TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH lớp 10

76 4.2K 15
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH lớp 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh L.10 UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF … ☺ VOCABULARY A READING crop (n) mùa vụ fellow (n) bạn peasant (n) (=farmer) nông dân B SPEAKING biology (n) sinh học chemistry (n) hoá học civic education (n) giáo dục CD class meeting (n) sinh hoạt lớp geography (n) đại lý history (n) lòch sử information technology(n) CN TT C LISTENING cyclo (n) xe xích-lô district (n) quận drop (v) để (ai) xuống xe food stall (n) quầy thực phẩm immediately (adv) occupation (n) nghề nghiệp D WRITING nghẹt thở (khói) choke (v) cough (v) ho crowded (adj) đông đúc dip (v) lao xuống discotheque (n) vũ trường fire exit (n) lối thoát hiểm gain height tăng độ cao in danger tình trạng nguy hiểm land safely hạ cánh an toàn E LANGUAGE FOCUS as soon as (conj) bean (n) hạt đậu plot of land (n) take a rest (v) transplant (v) mảnh đất nhỏ nghỉ ngơi cấy literature (n) văn học maths (n) toán học physical education (n) thể dục physics (n) vật lý tenth-grade student (n) HS lớp 10 timetable (n) thời khoá biểu park (v) passenger (n) pedal (v/n) purchase (n) đậu xe hành khách đạp/bàn đạp (xe đạp) vật/hàng hoá mua seaside (n) serve (v) shake (v) suddenly (adv) vui mừng bớt căng thẳng la, hét hốt hoảng bờ biển phục vụ rung, lắc camp fire (n) creep into (v) lửa trại bò vào overjoyed (adj) relieved (adj) scream in panic E 10 flow (v) instead of (prep) leap out of (v) (nước) chảy thay nhảy khỏi hạt đậu Hà Lan dặp tắt dựng lên nhận stream (n) tent (n) waste of time (n) dòng suối lều lãng phí thời gian lượn, uốn (dòng chảy) pea (n) wind (its way) (v) put out (v) put up (v) realise (v) ☺ GRAMMAR The present simple a Cách thành lập S + V(s/es); S + am/is/are - Câu khẳng đònh S + do/does + not + V; S + am/is/are + not - Câu phủ đònh Do/Does + S + V?; Am/Is/Are + S? - Câu hỏi b Cách dùng Thì đơn dùng để diễn tả: - Một thói quen, hành động lặp lặp lại thường xuyên Trong câu thường có trạng từ: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, every day/week/month … Ex: Mary often gets up early in the morning - Một thật lúc đúng, chân lý Ex: The sun rises in the east and sets in the west Adverbs of frequency always (luôn luôn), usually (thường thường), sometimes/occasionally (thỉnh thoảng, đôi khi), often (thường), normally (thông thường), as a rule (như thường lệ), never (không bao giờ) Trạng từ thường xuyên đứng TRƯỚC động từ thường, SAU “to be” Ex: He usually goes to bed at 10 p.m He is often late for class * Lưu ý: As a rule đứng CUỐI câu The past simple a Cách thành lập - Câu khẳng đònh S + V2/ed; S + was/were - Câu phủ đònh S + did + not + V; S + was/were + not - Câu hỏi Did + S + V?; Was/Were + S? b Cách dùng E 10 Thì QKĐ dùng để diễn tả hành động xảy hoàn tất khứ với thời gian xác đònh rõ Các trạng từ thường kèm: yesterday, ago, last week/month/year, in the past, in 1990, … Ex: Uncle Ho passed away in 1969 * Lưu ý: Xem lại động từ bất qui tắc! UNIT 2: SCHOOL TALKS ☺ VOCABULARY A READING attitude (n) thái độ flat (n) hộ household task (n) công việc nhà mall (n) khu buôn bán narrow (adj) hẹp B SPEAKING khủng khiếp awful (a) backache (n) đau lưng conversation (n) hội thoại C LISTENING alone (adv) thoải mái comfortable (adj) thích enjoy yourself D WRITING chữ in hoa block capital (n) người lao động employee (n) người sd lđộng employer (n) mẫu ghi danh enrolment form (n) (thuộc) phái nữ female (adj) điền vào fill in (v) E LANGUAGE FOCUS as a result kết cousin (n) anh/chò/em họ guy (n) anh chàng, gã (tiếng lóng) improve (v) cải thiện opinion (n) safety (n) traffic (n) worry (v) ý kiến an toàn giao thông lo lắng headache (n) toothache (n) đau đầu đau go for a swim plan (v) stay (v) bơi dự đònh lại form (n) male (adj) provide (v) somewhere (adv) mẫu (thuộc) phái nam cung cấp nơi in a hurry look for (v) marvellous (adj) memory (n) nervous (adj) vội vã tìm kiếm kỳ diệu trí nhớ hồi hộp E 10 pay attention to post (v) relaxing (adj) star (n) ☺ GRAMMAR ý đến gởi thư thư giãn situation (n) target (n) threaten (v) tình mục tiêu đe doạ Wh- questions - Các từ để hỏi: who, whom, what, which, where, when, why, how (old/long/far/fast/many/much…) - Với động từ “to be”: Wh- + be + S (+ …)? Ex: What is the time? – It’s - Với động từ khiếm khuyết: Wh- + KK + S + V (+ …)? * Động từ khiếm khuyết: can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to Ex: How many languages can you speak? – - Với động từ thường: Wh- + do/does/did + S + V (+ …)? Ex: Where did you go yesterday? – I went to the bookstore Gerund and to + infinitive a Gerund (V-ing) - Sau giới từ ta dùng V-ing - Sau động từ/cụm từ như: avoid (tránh), have trouble (gặp khó khăn), practise (thực hành), consider (xem xét, tính đến), miss (nhớ/bỏ lỡ), enjoy (thích, thưởng thức), mind (phiền), suggest (đề nghò), go on (tiếp tục), prefer … to (thích hơn), keep (giữ), like (thích), feel like (cảm giác như), stop (dừng), it’s no use (không lợi ích gì), … b V + to V expect (kỳ vọng, trông đợi), plan (dự đònh), decide (quyết đònh), hope (hi vọng), threaten (đe doạ), agree (đồng ý), promise (hứa), forget (quên), try (cố gắng), like (muốn), … * Lưu ý: - stop + V-ing: dừng hành động làm Stop making noise, please! - try + V-ing: thử làm việc He tries writing with his left hand stop + to V: dừng lại để làm việc khác She stopped to talk to him try + to V: cố gắng làm việc We try to get high marks E 10 UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND ☺ VOCABULARY A READING atomic weight (n) trọng lượng nguyên tử award (v) trao giải thưởng thông minh, brilliant (adj) sáng degree (n) văn (do trường ĐH cấp) ease (v) xoa dòu việc thành lập founding (n) kể từ from then on general education (n) giáo dục phổ thông human suffering (n) nỗi đau nhân loại in spite of (prep) mặc dù(=despite) B SPEAKING appearance (n) vẻ bề experience (n) kinh nghiệm interview (v) vấn journalist (n) phóng viên C LISTENING champion (n) nhà vô đòch congratulations (inter) xin chúc mừng D WRITING attend (v) tham dự pass (v) (thi) đậu tourist guide (n) hướng dẫn viên du lòch telephonist (n) nhân viên đ.thoại E LANGUAGE FOCUS angry (adj) giận carpet (n) thảm drop (v) làm rớt institute (n) joy (n) obtain (v) position (n) PhD private tutor (n) professor (n) radium (n) receive (v) research (n) specialisation (n) take up (v) học viện niềm vui đạt vò trí tiến só gia sư giáo sư ri nhận nghiên cứu chuyên môn hoá tiếp tục (việc bỏ dở) primary school (n) trường tiểu học secondary school (n) trường THCS join (v) sports teacher (n) gia nhập GV thể dục travel agency (n) văn phòng du lòch làm việc work as (v) dry (adj) manage (v) mat (n) khô xoay sở chiếu E 10 UNIT 16: HISTORICAL PLACES ☺ VOCABULARY A READING banyan tree (n) đa giant (adj) khổng lồ behaviour (n) cách ứng xử memorialize (v) tôn vinh, brilliant (adj) lỗi lạc tưởng nhớ pride (n) Confucian (adj) (thuộc) niềm tự hào nho giáo representative (adj) đại diện construction (n) công trình royal examination(n) thi đình* xây dựng scholar (n) học giả dynasty (n) triều đại site (n) đòa điểm, nơi educate (v) đào tạo stone stele (n), bia đá engrave (v) chạm, khắc stelae (số nhiều) feudal times (n) thời phong talented (adj) có tài kiến tortoise (n) rùa flourish (v) phát triển well-preserved (adj) bảo function (n) chức tồn kỹ * Thi nho giáo triều đại nhà Lý có cấp: thi hương (interprovincial examination), thi hội (pre-court examination) thi đình (royal examination) B SPEAKING admission fee (n) tiền vào cửa lập air bombardment (n) không inside (prep) bên tạc bom late president (n) chủ tòch allow (v) cho phép cố chamber (n) phòng lớn lie-lay-lain-lying (v) nằm comprise (v) gồm có photography (n) chụp ảnh for maintenance (n) để trùng tu stand (n) khán phòng heritage (n) di sản Independence Palace (n) Dinh Độc C LISTENING* carve (v) khắc, chạm pillar (n) cột certify (v) chứng nhận thatch-roofed (adj) lợp Far East (n) viễn đông rơm, rạ tile-roofed (adj) merchant (n) thương gia lợp ngói ornamental (adj) trang hoàng vessel (n) thuyền lớn 32 E 10 * Notre Dame Cathedral (in HCMC): nhà thờ Đức Bà Ha Long Bay: Vònh Hạ Long The Huc Bridge: cầu Thê Húc Noon Gate: Ngọ Môn Japanese Covered Bridge: Cầu Nhật Bản Assembly Hall of Cantonese Chinese Congregation: Hội quán Quảng Đông Ancient town of Hoi An: phố cổ Hội An D WRITING present (v) trình bày chart (n) biểu đồ visitor arrival (n) du khách E LANGUAGE FOCUS parking (n) đỗ xe illusion (n) ảo tưởng keep fit (exp) giữ thân thể public transport (n) phương tiện khỏe mạnh GT công cộng massage (n) ốm yếu xoa bóp unhealthy (adj) means (n) phương tiện washing machine (n) máy giặt obviously (adj) rõ ràng ☺ GRAMMAR Comparatives and superlatives (so sánh so sánh nhất) I- So sánh hơn: 1) Tính từ ngắn: adj + ER + than Tính từ ngắn từ có vần hay hai vần tận “y” fast -> faster strong -> stronger thick -> thicker lucky -> luckier happy -> happier dry -> drier * LƯU Ý: hot -> hotter big -> bigger Ex: John is stronger than his brother (John khoẻ anh cậu ấy.) 2) Tính từ dài: more + adj + than Tính từ dài từ có hai vần trở lên modern, patient, difficult, fluently, beautifully, … Ex: This problem is more difficult than we thought (Vấn đề khó nghó.) 33 E 10 II- So sánh nhất: 1) Tính từ ngắn: the + adj + EST cold -> the coldest thick -> the thickest lucky -> the luckiest happy -> the happiest * LƯU Ý: hot -> the hottest big -> the biggest Ex: Yesterday was the hottest day of the year (Hôm qua ngày nóng năm.) 2) Tính từ dài: the + MOST + adj Ex: She is the most beautiful girl in the class (Cô cô gái đẹp lớp.) - Tính từ bất qui tắc fast -> fastest So sánh Tính từ So sánh good (tốt) better the best bad (xấu, dở) worse the worst far (xa) farther / further the farthest / the furthest Ex: Her English is better than mine (Tiếng Anh cô ta tốt tôi.) 34 E 10 PHỤ LỤC: ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP Hiện am/is/are arise bear beat become begin bend bet bite bleed blow break breed bring build burn* burst buy catch choose come cost creep cut dig draw dream* drink drive eat fall feed Quá khứ was/were arose bore beat became began bent bet bit bled blew broke bred brought built burnt burst bought caught chose came cost crept cut dug did drew dreamt drank drove ate fell fed QK PT been arisen born beaten become begun bent bet bitten bled blown broken bred brought built burnt burst bought caught chosen come cost crept cut dug done drawn dreamt drunk driven eaten fallen fed Nghóa thì, là, xuất sinh đánh, đập trở nên bắt đầu cúi, gập đánh cắn chảy máu thổi làm vỡ nuôi mang xây dựng đốt cháy bừng cháy mua bắt chọn lựa đến trò giá bò cắt đào làm vẽ mơ uống lái xe ăn té xuống cho ăn 35 E 10 feel fight find fit fly forecast forget forgive freeze get give go grind grow hang have hear hide hit hold hurt keep know lay lead learn* leave lend let lose make mean meet overcome pay put quit felt fought found fit flew forecast forgot forgave froze got gave went ground grew had heard hid hit held hurt kept knew laid led learnt left lent let lost made meant met overcame paid put quit felt fought found fit flown forecast forgot(ten) forgiven frozen got(ten) given gone ground grown had heard hidden hit held hurt kept known laid led learnt left lent let lost made meant met overcome paid put quit cảm thấy đánh tìm thấy vừa vặn bay dự báo quên tha thứ đông lạnh đạt cho nghiền mọc treo có; dùng nghe che giấu đụng cầm,nắm,tổ chức làm đau giữ biết đặt, để dẫn dắt học rời khỏi cho mượn đánh làm nghóa gặp vượt qua trả tiền đặt, để thoát 36 E 10 read ride ring rise run say seek sell send set shake shoot shut sing sink sit sleep slide smell* speak speed spell spend spill spread stand sting strike swear sweep swim swing take teach tear tell think read rode rang rose ran said sought sold sent set shook shot shut sang sank sat slept slid smelt spoke sped spelt spent spilt spread stood stung struck swore swept swam swung took taught tore told thought read ridden rung risen run said sought sold sent set shaken shot shut sung sunk sat slept slid smelt spoken sped spelt spent spilt spread stood stung struck sworn swept swum swung taken taught torn told thought đọc cưỡi, đạp xe reo, rung nhô,mộc lên chạy nói tìm kiếm bán gửi xếp đặt lắc bắn đóng lại hát chìm, đắm ngồi ngủ trượt ngửi nói tăng tốc đánh vần tiêu xài tràn lan truyền đứng chích, đốt đánh thề quét bơi, lội đánh đu cầm, nắm dạy xé rách bảo, kể suy nghó 37 E 10 throw thrust understand wake wear weave weep wet win write threw thrust understood woke wore wove wept wet won wrote thrown thrust understood woken worn woven wept wet won written ném ấn mạnh hiểu đánh thức mặc, đội dệt khóc làm ướt thắng viết * Có thể thêm “ed” để thành lập V2/3 ☺ Chúc em thành công!!! 38 E 10 MỤC LỤC Trang UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF .1 UNIT 2: SCHOOL TALKS .3 UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND UNIT 4: SPEACIAL EDUCATION .7 UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU .9 UNIT 6: AN EXURSION .11 UNIT 7: THE MASS MEDIA .13 UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE 15 UNIT 9: UNDERSEA WORLD .17 UNIT 10: CONSERVATION 20 UNIT 11: NATIONAL PARKS .22 UNIT 12: MUSIC 24 UNIT 13: FILMS AND CINEMA 26 UNIT 14: THE WORLD CUP .28 UNIT 15: CITIES 30 UNIT 16: HISTORICAL PLACES .32 PHỤ LỤC: ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP 35 39 [...]... river * Lưu ý: - Câu bò động thì HTHT luôn có BEEN + V3/ed! 3 Who, which, that DANH TỪ CHỦ TỪ TÚC TỪ Người WHO/THAT WHO(M)/THAT Vật/Đ.vật WHICH/THAT WHICH/THAT Ex: - The woman who/that is standing over there is my sister - I know the boy who(m)/that you met yesterday - She works for a company which/that produces cars 10 E 10 UNIT 6: ☺ AN EXCURSION VOCABULARY A READING anxious (adj) bank (n) cave (n)... pháp mang lại kỹ thuật nâng lên trải lại (mặt đường) mở rộng phá sập thay thế khu nghỉ mát ngoại ô đi tiếp bản đồ trạm xe lửa đi ngang qua chữa bệnh căn bệnh ngành y mặc vào trơn trợt 15 E 10 ☺ GRAMMAR 1 Reported speech: Statements - Động từ tường thuật thường gặp: said, told, thought, announced - Khi đổi câu trực tiếp (Statement) sang gián tiếp, ta đổi BA yếu tố là ngôi, thì của động từ và trạng từ. .. (adj) since then (adv) still (adv) mắc cỡ, ngại kể từ đó vẫn còn xử lý (dữ liệu) lưu trữ truyền, phát phone card (n) thẻ điện thoại pip (n) tiếng píp (ĐT) plug in (v) cắm điện vào public telephone (n) ĐT công cộng receiver (n) ống nghe (ĐT) remote control (n) máy điều khiển từ xa slot (n) rãnh, khe earthquake (n) forest fire (n) trận động đất cháy rừng 9 E 10 fridge (n) in the West ink (n) instrument (n)... thứ NHẤT phù hợp với CHỦ TỪ trong mệnh đề chính - Đổi ngôi thứ HAI phù hợp với TÚC TỪ trong mệnh đề chính - Ngôi thứ BA không đổi Ex: He said to me, “I and you will go with her father.” -> He told me (that) he and I would go with her father b Thì của động từ: V1 -> V2/ed shall -> should V2/ed -> had + V3/ed may -> might can -> could must -> had to will -> would c Trạng từ chỉ thời gian và nơi... ten years (Tới lúc tôi rời ngôi trường ấy, tôi đã dạy được 10 năm.) 2 The past perfect vs the past simple Để diễn tả hai hành động xảy ra trước sau trong quá khứ, ta dùng HAD + V3/ed cho hành động trước, V2/ed cho hành động sau Ex: After Nam had finished his homework, he went to bed (Sau khi Nam hoàn thành bài tập về nhà, anh ấy đi ngủ.) 6 E 10 UNIT 4: SPECIAL EDUCATION ☺ VOCABULARY A READING admiring... nhiếp ảnh đơn giản chủ đề vùng xung quanh đi lang thang enclose (v) look forward to (v) quality (n) receipt (n) refund (n) gởi kèm mong đợi chất lượng biên lai sự trả lại tiền photographer (n) photographic (adj) simple (adj) subject (n) surroundings (n) 7 E 10 resolution (n) cách giải quyết E LANGUAGE FOCUS ambulance (n) xe cứu thương delay (v) hoãn lại give up (v) từ bỏ injured (adj) bò thương offer... SINCE: chỉ mốc thời gian (2000, September, I last saw you, …) - FOR: chỉ khoảng thời gian (3 months, a long time, ages, …) - Các trạng từ thường dùng: just (vừa mới), recently/lately (gần đây), ever (đã từng), never (chưa bao giờ), yet (chưa), already (rồi), since (từ khi), for (khoảng) * Phân biệt với thì quá khứ đơn (Past simple): + Cách thành lập - Câu khẳng đònh S + V2/ed - Câu phủ đònh S + did... tật), the blind (người khiếm thò), the dead (người chết), … Ex: The rich should help the poor 2 Used to + infinitive (đã từng/thường) Diễn tả thói quen trong quá khứ, đã chấm dứt ở hiện tại Ex: His father used to smoke 20 cigarettes a day Now he gives up smoking (Cha của anh ấy từng hút 20 điếu thuốc một ngày Bây giờ bác ấy đã bỏ thuốc rồi.) 3 Which as a connector Dùng để thay thế một mệnh đề được... SPEAKING máy lạnh air conditioner (n) amount (n) số lượng cell phone (n) ĐT di động fax machine (n) máy fax long distance meeting(n)cuộc họp từ xa C LISTENING make an excuse ngỏ lời xin lỗi refuse (v) từ chối secretary (n) thư ký D WRITING điều chỉnh adjust (v) connector (n) từ kết nối instruction (n) hướng dẫn lift (v) nhấc lên make a call thực hiện cuộc gọi make sure (v) đảm bảo operate (v) điều khiển E... (thuộc) biển bí ẩn điều bí ẩn sinh vật vượt qua quá cỡ phần tỉ lệ phần trăm quý, hiếm cung cấp mẫu vật vệ tinh đáy biển sao biển tàu ngầm bề mặt bao quanh nhiệt độ thuật ngữ ba phần tư rất nhỏ trừ phi lượng lớn gây nguy hiểm chất nổ phân bón dây câu 17 E 10 harm (v) herbicide (n) limit (v) net (n) pesticide (n) plastic (adj) pollute (v) proper (adj) release (v) responsibly (adv) C LISTENING commission ... hỏi, cần xác đònh: - Từ để hỏi: what, who(m), where, when, why, how - Động từ + to be hay modals (can/could, will/would …): đặt trước chủ từ + động từ thường: mượn trợ động từ do, does did (sau... built across the river * Lưu ý: - Câu bò động HTHT có BEEN + V3/ed! Who, which, that DANH TỪ CHỦ TỪ TÚC TỪ Người WHO/THAT WHO(M)/THAT Vật/Đ.vật WHICH/THAT WHICH/THAT Ex: - The woman who/that... employer (n) mẫu ghi danh enrolment form (n) (thuộc) phái nữ female (adj) điền vào fill in (v) E LANGUAGE FOCUS as a result kết cousin (n) anh/ chò/em họ guy (n) anh chàng, gã (tiếng lóng) improve

Ngày đăng: 13/11/2015, 22:05

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan