đề ôn thi học sinh giỏi lớp 5 môn toán

66 1.4K 0
đề ôn thi học sinh giỏi lớp 5 môn toán

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

to¸n5-§Ò 1 Bài 1: (1điểm) a) Đọc các số sau: 8932; 13064 b) Xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 1567; 1590; 897; 10261 Bài 2: (4 điểm) Đặt tính rồi tính a. 47 836 + 5409 b. 80 200 –19 194 c. 428 x 13 d. 7368 : 24 Bài 3 :(2điểm) Tìm x: a. 7 2 x x = 3 2 b. 5 2 : x = 3 1 Bài 4: (1điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a. 3 tấn 90 kg = … kg b. 12 000 kg = … tấn Bài 5: (2điểm) Môt thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m , chiều rộng bằng 3 2 chiều dài Hãy tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó. to¸n5-§Ò 1( §¸p ¸n) Bài 1: ( 1điểm ) Mỗi ý đúng cho (0,5 điểm) a. Mỗi ý đúng cho (0,25 điểm) - Số 8932 đọc là: Tám nghìn chín trăm ba mươi hai - Số 13 064 đọc là: mười ba nghìn không trăm sáu mươi tư b. Xếp đúng thứ tự từ lớn đến bé là: 10 261; 1590; 1567; 897 (0,5 điểm) Bài 2:( 4 điểm ) Mỗi tính đúng cho ( 1 điểm ). a. 47 836 b. 80 200 c. 428 d. 7368 24 + 5 409 - 19 194 x 13 53 254 61 006 1284 168 307 + 428 00 5564 Bài 3: ( 2 điểm ) Mỗi tính đúng cho : ( 1điểm ) a. 7 2 x x = 3 2 b. 5 2 : x = 3 1 x = 3 2 : 7 2 x = 5 2 : 3 1 1 x = 3 7 x = 5 6 Bài 4: ( 1điểm ) điền mỗi số đúng cho ( 0,5 điểm ) a. 3090 b. 12 Bài 5: ( 2 điểm ) Chiều rộng thửa ruộng là: 120 x 3 2 = 80 ( m ) ( 0,75 điểm ) Diện tích thửa ruộng là: 120 x 80 = 9600 m 2 ( 0,75 điểm ) Đáp số: 9600 m 2 ( 0,5 điểm ) to¸n5-§Ò 2 Câu 1 : ( 2 điểm ) Tính giá trị biểu thức với a = 1 và b = 0 : a) A = ( 1993 : a + 1993 x a ) + 1994 x b b) B = ( 119 x a + 5307 ) + ( 563 : a – b ) Câu 2 : ( 2 điểm ) Tìm hai số, biết rằng tổng hai số bằng 9 và số lớn gấp hai lần số bé. Câu 3 : ( 3 điểm ) Tìm x : a) ( x + 436 ) : 2 = 406 b) x x 3 + 328 = 745 Câu 4 : ( 3 điểm ) Một gia đình có 4 người . Vụ chiêm thu được 427 kg thóc, vụ mùa thu được nhiều hơn vụ chiêm 58 kg thóc . Hỏi bình quân mỗi người trong gia đình đó mỗi năm thu được bao nhiêu kg thóc . 2 to¸n5-§Ò 2( §¸p ¸n) Câu 1 : ( 2 điểm ) Tính đúng mỗi giá trị biểu thức . Cho ( 1 điểm ) a) A = ( 1993 : a + 1993 x a ) + 1994 x b Với a = 1 , b = 2 A = ( 1993 : 1 + 1993 x 1 ) + 1994 x 0 ( 0,5 điểm ) = ( 1993 + 1993 ) + 0 ( 0,25 điểm ) = 3986 + 0 = 3986 ( 0,25 điểm ) b) B = ( 119 x a + 5307 ) + ( 563 : a – b ) Với a = 1 , b = 2 B = ( 119 x 1 + 5307 ) + ( 563 : 1 – 0 ) ( 0,5 điểm ) = 119 + 5307 + 563 ( 0,25 điểm ) = 5989 ( 0,25 điểm ) Câu 2 : ( 2 điểm ) - học sinh vẽ được sơ đồ hoặc coi số bé là một phần thì số lớn là hai phần như thế cho ( 0,5 điểm ) - Tìm được: Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 1 = 3 ( phần ) ( 0 ,5 điểm ) Số bé là : 9 : 3 x 1 = 3 ( 0,5 điểm ) Số lớn là : 3 x 2 = 6 ( 0,5 điểm ) Câu 3 : ( 3 điểm ) Tìm x : Mỗi ý đúng cho ( 1,5 điểm ) a) ( x + 436 ) : 2 = 406 x + 436 = 406 x 2 ( 0,75 điểm ) x + 436 = 812 ( 0,25 điểm ) x = 812 – 436 ( 0,25 điểm ) x = 376 ( 0,25 điểm ) b) x x 3 + 328 = 745 3 x x 3 = 745 – 328 ( 0,75 điểm ) x x3 = 417 ( 0,25 điểm ) x = 417 : 3 ( 0,25 điểm ) x = 139 ( 0,25 điểm ) Câu 4 : ( 3 điểm ) Vụ mùa thu được số kg thóc là : 427 + 58 = 485 ( kg ) ( 1 điểm ) Cả hai vụ thu được số kg là : 427 + 485 = 912 ( kg ) ( 0,75 điểm ) Trung bình mỗi người một năm thu được số kg thóc là: 912 : 4 = 228 ( kg ) ( 0,75 điểm ) Đáp số : 228 ( kg ) ( 0,5 điểm ) to¸n5-§Ò 3 Câu 1 : ( 2 điểm ) Chuyển các tổng sau thành tích rồi tính : a) 29 + 29 + + 29 + 29 = Có 9 số hạng b) 62 + 62 + + 62 + 62 = Có 13 số hạng Câu 2 : ( 3 điểm ) Tìm x : a) ( x - 13 ) × 8 = 184 b) 7 × ( x : 7 ) = 833 Câu 3 : (3 điểm ) Hai bạn Lan và Huệ mua rau . Lan mua 3 mớ rau, Huệ mua 5 mớ rau cùng loại Giá mỗi mớ rau là 1500 đồng . Hỏi Huệ phải trả nhiều hơn Lan bao nhiêu tiền ? 4 Câu 4 : ( 2 điểm ) Tìm số có hai chữ số, biết rằng tổng hai số bằng số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số và hiệu của chúng bằng số tự nhiên lớn nhất có một chữ số. to¸n5-§Ò 3( §¸p ¸n) Câu 1 : ( 2 điểm ) chuyển và tính đúng mỗi tổng . Cho ( 1 điểm ) a) 29 + 29 + + 29 + 29 = 29 × 9 ( 0,5 điểm ) Có 9 số hạng = 261 ( 0,5 điểm ) b) 62 + 62 + + 62 + 62 = 62 × 13 ( 0,5 điểm ) Có 13 số hạng = 806 ( 0,5 điểm ) Câu 2 : ( 2 điểm ) Tìm x : Mỗi ý đúng cho ( 1,5 điểm ) a) ( x - 13 ) × 8 = 184 ( 0,5 điểm ) ( x - 13 ) = 184 : 8 x - 13 = 23 ( 0,5 điểm ) x = 23 + 13 x = 36 ( 0,5 điểm ) b) 7 × ( x : 7 ) = 833 ( x : 7 ) = 833 : 7 ( 0,5 điểm ) x : 7 = 119 ( 0,5 điểm ) x = 119 × 7 x = 833 ( 0,5 điểm ) 5 Câu 3 : ( 2điểm ) Huệ mua nhiều hơn Lan số mớ rau là : 5 - 3 = 2 ( mớ rau ) ( 1 điểm ) Huệ phải trả nhiều hơn Lan số tiền là : 1500 × 2 = 3000 ( đồng ) ( 0,5 điểm ) Đáp số : 3000 đồng ( 0,5 điểm ) Câu 4 : ( 3 điểm ) Học sinh tìm được : Tổng : 99 Hiệu : 9 . Cho ( 1 điểm ) Vẽ được sơ đồ hoặc tóm tắt bài toán ( 0,5 điểm ) Số lớn là : ( 99 + 9 ) : 2 = 54 ( 0,5 điểm ) Số bé là : 54 - 9 = 45 ( 0,5 điểm ) Đáp số : 54; 45 ( 0,5 điểm ) to¸n5-§Ò 4 Bài 1 : ( 2 điểm ) a) Cho 2 phân số 4 3 và 6 5 . Hãy tìm hai phân số có cùng tử số trong đó một phân số bằng phân số 4 3 và một phân số bằng phân số 6 5 . b) Cho hai phân số 5 2 và 7 3 Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số trong đó một phân số bằng phân số 5 2 và một phân số bằng phân số 7 3 . Bài 2 : ( 2điểm ) Tính tổng các phân số sau : 10 7 + 100 91 + 100 37 + 1000 549 + 1000 728 Bài 3 : ( 3 điểm ) Hai người thợ chia nhau 156 000 đồng tiền công . Người thứ nhất làm 5 ngày, mỗi ngày làm 6 giờ . Người thứ hai làm 6 ngày mỗi ngày 8 giờ . Hỏi mỗi người được bao nhiêu tiền công ? 6 Bài 4 : ( 3 điểm ) Năm nay mẹ 36 tuổi, con 11 tuổi . Hỏi mấy năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con ? to¸n5-§Ò 4( §¸p ¸n) Bài 1 : ( 2 điểm ) : Mỗi ý đúng cho ( 1 điểm ) a)Dựa vào tính chất cơ bản của phân số ta có : 4 3 = 54 53 × × = 20 15 6 5 = 36 35 × × = 18 15 . Vậy phân số cần tìm là : 20 15 và 18 15 ( 1 điểm ) b) Dựa vào tính chất cơ bản của phân số ta có : 5 2 = 75 72 × × = 35 14 7 3 = 57 53 × × = 35 15 . Vậy phân số cần tìm là : 35 14 và 35 15 ( 1 điểm ) Bài 2 : ( 2điểm ) 10 7 + 100 91 + 100 37 + 1000 549 + 1000 728 = 100 700 + 1000 910 + 1000 370 + 1000 549 + 1000 728 ( 1 điểm ) = 1000 758549370910700 ++++ ( 0,5 điểm ) = 1000 3257 ( 0,5 điểm ) Bài 3 : ( 3 điểm ) Học sinh tìm được : Số giờ người thứ nhất làm là : 6 x5 = 30 ( giờ ) ( 0,5 điểm ) Số giờ người thứ hai làm là : 8 x 6 = 48 ( giờ ) ( 0,5 điểm ) Tổng số giờ hai người làm là : 30 + 48 = 78 (giờ ) ( 0,25 điểm ) Tiền công một giờ làm là : 156 000 : 78 = 2 000 ( đồng ) ( 0,5 điểm ) Số tiền người thứ nhất nhận được là : 2 000 x 30 = 60 000 (đồng ) ( 0,5 điểm ) 7 Số tiền người thứ nhất nhận được là : 2 000 x 48 = 96 000 (đồng ) ( 0,5 điểm ) Đáp số : 60 000 ( đồng ) ; 96 000 (đồng ) ( 0,25 điểm ) Bài 4 : ( 3 điểm ) Vì tuổi mẹ giảm đi một tuổi thì tuổi con cũng giảm đi một tuổi . Đến khi tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con thì hiệu số của tuổi mẹ và tuổi con cũng không thay đổi . cho ( 1 điểm ) Tìm được hiệu số tuổi của mẹ và tuổi của con: 36 – 11 = 25 ( tuổi ) (0,5 điểm) Tìm được hiệu số phần bằng nhau: 6 – 1 = 5 ( phần ) (0,5 điểm ) Tìm được tuổi của mẹ: 25 : 5 x 6 = 30 ( tuổi ) ( 0,5 điểm ) Tìm được số năm để tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con: 36 – 30 = 6 ( năm ) ( 0,25 điểm ) Đáp số: 6 năm ( 0,25 điểm ) to¸n5-§Ò 5 Câu 1 : ( 2điểm ) a/ Cho số tự nhiên n . Hãy viết số n dưới dạng phân số có mẫu số khác nhau ( viết 5 phân số ) . So sánh các phân số vừa tìm được . b/ Tìm phân số lớn nhất có tổng tử số và mẫu số bằng 10 ? Tìm phân số bé nhất có tổng tử số và mẫu số bằng 1000 ? Câu 2 : ( 2điểm ) cho biểu thức : B = 1990 + 720 : ( a – 6 ) Tìm giá trị số tự nhiên a để B = 2000. Câu 3 : ( 3 điểm ) Tìm hai số biết trung bình cộng của chúng bằng 150. Số bé bằng 5 1 số lớn . 8 Câu 4 : ( 3 điểm ) Ông hơn cháu 66 tuổi . Tìm tuổi mỗi người ? Biết rằng ông bao nhiêu tuổi thì cháu bấy nhiêu tháng . to¸n5-§Ò 5( §¸p ¸n) Câu 1 : ( 2điểm ) Mỗi ý đúng cho ( 1 điểm ) a/ n là số tự nhiên bất kỳ VD : với n =5 . Năm phân số có mẫu số khác nhau là : 1 5 ; 2 10 ; 3 15 ; 4 20 ; 5 25 . Cho ( 1 điểm ) b/ Phân số lớn nhất có tổng tử số và mẫu số bằng 10 : 1 9 (0,5 điểm ) Phân số bé nhất có tổng tử số và mẫu số bằng 1000 : 1999 1 . ( 0,5 điểm ) Câu 2 : ( 2điểm ) cho biểu thức : B = 1990 + 720 : ( a – 6 ) B = 2000 khi 720 : ( a – 6 ) = 10 ( 1 điểm ) ( a – 6 ) = 10 khi ( a- 6 ) = 72 ( 0,5 điểm ) Vậy a = 72 + 6 a = 78 ( 0,5 điểm ) Câu 3 : ( 3 điểm ) Tìm được tổng hai số : 150 x 2 = 300 ( 0,5 điểm ) Vẽ được sơ đồ hoặc coi số bé là 1 phần thì số lớn là 5 phần như thế ( 0, 5 điểm ) Tìm được tổng số phần bằng nhau : 1 + 5 = 6 ( phần ) ( 0,5 điểm ) tìm được số bé là : 300 : 6 x 1 = 50 ( 0,5 điểm ) tìm được số lớn là : 300 : 6 x 5 = 250 ( 0,5 điểm ) Đáp số : Số lớn : 50 ( 0,5 điểm ) Số bé : 250 9 Câu 4 : ( 3 điểm ) Tìm được tỉ số : một năm có 12 tháng mà số tháng tuổi cháu bằng số năm tuổi ông nên tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu ( 0,5 điểm ) Vẽ được sơ đồ hoặc coi số phần tuổi ông là 12 phần, số phần tuổi cháu là 1 phần ( 0,5 điểm) Hiệu số phần bằng nhau là: 12 – 1 = 11 ( phần ) ( 0,5 điểm ) Tuổi cháu là : 66 : 11 x 1 = 6 ( tuổi ) ( 0,5 điểm ) Tuổi ông là : 6 + 66 = 72 ( Tuổi ) ( 0,5 điểm ) Đáp số : Ông : 72 tuổi ( 0,5 điểm ) Cháu : 6tuổi to¸n5-§Ò 6 Bài 1 : Tính : ( 2 điểm ) a) 2 1 + 3 1 + 4 1 b) (27,09 + 258,91) × 25,4 Bài 2 : Tìm y : ( 2 điểm ) 52 × ( y : 78 ) = 3380 Bài 3 : ( 3 điểm ) Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm được 112 sản phẩm . Hỏi người thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại ? Bài 4 : ( 3 điểm ) Cho tam giác ABC có diện tích là 150 m 2 . Nếu kéo dài đáy BC ( về phía B ) 5 m thì diện tích tăng thêm là 35 m 2 . Tính đáy BC của tam giác . 10 [...]... còn chia cho 5 thì dư 4 Câu 3: (3 điểm) Trong đợt khảo sát chất lượng học kì I, điểm số của 150 học sinh khối lớp Năm ở một trường tiểu 7 học được xếp thành bốn loại: giỏi, khá, trung bình và yếu Số học sinh đạt điểm khá bằng số học sinh 15 3 cả khối Số học sinh đạt điểm giỏi bằng số học sinh đạt điểm khá 5 a) Tính số học sinh đạt điểm giỏi và số học sinh đạt điểm khá 3 b) Tính số học sinh đạt điểm... dài 51 m Hãy tính đáy bé, dáy lớn của thửa ruộng hình thang ban đầu to¸n5-§Ị 11( §¸p ¸n) Câu 1: (2 điểm) đúng mỗi câu được 2 điểm a) 3 ,54 x 73 + 0,23 x 25 + 3 ,54 x 27 + 0,17 x 25 = ( 3 ,54 x 73 + 3 ,54 x 27) + (0,23 x 25 + 0,17 x 25) = 3 ,54 x (73 + 27) + 25 x (0,23 + 0,17) = 3 ,54 x 100 + 25 x 0,4 = 354 + 10 = 364 b) Tìm số tự nhiên x biết: 15 38 67 56 x . là: 150 x 15 7 = 70 (học sinh) Số học sinh đạt điểm giỏi là: 70 x 5 3 = 42 (học sinh) b) Ta có: 5 3 số học sinh đạt điểm trung bình = 3 2 số học sinh đạt điểm yếu. Hay: 10 6 số học sinh. học sinh đạt điểm khá bằng 15 7 số học sinh cả khối. Số học sinh đạt điểm giỏi bằng 5 3 số học sinh đạt điểm khá. a) Tính số học sinh đạt điểm giỏi và số học sinh đạt điểm khá. b) Tính số học. thì tổng số học sinh cả đội không thay đổi. Vì số học sinh nữ lúc sau bằng 4 1 số học sinh nam. Nên số học sinh nữ bằng 5 1 số học sinh cả đội. Phân số chỉ 1 học sinh là: 4 1 - 5 1 = 20 1 (số

Ngày đăng: 30/07/2015, 13:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • D C

 • Câu 1: 1 điểm

 • Câu 2: 2 điểm

 • Câu 3: 2 điểm

 • Câu 4: 3 điểm

 • Câu 5: 2 điểm

 • Câu 1: 1 điểm

  • Giải

 • =+(+)+(+++)+(+++++++)

 • Câu 2: 2 điểm

 • Giải

 • Câu 3: 2 điểm

 • Giải

  • Câu 4: 2 điểm

 • Giải

 • CÂU 5: 3 điểm

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan