lý thuyết và bài tập sóng cơ học

128 965 0
lý thuyết và bài tập sóng cơ học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ CHUN ĐỀ SỐ : SĨNG CƠ HỌC (Tài Liệu Gồm Đầy Đủ Các Dạng Toán, Hƣớng Dẫn Giải Chi Tiết Và Trắc Nghiệm Luyện Tập_ Tài Liệu Sƣu Tầm.) GIÁO VIÊN : NGUYỄN MINH DƢƠNG (096.214.6445) HÃY THAM GIA NHÓM VẬT LÝ ANH DƢƠNG TRÊN FACEBOOK ĐỂ TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN VỀ BÀI HỌC VÀ NẮM CÁC THƠNG TIN VỀ KHĨA LTĐH MIỄN PHÍ (2016) A TÓM TẮT LÝ THUYẾT: I.SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SĨNG CƠ : 1.Sóng cơ- Định nghĩa- phân loại + Sóng dao động lan tru ền môi tr ờng + Khi s ng c tru ền c pha dao động phần tử vật chất lan tru ền phần tử vật chất dao động xung quanh vị trí cân cố định + Sóng ngang s ng đ phần tử môi tr ờng dao động theo ph ng vuông g c với ph ng tru ền s ng Ví dụ: s ng mặt n ớc, s ng sợi dâ cao su + Sóng dọc sóng đ phần tử mơi tr ờng dao động theo ph ng trùng với ph ng tru ền s ng Ví dụ: s ng âm, s ng lò xo 2.Các đặc trƣng sóng hình sin + Biên độ sóng A: biên độ dao động phần tử môi tr ờng c s ng tru ền qua + Chu kỳ sóng T: chu kỳ dao động phần tử môi tr ờng s ng tru ền qua + Tần số f: đại l ợng nghịch đảo chu kỳ s ng : f = T + Tốc độ tru ền s ng v : tốc độ lan tru ền dao động mơi tr ờng + Bƣớc sóng : quảng đ ờng mà s ng tru ền đ ợc chu kỳ  = vT = +B ớc s ng  khoảng cách hai điểm gần ph v f ng tru ền s ng dao động pha λ λ +Khoảng cách hai điểm gần ph ng tru ền s ng mà dao động vuông pha +Khoảng cách hai điểm gần ph ng tru ền s ng mà dao động ng ợc pha +Khoảng cách hai điểm ph ng tru ền s ng mà dao động pha là: k +Khoảng cách hai điểm ph ng tru ền s ng mà dao động ng ợc pha là: (2k+1) λ +L u ý: Giữa n đỉnh (ngọn) s ng c (n - 1) b ớc s ng 2λ λ A E B Ph H F D C I J  G Phƣơng trình sóng: a.Tại nguồn O: uO =Aocos(t) b.Tại M phƣơng truyền sóng:  u  v sóng uM=AMcos(t- t) Nếu bỏ qua mát l ợng trình tru ền sóng biên độ s ng O M nhau: Ao = AM = A FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - ng tru ền s ng x O M KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC x HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ x t x ) =Acos 2(  ) Với t x/v v T  c.Tổng quát: Tại điểm O: uO = Acos(t + ) Thì:uM =Acos(t - A u biên độ s ng d.Tại điểm M cách O đoạn x phƣơng truyền sóng x O * S ng tru ền theo chiều d ng trục Ox thì: -A B ớc s ng  x x uM = AMcos(t +  -  ) = AMcos(t +  - 2 ) t  x/v  v * S ng tru ền theo chiều âm trục Ox thì: x x uM = AMcos(t +  +  ) = AMcos(t +  + 2 )  v -Tại điểm M xác định môi tr ờng s ng: x =const; uM hàm điều hòa theo t với chu kỳ T -Tại thời điểm xác định t= const ; uM hàm biến thiên điều hịa theo khơng gian x với chu kỳ  e Độ lệch pha hai điểm cách nguồn khoảng xM, xN: MN   +Nếu điểm M N dao động pha thì: MN  2k  2 xN  xM   2k  xN  xM  k  xN  xM x  xM  2 N v  (kZ) +Nếu điểm M N dao động ng ợc pha thì: MN  (2k  1)  2 xN  xM   (2k  1)  xN  xM  (2k  1)  (kZ) +Nếu điểm M N dao động vng pha thì: x x    MN  (2k  1)  2 N M  (2k  1)  xN  xM  (2k  1) ( k  Z )  -Nếu điểm M N nằm ph (Nếu điểm M N ph x v ng tru ền s ng cách khoảng x thì:     2 ng tru ền s ng cách khoảng d :  = x  2d )  - Vậ điểm M N ph ng tru ền s ng sẽ: + dao động pha khi: d = k  d = (2k + 1)  + dao động vuông pha khi: d = (2k + 1) với k = 0, ±1, ±2 Lƣu ý: Đơn vị x, x1, x2,d,  v phải tương ứng với + dao động ngƣợc pha khi: d2 d1 d M N N f Trong tƣợng truyền sóng sợi dây, dâ đ ợc kích thích dao động nam châm điện với tần số dịng điện f tần số dao động dâ 2f II GIAO THOA SĨNG Điều kiện để có giao thoa: Hai s ng hai s ng kết hợp tức hai s ng tần số c độ lệch pha không đổi theo thời gian (hoặc hai s ng pha) FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THÔNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ Lý thuyết giao thoa: Giao thoa hai s ng phát từ hai nguồn s ng kết hợp S1, S2 cách khoảng l: +Ph ng trình s ng nguồn :(Điểm M cách hai nguồn lần l ợt d1, d2) u1  Acos(2 ft  1 ) u2  Acos(2 ft  2 ) +Ph ng trình s ng M hai s ng từ hai nguồn tru ền tới: u1M  Acos(2 ft  2 +Ph d1   1 ) u2 M  Acos(2 ft  2 ng trình giao thoa s ng M: uM = u1M + u2M d2  M d1  2 ) d2 S1 S2 d1  d 1  2   d  d    uM  Acos    cos  2 ft            d1  d     với   2  1    +Biên độ dao động M: AM  A cos   2.1.Tìm số điểm dao động cực đại, số điểm dao động cực tiểu hai nguồn: Cách : l  l   k   2  2 (k  Z) l  l     k    2  2 (k  Z) * Số cực đại:  * Số cực tiểu: Cách 2: Ta lấ : S1S2/ = n, p (n ngu ên d ng, p phần thập phân sau dấu phả ) Số cực đại là: 2n +1( hai nguồn pha) Số cực tiểu là:+Tr ờng hợp 1: Nếu p Số giá trị nguyên k thoả mãn biểu thức số đường cần tìm FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ 2.5.Tìm số điểm dao động cực đại, dao động cực tiểu hai điểm M N: Các công thức tổng quát : M  2 M  1M  2  (d1  d )   (1) C d1M với   2  1 b Hiệu đƣờng sóng từ hai nguồn đến M là: (d1  d )  ( M   ) N M a Độ lệch pha hai sóng từ hai nguồn đến M là: d2N d1N  2 d2 M (2) S1 S2 -Chú ý: +   2  1 độ lệch pha hai s ng thành phần nguồn so với nguồn + M  2 M  1M độ lệch pha hai s ng thành phần M nguồn so với nguồn s ng từ nguồn nguồn tru ền đến c Số điểm (đƣờng) dao động cực đại, cực tiểu hai điểm M, N thỏa mãn : dM  (d1  d2 )  (M   )  2  dN (3) ( Hai điểm M, N cách hai nguồn lần l ợt d1M, d2M, d1N, d2N ) Ta đặt dM= d1M - d2M ; dN = d1N - d2N, giả sử: dM < dN Với số giá trị ngu ên k thỏa mãn biểu thức số điểm (đƣờng) cần tìm hai điểm M N Chú ý: Trong công thức (3) Nếu M N trùng với nguồn khơng dủng dấu BẰNG (chỉ dùng dấu < ) Vì nguồn điểm đặc biệt khơng phải điểm cực đại cực tiểu! d.Tìm số đƣờng dao động cực đại không dao động hai điểm M, N Hai điểm M, N cách hai nguồn lần l ợt d1M, d2M, d1N, d2N Đặt dM = d1M - d2M ; dN = d1N - d2N giả sử dM < dN + Hai nguồn dao động pha: * Cực đại: dM < k < dN * Cực tiểu: dM < (k+0,5) < dN + Hai nguồn dao động ng ợc pha: * Cực đại: dM < (k+0,5) < dN * Cực tiểu: dM < k < dN Số giá trị ngu ên k thoả mãn biểu thức số đ ờng cần tìm III SĨNG DỪNG - Định Nghĩa: S ng dừng s ng c nút(điểm đứng ên) bụng (biên độ dao động cực đại) cố định khơng gian - Ngun nhân: Sóng dừng kết giao thoa s ng tới s ng phản xạ, s ng tới s ng phản xạ tru ền theo ph ng Một số ý * Đầu cố định đầu dao động nhỏ nút s ng Đầu tự bụng s ng * Hai điểm đối xứng với qua nút s ng dao động ng ợc pha * Hai điểm đối xứng với qua bụng s ng dao động pha * Các điểm dâ dao động với biên độ không đổi  l ợng không tru ền * Bề rông bụng 4A, A biên độ s ng tới s ng phản xạ * Khoảng thời gian hai lần sợi dâ căng ngang (các phần tử qua VTCB) nửa chu kỳ Điều kiện để có sóng dừng sợi dây dài l: * Hai đầu nút s ng: l  k   P (k  N ) * Số bụng s ng = số b s ng = k ; Số nút s ng = k + Một đầu nút s ng đầu bụng s ng: Q   k2 FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ l  (2k  1)  (k  N ) Số b (bụng) s ng nguyên = k; Số bụng s ng = số nút s ng = k + Đặc điểm sóng dừng:  -Khoảng cách nút bụng liền kề  -Khoảng cách nút bụng liền kề  -Khoảng cách hai nút (bụng, múi) sóng : k -Tốc độ tru ền s ng: v = f =  P  T  k  Q  4 Phƣơng trình sóng dừng sợi dây (đầu P cố định dao động nhỏ nút sóng) * Đầu Q cố định (nút sóng): Ph Ph ng trình s ng tới sóng phản xạ Q: uB  Acos2 ft u 'B   Acos2 ft  Acos(2 ft   ) ng trình s ng tới s ng phản xạ M cách Q khoảng d là: uM  Acos(2 ft  2 Ph d  ) u 'M  Acos(2 ft  2 ng trình s ng dừng M: uM  uM  u 'M d   )   d   )cos(2 ft  )  Asin(2 )cos(2 ft  )  2  d  d Biên độ dao động phần tử M: AM  A cos(2  )  A sin(2 )   * Đầu Q tự (bụng sóng): Ph ng trình s ng tới s ng phản xạ Q: uB  u 'B  Acos2 ft uM  Acos(2 Ph d ng trình s ng tới s ng phản xạ M cách Q khoảng d là: uM  Acos(2 ft  2 Ph d  ) u 'M  Acos(2 ft  2 d  ) ng trình s ng dừng M: uM  uM  u 'M ; uM  Acos(2 Biên độ dao động phần tử M: AM  A cos(2 d  d  )cos(2 ft ) ) Lƣu ý: * Với x khoảng cách từ M đến đầu nút s ng biên độ: AM  A sin(2 * Với x khoảng cách từ M đến đầu bụng s ng biên độ: AM  A cos(2 x  x  ) ) IV SĨNG ÂM Sóng âm: S ng âm s ng c tru ền môi tr ờng khí, lỏng, rắn.Tần số s ng âm tần số âm +Âm nghe đƣợc c tần số từ 16Hz đến 20000Hz gâ cảm giác âm tai ng ời +Hạ âm : Những s ng c học tần số nhỏ h n 16Hz gọi s ng hạ âm, tai ng ời không nghe đ ợc +siêu âm :Những s ng c học tần số lớn h n 20000Hz gọi s ng siêu âm , tai ng ời không nghe đ ợc Các đặc tính vật lý âm a.Tần số âm: Tần số của s ng âm tần số âm P W P b.+ Cƣờng độ âm: I= = Cƣờng độ âm điểm cách nguồn đoạn R: I= 4 R tS S FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ Với W (J), P (W) l ợng, công suất phát âm nguồn.S (m2) diện tích mặt vng g c với ph âm (với sóng cầu S diện tích mặt cầu S=4πR2) + Mức cƣờng độ âm: L(B) = lg I => I  10 L Hoặc I0 I0 L(dB) = 10.lg ng tru ền I I I I I L L => L2 - L1 = lg  lg  lg   10 I0 I0 I0 I1 I1 Với I0 = 10-12 W/m2 gọi c ờng độ âm chuẩn f = 1000Hz Đ n vị mức c ờng độ âm Ben (B), th ờng dùng đềxiben (dB): 1B = 10dB c.Âm hoạ âm : Sóng âm nhạc cụ phát tổng hợp nhiều s ng âm phát lúc Các s ng nà c tần số f, 2f, 3f, ….Âm c tần số f hoạ âm c bản, âm c tần số 2f, 3f, … hoạ âm thứ 2, thứ 3, … Tập hợp hoạ âm tạo thành phổ nhạc âm n i -Đồ thị dao động âm : nhạc âm nhạc cụ khác phát hồn tồn khác Các nguồn âm thƣờng gặp: +Dây đàn: Tần số đàn phát (hai đầu dâ cố định  hai đầu nút s ng) f k v v ( k  N*) Ứng với k =  âm phát âm c c tần số f1  2l 2l k = 2,3,4… c hoạ âm bậc (tần số 2f1), bậc (tần số 3f1)… +Ống sáo: Tần số ống sáo phát (một đầu bịt kín (nút sóng), đầu để hở (bụng s ng)  ( đầu nút s ng, đầu bụng s ng) f  (2k  1) v v ( k  N) Ứng với k =  âm phát âm c c tần số f1  4l 4l k = 1,2,3… c hoạ âm bậc (tần số 3f1), bậc (tần số 5f1)… CHỦ ĐỀ 1: SÓNG CƠ V À SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ Dạng : Xác định đại lƣợng đặc trƣng sóng: –Kiến thức cần nhớ : -Chu kỳ (T), vận tốc (v), tần số (f), bƣớc sóng () liên hệ với : f v s ; λ  vT  ; v  với s quãng đ ờng s ng tru ền thời gian t f t T + Quan sát hình ảnh s ng c n sóng liên tiếp c n-1 b ớc s ng Hoặc quan sát thấ từ s ng thứ n đến s ng thứ m (m > n) c chiều dài l b ớc s ng λ  l ; mn + Số lần nhô lên mặt n ớc N khoảng thời gian t giâ T  -Độ lệch pha: Độ lệch pha điểm nằm ph t N 1 ng tru ền s ng cách khoảng d   - Nếu dao động pha   2k - Nếu dao động ng ợc pha   (2k  1) 2d  –Phƣơng pháp : B1: Tóm tắt đề: Đề cho gì?, hỏi gì? Và đổi đ n vị sang đ n vị hợp pháp B2 : Xác lập mối quan hệ đại l ợng cho đại l ợng tìm thơng qua cơng thức: v 2d -Áp dụng công thức chứa đại l ợng đặc tr ng: f  ; λ  vT  ;   f  T B3: Suy biểu thức xác định đại l ợng tìm theo đại l ợng cho kiện B4: Thực tính tốn để xác định giá trị đại l ợng tìm lựa chọn câu trả lời FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ 3.VÍ DỤ MINH HỌA Ví dụ 1: Một ng ời ngồi bờ biển trông thấ c 10 s ng qua mặt 36 giâ , khoảng cách hai sóng 10m Tính tần số s ng biển.và vận tốc tru ền s ng biển A 0,25Hz; 2,5m/s B 4Hz; 25m/s C 25Hz; 2,5m/s D 4Hz; 25cm/s Hƣớng dẫn giải: Xét điểm c 10 s ng tru ền qua ứng với chu kì T= động f  36 = 4s Xác định tần số dao 1  10   0, 25Hz Vận tốc tru ền s ng: =vT  v=   2,5  m / s  Đáp án A T T Ví dụ 2: Một s ng c tru ền sợi dâ đàn hồi dài Ph ng trình s ng điểm dâ : u = .x 4cos(20t )(mm).Với x: đo met, t: đo giâ Tốc độ tru ền s ng sợi dâ c giá trị A 60mm/s B 60 cm/s C 60 m/s D 30mm/s Hƣớng dẫn giải: Ta có .x 2.x = => λ = m => v = λ.f = 60 m/s (chú ý: x đo met) Đáp án C  4.Các tập rèn luyện dạng có hƣớng dẫn: Bài : Một ng ời quan sát phao mặt biển thấ phao nhấp nhô lên xuống chỗ 16 lần 30 giây khoảng cách đỉnh s ng liên tiếp 24m Tốc độ tru ền s ng mặt biển A v = 4,5m/s B v = 12m/s C v = 3m/s D v = 2,25 m/s Bài 2: Một s ng c tru ền dọc theo trục Ox c ph ng trình u  5cos(6 t   x) (cm), với t đo s, x đo m Tốc độ tru ền s ng nà A m/s B 60 m/s C m/s D 30 m/s Bài 3: S ng c tru ền môi tr ờng dọc theo trục Ox với ph ng trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính mét, t tính giâ ) Tốc độ tru ền s ng nà môi tr ờng A m/s B m/s C 40 cm/s D 50 cm/s Bài Một phao nhô lên cao 10 lần 36s, khoảng cách hai đỉnh s ng lân cận 10m Vận tốc tru ền s ng A 25/9(m/s) B 25/18(m/s) C 5(m/s) D 2,5(m/s) Bài 5: Tại điểm mặt chất lỏng c nguồn dao động với tần số 120Hz, tạo s ng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp ph ng tru ền s ng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ năm 0,5m Tốc độ tru ền s ng A 30 m/s B 15 m/s C 12 m/s D 25 m/s Bài : Tại điểm O mặt n ớc ên tĩnh, c nguồn s ng dao động điều hoà theo ph ng thẳng đứng với tần số f = 2Hz Từ O c gợn s ng tròn lan rộng xung quanh Khoảng cách gợn s ng liên tiếp 20cm Tốc độ tru ền s ng mặt n ớc : A.160(cm/s) B.20(cm/s) C.40(cm/s) D.80(cm/s) Bài 7: Nguồn phát s ng S mặt n ớc tạo dao động với tần số f = 100Hz gâ s ng tròn lan rộng mặt n ớc Biết khoảng cách gợn lồi liên tiếp 3cm Vận tốc tru ền s ng mặt n ớc bao nhiêu? A 25cm/s B 50cm/s * C 100cm/s D 150cm/s Bài 8: Tại O c nguồn phát s ng với với tần số f = 20 Hz, tốc độ tru ền s ng 1,6 m/s Ba điểm thẳng hàng A, B, C nằm ph ng tru ền s ng phía so với O Biết OA = cm; OB = 24,5 cm; OC = 42,5 cm Số điểm dao động pha với A đoạn BC A B C D Bài 9: Hai điểm M, N nằm ph ng tru ền s ng cách /3 Tại thời điểm t, li độ dao động M uM = + cm li độ dao động N uN = - cm Biên độ s ng : A A = cm B A = cm C A = cm D A = 3 cm Bài 10: Sóng c tần số 20Hz tru ền chất lỏng với tốc độ 200cm/s, gâ dao động theo ph ng thẳng đứng phần tử chất lỏng Hai điểm M N thuộc mặt chất lỏng ph ng tru ền s ng cách 22,5cm Biết điểm M nằm gần nguồn s ng h n Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp Hỏi sau đ thời gian ngắn điểm M hạ xuống thấp nhất? FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ A (s) 20 B (s) 80 ( s) 160 C D ( s) 160 Bài 11: Một s ng c học lan tru ền mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ tru ền s ng 1,2 m/s Hai điểm M N thuộc mặt thoáng, ph ng tru ền s ng, cách 26 cm (M nằm gần nguồn s ng h n) Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp Khoảng thời gian ngắn sau đ điểm M hạ xuống thấp A 11/120s B 1/ 60s C 1/120s D 1/12s Bài 12: S ng tru ền theo ph ng ngang sợi dâ dài với tần số 10Hz Điểm M dâ thời điểm vị trí cao thời điểm đ điểm N cách M 5cm qua vị trí c li độ nửa biên độ lên Coi biên độ s ng không đổi tru ền Biết khoảng cách MN nhỏ h n b ớc s ng s ng dâ Chọn đáp án cho tốc độ tru ền s ng chiều tru ền s ng A 60cm/s, tru ền từ M đến N B 3m/s, tru ền từ N đến M C 60cm/s, từ N đến M D 30cm/s, từ M đến N Bài 13: Một dâ đàn hồi dài c đầu A dao động theo ph ng vuông g c với sợi dâ Tốc độ tru ền s ng dâ 4m/s Xét điểm M dâ cách A đoạn 40cm, ng ời ta thấ M luôn dao động lệch pha so với A góc  = (k + 0,5) với k số ngu ên Tính tần số, biết tần số f c giá trị khoảng từ Hz đến 13 Hz A 8,5Hz B 10Hz C 12Hz D 12,5Hz Bài 14: Một sợi dâ đàn hồi dài c đầu A dao động với tần số f theo ph ng vuông g c với sợi dâ Biên độ dao động 4cm, vận tốc tru ền s ng đâ (m/s) Xét điểm M dâ cách A đoạn 28cm, ng ời ta thấ M luôn dao động lệch pha với A g c   (2k  1)  với k = 0, 1, 2 Tính b ớc s ng ? Biết tần số f c giá trị khoảng từ 22Hz đến 26Hz A 12 cm B cm C 14 cm D 16 cm Bài 15: S ng ngang tru ền mặt chất lỏng với số f = 10Hz Trên ph ng tru ền s ng, ta thấ hai điểm cách 12cm dao động pha với Tính tốc độ tru ền s ng Biết tốc độ s ng nầ khoảng từ 50cm/s đến 70cm/s A 64cm/s B 60 cm/s C 68 cm/s D 56 cm/s Bài 16: Một âm thoa c tần số dao động riêng 850 Hz đ ợc đặt sát miệng ống nghiệm hình trụ đá kín đặt thẳng đứng cao 80 cm Đổ dần n ớc vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thấ âm đ ợc khuếch đại lên mạnh Biết tốc độ tru ền âm không khí c giá trị nằm khoảng từ 300 m/s đến 350 m/s Hỏi tiếp tục đổ n ớc thêm vào ống c thêm mấ vị trí mực n ớc cho âm đ ợc khuếch đại mạnh? A.3 B C D Bài 17: Nguồn s ng O dao động với tần số 10 Hz , dao động tru ền với vận tốc 0,4 m/s ph ng Ox Trên ph ng nà c điểm P Q theo chiều tru ền s ng với PQ = 15 cm Cho biên độ s ng a = cm biên độ không tha đổi s ng tru ền Nếu thời điểm đ P c li độ cm li độ Q là: A cm B – cm C D 0,5 cm Hƣớng dẫn tập rèn luyện : Bài 1: Giải: Ta có: (16-1)T = 30 (s)  T = (s) Khoảng cách đỉnh sáng liên tiếp: 4 = 24m  24m   = 6(m) v     (m/s) Bài 2: Giải : Ph 2 x  ng trình c dạng u  a cos(t  = x => 2  Bài 3: Giải: Ta có: T  2  T x) Suy ra:   6 (rad / s)  f       2m  v =  f = 2.3 = 6(m/s)  2    10 ( s); 2x   4x     (m)  v   T  5(m / s) Đáp án C 6  3( Hz) ; 2 Đáp án C Đáp án A Bài 4: Giải: Chọn D HD: phao nhô lên cao 10 lần 36s  9T = 36(s)  T = 4(s) Khoảng cách đỉnh s ng lân cận 10m   = 10m v  10   2,5  m / s  T Bài 5: Giải : 4 = 0,5 m   = 0,125m  v = 15 m/s  Bài 6: Giải:.khoảng cách hai gợn s ng :   20 cm  v=  f  40cm / s Đáp án D Đáp án B Đáp án C Bài 7: Giải: Chọn B HD: 6   cm     0,5  cm   v  .f  100.0,5  50  cm / s  FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ v OA OB OC = cm Ta có: = 1,25 ; = 3,0625 ; = 5,3125 f     Số điểm pha với A c khoảng cách đến nguồn O 0,25 ; 2,25 ; 3,25 ; 4,25 ; 5,25 … Mà thuộc đoạn BC  điểm đ c khoảng cách đến nguồn O 3,25 ; 4,25 ; 5,25 Vậ c điểm BC dao động pha với A Đáp án C Bài 9: Giải: Trong MN = /3 (gt)  dao động M N lệch pha g c 2/3 Giả sử dao động M sớm pha h n dao động N 2 C1: (Dùng phƣơng trình sóng) Ta viết: uM = Acos(t) = +3 cm (1), uN = Acos(t a ) = -3 cm (2) 2 ab ab (1) + (2)  A[cos(t) + cos(t )] = Áp dụng : cosa + cosb = 2cos cos 2      5  2Acos cos(t - ) =  cos(t - ) =  t - =  k , k  Z  t = + k, k  Z 3 3 5 5  A Thay vào (1), ta có: Acos( + k) = Do A > nên Acos( - ) = Acos(- ) = = (cm)  A = cm 6 C2: (Dùng liên hệ dao động điều hòa chuyển động tròn !) ON ' (ứng với uN) sau véct OM ' (ứng với uM) chúng hợp với 2  2 -3 O +3 u g c  = (ứng với MN = , dao động M N lệch pha góc ) 3 Do vào thời điểm xét t, uM = + cm, uN = -3 cm (Hình vẽ), nên ta có N’ M’ Bài 8: Giải:  = N’OK = KOM’ =    =  Asin = (cm)  A = cm Đáp án C 3 Bài 10: Giải: + Ta có : λ = v/f = 10 cm  MN  K 22.5    2  Vậ M N dao động vuông pha 10 4 + Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp sau đ thời gian ngắn 3T/4 điểm M hạ xuống thấp  t  Bài 11:  = 12 cm ; 3T 3   s Chọn B 4 f 80 MN 26  = =2+ hay MN = 2 +  Dao động M sớm pha h n dao động N g c  12   Dùng liên hệ dao động điều hòa chuyển động tròn dễ dàng thấy : a Ở thời điểm t, uN = -a (xuống thấp nhất) uM =  lên 5T 1 s  s , với T =  s Chọn D  Thời gian tmin = = 60 12 f 10 M Bài 12: Giải: Từ kiện toán, ta vẽ đ ờng tròn  N M,N lệch pha /3 5/3 N  M b ớc s ng  ứng với 2 => /3 ứng với /6 5/3 ứng với 5/6 Với MN =5cm suy  c tr ờng hợp: /6 =5 => =30cm; =>Tốc độ v=.f =30.10=3m/s N 5/6 =5 =>  =6cm; =>Tốc độ v=.f =6.10 = 60 cm/s Vậ đáp án phải : 3m/s, từ M đến N; hoặc: 60cm/s, tru ền từ N đến M.Với đề cho ta chọn Đáp án C Bài 13: 2d 2df 2df v Giải 1:+ Độ lệch pha M A:      (k  0,5)  f  k  0,5  5k  0,5Hz  v v 2d + Do : 8Hz  f  13Hz   k  0,5.5  13  1,1  k  2,1  k   f  12,5Hz Đáp án D FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ C CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SÓNG ÂM 1.Dạng 1:Xác định đại lƣợng đăc trƣng sóng âm ( Tần số, bƣớc sóng, vận tốc) B1: Tóm tắt đề: Đề cho gì?, hỏi gì? Và đổi đ n vị sang đ n vị hợp pháp B2 : Xác lập mối quan hệ đại l ợng cho đại l ợng tìm thơng qua cơng thức: +Cộng hƣởng âm: * Hai đầu nút s ng công h ởng âm : Số bụng s ng = số b s ng = k ; lk  (k  N * ) Số nút s ng = k + * Một đầu nút s ng đầu bụng s ng: l  (2k  1)  (k  N ) Số b (bụng) s ng nguyên = k; Số bụng s ng = số nút sóng = k + *Tốc độ tru ền s ng: v = f =  T B3 :Suy biểu thức xác định đại l ợng tìm theo đại l ợng cho kiện B4: Thực tính tốn để xác định giá trị đại l ợng tìm lựa chọn câu trả lời Trắc nghiệm rèn luyện dạng 1: Câu Một ống sáo dài 80cm, đầu bịt kín đầu hở, biết vận tốc tru ền âm khơng khí 340m/s Xác định tần số lớn mà ống sáo phát mà ng ời bình th ờng c thể nghe đ ợc? (Kết lấ gần đến số sau dấu phẩ ) A 19,87 kHz B 19,98 kHz C 18,95kHz D 19,66 kHz Câu 2: Cho hai nguồn s ng âm kết hợp A, B đặt cách m dao động pha Di chu ển đoạn AB, ng ời ta thấ c vị trí âm c độ to cực đại Cho biết tốc độ tru ền âm khơng khí 350 m/s Tần số f nguồn âm c giá trị thoả mãn A.350 Hz  f < 525 Hz B.175 Hz < f < 262,5 Hz C.350 Hz < f < 525 Hz D.175 Hz  f < 262,5 Hz Câu 3: Cột khí ống thuỷ tinh c độ cao l c thể tha đổi đ ợc nhờ điều chỉnh mực n ớc ống Đặt âm thoa miệng ống thuỷ tinh đ Khi âm thoa dao động, n phát âm c bản, ta thấ cột khí c s ng dừng ổn định Khi độ cao cột khí nhỏ l0= 13cm ta nghe đ ợc âm to nhất, biết đầu A hở bụng s ng, đầu B nút, tốc độ tru ền âm 340m/s Tần số âm âm thoa phát là: A 563,8Hz B 658Hz C 653,8Hz D 365,8Hz Câu 4: Hai nguồn âm nhỏ S1, S2 giống (đ ợc coi hai nguồn kết hợp) phát âm pha biên độ Một ng ời đứng điểm N với S1N = 3m S2N = 3,375m Tốc độ tru ền âm khơng khí 330m/s Tìm b ớc s ng dài để ng ời đ N không nghe đ ợc âm từ hai nguồn S1, S2 phát A  = 1m B  = 0,5m C  = 0,4m D  = 0,75m Câu 5: S ng dọc sợi dâ dài lí t ởng với tần số 50Hz , vận tốc s ng la 200cm/s , biên độ s ng la 4cm Tìm khoảng cách lớn điểm A,B.Biết A,B nằm sợi dâ , ch a c s ng lần l ợt cách nguồn khoảng 20cm 42cm A.32cm B.14cm C.30cm D.22cm Câu 6: Một âm thoa c tần số dao động riêng 850Hz đ ợc đặt sát miệng ống nghiệm hình trụ đá kín đặt thẳng đứng cao 80cm Đổ dần n ớc vào ống nghiệm đến độ cao 30cm thấ âm đ ợc khuếch đại lên mạnh Biết tốc độ tru ền âm khơng khí c giá trị nằm khoảng 300m / s  v  350m / s Hỏi tiếp tục đổ n ớc thêm vào ống c thêm mấ vị trí mực n ớc cho âm đ ợc khuếch đại mạnh? A B C D Câu 7: Hai nguồn âm điểm phát s ng cầu đồng với tần số f  680 Hz đ ợc đặt A B cách m khơng khí Biết tốc độ tru ền âm khơng khí v  340 m s Bỏ qua hấp thụ âm môi tr ờng Gọi O điểm nằm đ ờng trung trực AB cách AB 100 m M điểm nằm đ ờng thẳng qua O song song với AB, gần O mà đ nhận đ ợc âm to Cho AB  OI (với I trung điểm AB ) Khoảng cách OM A 40 m B 50 m C 60 m D 70 m FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ Đáp án: Câu A Câu C Câu C Câu D Câu C Câu B Câu C Câu B Câu Câu 10 Hƣớng dẫn chi tiết dạng 1:: Giải câu 1:* Ta có : l = (2k + 1) v  v = (2k + 1) => f = (2k + 1) 4l 4f * Để ng ời bình th ờng c thể nghe đ ợc : f  20000 Hz v  20000 => k  93,6 => kmax = 93 => fmax  19,87.103 Hz.Chọn A 4l v v Giải câu 2: 2.   3.     350  f  525 f f => (2k + 1) A l0 /4 ( tu ệt đối không c dấu = ) Chọn C Giải câu 3: Khoảng cách từ bụng s ng đến nút liền kề /4 Do đ l0 = /4 = 13cm => B ớc s ng  = 52 cm = 0,52m Suy f = v/ = 340/0,52 = 638,8 Hz Chọn C Câu 4: Giải: Để N không nghe đ ợc âm N hai s ng âm ng ợc pha nhau, N s ng âm c biên độ cực tiểu: d1 – d2 = (k + 0.75 ) = 0,375m =>  = 2k  => c giá trị dài N đ ờng cực tiểu thứ k = ; Đồng thời f = v/T > 16 Hz Khi k =  = 0,75 m; đ f = 440Hz, âm nghe đ ợc Đáp án D:  = 0,75 m; Giải câu 5:  = v/f = 4cm ; A,B = 2 AB  B = 11 => uA uB dđ ng ợc pha => Khi B VT biên d ng A VT biên âm khoảng cách A, B lớn : dmax = 22 + 2a = 30cm A uA B uB a -a v 22cm Giải câu 6: Vận tốc: l  (2k  1)  50  l  (2k  1) 4f 300m / s  v  350m / s Suy ra: v=340m/s Suy ra:k=3 =>nút: m=3  Để âm khuêch đại mạnh chiều dài ống phải số ngu ên lẻ b ớc s ng( nên trừ nút cịn nút ứng với hai vị trí) vậ : c hai vị trí =>ĐA:2 GHI CHÚ: tiếp tục đổ n ớc thêm vào ống c thêm mấ vị trí mực n ớc cho âm đ ợc khuếch đại mạnh? ( CHI ỀU CAO ỐNG THAY ĐỔI KHI ĐỔ NƯỚC VÀO ) 0,5 m  v 4f l l  (2k  1)  0,5  l  (2k  1)  v  đáy 4f (2k  1) 4.850.0,5  300  v   350  1,92  k  2,33 (2k  1) M O k  N  k=2 Giải câu 7:B ớc s ng:   v  0,5m f Tại M nghe to M nằm cực đại k=1 MA-MB=  Từ hình vẽ MA  MH  AH  100  ( x  0,5) FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - A I B KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC H HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ MB  100  ( x  0,5)  1002  ( x  0,5)  1002  ( x  0,5)  0,5  x  60m 2.Dạng 2:Xác định Cƣờng độ âm -Mức cƣờng độ âm B1: Tóm tắt đề: Đề cho gì?, hỏi gì? Và đổi đ n vị sang đ n vị hợp pháp B2 : Xác lập mối quan hệ đại l ợng cho đại l ợng tìm thơng qua cơng thức: P W P = Cƣờng độ âm điểm cách nguồn đoạn R: I= 4 R tS S Với W (J), P (W) l ợng, cơng suất phát âm nguồn.S (m2) diện tích mặt vng g c với ph âm (với sóng cầu S diện tích mặt cầu S=4πR2) + Mức cƣờng độ âm: + Cƣờng độ âm: I= L(B) = lg I => I  10 L Hoặc I0 I0 L(dB) = 10.lg ng tru ền I I I I I L L => L2 - L1 = lg  lg  lg   10 I0 I0 I0 I1 I1 Với I0 = 10-12 W/m2 gọi c ờng độ âm chuẩn f = 1000Hz Đ n vị mức c ờng độ âm Ben (B), th ờng dùng đềxiben (dB): 1B = 10dB + Cƣờng độ âm A, B cách nguồn O : I A OB  I B OA2 *Càng xa nguồn âm c ờng độ âm giảm tỉ lệ nghịch với bình ph ng khồng cách * Tai ng ời cảm thụ đ ợc âm : 0dB đến 130dB Chú ý: +Khi I tăng lên 10n lần L tăng thêm 10n (dB) + Khi cho mức c ờng độ âm L:  Lg(10x) = x  a =lgx  x=10a  lg( I M  I 10 L( B )  I 10 ( L( dB ) 10 ) a ) = lga-lgb b B3 :Suy biểu thức xác định đại l ợng tìm theo đại l ợng cho kiện B4: Thực tính tốn để xác định giá trị đại l ợng tìm lựa chọn câu trả lời Trắc nghiệm rèn luyện dạng 2: Câu 1: Hai âm c mức c ờng độ âm chênh lệch 40 dB Tỉ số c ờng độ âm chúng A 102 B 4.103 C 4.102 D 104 Câu 2: Mức c ờng độ âm vị trí cách loa m 50 dB Một ng ời xuất phát từ loa, xa n thấ : cách loa 100 m khơng nghe đ ợc âm loa đ phát Lấ c ờng độ âm chuẫn I0 = 10-12 W/m2, coi sóng âm loa đ phát s ng cầu Xác định ng ỡng nghe tai ng ời nà A 25dB B 60dB C.10 dB D 100dB Câu 3: Một nguồn O phát s ng âm c công suất không đổi môi tr ờng đẳng h ớng không hấp thụ âm Tại điểm A , mức c ờng độ âm 40dB Nếu tăng công suất nguồn âm lên lần nh ng không đổi tần số thi mức c ờng độ âm A : A 52dB B 67dB C.46 dB D 160dB Câu 4: Nguồn âm đặt O c công suất tru ền âm không đổi Trên nửa đ ờng thẳng qua O c ba điểm A, B, C theo thứ tự c khoảng cách tới nguồn tăng dần Mức c ờng độ âm B mức c ờng độ âm A b  B  ; mức c ờng độ âm B h n mức c ờng độ âm C 3b  B  Biết 4OA  3OB Coi s ng âm s ng cầu môi tr ờng tru ền âm đẳng h ớng Tỉ số A 346 56 OC bằng: OA 256 B 81 FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - C 276 21 D 75 81 KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ Câu 5(ĐH-2012): Tại điểm O môi tr ờng đẳng h ớng, không hấp thụ âm, c nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A c mức c ờng độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA c mức c ờng độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D Câu 6: Trong buổi hòa nhạc đ ợc tổ chức Nhà Hát lớn Hà Nội kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Một ng ời ngồi d ới khán đài nghe đ ợc âm đàn giao h ởng phát c mức c ờng độ âm 12 dB Khi dàn nhạc giao h ởng thực hợp x ớng ng ời đ cảm nhận đ ợc âm 2,376 B Hỏi dàn nhạc giao h ởng đ c ng ời? A ng ời B 18 ng ời C 12 ng ời D 15 ng ời Câu 7: Một nguồn âm đ ợc coi nguồn điểm phát s ng cầu môi tr ờng không hấp thụ âm Tại vị trí s ng âm c biên độ 0,12mm c c ờng độ âm điểm đ 1,80W/m2 Hỏi vị trí s ng c biên độ 0,36mm c c ờng độ âm điểm đ ? A 0,60W/m2 B 2,70W/m2 C 5,40W/m2 D 16,2W/m2 Câu 8: Một nguồn âm S phát âm c tần số xác định Năng l ợng âm tru ền phân phối mặt cầu tâm S bán kính d Bỏ qua phản xạ s ng âm mặt đất vật cản Tai điểm A cách nguồn âm S 100 m, mức c ờng độ âm 20 dB Xác định vị trí điểm B để đ mức c ờng độ âm A 1000m B 100m C 10m D 1m Câu 9: Ba điểm A, B, C thuộc nửa đ ờng thẳng từ A Tại A đặt nguồn phát âm đẳng h ớng c cơng suất tha đổi Khi P = P1 mức c ờng độ âm B 60 dB, C 20dB Khi P = P2 mức c ờng độ âm B 90 dB mức c ờng độ âm C A 50dB B 60dB C 10dB D 40dB Câu 10: Ba điểm O, M, N nằm nửa đ ờng thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát s ng âm đẳng h ớng không gian, môi tr ờng không hấp thụ âm Mức c ờng độ âm M 70 dB, N 30dB Nếu chu ển nguồn âm đ sang vị trí M mức c ờng độ âm trung điểm MN đ A 36,1 dB B 41,2 dB C 33,4 dB D 42,1 dB Câu 11: Một nguồn âm P phát âm đẳng h ớng Hai điểm A, B nằm ph ng tru ền s ng c mức c ờng độ âm lần l ợt 40dB 30dB Điểm M nằm môi tr ờng tru ền s ng cho ∆AMB vuông cân A Xác định mức c ờng độ âm M? A 37,54dB B 32,46dB C 35,54dB D 38,46dB Câu 12: công suất âm cực đại má nghe nhạc 10W cho tru ền 1m l ợng âm lại bị giảm 5% so với l ợng ban đầu hấp thụ môi tr ờng biết c ờng độ âm chuẩn I  1012W / m2 mức c ờng độ âm lớn khoảng cách 6m gần bao nhiêu? A 10,21dB B 10,21B C 1,21dB D 7,35dB Câu 13 : Nguồn âm O c công suất không đổi Trên đ ờng thẳng qua O c ba điểm A, B, C nằm phía O theo thứ tự xa c khoảng cách tới nguồn tăng dần Mức c ờng độ âm B mức c ờng độ âm OC OB Tính tỉ số OA 81 27 32 A B C D 16 27 Câu 14 : Mức c ờng độ âm L  30 dB  Hã tính c ờng độ âm nà theo đ n vị W / m Biết A a (dB), mức c ờng độ âm B h n mức c ờng độ âm C 3a (dB) Biết OA =   c ờng độ âm chuẩn I  10 12 W / m Mức c ờng độ âm tính theo đ n vị (dB) là: A.10-18W/m2 B 10-9W/m2 C 10-3W/m2 D 10-4W/m2 Câu 15: hai điểm nam phía nguồn âm,trên ph ng tru ền âm cách khoàng a ,c muc c ờng độ âm lần l ợt LM=30dB LN=10dB.biết nguồn âm đẳng h ớng.nếu nguồn âm đ dặt điểm M mức c ờng độ âm N A.12dB B.7dB C.11dB D.9dB Câu 16 *: Tại phòng nghe nhạc , vị trí : mức c ờng độ âm tạo từ nguồn 75dB , mức c ờng độ âm phản xạ t ờng phía sau 72dB Tinh c ờng độ âm tồn phần vị trí đ la (bức t ờng không hấp thụ âm ) A 77dB B 79dB C 81dB D 83dB Đáp án: FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 D C C B B D D A A A Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 B B A B A Hƣớng dẫn chi tiết dạng 2: Giải câu 1: Theo đề: LA – LB = 40dB  10lg(IA/I0) - 10lg(IB/I0) = 40  lg(IA/IB) = suy IA/IB = 104 Chọn D R  I P P Câu 2: Giải: Ta có: I1 = ; I2 =     = 10-4  I2 = 10-4I1 2 4R1 4R2 I1  R2  10 4 I1 I I L2 = lg = lg = lg + lg10-4 = L1 – = – = (B) = 10 (dB) Chọn C I0 I0 I0 Câu 3: Giải : * LA = lg IA P = 4B ; IA = 4R I1 * tăng công suất nguồn âm lên lần => IA’ = 4IA => LA’ = lg 4I A I = lg A + lg4 = 4,6B = 46dB Chọn C I1 I1 Câu 4: Giải : * Ta có : IA = I0.10La ; IB = I0.10Lb ; La = Lb + b (B) I A 0B  I B A2 => I A 0C  I C A2 => 10 Lb b 16 => 10b = 16/9 (1)  10 Lb B A C * IC = I0.10Lc ; La = Lc + 4b 10 LC 4b 0C 0C 0C 16 256 Chọn B   10 4b    ( )2  LC 2 0A 0A 0A 81 10 Câu 5: (ĐH-2012): Giải 1: Gọi P0 công suất nguồn âm điểm, n số nguồn âm đặt O lần sau; RA = 2RM LA = 10lg IA I I nP0 P0 ; LM = 10lg M => LM – LA = 10lg M = 10lg( : ) = 10lg2n = 10 2 I0 I0 IA 4RM 4RA => n = Vậ cần phải đặt thêm O số nguồn âm – = Giải 2: Công suất phát nguồn P: I  Chọn B P ; 4R 2 I  OA  I nP 10 L LM – LA = 10lg    => LM = 26 dB; L = 10lg => M  I0 I M P 10 L  OM  M / 10 M / 10  n 103   2,5  n  10 2,6 => Cần đặt thêm – = nguồn Chọn B Câu 6: Giải : * L1 = lg(I1/I0) = 1,2B => I1 = I0.101,2; * Khi L2 = 2,376B => I = I0.102,376 * I 10 2,376   15 Chọn D I1 101, Câu 7: Giải 1:Do nguồn âm nguồn điểm phát s ng cầu môi tr ờng khơng hấp thụ âm, nên l ợng sóng âm phân bố mặt cầu đồng tâm Các vị trí xa nguồn, tức thuộc mặt cầu c bán kính lớn l ợng s ng âm nhỏ, đ c biên độ nhỏ Năng l ợng s ng âm tỉ lệ với bình ph ng biên độ dao động nên ta c : I1 A1  I2 A 2 A   0,36   I2  I1    1,80    16,  W / m   0,12   A1  Giải : Năng l ợng s ng âm tỉ lệ với bình ph W1  a12 Với a1 = 0,12mm; FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - Chọn D ng biên độ s ng âm KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ W2  a22 Với a2 2 = 0,36mm; W2 a  9 W1 a Năng l ợng s ng âm tỉ lệ nghịch với bình ph ng khoảng cách đến nguồn phát 2 W2 R  W1 R P = I1S1 với S1 = 4R12 ; R1 khoảng cách từ vị trí đến nguồn âm P = I2S2 Với S2 = 4R22 ; R1 khoảng cách từ vị trí đến nguồn âm I R12 a2     I  I1 = 16,2W/m2 Chọn D I1 R2 a1 I I I I Câu 8: Giải: LA = lg A = 2; LB = lg B =  LA – LB = lg A =  A = 102; I0 I0 IB IB P 2 I A 4d A  d B  = =  d  = 10  dB = 10dA = 1000 m Chọn A  P IB  A 4d B Câu 9: Giải : Đặt AB = R1; AC = R2 C ờng độ âm B; C IB1 = P1 P1 P2 P2 ; IC1 = ; IB2 = ; IC2 = ; 2 2 4R1 4R2 4R1 4R2  B  A  C Mức c ờng độ âm B; C: LB1 = 10lg => lg I I I B1 I = 60 dB; LC1 = 10lg C1 = 20 dB => LB1 – LC1 = 10( lg B1 - lg C1 ) = 40 dB I0 I0 I0 I0 I I B1 I I R2 R2 = => lg = (*) LB2 – LC2 = 10( lg B - lg C ) =10lg B = 10lg = 40 dB I0 I0 IC2 I C1 R12 R12 => LC2 = LB2 – 40 = 50 dB Chọn A Câu 10 Giải : Gọi P công suất nguồn âm  O P I= c ờng độ âm tỷ lệ nghịch với R2 4R H’   M  H Gọi m,n lần l ợt khoảng cách từ O đến M đến N Ta có IM = 107 I0 IN = 103 I0 Lại c IM n2 n2  Suy  10 hay n = 100.m IN m m Lại c H trung điểm MN đ OH = (m+n)/2 = 101m/2 Su khoảng cách MH OH – OM = 101m 99m m 2 Khi nguồn đặt M khảo sát H “coi nh ” khảo sát điểm H’ cách nguồn O là: h = 99m/2 Lại c IM IH'  99m    2 2 h     99  Suy I =   I =   107 I  2=     M   H’ m2 m  2  99   99  I  2 Mức c ờng độ âm là: LH’ = lg H ' = lg(   107 ) = lg(107.22) – 2.lg99 I0  99  = + 2lg2 -2lg99 = 3,61B Hay LH = 36,1 dB Chọn A FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC  N HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ Câu 11: Giải 1: Gọi P công suất nguồn âm OA = R; OB = RB = R + r ; AB = AM = r OM = RM RM2 = R2 + r2.(1) I IA I ; LB = 10lg B ; LM = 10lg M I0 I0 I0 P Với I = 4R I I R2 I LA - LB = 10lg A -10lg B = 10lg A = 10lg B RA IB I0 I0  M LA = 10lg LA - LB = 10dB =>10lg  B  A  O RB R2 = 10 => B =10 => RB2 = 10RA2 2 RA RA (R + r)2 = 10R2 => r2 +2rR – 9R2 = => r = R( 10 - 1) (2) RM2 = R2 + r2 = R2( 12 - 10 ) LA – LM = 10lg RM R2 =10lg M =10lg(12-2 10 ) = 7,54 dB R2 RA => LM = LA – 7,54 = 32,46 dB Chọn B Câu 11: Giải : Chọn B IA r  r   lg  B     B   10 IB  rA   rA  rB  10 rA  AB  AM   10  1 rA 2 rM  rA  AM  rA [1  ( 10  1) ] I  r  LA  LM  lg  A   lg  M   lg 12  10   0, 754  IM   rA   LM  LA  0, 754  3, 246 ( B )  32, 46 ( dB ) LA  LB  lg M A P Câu 12: Giải : Chọn D Ta c công suất nguồn khoảng cách n (m) (với n số ngu ên) Pn = Po.0.95n đ Pn Po 0,95 n In   2 4Rn 4Rn Vậ Po 0,95n I L  lg  Io 4Rn I o Với n = L = 10,21 B Câu 13 : GIẢI 1: Chọn A Công thức liên hệ c ờng độ âm công suất nguồn phát : I P 4πd - Mức c ờng độ âm B mức c ờng độ âm A a (dB) Ta cần tính : OC d C  OA d A  LA  LB  a  10lg - a IA I I I a  10lg B  a  lg A   A  1010 I0 I0 IB 10 IB (1) Mức c ờng độ âm B h n mức c ờng độ âm C 3a (dB) 3a IC IB IB 3a IB 10  LB  LC  3a  10lg  10lg  3a  lg    10 I0 I0 IC 10 IC (2) - a a a d  I d  1010 Theo giả thiết : OA  OB  B  Từ (1) : A  1010   B   1010  IB dA  dA  FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THÔNG TIN KHĨA HỌC B HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ 2 - a a 3a 2a 2a  a    81 d  d I I I Từ (1) (2)=> A B  1010.1010  A  10   C   10  C  10  1010      dA I B IC IC dA    16    Giải 2: Gọi khoảng cách từ nguồn O đến A, B, C lần l ợt rA; rB; rC rA= 2 rB r  I I I r Ta có L1  L2  10 lg  10 lg  10 lg  10 lg   20 lg r  I0 I0 I2 r1  1 rB r  a  20 lg B  a  20 lg (1) rA rA r r Và LB  LC  3a  3a  20 lg C  3a  20 lg C (2) rB rB Áp dụng ta c LA  LB  a  a  20 lg Công vế theo vế ta c : rC r r r 3 81  4.20 lg  20 lg C  lg C  lg  C  rA rA rA rA 16 I I Câu 14 : L  10 lg  30   10  I  I 10  10 12.10  10 9 W / m  I0 I0 30  Cách làm nhanh: (chỉ cho dB) Lấ  12  9  109 W / m2  10 (chỉ cho B) Lấ  12  9  109 W / m2 Chọn B LA  LC  4a  4a  20 lg   Câu 15: Vì LM > LN nên M gần nguồn âm h n N  Đặt OM = R → ON = R + a O Khi nguồn âm O, gọi c ờng độ âm M I1, N I2 Ta có LM = 10lg  N I1 I ; LN = 10lg I0 I0 R I I I → LM - LN = 10lg - 10lg = 10.lg = 10.lg  R I0 I0 I2  →  M R   = 20.lg  R    R a   = 20.lg   R  = 20      R1  a a  1  10 → a = 9R1 R1 R1 Khi đặt nguồng âm M, gọi C ờng độ âm N I3, mức c ờng đọ âm N LN/ Ta có L/N I I I I R  R  = 10lg → L/N - LM = 10lg - 10lg = 10.lg = 10.lg   = 20.lg   I0 I0 I0 I1  a   a  1 9 = 20.lg   = - 20.lg9 = - 19,1dB Vậ LN/ ≈ 11dB Câu 16 *: Giải: Ltp  10lg I Io  10lg I n  I px t ờng Io Nguồn M Ta có S ng tới FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - S ng phản xạ KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ 2 rpx  rpx    I n  rn  2rpx     I n  I px 1    Ln  Lpx  10 lg 1   I px  rn rn  rn     2 rpx  rpx     10 lg 1    Ln  Lpx  75  72   1    100,3  I n  100,3 I px rn  rn     100,3 I px I I n  I px I px Ltp  10 lg  10 lg  10 lg  10 lg  10 lg  100,3 Io Io Io Io Vậ : Chọn A        Ltp  Lpx  10 lg  100,3  72  4, 7643  76, 7643  77dB TRẮC NGHIỆM SÓNG CƠ HỌC Phần 1: ĐAI CƢƠNG VỀ SĨNG VÀ PHƢƠNG TRÌNH SĨNG I TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT Bài 1: Phát biểu sau đâ sai n i trình tru ền s ng: A Quá trình tru ền s ng trình tru ền dao động mơi tr ờng đàn hồi B Quá trình tru ền s ng trình tru ền l ợng C Quá trình tru ền s ng trình tru ền pha dao động D Quá trình tru ền s ng trình tru ền phần tử vật chất Bài 2: Phát biểu sau đâ sai n i l ợng s ng: A Quá trình tru ền s ng trình tru ền l ợng B Trong s ng tru ền l ợng khơng tru ền n đại l ợng bảo toàn C Đối với s ng tru ền từ nguồn điểm mặt phẳng, l ợng s ng giảm tỷ lệ với quãng đ ờng tru ền sóng D Đối với s ng tru ền từ nguồn điểm không gian, l ợng s ng giảm tỷ lệ với bình ph ng quãng đ ờng tru ền s ng Bài 3: Điều sau đâ n i vận tốc tru ền s ng: A Vận tốc tru ền s ng vận tốc tru ền pha dao động B Vận tốc tru ền s ng vận tốc dao động phần tử vật chất môi tr ờng C Vận tốc tru ền s ng vận tốc dao động nguồn s ng D Cả A B Bài 4: Vận tốc tru ền s ng phụ thuộc vào ếu tố sau đâ : A Môi tr ờng tru ền s ng B Tần số dao độngcủa nguồn s ng C Chu kỳ dao động nguồn s ng D Biên độ dao động nguồn s ng Bài 5: Khoảng cách hai điểm ph ng tru ền s ng gần dao động pha với gọi là: A Vận tốc tru ền s ng B Chu kỳ C Tần số D B ớc s ng Bài 6: Phát biểu sau đâ sai n i s ng c : A S ng ngang s ng mà ph ng dao động phần tử vật chất n i s ng tru ền qua vuông g c với ph ng tru ền s ng B Khi s ng tru ền đi, phần tử vật chất n i s ng tru ền qua tru ền theo s ng C S ng c không tru ền đ ợc chân không D S ng dọc s ng mà ph ng dao động phần tử vật chất n i s ng tru ền qua trùng với ph ng tru ền sóng Bài 7: Điều sau đâ n i s ng ngang A Là loại s ng c ph ng dao động nằm ngang B Là loại s ng c ph ng dao động vuông g c với ph ng tru ền s ng C Là loại s ng c ph ng dao động song song với ph ng tru ền s ng D Là loại s ng c ph ng nằm ngang vuông g c với ph ng tru ền s ng Bài 8: Điều sau đâ n i s ng dọc: A Là loại s ng c ph ng dao động nằm ngang B Là loại s ng c ph ng dao động vuông g c với ph ng tru ền s ng C Là loại s ng c ph ng dao động song song với ph ng tru ền s ng D Là loại s ng c ph ng nằm ngang vuông g c với ph ng tru ền s ng FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ Bài 9: S ng ngang tru ền đ ợc mơi tr ờng: A Rắn khí B Chất rắn bề mặt chất lỏng C Rắn lỏng D Cả rắn, lỏng khí Bài 10: S ng dọc tru ền đ ợc môi tr ờng: A Rắn khí B Chất rắn bề mặt chất lỏng C Rắn lỏng D Cả rắn, lỏng khí Bài 11: Điều sau đâ n i s ng c học: A S ng dọc tru ền đ ợc chất khí B Vận tốc tru ền s ng khơng phụ thuộc vào môi tr ờng mà phụ thuộc vào b ớc s ng C Quá trình tru ền s ng trình tru ền phần tử vật chất môi tr ờng từ n i nà đến n i khác D S ng tru ền mặt n ớc s ng ngang Bài 12: Chọn câu sai B ớc s ng  s ng c học là: A Quãng đ ờng s ng tru ền thời gian chu kỳ s ng B Khoảng cách ngắn hai điểm dao động pha ph ng tru ền s ng C Quãng đ ờng s ng tru ền thời gian giâ D Hai lần khoảng cách ngắn hai điểm ph ng tru ền s ng dao động nghịch pha Bài 13: Trong môi tr ờng, s ng tru ền từ nguồn u = a.cos( t ) (cm) Một điểm M môi tr ờng cách nguồn đoạn x c ph ng trình: 2x       2   C uM = a cos  t   x   2x       2   D uM = a cos  t   x   A uM = a cos  t  B uM = a cos  t  Bài 14: Trong môi tr ờng, s ng tru ền từ nguồn đến điểm M cách nguồn đoạn x uM = a.cos( t ) (cm) Ph trình s ng nguồn là: 2x       2   C u0 = a cos  t   x   ng 2x       2   D u0 = a cos  t   x   A u0 = a cos  t  B u0 = a cos  t  Bài 15: Trong môi tr ờng c vận tốc tru ền s ng v, s ng tru ền từ nguồn c ph ng trình là: u = a.cos( 2ft ) (cm) Một điểm M môi tr ờng cách nguồn đoạn x c pha ban đầu  M là: A 2.x v.f B – 2.f x v C 2.v.f x D 2.f x v II TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP: Bài 1: Một ng ời quan sát phao mặt biển, thấ n nhô cao 10 lần khoảng thời gian 36s đo đ ợc khoảng cách hai đỉnh s ng lân cận 10m Vận tốc tru ền s ng mặt biển là: A 2,5m/s B 2,8m/s C 40m/s D 36m/s Bài 2: Nguồn phát s ng S mặt n ớc tạo dao động với tần số f = 100Hz, gâ s ng c biên độ A = 0,4cm Biết khoảng cách ngợn lồi liên tiếp 3cm Vận tốc tru ền s ng mặt n ớc là: A 25cm/s B 50cm/s C 100cm/s D 150cm/s Bài 3: Một s ng c tốc độ lan tru ền 240m/s c b ớc s ng 3,2m Tần số chu kỳ s ng là: A 100Hz 0,01s B 130Hz 0,0077s C 75Hz 0,15s D 75Hz 0,013s Bài 4: Trên mặt hồ ên lặng, ng ời dập dình thu ền tạo s ng mặt n ớc Ng ời nà nhận thấ thu ền thực đ ợc 12 dao động 20s, s ng tới bờ cách thu ền 12m sau 6s Tốc độ b ớc sóng là: A 1,7m/s 3m B 2m/s 3,3m C 3,3m/s 1,7m D 2,3m/s 3m Bài 5: Một s ng c tần số 500Hz c tốc độ lan tru ền 350m/s hai điểm gần ph ng tru ền s ng để chúng c độ lệch pha  là: A 0,117m B 0,032m C 0,23m D 0,28m Bài 6: S ng c c tần số 80Hz lan tru ền môi tr ờng với vận tốc 4m/s Dao động phần tử vật chất hai điểm ph ng tru ền s ng cách nguồn s ng đoạn lần l ợt 31cm 33,5cm, lệch pha g c: A  rad B rad C rad D  rad Bài 7: Một s ng c tần số g c 110rad/s b ớc s ng 1,8m tốc độ s ng là: FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ A 15,75m/s B 20,1m/s C 31,5m/s D 0,016m/s Bài 8: Khoảng cách hai bụng s ng n ớc mặt hồ 9m S ng lan tru ền với vận tốc thời gian 1phút s ng dập vào bờ 6lần? A 0,9m/s B 2/3 m/s C 3/2m/s D 54m/s Bài 9: S ng biển c b ớc s ng 2,5m Khoảng cách điểm gần ph ng tru ền s ng dao động pha là: A B 2,5m C 0,625m D 1,25m Bài 10: Đầu A sợi dâ đàn hồi dao động theo ph ng thẳng đứng với chu kỳ 4s Biết vận tốc tru ền s ng dâ 0,2m/s Khoảng cách hai điểm gần dao động ng ợc pha là: A 1m B 0,2m C 0,4m D 2,5m Bài 11: Một s ng c tần số 1000Hz c tốc độ lan tru ền 200m/s Hai điểm gần ph ng tru ền s ng để chúng c độ lệch pha A 0,033m  phải cách khoảng là: B 0,017m C 0,23m D 0,128m => Độ lệch pha điểm c tọa độ x1 x2 thời điểm t là:   2 x1  x   => x1 – x2 = 0,017m  Bài 12: Trên đ ờng thẳng PQ, s ng tru ền từ điểm P đến điểm Q cách 112m với vận tốc 224m/s Tần số sóng 100 Hz Hiệu pha P Q là:  A 50rad B 100rad C 150rad D 200rad Bài 13: Hai điểm P Q đặt ph ng tru ền s ng cách 120m, s ng tru ền 0,4s Biết tần số g c của sóng 200  rad/s B ớc s ng sóng là: A 3m B 4m C 5m D 6m Bài 14: Một s ng ngang tru ền sợi dâ đàn hồi dài với vận tốc s ng 0,2m/s, chu kỳ dao động 10s Khoảng cách hai điểm gần dâ dao động ng ợc pha là: A 1,5m B 1m C 0,5m D 2m Bài 15: Trên sợi dâ OA, đầu A cố định đầu O dao động điều hịa c ph ng trình u0 = 5cos5  t (cm) Vận tốc tru ền s ng dâ 24cm/s giả sử trình tru ền s ng biên độ s ng không đổi Ph ng trình s ng điểm M cách O đoạn 2,4cm là:    (cm) 2    C uM  5cos  5 t   (cm) 2  A uM  5cos  5 t     (cm) 4    D uM  5cos  5 t   (cm) 4  B uM  5cos  5 t  Bài 16: Một s ng ngang tru ền dâ dài c ph ng trình s ng u  6cos(0,02 x  4 t ) (cm; s) Biên độ s ng, b ớc s ng tần số s ng là: A 4cm; 50cm 4Hz B 6cm; 100cm 4Hz C 16cm; 200cm 2Hz D 6cm; 100cm 2Hz Bài 17: Một s ng ngang tru ền dâ dài c ph ng trình s ng là: u  6cos(0,02 x  4 t ) (cm; s) Tốc độ lan tru ền s ng độ dời điểm c tọa độ 25cm lúc 4s là: A 4m/s 6cm B 8m/s –3cm C 2m/s –6cm D 2m/s 6cm Bài 18: Một nguồn phát s ng dao động theo ph ng trình u = acos20  t (cm; s) khoảng thời gian 2s, s ng nà tru ền đ ợc quãng đ ờng lần b ớc s ng? A 30 B 40 C 10 D 20 Bài 19: Một s ng c lan tru ền đ ờng thẳng từ điểm O đến điểm M cách O đoạn d Biết tần số f, b ớc sóng  biên độ a s ng khơng đổi q trình tru ền s ng Nếu ph ng trình dao động phần tử vật chất điểm M c dạng uM = acos 2ft ph ng trình dao động phần tử vật chất O là: A u0 = acos2  (ft – C u0 = acos  (ft– d )  d )  d )  d D u0 = acos  (ft + )  B u0 = acos2  (ft + Bài 20: S ng c tru ền môi tr ờng dọc theo trục Ox với ph s ng nà môi tr ờng bằng: A 5m/s B 50cm/s C 40cm/s FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - ng trình u = cos(20t – 4x) (cm; s) Vận tốc tru ền D 4m/s KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ Bài 21: Một s ng c c ph s ng c độ lệch pha ng trình dao động x = A cos(10 t   ) (cm; s) Hai điểm gần ph ng tru ền  cách khoảng 5m Tính tốc độ tru ền s ng: A 100m/s B 120m/s C 150m/s D 128m/s Bài 22: Một s ng c học tru ền dọc theo trục Ox c ph ng trình u = 28 cos (20x – 2000t) (m; s) Vận tốc s ng là: A 334m/s B 100m/s C 314m/s D 331m/s   20 => v = 100m/s v Bài 23: Một nguồn s ng tru ền mặt n ớc với ph ng trình dao động nguồn u = 5cos2  t (cm; s) Biết b ớc Bài 22: TL: Ph ng trình tổng quát s ng: u = acos( t   x )=>  = 2000rad/s v s ng 1,5m Chu kỳ s ng vận tốc tru ền s ng là: A 1s 1,5m/s B 1s 0,6m/s C 2s 0,6m/s D 2s 1,5m/s Bài 24: Một s ng c lan tru ền ph ng tru ền s ng với vận tốc 1m/s Ph ng trình s ng điểm O ph ng tru ền s ng đ u0 = 3cos  t (cm;s) Ph ng trình s ng điểm M nằm sau cách O khoảng 25cm là:    (cm) 2    C u M  cos t   (cm) 4     (cm) 2    D u M  cos t   (cm) 4  A u M  cos t  B u M  cos t  Bài 25: Một dâ đàn hồi dài c đầu S dao động với tần số f c giá trị khoảng từ 22Hz đến 26Hz theo ph ng vuông g c với sợi dâ Vận tốc tru ền s ng dâ 3m/s Một điểm M dâ cách S đoạn 28cm, ng ời ta thấ M dao động lệch pha so với S mọt g c   (2k  1)  với k  Z Tần số dao động sợi dâ là: A 12Hz B 24Hz C 32Hz D 38Hz Bài 26: S ng tru ền mặt chất lỏng với vận tốc tru ền s ng 80cm/s, khoảng cách hai gợn s ng liên tiếp 4cm Tần số s ng là: A 2Hz B 10Hz C 20Hz D 40Hz Bài 27: Nguồn s ng mặt n ớc dao động với tần số 6Hz Biết khoảng cách gợn s ng liên tiếp 60cm Vận tốc tru ền s ng là: A 40cm/s B 60cm/s C 90cm/s D 100cm/s Bài 27: TL: gợn s ng c b ớc s ng, đ :   60  15cm => v = f  90cm / s Bài 28: Một ng ời quan sát phao mặt biển thấ n nhô cao lên lần 8s thấ khoảng cách s ng kề 0,2m Vận tốc tru ền s ng là: A 10cm/s B 20cm/s C 40cm/s D 60cm/s Bài 29: Một s ng c học c ph ng trình dao động điểm M u = 4cos(   t  ) (cm;s) thời điểm t1 li độ 6 M cm Li độ M sau đ 6s là: A – cm D  cm C –2cm B cm   ng trình dao động O u0 = 10 cos  t  Bài 30: S ng tru ền mặt chất lỏng với b ớc s ng 0,8cm Ph mm Ph ng trình dao động M cách O đoạn 5,4cm theo ph 3    mm     C u M  10 cos t   mm 2  ng tru ền s ng là:   A u M  10 cos t  B u M  10 cos t    mm 2 D u M  10 cost   mm FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC   2 HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ Bài 31: Một dao động tru ền s ng từ S tới M với vận tốc 60cm/s Ph ng trình dao động M cách S khoảng   2cm thời điểm t u M  A cos10t   cm Ph ng trình dao động S là: 6      A u S  A cos10t   cm B u S  A cos10t   cm 3 6       C u S  A cos10t   cm D u S  A cos10t   cm 2 3   Bài 32: Một nguồn s ng O tru ền mặt n ớc Điểm M mặt n ớc cách O khoảng 10cm Chọn gốc thời gian để pha ban đầu nguồn O pha dao động M vào thời điểm t  M  5t  5 Vận tốc tru ền s ng b ớc s ng c giá trị lần l ợt là: A 8cm/s 12cm B 30cm/s 12cm C 30cm/s 24cm D 45cm/s 24cm Bài 33: Đầu A dâ dài đàn hồi dao động theo ph ng thẳng đứng với tần số 5Hz Vận tốc tru ền s ng dâ 40cm/s khoảng cách điểm gần dao động ng ợc pha là: A 100cm B 8cm C 2cm D 4cm Bài 34: Mũi nhọn S chạm vào mặt n ớc dao động điều hòa với tần số 20Hz Thấ điểm A B mặt n ớc nằm ph ng tru ền s ng cách 10cm ln dao động ng ợc pha Tính vận tốc tru ền s ng biết vận tốc vào cỡ 0,7m/s đến 1m/s A 0,75m/s B 0,8m/s C 0,9m/s D 0,95m/s Bài 35: Nguồn s ng đặt O dao động theo ph ng trình u = 5cos4  t (cm; s) Điểm M nằm cách O đoạn 70cm Biết vận tốc tru ền s ng 30cm/s Giữa O M c điểm dao động pha với nguồn? A điểm B điểm C điểm D điểm Bài 36: Nguồn s ng đặt O dao động với tần số 10Hz Điểm M nằm cách O đoạn 20cm Biết vận tốc tru ền s ng 40cm/s Giữa O M c điểm dao động ng ợc pha với nguồn? A điểm B điểm C điểm D điểm HƢỚNG DẪN GI ẢI: Bài 1: TL: Khoảng thời gian 10 lần nhô chu kỳ => 9T = 36 =>T = Ta có   v.T => v =  10   2,5m / s T Bài 2: TL: gợn lồi c b ớc s ng, đ :   36 =4s  0,5cm => v = f  50cm / s v =75Hz => T =  0,013s  f 20 12 Bài 4: TL: T =  1,7s => v =  2m / s =>   v.T  3,3m 12 x  x2  v Bài 5: TL:    0,7m Độ lệch pha điểm c tọa độ x1 x2 thời điểm t là:   2  f  Bài 3: TL: f = => x1 – x2 = 0,117m x  x2 v  0,05m  5cm =>   2  rad f     31,5m / s Bài 7: TL: v  f   2 Bài 8: TL: v  f    0,9m / s 60 Bài 6: TL:   Bài 9: TL: Hai điểm gần dao động pha cách b ớc s ng: 2,5m Bài 10: TL: Hai điểm gần dao động ng ợc pha cách nửa b ớc s ng: d = FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com -  v.T   0,4m 2 KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ Bài 11: TL:   v  0,2m f 100 112 d f d Bài 12: TL:   2  2  2   100rad  v 224 s 120 v 2.v 2.300 Bài 13: TL: v    300m / s =>      3m t 0,4 f  200 Bài 14: TL: Hai điểm gần dao động ng ợc pha cách nửa b ớc s ng: d = Bài 15: TL:   2.v 2.24   9,6cm  5  v.T   1m 2 d 2,4     2  rad => uM  5cos  5 t   (cm)  9,6 2  t x Bài 16: TL: Ph ng trình s ng dạng chung: u  A cos(2  2 ) Đối chiếu với ph ng trình cho ta c : A = T  6cm;   100cm f =  2Hz T t x Bài 17: TL: Ph ng trình s ng dạng chung: u  A cos(2  2 ) Đối chiếu với ph ng trình cho ta c : T    100cm f=  2Hz => v = f  =200cm/s = 2m/s T Độ dời: u  sin(0,02.25  4.4)  6cm 2 Bài 18: TL: T   0,1s => t = 2s = 20.T Mỗi chu kỳ tru ền đ ợc b ớc s ng nên 20 chu kỳ tru ền đ ợc 20  Dao động M trễ pha so với dao động O g c   2 b ớc s ng d )  2 2  2   Bài 20: TL: T =   s;     m => v =  m/s  20 10  T d   10 Bài 21: TL:   2  =>   6d = 30m => v = f =   30  150m / s  2 2 2  Bài 23: TL: T = =1s => v = =1,5m/s  T 2.v 2.1   2cm Bài 24: TL:     d 0,25     rad => u M  cos t   (cm) Dao động M trễ pha so với dao động O g c   2  2  4  d fd  75 Bài 25: TL:   2  2  (2k  1) => f = (2k+1) Hz  v 28 75 75 Mà 22  f  26  22  (2k  1)  26  3,6  k  4,4  k   f  (2.4  1)  24Hz 28 28 v Bài 26: TL: v  f  f   20Hz  Bài 19: TL: u0 = asin2  (ft + Bài 28: TL: Khoảng thời gian lần nhô chu kỳ => 4T = 8s => T = 2s Khoảng cách s ng kề b ớc s ng   0,2m => v = FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com -   0,1m / s  10cm / s T KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ   t  ) = (1) 6        => u(t1 + 6) = 4cos  ( t  6)    cos t      4 cos t   (2) 6 6 6 6  6 Bài 29: TL: u(t1) = 4cos( Từ (1) (2) => u(t1 + 6) = – cm Bài 30: TL: 2x  2.5,4  27          u M  10 cos t    10 cos t    10 cos t    10 cos t   14   10 cos t   mm B   0,8   2       2 ài 31: TL:   v.T  v  12cm   2d   2.2      u S  A cos10t     A cos10t     A cos10t   cm   12  2    d 5  . 5.12 Bài 32: TL:   2     12cm => v =    30cm / s  T 2 2  v Bài 33: TL: Hai điểm gần dao động ng ợc pha cách nửa b ớc s ng: d =   4cm 2f d fd 2df Bài 34: TL:   2  2  (2k  1)  v    v 2k  2k  Mà 0,7  v   0,7   1,5  k  2,36 Với k  Z => k =2 => v = 0,8m/s 2k  v 2v 2.30 Bài 35: TL: v = f =>      15cm f  4 x Xét điểm I c li độ x nằm OM dao động pha với nguồn lệch pha   2  2k = > x = k  =15k cm  =>  x  70   15k  70   k  3,5 Mà k  Z => k =1; 2; => c điểm cần tìm v 40 Bài 36: TL: v = f =>     4cm f 10 x Xét điểm I c li độ x nằm OM dao động pha với nguồn lệch pha   2  (2k  1)  = > x = (k+ )  =4k + cm =>  x  20   4k   20  0,5  k  4,5 Mà k  Z => k =0; 1; 2; 3; => c điểm cần tìm FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - KẾT BẠN ĐỂ BIẾT VỀ THƠNG TIN KHÓA HỌC ... bậc (tần số 5f1)… CHỦ ĐỀ 1: SÓNG CƠ V À SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ Dạng : Xác định đại lƣợng đặc trƣng sóng: –Kiến thức cần nhớ : -Chu kỳ (T), vận tốc (v), tần số (f), bƣớc sóng () liên hệ với : f v... múi) sóng : k -Tốc độ tru ền s ng: v = f =  P  T  k  Q  4 Phƣơng trình sóng dừng sợi dây (đầu P cố định dao động nhỏ nút sóng) * Đầu Q cố định (nút sóng) : Ph Ph ng trình s ng tới sóng. .. BIẾT VỀ THƠNG TIN KHĨA HỌC u HÃY ĐĂNG KÍ KÊNH YOUTUBE:NGUYỄN MINH DƢƠNG ĐỂ LTĐH MƠN VẬT LÝ MIỄN PHÍ Dạng 4: Biên độ, ly độ sóng cơ: (Phƣơng pháp dùng Vòng Tròn lƣợng giác) Bài 8: Một s ng c đ ợc

Ngày đăng: 10/09/2015, 13:29

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan