Giải thích Economy 1 - Part 7 TEST 10

20 1.3K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 17:58

Club Photographees Photography community Welcome to Club Photographees, the largest, devoted photography discussion site in London with more than 300,000 members from London and other parts of England. Members are encouraged to share knowledge, discuss ideas and build new friendships with others who have a similar passion and interest in (155) photography. To gain full access to Club Photographees, you must register for a free account.(154) As a registered member, you will be able to: • Join in more than too photography topic forums, and browse from over 4.4 million posts. •ăCommunicateăinăpublicăandăinăprivateăwithăotheră photography lovers and professionals.(153AB) •ăKeepăyourăownăphotosăonăourăGallery server where every registered member gets 10MB of storage space absolutely free. •ăGetăaccessătoătheăclassifiedsămarketăsiteătoăbuy,ăsell and trade photographic equipment.(153C) •ăParticipateăinătrips,ăworkshopsăandăphotoăshootsătoă improve your photographic skills. All this and much more is absolutely free when you register for an account, so sign up today. 153. Who would NOT be interested in this club? (A) Professional photographer (B) Amateur photographer (C) Web programmers (D) Camera dealers 154. What is required to join this club? (A) A computer access (B) A camera (C) Paying the registration fee (D) Photographic equipment 155. What kind of organization is this? (A) A debate club (B) A professional society (C) A non-governmental organization (NGO) (D) A hobby group Câu lc b nhip nh Cng đng nhip nh Chào mngăđn vi câu lc b nhip nh, câu lc b nh ln nht  Luânăônăviăhnă300,000 thành viên  Luânăônăvàănhiuăvùngăkhácătrênănc Anh. Miăngiăđc khuyn khích chia s kin thc và tho lun v nhngăýătng,ăđng thi làm quen vi nhiuăngiăkhácăcóăcùngăđamămêăchp nh.  có toàn quyn truy cp vào trang nhip nh, bn phi đngăkíămt tài khon min phí . Mt khi bnăđưălàă thành viên thì bn có th: - Thamăgiaăvàoăcácăđ tài, dinăđànănhip nh và đcăxemăhnă4.4ătriu bài đng. - Có th trò chuyn công khai hocăriêngătăvi nhngăngi yêu nhip nh hoc các chuyên gia khác. - Bn s cóădungălngă10MBăđ luătr nh trên Gallery hoàn toàn min phí. - Có th truy cpăđn các loiătrangăwebăthngămi khácăđ muaăbánăvàătraoăđi các thit b nhip nh. - c tham gia các chuynăđi,ăhi tho và các bui chp nhăđ nângăcaoătrìnhăđ ca mình. Tt c nhngăđiu này và thm chí là nhiuăhnăna đu hoàn toàn min phí ngay sau khi bnăđưăđngăkíă mt tài khon cho mình, vyăhưyăđngăkíăngayăhômă nay. 153. Ai s khôngăquanătâmăđn câu lc b này? (A) Nhip nh gia Chuyên nghip (B) Nhip nh gia nghipăd (C) Lp trình viên web (D) ThngăgiaăMáyănh (Ngi bán máy nh) 154. Cn gì khi tham gia câu lc b này? (A) Truy cp máy tính (B) Máy quay phim (C) Thanh toán l phíăđngăký (D) Thit b chp nh 155.ăâyălàăloi t chc gì? (A) Câu lc b tranh lun (B) Xã hi chuyên nghip (C) T chc phi chính ph (T chc phi chính ph) (D) Nhóm s thích From: Pitts Lander Subject: Hanna Kortney Please join me in congratulating Hanna Kortney (156) on her promotion to Subject Matter Expert (SME) - Data Pricing in the Collection Management Office (CMO) Finance organization. Hanna will be working to help protect and maximize our precious Average Revenue Per Unit (ARPU) by ensuring our data products are priced attractively and profitably. Hanna’săfirstădayăinăherănewăroleăwillăbeăJuly 17th. Hanna has done a super job supporting the Industry Sales Organization led by Cynthia Meams with high- qualityăfinanceăsupportăinăaăveryă―dataăchallenged‖ă environment, particularly for vertical reporting. Additionally, she has done an outstanding job over the last few months uncovering the root causes of ARPU declines. That work has helped spur Business Services to take appropriate corrective actions and understand ARPU trajectories for the remainder of 2007.(157) Thanks, Pitts Lander Business Finance 156. Who would receive this e-mail? (A) Pitts Lander (B) Hanna Kortney (C) Cynthia Mearns (D) All the employees 157. What does Pitt Lander fell is the key to the company’săsuccess? (A) Increasing sales volume (B) Maximizing profit on each item sold (C) Offering the highest quality product (D) Uncovering root causes and taking appropriate corrective actions T: Pitts Lander Tiêu đ: Hanna Kortney Cùng tôi chúc mng Hanna Kortney v vic ch đcăthngăchc là chuyên gia chuyên ngành (SME) – nh giá d liu  Vnăphòngăqun lý d liu (CMO) t chc tài chính. Hanna s làm vicăđ giúp bo v và tiăđaăhóaăli nhun trung bình trên tng đnăv (ARPU) bngăcáchăđm bo các d liu sn phm ca chúng ta đcăđnh giá hp dn và có kh nngăsinhăli. Hanna s btăđu vai trò mi ca mình vào ngày 17 tháng 7. Hannaăđưălà chuyên viên cao cp h tr T chc kinh doanh công nghip dnăđu là Cynthia Meams vi s h tr tài chính chtălng cao trong mt môi trngăđy tính cnh tranh v mt d liu,ăđc bit đi vi hình thc báo cáo theo chui. Ngoài ra, cô y còn xut sc trong vic tìm hiu ra nguyên nhân chính gây gim mnh ARPU trong mt vài tháng gnăđây.ăVicăđóăđưăgiúpăthúcăđy ngành dch v thngămi có nhngăhànhăđng thích hp và quyt đnh chin lc ARPU cho nhng ngày còn li ca nmă2007. Cámăn, Pitts Lander Ph trách tài chánh doanh nghip 156. Ai s nhnăthăđin t này? (A) Pitts Lander ( B ) Hanna Kortney ( C ) Cynthia Mearns ( D ) Tt c nhân viên 157.ăiu gì Pitt Lander cm thy là then cht ca s thành công cho công ty? (A)ătngădoanhăthuăth tích (B) Tiăđaăhoáăli nhun miămónăđ bán (C)ăaăraăsn phm chtălng cao nht, (D) Khám phá nguyên nhân sâu xa và thc hin công tác khc phc thích hp From: Employee News Subject: Don’t forget: Get ice cream from your favorite executive on Thursday The 2007 Buzzbridge March Dimes Campaign is in full swing, and to celebrate, your favorite executives T: Bn tin nhân viên Ch đ: ng quên n kem t ca hàng yêu thích ca bn vào ngày th nm Chin dch Buzzbridge March Dimes nmă2007 đangădin ra rm r vàăđ t chc, các ca hàng yêu will be handing out free ice cream at the March Dimes Kickoff Rally (159). The rally will be held on the Mulane Park Campus in Town Square this Thursday, April 12, from 11:30 a.m. to 12:30 p.m. Stop by to satisfy your sweet tooth and learn more about this great cause. Proceeds of all events will go to the under privileged. March Dimes representatives will be on hand, so this is the perfect opportunity to sign up for a WalkAmerica walk. Andădon’tăforgetă- April 12 and 13 are Blue Jeans for Babies days for participating employees! More information about this fun way to show your support through your denim can be found here (160):http://buzzbridge.com/webcon/llisapi.dll Thanks, and we hope to see you there! 158. What is the main topic of this e-mail? (A) How to get free ice cream (B) A chance to meet company executives (C) An online clothes-shopping program (D) Various charity events Notes: Trong bài có các chin dch gây qu t thin nhăThe 2007 Buzzbridge March Dimes, WalkAmerica và Blue Jeans for Babies 159. What is indicated about the Kickoff Rally? (A) It is held to promote the campaign. (B) It will raise money for a good cause. (C) You have to pay to take part. (D) You must walk to the park. 160. How can you learn about donating your jeans? (A) By attending the rally (B) By asking a March of Dimes representative (C) By contacting a participating employee (D) By visiting the website thích ca bn s phát kem min phí ti cuc mít tinh March Dimes Kickoff. Cuc mít tinh này s đc t chc ti khu công viên Mulance  th trn Square vào Th Nm,ă12ăthángă6,ăt 11:30 sáng ti 12:30 chiu. Hãy ghé qua thng thcăhngăv ngt ngào và tìm hiu thêm mcăđíchăttăđp này. S tin t tt c các s kin này s đc gi ti ngi nghèo. i din March Dimes s có mt, cho nên đâyălàăcăhi tuyt viăđ đngăkýăbuiăđiăb Walk America. Vàăđng quên ngày 12 và 13 tháng 6 là ngày Blue Jeans cho bé dành cho ca đi ng nhân viên tham gia. Mi thông tin v hotăđng vui th hin s ng h ca bn thông qua jeans có th đc tìm thy ti website: http://buzzbridge.com/webcon/llisapi.dll Cámănăvàăhyăvng s gp miăngi  đó! 158. Ch đ chính caăthăđin t này là gì? (A) Cách đ cóăđc kem min phí (B) Căhi gp nhngăngiăđiu hành công ty (C) Chngătrình mua sm qun áo trc tuyn (D ) Các s kin t thin khác nhau 159.ăiu gìăđc xácăđnh v i hi Kickoff? (A) Nóăđc t chcăđ thúcăđy chin dch. (B) S quyên góp tinăvìănhânăđo. (C) Bn phi mt tinăđ tham gia. (D) Bn phiăđiăđn công viên. 160. Bn có th hc hiăđcăđiu gì qua vic tng đ jeans? ( A ) Bng cách tham d cuc gp g viăđôngăđo qun chúng ( B ) Bng cách hi ngi đi din March of Dimes ( C ) Bng liên lc vinhân viên tham gia ( D ) Bng cách truy cp vào trang Web 161-163 (161) The San Pedro Community Art Gallery will be closed from December 1st to January 15th. During this time, the gallery will be undergoing renovations to its interior. Over the past few years, Phòng trin lãm ngh thut Cngăđng San Pedro s đóngăt ngàyă1ăthángămiăhaiăđn ngày 15 tháng giêng. Trong thi gian này, phòng trin lãm tranh s tin hành đi mi ni tht.ăTrongăvàiănmă many people have complained that the inside of the gallery has begun to fall apart. Walls throughout the building have begun to crack and there have been numerous problems with its electrical wiring. To fix this, the city council has given 2 million dollars to install a new wiring system and walling in the building. This money will also be used to purchase new furniture and apply a new paint job to the interior of the facility. (162) We would like to apologize in advance for any inconvenience that the closure may cause, but we hope that you will come by after January 15th to see the new and improved San Pedro Community Art Gallery. We will even be having a special grand opening event on the 16th to allow visitors to see the changes to the gallery and to have a chance to meet some famous local artists (163). Thank you for your attention and please feel free to call 512-1900 if you have any questions about the renovations or the gallery's reopening. 161. What is the purpose of this announcement? (A) To inform about the temporary closing (B) To notify of the permanent shutdown (C) To attract more tourists to the gallery (D) To raise some money for the renovation 162. What willătheăcityăcouncil’săfundăNOTăbeăusedă for? (A) Installing the new wiring (B) Repairing the wall (C) Buying new artwork (D) Getting some furniture 163. When can the people see well-known artists? (A) January 1 (B) January 2 (C) January 15 (D) January 16 qua, nhiuăngiăđưăthanăphin bên trong phòng trin lưmătranhăđưăbtăđu xung cp. Bcătng khp toà nhàăđưăbtăđu nt n và có nhiu vnăđ vi h thngădâyăđin.ă sa cha niănày, hiăđng thành ph đưăcungăcp 2 - triuăđô mcăđích lpăđt h thngădâyăđin mi vàăxâyătng trong toà nhà. Tin nàyăcngăs đcădùngăđ muaăđ đc mi và chi tr cho công vicăsnăsa mi và ni tht bên trong ca căs này. (162) Chúng tôi xin li trc vì nhng bt tin ca vicăđóngăca có th gâyăra,ănhngăchúngătôiăhiăvng rng các bn s quay li sau ngàyă15ăthángăgiêngăđ chng kin mt phòng trin lãm ngh thut Cng đng San Pedro hoàn toàn miăvàăđc ci tin. Thm chí chúng tôi s t chc khánh thành đc bit ln vào ngày 16 cho phép du khách nhìn thy s đi ca phòng trin lãm và cóăcăhi gp mt s ngh să ni ting  đaăphng.ăCámănăbnăđưăchúăýăvàăxină đng ngi gi 512-1900 nu bn có bt c thc mc nào v vic phc hi hoc vic m ca li phòng trin lãm. 161. Mcăđíchăca thông báo này là gì? ( A )ă thông báo v vic đóngăca tm thi (ăBă)ă thông báo đóngăcaăvnhăvin (C)ă hút thêm khách du lchăđn phòng trin lãm (ăDă)ă kim thêm tin cho vic nâng cp 162. Công qu ca hiăđng thành ph s không đcădùngăđ làm gì? (ăAă)ăCàiăđt h thngădâyăđin mi ( B ) Sa cha bcătng ( C ) Mua tác phm ngh thut mi ( D ) Kim mt s đ đc ni tht 163. Khi nào miăngi có th gp các ngh s ni ting? (A) ngày 1 tháng giêng (B) ngày 2 tháng giêng (C) ngày 15 tháng giêng (D) ngày 16 tháng giêng 164-167 Company: Hotel Chateau Bellevue Job Title: Assistant Food and Beverage Manager Job Location: Quebec City - Quebec - Canada Job Description: A Luxury Hotel in Quebec is seeking an experienced Assistant Director of Food and Beverage. This boutique-style hotel centrally located in Quebec has an immediate opening for an Assistant Food and (165) Beverage Manager. The primary responsibility will be to supervise the daily operation of the restaurant, bar and room services as well as assisting in the banquet operation. Other Duties: •ăAssistsăwithăschedulingăteamămembersăunderădirectă supervision at proper staffing levels; watches labor cost daily to ensure efficiency in scheduling. •ăEnsuresărestaurant,ăbar,ăroomăservicesăandăbanquetsă adhere to all standards as outlined by brand or hotel franchise. •ăMaintains standards of food and beverage quality and guest services; resolves guest complaints.(164BC) •ăAssistsăinătheădevelopmentăofăshort-term financial and operational plans for the restaurant, bar and room services which support the overall objectives of the restaurant and of the hotel. " Promotes programs to increase sales through team member incentive plans and programs to increase customer satisfaction. •ăFulfills Manager on Duty shifts.(164 A) Job Requirements: High School diploma or (167) equivalent and three to five years food and beverage and/or hospitality related work experience in a leadership capacity required. Four year degree is a plus. Experience in full service hotel environment preferred. Skills Required: Leadership, Interpersonal, Strong Communication, Planning and Organizational Language Requirements: English-Very Good French-Good Công ty : Khách snăLâuăđàiăBellevue Chc v : Tr lý giámăđc m thc Niălàmăvic : Quebec City - Quebec - Ca - na - đa Mô t công vic : Mt khách sn sang trng  Quebecăđangătìmăkim tr lýăgiámăđc m thc có kinh nghim. Khách sn phong cách hinăđi  trung tâm Quebec cn tuyn ngay mt tr lý giámăđc ph trách m thc. Trách nhim chính là giám sát hotăđng hàng ngày ca nhà hàng, các quy và dch v phòngăcngănhătham gia h tr trong các bui tic. Nhim v khác : . H tr xp lch cho các nhóm thành viên di s giám sát trc tip vic tuyn dng nhân viên thích hpă;ăxemăchiăphíănhânăcôngăhàngăngàyăđ đm bo hiu sut trong k hoch .m bo nhà hàng, quy, dch v phòng và tic bám sát theo tiêu chí đưăđc khngăđnh biăthngăhiu ca khách sn. . Duy trì tiêu chun thc phm, thc ung và phc v khách chtălng; gii quyt phàn nàn ca khách. . H tr trong vic phát trin tài chính ngn hn và k hoch hotăđng cho nhà hàng, quy và dch v phòng h tr mc tiêu chung ca nhà hàng trong khách sn. " Phát trinăchngătrình tngădoanhăthuăthôngăquaă các thànhăviênătrongănhómăthúcăđy k hoch và chngătrìnhăđ làm cho khách hàiălòngăhnăna. . Thc hin nhim v qun lý các ca trc. Yêu cu công vic : Bng tt nghip trung hc hoc tngăđng đòiăhi có t baăđnănmănm kinh nghim làm vic liên quan đn m thc và có nngă lcălưnhăđo. Khuyn khích có bng cp bnănm. uătiênăkinhă nghim phc v ngành khách sn K nng Cn thit : Kh nngălưnhăđo, quan h cá nhân,ăkănngăgiaoătip, kh nngăhochăđnh và t chc Yêu cu ngoi ng : Ting Anh tt - Pháp thành tho hn Employment Type: Full Time Yearly Salary: 80,000 CAD Company: Hotel Chateau Bellevue Preferred Method of contact: E-mail via Apply Online Box(166) 164. What is NOT a part of this job? (A) Supervising other workers (B) Dealing with hotel guests (C) Budgeting for food service (D) Marketing the hotel to customers 165. How would you classify this position? (A) Wage laborer (B) Management (C) Contractor (D) Hotelier 166. What should you do if you want this job? (A) Use the website to send an e-mail (B) Contact the manager of the hotel (C) Mail your resume and cover letter (D) Visit the hotel in person 167. What education level is required? (A) College graduate (B) High school graduate (C) None (D)ăTheăadădoesn’tăspecify. Loi vic làm : toàn thi gian Lngăhàngănmă:ă80,000ăđôălaăcaănaăđa Công ty : Khách snăLâuăđàiăBellevue Cách liên lc: NpăđnăquaăE - mailăđn hp thăxină vic trên mng. 164.ăiu gì không có trong công vic này? (A) Giám sát công nhân khác (B) Gii quyt các vnăđ vi khách  khách sn (C) Chun b tin bc cho dch v thcăn (D) Tip th khách snăđn khách hàng 165. Bn s phân loi v tríănàyănhăth nào? (ăAă)ăngiălaoăđngăLng ( B ) Qun lý ( C ) Nhà thu ( D ) Ch khách sn 166. Bn nên làm gì nu bn mun công vic này? ( A ) S dngătrangăwebăđ gi e - mail ( B ) Liên lcătrng phòng ca khách sn ( C ) Giăthălýălch ca bnăvàăthăgii thích (ăDă)ăíchăthânăđnăthmăkháchăsn 167. Phiăcóătrìnhăđ hc vn gì? (A) Sinh viên mi tt nghipăđi hc (B) Tt nghip trung hc (C) Không cn (D) Qung cáo không nói rõ. Brand New for Spring! In stores, online, and by phone ALL JEANS & PANTS BUY ONE, GET ONE HALF OFF (168)! ALL SWIMWEAR ON SALE STARTING AT $19.50! FREE SHIPPING Plus GET $25 Free Coupon on orders over $75!(169) Use code: PTW73 FREE SHIPPING: Order must be total $75 before taxes, shipping and handling. Offer valid on regular U.S. shipping only. Does not include express charges. Offer ends 3/02/08. Additional handling charge will be applied. Free Coupon: Purchase must total $75 after discounts and before taxes and shipping and Hàng mi chào xuân! Mua ti ca hàng, trc tuyn,ăvàăquaăđin thoi Tt c các loi Jeans và các loi Qun Mua mt, thêm mt Gim giá phân na! Tt c các loi trang phc bi đang bán Có giá khi đim là 19.50 đô-la! Giao hàng min phí Tng phiu mua hàng $25 viăhóaăđn trên $75! Mã s s dng: PTW73 Giao hàng min phí:ăt hàng tng cngă$75ătrc thu, tàu xe và x lý. Khuyn mãi này ch áp dng cho vn chuyn trong phmăviănc M. Không bao gm vn chuyn tc hành. Khuyn mãi kt thúc vào 3 / 02 / 08. Chi phí chuyn hàng s đc áp dng. Tng phiu mua hàng min phí: phi mua tng cng $75 sau khi chit khu, trc thu, tàu xe và x lý. Hp l khi mua bng ca - ta - lô và trc tuyn. handling. Valid by catalog and online. Purchases must be made by 4/01/08. One-time use only. No more than one $25 Free Coupon may be redeemed per each $75 order. Redemption purchase must total $75 after discounts and before taxes and shipping and handling. Not redeemable for credit or cash on pending orders and previously purchased merchandise, including returns. Not replaceable if lost or stolen. Nontransferable. Returns and exchanges are subject to discount taken at redemption. Cannot be combined with other offers. $25 Free Coupon must be redeemed by 5/06/08. Not valid where prohibited by law. 168. If jeans are on sale for $30, how much would it cost to get two pairs? (A) $60 (B) $45 (C) $35 (D) $30 Notes: mua 1: $30, mua thêm cái gim na giá: $15 169. What benefit can you get if you purchase items over $75? (A) You can get free express delivery. (B) You can purchase item without tax. (C) You can get a $25 discount. (D) You can get the free coupon many times. Phiămuaătrc ngày 4 / 01 / 08. Có giá tr mt ln. Phiu mua hàng tng mt ln không quá $25 có th s dng mi lnăđt hàng $75. Vic mua li phi tng cng $75 sau khi chit khu, trc thu, tàu xe và x lý. Không th quiăđi ra tín dng hay tin mt tr choăđnăđt hàng đangăđc x lý và hàng mua trcăđây,ăbaoăgm tinăthng. Không th làm li nu b mt hoc b năcp. Không th chuyn nhng. Tr liăvàătraoăđi phi tuân th chit khu mua li. Không đc tính chung vi các khuyn mãi khác. Phiu mua hàng tng $25 phi s dng trc 5 / 06 / 08. Không có giá tr niălut này b cm. 168. Nu qunăjeanăđangăđc bán gim giá vi 30 đô-la M, phi tnăbaoănhiêuăđ ly hai cái? ( A ) $60 ( B ) $45 ( C ) $35 ( D ) $30 169. Li ích Nhng gì bn có th đc nu bn mua mónăđ trên $75? (A) Bn có th đc giao hàng min phí ( B ) Bn có th muaămónăđ không có thu. ( C ) Bn có th nhnăđc chit khu $25. ( D ) Bn có th nhnăđc phiu mua hàng nhiu ln t do. We’re Eating Too Much Salt Most of us are eating too much salt. The average American gets double the recommended daily intake of salt. Do you know how much or how little that really is? We should have no more than 1 teaspoon total for the day. Most of us have two teaspoons. Whatămostăofăusădon’tătakeăintoăaccountăisătheă sensitivity of the mechanism we inhabit, our body. Our body has the capacity to sense the presence or absence of substances in microgram measures - one- thousandth of a milligram. To put it into perspective, a teaspoon holds 2,400 milligrams. A microgram is one-thousandth of a single milligram. We’veăheardă about reducing on salt through behavior: not adding any, eating fresh foods, avoiding anything processed and reading labels (170). But do you really know Chúng ta đang n quá nhiu mui Phn lnăchúngătaăđangănăquáănhiu mui. Trung bình mtăngi M hp th 1ălng mui gpăđôiăsoă vi lngăđc khuyên dùng. Bn có bit bao nhiêu là nhiu hay ít không? Chúng ta nên dùng không quá 1 mung canh mi ngày. Phn ln miăngi dùng đn 2 mung canh. Nhng gì mà phn ln miăngi khôngătínhătoánăthìăđu da trên khu v, thói quen caăchúngăta.ăCăth chúng ta có kh nngănhn thy s có mt hay thiu ht ca các cht trong phm vi microgram là mt phn ngàn miligam. Tính ra mt mung canh cha 2400 miligram. Mt microgram là 1 phn nghìn ca 1 miligram. Chúng ta vnăđc nghe v vic gim mui thông qua cáchănăung: không thêm vào bt k th gì,ănăthc phmăti,ă tránh các th đưăquaăx lýăvàăđc k nhãn mác. whatăyou’reăreading?ă There’sămoreătoăidentifyingătheăsodiumăcontentăthană justălookingăforătheăwordă―salt.‖ă Watch for the following: •ăSodiumăanythingă- This can encompass sodium nitrate, benzoate, phosphate, caseinate and saccharin. •ăMSGă- That’sămonosodium glutamate. It can be really bad for your health. •ăReducedăsodiumă- Theăfood’săsodiumăcontentăhasă been reduced by 75 percent compared to the ―regular‖ăversion.ă •ăAndăwhatădoesăthată―lowăsodium‖ătagăonăaălabelă really mean? Low sodium applies to a specific number.ăTheăfoodăcan’tăcontainămoreăthană140ămgă sodiumăperăserving.ăRemember,ăit’săyoură responsibility to see how many servings are in a container. Watching sodium intake is one of the best (170) preventive measures to ward off developing high blood pressure and heart disease (172). You may thinkăităcan’tăhappenătoăyou,ăbutăit’săyoură responsibility to participate in the process and lower your risk factors. 170. What is the main message of this article? (A) Americans eat too much salt. (B) It is very difficult to detect salt. (C) There are many things you must do to avoid excess salt. (D) We need better food labels to protect our health. 171. Which is NOT a way to reduce your salt intake? (A) Eat all your meals at home (B) Avoid eating processed food (C) Eat as much fresh food as possible (D) Check labels for all forms of salt Notes: câu này bn s không thy trong bài đc 172. Who would be most interested in this? (A) Someone who wants to lose weight quickly (B) Someone who likes spicy and salty food (C) Someone with very low blood pressure (D) Someone with heart trouble in their family Nhngăbn có thc s biêt rõ nhng gì bnăđangă đc? Có nhiuăcáchăđ xácăđnhăhàmălngănatriăhn là vic ch tìm t ―mui‖ă Xem nhng mc sau: •ăSodiumănàoăcng có th bao gm sodium nitrate, benzoate, phosphate, caseinate và saccharin •ăMSGă- óălàămonosodiumăglutamate.ăNóăcóăth thc s xu cho sc khe ca bn •ăGim natri - hàmălng natri ca thc phmăđưă đc gim 75 phnătrmăsoăvi hàm lng thc t. •ăVà "sodium thp" trên nhãn thc s nghaălàăgì?ă Natri thp áp dng cho mt s c th. Nhng thc phm không th cha nhiuăhnă140ămgănatriămi khu phn. Hãy nh rng,ăđóălàătráchănhim ca bn đ xem có bao nhiêu phn là trong mt hp. Xemălng natri là mt trong nhng bin pháp phòng nga tt nhtăđ tránh khi b huyt áp cao và bnh tim (172). Bn có th nghărng nó không th xy ra vi bn,ănhngăđóălàătráchănhim ca bn tham gia vào quá trình và làm gim các yu t nguy căca bn. 170.ăThôngăđip chính ca bài báo là gì? (ăAă)ăNgi M nămui quá nhiu. ( B ) rt khó phát hin mui. ( C ) Có nhiu nhng th bn phiălàmăđ tránh mui thngăd.ă ( D ) Chúng ta cn nhãn thc phm ttăhnăđ bo v sc kho. 171. Câu nào không phi là cáchăđ gimălng mui hp thu ca bn? ( A ) năht mi ba  nhà (ăBă)ăTránhănăthc phm ch bin (ăCă)ănăcàngănhiu thc phmătiăsng càng tt (D) Kim tra nhãn dán cho các loi cha mui 172. Ai s quan tâm nht đnăđiu này? ( A ) Ai mun gim cân nhanh chóng ( B ) Ngi thích thc phm cay và mn ( C ) Ai vi huyt áp rt thp ( D ) Nhngăngi trongăgiaăđìnhăcó vnăđ tim mch Subject: Special Employee Ticket Offer! Kansas City is about to get a taste of the Winner's Circle (174). A select number of free tickets have been reserved for FiveFire employees for the upcomingăIndyăRacingăSeriesăRaces:ăO’ReillyăAutoă Parts 250 (March 28) and the Kansas Lottery 300 (March 29) races at Kansas Speedway. Employees now have the opportunity to register to win two (175) tickets for each race. With two separate registration sites, employees can register for one or both races.(175) Registration runs March 10-March 19. Winners will be selected in a random drawing on March 20 and contacted directly by March 21 about how to obtain the tickets. Ticket distribution will occur at the Kern campus on March 25. Employees may register only once per race. O’ReillyăAutoăPartsă250ă- NASCAR Craftsman Truck Series Saturday, March 28 Race begins at 5 p.m. Kansas Speedway Register at :http://ppld.fivefire.com/events/login.ser, Choose ―Sponsorships‖ăfromătheădropădownămenuăKansasă Lottery 300 - Indy Racing League Sunday, March 29 Race begins at 3:30 p.m. 173. Who is this message for? (A) Residents of Kansas City (B)ăWinner’săCircleămembersă (C) People who work at FiveFire (D) Kansas Speedway employees 174. what is true about the races? (A) Residents of Kansas City (B) Winner’săCircleămembersă (C) People who work at FiveFire (D) Kansas Speedway employees 175. How many tickets may one person win if he or she is very lucky? (A) 2 (B) 4 (C) 250 (D) 300 Ch đ: Khuyn mãi nhân viên vé đt bit Thành ph Kansas spăđónănhn cm giác nim vui chin thng. Mt s lng vé min phí chn lc đc dành riêng cho nhân viên ca FiveFe  cuc đuaăxeăIndyăsp ti: cucăđuaăO’ReillyăAutoăPartsă 250 (March 28) và the Kansas Lottery 300 (March 29) tiătrngăđuaăKansas.ăBâyăgi nhng nhân viên cóăcăhiăđngăkýăđ lyăđc 2 vé cho mi cuc đua.ăViă2ăđaăđimăđangăkýăriêng bit, nhng nhân viên có th đngăkýăvéă1ăhayă2ăcucăđua. Vicăđngălýădin ra t 10 tiă19ăthángă3.ăNgi chin thng s đc chn ngu nhiên vào 20 tháng 3 vàăđc liên h trc tipătrc 21 tháng 3 v vic nhn vé. Vic phát vé s din ra ti khuôn viên Kem vào 25 tháng 3. Nhng nhân viên ch đcăđng ký 1 ln duy nht cho mi cucăđua. O’ReillyăAutoăPartsă250ă- NASCAR Craftsman Truck Series th 7, 28 tháng 3 btăđu lúc 5h chiu., đngăđuaăKansas ngăkýăti: :http://ppld.fivefire.com/events/login.ser, chn ―sponsoship‖ăt menu th xung Kansas Lottery 300 - Indy Racing League ch nht 29 tháng 3 lúc 3h 30 chiu. 173.ăThôngăđipănàyădànhăchoăaiăđây?ăă (ăAă)ăcădânăKansasăCity ( B ) khu vcăphátăthng thành viên ( C ) ngi làm vic  FiveFire (ăDă)ănhânăviênăKansasăng cao tc 174.ăiuăgìăđúngăv ch đ cucăđua? (ăAă)ăcădânăKansasăCity ( B ) Nhng thành viên trong nim vui chin thng ( C ) Ngi làm vic  FiveFire ( D ) Nhânăviênăđng cao tc Kansas 175. Mtăngi có th thng bao nhiêu vé nuăngi y là rt may mn? ( A ) 2 ( B ) 4 (C) 250 ( D ) 300 Notes:ăđngăkíă2 vé ti 2 cucăđuaălàătiăđaăthng 4 vé $l,790/2br (178)- Fantastic Location - Great Unit (San Mateo) Reply to: see below Date: 2007-03-03 Look No Further. Great Townhouse, fantastic location.(176) Large 2-bedroom, 2- story unit with 1.5 baths. Great closets, open beam ceilings, hardwood floors on main level. Romantic wood burning fireplace. Wall to wall carpets in both (176) bedrooms, great galley kitchen, granite counter top. One block to Bay and biking, restaurants, shopping just steps away. Very quiet and desirable (177) neighborhood. 1-car parking in carport inside the building included, plenty of off-street free parking. Additional storage space on property included at no extra charge. On-site laundry facility (coin operated). Ferry to San 5 minutes away. Sorry, NO PETS. Call today at (550) 317-5050 to schedule a personal tour of the unit and property. Sunny Rose Apartments (178), Unit 307B. 404 Rose Street, Sausalito, CA 94988. Posting ID: 38AD616523 176. Who would probably be interested in this townhouse? (A) A professional couple (B) A dog-lover (C) Someone planning to travel overseas (D) A family with several children 177. What can you assume about the neighborhood? (A) It is in the countryside. (B) It is right downtown. (C) It is in a suburb. (D) It is in the mountains. 178. What is being offered? (A) An apartment for rent (B) A townhouse for sale (C) Construction of a new home (D) Remodeling of your house l,790 đô/2 phòng ng - đa đim lí tng – ni tuyt vi (San Mateo) Reply to: see below Date: 2007-03-03 Chng cn tìmăđâuăxa.ăGreatătownhouse,ămtăniălýă tng. Vi 2 tng lu, 2 phòng ng ln, và phòng tm. T đ hinăđi, trn nhà sáng thoáng. Sàn g cngăđt chun. Lòăsi g không gian lãng mn. Thm p tng trong c 2 phòng ng,ăđ dùng bp núcăđyăđ, vi k látăđáăhoaăcng.ăCáchăvnh tham quan 1 dãy ph và ch cnăvàiăbcăchânăđ đn nhà hàng, khu mua sm, và th scăđp xe doăchi.ăRt yênătnhăvàănhngăhàngăxómăđángămongăc. 1bãi đu xe bên trong toà nhà, nhiu niăđ xe min phí ngoài ph. Nhiu kho chaăđ không tính phí. Phngătin git i ti ch (s dng tin xu). Phà đn San Francisco mt 5 phút. Rt xin li, cm thú cng. Gi ngay hôm nay s (550) 317-5050ăđ thu xp thi gian tiăthmănhà thích hp. Sunny Rose Apartments , khi 307 b. 404 Rose Street, Sausalito, Tiu bang California 94988. Qua mng Id : 38AD616523 176. Ai có l s quanătâmăđn nhà ph này? ( A ) 1 Cp v chng (ăBă)ăngi yêu chó (C) mt s ngi có k hochăduălichănc ngoài (ăDă)ăgiaăđìnhăvi vài tr em 177. Bn có th nghăgìăv vùng lân cn? ( A ) Nó là  min quê. ( B ) Nó là khu trung tâm phi. ( C ) Nó  ngoi ô. ( D ) Nó là  min núi. 178. Nhngăgìăđangăđcăđ xut? ( A) Cnăh cho thuê ( B ) nhà ph cho bán ( C ) xây dng nhà mi ( D ) Nâng cp ca nhà ca bn [...]... 31 will be charged only $15 per month for their first year Contact Tony Stumpo to sign up at this reduced rate AGP8X EMPLOYEES FITNESS CENTER NEW SCHEDULE Hours of Operation Monday 6:00A.M .- Monday 12 :009:00 P.M 1: 00P.M Tuesday 6:00A.M .- Tuesday 6:00 9:00 P.M 7: 00 P.M Wednesday 6:00A.M .- Wednesday 12 :009:00 P.M 1: 00 P.M Thursday 6:00A.M .- Thursday 6:00 9:00 P.M 7: 00 P.M Friday 6:00A.M .- Friday 7: 0 0-. .. có th e e-mail relevant information to this address or fax me a ch này ho c fax tôi at 36 5- 71 2 1-0 3 47 36 5- 71 2 1-0 3 47 Sincerely, Chân thành, Lilly Lilly Job Announcement Position: Receptionist Descriptions: JH Law Firm is recruiting for an enthusiastic front desk professional Qualified applicants will be required to answer multi-line phones, greet clients, send and receive fax transmissions (19 4), process... fitness center will be closed for renovations 18 4 Who is asked NOT to use the equipment? (A) People who need it for an hour Hours of Operation Monday 12 :0 01: 00P.M Tuesday Tuesday 6:00 7: 00 P.M Wednesday Wednesday 12 :0 01: 00 P.M Thursday Thursday 6:00 7: 00 P.M Friday Friday 7: 0 0- 8:30 A.M Saturday Saturday 9:00 10 :30 A.M Sunday Sunday CLOSED ALLDAY Nh c nh 1 ng s d ng thi t b n u thành s d ng nó 2 Các... Oct 22 (18 0) Prior to leaving for the weekend you are asked to power down all desktop computer equipment Please direct all questions to the Computer Server Hosting Facility Help Desk at (800) 52 0- 71 2 0 Should a schedule conflict arise with this planned outage, please contact the Computer Server Hosting Facility Help Desk no later than Wednesday, Oct 11 , 12 :00 noon Thank you for your cooperation 17 9 How... 3 Ph , B 10 7 Washington, Dc 20009 ( 202 ) 34 4-0 000 19 1 Nh ng gì là Cô Lilly quan tâm nh t? di chuy n (B)T c vi c làm ( C ) Nghiên c u Washington ( D ) K t hôn 19 2 T i sao Cô Lilly di chuy n? ( A ) Cô y s p k t hôn (B) Cô y s t t nghi p ( C ) m c a cô i ( D ) Cô c t p m i 19 3 V trí nào cô n? ( B ) Nhà qu n lý ( C ) Lu ( D ) Nhân viên ti p tân ( A ) G i truy n fax ( B ) tr l n tho u tra (C 19 5 Nh ng... Jamie Hotta Law Firm 250 S 3rd Street, Suite 10 7 Washington, DC 20009 (202) 34 4-0 000 19 1 What is Ms Lilly most concerned about? (A) Finding a place to move in (B) Getting a job (C) Studying in Washington (D) Getting married 19 2 Why is Ms Lilly moving? (A) She is getting married (B) She is graduating (C) Her mother passed away (D) She is starting a new internship 19 3 What position is Ms Lilly interested... hai s c tính ch $15 m u tiên Liên l c Tony Stumpo c khuy n mãi Trung tâm th d c th thao dành cho Nhân viên AGP8X l ch ho ng m i Saturday Sunday 6:00A.M .- Saturday 9:00 P.M CLOSED Sunday ALL DAY 9:00 10 :30 A.M CLOSED ALLDAY Reminders 1 Please do not use equipment for more than 30 minutes (18 4) if other members are waiting to use it 2 Members may bring a guest per visit Guests under 18 should be accompanied... for class but class size is limited to 10 participants Please arrive early to secure a place Coats and bags should be left in the locker room so that other participants have plenty of space 4 New members are required to complete an orientation class before they use equipment (18 5) Members must carry a membership card at all times while they are in the center 18 1 What is the purpose of this message?... Regards, Alissa Cohen 19 6 What is the purpose of the e-mail from Save n Joy? (A) (B) To promote a special offer (C) To advertise a new product (D) To invite to its re-opening event 19 7 Which section is NOT mentioned in Ms (A) Electronics (B) Food court (C) Clothing (D) Photo lab 19 8 What is newly added to the food court? (A) A pizza station (B) A hotdog station (C) A photo lab (D) A bakery 19 9 What does Ms... me off buying large items from there Photo lab (19 7 )- You have an onsite photo lab which offers a number of quality and cheap developing services Food/groceries (19 7) A lot of it comes in bulk Unless I want 3 dozens of toilet rolls, it may not be much use to the average family Save n Joy offers double guarantee On merchandise, I can get a full refund.( 19 8) I even get a refund for my membership fee . vé $l ,79 0/2br ( 17 8 )- Fantastic Location - Great Unit (San Mateo) Reply to: see below Date: 200 7- 0 3-0 3 Look No Further. Great Townhouse, fantastic location. ( 17 6) Large 2-bedroom, 2- story. today at (550) 3 17 -5 050 to schedule a personal tour of the unit and property. Sunny Rose Apartments ( 17 8), Unit 307B. 404 Rose Street, Sausalito, CA 94988. Posting ID: 38AD 616 523 17 6. Who would. (550) 3 17 -5 050ăđ thu xp thi gian tiăthmănhà thích hp. Sunny Rose Apartments , khi 3 07 b. 404 Rose Street, Sausalito, Tiu bang California 94988. Qua mng Id : 38AD 616 523 17 6. Ai

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan