Tuyệt phẩm công phá vật lí phiên bản mới nhất phần 2 điện xoay chiều chu văn biên

439 1.9K 11
Tuyệt phẩm công phá vật lí phiên bản mới nhất phần 2 điện xoay chiều  chu văn biên

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CHU VĂN BIÊN GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH BỔ TR KIẾN THỨC VẬT LÍ 12 oo k. co m .v n KÊNH VTV2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM tb PHIÊN BẢN MỚI NHẤT gv ie Phần II. ĐIỆN XOAY CHIỀU kh an  Cập nhật giải kênh VTV2  Các toán hay, lạ khó  p dụng giải toán nhiều công thức NHµ XT B¶N TỉNG HỵP THµNH PHè Hå CHÝ MINH MỤC LỤC GIẢI NHANH ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐỀ CỦA BỘ GD Chủ đề 1. MẠCH ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH CHỈ CÓ R, CHỈ CÓ L, CHỈ CÓ C . 32 .v n BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN . 42 BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỆN LƯNG . 49 m BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH RLC NỐI TIẾP 55 BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BIỂU DIỄN PHỨC 68 co BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG HƯỞNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN LỆCH PHA 80 k. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG SUẤT VÀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT . 91 oo BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIẢN ĐỒ VÉCTƠ . 104 BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN THAY ĐỔI CẤU TRÚC MẠCH, tb HỘP KÍN, GIÁ TRỊ TỨC THỜI 143 gv Chủ đề 2. ie BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ 172 MÁY ĐIỆN an BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU PHA 305 kh BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU PHA . 316 BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘNG CƠ ĐIỆN . 320 BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MÁY BIẾN ÁP 330 BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TUYỀN TẢI ĐIỆN 342 BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH 358 BÀI TẬP ĐỊNH LƯNG . 391 Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt GIẢI NHANH ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐỀ THI CỦA BỘ GIÁO DỤC 1. NĂM 2010 Câu (ĐH-2010): Đặt điện {p u = U0 cost vào hai đ}̀u c̣n cảm thu}̀n có đợ tự cảm L thì cường đợ dòng điện qua c̣n cảm là A. i  U0 L U0 C. i  L  cos  t    . 2   cos  t   B. i  D. i  . 2 U0 L U0 L    2    2 cos  t  cos  t   U0 cos  t   ZL  U    cos  t    Chän C.   L 2  m i . .v n Hướng dẫn Vì mạch L i trễ pha u l| /2 nên . u A. i    R   L   C   oo k. co Câu (ĐH-2010): Đặt điện áp u = U0cost v|o hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i l| cường độ dòng điện tức thời đoạn mạch; u1, u2 u3 l| điện áp tức thời hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện. Hệ thức l| B. i  u3 C. . gv R . ie u1 C. i  tb an Chỉ u1 pha với i nên i = u1 R D. i  u2 L . Hướng dẫn  Chän C. kh Câu (ĐH-2010): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số 50 Hz v|o hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C đến giá trị 10-4/(4) F hoặc 10-4/(2) F cơng suất tiêu thụ đoạn mạch có giá trị nhau. Giá trị L A. 1/(2) H. B. 2/ H. C. 1/(3) H. D. 3/ H. Hướng dẫn ZC1  C1  400; ZC2   100L  300  L   C2 Có P Z  Z 2 Z   200  L ZC1  ZC2  H   Chọn D. Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ kênh VTV2, tập – Chu Văn Biên Câu (ĐH-2010): Đặt điện áp u = U cost v|o hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, đoạn NB có tụ điện với điện dung C. Đặt 1 = 0,5(LC)-0,5. Để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN khơng phụ thuộc R tần số góc  B. 1 . A. 0,51/ . C. 1/ . D. 21. Hướng dẫn C  2L      R  ZL  ZL  ZC  1  Chọn B. LC 2  ZC  2ZL .v n R   ZL  ZC  co  R  ZL2 m URL  IZRL  U Câu (ĐH-2010): Mợt đoạn mạch AB gờm hai đoạn mạch AM và MB mắc nới k. tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thu}̀n 50  mắc nới tiếp với c̣n cảm thu}̀n có độ tự cảm 1/ (H), đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đởi oo được. Đặt điện {p u = U0cos100t (V) v|o hai đầu đoạn mạch AB . Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C cho điện áp hai đ}̀u đoạn mạch AB tb lệch pha /2 so với điện áp hai đ}̀u đoạn mạch AM. Gi{ trị C1 bằng B. 80/ (F). an Vì u  uAM nên: tan .tan AM  1  kh  ZC  125     C  ZC   C. 20/ (F). D. 10/ (F). Hướng dẫn gv ZL  L  100    ie A. 40/ (F). ZL  ZC ZL 100  ZC 100 .  1  .  1 R R 50 50 .105  F   Chän B. Câu (ĐH-2010): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V tần số khơng đổi v|o hai đầu A B đoạn mạch mắc nối thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N l| điểm nối cuộn cảm tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn khác khơng. Với C = C1 điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R có giá trị khơng đổi v| kh{c khơng thay đổi giá trị R biến trở. Với C = 0,5C1 điện áp hiệu dụng A N A. 200 V. B. 100 V. C. 100 V. D. 200 V. Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt Hướng dẫn UR UR  IR  C C1 U R   ZL  ZC1   R  ZL  ZC1   ZC1  ZL  ZC  2ZC1  2ZL  URL  IZRL R  ZL2 R   ZL  ZC  U R  ZL2 R   ZL  2ZL   U  200  V   Chọn A. .v n Câu (ĐH-2010): Tại thời điểm t, điện áp u = 200 cos(100t - /2) (trong B. 100 (V). C. -100 (V). Hướng dẫn D. 200 V. co A. 100 V. m u tính V, t tính s) có giá trị 100 (V) v| giảm. Sau thời điểm 1/300 (s), điện áp có giá trị oo k.    u t1   200 2cos  t1    100   5    Cách 1:   t1    t1    u '  200 sin  t1    t   2     ie  tb      200 2cos   t1   100  V   Chän C.  300      t1   300  u Cách 2: gv Khi u = 100 (V) v| giảm pha dao an động chọn: 1   . kh Sau thời điểm 1/300 (s) (tương ứng với góc qt  = t = 100/300 = /3) pha dao động:   1    2  u2  200 2cos  100  V   Chän C. Câu (ĐH-2010): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi v|o hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện, hai đầu biến trở hệ số cơng suất đoạn mạch biến trở có giá trị R1 UC1, UR1 cos1; biến trở có giá trị R2 giá trị tương ứng nói UC2, UR2 cos2. Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1. Giá trị cos1 cos2 là: Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ kênh VTV2, tập – Chu Văn Biên A. cos1 = 1/ , cos2 = 2/ . B. cos1 = 1/ , cos2 = 1/ . C. cos1 = 1/ , cos2 = 2/ . D. cos1 = 0,5/ , cos2 = 1/ . Hướng dẫn I U Z U  R  ZC C1 C2 2 1 R  Z  R  Z  UC  IZC  C C I  2I  Z  2Z R1 2 R 21  ZC R1   cos 1  R 21  Z C    Chọn C.  R2 cos     2 R  Z C  .v n R 22  ZC m R2  2U R2 R1 UR  IR    R  4R   ZC  2R   co U  2U k. U ie tb oo Câu (ĐH-2010): Nối hai cực m{y ph{t điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát. Khi rơto m{y quay với tốc độ n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch A. Khi rơto m{y quay với tốc độ 3n vòng/phút cường độ dòng điện gv hiệu dụng đoạn mạch (A). Nếu rơto m{y quay với tốc độ 2n vòng/phút cảm kháng đoạn mạch AB B. 2R/ . an A. 2R . C. R . D. R/ . Hướng dẫn kh Khi máy phát điện xoay chiều pha mắc với mạch RLC cường độ hiệu dụng: I E R   ZL  ZC   f  np    2f  ZL   L; ZC  C với  N2 f E   Khi n’ = kn E'  kE; Z'L  kZL ; Z'C   I'  kE Z   R   kZL  C  k    I' I k ZC k R   ZL  ZC   ZC   k  R   kZ L   Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt I' Áp dụng: I k R  ZL R   kZ L    3. R  ZL R   3Z L   ZL  R Khi tốc độ quay tăng lần cảm kh{ng tăng lần: Z 'L  2ZL  2R  Chọn B. 2. NĂM 2011 U  i2 I  . B. u2 U  i2 I 1. C. u2 U Hướng dẫn  i2 I m u2 2. co A. .v n Câu (ĐH-2011): Đặt điện áp u = U cost v|o hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I. Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i. Hệ thức liên hệ c{c đại lượng D. u2 U  i2 I  . oo k. u u  U cos t  cos t  u2 i2  U      Chän C.     I2 i  I cos  t    I sin t  i   sin t U 2    I gv ie tb Câu (ĐH-2011): Đặt điện áp u = U cos2ft (U khơng đổi, tần số f thay đổi được) v|o hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C. Khi tần số f1 cảm kháng dung kháng đoạn mạch có giá trị  . Khi tần số f2 hệ số cơng suất đoạn mạch 1. Hệ thức liên hệ f1 f2  ZL1 kh 1 2 B. f2 = 0,5f1 . an A. f2 = 2f1/ . ZC1  f1 f2  C. f2 = 0,75f1. D. f2 = 4f1/3. Hướng dẫn  f2  2f1  Chọn A. Câu (ĐH-2011): Lần lượt đặt c{c điện áp xoay chiều u1 = U cos(100t + 1); u2 = U cos(120t + 2) u3 = U cos(110t + 3) v|o hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp cường độ dòng điện đoạn mạch có biểu thức tương ứng là: i1 = I cos(100t); i2 = I cos(120t + 2/3) i3 = I’ cos(110t 2/3). So s{nh I v| I’, ta có: A. I = I’. B. I = I’ . C. I < I’. D. I > I’. Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ kênh VTV2, tập – Chu Văn Biên Hướng dẫn U Đồ thị I    R   L   C   theo  có dạng hình vẽ. Càng gần vị trí đỉnh dòng hiệu dụng lớn nên I’ > I  Chọn C. A. 450. B. 1800. co m .v n Câu (ĐH-2011): Một khung dây dẫn phẳng quay với tốc độ góc  quanh trục cố định nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay khung. Suất điện động cảm ứng khung có biểu thức e = E0cos(t + /2). Tại thời điểm t = 0, vectơ ph{p tuyến mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ góc C. 900.   NBS cos  t    oo  k. Hướng dẫn     e   '   NBS sin  t     E0 cos  t     / 2          /2    tb E0 D. 1500.  Chọn B. kh an gv ie Câu (ĐH-2011): Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số giá trị hiệu dụng khơng đổi v|o hai đầu đoạn mạch AB. Khi đoạn mạch AB tiêu thụ cơng suất 120 W có hệ số cơng suất 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện điện {p hai đầu đoạn mạch AM MB có giá trị hiệu dụng lệch pha /3, cơng suất tiêu thụ đoạn mạch AB trường hợp A. 75 W. B. 160 W. C. 90 W. Hướng dẫn  U2  M¹ch R1CR2 L céng h­ëng : P  R1  R   U  2  M¹ch R1 R2 L : P '  R  R cos   P cos   120 cos   D. 180 W. Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt Dùng phương ph{p véc tơ trượt, tam giác c}n AMB tính  = 300 nên: P'  120 cos2 300  90  W   Chän C. k. co m .v n Câu (ĐH-2011): Một học sinh quấn máy biến áp với dự định số vòng dây cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh n|y đặt v|o hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, dùng vơn kết x{c định tỉ số điện áp cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp 0,43. Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây tỉ số điện áp 0,45. Bỏ qua hao phí máy biến {p. Để máy biến {p dự định, học sinh phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp B. 84 vòng dây. oo A. 40 vòng dây. C. 100 vòng dây. D. 60 vòng dây. tb Hướng dẫn N2  0, 43N1  N1  1200   N2  N1  N2  24  0, 45N1  N  516 U1 N  24  n  0, 5N  516  24  n  0, 5.1200  n  60   Chọn D. gv ie U2 kh an Câu (ĐH-2011): Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost (U0 khơng đổi  thay đổi được) v|o hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L. Khi  = 1 hoặc  = 2 điện áp hiệu dụng hai tụ điện có giá trị. Khi  = 0 điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt cực đại. Hệ thức liên hệ 1, 2 0 A. 0   1  2  . C. 0  12 . B. 02  D. 02     22 . 1   .   2 2    Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ kênh VTV2, tập – Chu Văn Biên Hướng dẫn U UC  I.ZC  C    R   L   C   U  L R2 L2 C2 4    C  2 theo kiểu h|m tam thức bậc nên: 02  12  22  2  C    , UC phụ thuộc  Chọn B. B. 136 V. C. 64 V. Hướng dẫn D. 48 V.    U  URC , áp dụng hệ thức lượng tam k. UL max co A. 80 V. m .v n Câu (ĐH-2011): Đặt điện áp xoay chiều u = U cos100t v|o hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thấy giá trị cực đại 100 V v| điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 36 V. Giá trị U oo giác vng b2 = a.b’ ta được: U2  UL  UL  UC  ie tb  U2  100 100  36   U  80  V   Chọn A. an gv Câu (ĐH-2011): Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 = 40  mắc nối tiếp với tụ điện có điện dụng C = 0,25/ mF, đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt v|o A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM MB : kh uAM = 50 cos(100πt - 7π/12) (V) uMB = 150cos100πt (V). Hệ số cơng suất đoạn mạch AB A. 0,86. B. 0,84. C. 0,95. D. 0,71. Hướng dẫn ZC  C Z AB   40    u AB i  u  uMB     uMB  Z  AM u AM Z AM 10    u AM  AM     150  1     40  40i   50 2 7    12  Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ kênh VTV2, tập – Chu Văn Biên cơng suất tiêu thụ biến trở có gi{ trị lớn v| P0. Khi R = R2 cơng suất tiêu thụ mạch AB có gi{ trị lớn v| 2P0. Gi{ trị R2 A. 45,6 Ω. B. 60,8 Ω. C. 15,2 Ω. D. 12,4 Ω. Hướng dẫn k. co m .v n  U2 U2 P   P0   R max  2P0 PRr max    ZL  ZC   r  2r ZL  ZC     2 R  Z L  Z C  R1   ZL  ZC   r  76 R  r  762  R  60,8  ZL  ZC 2  r2  r  ZL  ZC    r  2R  76 Câu 71: Đặt điện {p xoay chiều 220 V – 50 Hz v|o hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 50 , cuộn cảm có cảm kh{ng 100  v| tụ điện có dung kháng ZC thay đổi. Điều chỉnh ZC 50 , 100 , 180  200  điện {p hiệu dụng tụ UC1, UC2, UC3 UC4. Trong số c{c điện {p hiệu dụng nói gi{ trị lớn l| A. UC1. B. UC2. C. UC3. D. UC4. Hướng dẫn oo tb 1 ZC0 1 ZC1  50 1  0,02  1 ZC2  100 1  0,01 ZL 1   125   0,008  1 1 R  ZL2 ZC3  180  0,0056  1 1 ZC4  200  0,005 ie 1 1 Cµng gÇn ®Ønh UC cµng lín  vµ ZC3 gÇn ZC0 h¬n 1 1 1 ZC2  Z'C2 1001  Z'C2 1  1251   Z'C2  0,006 2 an 1 ZC0  gv nªn chØ cÇn so s¸nh UC2 vµ UC3 .   kh 1 1 1  ZC3 n»m ngoµi Z'C2 ; Z C2  U C3 bÐ h¬n Câu 72: Đoạn mạch nối tiếp AB gồm tụ điện có điện dung 1/(6) mF, cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,3/ H có điện trở r = 10  v| biến trở R. Đặt v|o điện {p xoay chiều có tần số f thay đổi. Khi f = 50 Hz, thay đổi R điện {p hiệu dụng tụ cực đại l| U1. Khi R = 30 , thay đổi f điện {p hiệu dụng tụ cực đại l| U2. Tỉ số U1/U2 A. 1,58. B. 3,15. C. 0,79. D. 6,29. Hướng dẫn UC1  IZC  UZC  R  r    ZL  ZC   424  max U.60   10    30  60   0,6 10U Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt .v n  L R  r   10 14 Z'  C  U   C1  1,58  L UC2  1800 4,5 C UC2  UL max  U.  U.    R  r  Z' 40.10 14 14 Câu 73: Cho mạch điện xoay chiều RLC với R l| biến trở v| cuộn d}y có điện trở r = 10 . Khi R = 15  R = 39  cơng suất to|n mạch l| nhau. Để cơng suất to|n mạch cực đại R A. 27 . B. 25 . C. 32 . D. 36 . Hướng dẫn   U2 R  r  R  r        P P   2  R  r    ZL  ZC   R r R r  Z Z 2   L C     U  Pmax   R  r  ZL  ZC  ZL  ZC    R0  r    R1  r  R  r  k. co m U2  R  r  oo R0  10  15  10  39  10   R  25 kh an gv ie tb Câu 74: Đặt điện {p u = U cost (V) v|o hai đầu đoạn mạch mắc nối thứ tự gồm cuộn cảm v| tụ điện có dung kh{ng ZC thay đổi. Khi ZC = ZC1 điện {p hiệu dụng tụ đạt cực đại v| gi{ trị cực đại 500 (V). Khi ZC = 0,4ZC1 dòng điện trễ pha /4 so với điện {p hai đầu đoạn mạch. Gi{ trị U A. 100 (V). B. 50 (V). C. 100 (V). D. 50 (V). Hướng dẫn Z  ZC2  tan 2  L  tan  ZC2  ZL  R R U U UC  I.ZC  .ZC  1 R   ZL  ZC  R  ZL2 .  2.ZL . 1 ZC ZC    R  ZL2 ZC1   2,5ZC2 ZL    U R  ZL2  100 UCmax   R 425 Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ kênh VTV2, tập – Chu Văn Biên .v n  R  ZL2 ZC1   2,5ZC2  2,5  ZL  R   ZL  2R ZL    U R  ZL2 U R  4R  500   500  U  100  V  UCmax   R R Câu 75: Một đoạn mạch R-L-C mắc nối tiếp. Đặt v|o hai đầu đoạn mạch điện {p xoay chiều có gi{ trị hiệu dụng U, tần số thay đổi được. Tại tần số 80 Hz điện {p hai đầu cuộn d}y cảm cực đại, tần số 50 Hz điện {p hai tụ cực đại. Để cơng suất mạch cực đại ta cần điều chỉnh tần số đến gi{ trị A. 10 Hz. B. 20 10 Hz. C. 10 40 Hz. D. 10 Hz. Hướng dẫn co m   Z  L  R  UL max  ZC   C  Z       1   C LC  U  Z   L  Z  L   C max  UR max  2  ch  LC ie tb oo k.  ch  12  fch  f1f2  20 10 Câu 76: Đặt điện {p xoay chiều v|o hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn d}y cảm L = 2/ H v| tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C1 = 0,1/ mF dòng điện trễ pha /4 so với điện {p hai đầu đoạn mạch. Khi C = C1/2,5 điện {p hiệu dụng hai tụ cực đại. Tính tần số góc dòng điện. A. 200 rad/s. B. 50 rad/s. C. 100 rad/s. D. 10 rad/s. Hướng dẫn kh an gv ZL  ZC1    tan  R  ZL  ZC1 C  C1  tan 1  R  C C   Z  2,5Z C2 C1  2,5   2  U  max  Z  R  ZL  2,5Z   ZL  ZC1   ZL  ZL  C2 C1  C ZL ZL ZC1  4  2 10   LC        100  rad / s     Câu 77: Đặt điện {p xoay chiều v|o hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn d}y cảm L v| tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C1 dòng điện sớm pha /4 so với điện {p hai đầu đoạn mạch. Khi C = C1/6,25 điện {p hiệu dụng hai tụ cực đại. Tính hệ số cơng suất mạch AB đó. A. 0,14. B. 0,71. C. 0,8. D. 0,9. 426 Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt C  C1  tan 1  C  ZL  ZC1 R Hướng dẫn   tan  ZC1  ZL  R C1  ZC2  6,25ZC1  6,25  ZL  R  6,25  UC  max  ZC2   ZC2  R  ZL2 R  ZL2 R  6,25  ZL  R    ZL  ZL ZL 50R R R  0,14 R 50R  R      7 Câu 78: Đặt điện {p xoay chiều u = U0cost (U0 khơng đổi v|  thay đổi được) v|o hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L v| tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L. Khi  = 1  = 2 = 21 điện {p hiệu dụng hai tụ điện có gi{ trị. Khi  = 50 rad/s điện {p hiệu dụng hai tụ điện đạt cực đại. Tính 1. A. 25 rad/s. B. 10 10 rad/s. C. 100/3 rad/s. D. 12,5 10 rad/s. Hướng dẫn 2 2 0  1  2  50  2,51  1  10 10  rad / s  Câu 79: Đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở, tụ điện có điện dung 0,1/ mF cuộn cảm có độ tự cảm 1/ H. Nếu đặt c{c điện áp xoay chiều sau đ}y v|o hai đầu đoạn mạch cường độ hiệu dụng mạch lớn ứng với điện áp nào? A. u = U0cos(105t) V. B. u = U0cos(85t) V. C. u = U0cos(95t) V. D. u = U0cos(70t) V. Hướng dẫn    100 rad / s    LC  Cµng gÇn vÞ trÝ céng h­ëng I cµng lín  chØ cÇn so s¸nh   95 rad / s  vµ 4  105 rad / s.  02  3  '3   100 2  95 '3   '3  105,3  4  I  I Câu 80: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM v| MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm tụ điện C nối tiếp với điện trở R, đoạn MB có cuộn cảm L. Đặt v|o AB điện {p xoay chiều có tần số góc  thay đổi điện {p tức thời AM v| MB ln ln lệch pha /2. Khi mạch cộng hưởng điện {p AM v| MB có gi{ trị hiệu dụng. Khi  = 1 điện {p AM có gi{ trị hiệu dụng U1 v| trễ pha so với điện {p AB góc 1. Khi  = 2 điện {p hiệu dụng AM l| U2 v| điện {p tức R   ZL  ZC2    kh an gv ie tb  oo k. co m .v n cos   427 Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ kênh VTV2, tập – Chu Văn Biên thời AM lại trễ pha điện {p AB góc 2. Biết 1 + 2 = /2 U1 = 0,75U2. Tính hệ số cơng suất mạch ứng với 1 2. A. 0,75 0,75. B. 0,45 0,75. C. 0,75 0,45. D. 0,96 0,96. Hướng dẫn Khi céng h­ëng UAM  UMB  UR  Ur UR AM  MB  tan  Ur AM MB .v n UR   AM  Tr­êng hỵp bÊt k× :   tan   Ur  cos  MB      2  90  cos  sin 2 sin   k. A L, r R B M A oo C co m U  U TH : cos 1  2 U2   U  U  U1   U2  0,75      0,6    U TH : cos   U2  sin 1  U   U   U  cos 1  0,6  cos 1  0,96  cos 2  0,8  cos 2  0,96 B A tb  I  UL  UR ie  UC  Ur  UC  B   I   UL   UR  r kh an gv U M M Câu 81: Một mạch xoay chiều RLC nối tiếp có tần số f dòng điện thay đổi được. Khi f = 12,5 Hz v| f = 50 Hz cơng suất tiêu thụ mạch nhau. Thay đổi f cho cơng suất to|n mạch lớn thời gian s có lần cường độ dòng điện qua mạch 0? A. 50. B. 15. C. 25. D. 75. Hướng dẫn 2      P1  P2  I1  I  R   1L    R   2 L    12  1C  2 C  LC     U R P  I R   max  2   2  12  LC  R   L    C     f  f f  25  Hz  12   Trong chu k × dßng ®iƯn = hai lÇn   Trong s dßng ®iƯn = lµ 25.2 = 50 lÇn 428 Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt Câu 82: Hiệu suất qu{ trình truyền tải điện d}y dẫn nhơm l| 92,0%. Biết điện trở suất đồng nhỏ điện trở suất nhơm 1,47 lần. Nếu dùng d}y dẫn đồng kích thước với d}y dẫn nhơm nói để thay d}y nhơm truyền tải điện hiệu suất truyền tải điện l| A. 92,5%. B. 93,3%. C. 94,6%. D. 97,5%. Hướng dẫn .v n PR1  1  H1  U2 cos2   H1 R1  0,92      1,47  H2  0,946  PR  H R  H2 2 1  H2   U2 cos2   Câu 83: Một m{y biến {p có lõi đối xứng gồm n nh{nh có hai nh{nh m quấn hai cuộn d}y. Khi mắc cuộn d}y v|o điện {p xoay chiều co c{c đường sức từ sinh khơng bị tho{t ngo|i v| chia cho hai nh{nh lại. Khi mắc cuộn v|o điện {p hiệu dụng U cuộn k. để hở có điện {p hiệu dụng U2. Khi mức cuộn với điện {p hiệu dụng U2 điện {p hiệu dụng cuộn để hở l| B. U(n – 1)–2. C. Un–2. oo A. U(n + 1)–2. D. U(n – 1)–1. Hướng dẫn  1    n  1    1      n  1   U U' U .U' 1 U  2   2   U'2  2 U1 .U'1  n  1 U.U  n  1  n  1 an gv ie tb U N2 '2 N2   U1 N1'1  n  1 N1 U'2 N1'2 N1   ' U'1 N2 1  n  1 N Câu 84: Nối hai cực m{y ph{t điện xoay chiều pha với đoạn mạch kh AB gồm R, cuộn cảm L v| C mắc nối tiếp. Khi rơto m{y quay với tốc độ n1 vòng/phút n2 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng v| tổng trở mạch đoạn mạch AB l| I1, Z1 I2, Z2. Biết I2 = 4I1 Z2 = Z1. Để tổng trở đoạn mạch AB có gi{ trị nhỏ rơto m{y phải quay với tốc độ 480 vòng/phút. Gi{ trị n1 n2 l| A. 300 vòng/phút 768 vòng/phút. B. 120 vòng/phút 1920 vòng/phút. C. 360 vòng/ phút 640 vòng/phút. D. 240 vòng/phút 960 vòng/phút. 429 Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ kênh VTV2, tập – Chu Văn Biên Hướng dẫn kh an gv ie tb oo k. co m .v n  2  41  n  4n1  np 2  f      f  Z  R   L      1  60 Z1  Z2 C    2 L      1L   I  4I 2 C 1C  E  N2f  E  I  Z   12  0,25 LC  Z  Céng h­ëng  02  LC  1  0,50  n1  0,5n  240  n  4n1  960 Câu 85: Đoạn mạch nối tiếp AB gồm điện trở R = 100 , cuộn d}y cảm có L = 2/ H nối tiếp v| tụ điện có điện dung C = 0,1/ mF. Nối AB với m{y ph{t điện xoay chiều pha gồm 10 cặp cực (điện trở khơng đ{ng kể). Khi roto m{y ph{t điện quay với tốc độ 2,5 vòng/s cường độ dòng điện hiệu dụng mạch l| A. Thay đổi tốc độ quay roto mạch có cộng hưởng. Tốc độ quay roto v| cường độ dòng điện hiệu dụng l| A. 2,5 vòng/s A. B. 25 vòng/s A. C. 25 vòng/s 2 A. D. 2,5 vòng/s 2 A. Hướng dẫn f  np  25Hz     f  50    E ZL  L  100; ZC   200  I   E  200  V   C R   ZL  ZC   N2f E   Céng h­ëng  2f 'L   f '  25 2Hz  f  n'  n  2,5  v / s  2f 'C E' E'  E  200  V   I'   2A R Câu 86: Một m{y biến {p có lõi đối xứng gồm bốn nh{nh có hai nh{nh quấn hai cuộn d}y. Khi mắc cuộn d}y v|o điện {p xoay chiều c{c đường sức từ sinh khơng bị tho{t ngo|i v| chia cho hai nh{nh lại. Khi mắc cuộn (có 1000 vòng) v|o điện {p hiệu dụng 60 V cuộn để hở có điện {p hiệu dụng l| 40 V. Số vòng d}y cuộn l| A. 2000 vòng. B. 200 vòng. C. 600 vòng. D. 400 vòng. Hướng dẫn 1 U N ' N2 40   '2    N2  2000 1 U1 N11 60 3.1000 Câu 87: Điện {p hiệu dụng hai cực trạm ph{t điện cần tăng lên lần để giảm cơng suất hao phí đường d}y tải điện 100 lần, 2  430 Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt tb oo k. co m .v n với điều kiện cơng suất truyền đến tải tiêu thụ khơng đổi? Biết chưa tăng điện {p, độ giảm điện đường d}y tải điện 5% điện {p hiệu dụng tải. Coi cường độ dòng điện mạch ln pha với điện {p đặt lên đường d}y. A. 9,5286 lần. B. 8,709 lần. C. 10 lần. D. 9,505 lần. Hướng dẫn U 5% 1  a%  U   5%  21  P  a%UI  21 UI  20  P UI  tieu _ thu    a%  UI  21   I a%UI I UI   U'.  P'tieu _ thu  U'. n 21 100 n 100  P'tieu _ thu  Ptieu _ thu  U'  9,5286U Câu 88: Đoạn mạch nối tiếp AB gồm điện trở R = 100 , cuộn d}y cảm có L = 2/ H nối tiếp v| tụ điện có điện dung C = 0,1/ mF. Nối AB với m{y ph{t điện xoay chiều pha gồm 10 cặp cực (điện trở khơng đ{ng kể). Khi roto m{y ph{t điện quay với tốc độ 2,5 vòng/s cường độ dòng điện hiệu dụng mạch l| A. Thay đổi tốc độ quay roto cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt cực đại. Tốc độ quay roto v| cường độ dòng điện hiệu dụng l| A. 2,5 vòng/s A. B. 10/ vòng/s 8/ A. C. 25 vòng/s A. D. 2,5 vòng/s 2 A. Hướng dẫn kh an gv ie  f  np  25Hz    2f  50  E1   200  I1   E1  200  V  ZL  L  100; ZC  2  C  R   ZL  ZC  N2f  E   §Ỉt n  xn1 xE 2x I    max 2 1 Z 4 3 1   x   R   xZL  C  x x x x      x  I max  A; n  xn1  v / s x Câu 89: Một m{y ph{t điện xoay chiều pha có điện trở khơng đ{ng kể, mắc v|o đoạn mạch nối tiếp RLC. Khi tốc độ quay rơto n1 n2 cường độ hiệu dụng mạch có gi{ trị. Khi tốc độ quay rơto n0 cường độ hiệu dụng mạch cực đại. Chọn hệ thức đúng. A. n0 = (n1n2)0,5. B. n02 = 0,5(n12 + n22). 431 Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ kênh VTV2, tập – Chu Văn Biên C. n0–2 = 0,5(n1–2 + n2–2). D. n0 = 0,5(n1 + n2). Hướng dẫn f  np    2f  2pn E N  I  E0 N0  Z E     N 2 R   L   C   b   2  2  a  1 1         0  1 2   L R2    b 1       0 2a  C  2 C2 4   .v n I  1 1       n1 n  Câu 90: Điện truyền tải từ nh| m{y ph{t điện đến nơi tiêu thụ. Nếu dùng m{y tăng {p có tỉ số vòng d}y N2/N1 = N2/N1 = nơi tiêu thụ đủ điện cho 192 m{y hoạt động v| 198 m{y hoạt động. Nếu đặt c{c m{y tai nh| m{y điện cung cấp đủ điện cho A. 280. B. 220. C. 250. D. 200. Hướng dẫn m n02 oo k. co  kh an gv ie tb   P2 R P   192P0   2 16U cos  P R   Ptt  P  P  P    P  200P0  U cos   P R  P  64U2 cos2   198P0    Câu 91: Điện truyền từ m{y tăng {p đặt A tới m{y hạ {p đặt B d}y đồng tiết diện tròn đường kính cm với tổng chiều d|i 200 km. Cường độ dòng điện d}y tải l| 50 A, c{c cơng suất hao phí đường d}y tải 5% cơng suất tiêu thụ B. Bỏ qua hao phí c{c m{y biến {p, coi hệ số cơng suất c{c mạch sơ cấp v| thứ cấp 1, điện trở suất đồng l| 1,6.10–8 m. Điện {p hiệu dụng m{y thứ cấp m{y tăng {p A l| A. 43 kV. B. 42 kV. C. 40 kV. D. 20 kV. Hướng dẫn  l l 200.103 8 R      1,6.10 .  41     S   0,5.0,012   0,5d    I1R 50.41   41000  V  P  I1 R  0,05PB  0,05U1I1  U1  0,05 0,05   §iƯn ¸p ®­a lên ®­êng d©y ë A :  U  U1  I1R  41.10  50.41  43050  V   43  kV  432 Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt co m U  §Ĩ hë ®Çu B : 2x  R  I  75  R  75  2x  R.  200  2x  U 500     §o¶n m¹ch ®Çu B : 2x  R   200  2x  I   x AB  25km  AC  100   75  2x  200  2x  500  2x    x  25 275  4x .v n Câu 92: Một đường d}y tải điện hai điểm A, B c{ch 100 km. Điện trở tổng cộng đường d}y l| 200 . Do d}y c{ch điện khơng tốt nên điểm C n|o đường d}y có tượng rò điện. Để ph{t vị trí điểm C, người ta dùng nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở khơng đ{ng kể. Khi l|m đoản mạch đầu B cường độ dòng điện qua nguồn l| 0,168 A. Khi đầu B hở cường độ dòng điện qua nguồn l| 0,16 A. Điểm C c{ch đầu A đoạn A. 25 km. B. 50 km. C. 75 km. D. 85 km. Hướng dẫn x k. R 100  x B tb x oo A 100  x kh an gv ie Câu 93: Một m{y biến {p có lõi đối xứng gồm ba nh{nh có hai nh{nh quấn hai cuộn d}y. Khi mắc cuộn d}y v|o điện {p xoay chiều c{c đường sức từ sinh khơng bị tho{t ngo|i v| chia cho hai nh{nh lại. Khi mắc cuộn v|o điện {p hiệu dụng 60 V cuộn để hở có điện {p hiệu dụng U2. Khi mắc cuộn với điện {p hiệu dụng U2 điện {p hiệu dụng cuộn để hở l| A. 15 V. B. 60 V. C. 30 V. D. 40 V. Hướng dẫn U1 U'1 60 U .  U2 U'2  .  U2 U'2  U'2  15V n 1 n 1 2 Câu 94: Một thiết bị điện đặt điện {p xoay chiều u = 200cos100t (V), t tính gi}y (s). Thiết bị hoạt động điện {p tức thời có gi{ trị khơng nhỏ 110 (V). X{c định thời gian thiết bị hoạt động s. A. 0,0126 s. B. 0,0063 s. C. 0,63 s. D. 1,26 s. Hướng dẫn u 1 110 t T  arccos  arccos  0,0126  s   U0 100 200 t1s  f.t T  0,63  s  433 Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ kênh VTV2, tập – Chu Văn Biên Câu 95: Một m{y ph{t điện xoay chiều pha có cặp cực, mạch ngo|i nối với mạch RLC nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,4/H, tụ điện C v| điện trở R. Khi m{y ph{t điện quay với tốc độ 750 vòng/phút dòng điện hiệu dụng qua mạch l| A; m{y ph{t điện quay với tốc .v n độ 1500 vòng/phút mạch có cộng hưởng v| dòng điện hiệu dụng qua mạch l| A. Gi{ trị điện trở R v| tụ điện C l| B. R = 30 Ω; C = 1/ mF. C. R = 15 Ω; C = 2/ mF. D. R = 305 Ω; C = 0,4/ mF. co Hướng dẫn m A. R = 25 Ω; C = 1/(25) mF. tb oo k.  np f  60  12,    2f  25  1 E   I  ZL  L  10; Z C  C 25C  R   ZL  ZC  N2f  E    E  R   10  ZC   V  ie n'  2n  Céng h­ëng an gv ZC ZC 1 3  2ZL   2.10   ZC  40  C  25.80   .10 F   2 2E 2. R  10  ZC   I'     R  30  R R kh Câu 96: Động khơng đồng pha mắc hình sao, động hoạt động bình thường điện {p 200 V cơng suất tiêu thụ động 1620 W v| hệ số cơng suất l| 0,9 cho pha. Pha ban đầu dòng điện c{c cuộn d}y 1, v| l| 0, 2/3 –2/3. V|o thời điểm dòng điện cuộn có gi{ trị i1 = A v| tăng dòng điện cuộn v| tương ứng A. 1,55 A A. B. –5,80 A 1,55 A. C. 1,55 A –5,80 A. D. A –6 A. 434 Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt Hướng dẫn tb oo k. co m .v n P 1620  UI cos    200I.0,9  I   A  3   i1  cos  t   vµ ®ang t¨ng  t    2     i  cos  t    1,55A     2   i  cos  t    5,80A    Câu 97: Cuộn sơ cấp m{y tăng A nối với nguồn v| B l| m{y hạ có cuộn sơ cấp nối với đầu m{y tăng A. Điện trở tổng cộng d}y nối từ A đến B l| 100 . M{y B có số vòng d}y cuộn sơ cấp gấp 10 số vòng d}y cuộn thứ cấp. Mạch thứ cấp m{y B tiêu thụ cơng suất 100KW v| cường độ hiệu dụng mạch thứ cấp l| 100 A. Giả sử tổn hao c{c m{y biến A v| B l| khơng đ{ng kể. Hệ số cơng suất c{c mạch 1. Điện {p hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp máy A A.11000 V. B. 10000 V. C. 9000 V. D. 12000 V. Hướng dẫn N2  N I1  N  I  I1  I . N  100. 10  10  A  M¸y B :  P  P  U I  P  U .10  100.10  U  10  V  1 1  §iƯn ¸p ®­a lª n ®­êng d©y ë A : U  I1R  U  U1  10.100  U  10 kh an gv ie  U  11000  V  Câu 98: Một d}y dẫn đường kính 0,5 mm dùng l|m cầu chì điện xoay chiều. D}y chịu cường độ dòng điện hiệu dụng tối đa l| A. Biết nhiệt lượng toả mơi trường xung quanh tỉ lệ thuận với diện tích mặt ngo|i dây. Nếu d}y có đường kính mm d}y chịu cường độ dòng điện hiệu dụng tối đa l| A. 32 A. B. 12 A. C. 24 A. D. A. Hướng dẫn 4l  1,5 1,5 Q  kd1l  R1I1 t   d2 I1 t  d2  d2 d12 I 22       I  I    1  0,5   24A d1 d22 I12    d1  Q  kd2 l  R I 22 t   4l I 22 t  d22 Câu 99: Nếu tốc độ quay roto tăng thêm vòng/s tần số dòng điện máy phát tăng từ 60 Hz đến 70 Hz suất điện động hiệu dụng máy ph{t thay đổi 40 V so với ban đầu. Hỏi tiếp tục tăng tốc độ roto thêm vòng/s suất điện động hiệu dụng máy phát bao nhiêu? A. 320 V. B. 240 V. C. 280 V. D. 400 V. 435 Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ kênh VTV2, tập – Chu Văn Biên Hướng dẫn oo k. co m .v n  f1  np  60Hz  n     f  np  f2   n  1 p  70Hz  p  10   f3   n   p  80Hz   N2   f2  f1   10.N2   E2  E1    40  2 E  E0  N2f     2 E  N2f3   8. 10.N2  320  V    2  Câu 100: Cần truyền tải cơng suất điện v| điện áp định từ nh| m{y đến nơi tiêu thụ dây dẫn có đường kính dây d. Thay dây truyền tải điện dây khác chất liệu có đường kính 2d hiệu suất tải điện 91%. Hỏi thay dây truyền tải loại dây chất liệu có đường kính 3d hiệu suất truyền tải điện l| bao nhiêu? A. 96%. B. 94%. C. 92%. D. 95%. Hướng dẫn l l P R  H    91% 4 R   S    0,5d 2  U cos        P R P H  P  P   H   R 9 2 2  P U cos  U cos   an gv ie tb  9H2  4H1   H2  0,96 Câu 101: Một m{y biến {p lý tưởng, cuộn sơ cấp N1 = 1000 vòng nối v|o điện {p hiệu dụng khơng đổi U1 = 400 V. Thứ cấp gồm cuộn N2 = 50 vòng, N3 = 100 vòng. Giữa đầu N2 đấu với điện trở R = 40 , đầu N3 đấu với điện trở R’ = 10 . Coi dòng điện v| điện {p ln pha. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy cuộn sơ cấp l| A. 0,150 A. B. 0,450 A. C. 0,425 A. D. 0,015 A. Hướng dẫn Psc  Ptc  U1I1  U2 I  U3 I kh U N2   0,05  U2   U3  U1 N1  I1  U1   U1     U1  R  U1  R ' U  N3  0,1 U1 N1 1 I1  400  0,5 2  400  0,12  0,425V 40 10 Câu 102: Một m{y biến {p lí tưởng lúc sản xuất có tỉ số điện {p hiệu dụng cuộn sơ cấp v| thứ cấp 2. Sau thời gian sử dụng lớp c{ch điện nên có x vòng d}y cuộn thứ cấp bị nối tắt, tỉ số điện {p hiệu dụng cuộn sơ cấp v| thứ cấp 2,5. Để x{c định x người ta quấn 436 Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt .v n thêm v|o cuộn thứ cấp 135 vòng d}y thấy tỉ số điện {p hiệu dụng cuộn sơ cấp v| thứ cấp 1,6. Số vòng d}y bị nối tắt l| A. x = 50 vòng. B. x = 60 vòng. C. x = 80 vòng. D. x = 40 vòng. Hướng dẫn   N2  N1  N1  10x   U2 N  x  N  N2  5x N2  N1   2,5  U1   1 N2  x  135  1,6 N1  5x  x  135  1,6 10x  x  60  kh an gv ie tb oo k. co m Câu 103: Trong qu{ trình truyền tải điện xa, cuối đường d}y dùng m{y hạ lí tưởng có tỉ số vòng d}y 2. Điện {p hiệu dụng hai cực trạm ph{t điện cần tăng lên lần để giảm cơng suất hao phí đường d}y tải điện 100 lần, với điều kiện cơng suất truyền đến tải tiêu thụ khơng đổi? Biết chưa tăng điện {p, độ giảm điện đường d}y tải điện 15% điện {p hiệu dụng tải tiêu thụ. Coi cường độ dòng điện mạch ln pha với điện {p đặt lên đường d}y. A. 10,0 lần. B. 7,5 lần. C. 8,7 lần. D. 9,3 lần. Hướng dẫn  §é gi¶m thÕ trª n ®­êng d©y : U  0,15U  0,075U1  0,075  U  U   U  U 43 C«ng st hao phÝ trª n ®­êng d©y : P  I R  UI  UI 43 40  C«ng st nhËn ®­ỵc ci ®­êng d©y : Ptieu _ thu  UI  UI  UI 43 43 P  §Ĩ c«ng st hao phÝ gi¶m 100 lÇn ( P'  = UI ) th × c­êng 100 4300 ®é dßng ®iƯn gi¶m 10 lÇn (I' = 0,1.I) vµ c«ng st nhËn ®­ỵc ci ®­êng d©y lóc nµy lµ : P'tieu _ thu  U'I' P'  U'.0,1I  UI 4300 P'tieu _ thu Ptieu _ thu 40   U'.0,1I  UI  UI  U'  9,3U 4300 43 Câu 104: Cuộn sơ cấp m{y biến {p có N1 = 1000 vòng v| cuộn thứ cấp có N2 = 2000 vòng. Hiệu điện hiệu dụng cuộn sơ cấp l| U1 = 110 V cuộn thứ cấp để hở l| U2 = 216 V. Tỉ số điện trở R v| cảm kh{ng ZL cuộn sơ cấp l| A. 0,19. B. 0,15. C. 0,1. D. 1,2. 437 Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ kênh VTV2, tập – Chu Văn Biên Hướng dẫn N1 1000  UL1 N1  U  N  UL1  U2 . N  216. 2000  108  V  2   2 2 2 U1  UL1  UR  110  108  UR  UR  20,88  V   U R 20,88   R   0,19 Z U 108  L L1 Câu 105: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối thứ tự (cuộn cảm thuần). Điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để điện {p .v n hai đầu C l| lớn nhất. Khi điện {p hiệu dụng hai đầu điện trở R l| 100 V. Khi điện {p tức thời hai đầu đoạn mạch l| 100 V điện {p m tức thời hai đầu đoạn mạch chứa điện trở v| cuộn cảm l| –100 V. A. 50 V. B. 615 V. C. 200 V. Hướng dẫn D. 300 V. oo k.  u   u 2 RL     1   U 2 U 2  U   RL 1   U2  U2  U2  RL R tb  UC max  URL co Tính trị hiệu dụng điện {p hai đầu đoạn mạch AB. gv ie  100 2  100 2     1  URL   U    U  200V 1   U  U2  100 2.2  RL an Câu 106: Một động điện xoay chiều có điện trở d}y l| 20 , mạch điện có điện {p hiệu dụng 220 V sản cơng suất học 178 W. Biết hệ số kh cơng suất động l| 0,9 v| cơng suất hao phí nhỏ cơng suất học. Cường độ dòng hiệu dụng chạy qua động l| A. 0,25 A. B. 5,375 A. C. A. Hướng dẫn UI cos   P' I R  220.I.0,9  178  I .20 I  8,9(A)  Ptn  I R  5,3752.32  1584,2W  178W  I  1(A) 438 D. 17,3 A. Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt Câu 107: Mạch RLC mắc v|o m{y ph{t điện xoay chiều. Khi tốc độ quay roto l| n (vòng/phút) cơng suất l| P hệ số cơng suất 0,5 . Khi tốc độ quay roto l| 2n (vòng/phút) cơng suất l| 4P. hỏi Khi tốc độ quay roto n (vòng/phút) cơng suất bao nhiêu? A. 3P. B. P . C. 9P. D. 4P. Hướng dẫn .v n  R 2 cos     ZL  ZC   R 2 f  np    2f  2 R   ZL  ZC     N2f  E2 R E   2  P  I R   R   ZL  ZC   kh an gv ie tb oo k. co m  R   ZL  ZC  ZC 2  4  22  2Z   L  R    Z R   2ZL  C      R   ZL  ZC  P'  k2   Z  2R; Z  R  C L P Z  2 R   kZL  C  R   ZL  ZC   P'' k   4  P 2 ZC    R   2ZL   2   Câu 108 (ĐH 2012): Từ trạm ph{t điện xoay chiều pha đặt vị trí M, điện truyền tải đến nơi tiêu thụ N, c{ch M 180 km. Biết đường d}y có điện trở tổng cộng 80  (coi d}y tải điện l| đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều d|i d}y). Do cố, đường d}y bị rò điện điểm Q (hai d}y tải điện bị nối tắt vật có điện trở có gi{ trị x{c định R). Để x{c định vị trí Q, trước tiên người ta ngắt đường d}y khỏi m{y ph{t v| tải tiêu thụ, sau dùng nguồn điện khơng đổi 12V, điện trở khơng đ{ng kể, nối v|o hai đầu hai d}y tải điện M. Khi hai đầu d}y N để hở cường độ dòng điện qua nguồn l| 0,40 A, hai đầu d}y N nối tắt đoạn d}y có điện trở khơng đ{ng kể cường độ dòng điện qua nguồn l| 0,42 A. Khoảng c{ch MQ l| A. 135 km. B. 167 km. C. 45 km. D. 90 km. Hướng dẫn Khi đầu N để hở, điện trở mạch: 2x  R  U I  30     R  30  x Khi đầu N nối tắt, điện trở mạch: x   2x   30  x  80  x  110  x  200 R.  80  x  R   80  x   x  10     MQ  x 40  U I  200  MN  45  km   Chọn C. 439 [...]... là U2 = 400 V Giá trị của U1 là kh URC  IZRC  U C 111 V D 20 0 V Hướng dẫn 2 R 2  ZC R 2   ZL  ZC  2  2 2 2UR Z  ZL  ZL  4R  U  U 2 RC max   C 2 2 ZL  ZL  4R 2   ZC    URC    U   R2 R2  U  U1  U ZC  0  URC 0   U 2 2  R 2  ZL R 2  ZL  29 Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ trên kênh VTV2, tập 2 – Chu Văn Biên  20 0 .20 0 .2  ZL  300    400  2 ZL  ZL  4 .20 0...  C2  3C1  ZC2  3  ie gv UR1  a   UR2  3a U  2a  L1 tb  UC2  UC1  UL2  UR1  UR2  UL1  3b  a  3a  b  b  2a 2 2 a 2   3a  UR1  UR2 U U      U  45 2  U0  90  V  2 2 2 AN1 45 UR1  UL1 a 2   2a  kh an 2 23 Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ trên kênh VTV2, tập 2 – Chu Văn Biên Cách 3: Phương pháp giản đồ véc tơ kép lấy trục I làm chu n m v n Lấy trục I làm chu n...  1  L R2  2   2x0       C (1) a 2  2 2  2  C 2     1 2 0  n1 p 1350 .2  2  90   rad / s  1  2 f1  2   60 60    2 f  2 n 2 p  2 1800 .2  120   rad / s  2  2 60 60  Thay số vào cơng thức (1) ta được:   2  Chọn C  L  0,477  H  v n 1 1 1   L 69, 12      176,8.106   2  9 02 2 120 2 2   176,8.106 2    B 89 ,2% C 92, 8% D 85,8% oo A 87,7%... một điện {p xoay chiều Biết điện {p có gi{ trị tức thời 60 6 (V) thì dòng điện có gi{ trị tức thời 2 (A) v| khi điện {p có gi{ trị tức thời 60 2 (V) thì dòng điện có gi{ trị tức thời A 120 (Hz) 6 (A) Hãy tính tần số của dòng điện B 50 (Hz) C 100 (Hz) D 60 (Hz) 35 Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ trên kênh VTV2, tập 2 – Chu Văn Biên Hướng dẫn u1  u2 v n  i2 u2  2 360.6  1  1 1   1 2 2 2 2 ... A 12, 5 7 V 20 B 12, 5 14 V C 25 7 V B 25 14 V Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt Hướng dẫn Cách 1: Ta nhận thấy:         UAN  UMB  UL  UX  UX  UC  2UX  2U Vẽ giản đồ véc tơ (nối đi), {p dụng định lí hàm số cosin: 2    50 2  2 2  2. 25 2. 50 2. cos 120 0  U  12, 5 14 V  U0 = UX 2 = 25 7 V  Chọn C    Cách 2: Bình phương vơ hướng: UAN  UMB  2U , ta được: 2 2  2. 25 2. 50 2. cos600   2U... nhất sau đ}y : A 0,7 H B 0,8 H C 0,6 H D 0 ,2 H Hướng dẫn * Để tìm điều kiện dòng hiệu dụng cực đại, ta biến đổi như sau: NBS kh E I  Z L 2  1  R 2   L  C    2  L 2  L R2  1 1 1 1 2   1   L2 C2 4  C 2  L2 2      c a 24 x2 b L 2  L R2  2  C 2 2 C2  1 NBS I NBS x    2 L2   Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt I1  I 2  x1  x2   b 1 1 1  1  L R2  2. .. Biết gi{ trị điện {p v| cường độ dòng điện tại thời điểm t1 là u1 = 50 2 (V), i1 = 2 (A) v| tại thời điểm t 2 là u 2 = 50 (V), B 100 V an A 50 V gv i 2 = – 3 (A) Gi{ trị U0 là C 50 3 V Hướng dẫn D 100 2 V kh  i2 u2  2 2 .25 00  1  1 1   1 2 2 2 2   I 0 U0 U0   I0 U0  100  V     Chän B  2 2 I 0  2  A   i2 u2  3  25 00  1  2  2  2  1  I2 U0  0  I 0 U0  Ví dụ 3: Đặt v|o... D 27 4  Hướng dẫn Điện trở của đèn: Rd  Ud Id  2 Ud Pd  484    2 2 2 Vì P’ = P /2 nên I’ = I/ 2 hay Z’ = Z 2  Rd  ZL  2 Rd   ZL  ZC   2  2 2 2  ZL  4ZC ZL  2ZC  Rd  0 Điều kiện để phương trình n|y có nghiệm   2 2 2 với biến số ZL là:   4ZC  2ZC  Rd  0  ZC  26 R 2  3 42, 23     Chọn D Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt B 86 V C 122 V D 1 02 V m A 173V .v n Câu 7 (ĐH - 20 14):... I1 = I2 suy ra: x1  x2     b 1 1    2LC  R 2 C2 (2) 2 2 a 1 2 Thay (1) vào (2) suy ra: RC  2 1 14400 2  1  120  2  1 180 2  1 72 5 * Khi f = f1 thì uL sớm pha hơn uRC là 1350 = 3/4 mà uL sớm pha hơn i l|  /2 nên 1  2 f1C    tan    uRC trễ pha hơn i l| /4, tức là RC = -/4 hay tan RC  R  4  f1  1  36 5  80  Hz   Chọn B 2 RC 31 Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ... khi L = L2 thì tương ứng là A 135V 8 U và 2 Biết 1 + 2 = 900 Giá trị U bằng B 180V C 90 V D 60 V Hướng dẫn 0 2 B 2 Vì 1  2  90  sin 1  sin 2  1 A  M 27 Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ trên kênh VTV2, tập 2 – Chu Văn Biên Mà sin 1  UMB1 UAB  U U U 8 ; sin 2  MB2  180 UAB 180 2 2  U  U 8    1  U  60  V     180   180    Câu 9 (ĐH - 20 14): C{c thao t{c cơ bản khi . CHU VĂN BIÊN GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH BỔ TR KIẾN THỨC VẬT LÍ 12 KÊNH VTV2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM PHIÊN BẢN MỚI NHẤT Phần II. ĐIỆN XOAY CHIỀU  Cập nhật bài giải mới. tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó khangvietbook.com.vn Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ trên kênh VTV2, tập 2 – Chu Văn Biên 18 dùng nguồn đin khơng đổi. 2UR1. Giá trị của cos1 và cos2 là: khangvietbook.com.vn Tuyệt phẩm công phá Vật lí GNTCĐ trên kênh VTV2, tập 2 – Chu Văn Biên 6 A. cos1 = 1/ 3 , cos2 = 2/ 5 . B. cos1 = 1/ 5 ,

Ngày đăng: 25/09/2015, 00:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan