Phân tích thiết kế hệ thống quản lý phương tiện vận tải thủy

70 736 1
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý phương tiện vận tải thủy

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chúng ta ai cũng đề biết tính ưu việt hiệu quả giải quyết công việc nhanh chóng chính xác với số lượng công việc khổng lồ của máy tính ( Công nghệ thông tin)

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM KHOA TỐN – TIN HỌC Mơn : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN Đồ án : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THỦY CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢITIÊN (Địa chỉ :Km7 xa lộ Hà Nội, Thủ Đức) Giảng viên hướng dẫn : Th.s NGUYỄN GIA TUẤN ANH Nhóm thực hiện : HỒNG PHẠM TRÚC PH ƯƠNG – 0411051 (nhóm trưởng) NGỤY TRUNG TÀI – 0411167 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2 Lời mở đầu Chúng ta ai cũng đều biết tính ưu việt hiệu quả giải quyết cơng việc nhanh chóng chính xác với số lượng cơng việc khổng lồ của máy tính (cơng nghệ thơng tin) . Do đó mà cơng nghê thơng tin ngày càng chiếm lĩnh hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống và ngày càng chứng minh điều đó .Các phần mềm các ứng dụng ngày càng phát triển nhiều . Nhưng để xây dựng một phần mềm một ứng dụng thì khâu thiết yếu quan trọng nhất đó là phân tích thiết kế . Một đề án khi phân tích thiết kế tốt thì xem như đề án đó thành cơng. Khi học mơn : Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thơng Tin , để nghiên cứu tốt mơn học và có điều kiện thực tiễn vận dụng những kiến thức vừa học , nhóm chúng em chọn phân tích thiết kế hệ thống quản phương tiện vận tải thủy của cơng ty cổ phần vận tảiTiên (km7 xa lộ Hà Nội, Thủ Đức).Cơng ty chun vận chuyển hành hóa cả đường thủy lẫn đường bộ khắp các tỉnh thành. Do quy mơ của cơng ty q lớn nên chúng em chỉ xét riêng module quản về phương tiện thủy. Với sự hướng dẫn tận tình và những bài giảng q báu của thầy đã giúp cho chúng em hồn thành tốt đề tài.Nhóm chúng em xin gửi tới thầy lòng biết ơn, lời cảm ơn chân thành nhất ! Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Nguyễn Tuấn Anh_giám đốc cơng ty cổ phần vận tảiTiên đã tạo điều kiện cho chúng em gặp gỡ các nhân viên để chúng em khảo sát đề tài. Đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới các nhân viên đã cung cấp thơng tin để chúng em xây dựng đề tài . Nhóm thực hiên THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 3 MỤC LỤC Lời mở đầu: I. KHẢO SÁT 1. Thực trạng :………………………………………………… . 3 2. Mục tiêu :…………………………………………………… . 3 3. u cầu của cơng ty :…………………………………………. 3 4. Mơ hình cơng ty :………………………………………………. 3 5. Mơ tả u cầu :…………………………………………………. 4 6. Phần nhóm thực hiện phát triển :………………………………… 5 II. XÂY DỰNG MƠ HÌNH ERD 1. Phát hiện thực thề : ……………………………………………… 6 2. Mơ hình ERD :……………………………………………………… 8 3. Chuyền mơ hình ERD thành mơ hình quan hệ :……………………. 9 4. Mơ tả chi tiết các quan hệ :…………………………………………. 10 5. Tổng kết các quan hệ :…………………………………………… 10 III. THIẾT KẾ GIAO DIÊN 1. Thiết kế menu :…………………………………………………… 24 2. Thiết kế form :……………………………………………………… 30 IV. PHÂN TÍCH , THIẾT KẾ , XỬ 1. Các chức năng : ……………………………………………………. 69 2. Giải thuật : ………………………………………………………… 73 PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA NHĨM : …………………. 83 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 4 I KHẢO SÁT : 1) Thực trạng cơng ty Cơng ty cổ phần vận tảiTiên là cơng ty chun về hoạt động vận chuyển clinker và tất cả các loại hàng hóa theo đường thủy đi khắp các tỉnh thành trong đất nước Việt Nam ứng với đơn đặt hàng của chủ hàng .Với số lượng phương tiện thủy hùng hậu gồm:30 sà lan kéo với tải trọng từ 300 đến 350 tấn, 5 sà lan tự hành 600 tấn ,3 sà lan tự hành 1000 tấn, 10 tàu kéo 50 mã lực .Bài tốn quản ln là bài tốn nan giải của cơng ty. Trong khi đó hiện nay cơng ty đang quản tồn bộ phương tiện thủy về mặt vật tư, hoạt động vận chuyển … trên giấy tờ sổ sách .Trong tình hình cơng ty ngày càng phát triển, vấn đề quản phương tiện thủy ngày càng trở nên cấp thiết. Do vậy nhu cầu thiết yếu của cơng ty là cần một phần mềm quản phương tiện 2) Mục tiêu Đưa tin học vào quản thay cho sổ sách, nhằm đạt hịêu quả cao trong cơng việc quản lý, tính tốn nhanh, chính xác, tiết kiệm thời gian, sức lao động của cả cơng ty và khách hàng. Góp phần giúp cho doanh thu của cơng ty tăng và phát triển thành một cơng ty lớn mạnh. 3) u cầu của cơng ty về vấn đề quản phương tiện thủy - Quản vật tư cơng cụ phục vụ vận chuyển ,lý lịch từng phưong tiện, kết quả họat động - Lưu trữ phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu sửa chữa của cơng ty. - Lưu trữ các thơng tin có liên quan đến hoạt động điều phối phương tiện - Lưu trữ các thơng tin có liên quan đến tình hình sửa chữa - Các thao tác nghiệp vụ: + Tìm kiếm hồ sơ nhân viên,phương tiện thủy,kho,vật tư, nhà cung cấp. + Cập nhật thơng tin nhân viên ,phương tiện thủy,kho,vật tư, nhà cung cấp. ( thêm, xố, sửa :do người có quyền ). + Lập phiếu nhập, phiếu xuất,phiếu sửa chữa ,phiếu mua vật tư 4) Mơ tả - Mỗi kho đều có thủ kho. - Mỗi phương tiện đang họat động đều có thuyền viên.Và mỗi thuyền viên có thể làm việc ở nhiều phương tiện THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 5 - Khi cần sừa chữa thì phải có người mơ tả hư hỏng, người xác nhận và nhân viên sửa chữa trực tiếp - Mỗi lọai vật tư có thể thuộc nhiều kho - Mỗi họat động vận cuyển chỉ vận chuyển duy nhất một lọai hàng - Hạng mục sửa chữa có 2 lọai : Thay vật tư, sửa chữa ngòai vật tư (tức là khơng thay vật tư) MÔ HÌNH ERD 1) Phát hiện thưc thể : 1.1) Thực thể : NHA_CUNG_CAP - Thuộc tính : MSNCC, TenNCC, DChiNCC, SDTNCC 1.2) Thực thể : PHIEU_NHAP - Thuộc tính : MSPN, Ngay 1.3) Thực thể : PHIEU_XUAT - Thuộc tính : MSPX, Ngay, LyDoXK 1.4) Thực thể : VAT_TU - Thuộc tính : MSVT, TenVT, DonVi, DinhMucVT 1.5) Thực thể : KHO - Thuộc tính : MSK, TenK, DChiK 1.6) Thực thể : PHIEU_SUA_CHUA - Thuộc tính : MSPSC, Ngay, MoTaHH 1.7) Thực thể : HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU - Thuộc tính : MSHMSCNVT, TenHMSCNVT 1.8) Thực thể : NHAN_VIEN - Thuộc tính : MSNV, TenNV, GioiTinh, SoCMND, NgaySInh, NoiSInh, DChiNV, SDTNV, BoPhan, ChucVu 1.9) Thực thể : PHUONG_TIEN_THUY THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 6 - Thuộc tính : MSPTT, TenPTT, NguyenGia, TaiTrong, NgayBDSD, TGianSD, THanDK 1.10) Thực thể : HANG - Thuộc tính : MSH, TenH 1.11) Thực thể : HOAT_DONG_VAN_CHUYEN - Thuộc tính : MSHDVC, TGianDKBDVC, TGianBDVCTT, TGianDKVCHT, TGianHT, TGianCNH, DDiemNH, DDIemGH, CuLyKT, CuLyCT, LuongNLTH 2) Mô hình ERD THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 7 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 8 3) Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan he ä • NHA_CUNG_CAP (MSNCC, TenNCC, DChiNCC, SDTNCC) • PHIEU_NHAP (MSPN, Ngay, MSNCC, MSK, MSNV_NVT, MSNV_L) • PHIEU_XUAT (MSPX, Ngay, LyDoXK, MSK, MSNV_NVT, MSNV_L) • VAT_TU (MSVT, TenVT, DonVi, DinhMucVT) • KHO (MSK, TenK, DChiK, MSNV_TK) • PN_VT (MSPN, MSVT, SL, ĐG) • PX_VT (MSPX, MSVT, SL) • VT_K (MSVT, MSK, SL) • NHAN_VIEN (MSNV, TenNV, GioiTinh, SoCMND, NgaySinh, NoiSinh, DChiNV, SDTNV, BoPhan, ChucVu) • PHIEU_SUA_CHUA (MSPSC, Ngay, MoTaHH, MSPTT, MSNV_MTHH, MSNV_XNHH, MSNV_L) • PHUONG_TIEN_THUY (MSPTT, TenPTT, NguyenGia, TaiTrong, NgayBDSD, TGianSD, THanDK) • PSC_NVSC (MSPSC, MSNV_SC) • PTT_NV (MSPTT, MSNV) • PSC_VT (MSPSC, MSVT, SL) • HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU (MSHMSCNVT, TenHMSCNVT) • PSC_HMSCNVT (MSPSC, MSHMSCNVT, ĐG) • HANG (MSH, TenH) • HOAT_DONG_VAN_CHUYEN (MSHDVC, TGianDKBDVC, TGianBDVCTT, TGianDKVCHT, TGianHT, TGianCNH, DDiemNH, DDiemGH, CuLyKT, CuLyCT, LuongNLTH, MSPTT, MSH, MSNV_GN) 4) Mô tả chi tiết cho các quan hệ : THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 9 Tên quan hệ:NHA_CUNG_CAP Ngày: 10-6-08 STT Tên Thuộc Tính Diễn Giải Kiểu DL Số Byte Miền giá trò Loại DL Ràng Buộc 1 MSNCC Mã số nhà cung cấp C 10 B PK 2 TenNCC Tên nhà cung cấp C 30 B 3 DChiNCC Đòa chỉ nhà cung cấp C 40 B 4 SDTNCC Số điện thoại nhà cung cấp C 20 K Tổng số 100 Tên quan hệ:PHIEU_NHAP Ngày: 10-6-08 STT Tên Thuộc Tính Diễn Giải Kiểu DL Số Byte Miền giá trò Loại DL Ràng Buộc 1 MSPN Mã số phiếu nhập C 10 B PK 2 Ngay Ngày N 20 B 3 MSNCC Mã số nhà cung cấp C 10 B FK 4 MSK Mã số kho C 10 B FK 5 MSNV_NVT Mã số nhân viên nhận vật tư C 10 B FK 6 MSNV_L Mã số nhân viên lập C 10 B FK Tổng số 70 Tên quan hệ:PHIEU_XUAT Ngày: 10-6-08 STT Tên Thuộc Tính Diễn Giải Kiểu DL Số Byte Miền giá trò Loại DL Ràng Buộc 1 MSPX Mã số phiếu xuất C 10 B PK 2 Ngay Ngày N 20 B 3 LyDoXK do xuất kho C 50 B 4 MSK Mã số kho C 10 B FK 5 MSNV_NVT Mã số nhân viên nhận vật tư C 10 B FK THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 10 6 MSNV_L Mã số nhân viên lập C 10 B FK Tổng số 110 Tên quan hệ: VAT_TU Ngày: 10-6-08 STT Tên Thuộc Tính Diễn Giải Kiểu DL Số Byte Miền giá trò Loại DL Ràng Buộc 1 MSVT Mã số vật tư C 10 B PK 2 TenVT Tên vật tư C 30 B 3 DonVi Đơn vò tính C 10 B 4 DinhMucVT Đònh mức vật tư S 20 B Tổng số 70 Tên quan hệ: KHO Ngày: 10-6-08 STT Tên Thuộc Tính Diễn Giải Kiểu DL Số Byte Miền giá trò Loại DL Ràng Buộc 1 MSK Mã số kho C 10 B PK 2 TenK Tên kho C 30 B 3 DChiK Đòa chỉ kho C 40 B 4 MSNV_TK Mã số nhân viên thủ kho C 10 B FK Tổng số 90 Tên quan hệ: PN_VT (Phiếu nhập-Vật tư) Ngày: 10-6-08 STT Tên Thuộc Tính Diễn Giải Kiểu DL Số Byte Miền giá trò Loại DL Ràng Buộc 1 MSPN Mã số phiếu nhập C 10 B PK 2 MSVT Mã số vật tư C 10 B PK 3 SL Số lượng S 10 B 4 DG Đơn giá S 20 B THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... 10 B FK C 10 B FK C 10 150 B FK B B B B Ràng Buộc PK FK Tên quan hệ: PHUONG_TIEN_THUY Ngày: 10-6-08 STT Tên Thuộc Tính Diễn Giải Kiểu DL 12 Số Byte Miền giá trò Loại DL Ràng Buộc THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 1 MSPTT 2 3 4 5 TenPTT NguyenGia TaiTrong NgayBDSD 6 7 TGianSD THanDK Mã số phương tiện thủy Tên phương tiện thủy Nguyên giá tàu Tải trọng Ngày bắt đầu sử dụng Thời gian sử dụng Thời hạn đăng kiểm... Tên quan hệ: PSC_NVSC (Phiếu sửa chữa-Nhân viên sửa chữa) Ngày: 10-6-08 STT 1 Tên Thuộc Tính MSPSC 2 MSNV_SC Diễn Giải Mã số phiếu sửa chữa Mã số nhân viên sửa chữa Tổng số Kiểu DL C Số Byte 10 C Miền giá trò 10 Loại DL Ràng Buộc B PK B PK Loại DL Ràng Buộc B PK B PK 20 Tên quan hệ: PTT_NV (Phương tiện thủy- Nhân viên) Ngày: 10-6-08 STT 1 Tên Thuộc Tính MSPTT 2 MSNV Diễn Giải Mã số phương tiện thủy Mã... điện thoại nhà cung cấp Số điện thoại nhân viên Số lượng Số chứng minh nhân dân Tải trọng Tên hàng Tên hạng mục sửa chữa ngoài vật tư Tên kho Tên nhà cung cấp Tên nhân viên Tên phương tiện thủy Tên vật tư Thời gian bắt đầu vận chuyển thực tế Thời gian chờ nhận hàng Thời gian dự kiến bắt đầu vận chuyển Thời gian dự kiến vận chuyển hoàn tất Thời gian hoàn tất Thời gian sử dụng Thời hạn đăng kiểm NHAN_VIEN... TGianDKVCHT,TGianHT 19 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THIẾT KẾ GIAO DIỆN Thiết kế Menu 20 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 21 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 22 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 23 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Thiết kế form form thêm nhân viên : 24 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Tên đối Kiểu đối Ràng tượng tượng buộc Ma So Nhan Textbox 10 kí tự, Vien Ho Ten read-only Máy tự động phân biệt cấp các nhân viên

Ngày đăng: 19/04/2013, 10:41

Hình ảnh liên quan

form tình hình hoạt động : - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý phương tiện vận tải thủy

form.

tình hình hoạt động : Xem tại trang 51 của tài liệu.
form tình hình sửa chữa : - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý phương tiện vận tải thủy

form.

tình hình sửa chữa : Xem tại trang 53 của tài liệu.
Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ  - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý phương tiện vận tải thủy

huy.

ển mô hình ERD thành mô hình quan hệ Xem tại trang 70 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan