0

Chênh lệch vùng giữa vùng phát triển và vùng khó khăn của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

8 186 0
  • Chênh lệch vùng giữa vùng phát triển và vùng khó khăn của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 17:51

Chênh lệch vùng giữa vùng phát triển và vùng khó khăn của Việt Nam – Thực trạng và giải phápBài viết Chênh lệch vùng giữa vùng phát triển và vùng khó khăn của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp tóm tắt những kết quả nghiên cứu về vùng miền núi khó khăn, được hoàn thành với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ trong Chương trình nghiên cứu khoa học cơ bản. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chênh lệch vùng giữa vùng phát triển và vùng khó khăn của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, Chênh lệch vùng giữa vùng phát triển và vùng khó khăn của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, Chênh lệch vùng giữa vùng phát triển và vùng khó khăn của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan