ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HSG VẬT LÍ 12 QUẢNG TRỊ 2014-2015

2 373 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 00:33

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA 12 THPT Khóa ngày 05 tháng 03 năm 2015  VẬT LÍ 180   Câu 1.   !"#$%&'()*+,-!"#$.!,/0 )"!1#2 )32'- +  ,-   )456!7)8,9: a)(68!"#$; ,< 562= +  ,-   : b) #(>5?@= + "'/'- ( ) A :+ & − π (?BCD6 #(>5?@= 2"'/ ( ) A E:+ & − π : Câu 2.E "D4!FG-HIJ!- ' += K6JBLM:&I!"6-N6 O6,M(F5P,/KDLQRS)3,6,/D4!FG8>!FGD !$TM:&I'-"D5>"="5@D'-UVQ:J<L"6G D>D4!FG'-+WD:XY,-Z>D4!FG5>"D'K')4'-Q E  ,-Q:8?0KC[,-ZD4!FG* 0!6;\: Câu 3.E 1."]D<-(#5)/D0D05P)30 S^_F:`<O6??0[S ( )  + E = ± ?0$ S<- ( ) a +A Q = ± ,-""=+?,F'- ( ) % b +A = ± :cG (DDLdL=Y: 2.(#^_F,0D0Se)4<60D0B 5)/D$+Q<fAZ'-">- 552N ,FD0,-"552N '-52N -6,-5)/DQb:cG(5g ,FD0=0D0,- Z: Câu 4.(5,0 điểm) 1. h#0NG6 ( )  6 i D + = π + ϕ ,-K6UJ=  BL <H#*6Kj@##!6&,-6"?6K".?%GT )4:6d".?=6"!FG0M'K')4'-% + V+Wπ%  VEWπ8 56  2  )  "  !1  #  2       'K  ')4  '-  ( ) +    D +  U A π   = π +  ÷    ( )     D +  U E π   = π −  ÷   :(0Mj,-#!6&=@#: 2.& #UJH"#*6Kj@#&,-"6"!FGBL< S2.:k]'-L[j,-&ZL[&,-6"!FG:h,-K6   UJ#0NG6 ( ) ( ) 6 + A D +  l= π  8)4#0#6!@ J i +l= #06 UZ '#πWD,/6 J H6 UJ '#πWED,/6 UZ :J< D6C>6@= '-EAm:(D6C>6@= LB K66"!FG: + ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 5. Q 1. 'B'1NL6)4S\2)8,9:J<L')4 +    + = = "2 +     Z W = = : ,M(F5P,g nP>")\P,-06"  +  I I +Q = :`((H ?,g!"61 S0006$,M(F5P,g + )46G,gL AWD)/\2'>>o  )4?p$"(!)/ ,M(F5P0,M(F5P" +Q:&]@]"IN )/\2N6L!)/LI ,M(F5PL' 0,g5BK6!": a)l<0)38!"61=,g + ,-,g  : b) ,g + m *,M('" cmx  + = ,-? cG(L"=,g    ( )  q  D  π = + : c)(?0'/C[ + ,-  O608!": 2.&#'B'1N)8,9'1NL')40"2 'K')4'- + ,-  ,g + ,-  L')45P6:JK60'1N5M5< ! ,g<N6,-)4D0!]2UJP:`Y,g  + '1N + 5MY' " U + H?p:l [,g'-N6G>F-H: cG("Y'/C='1N  D6, o?6G",-(68 !"=#: HẾT  I + I  m 2 m 1    + U J k 2 k 1 . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA 12 THPT Khóa ngày 05 tháng 03 năm 2015  VẬT LÍ 180   Câu. '-EAm:(D6C>6@= LB K66"!FG: + ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 5. Q 1. 'B'1NL6)4S2)8,9:J<L')4 +
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HSG VẬT LÍ 12 QUẢNG TRỊ 2014-2015, ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HSG VẬT LÍ 12 QUẢNG TRỊ 2014-2015, ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HSG VẬT LÍ 12 QUẢNG TRỊ 2014-2015