tích nước nồi nxtien123@gmail.com 45 [...]... : Trọng lượng của người và xe : P =m.10 = 60.10 = 600N Cơng có ích là : Ai = P.h = 600.5 = 3000 ( J ) Cơng hao phí là : Ahp = Fms.l = 20.40 = 80 0 (J) Cơng của người sinh ra : A= Ai + Ahp = 3000 + 80 0 = 380 0 ( J ) Đ/S : 380 0 J 28 Giáo án phụ đạo – vật lý 8 – Năm học: 2014-2015 GV nhắc lại cho học sinh kiến thức về đòn bẩy + Điểm tựa của đòn bẩy + Các cánh tay đòn của đòn bẩy + Điều kiện cân bằng... 4200N/m2 m = 16 ,8 kg a) S = ? b) a = ? GIẢI: a) Trọng lượng của vật đó là : P = m.10 = 16 ,8. 10 = 160 (N ) Vì vật đặt trên mặt bàn nằm ngang nên : F = P = 1 68 N Diện tích bị ép của khối lập phương lên bàn : p= F F 1 68 →S= = = 0, 04(m 2 ) S p 4200 b) Độ dài một cạnh của khối lập phương : S = a 2 → a = S = 0, 04 = 0, 2( m) nxtien123@gmail.com 27 Giáo án phụ đạo – vật lý 8 – Năm học: 2014-2015... cột thuỷ ngân cao 4 cm là : P = d.h = 136000.0,04 = 5440 ( N/m2 ) Độ cao của đỉnh núi : p = d h → h = nxtien123@gmail.com 14 p 5440 = = 4 18( m) d 13 Đ/S : 4 18 m Giáo án phụ đạo – vật lý 8 – Năm học: 2014-2015 Ngày soạn : 08/ 11/2014 Ngày dạy : 11/11/2014 Tiết 8 ƠN TẬP I.MỤC TIÊU : - Ơn tập , hệ thống các kiến thức đã được học từ bài 1 đến bài 9 để chuẩn bị cho tiết kiểm tra - Vận dụng các cơng... 1,5 km -a) v = ? km/h ; m/s b) S1 = 180 0m t1 = ? GIẢI a) Vận tốc của học sinh đó là : S 1,5 6.1,5 = = = 9(km / h) 1 t 1 6 9.1000 9km / h = = 2,5(m / s ) 3600 v= nxtien123@gmail.com 26 Câu 4 : D Câu 8 : C Câu 12 : C Giáo án phụ đạo – vật lý 8 – Năm học: 2014-2015 b)Thời gian học sinh đó đi từ nhà đến trường là : Từ cơng thức : v = S S 1,8km → t1 = 1 = = 0, 2(h) t v 9km / h Đ/S : 9 km/h;... l=? Cơng thực hiện khi kéo trực tiếp : b) Fms ≠ 0 A1 = P.h Fk = 150N Theo định luật về cơng : A1 = A H=? P.h = F.l →l = P.h 1000 = = 8( m) F 125 b) Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng : P.h 500.2 H= 100% = = 83 % F l 150 .8 nxtien123@gmail.com 29 Giáo án phụ đạo – vật lý 8 – Năm học: 2014-2015 Người soạn : Nguyễn Thò Thủy Ngày soạn : 17/01/2010 Ngày dạy : 2/01/2010 Tuần 21 Bài tập : CƠNG SUẤT I MỤC... ? b) Áp lực của nước tác dụng lên cửa chiếu sáng của áo lặn có diện tích 0,02m2 Biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3 Đ/S : a) 721000N/m2 b) 14420N 24 Giáo án phụ đạo – vật lý 8 – Năm học: 2014-2015 TUẦN 18 : Ngày soạn : 08/ 12/2009 ƠN TẬP (tt) I MỤC TIÊU : + Củng cố , ơn tập những kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 13 + Rèn luyện kỹ năng vận dụng linh hoạt các cơng thức đã học để giải... khơng thay đổi 13 Giáo án phụ đạo – vật lý 8 – Năm học: 2014-2015 GV ghi đề bài tập lên bảng GV gợi ý bài 3 : + Tìm độ chênh lệch áp suất ở chân núi với đỉnh núi + Tính áp suất khí quyển tương ứng với độ cao cột thuỷ ngân + Độ cao của đỉnh núi được tính như thế nào ? Bài 9.5 : Thể tích căn phòng : V = 4.6.3 = 72 (m3 ) Khối lượng khí trong phòng : m = D.V = 1,29.72 = 92 ,88 (Kg ) Trọng lượng... lượng riêng nhỏ hơn sẽ dưới mặt phân cách II BÀI TẬP Bài 8. 4: Cho biết : P1 = 2020000N/m2 P2 = 86 0N/m2 a) tàu nổi lên hay chìm xuống ? b) tìm h1, h2 , biết d = 10300N/m3 Giải: a) Áp suất tác dụng lên vỏ tàu giảm tức là cột nước phía trên tàu giảm vậy tàu đã nổi lên b) Độ sâu của tàu ngầm ở thời điểm trước : 11 Giáo án phụ đạo – vật lý 8 – Năm học: 2014-2015 p 2020000 + So sánh áp suất tại 2... nước tác dụng vào vật bằng đồng là nhỏ nhất Bài 10.5 : 17 Giáo án phụ đạo – vật lý 8 – Năm học: 2014-2015 Giải : Lực đẩy Ác si met lên miếng sắt khi nhúng 10.5 Tóm tắt : vào nước : 3 3 V = 2 dm = 0,003m FA1 = dn.V= 10000 0.002 = 20 ( N) 3 dn = 10000 N/m Lực đẩy Ác si met lên miếng sắt khi nhúng 3 dr = 80 00 N/ m trong rượu : FA2 = dr.V = 80 00.0,002 = 16 ( N ) FA1 = ? Lực đẩy Ác si met lên miếng... nước biết khối lượng riêng của nước đá là + Tìm thể tích phần chìm trong 0,92g/m3, trọng lượng riêng của nước là 10000N/ nước m3 + Tìm thể tích phần nhơ lên khỏi Đ/S : 28, 8cm3 mặt nước nxtien123@gmail.com 20 Giáo án phụ đạo – vật lý 8 – Năm học: 2014-2015 Ngày soạn : Tiết 13 Bài tập : CƠNG CƠ HỌC I MỤC TIÊU : + Củng cố kiến thức về cơng cơ học , điều kiện để có cơng cơ học + Nắm vững cơng thức tính ... ( J ) Cơng hao phí : Ahp = Fms.l = 20.40 = 80 0 (J) Cơng người sinh : A= Ai + Ahp = 3000 + 80 0 = 380 0 ( J ) Đ/S : 380 0 J 28 Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 GV nhắc lại cho... : p = d h → h = nxtien123@gmail.com 14 p 5440 = = 4 18( m) d 13 Đ/S : 4 18 m Giáo án phụ đạo – vật lý – Năm học: 2014-2015 Ngày soạn : 08/ 11/2014 Ngày dạy : 11/11/2014 Tiết ƠN TẬP I.MỤC TIÊU... = 72 (m3 ) Khối lượng khí phòng : m = D.V = 1,29.72 = 92 ,88 (Kg ) Trọng lượng khơng khí phòng : P = m.10 =92 ,88 .10 = 9 28, 8 (N) Đ/S :9 28, 8 N III BÀI TẬP NÂNG CAO : Bài : Đổi đơn vị áp suất sau

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan