0

CONG THUC CAC THI TIENG ANH

2 6,692 225

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2015, 17:03

CÔNG THỨC CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH STT HIỆN TẠI Hiện đơn giản a. Thể khẳng định V S + V(s) V(es) b. Thể phủ định don’t S+ +V doesn’t c. Thể nghi vấn Do + S + V? Does QUÁ KHỨ Quá khứ đơn giản a. Thể khẳng định S + V(quá khứ đơn) - V(quá khứ đơn): V(ed) V(cột 2) b. Thể phủ định S + didn’t + V - didn’t = did not c. Thể nghi vấn Did + S + V? TƯƠNG LAI Tương lai đơn giản a. Thể khẳng định shall S+ +V will Hiện tiếp diễn a. Thể khẳng định am S+ is + V-ing are b. Thể phủ định am not S + isn’t + V-ing aren’t c. Thể nghi vấn Am Is + S + V-ing? Are Quá khứ tiếp diễn a. Thể khẳng định was S+ + V-ing were Tương lai tiếp diễn a. Thể khẳng định shall S+ + be + V-ing will b. Thể phủ định wasn’t S+ weren’t b. Thể phủ định shan’t S+ + be + V-ing won’t c. Thể nghi vấn Was + S + V-ing? Were c. Thể nghi vấn Shall + S + be + V-ing? Will Hiện hoàn thành a. Thể khẳng định have S+ + P2 has P2 = V(ed) V(cột 3) b. Thể phủ định haven’t S+ + P2 hasn’t c. Thể nghi vấn Have + S + P2? Has Hiện hoàn thành tiếp diễn a. Thể khẳng định have S+ + been + V-ing has b. Thể phủ định haven’t S+ + been + V-ing hasn’t c. Thể nghi vấn Have + S + been + V-ing? Has Quá khứ hoàn thành a. Thể khẳng định S + had + P2 Tương lai hoàn thành a. Thể khẳng định shall S+ + have + P2 will b. Thể phủ định shan’t S+ + have + P2 won’t c. Thể nghi vấn Shall + S + have + P2? Will + V-ing b. Thể phủ định S + hadn’t + P2 c. Thể nghi vấn Had + S + P2? Quá khứ hoàn thành tiếp diễn a. Thể khẳng định S + had + been + V-ing b. Thể phủ định S + hadn’t + been + V-ing c. Thể nghi vấn Had + S + been + V-ing? b. Thể phủ định shan’t S+ +V won’t c. Thể nghi vấn Shall + S + V? Will Tương lai hoàn thành tiếp diễn a. Thể khẳng định S+ shal l will + have + been + V-ing b. Thể phủ định S+ shan’ t won’t + have + been + V-ing c. Thể nghi vấn Shall + S + have + been + V-ing? Will . CÔNG THỨC CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH STT HIỆN TẠI QUÁ KHỨ TƯƠNG LAI 1 Hiện tại đơn giản a. Thể khẳng định S + V V(s) V(es) b. Thể
- Xem thêm -

Xem thêm: CONG THUC CAC THI TIENG ANH, CONG THUC CAC THI TIENG ANH,