Tổng hợp các dạng toán bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 (violympic)

66 3.9K 22

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 22:38

Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp DẠNG TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN * Dạng tính giá trị biểu thức: Câu 1: Tính giá trị biểu thức: với . Câu 2: Tính giá trị biểu thức: 665 x n + 3421 x với n = Câu 3: Tính giá trị biểu thức: với . Câu 4: Tính giá trị biểu thức: 68 x m + 32 x m với m = Câu 5: Nếu giá trị biểu thức Câu 6: Giá trị y biểu thức 65 x y x = 650 Câu 7: Giá trị biểu thức với Câu 8: Cho biểu thức: “583 + 6840 : n” Với n = 15, giá trị biểu thức cho Câu 9: Tính giá trị biểu thức 65 x n + 34 x n + n biết n = 8. Câu 10: Cho biểu thức P = (x - 342) : Với giá x biểu thức P có giá trị 0? Câu 11: Tính giá trị biểu thức: a + a + a + a + a + b + b + b + b + b. biết a + b = 105 Trả lời: Giá trị biểu thức Câu 12: Tính giá trị biểu thức: a + a + a + a + a + a + b + 2b + b + b + b. biết a + b = 85 Trả lời: Giá trị biểu thức Câu 13: Giá trị biểu thức x + + y + + x + + y + ; với x + y = 20 * Dạng vận dụng tính chất phép tính để tính thuận tiện: Câu 1: a) 125 x 10 = b) 305 x 1000 = Câu 2: a) 30600 : 100 = b) 90500 : 100 = Câu 3: x 333 x = Câu 4: kimdong Tiểu học Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp 79 x 68 – 79 x 32 = Câu 5: 63 x 18 –7 x 63 = Câu 6: 11 x 935 - 935 = Câu 7: 927 x 26 + 927 x 85 – 927 x 11 = Câu 8: 634 x 11 - 634 = Câu 9: 16 x 48 + x 48 + 32 x 14 = Câu 10: 5692 x + 5692 + x 5692 = . Câu 11: 257 x 38 + 257 x 41 + x 257 x = Câu 12: 125 x x 25 x = Câu 13: 395 x 25 x = Câu 14: 302 + 302 x 76 + 23 x 302 = Câu 15: 864 : - 324 : - 140 : = Câu 16: 85 + 11 x 305 = Câu 17: 89 x 58 – 89 x 47 = Câu 18: 11 x 136 – 136 = Câu 19: 97 x 48 – 86 x 48 = Câu 20: 478 x 136 – 478 x 36 = Câu 21: 486 x 48 + 486 x 52 = Câu 22: 395 x 25 x = Bài 23: 451 + 549 + 235 x = kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Câu 24: 198 x 198 – 198 x 188 = Câu 25: 79 x 35 – 79 x 24 = Câu 26: 129 x 129 – 129 x 119 = Câu 27: 89 x 135 – 89 x 125 = Câu 28: 725 x 91 +275 x 91 = Câu 29: 101 x 319 – 319 = Câu 30: 308 x + 308 x = Bài 31: 512 x 86 – 512 x 76 = Bài 32: 135 x 11 – 135 = Bài 33: 47 x 47 + 47 x 53 = Bài 34: 98 x 11 = Bài 35: 45 x 45 + 45 x 55 = Bài 36: 289 x 45 - 25 x 289 = Câu 37: x 89 x 125 = Câu 38: 34 x 11 + 66 x 11 = Câu 39: Biết: 2014 x a + 2014 x 79 = 201400. Vậy a = Câu 40: Cho: 668 x a – 668 x 45 = 6680 .Vậy a = Câu 41: Cho 256 x a + 256 x 71 = 25600 . Vậy a = Câu 42: Tìm y biết: y x (233 + 327) = 327 x 99 + 99 x 233; Vậy Câu 43: Cho: 386 x 62 + 386 x a = 38600; Vậy a = kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị y= Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Câu 44: Tìm y biết: 1000 - 345 + 345 : y = 655 + 345 : 5. Vậy y = DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG * Dạng trung bình cộng dãy số: Bài 1: Tìm TBC số chẵn có chữ số ? Bài giải Số chẵn có chữ số từ 10 đến 98. Vậy TBC số chẵn là: (10 +98) : = 54 Bài 2: Tìm trung bình cộng số lẽ có chữ số ? Bài giải Số lẽ có chữ số từ 101 đến 999. Vậy TBC số lẽ là: (101+ 999) : = 550 Bài 3: Tìm TBC số lẽ nhỏ 2014 ? Bài giải Các số lẽ từ 1; 3; 5; 7; …. . đến 2013. Vậy TBC số lẽ là: (2013+1) : 2= 1007 Bài 4: Tìm trung bình cộng tất số có hai chữ số, mà chia hết cho Bài giải Các số có hai chữ số chia hết cho gồm: 12; 16; 20; …….; 92; 96. Trung bình cộng tất số có hai chữ số, mà chia hết cho là: (12+96) : = 54 Đáp số: 54 * Các dạng khác TBC: Bài 1: Trung bình cộng số lẻ liên tiếp 95 số lớn ba số bao nhiêu? Bài giải Sơ đồ: Số lớn ba số là: 95 + = 97 Bài 2: Trung bình cộng n số 80, biết số 100. Nếu bỏ số Số bé TBC Số lớn 100 trung bình cộng số lại 78. Tim n. 2 Bài giải X 95 ? 100 nhiều TBC n số là: 100 – 80 = 20 Do 20 lấy số lại nên TBC số lại 78. Nhỏ TBC ban đầu là: 80 – 78 = n là: 20: + = 11 (số) Đáp số: n = 11 Bài 3: Trung bình cộng số 49. Nếu cộng thêm vào số đầu tiên, vào số thứ hai, vào số thứ 3, thêm vào số thứ thi trung bình cộng số bao nhiêu? Bài giải Tổng số là: 49 x = 343 kimdong Tiểu học Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Tổng số từ đến là: (1+7) x7: 2= 28 Tổng là: 343 + 28 = 371 Trung bình cộng số là: 371: = 53 Bài 4: Một lớp học có 30 HS có tuổi trung bình 10. Nếu tính thêm cô giáo tuổi TB cô 30 HS 11. Tính tuổi cô ? Bài giải Tổng số tuổi 30 HS là: 30 x 10 = 300 Tổng tuổi cô 30 HS là: 31 x 11 = 341 Tuổi cô giáo là: 341 – 300 = 41 Bài 5: Một đội gồm tổ tham gia sửa đường. Tổ sửa nhiều trung bình cộng số mét đường tổ 12m. Tổ sửa nhiều trung bình cộng số mét đường tổ tổ 8m. Tổ sửa 60m đường. Hỏi đội sửa mét đường? Bài giải Trung bình cộng tổ tổ 3: 60+8 = 68 (m) Tổ sửa được: 68 + = 76 (m) Trung bình cộng cảu tổ: (60 + 76 + 12) : = 74 (m) Tổ sửa được: 74 + 12 = 86 (m) Cả ba tổ sửa được: 86 + 76 + 60 = 222 (m) Đáp sô: 222 m. ============================================================= B. BÀI TẬP THỰC HÀNH Câu 1: Tìm TBC tất số tự nhiên liên tiếp từ 1; 2; …đến 2015 ? Câu 2: Trung bình cộng số dãy số: ; ; ; ; … ; 2012 ; 2014 là: Câu 3: Trung bình cộng số có chữ số chia hết cho là: Câu 4: Trung bình cộng số chia hết cho nhỏ 2015 là: Câu 5: Trung bình cộng số chia hết cho nhỏ 2014 là: Câu 6: Trung bình cộng số chia hết cho nhỏ 2014 là: Câu 7: Trung bình cộng số có chữ số lớn 90 bao nhiêu? Câu 8: Tìm trung bình cộng số tròn chục có hai chữ số. Câu 9: Tổng số lẻ liên tiếp 10065. Vậy số bé số : Câu 10: Tùng có 15 viên bi, số bi Long gấp đôi số bi Tùng. Hải có số bi trung bình cộng số bi bạn viên. Tính số bi Hải. kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Câu 11: Trung bình cộng số chẵn liên tiếp 2014 số lớn ba số bao nhiêu? Câu 12: Trung bình cộng số 21. Số thứ 35. Số thứ hai số thứ ba. Tìm số thứ ba. Câu 13: Trung bình cộng hai số 34, biết số lớn 45. Tìm số bé? Câu 14: Trung bình cộng số 21. Số thứ 35, số thứ hai số thứ 3. Số thứ là: Câu 15: Trung bình cộng hai số 1500, biết số bé số lớn có chữ số khác nhau. Vậy số lớn bao nhiêu? Câu 16: Trung bình cộng ba số 18 , biết số thứ 28 gấp đôi số thứ hai. Tìm số thứ ba? Câu 17: Tuổi trung bình 11 cầu thủ đội bóng 19 tuổi. Nếu không kể thủ môn tuổi trung bình 10 cầu thủ 18 tuổi. Hỏi thủ môn tuổi? Câu 18: Xe thứ chở tạ gạo, xe thứ hai chở xe thứ tạ gạo. Hỏi trung bình xe chở ki-lô-gam gạo? Câu 19: Trung bình cộng tuổi bố, tuổi mẹ tuổi Mai 26, biết Mai tuổi, tuổi mẹ gấp lần tuổi Mai. Tính tuổi bố. Câu 20: Trung bình cộng tuổi bố, mẹ, Mai em 21 tuổi. Nếu không tính tuổi Mai trung bình cộng tuổi người lại 25 tuổi. Biết mai em bạn tuổi. Vậy, Mai tuổi, Em Mai tuổi? Câu 21: Can thứ đựng 12 lít nước, can thứ hai đựng 14 lít nước, hỏi can thứ ba đựng lít nước biết trung bình can đựng 15 lít nước? Trả lời: Can thứ ba đựng lít nước. Câu 22: Lớp 4A có 19 học sinh giỏi, lớp 4A có số học sinh giỏi nhiều lớp 4B bạn lớp 4C bạn. Hỏi trung bình lớp có học sinh giỏi? Câu 23: Một người xe máy đầu 45km; sau, 55km. kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Hỏi trung bình người baonhiêu ki-lô-mét? Câu 24: Ba bạn nam bạn thu 35kg giấy báo, bạn nữ bạn thu 30kg giấy báo. Số giấy báo trung bình bạn thu bao nhiêu? Câu 25: Hai vòi nước chảy vào bể. Vòi thứ phút chảy 24 lít nước. Sau 25 phút hai vòi chảy vào bể 7540 lít nước. Hỏi trung bình phút vòi thứ hai chảy lít nước? Câu 26: Một nhà máy sản xuất năm 58590 sản phẩm. Hỏi trung bình ngày nhà máy sản xuất sản phẩm, biết năm nhà máy làm việc 315 ngày. Trung bình ngày nhà máy sản xuất sản phẩm? Câu 27: Một vận động viên chạy đường dài phút đầu phút chạy 420m, phút sau, phút chạy 96m. Vậy trung bình phút vận động viên chạy mét? Câu 29: Trung bình cộng tuổi ông, tuổi bố, tuổi Mai 36 tuổi. Trung bình cộng tuổi bố tuổi Mai 23 tuổi. Ông Mai 54 tuổi. Tính tuổi Mai. Câu 30: Một nhà máy sản xuất ngày thứ 231 sản phẩm, ngày thứ hai sản xuất ngày thứ 21 sản phẩm ngày thứ ba 12 sản phẩm. Hỏi trung bình ngày nhà máy sản xuất sản phẩm? Bài 31: Có thùng dầu trung bình thùng chứa 31 lít. Nếu không kể thùng thứ trung bình thùng chứa 33 lít biết thùng thứ hai chứa thùng thứ lít . Hỏi thùng chứa lít dầu. Bài 32: Một tháng có 20 lần kiểm tra, sau 10 lần kiểm tra bạn An thấy điểm trung bình điểm. Hỏi 10 lần kiểm tra bạn An phải đạt tất điểm để điểm trung bình tháng điểm. Câu 34: Một đội công nhân có tất 36 người. Trong quý I, đội sản xuất 1620 sản phẩm, quý II đội sản xuất 1764 sản phẩm, quý II đội sản xuất 1692 sản phẩm. Hỏi quý trung bình công nhân sản xuất sản phẩm? Câu 35: Phường em có tổ dân phố. Trong dịp Tết trồng cây, trung bình tổ dân phố trồng 25 xanh. Riêng tổ dân phố số trồng 29 cây. Hỏi trung bình bốn tổ lại, tổ trồng cây? Trả lời: Trung bình bốn tổ lại, tổ trồng cây. Câu 36: kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Ba đội trồng rừng, đội I trồng 3564 cây, đội II trồng đội I 558 cây. Đội III trồng số tổng số đội I đội II. Vậy trung bình đội trồng cây? Bài 37: Hai người xe máy khởi hành lúc từ hai địa điểm cách 216 km ngược sau hai người gặp . Hỏi trung bình mỗi người kilomet. DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU * Dạng toán tìm số tự nhiên biết chúng có n số hạng: Bài 1: Tìm số lẽ liên tiếp có tổng 2014 ? Số bé là: (2014 – 2) : = 1006 Số lớn là: 1006 + = 1008 Bài 2: Tìm số tự nhiên liên tiếp có tổng 2015 ? Số bé là: (2015 – 1) : = 1007 Số lớn là: 1007+ = 1009 Bài 3: Tìm hai số tự nhiên có tổng 2013 chúng có 20 số tự nhiên khác? - Hiệu số là: 20 x + = 21 - Số lớn; (2013 + 21) : = 1017 - Số bé: 2013 - 1017 = 996 Bài 4: Tìm hai số có tổng 2011 chúng có tất số chẵn ? - Hiệu số là: x + = 19 - Số lớn: (2011 + 19) : = 1015 - Số bé: 2011 - 1015 = 996 Bài 5: Tìm hai số có tổng 2009 chúng có tất số lẻ ? - Hiệu số là: x + = 11 - Số lớn: (2009 + 11) : = 1010 - Số bé: 2009 - 1010 = 999 Bài 6: Tìm hai số chẵn có tổng 210 chúng có 18 số chẵn khác? - Hiệu số là: 18 x + = 38 - Số lớn: (210 + 38) : = 124 - Số bé: 210 - 124 = 86 Bài 7: Tìm hai số lẻ có tổng 474 chúng có tất 37 số lẻ khác ? - Hiệu số là: 37 x + = 76 - Số lớn: (474 + 76) : = 275 - Số bé: 474 - 275 = 199 * Dạng viết thêm chữ số vào bên trái: Câu 1: Tổng hai số 678, biết xoá chữ số hàng trăm số lớn số bé. Tìm số bé. Bài giải: Khi xoá chữ số hàng trăm số lớn số bé nên hiệu số 500. Số bé là: (678 – 500) : = 89 Bài 2: Tìm số có tổng 454 thêm chữ số vào bên trái số thứ hai số thứ nhất. Bài giải: Khi thêm chữ số vào bên trái số thứ hai số thứ nên hiệu số 400. kimdong Tiểu học Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Số bé là: (454 – 400) : = 17 Số lớn là: 417 * Dạng tìm số biết số hay lớn hơn, bé hay TBC: Bài 1: Trung bình cộng ba số 50. Tìm số thứ ba biết trung bình cộng hai số đầu. Bài giải Tổng số là: 50 x = 150 Số thứ ba trung bình cộng hai số đầu hay tổng số đầu gấp lần số thứ ba. Tổng số đầu: |-----|-----| Số thứ ba: |-----| Tổng 150 Tổng số phần nhau: + = (phần) Số thư ba là: 150: = 50 Đáp số: 50 Bài 2: Tìm số tự nhiên A, biết số A lớn trung bình cộng A số 38; 45; 67 đơn vị. Bài giải Do A lớn trung bình cộng A số lại đơn vị nên trung bình cộng số là: (38+45+67+9) : = 53 Số A là: 53 + = 62 Bài 3: Tìm số tự nhiên A biết số A bé trung bình cộng số A số 68, 72, 99 14 đơn vị. Bài giải Do A bé TBC số 14 đơn vị nên tổng số bớt 14 đơn vị gấp lần TBC số. Trung bình cộng số là: (68+72+99-14) : = 75 Số C là: 75 – 14 = 61 Đáp số: 61 * Dạng chuyển A sang B Câu 1: Hai kho chứa 250 thóc. Biết chuyển từ kho A sang kho B 18 số thóc kho nhau. Trả lời: Kho A chứa : ………tấn; Kho B chứa : ……… tấn? Bài giải: - Hiệu số thóc kho là: 18 x = 36 - Kho A chứa: (250 + 36) : = 143 - Kho B chứa: (250 - 36) : = 107 Câu 2: Hai kho thóc chứa tất 300 thóc. Biết chuyển từ kho A sang kho B 30 lúc số thóc kho A nhiều kho B 10 tấn. Trả lời: Kho A chứa : ………tấn; Kho B chứa : ……… tấn? Bài giải: - Hiệu số thóc kho là: 30 x + 10 = 70 - Kho A chứa: (300 + 70) : = 185 - Kho B chứa: (300 - 70) : = 115 kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Câu 3: Hai kho chứa 350 thóc. Biết chuyển từ kho A sang kho B 30 số thóc kho B nhiều kho A 10 tấn. Trả lời: Kho A chứa : ………tấn; Kho B chứa : ……… tấn? Bài giải: - Hiệu số thóc kho là: 30 x - 10 = 50 - Kho A chứa: (350 + 50) : = 200 - Kho B chứa: (350 - 50) : = 150 Câu 4: Ba kho chứa 660 thóc. Nếu chuyển 30 từ kho thứ sang kho thứ Sau chuyển 25 từ kho thứ sang kho thứ chuyển 12 từ kho thứ sang kho thứ số thóc kho nhau. Tính số thóc kho. Bài giải: - Nhận xét: + Kho chuyển 30 nhận thêm 12 thực chất chuyển: 30 – 12 = 18 tấn. + Kho nhận thêm 30 chuyển 25 thực chất nhận: 30 – 25 = tấn. + Kho nhận thêm 25 chuyển 12 thực chất nhận: 25 – 12 = 13 tấn. Ta có sơ đồ: - Kho thứ nhất: !__________________________!___18 tấn___! 660 - Kho thứ hai: !______________________! .5 ! - Kho thứ ba: !________________! 13… .! - Kho thứ chứa: (660 + (5+18)+(13+18)) : = 238 - Kho thứ chứa: 238 – (18 + 5) = 215 - Kho B chứa: 238-(18+13) = 207 =========================================================== * BÀI TẬP THỰC HÀNH: Bài 1: Tìm số chẵn liên tiếp có tổng 4010. Trả lời: Số lớn: ; Số bé: Bài 2: Tìm số tự nhiên có tổng 2345 chúng có 24 số tự nhiên. Trả lời: Số lớn: ; Số bé: Bài 3: Tìm số chẵn có tổng 2014 chúng có số chẵn. Trả lời: Số lớn: ; Số bé: Bài 4: Tìm số chẵn có tổng 2014 chúng có số lẻ. Trả lời: Số lớn: ; Số bé: Bài 5: Tìm số lẻ có tổng 2006 chúng có số lẻ Trả lời: Số lớn: ; Số bé: Bài 6: Tìm số lẻ có tổng 2006 chúng có số chẵn Trả lời: Số lớn: ; Số bé: kimdong Tiểu học 10 Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Ta có SMIC= 1/2 SMCA (2 tam giác có IM= 1/2 AM; đường cao kẻ từ C) . SMIC=SMIB (2 tam giác có IB=IC; đường cao kẻ từ M) . Cho ta: SAMC=SBMC (SBMC=SMIC+SMIB) . Hai tam giác AMC BMC có chung đáy MC. Nên đường cao kẻ từ A từ B xuống cạnh đáy MC nhau. Hai đường cào đường cao tam giác AMN BMN. Hai tam giác lại có cạnh đáy chung MN. Vậy: SAMN=SBMN Bài 2: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy điểm N cho NA < NC. Tìm điểm M BC để đoạn thẳng NM chia hình tam giác ABC làm phần có diện tích nhau? Giải Lấy K trung điểm AC. Nối BK. Ta có SABK = SCBK (K trung điểm AC) ==> SABK = 1/2 SABC Từ K kẻ đoạn thẳng song song với NB cắt BC M. Trong hình thang NBMK cặp tam giác NOK BOM có diện tích nhau. (SNBK=SNBM; SNOK=SNBK – SNBO; SBOM= SNBM – SNBO ==> SNOK=SBOM) Tứ giác ABMN có: SABMN = SABK + SBOM – SNOK = SABK = SABC Vậy M điểm cần tìm. Bài 3: (Bài giải thầy Nguyễn Ngọc Phương_B Phú Lâm) Một miếng vườn trồng ăn trái có chiều dài 25m, chiều rộng 3/5 chiều dài. Trong vườn người ta xẻ lối có chiều rộng 1m (như hình vẽ) . Tính phần diện tích lại để trồng cây? kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 51 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Cách 1: Chiều rộng miếng vườn: 25: x = 15 (m) Chiều dài hình chữ nhật nhỏ: (25 - 1) : = 12 (m) Chiêu rộng hình chữ nhật nhỏ: (15 - 1) : = (m) Diện tích phần lại để trồng cây: 12 x x = 336 (m2) Đáp số: 336 m2 Bài 4: Một trại nuôi cá sấu có hồ nước hình vuông, hồ người ta chữa đảo nhỏ hình vuông cho cá sấu bò lên phơi nắng. Phần mặt nước lại rộng 2000m2. Tổng chu vi hồ nước chu vi đảo 200m. Tính cạnh hồ nước cạnh đảo? Giải Giả sử ta dời đảo sát với góc hồ nước. Nối góc đảo góc hồ (như hình vẽ) . Mặt nước lại hình thang vuông có diện tích (2 đáy đường cao _ Bằng hiệu cạnh hồ cạnh đảo) . Diện tích hình thang là: 2000: = 1000 (m2) Tổng đáy là: 200: = 50 (m) Chiều cao hình thang hiệu cảu cạnh hồ cạnh đảo: 1000 x 2: 50 = 40 (m) Cạnh đảo là: (50 – 40) : = (m) Cạnh hồ là: 50 – = 45 (m) Đáp số: Cạnh đảo mét; Cạnh hồ 45 mét. Bài 5: Diện tích hình tứ giác Cho hình tam giác ABC. Trên cạnh AB ta lấy điểm E cho BE gấp đôi AE; cạnh AC ta lấy điểm D cho CD gấp đôi AD. Nối E với D ta hình tam giác AED có diện tích cm2. Hãy tính diện tích hình tứ giác BCDE. Giải Hướng giải: SBDE = x = 10 (cm2) SABD = 10 + = 15 (cm2) SBDC = 15 x = 30 (cm2) SBCDE = SBDE + SBDC = 10 + 30 = 40 cm2 Bài 6: So sánh diện tích tam giác. kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 52 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Cho hình vuông ABCD, gọi M trung điểm cạnh AD. Đoạn thẳng AC cắt BM N. a, Diện tích tam giác BMC gấp lần Diện tích tam giác AMB? b, Diện tích tam giác BNC gấp lần diện tích tam giác ANB ? Tính diện tích hình vuông ABCD biết diện tích tam giác ANB 1, dm2 Giải a) Theo đề bài: AM = 1/2 AD nên AM = 1/2 BC Ta có: sAMB = 1/2 sBMC (vì cạnh đáy AM = 1/2BC, chiều cao từ M xuống BC chiều cao BA) hay sBMC = x sAMB b) Từ câu a: sBMC = x sAMB mà hai tam giác chung đáy MB nên chiều cao CI gấp đôi chiều cao AH Mặt khác tam giác BNC ANC có chung đáy NB, chiều cao CI = x AH Suy sBNC = x sANB sABC = 1/2 sABCD (. . . . .) sABC = 1. x (1+2) = 4, (dm2) sABCD = 4, x = (dm2) Bài 7: Tính độ dài đoạn thẳng Cho tam giác ABC có BC = cm. Trên cạnh AC lấy điểm D. Nối B với D. Trên BD lấy điểm E cho BE gấp đôi ED. Nối AE, kéo dài cắt BC M. Tính độ dài đoạn BM. Giải SAED = SEDC (AD=DC; chung dường cao kẻ từ E) SAED = ½ SAEB (ED = ½ BE; chung đường cao kẻ từ A) Suy SABE = SAEC Mà tam giác có chung đáy AE nên dường cao kẻ từ B đường cao kẻ từ C xuống AM nhau. đường cao đường cao tam giác BEM CEM có chung đáy EM. Suy SBEM = SCEM Vậy BM = MC = 8: = (cm) kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 53 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Bài 8: Tăng độ dài cạnh hình vuông thêm 4cm diện tích hình vuông tăng thêm 664cm2. Tìm diện tích hình vuông đó. Diện tích hình vuông nhỏ góc: x = 16 (cm2) Diện tích hình chữ nhật. (664 – 16) : = 324 (cm2) Cạnh hình vuông ban đầu: 324: = 81 (cm) Diện tích hình vuông ban đầu: 81 x 81 = 6561 (cm2) Đap số: 6561 cm2. Bài 9: Cho hình tam giác ABC có diện tích 12 cm2, cạnh đáy BC = cm. N trung điểm cạnh AC. Từ N kẻ song song với BC cắt AB M. Tính: a) Độ dài đoạn thẳng MN. b) Diện tích hình thang NMBC. (Tính đường cao từ A tam giác ABC. Nối NB, dựa vào AN=NC, tính SABN=SCBN, tính SCBN; tính đường cao kẻ từ N xuống CB. Suy đường cao từ A xuống NM. SNBC=SMBC =1/2 SABC. => SAMC=1/2SABC (6cm2) . SAMN=SCMN (6: 2=3 (cm2) ) . Tính MN cạnh đáy tam giác AMN. Hình thang NMBC biết NM; CB chiều cao nên tính diện tích.) Đường cao kẻ từ A xuống BC: 12 x 2: = (cm) SABN = SNBC = SABC: = 12: = (cm2) (AN=NC, chung đường cao kẻ từ B) Đường cao kẻ từ N xuống BC: x 2: = (cm) Đường cao kẻ từ A xuống NM: – = (cm) Ta lại có: SMBC = SNBC = (cm2) (Chúng đáy BC, đường cao hình thang) . =>SAMC = SMBC = (cm2) (12 – = (cm2) ) =>SAMN = SNMC = 6: = (cm2) Cạnh đáy MN tam giác AMN: x 2: = (cm) kimdong Tiểu học 54 Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Diện tích hình thang NMBC: (6 + 3) x 4: = (cm2) (hoặc 12 - = (cm2) ) Đáp số: cm2 Bài 10: Giảm chiều dài hình chữ nhật 5m tăng chiều rộng lên 5m hình vuông có diện tích lớn diện tích hình chữ nhật 25m2. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu? Dài rộng: + = 10 (m) Gọi a dài, b rộng => a = b+10 DT ban đầu S = a x b = (b+10) x b = b. b + 10b DT thay đổi: Sđổi = (a-5) x (b+5) = (b+5) x (b+5) = b. b + 5b + 5b + 25 = b. b + 10b + 25 Hiệu diện tích thay đổi ban đầu: (b. b + 10b + 25) – (b. b + 10b) = 25 (m2) Với a; b ta có diện tích sau thay đổi số đo đề lớn 25 m2. (dùng dấu chấm (.) thay dấu nhân (x) cho dễ nhìn chút) . ------------------------------------------------------------------------------------------------------BÀI TẬP THỰC HÀNH Bài 1: Một hình vuông có cạnh 10m. Người ta vẽ hình vuông nhỏ (như hình vẽ) tính tổng diện tích hình vuông Bài 2: Một ruộng hình chữ nhật có chu vi 100m. Người ta tăng chiều dài lên 1/3 chiều dài chu vi hình chữ nhật 120m. Tính diện tích ruộng ban đầu. Bài 3: kimdong Tiểu học 55 Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Một ruộng hình chữ nhật có chu vi 100m. Người ta giảm chiều dài 1/3 chiều dài chu vi hình chữ nhật 80m. Tính diện tích ruộng ban đầu. Bài Một ruộng hình chữ nhật có chu vi 110m. Nếu tăng chiều rộng m giảm chiều dài m diện tích ruộng không thay đổi. Tính diện tích ruộng Bài Một đất hình vuông đất người ta đào ao hình vuông cạnh ao cách cạnh đất. Chu vi ao chu vi đất 64 m. Tính diện tích ao biết diện tích phần dất lại 600m2. Bài 6: Bác An có mảnh đất vườn chữ nhật. góc vườn bác đào ao hình vuông có cạnh cách chiều rộng mảnh vườn 33 m cạnh cách chiều dài mảnh vườn 17 m. Biết diện tích phần đất lại 1311m2. Tính diện tích mảnh vườn. Bài 7: Một ruộng hình chữ nhật có chu vi 200 m. chiều dài hình chữ nhật lần chiều rộng 10m. Tính diện tích ruộng. Bài 8: Một ruộng hình chữ nhật có chu vi 160 m. chiều dài hình chữ nhật lần chiều rộng 10m. Tính diện tích ruộng. Bài 9: Một ruộng hình chữ nhật có chu vi 200 m Dọc theo chiều dài người ta ngăn ruộng thành ruộng nhỏ. Biết ruộng hình vuông chu vi ruộng hình vuông nhỏ chu vi ruộng hình chữ nhật nhỏ 20m Tính diện tích ruộng ban đầu. Bài 10: Một ruộng hình chữ nhật có chu vi 160 m Dọc theo chiều dài người ta ngăn ruộng thành ruộng nhỏ. Biết ruộng hình vuông chu vi ruộng hình vuông lớn chu vi ruộng hình chữ nhật nhỏ 20m Tính diện tích ruộng ban đầu. Bài 11: Một ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng 5m giảm chiều dài m diện tích tăng thêm 300m2. Tính diện tích ruộng ban đầu Bài 12: Một hình chữ nhật, tăng chiều rộng để chiều dài diện tích tăng thêm 20m2, giảm chiều dài cho chiều rộng diện tích giảm 16 m2. Tính diện tích hình chữ nhật Bài 13: Một hình chữ nhật có diện tích 135m2. Chiều dài 3/5 chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật. Bài 14: Một sân hình chũ nhật có chu vi 110m. Người ta tăng chiều rộng lên 5m sân trở thành hình vuông. tính diện tích sân ban đầu. Bài 15: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 180 m giảm chiều dài 10 m mảnh vườn trở thành mảnh vườn hình vuông. Tính diện tích mảnh vườn ban đầu. kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 56 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Bài 16: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 150 m. Nếu giảm chiều dài 10m tăng chiều rộng 5m hình chữ nhật có chiều dài gấp chiều rộng. Tính diện tích mảnh vườn. Bài 17: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng lên 24 m hình chữ nhật có chiều dài gấp chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật. Bài 18: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài 5m giảm chiều rộng m diện tích giảm 256m2. Tính diện tích mảnh vườn. Bài 19: Một ao hình chữ nhật có chu vi 120 m. Dọc theo chiều dài người ta ngăn ao thành ao nhỏ (Hình vẽ) . Tổng chu vi ao tạo thành la 180 m. Tính diện tích ao ban đầu. Bài 20: Sân trường em hình vuông. Để tăng thêm diện tích nhà trường mở rộng phía 3m diện tích tăng thêm 196 m2. Hỏi trước sân trường em có diện tích m2? Câu 21: Một hình bình hành có chiều cao 24m, độ dài đáy gấp lần chiều cao. Diện tích hình bình hành . Câu 22: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm 6m diện tích tăng thêm . Tính diện tích khu đất đó. Câu 23: Một hình chữ nhật có chu vi 312cm. Nếu giảm chiều rộng 12cm giảm chiều dài 24 cm hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật. Câu 24: Tính diện tích mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy 328cm chiều cao độ dài đáy. Câu 25: Cho mảnh vườn HCN có diện tích 20160dm2. Nếu tăng độ dài chiều rộng thêm 21dm mảnh vườn có diện tích 26775dm2. Chu vi mảnh vườn là: Câu 26: Cho khu đất hình bình hành có độ dài đáy 978m chiều cao 1/3 độ dài đáy. Diện tích khu đất là: Câu 27: Tính diện tích hình chữ nhật biết, tăng chiều dài hình chữ nhật thêm 7cm giữ nguyên chiều rộng diện tích tăng thêm 119 , giữ nguyên chiều dài giảm chiều rộng 3cm diện tích giảm 84 . Câu 28: Cho hình chữ nhật hình vuông, biết cạnh hình vuông chiều rộng hình chữ nhật chu vi hình chữ nhật lớn chu vi hình vuông 6cm diện tích hình chữ nhật lớn diện tích hình vuông 24cm2 Tính diện tích hình chữ nhật. Trả lời: Diện tích hình chữ nhật …… Câu 29: Cho hình chữ nhật có diện tích 120cm2 . Tính diện tích hình chữ nhật có số đo chiều dài chiều rộng tương ứng gấp đôi số đo chiều dài chiều rộng hình chữ nhật cho. DẠNG TOÁN LÀM CHUNG CÔNG VIỆC a. Loại toán thể rõ mối quan hệ đại lượng tỉ lệ thuận tỉ lệ kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 57 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp nghịch tình phức tạp toán quy tắc tam suất. b. Chú ý: - Ta hiểu công việc đơn vị. Do biểu thị công việc thành nhiều phần (phù hợp với điều kiện toán) để thuận tiện cho việc tính toán. - Sử dụng phân số coi thương phép chia hai số tự nhiên. - Bài toán thường có đại lượng thời gian. Cần phải biết chuyển đổi sử dụng đơn vị đo thời gian thích hợp cho việc tính toán. Bài 1: An Bình nhận làm chung công việc. Nếu An làm sau xong việc, Bình làm sau xong việc đó. Hỏi người làm sau xong việc đó? Giải: Cách 1: Biểu thị công việc thành phần sau An làm phần Bình làm phần đó. Do đó, sau người làm + = (phần) Thời gian để người xong việc là: 6: = (giờ) Đáp số Cách 2: Nếu An làm sau làm 1/3 công việc, Nếu Bình làm sau làm 1/6 công việc. Do đó, Nếu người làm sau làm số phần công việc là: 1/3 + 1/6 = 1/2 (công việc) Thời gian để người làm xong việc là: 1: 1/2 = (giờ) Đáp số giờ. Bài 2: Ba người làm công việc. Người thứ hoàn thành tuần; người thứ hai hoàn thành công việc nhiều gấp ba lần công việc tuần; người thứ ba hoàn thành công việc nhiều gấp công việc 12 tuần. Hỏi ba người làm công việc ban đầu hoàn thành giờ? tuần làm 45 giờ? Giải: Theo ta có: Người thứ hai làm xong công việc ban đầu trong: 8: = 8/3 (tuần) Người thứ ba làm xong công việc ban đầu trong: 12: = 12/5 (tuần) Trong tuần người thứ làm 1/3 công việc, người thứ hai làm 3/8 công việc, người thứ ba làm dược 5/12 công việc. Vậy ba người tuần làm được: kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 58 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Thời gian để ba người làm xong công việc là: Số ba người làm xong công việc là: Đáp số: 40 Bài 3: Hai vòi nước chảy vào bể sau 12 phút đầy bể. Nếu vòi thứ chảy sau đầy bể. Hỏi vòi thứ hai chảy đầy bể? Giải: Một phút hai vòi chảy 1/72 (bể nước) Một phút vòi thứ chảy 1/120 bể nước. Do phút vòi thứ hai chảy được: Thời gian để vòi thứ hai chảy đầy bể là: = Đáp số: Bài 4: Kiên Hiền làm công việc hoàn thành 10 ngày. Sau ngày làm Kiên nghỉ việc. Hiền phải làm nốt phần việc lại ngày. Hỏi làm riêng người làm bao lâu? Giải: ------------------------------------------------------------------------------------------------------BÀI TẬP THỰC HÀNH Bài 1: kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 59 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Bác An làm công việc hết giờ. Bác Bình công việc hết giờ. Hỏi bác làm công việc thi sau hoàn thành? Bài 2: Nếu bể nước vòi thứ chảy đầy bể. Nếu bể nước vòi thứ chảy đầy bể. Hỏi bể nước lúc cho vòi chảy trì đầy bể? Bài 3: Bác Minh làm Một công việc hết giờ. Bác Tâm công việc làm hết giờ. Đầu tiên bác Minh làm sau làm bác Tâm đến làm với bác Minh. Hỏi sau lâu hai bác làm xong công việc đó? Bài 4: Bác An làm công việc hết giờ. Bác Bình công việc hết giờ. Lúc đâu bác làm sau làm bận công việc nên bác Bình phải làm việc khác. Hỏi bác An phải làm hoàn thành công việc? Bài 5: Nếu bể nước vòi thứ chảy đầy bể. Nếu bể nước vòi thứ chảy đầy bể. Khi bể nước người ta cho vòi chảy vào bể sau chảy người ta tắt vòi thứ để vòi thứ chảy tiếp. Hỏi sau thời gian bể đầy nước? Bài 6: Máy cày thứ cần để cày xong diện tích cánh đồng, máy cày thứ hai cần 15 để cày xong diện tích cánh đồng ấy. Người ta cho máy cày thứ làm việc nghỉ để máy cày thứ hai làm tiếp cày xong diện tích cánh đồng này. Hỏi máy cày thứ làm bao lâu? Bài 7: Hai vòi nước chảy vào bể bơi sau 48 phút đầy bể. Một vòi thứ chảy đầy bể. Hãy tính xem bể bơi chứa mét khối nước, biết phút vòi thứ hai chảy nhiều vòi thứ 50 m3 nước. Bài 8: Ba người thợ làm công việc. Nếu người thứ làm sau xong công việc; người thứ ba làm sau xong việc đó; người thứ hai làm sau xong việc. Hỏi ba người làm sau xong công việc này? Bài 9: Có công việc mà Hoàng làm sau 10 ngày xong việc, Minh làm sau 15 xong việc đó. Anh làm phải cần số ngày gấp lần số ngày Hoàng Minh làm để xong việc đó. Hỏi ba người làm sau xong việc này? Bài 10: Có ba vòi nước chảy vào bể cạn nước. Nếu vòi thứ vòi thứ hai chảy 3/4 bể. Nếu mở vòi thứ hai vòi thứ ba chảy 7/12 bể. Nếu vòi thứ vòi thứ ba chảy kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 60 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp 3/5 bể. Nếu mở ba vòi chảy sau bể đầy? Bài 11: Hai người thợ làm công việc 16 xong. Nếu người thứ làm giờ, người thứ hai làm hoàn thành 25% công việc. Hỏi làm riêng người hoàn thành công việc bao lâu? (ĐS: 24 giờ; 48 giờ) Bài 12: Hai thợ đào mương sau 2giờ 55 phút xong việc. Nếu họ làm riêng đội hoàn thành công việc nhanh đội giờ. Hỏi làm riêng đội phải làm xong công việc? ( ĐS: giờ, giờ) Bài 13: Hai người thợ sơn cửa cho nhà ngày xong việc. Nếu người thứ làm ngày nghỉ người thứ hai làm tiếp ngày xong việc. Hỏi người làm xong công việc? (ĐS: ngày; ngày). Bài 14: Hai người thợ làm công việc xong 18 giờ. Nếu người thứ làm giờ, người thứ hai làm 1/3 công việc. Hỏi người làm xong công việc? Bài 15: Để hoàn thành công việc hai tổ phải làm giờ. Sau làm chung tổ hai điều làm việc khác. Tổ hoàn thành công việc lại 10 giờ. Hỏi tổ làm riêng thhì xong công việc đó? Bài 16: Hai đội công nhân đào mương. Nếu họ làm ngày xong công việc. Nếu làm riêng đội haihoàn thành công việc nhanh đội ngày. Hỏi làm riêng đội phải làm ngày để xong công việc? Bài 17: Một trâu ăn hết bó cỏ 16 phút. Nhưng trâu ăn phút có thêm bê đến ăn cùng. Cả hai ăn 10 phút hết cỏ. Nếu bê ăn sau lâu hết cỏ? (Olympic Toán Tuổi Thơ 2011) Đ/S: 80 phút Bài 18: 15 công nhân ngày làm hoàn thành công việc giao 20 ngày. Hỏi thêm công nhân ngày làm 10 hoàn thành công việc sau ngày? (AMS 2007) Đ/S: 12 ngày kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 61 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp DẠNG DÙNG PHƯƠNG PHÁP THẾ KHỬ Bài 1: Mua bút loại hết 15500 đồng. Nếu mua bút loại hết 20300 đồng. Tính giá tiền bút loại đó. Bài giải: Tóm tắt: bút + -> 15500đ (1) bút + -> 20300đ (2) Lấy (2) trừ (1) vế theo vế ta có: -> 20300 – 15500 = 4800đ Giá tiền là: 4800 : = 1600đ Thay vào (1) ta có: bút + 1600 x -> 15500đ  Giá tiền bút là: 7500 : = 2500đ Đáp số: Vở: 1600đ; Bút: 2500đ Bài 2: Minh mua sách hết 75500 đồng. Tâm mua sách 10 hết 73000 đồng Tính giá tiền loại. Bài 3: Mua m vải hoa m vải xanh hết 370 000 đồng Mua m vải hoa m vai xanh phải trả 320 000 Đồng. Tính giá tiền 1m vải loại. Bài 4: Minh mua sách hết 42000 đồng. Biết sách có giá gấp lần vở. Tính giá tiền loại Câu 5: Lan mua sách hết tất 12000 đồng. Phượng mua sách hết tất 14000 đồng. Tính giá tiền một sách. Trả lời: Giá tiền sách đồng. Câu 6: Một thùng đựng đầy dầu hỏa nặng 22 kg. Nếu thùng đựng nửa số dầu hỏa nặng 12kg. Hỏi thùng không đựng dầu nặng ki-lô-gam? Trả lời; Khi thùng không đựng dầu nặng kg. Bài 7: Trung bình đóng xong bàn ghế hết 27 giờ, đóng xong bàn ghế hết 29 giờ. Hỏi đóng bàn ghế bao lâu? Bài 8: Mua lọ mực bút hết 25000 đồng. Mua lọ mực bút hết 31000 đồng. Tính giá tiền loại. Bài 9: kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 62 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Có số hộp bánh số gói kẹo nhau. Cứ hộp bánh gói kẹo nặng 2500 g, hộp bánh gói kẹo nặng 2800g. Hỏi hộp bánh gói kẹo nặng gam? DẠNG DÙNG PP GIẢ THIẾT TẠM Bài 1: “Thuyền to chở sáu người, Thuyền nhỏ chở bốn người đông, Một đoàn trai gái sang sông, Mười thuyền to nho dòng trôi, Toàn đoàn có trăm người, Trên bờ bốn tám người đợi sang”. Hỏi sông có thuyền to, nhỏ loại? Bài giải: Số người thuyền là: 100 – 48 = 52 (người) Giả sử tất thuyền thuyền to. Khi số người thuyền là: 10 × = 60 (người) Số người dư là: 60 – 52 = (người) Số người thuyền nhỏ số người thuyền to là: - = (người) Số thuyền nhỏ là: : = (thuyền) Số thuyền to là:10 – =6 (thuyền) Đáp số: Thuyền to : thuyền; Thuyền nhỏ: thuyền Bài 2: Một tốp thợ dùng đoạn ống nhựa gồm hai loại : dài 8m dài 6m để lắp đặt đoạn đường ống dài 54m. Hỏi tốp thợ phải dùng loại ống để lắp đặt cắt ống nào. Bài 3: Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu Một trăm chân chẵn Hỏi có gà chó? Bài 4: “Quýt ngon chia ba Cam ngon bổ làm mười Mỗi người miếng, trăm người Có mười bảy đẹp tươi lạ lùng” Hỏi có cam, quýt? Bài 5: Một rạp hát bán 400 vé gồm hai loại: 15000 đồng 25000 đồng. Số tiền thu là: 8500000 đồng. Hỏi rạp bán vé loại? Bài 6: Hai cha bác Ba Phi gánh tất 25 chuyến 570 viên gạch để xây nhà. Hỏi người gánh chuyến? Biết chuyến bác Ba Phi gánh 30 viên, bác chuyến gánh 12 viên. Bài 7: kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 63 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Một nông trại bán lúc 120 vật nuôi là: ngan, vịt lợn. Tổng số khối lượng ba loại là: 870 kg. Biết vịt nặng 2kg, ngan nặng 3kg lợn nặng 60kg. Tổng số chân vật 260 chân. Hỏi trang trại bán loại vật con? DẠNG DÙNG PP GIẢI NGƯỢC TỪ CUỐI Bài 1: Tìm số biết đem số cộng với 32, đem chia cho 3, nhân với 120. * Cách 1: + Dùng lược đồ + 32 :3 x4 A? B C 120 - 32 x3 :4 Số cần tìm là: 120 : x -32 = 58 Cách (Đại số) Gọi số cần tìm X ta có : ( X + 32 ) : x = 120 ( X + 32 ) : = 120 : ( X + 32 ) : = 30 X + 32 = 30 x X + 32 = 90 X = 90 - 32 X = 58 Bài 2: Lan có số nhãn vở. Lan tặng Mai 1/2 số nhãn 1chiếc. Lan tặng Hoà 1/2 số nhãn lại chiếc. Lan tặng Nga 1/2 số nhãn lại sau lần chiếc. Cuối Lan lại chíêc cho Mình. Hỏi Lan có tất nhãn vở, tặng bạn nhãn vở. Bài 3: Một bà đem trứng chợ bán. Lần đầu bà bán 1/2 số trứng 1/2 trứng. Lần bà bán 1/2 số trứng lại 1/2 trứng. Lần thứ bà bán 1/2 Số trứng lại sau lần đầu 1/2 trứng vừa hết. Hỏi bà đem chợ bán trứng. Bài 4: Mai có số hồng, Mai tặng Nga 1/2 số hoa Mai có. Tặng Đào 1/2 số lại. Cuối Mai Bông dành cho mình. Hỏi Mai tặng bạn hoa. Bài 4: Tìm số biết rằng, số trừ 80, nhân với cộng với 192 792. Bài 5: Mẹ cho hai anh em số tiền để mua sách. Nếu anh cho em số tiền số tiền em, em lại cho anh số tiền số tiền lại anh em có 35000 đồng anh có 30000 đồng. Hỏi mẹ cho người tiền ? Bài 6: kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 64 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Có ba hộp bi A, B, C. Lần đầu chuyển 10 bi từ hộp A sang hộp B 15 bi từ hộp C sang hộp B. Lần thứ hai chuyển bi từ hộp A sang hộp B bi từ hộp B sang hộp C. Lần thứ ba chuyển 20 bi từ hộp C sang hộp A 18 bi từ hộp B sang hộp A. Lần thứ tư chuyển bi từ hộp A sang hộp B bi từ hộp C sang hộp B, cuối hộp A có 190 bi, hộp B có 350 bi, hộp C có 280 bi. Hỏi lúc đầu hộp có bi ? Bài 7: Một người chợ bán cam. Lần thứ bán 1/2 số cam cộng thêm 1/2 quả. Lần thứ hai bán 1/2 số cam lại cộng thêm 1/2 quả. Lần thứ ba bán 1/2 số cam lại cộng thêm 1/2 quả. Lần thứ tư bán 1/2 số cam lại cộng 1/2 vừa hết. Tính số cam người đem bán. Bài 8:(Toán cổ). Một tên tham lam gặp quỷ cạnh cầu. Tên than phiền nỗi nghèo khổ mình. Con quỷ nói " Tôi giúp anh. Cứ lần anh qua cầu số tiền anh tăng gấp đôi; sau anh phải trả cho 24 xu. Bằng lòng ?". Tên tham lam lòng thế. Sau qua cầu ba lần thấy túi không xu nào. Hỏi lúc đầu tên tham lam có tiền ? Bài 9: Trong buổi lao động trồng đầu xuân, lớp 4A chia số cho tổ sau: Tổ Một trồng 20 4/ 100 số lại; Tổ Hai trồng 21 4/100 số lại; Tổ Ba trồng 22 4/100 số lại; ………… Cứ chia tổ cuối vừa hết số số tổ đem trồng nhau. Hỏi lớp A có tổ tổ chia ? Bài 10: Trong hộp có 130 bi. Hai bạn chơi trò bốc bi. Mỗi lần lấy từ đến bi. Ai lấy viên bi cuối người thắng cuộc. Bạn bốc trước, theo bạn nên lấy để bạn người thắng ? Câu 11: Hải có số nhãn vở. Hải cho Huy số nhãn mình, Hải lại cho Hà 12 nhãn Hải lại 15 nhãn vở. Hỏi lúc đầu Hải có nhãn vở? Câu 12: Bạn Bình mẹ cho số tiền. Bình ăn sáng hết nửa số tiền đó, nửa số tiền lại Bình mua vở. Cuối Bình nghìn đồng.Tính số tiền mẹ cho Bình. Câu 13: Ba người chung mua rổ trứng. Người thứ mua 1/3 số trứng quả; Người thứ hai mua 1/4 số trứng quả; Người thứ ba mua 1/5 số trứng 12 vừa hết toàn số trứng. Hỏi ba người mua tất trứng? kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 65 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp Kimdong Chúc em học giỏi! kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 66 Tiểu học [...]... 14 (chữ số) Có 45 0 số lẻ có 3 chữ số nên cần: 3 x 45 0 = 1350 (chữ số) Số chữ số dùng để viết các số lẻ có 4 chữ số là: 3156 – 14 – 1350 = 1792 (chữ số) kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 28 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp 4 Viết được các số có 4 chữ số là: 1792: 4 = 44 8 (số) Viết đến số: 999 + (44 8 – 1) x 2 = 1893 Dạng 8 Viết liên tiếp một nhóm chữ số hoặc chữ cái Bài 1: Viết liên tiếp các. .. Dãy số: 2, 4, , 1998 có số số hạng là: (1998 – 2): 2 + 1 = 999 (số) Trong 999 số có: 4 số chẵn có 1 chữ số 45 số chẵn có 2 chữ số 45 0 số chẵn có 3 chữ số Các số chẵn có 4 chữ số là: 999 – 4 – 45 – 45 0 = 500 (số) Số lượng chữ số phải viết là: 1 x 4 + 2 x 45 + 3 x 45 0 + 4 x 500 = 344 4 (chữ số) đáp số: 344 4 chữ số Dạng 7 Tìm số số hạng biết số chữ số Bài tập vận dụng: Bài 1: Một quyển sách có 43 5 chữ số... Trị 29 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp 4 c, 0; 1; 2; 4; 7; 12; d, 0; 1; 4; 9; 18; Bài 2: a, 5; 6; 8; 10; b, 1; 6; 54; 648 ; c, 1; 3; 3; 9; 27; d, 1; 1; 3; 5; 17; Bài 3: Điền thêm 7 số hạng vào tổng sau sao cho mỗi số hạng trong tổng đều lớn hơn số hạng đứng trước nó: 49 + = 42 0 Giải thích cách tìm Bài 4: Tìm hai số hạng đầu của các dãy sau: a, , 39, 42 , 45 ; b, , 4, 2, 0; c, ,... lần Tính tổng các số đó Giải: Ta lập được 3 số: 3 34, 343 , 43 3 Tổng các số: (3 + 3 + 4) x 100 x 1 + (3 + 3 + 4) x 10 + (3 + 3 + 4) x 1 = 10 x (10 + 10 + 1) = 10 x 111 = 1110 * BÀI TẬP THỰC HÀNH: Bài 1: Cho 4 chữ số: 0, 2, 3, 5 Hãy lập tất cả các số mà mỗi số có đủ 4 chữ số đã cho Tính tổng Bài 2: Cho 4 chữ số: 1, 3, 3, 4 Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số mà mỗi số có đủ 4 chữ số đã cho Tính tổng Bài... đề bài ta có abcd – ab = 44 55 100 x ab + cd – ab = 44 55 cd + 100 x ab – ab = 44 55 cd + 99 x ab = 44 55 cd = 99 x (45 – ab) Ta nhận xét tích của 99 với 1 số tự nhiên là 1 số tự nhiên nhỏ hơn 100 Cho nên 45 – ab phải bằng 0 hoặc 1 - Nếu 45 – ab = 0 thì ab = 45 và cd = 0 - Nếu 45 – ab = 1 thì ab = 44 và cd = 99 Số phải tìm là 45 00 hoặc 44 99 Loại 3: Số tự nhiên và tổng, hiệu, tích các chữ số của nó Bài 1:... ruộng Bài 4: Trong đợt kiểm tra học kì vừa qua ở khối 4 thầy giáo nhận thấy 1/2 Số học sinh đạt điểm giỏi, 1/3 số học sinh đạt điểm khá, 1/10 số học sinh đạt trung bình còn lại là số học sinh đạt điểm yếu Tính số học sinh đạt điểm yếu biết số học sinh giỏi là 45 em Bài 5: Một cửa hàng nhận về một số hộp xà phòng Người bán hàng để lại 1/10 số hộp bầy ở quầy, còn lại đem cất vào tủ quầy Sau khi bán 4 hộp... bình cộng 3 xe là 10 Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng? Trả lời: Xe thứ ba chở: Bài 30: Ba lớp 4a; 4b; 4c đi trồng cây cả 3 lớp trồng được 120 Số cây lớp 4a và 4 b trồng được là 70 cây; số cây lớp 4b và 4c là 90 cây; số cây lớp 4c và 4a là 80 cây Tính số cây mỗi lớp Trả lời: Số cây 4A: ; Số cây 4B: ; Số cây 4C: Bài 31: Hai anh em Hùng và Cường có 60 viên bi Anh Hùng cho bạn 9 viên bi; bố cho thêm Cường... đủ 4 chữ số đẫ cho Tính tổng các số đó Giải: Chọn chữ số 1 ở hàng nghìn ta lập được 6 số sau: 12 34; 13 24; 142 3; 1 243 ; 1 342 ; 143 2 Ta thấy mỗi chữ số đứng ở mỗi hàng 6 lần Vậy tổng các số lập được: (1 + 2 + 3 + 4) x 1000 x 6 + (1 + 2 + 3 + 4) x 100 x 6 + (1 + 2 + 3 + 4) x 10 x 6 + (1 + 2 + 3 + 4) x 1 x 6 = 10 x 6 x (1000 + 100 + 10 + 1) = 60 x 1111 = 66660 Bài 4: Cho 3 chữ số 3, 3, 4 Hãy lập tất cả các. .. xét: 4 = 1 + 3 7=3 +4 11 = 4 + 7 18 = 7 + 11 Từ đó rút ra quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng (Kể từ số hạng thứ ba) bằng tổng của hai số hạng đứng trước nó Viết tiếp ba số hạng, ta được dãy số sau: 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47 , 76, b, 0, 2, 4, 6, 12, 22, 40 , 74, 136, c, 0, 3, 7, 12, 18, 25, 33, d, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5 040 , kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 25 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng. .. 22 744 b, 1872 + 786 + 3 748 + 3718 = 10115 c, 56 74 x 163 = 610783 kimdong Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 17 Tiểu học Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp 4 Giải: a, Kết quả trên là sai vì tổng của 5 số lẻ là 1 số lẻ b, Kết quả trên là sai vì tổng của các số chẵn là 1 số chẵn c, Kết quả trên là sai vì tích của 1 số chẵn với bất kỳ 1 số nào cũng là một số chẵn Bài 3: Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 240 24 . lít nước. Câu 22: Lớp 4A có 19 học sinh giỏi, như vậy lớp 4A có số học sinh giỏi nhiều hơn lớp 4B 2 bạn và kém lớp 4C 2 bạn. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi? Câu 23: Một. kimdong Tiểu học Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 3 Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp 4 Câu 44 : Tìm y biết: 1000 - 345 + 345 : y = 655 + 345 : 5. Vậy y = DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG * Dạng trung bình. 30: Ba lớp 4a; 4b; 4c. đi trồng cây cả 3 lớp trồng được 120. Số cây lớp 4a và 4 b trồng được là 70 cây; số cây lớp 4b và 4c là 90 cây; số cây lớp 4c và 4a là 80 cây. Tính số cây mỗi lớp. Trả

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • * Dạng tính giá trị của biểu thức:

  • Câu 1:

  • Tính giá trị của biểu thức:  với . Câu 2:

  • Tính giá trị của biểu thức:  với . Câu 4:

  • Tính giá trị của biểu thức: 68 x m + 32 x m với m = 9 Câu 5:

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan