0

sử dụng casio fx500 giải vật lí 12

50 2,217 1
  • sử dụng casio fx500 giải vật lí 12

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2015, 20:23

HChương III: GIẢI PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG MÁYTÍNH CASIO FX 570ES PLUS TRONG GIẢI TOÁN VẬT LÝ 123.1. Những căn cứ để xây dựng giải phápDựa trên những quan điểm, đường lối l~nh đạo của Đảng, Nh{ nướcvề công t|c gi|o dục cùng với chiến lược ph|t triển con người to{n diệnđ~ được qu|n triệt trong c|c văn kiện, c|c Chỉ thị, Nghị quyết của Banchấp h{nh TW Đảng Cộng Sản Việt Nam.Căn cứ v{o ph}n phối chương trình của Bộ Gi|o dục v{ Đ{o tạo. Căncứ v{o c|c Quy chế đ|nh gi|, xếp loại học sinh của Bộ GD&Đ T.Căn cứ v{o những kết luận, đ|nh gi| thực trạng dạy, học v{ sử dụngm|y tính cầm tay trong giải to|n vật lý ở 12A2 Trường THPT Phú Lương- Thái Nguyên.Căn cứ v{o những điều kiện nhằm đảm bảo cho việc hướng dẫn họcsinh sử dụng m|y tính cầm tay trong giải c|c b{i tập vật lý.3.2. Các giải pháp hướng dẫn học sinh lớp 12A2 trường THPTPhú Lương - Thái Nguyên sử dụng máy tính casio fx 570ES plustrong giải toán vật lý.Gồm 4 nhóm giải ph|p sau:Giải pháp 1: Hướng dẫn học sinh sử dụng chức năng tính toánvới số phức trong việc giải các bài toán vật lý.Giải pháp 2: Hướng dẫn HS sử dụng chức năng lập bảng giá trịcủa một hàm.Giải pháp 3: Hướng dẫn HS sử dụng bảng các hằng số vật lý vàgiải các bài tập vật lý.Giải pháp 4: Hướng dẫn HS sử dụng lệnh SOLVE trong máy tínhđể tìm nhanh đại lượng chưa biết.Cụ thể: H3.2.1. Giải pháp 1: Hướng dẫn học sinh sử dụng chức năng tính toán với sốphức trong việc giải các bài toán vật lý.Giải ph|p n{y gồm 4 giải ph|p sau:- Giải pháp 1.1: Nghiên cứu phương pháp số phức để giải các bài toán vật lýcó hàm dao động điều hòa.- Giải pháp 1.2: Hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tay biểu diễn cáchàm điều hòa bằng số phức và ngược lại.- Giải pháp 1.3: Hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tay để giải cácbài tập dao động cơ.- Giải pháp 1.4: Hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tay để giải cácbài tập điện xoay chiều.3.2.1.1 Giải pháp 1.1: Nghiên cứu phương pháp số phức để giải các bàitoán vật lý có hàm dao động điều hòa.B{i to|n vật lý liên quan tới h{m điều hòa m{ trong chương trình vật lý12 l{ c|c b{i của chương dao động cơ, sóng cơ, dòng điện xoay chiều v{ sóngđiện từ. Phương ph|p thông thường để giải c|c b{i to|n n{y l{ phương ph|plượng gi|c hoặc phương ph|p giản đồ vecto quay Fre-nen, c|c phương ph|pn{y đủ để học sinh giai quyet đươc cac nhiem vu đe ra cua bai tap trongchương trình. Tuy nhiên c|c phương ph|p n{y thường d{i v{ cần một lượngthời gian tương đối nhiều. Vì vậy với sự hỗ trợ của MTCT casio fx 570ES ta cóthể giải b{i to|n trên nhanh hơn với một phương ph|p mới l{ “phương ph|psử dụng số phức”.Ta đ~ biết một đại lượng biến thiên điều hòa theo thờigian x  A cos t    có thể biểu diễn dưới dạng số phức.Số phức x  a  bi với a l{ phần thực; b l{ phần ảo v{ i l{ dơn vị ảo i 2  1Biểu diễn số phức x  a  bi trên mặt phẳng phức: Hmođun của số phức r  a 2  b2 ; acgumen số phức l{  với tan  baDạng lượng gi|c của số phứcx  a  bi  r  cos   isin  với a  r cos và b  r sin yTheo công thức ole ta có x  a  bi  r  cos   isin   rei  A bBiểu diễn dao động điều hòa bằng số phứcr O A  OA  A aH{m dao động điều hòa x  A cos t    khi t = 0 thì A xx Ox, A  Ta thấy a  A cos vàb  A sin => tại t = 0 biểu diễn x bằng số phức x  a  bi  A  cos   isin   Aei  AVậy một hàm dao động diều hòa (xét tại t = 0) có thể viết dưới dạng số phứcnhư sau:x  A cos t    => tại t = 0 : x  a  bi  A  cos   isin   Aei  AVới a  A cos và b  A sin  ; A  a 2  b2 ; tan  baVí dụ: Ta có dao động điều hòa sau :x  5 2cos  2 t   x  5 20  5 2x  2 2 cos  5 t    x  2 2  2 2i22x  2 cos  4 t    x  1  3i3Khi đ~ chuyển h{m dao động điều hòa sang dạng số phức ta có thể tínhto|n c|c b{i to|n có h{m điều hòa bằng phương ph|p số phức.Ví dụ c|c b{i to|n sau:Phần dao động cơ:B{i to|n viết phương trình dao động l{ b{i to|n chuyển số phứcbiểu diễn dao động điều hòa từ dạng tọa độ đề c|c sang dạng tọa độ cực. HB{i to|n tổng hợp hai dao động điều hòa chính l{ b{i to|n cộng haisố phức biểu diễn hai dao động ấy.Phần điện xoay chiều:B{i to|n cộng điện |p chính l{ b{i to|n cộng hai số phức biểu diễn hai điện |p ấy.B{i to|n tính tổng trở của mạch v{ góc lệch pha u, i l{ b{i to|nchuyển số phức từ dạng tọa độ đề c|c sang hệ tọa độ cực.B{i to|n viết biểu thức điện |p v{ biểu thức dòng điện chính l{ b{ito|n nh}n chia hai số phức biểu diễn tổng trở với dòng điện hoặc điện |p.B{i to|n hộp đen l{ b{i to|n m{ dựa v{o số phức biểu diễn tổngtrở để biết linh kiện chứa trong hộp đen l{ gì.Phương ph|p n{y có kết quả ho{n to{n giống như c|c phép giải thông thườngtuy nhiên được sự hỗ trợ của m|y tính cầm tay nên có lợi hơn nhiều về mặt thờigian.3.2.1.2 Giải pháp 1.2: Hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tay biểudiễn các hàm điều hòa bằng số phức và ngược lại.Trong m|y tính casio fx 570ES có c|c nút lệch sau:Chọn chế độThực hiện phép to|n sốphứcHiển thị dạng tọa độ cựcrHiển thị dạng đề c|c a +ibNút lệnhÝ nghĩa – kết quảMODE 2m{n hình hiện chữ CMPLXSHIFT MODE  3 2Hiển thị số phức dạng ASHIFT MODE  3 1Hiển thị số phức dạng a + ibChọn đơn vị đo l{ độ (D) SHIFT MODE 3M{n hình hiện chữ D HChọn đơn vị đo l{ rad (R) SHIFT MODE 4m{n hình hiển thị chữ RNhập kí hiệu góc M{n hình hiện Nút lệnhMODEMODE 2SHIFT MODESHIFT (-)Hình ảnh HSHIFT MODE SHIFT MODE  3 2SHIFT MODE  3 1SHIFT MODE 3SHIFT MODE 4SHIFT (-) HBấm SHIFT 2màn hình xuất hiện như hình bênNếu bấm tiếp phím 2 = kết quả được góc Nếu bấm tiếp phím 3 = kết quả dạng cực (r  Nếu bấm tiếp phím 4 = kết quả dạng phức (a+bi )Ví dụ:Cho: x= 8cos(t+ /3)sẽ được biểu diễn với số phức 8 600 hay 8/3Ta l{m như sau:- Chọn mode: Bấm m|y: MODE 2m{n hình xuất hiện chữ CMPLX- Chọn đơn vị đo góc l{ độ (D) ta bấm: SHIFT MODE 3 trên m{n hình hiển thị chữ DNhập m|y: 8 SHIFT (-) 60 sẽ hiển thị l{: 8 60- Chọn đơn vị đo góc là Rad (R) ta bấm: SHIFT MODE 4 trên m{n hình hiển thị chữ RNhập m|y: 8 shift (-) shift x10x3 sẽ hiển thị l{: 8p3Lưu ý :Khi thực hiện phép tính kết quả được hiển thị dạng đại số: a +bi (hoặc dạng cực:A  ).- Chuyển từ dạng : a + bi sang dạng: A  , bấm SHIFT 2 3 =Ví dụ: Nhập: 4 + 4W 3 >shiftENG ->Nếu hiển thị: 4+ 4 3 i .13Ta bấm phím SHIFT 2 3 = kết quả: 8 π- Chuyển từ dạng A sang dạng : a + bi : bấm SHIFT 2 4 = HVí dụ: Nhập: 8 shift (-) shift x10xshift 2 4 =133 -> Nếu hiển thị: 8 π , ta bấm phímkết quả :4+4 3 i3.2.1.3. Giải pháp 1.3: Hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tay đểgiải các bài tập dao động cơ.3.2.1.3.1. Bài toán viết phương trình dao động điều hòa khi biết vận tốc vàli độ ở thời điểm ban đầu.Bài toán:Viết phương trình dao động điều hòa của vật biết ở thời điểm ban đầuvật có li độ v{ vận tốc tương ứng l{: x(0) và v(0) v{ tần số góc l{ Hướng dẫn giảia  x(0)v(0)Khi t = 0 có i  A  x  A cos t   v(0)  x  x(0) bThao tác máy tính:B1: Bấm m|y: MODE 2 m{n hình xuất hiện chữ CMPLXChọn đơn vị đo góc l{ radian(R): SHIFT MODE 4B2: Nhập x(0) v(0)i SHIFT 2 3= hiển thị kết quả l{: AViết phương trình dao động. x  A cos t   Ví dụ: HVí dụ 1: Một vật dao động điều hòa có biên độ A = 24 cm ,chu kỳT= 4 s Tại thời điểm t = 0 vật có li độ cực đại }m (x = -A). Viết phươngtrình dao động điều hòa x ?Hướng dẫn giải:Cách 1: Phương ph|p thông thường x0   A  A cos   cos   12  (rad/s) Tại t = 0 T2v0  0   A sin   sin   0   x  24cos   t    (cm)2Cách 2: Phương ph|p số phức có hỗ trợ của MTCT :a  x(0)   A  24 x  24 ; nhập Mode 2, Shift Mode 4 (R)v(0)b0Nhập: -24, SHIFT 2 3 =  24    x  24cos( t   )cm2Ví dụ 2 :Vật dao động điều hòa có tần số f =0,5Hz tại gốc thời gian t = 0 vật có liđộ 4cm v{ vận tốc 12,56cm/s. H~y viết phương trình dao động?Giải:  =2/T = 2f=2 (rad/s)a  x(0)  4t  0: x  4  4i . Bấm 4 - 4 SHIFT ENG SHIFT 2 3 =v(0)b44 2  x  4cos( t  )44 HBài tập áp dụngBài 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4cm v{ T = 2s. Chọngốc thời gian l{ lúc vật qua VTCB theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trìnhdao động của vật là :A. x = 4cos(2πt - π/2)cm.B.x=4cos(πt-π/2)cm.C. x = 4cos(2πt -π/2)cm.Bài 2: Một lò xo đầu trên cố định, đầu dưới treo vật m. Vật dao động theophương thẳng đứng với tần số góc  = 10π(rad/s). Trong qu| trình dao động độd{i lò xo thay đổi từ 18cm đến 22cm. Chọn gốC tọa độ tại VTCB. Chiều dươnghướng xuống, gốc thời gian lúc lò xo có độ d{i nhỏ nhất. Phương trình dao độngcủa vật là :A.C. x = 4cos(10πt + π)cm.D. x = 4cos(10πt + π)cm.3.2.1.3.2. Bài toán tổng hợp hai dao động điều hòa bằng máy tính casio fx570ES3.2.1.3.2.1. Bài toán1:Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tầnsố: x1  A1 cos t  1  và x2  A2 cos t  2  . Tìm dao động tổng hợp của vật.Hướng dẫn giải:x  x1  x2  A cos t   Thao tác máy tính HB1: Bấm m|y: MODE 2 m{n hình xuất hiện chữ CMPLXChọn đơn vị đo góc l{ radian(R): SHIFT MODE 4B2: Nhập A1, bấm SHIFT (-) nhập φ1; bấm + , Nhập A2 , bấm SHIFT (-)nhập φ2 nhấn bấm SHIFT 2 3 = hiển thị kết quả l{: AViết phương trình dao động. x  A cos t   Ví dụ:Ví dụ 1: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùngphương, cùng tần số có phương trình: x1 = 5cos(  t +  /3) (cm); x2 = 5cos  t(cm). Dao động tổng hợp của vật có phương trìnhA. x = 5 3 cos(  t -  /4 ) (cm)B.x = 5 3 cos(  t +  /6) (cm)C. x = 5cos(  t +  /4) (cm)D.x = 5cos(  t -  /3) (cm)Giải : Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLXChọn đơn vị đo góc l{ độ D (Deg) : SHIFT MODE 3Tìm dao động tổng hợp: Nhập m|y: 5 SHIFT (-) 60 >+ 5 SHIFT(-) 0SHIFT 2 3 = Hiển thị: 5 3 30Chọn đơn vị đo góc l{ R (Rad): SHIFT MODE 4Tìm dao động tổng hợp: Nhập m|y: 5 SHIFT (-) SHIFT x10xSHIFT(-) 0 SHIFT 2 3 = Hiển thị:5 3 /63 >+ 5 HVí dụ 2 : Một vật dao động điều hòa xung quanh VTCB dọc theo trục x’Ox4có li độ x 3cos(2t 64)3cos(2t 2) cm . Biên độ v{ pha ban đầu của daođộng l{:A. 4 cm ;3rad.B. 2 cm ;6rad.C. 4 3 cm ;6rad.D.83cm ;3rad.Giải : Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLXChọn đơn vị đo góc l{ radian(R): SHIFT MODE 4SHIFTNhập m|y: 4W 3 >(-) SHIFT x10x2 > SHIFT 2 3 =6 > + 4SHIFT (-) SHIFT x10xW 3 >Hiển thị: 4  /3Chọn đơn vị đo góc l{ độ D(Degre): SHIFT MODE 3Nhập m|y: : 4W 3 >SHIFT (-) 30 > + 4W 3 >S HIFT (-) 90SHIFT 2 3 =Hiển thị: 4  60Bài tập áp dụngBài 1:Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều ho{ cùngphương, cùng tần số x1=cos(2t + )(cm), x2 = 3 .cos(2t -/2)(cm). Phươngtrình của dao động tổng hợp HA. x = 2.cos(2t - 2/3) (cm)B. x = 4.cos(2t + /3) (cm)C. x = 2.cos(2t + /3) (cm)D. x = 4.cos(2t + 4/3) (cm)Bài 2: Ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trìnhlần lượt l{ x1= 4 cos(t - /6) (cm) , x2= 5cos(t - /2) cm vàx3=3cos(t+2 /3) (cm). Dao động tổng hợp của 3 dao động n{y có biên độ v{pha ban đầu l{A. 4,82cm; -1,15 radB. 5,82cm; -1,15 radC.4,20cm; 1,15 radD.8,80cm; 1,15 rad3.2.1.3.2.2. Bài toán2:Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tầnsố: x1  A1 cos t  1  và x2  A2 cos t  2  . Biết dao động tổng hợp của vậtx  A cos t    . Tìm một trong hai dao động th{nh phần khi biết một dao độngth{nh phần còn lại.Phương pháp giải:x2  x  x1  A2 cos t  2 Thao tác máy tínhB1: Bấm m|y: MODE 2 m{n hình xuất hiện chữ CMPLXChọn đơn vị đo góc l{ radian(R): SHIFT MODE 4B2: Nhập A , bấm SHIFT (-) nhập φ ; bấm - (trừ); Nhập A1 , bấm SHIFT(-) nhập φ1 nhấn SHIFT 2 3 = hiển thị kết quả l{: A2  2+Gi| trị của φ ở dạng độ ( nếu m|y c{i chế độ l{ D:độ)+Gi| trị của φ ở dạng rad ( nếu m|y c{i chế độ l{ R: Radian)Viết phương trình dao động. x2  A2 cos t  2 Ví dụ:Ví dụ 1: Một chất điểm dao động điều ho{ có phương trình dao độngtổng hợp x=5 2 cos(t + 5/12) với c|c dao động th{nh phần cùng phương, Hcùng tần số l{ x1=A1 cos( t +1) và x2=5cos(t+ /6 ), pha ban đầu của daođộng 1 l{:A. 1 = 2/3B. 1= /2C.1 =  /4D. 1=/3Giải: Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLXChọn đơn vị đo góc l{ radian(R): SHIFT MODE 4Nhập m|y : 5W 2 > SHIFT (- )  5 SHIFT x10x1 2 > - 5 SHIFT6 > SHIFT 2 3 = Hiển thị: 5  2/3, chọn A(- ) SHIFT x10xVí dụ 2: Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương, cùng tầnsố có phương trình dao động: x1 = 2 3 cos(2πt + /3) cm, x2 = 4cos(2πt +/6)cm v{ phương trình dao động tổng hợp có dạng x = 6cos(2πt - /6) cm. Tínhbiên độ dao động v{ pha ban đầu của dao động th{nh phần thứ 3:A. 8cm và - /2 . B. 6cm và /3.C. 8cm và /6 .D. 8cm và /2.Giải: Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLXTiến h{nh nhập m|y: đơn vị đo góc l{ rad (R) SHIFT MODE 4 .Tìm dao động th{nh phần thứ 3: x3 = x - x1 –x2Nhập m|y: 6 SHIFT (- ) - SHIFT x10xSHIFT x10x3 > - 4 SHIFT (- ) SHIFT x10x6 > - 2 W 3 > SHIFT (- )6 > SHIFT 2 3 = Hiển thị :8 -/2chọn ABài tập áp dụngBài 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương cùng tần sốcó phương trình dao động x1  8cos  2 t   / 2 cm  và x2  A2cos  2 t  2  cm  .Phương trình dao động tổng hợp có dạng x  8 2cos  2 t   / 4  cm  . Tính biênđộ v{ pha ban đầu của vật thứ hai?ĐS: 8cm v{ 0 HBài 2: Một vật tham gia đồng thời ba dao động th{n phần có phươngtrìnhnhưx1  8cos  2 t   / 2  cm  ; x2  2cos  2 t   / 2  cm sau:vàx3  A3cos  2 t  3  cm  . Dao dộng tổng hợp có dạng x  6 2cos  2 t   / 4  cm  . Xácđịnh biên độ v{ pha của dao động thứ ba?ĐS: 6cm v{ 0radBài 3: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương,cùng tần số theo c|c phương trình: x1  2cos(5 t  ) (cm) , x  2cos(5 t ) (cm) . Vận2tốc của vật có độ lớn cực đại l{:A. 10 2 cm / sB. 10 2 cm / sC. 10 cm / s D. 10 cm / s Đ|p |n A3.2.1.4. Giải pháp 1.4: Hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tayđể giải các bài tập điện xoay chiều.3.2.1.4.1. Bài toán cộng - trừ điện áp.3.2.1.4.1.1. Bài toán 1:C h o m ạ c h x o a y c h i ề u nh ư h ì nh v ẽ . B i ế t uAM  U 01cos(t  1 )và uMB  U 02cos(t  2 ) . H ~ y x | c đ ị nh u A B ?Hướng dẫn giải:u AB  u AM  uMB  U 0cos(t   )XAYMThao tác máy tínhB1:Bấm chọn MODE 2Bu2u1trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLX.Chọn đơn vị đo góc l{ radian(R): SHIFT MODE 4B2:Nhập U 01 , bấm SHIFT (-) nhập φ 1 ; bấm +, Nhập U 02 , bấm SHIFT(-) nhập φ 2 nhấn SHIFT 2 3 = hiển thị kết quả l{: U o Viết biểu thức u ABVí dụ:Ví dụ 1:ARuAMCML,ruMBB HCho mạch gồm: Đoạn AM chứa: R, C mắc nối tiếp với đoạn MB chứa cuộncảm L,r. Tìm u AB .Biết:100 2cos(100 t 6u AM = 100 2 s cos(100 t  ) (V) và u MB =3)(V)Giải:Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLXChọn chế độ m|y tính theo R (Radian): SHIFT MODE 4Tìm u AB ?Nhập 1 0 0W 2 >SHIFT (-) SHIFT x10xSHIFT (-)-SHIFT x10x3 > + 10 0W 2 >6 > SHIFT 2 3 = Hiển thị kết quả: 200-/12 .Vậy uAB = 200 cos(100 t 12) (V)Ví dụ 2: Đoan mach AB co đien trơ thuan, cuon day thuan cam va tu đienmac noi tiep. M la mot điem tren tren doan AB vơi đien ap u AM = 10cos100t(V) va uMB = 10 3 cos (100t - 2) (V). T m bieu thưc đien ap uAB.?A. u AB  20 2cos(100t) (V)B.u AB 10 2cos 100t   (V)3 HC.u AB  20.cos 100t   (V)3D.u AB  20.cos 100t   (V)3Giải:Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLXChọn chế độ m|y tính theo R (Radian): SHIFT MODE 4Tìm uAB ? Nhập m|y:1 0 SHIFT (-) 0 + 1 0 W 3 > SHIFT (-) x10xSHIFT2 > SHIFT 2 3 = Hiển thị kết quả: 20-/3 .Vậy uC = 20 cos(100 t  ) (V )Chọn D3Bài tập áp dụngBài 1: Đặt điện |p xoay chiều v{o hai đầu đoạn mạch R, L thuần cảm , Cmắc nối tiếp thì điện |p hai đầu R đoạn mạch l{ u2  60cos 100 .t  (V ) v{ điện |pđoạn mạch chứa LC l{ u1  60cos 100 .t   (V ) . Điện |p hai đầu đoạn mạch là:2A. u  60 2 cos100 .t   / 3 (V).B. u  60 2 cos100 .t   / 6 (V)C. u  60 2 cos 100 .t   / 4  (V).D. u  60 2 cos100 .t   / 6 (V).Chọn CBài 2: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ . Đặt v{o hai đầu A, B mộtđiện |p xoay chiều , điện |p tức thời giữa c|c điểm A v{ M, M v{ B có dạng :u AM  15 2 cos  200t   / 3 (V)AMBVà u MB  15 2 cos  200t  (V) . Biểu thức điện |p giữa A v{ B có dạng :A. u AB  15 6 cos(200t   / 6)(V)B. u AB  15 6 cos  200t   / 6 (V)C. u AB  15 2 cos  200t   / 6 (V)D. u AB  15 6 cos  200t  (V)Bài 3: Một đoạn mạch gồm tụ điện C có dung kh|ng ZC = 100  v{ mộtcuộn d}y có cảm kh|ng ZL = 200  mắc nối tiếp nhau. Điện |p tại hai đầu cuộn Hcảm có biểu thức u L = 100cos(100  t +  /6)(V). Biểu thức điện |p ở hai đầuđoạn mạch có dạng như thế n{o?A. u = 50cos(100  t -  /3)(V).B.u=50cos(100  t-5  /6)(V).C. u = 100cos(100  t -  /2)(V).D. u = 50cos(100  t +  /6)(V).3.2.1.4.1.2. Bài toán 2:Cho mạch xoay chiều như hình vẽ. Biếtu AM  U 01cos(t  1 ) và u AB  U 0cos(t   ) . H~y x|c định u MB?AXMYBu2u1Hướng dẫn giảiuMB  u AB  u AM  U 02cos(t  2 )Thao tác máy tínhB1: Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLXChọn đơn vị đo góc l{ radian(R): SHIFT MODE 4B2: Nhập U0 , bấm SHIFT (-) nhập φ ; bấm - (trừ); Nhập U01 , bấmSHIFT (-) nhập φ1 nhấn SHIFT 2 3 = kết quả trên m{n hình l{: U 02  2Viết biểu thức u MBVí dụ:Ví dụ 1:Nếu đặt v{o hai đầu một mạch điện chứa điện trở thuần v{ cuộn cảmthuần mắc nối tiếp một điện |p xoay chiều có biểu thức u = 100 2 cos(  t4+ ) (V), thì khi đó điện |p hai đầu điện trở thuần có biểu thứcuR=100cos(  t) (V). Biểu thức điện |p giữa hai đầu cuộn cảm thuần sẽ l{A. uL= 100 cos(  t +)(V).2B. uL = 100 2 cos(  t +)(V).4C. uL = 100 cos(  t +)(V).4D. uL = 100 2 cos(  t +)(V).2 HGiải:Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLXChọn chế độ m|y tính theo R (Radian): SHIFT MODE 4Tìm uL?Nhập m|y: 1 0 0 W 2 > SHIFT (-) SHIFT x10x4 >- 1 0 0 SHIFT (-)0 SHIFT 2 3 = Hiển thị kết quả: 100/2 . Vậy uL= 100 cos(t  ) (V) Chọn A2Ví dụ 2:Nếu đặt v{o hai đầu một mạch điện chứa một điện trở thuần v{ một tụđiện mắc nối tiếp một điện |p xoay chiều có biểu thức u = 100 2 cos(  t )(V), khi đó điện |p hai đầu điện trở thuần có biểu thức uR=100cos(  t) (V).4Biểu thức điện |p giữa hai đầu tụ điện sẽ l{A. uC = 100 cos(  t -)(V).2B. uC = 100 2 cos(  t +)(V).4C. uC = 100 cos(  t +)(V).4D. uC = 100 2 cos(  t +)(V).2Giải: Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLXChọn chế độ m|y tính theo R (Radian): SHIFT MODE 4Tìm uC ?Nhập m|y: : 1 0 0SHIFT (-) 0 SHIFT 2 3 =W 2 >SHIFT (-) - SHIFT x10x4 > - 100 HHiển thị kết quả: 100-/2 . Vậy uC = 100 cos(t  ) (V )Chọn A2Bài tập áp dụngBài 1: Hai đầu đoạn mạch CRL nối tiếp có một điện |p xoay chiều:uAB =100 2 cos(100πt)(V) và uMB = 100cos(100πt +C)V. A4R MLBBiểu thức của điện |p giữa hai đầu đoạn AM l{:A. uAM = 100cos(100πt +)V.2B. uAM = 100 2 cos(100πt -)V.2C. uAM = 100cos(100πt -)V4D. uAM = 100 2 cos(100πt -)V.4Bài 2: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn d}y v{ tụ điện mắc nối tiếp. Đặtv{ohaiđầumạchmộtđiện|pxoaychiềucóbiểuthứcu= 100 6 cos(100 t  )(V ) . Người ta đo lần lượt điện |p hiệu dụng giữa hai đầu cuộn4cảm v{ hai bản tụ điện thì chúng có gi| trị lần lượt l{ 100V v{ 200V. Biểu thức điện|p giữa hai đầu cuộn d}y l{:A. ud  100 2 cos(100 t  )(V ) .2C. ud  200 2 cos(100 t 3)(V ) .4B. ud  200cos(100 t  )(V ) .4D. ud  100 2 cos(100 t 3)(V ) .43.2.1.4.2. Bài toán tính tổng trở, góc lệch pha u, i, hệ số côngsuất và viết biểu thức u, i3.2.1.4.2.1. Bài toán1:(Tính tổng trở, góc lệch pha u, i và hệ số công suất)Cho mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn d}y có hệ số tự cảm L,điện trở trong r, tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt v{o hai đầu mạch mộtđiện |p xoay chiều có tần số f . Tính tổng trở của mạch, góc lệch pha u, i v{ hệ sốcông suất?Hướng dẫn giải: Hu U 0e ju U 0 j u i e Ze j với j l{ đơn vị ảo: j 2  1Tổng trở phức Z  jiiI 0eI0Theo tam gi|c tổng trở thìZ cos   R  r; Z sin   Z L  ZC  Z  ( R  r )   Z L  ZC  j  Z  Z Thao tác máy tínhB1: Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLXChọn đơn vị đo góc l{ radian(R): SHIFT MODE 4B2: Nhập R + r + ( ZL + ZC ) ENG nhấn SHIFT 2 3 =Kết quả trên m{n hình là: Z  (Lưu ý: trong mạch RLC nếu khuyết phần tử n{o thì nhập phần tử đóbằng không hoặc bỏ qua không nhập)Viết gi| trị của tổng trở v{ góc Tính cosThao tác máy tínhB1: Sau khi có kết quả Z   ta nhập SHIFT 2 1 = (hiển thị gi| trị )B2: Bấm tiếp: cos = cos( Ans -> Kết quả hiển thị cosViết kết quả của hệ số công suấtVí dụ:Mạch xoay chiều RLC nối tiếp có Z L  100; ZC  200và R  100 . Tính tổngtrở, góc lệch pha giữa u ,i v{ tính hệ số công suất?Giải:Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLXChọn đơn vị đo góc l{ radian(R): SHIFT MODE 4Nhập tổng trở phức: 1 0 0 + ( 1 0 0 - 2 0 0 ) SHIFT ENG SHIFT 2 3 =Hiển thị 141.4213562-/4 v{ đ}y chính l{ 100 2 -/4Vậy tổng trở của mạch l{ 100 2 v{ góc lệch pha u với i l{ -/4 HNhấn tiếp SHIFT 2 1 = cos = hiển thị 2 /2Vậy hệ số công suất của mạch l{ 2 /2Bài tập vận dụng:Bài 1: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM v{ MB mắc nối tiếp. Đoạn1AM gồm điện trở thuần R = 100  mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L  ( H ) .Đoạn MB l{ tụ điện có điện dung C. Biểu thức điện |p trên đoạn mạch AM v{42MB lần lượt l{: u AM  100 2 cos(100 t  )(V ) và uMB  200cos(100 t  )(V ) . Hệ sốcông suất của đoạn mạch AB l{: HA. cos  22B. cos  32C. 0,5D. 0,75.Bài 2: Đoạn mạch gồm 2 đoạn mạch AM v{ MB mắc nối tiếp.Đoạn AM gồm điện trở thuần R1 nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn2mạch MB gồm điện trở thuần R2  50 nối tiếp tụ điện C  104 F . Biếtđiện |p tức thời u AM  200 2 cos(100 t 7)(V ) uMB  80cos(100 t )V . Tính hệ số12ĐS: cos công suất của đoạn mạch AB.=0,72.3.2.1.4.2.2. Bài toán 2: (Viết biểu thức dòng điện chạy trong mạch)Cho mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn d}y có hệ sốtự cảm L, điện trở trong r, tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặtv{o hai đầu mạch một điện |p xoay chiều điện |p u  Uocos t  u  .Viết biểu thức dòng điện chạy trong mạch?Hướng dẫn giải:Áp dụng định luật Ôm ở dạng phức l{: i u I 0cos t  i ZThao tác máy tínhB1: Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLXChọn đơn vị đo góc l{ radian(R): SHIFT MODE 4B2: Nhập m|yNhập U0, bấm SHIFT (-) nhập φu bấm Ñ nhập R bấm +nhập r bấm + ( nhập ZL bấm + nhập ZC bấm ) SHIFT ENG > nhấn SHIFT 2 3 = hiệnI0 iViết biểu thức iVí dụ: HCho mạch điện xoay chiều có R  40; L 1H;C 104F ; điện |p hai đầu0, 6mạch l{ u  100 2cos100 t V  . Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch.Giải: Z L  L.  100; ZC 1 60CBấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLXChọn đơn vị đo góc l{ radian(R): SHIFT MODE 4Nhập m|y:1 0 0 W 2 > SHIFT (-) 0 Ñ 4 0 + ( 1 0 0 – 6 0 ) SHIFT ENG> SHIFT 2 3 = .Hiển thị: 5/2-/4Vậy biểu thức tức thời cường độ dòng điện l{ i  2,5cos 100 t    A4Bài tập vận dụngBài 1 (ĐH 2009): Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V v{o hai đầu đoạnmạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =1/4 (H) thì cường độ dòng điện 1 chiều là 1A. Nếu đặt v{o hai đầu đoạn mạchn{y điện áp u =150 2 cos120t (V) thì biểu thức cường độ dòng điện trongmạch là:4A. i  5 2cos(120 t  )( A)C. i  5 2cos(120 t  )( A)44B. i  5cos(120 t  )( A)4D. i  5cos(120 t  )( A)Bài 2: Một đoạn mạch diện gồm R  50 mắc nối tiếp với cuộn d}ythuần cảm L  0,5 /  H . Đặt hai đầu đoạn mạch v{o điện |p xoay chiềuu  100 2cos 100 t   / 4 V  . Viết biểu thức cương độ dòng điện qua mạch?ĐS: i  2cos 100 t   / 2 A3.2.1.4.2.3. Bài toán 3: (Viết biểu thức điện áp hai đầu mạch) HCho mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn d}y có hệ số tự cảmL, điện trở trong r, tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Dòng điện chạy trongmạch có biểu thức i  I0cos t  i  . Viết biểu thức điện |p đặt v{o hai đầumạch ?Hướng dẫn giải:Từ biểu thức định luật Ôm ở dạng phức ta suy ra: u  i .Z  U 0 cos t  u Thao tác máy tínhB1: Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLXChọn đơn vị đo góc l{ radian(R): SHIFT MODE 4B2: Nhập I0 , bấm SHIFT (-) nhập φi bấmx ( nhập R bấm + nhập rbấm + ( nhập ZL bấm + nhập ZC bấm ) ENG ) nhấn SHIFT 2 3 = hiện uuViết biểu thức uVí dụ:Mạch điện xoay chiều RLC không ph}n nh|nh R  100; C 104F; L 2H.Cường độ dòng điện qua mạch có dạng i  2 2cos100 t  A . Viết biểu thức điện|p tức thời hai đầu mạch?Giải: Z L  L.  200; ZC 1 100CBấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLXChọn đơn vị đo góc l{ radian(R): SHIFT MODE 4Ta có u  Z .i (phép nh}n hai số phức)Nhập m|y:2 W 2 > SHIFT (-) 0 x ( 1 0 0 + ( 2 0 0 – 1 0 0 ) SHIFT ENG SHIFT 2 3 =Hiển thị: 400/4 HVậy biểu thức điện |p giữa hai đầu mạch l{: u  400cos 100 t   V 4Bài tập áp dụngMột mạch có cuộn cảm có cảm kh|ng bằng 10 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dungC2.104 F . Dòng điện qua mạch có biểu thức i  2 2cos 100 t   / 3 A . Viết biểuthức điện |p hai đầu mạch?ĐS: u  80 2cos 100 t   / 6 V 3.2.1.4.3. Bài toán hộp đen trong mạch xoay chiều.Bài toán:Một hộp đen X chứa một hoặc hai trong trong ba linh kiện R, L,C mắc nốitiếp. Khi đặt điện |p xoay chiều u  Uocos t  u  thì biểu thức dòng điện chạyqua mạch l{ i  I0cos t  i  . H~y x|c định c|c phần tử chứa trong hộp đen?Hướng dẫn giảiTừ biểu thức định luật Ôm ở dạng phức ta suy ra:Zu Ze j   R  r    Z L  ZC  j Với j l{ đơn vị ảo j 2  1iDo đó nếu biết tổng trở phức dưới dạng tọa độ Đề c|c ta có thể biết mạchchứa những linh kiện n{o v{ có gi| trị bao nhiêu.Thao tác máy tínhB1: Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLX HChọn đơn vị đo góc l{ radian(R): SHIFT MODE 4B2: Nhập m|ynhập U0 bấm SHIFT (-) nhập φu bấmÑ nhập I0 bấmSHIFT (-) nhập φi bấm = hiện  R  r    Z L  ZC  i với i l{ đơn vị ảo trong m|y tính.Dựa v{o kết quả v{ giả thiết kết luận về c|c phần tử của hộp đen v{ gi| trị củanó.Ví dụ:Một hộp kín (đen) chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Nếu4đặt v{o hai đầu mạch một điện |p xoay chiều u= 100 2 cos(100t+ )(V) thìcường độ dòng điện qua hộp đen l{ i= 2cos(100t)(A) . Đoạn mạch chứanhững phần tử n{o? Gi| trị của c|c đại lượng đó?Giải:Bấm MODE 2 m{n hình xuất hiện : CMPLX.Chọn đơn vị góc l{ rad (R), bấm : SHIFT MODE 4 m{n hình hiển thị Ru 100 2 4Z i20Nhập:1 0 0 W 2 > SHIFT (-) SHIFT x10x4 Ñ 2 SHIFT (-) 0 =Hiển thị: 50+50iMà Z  R  (Z L  ZC )i .Suy ra: R = 50; ZL= 50 .Vậy hộp kín (đen) chứa hai phần tử R, L. HVí dụ 2: Một hộp kín (đen) chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C mắc nốitiếp. Nếu đặt v{o hai đầu mạch một điện |p xoay chiều u= 200 2 cos(100t)(V) thì cường độ dòng điện qua hộp đen l{ i= 2cos(100t)(A) . Đoạn mạch4chứa những phần tử n{o? Gi| trị của c|c đại lượng đó?Giải:Bấm MODE 2 m{n hình xuất hiện: CMPLX.Chọn đơn vị góc l{ rad (R), bấm : SHIFT MODE 4 m{n hình hiển thị Ru 200 2 4Z :i20Nhập:2 0 0 W 2 > SHIFT (-) - SHIFT x10x4 Ñ 2 SHIFT (-) 0 =Hiển thị: 100-100iMà Z  R  (Z L  ZC )i . Suy ra: R = 100; ZC = 100 .Vậy hộp kín (đen) chứa hai phần tử R, C.Bài tập vận dụngBài 1: Một hộp kín (đen) chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C mắc nốitiếp. Nếu đặt v{o hai đầu mạch một điện |p xoay chiều u= 20 6 cos(100t- H)(V) thì cường độ dòng điện qua hộp đen l{ i= 2 2 cos(100t)(A) . Đoạn3mạch chứa những phần tử n{o? Gi| trị của c|c đại lượng đó?ĐS: Hộp kín (đen) chứa hai phần tử R, C: R = 53 ;ZC = 15Bài 2: Một hộp kín (đen) chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C mắc nốitiếp. Nếu đặt v{o hai đầu mạch một điện |p xoay chiều u=6200 6 cos(100t+ )(V) thì cường độ dòng điện qua hộp đenl{i=62 2 cos(100t- )(A) . Đoạn mạch chứa những phần tử n{o? Gi| trị của c|c đạilượng đó?ĐS: Hộp kín chứa hai phần tử R, L: R = 503 ; ZL=150.Bài 3: Đặt v{o 2 đầu một hộp kín X (chỉ gồm c|c phần tử mắc nối tiếp)một điện |p xoay chiều u = 50cos(100t + /6)(V) thì cường độ dòng điện quamạch i = 2cos(100t + 2/3)(A). Nếu thay điện |p trên bằng điện |p kh|c cóbiểu thức u = 50 2 cos(200t + 2/3)(V) thì cường độ dòng điện i =2 cos(200t + /6)(A). Những thông tin trên cho biết X chứa:A: R = 25 (), L = 2,5/(H), C = 10-4/(F). B: L = 5/12(H), C = 1,5.10-4/(F).C: L = 1,5/(H), C = 1,5.10-4/(F).D: R = 25 (), L = 5/12(H).2104(F) ;L= (H) . Biết đặt v{o hai đầuBài 4: Cho mạch điện như hình vẽ: C=mạch điện |p xoay chiều uAB = 200cos(100t+ /4)(V)thìcườngđộdòngđiệntrongmạchl{i = 2 2 cos(100t)(A) ; X l{ đoạn mạch gồm hai trongCLAMba phần tử (R0, L0 (thuần), C0) mắc nối tiếp. C|c phần tử của hộp X l{:NXB H2.104(F)A.R0= 50; C0=C.R0= 100; C0=104(F)104B.R0= 50; C0=(F)2.D.R0= 50;L0=104(F)3.2.2. Giải pháp 2: Hướng dẫn HS sử dụng chức năng lập bảng giá trị của mộthàm.Giải pháp: Hướng dẫn HS sử dụng chức năng lập bảng giá trị của mộthàm vào giải bài toán biện luận sóng cơ và sóng điện từ; bài toán giao thoa sóngcơ và bài sóng ánh sáng trắng và sự chồng chập của ánh sáng.Bài toán:Trong một b{i to|n sóng cơ, sóng điện từ nếu giả thiết cho gi| trị của vậntốc, tần số, bước sóng nằm trong một khoảng gi| trị v{ chúng ta phải tìm ranhững gi| trị cụ thể của chúng.Hướng dẫn giải:Giải bất phương trình vmin  v  vmax ; fmin  f  f max ; min    max ; kmin  k  kmaxHướng dẫn bấm m|y:B1: BẤM MODE 7B2: Nhập F(x):biểu thức cần tínhB3: Ấn = m{n hình hiện Start?: giá trị đầu tiên của hàm (thông thườngbắt đầu từ 0 hoặc 1)B4: Ấn = m{n hình hiện End: giá trị cuối cùng của hàm( tuy nhiên takhông nhập số quá lớn)B5: Ấn = m{n hình hiện Step: bước nhảy (đây là độ lệch của giá trị trướcvà sau)(thông thường là 1 và ta nhập số nguyên)Dựa v{o bảng gi| trị nhận c|c gi| trị của h{m thỏa m~n bất đẳng thức v{ kếtluậnVí dụ: HVí dụ 1: Sóng ánh sángTrong thí nghiệm Y-}ng về giao thoa |nh s|ng, hai khe được chiếu bằng|nh s|ng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm. Khoảng c|ch giữa hai khel{ 0,8mm, khoảng c|ch từ hai khe tới m{n quan s|t l{ 2m. Trên m{n tại ví tríc|ch v}n trung t}m 3mm có v}n s|ng của c|c bức xạ với bước sóng:A. 0, 48 m;0,56 mB. 0, 4 m;0,6mC. 0, 45 m;0,6 mD. 0, 4 m;0,64 mGiải:Biểu thức tính bước sóng f  x    ax(ở đ}y biến x l{ k) (ta thử c|c gi|kDtrị của k nguyên từ k = 1 đến k = 6)Nhập m|y tính: MODE 70 . 8 x 3 Ñ CLR ) x 2 = = 6 =Chọn kết quả phù hợp (bước sóng từ 380nm đến 760nm.)XF(X)111,2220,6330,4440,3550,24660,27Vậy có hai gi| trị của bước sóng thỏa m~n l{: 0, 4 m;0,6m H123456 HBài tập vận dụng:Bài 1: Trong thí nghiệm Y-}ng về giao thao |nh s|ng, hai khe được chiếubằng |nh s|ng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm. Tại vị trí v}n s|ngbậc 4 của |nh s|ng có bước sóng 760nm còn có bao nhiêu v}n s|ng nữa củaanh s|ng đơn sắc kh|c?A. 3B. 8C. 7D. 4Bài 2: Trong thí nghiệm Young về giao thoa |nh s|ng, biết D = 2m; a =2mm. Hai khe được chiếu bằng |nh s|ng trắng (có bước sóng từ 0,4m đến0,75m). Tại điểm trên m{n quan s|t c|ch v}n trắng chính giữa 3,3mm có baonhiêu bức xạ cho v}n s|ng tại đó ?A. 3B. 4C. 5D. 6Ví dụ 2: Sóng cơMot day đan hoi rat dai co đau A dao đong vơi tan so f va theo phươngvuông goc vơi sơi day. Bien đo dao đong la 4cm, van toc truyen song tren day la4m/s. Xet điem M tren day va cach A mot đoan 28cm, ngươi ta thay M luon daođong vuong pha vơi A. T nh bươc song. Biet tan so f co gia tri trong khoang 22Hzđen 26HzGiải: Ta có  2d 4  2k  12d vv2  f  f2. .0, 28Nhập m|yMODE 74 ( 2 ALPHA ) + 1 ) x SHIFT x10x2 Ñ 2 SHIFT x10x x0,28 = 0 = 5 = 1 =XF(X)103,57142110,7143217.857 H43255432,1426539,2857Vậy có một gi| trị của tần số l{ 25Hz thỏa m~n đề b{i Với f = 25Hz ta cóbước sóng bằng 0,16m123456 H HBài tập áp dụngBài 1: Một sợi d}y căng giữa hai điểm cố định c|ch nhau 75cm. Người tatạo sóng dừng trên d}y. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trênd}y l{ 150Hz v{ 200Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên d}y đó l{A. 50HzB. 125HzC. 75HzD. 100HzBài 2: Đặt 1 }m thoa s|t miệng 1 ống nghịệm thẳng đứng bên trong l{không khí. Cho }m thoa rung với tần số f = 850Hz, nó ph|t ra 1 }m rất yếu. Đổtừ từ nước v{o ống đến lúc cột không khí trên mặt nước có chiều cao h = 50cmthì }m nghe mạnh nhất (cộng hưởng }m). Tính vận tốc truyền }m trong khôngkhí.Cho biết 320m/s < v < 350 m/sA. v= 343 m/sB. v = 340 m/sC. v = 337 m/s D. v = 345 m/s3.2.3. Giải pháp 3:Hướng dẫn HS sử dụng bảng các hằng số vật lý và giải các bài tậpvật lý.Giải pháp: Hướng dẫn HS sử dụng cách lấy hằng số vật lý đã đượcgán sẵn trong máy tính vào các bài toán liên quan.Bảng c|c hằng số vật lý thông dụng trong chương trình vật lý 12.Hằng số vật líMãCách nhập máy :sốSHIFT 7 0 40 =Giá trị hiển thịKhối lượng prôton (mp) 01SHIFT 7 CONST 01 = 1,67262158.10-27 (kg)Khối lượng nơtron (mn) 02SHIFT 7 CONST 02 = 1,67492716.10-27 (kg)Khối lượng êlectron03SHIFT 7 CONST 03 = 9,10938188.10-31 (kg)Bán kính Bo (a0)05SHIFT 7 CONST 05 = 5,291772083.10-11 mHằng số Plăng (h)06SHIFT 7 CONST 06 = 6,62606876.10-34 (Js)Khối lượng 1u (u)17SHIFT 7 CONST 17 = 1,66053873.10-27 (kg)(me) HĐiện tích êlectron (e)23SHIFT 7 CONST 23 = 1,602176462.10-19 (C)Số Avôgađrô (NA)24SHIFT 7 CONST 24 = 6,02214199.1023 (mol-128SHIFT 7 CONST 26 = 299792458 (m/s)Tốc độ |nh s|ng trongchân không (C0) hay cLưu ý: HS có thể không cần ghi nhớ các phím gán và đã được ghi ở nắp của máy tính.Ví dụ:Ví dụ 1: Giới hạn quang điện của kẽm l{ o = 0,35m. Tính công thoátcủa êlectron khỏi kẽm?HD giải: Từ công thức: 0 Bấm m|y tính: ph}n sốhchc A A0SHIFT 7 06 SHIFT 7 28 Ñ 0,35 X10x -6 =5.675558573x10-19JĐổi sang eV: Chia tiếp cho e: Bấm chia  SHIFT 7 23 =Hiển thị: 3,542405358 eVVí dụ 2: Trong một ống Rơn-ghen. Biết hiệu điện thế giữa anôt va catôt l{U = 2.106 (V). H~y tìm bước sóng nhỏ nhất λmin của tia Rơn- ghen do ống ph|tra? .HD Giải: Ta có : Eđ =1 2mv = eU.2Khi êlectron đập v{o catôt : Ta có : ε ≤ eU. => hf =hc eU   hc.eU HVậy bước sóng nhỏ nhất của tia Rơn-ghen là : λmin =hc.eUBấm m|y tính:ph}n sốSHIFT 7 06 SHIFT 7 28 Ñ SHIFT 7 23 x 2 x10x - 6 =0,6199209377x10-12mVí dụ 3: Khối lượng của hạt104Be là mBe = 10,01134u, khối lượng củanơtron l{ mN = 1,0087u, khối lượng của proton l{ mP = 1,0073u. Tính độ hụtkhối, năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng của hạt nh}n 104 Be là baonhiêu?Hướng dẫn - Độ hụt khối: m   Z .mp  ( A  Z ).mN  mhn  = 4.1,0073u +6.1,0087u – 10,01134uBấm m|y tính: 4 SHIFT 7 01 + 6 SHIFT 7 02 - 10,01134 SHIFT 7 17 =Hiển thị: 1.158314842.10-28 kgĐổi sang u: chia tiếp cho u: bấn chia  SHIFT 7 17 =Hiển thị: 0,06975536222uNăng lượng liên kết l{ Wlk  mc2Bấm 1.1583.10-28 SHIFT 7 28 x2 = Hiển thị: 1,041028124p.10-11JĐổi sang MeV: chia tiếp cho e : Bấm chia  SHIFT 7 23  106 =Hiểnthị: 64,9767MeVBài tập áp dụngBài 1: (TN-2008): Giới hạn quang điện của đồng (Cu) l{ λ0 = 0,30 μm.Biết hằng số h = 6,625.10-34 J.s v{ vận tốc truyền |nh s|ng trong ch}n không c =3.108 m/s. Công tho|t của êlectrôn khỏi bề mặt của đồng l{A.6,625.10-19 J.B. 6,265.10-19 J.C. 8,526.10-19 J.D. 8,625.10-19 J.Bài 2: Một kim loại có công tho|t l{ 2,5eV. Tính giới hạn quang điện củakim loại đó : HA. 0,4969  mB. 0,649  mC. 0,325  mD. 0,229  mBài 3: Khối lượng nguyên tử của rađi Ra226 l{ m = 226,0254 u .a/ Tính ra kg của 1 mol nguyên tử Rađi , khối lượng 1 hạt nh}n , 1 mol hạt nh}nRađi?b/ Tìm khối lượng riêng của hạt nh}n nguyên tử cho biết b|n kính hạtnh}n được tính theo công thức : r = r0.A1/3 . với r0 = 1,4.10—15m , A l{ số khối .3.2.4. Giải pháp 4: Hướng dẫn HS sử dụng lệnh SOLVE trong máy tínhđể tìm nhanh đại lượng chưa biết.Giải pháp: Hướng dẫn HS sử dụng lệnh SOLVE.M|y Fx570ES Chỉ dùng trong COMP: MODE 1 ) SHIFT MODE 1 Màn hình: MathCác bước Chọn chế độNút lệnhBấm: MODE 1Dùng COMPChỉ định dạng nhập / xuất to|nMathNhập biến X (đại lượng cầntìm)Ý nghĩa- Kết quảCOMP là tính toán chungBấm: SHIFT MODE 1 M{n hình xuất hiện MathBấm: ALPHA )Nhập dấu =Bấm: ALPHA CALCChức năng SOLVE:Bấm: SHIFT CALC =M{n hình xuất hiện X.M{n hình xuất hiện dấu=Hiển thị kết quả X= .....Ví dụ:Một mẫumẫu24112411Na tại t=0 có khối lượng 48g. Sau thời gian t=30 giờ,Na còn lại 12g. Biết2411con là 1224Mg .Chu kì b|n r~ củaA: 15hB: 15ngàyNa l{ chất phóng xạ  - tạo th{nh hạt nh}n2411Na làC: 15phútD: 15giây HGiải: Ta dùng biểu thức m  m0 .2tTHay : m m02tTVới đại lượng chưa biết l{: T (T l{ biến X)Nhập m|y : 12  48.230XBấm: SHIFT CALC = (chờ khoảng thời gian 6s) Hiển thị: X= 15Chọn ATừ ví dụ này ta có thể suy luận cách dùng các biểu thức khác!!!Bài tập áp dụngABài 1. Phương trình phóng xạ của Pôlôni có dạng: 21084 Po  Z Pb   .Cho chukỳ b|n r~ của Pôlôni T=138 ng{y.Khối lượng ban đầu m 0 =1g. Hỏi sau baol}u khối lượng Pôlôni chỉ còn 0,707g?A: 69 ngàyB: 138 ngàyC: 97,57 ngàyD: 195,19 ngàyBài 2: Sau khoảng thời gian 1 ng{y đêm 87,5% khối lượng ban đầu củamột chất phóng xạ bị ph}n r~ th{nh chất kh|c. Chu kì b|n r~ của chất phóngxạ đó l{A. 12 giờ.B. 8 giờ.C. 6 giờ.D. 4 giờ. HChương IV: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢCKhi tiến h{nh hướng dẫn HS sử dụng m|y tính cầm tay v{o việc giải to|nvật lý 12 tôi đ~ thống kê ghi chép v{ thu được c|c kết quả sau:Bảng 3: Thống kê việc sử dụng MTCT của lớp 12A1 và 12A2trường THPT Phú Lương trong năm 2012 – 2013Biết sử dụng MTCTChưa biết sửNămLỚP2012 –2013SLdụng MTCTMức 1SLTLSL12A14436,82%4112A24424,55%7Mức 2TLSLTL93,1800%%15,91%79,5435%Bảng 4: Biểu hiện của mức độ tích cực trong hoạt động học tậpSố HS tham gia44BIỂU HIỆNTNĐC4342HS ph}n tích được b{i tập4042HS đưa ra được kết quả chính x|c sau khi ph}n tích b{i tập40413520HS nghiêm túc tập trung tích cực hoạt động trong học tập(Biểu hiện bằng dơ tay, đóng góp ý kiến xây dựng bài).Số HS tìm ra đ|p |n trước 2/3 thời gian quy định cho mộtb{i sau khi nhận b{i tập. HHS trình b{y được lời giải của b{i to|n. (Sau khi đ~ ph}n39tích c|ch giải)35Bảng 5 : Xếp loại học tập môn vật lý cả năm học.ĐiểmLớp Số HSTNĐiểm [...]... m/s A v= 343 m/s B v = 340 m/s C v = 337 m/s D v = 345 m/s 3.2.3 Giải pháp 3:Hướng dẫn HS sử dụng bảng các hằng số vật lý và giải các bài tập vật lý Giải pháp: Hướng dẫn HS sử dụng cách lấy hằng số vật lý đã được gán sẵn trong máy tính vào các bài toán liên quan Bảng c|c hằng số vật lý thông dụng trong chương trình vật lý 12 Hằng số vật lí Mã Cách nhập máy : số SHIFT 7 0 40 = Giá trị hiển thị Khối lượng... l{: N X B H 2.104 (F) A.R0= 50; C0=  C.R0= 100; C0= 104 (F)  104 B.R0= 50; C0= (F) 2. D.R0= 50;L0= 104 (F)  3.2.2 Giải pháp 2: Hướng dẫn HS sử dụng chức năng lập bảng giá trị của một hàm Giải pháp: Hướng dẫn HS sử dụng chức năng lập bảng giá trị của một hàm vào giải bài toán biện luận sóng cơ và sóng điện từ; bài toán giao thoa sóng cơ và bài sóng ánh sáng trắng và sự chồng chập của ánh... dao động thứ ba? ĐS: 6cm v{ 0rad Bài 3: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương,  cùng tần số theo c|c phương trình: x1  2cos(5 t  ) (cm) , x  2cos(5 t ) (cm) Vận 2 tốc của vật có độ lớn cực đại l{: A 10 2 cm / s B 10 2 cm / s C 10 cm / s D 10 cm / s Đ|p |n A 3.2.1.4 Giải pháp 1.4: Hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tay để giải các bài tập điện xoay chiều 3.2.1.4.1... có độ tự cảm L = 1/4 (H) thì cường độ dòng điện 1 chiều là 1A Nếu đặt v{o hai đầu đoạn mạch n{y điện áp u =150 2 cos120t (V) thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:  4 A i  5 2cos (120  t  )( A)  C i  5 2cos (120  t  )( A) 4  4 B i  5cos (120  t  )( A)  4 D i  5cos (120  t  )( A) Bài 2: Một đoạn mạch diện gồm R  50 mắc nối tiếp với cuộn d}y thuần cảm L  0,5 /  H Đặt hai đầu đoạn... SHIFT 2 3 = Hiển thị : 8 -/2 chọn A Bài tập áp dụng Bài 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương cùng tần số có phương trình dao động x1  8cos  2 t   / 2 cm  và x2  A2cos  2 t  2  cm  Phương trình dao động tổng hợp có dạng x  8 2cos  2 t   / 4  cm  Tính biên độ v{ pha ban đầu của vật thứ hai? ĐS: 8cm v{ 0 H Bài 2: Một vật tham gia đồng thời ba dao động th{n phần... )V Tính hệ số 12 ĐS: cos  công suất của đoạn mạch AB =0,72 3.2.1.4.2.2 Bài toán 2: (Viết biểu thức dòng điện chạy trong mạch) Cho mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn d}y có hệ số tự cảm L, điện trở trong r, tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Đặt v{o hai đầu mạch một điện |p xoay chiều điện |p u  Uocos t  u  Viết biểu thức dòng điện chạy trong mạch? Hướng dẫn giải: Áp dụng định luật... trình dao động x  A cos t    Ví dụ: Ví dụ 1: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 5cos(  t +  /3) (cm); x2 = 5cos  t (cm) Dao động tổng hợp của vật có phương trình A x = 5 3 cos(  t -  /4 ) (cm) B.x = 5 3 cos(  t +  /6) (cm) C x = 5cos(  t +  /4) (cm) D.x = 5cos(  t -  /3) (cm) Giải : Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ:... rad C.4,20cm; 1,15 rad D.8,80cm; 1,15 rad 3.2.1.3.2.2 Bài toán2: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số: x1  A1 cos t  1  và x2  A2 cos t  2  Biết dao động tổng hợp của vật x  A cos t    Tìm một trong hai dao động th{nh phần khi biết một dao động th{nh phần còn lại Phương pháp giải: x2  x  x1  A2 cos t  2  Thao tác máy tính B1: Bấm m|y:... 2cos(100 t   6 u AM = 100 2 s cos(100 t  ) (V) và u MB = 3 )(V) Giải: Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLX Chọn chế độ m|y tính theo R (Radian): SHIFT MODE 4 Tìm u AB ? Nhập 1 0 0 W 2 > SHIFT (-) SHIFT x10x SHIFT (-) - SHIFT x10x 3 > + 10 0 W 2 > 6 > SHIFT 2 3 = Hiển thị kết quả: 200- /12 Vậy uAB = 200 cos(100 t   12 ) (V) Ví dụ 2: Đoan mach AB co đien trơ thuan, cuon day thuan... 20.cos 100t   (V) 3  D   u AB  20.cos 100t   (V) 3  Giải: Bấm chọn MODE 2 trên m{n hình xuất hiện chữ: CMPLX Chọn chế độ m|y tính theo R (Radian): SHIFT MODE 4 Tìm uAB ? Nhập m|y:1 0 SHIFT (-) 0 + 1 0 W 3 > SHIFT (-) x10x SHIFT 2 > SHIFT 2 3 = Hiển thị kết quả: 20-/3  Vậy uC = 20 cos(100 t  ) (V ) Chọn D 3 Bài tập áp dụng Bài 1: Đặt điện |p xoay chiều v{o hai đầu đoạn mạch R, L thuần ... m/s 3.2.3 Giải pháp 3:Hướng dẫn HS sử dụng bảng số vật lý giải tập vật lý Giải pháp: Hướng dẫn HS sử dụng cách lấy số vật lý gán sẵn máy tính vào toán liên quan Bảng c|c số vật lý thông dụng chương... Nguyên sử dụng m|y tính casio fx 570ES plus giải to|n vật lý 3.2.1 Giải ph|p 1: Hướng dẫn học sinh sử dụng chức tính to|n với số phức việc giải c|c b{i to|n vật lý 3.2.1.1 Giải ph|p... kê việc sử dụng MTCT lớp 12A1 12A2 trường THPT Phú Lương năm 2 012 – 2013 Biết sử dụng MTCT Chưa biết sử Năm LỚP 2 012 – 2013 SL dụng MTCT Mức SL TL SL 12A1 44 6,82% 41 12A2 44 4,55% Mức TL SL TL
- Xem thêm -

Xem thêm: sử dụng casio fx500 giải vật lí 12, sử dụng casio fx500 giải vật lí 12,

Từ khóa liên quan