0

Phương pháp nghiên cứu Phả hệ

3 810 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2015, 23:18

Trong nghiên cứu di truyền học người, các nhà khoa học tiến hành thu thập các thông tin về lịch sử di truyền của một tính trạng nào đó trong dòng họ và thể hiện các thông tin này trên cây dòng họ. Một sơ đồ như vậy được gọi là phả hệ.Phả hệ có thể dùng để suy ra các kiểu gen của những người trong dòng họ và đưa ra các tiên đoán về con cái mà họ sẽ sinh ra. Những tiên đoán chỉ mang tính xác suất chứ không phải là những gì chắc chắn sẽxảy ra trong thực tế.Phả hệ bên ghi lại sự di truyền của bệnh Alkaton niệu, một bệnh hóa sinh, do một gen có hai alen qui định. Những người bị bệnh trên phả hệ được đánh dấu bằng một vòng tròn hoặc ô vuông màu, không thể chuyển hóa được chất alkaton, làm cho nước tiểu có màu và bắt màu các mô cơ thể. Phả hệ Trong nghiên cứu di truyền học người, nhà khoa học tiến hành thu thập thông tin lịch sử di truyền tính trạng dòng họ thể thông tin dòng họ. Một sơ đồ gọi phả hệ. Phả hệ dùng để suy kiểu gen người dòng họ đưa tiên đoán mà họ sinh ra. Những tiên đoán mang tính xác suất chắn sẽxảy thực tế.Phả hệ bên ghi lại di truyền bệnh Alkaton niệu, bệnh hóa sinh, gen có hai alen qui định. Những người bị bệnh phả hệ đánh dấu vòng tròn ô vuông màu, chuyển hóa chất alkaton, làm cho nước tiểu có màu bắt màu mô thể. Nam Uyên Minh Vũ Thắng Bình Hồng Hòa Mai Khánh Phương Hiếu Câu hỏi 1: Phả hệ Để xác định bệnh alkaton alen trội hay alen lặn qui định cần vào kiểu gen người sau đây? A. Mai, Khánh Hiền. B. Uyên, Vũ Bình. C. Nam, Hồng Hòa. D. Bình, Phương Hiếu. PHẢ HỆ: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã : A. Mai, Khánh Hiền. Mai Khánh không bị bệnh họ (Hiền) lại bị bệnh. Do đó, bệnh alkaton alen lặn qui định. Mức không tính điểm Mã (hoặc 00) : Đáp án khác. Mã (hoặc 99) : Không trả lời. Câu hỏi 2: Phả hệ Để xác định bệnh alkaton gen nằm nhiễm sắc thể thường hay gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X qui định, vào kiểu gen người sau đây? A. Hồng Hòa; Mai Hiền. B. Hồng Vũ; Uyên Bình. C. Nam Mai; Bình Hiếu. D. Nam Hòa; Khánh Hiền. PHẢ HỆ: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã : D. Nam Hòa; Khánh Hiền. - Nếu gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X bố truyền X cho gái. Do vậy, Nam Khánh không bị bệnh gái họ (Hòa Hiền) phải không bị bệnh. - Trên thực tế, Hòa Hiền bị bệnh chứng tỏ nhận alen lặn từ bố. Do vậy, gen qui định bệnh alkaton nằ nhiễm sắc thể thường. Mức không tính điểm Mã (hoặc 00) : Đáp án khác. Mã (hoặc 99) : Không trả lời. Câu hỏi 3: Phả hệ Căn vào phả hệ trên, người chắn có kiểu gen dị hợp tử A. Nam, Thắng, Mai, Khánh, Minh, Bình. B. Nam, Thắng, Mai, Khánh, Uyên, Phương. C. Mai, Khánh, Uyên, Phương, Minh, Bình. D. Mai, Khánh, Minh, Bình, Phương, Hiếu. PHẢ HỆ: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã : A. Nam, Thắng, Mai, Khánh, Minh, Bình. Mức không tính điểm Mã (hoặc 00) : Đáp án khác. Mã (hoặc 99) : Không trả lời. Câu hỏi 4: Phả hệ Trong phả hệ trên, người chưa thể xác định xác kiểu gen A. Uyên, Phương Hiếu. B. Uyên, Thắng Bình. C. Bình, Phương Hiếu. D. Phương, Hiếu Thắng. PHẢ HỆ: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã : A. Uyên, Phương Hiếu. Mức không tính điểm Mã (hoặc 00) : Đáp án khác. Mã (hoặc 99) : Không trả lời. Câu hỏi 5: Phả hệ Mai Khánh sinh thêm người trai tên Dũng, không bị bệnh alkaton. Giả sử sau lớn lên, Dũng kết hôn với người phụ nữ bị bệnh alkaton xác suất để họ sinh bị bệnh bao nhiêu? A. 1/3. B. 1/2. C. 1/4. D. 2/3. PHẢ HỆ: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã : A. 1/3. Mai Khánh có kiểu gen dị hợp (kí hiệu Aa) nên Dũng có kiểu gen đồng hợp AA (chiếm 1/3) Aa (chiếm 2/3). Do vậy, vợ Dũng bị bệnh có kiểu gen đồng hợp lặn aa xác suất để họ sinh bị bệnh 2/3x1/2 = 1/3. Mức không tính điểm Mã (hoặc 00) : Đáp án khác. Mã (hoặc 99) : Không trả lời. Câu hỏi 6: Phả hệ Câu hỏi sau trả lời khoa học? A. Nguyên nhân bệnh alkaton? B. Tại nước tiểu người bị bệnh alkaton thường có màu khác so với nước tiểu người bình thường? C. Vì số người bị bệnh alkaton thích xây dựng gia đình sớm? D. Tại gia đình có bố bị bệnh alkaton mà tất không bị bệnh? PHẢ HỆ: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã : C. Vì số người bị bệnh alkaton thích xây dựng gia đình sớm? Mức không tính điểm Mã (hoặc 00) : Đáp án khác. Mã (hoặc 99) : Không trả lời. . là phả hệ. Phả hệ có thể dùng để suy ra các kiểu gen của những người trong dòng họ và đưa ra các tiên đoán về con cái mà họ sẽ sinh ra. Những tiên đoán chỉ mang tính xác suất chứ không phải. chắn sẽxảy ra trong thực tế .Phả hệ bên ghi lại sự di truyền của bệnh Alkaton niệu, một bệnh hóa sinh, do một gen có hai alen qui định. Những người bị bệnh trên phả hệ được đánh dấu bằng một vòng. không tính điểm Mã 0 (hoặc 00) : Đáp án khác. Mã 9 (hoặc 99) : Không trả lời. Câu hỏi 3: Phả hệ Căn cứ vào phả hệ trên, những người chắc chắn có kiểu gen dị hợp tử là A. Nam, Thắng, Mai, Khánh, Minh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp nghiên cứu Phả hệ, Phương pháp nghiên cứu Phả hệ,

Từ khóa liên quan